Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumus Nr. 735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.645

Rīgā 2005.gada 30.augustā (prot. Nr.49 42.§)
Noteikumi par zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina:

1.1. apbūvēta valsts un pašvaldību zemesgabala nomas maksu, ja apbūves īpašnieks nav izmantojis savas Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (turpmāk - likums) noteiktās pirmpirkuma tiesības;

1.2. neapbūvēta valsts un pašvaldību zemesgabala nomas maksu.

2. Attiecībā uz likumā noteiktajā kārtībā neizpirktajiem lietošanā piešķirtajiem pilsētu zemesgabaliem šie noteikumi nosaka:

2.1. kārtību, kādā noslēdzams nomas līgums;

2.2. kārtību, kādā aprēķināma nomas maksa;

2.3. nomas līguma būtiskos noteikumus;

2.4. tipveida nomas līguma paraugu (pielikums).

II. Apbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtība

3. Apbūvēta zemesgabala nomas maksu sāk aprēķināt pēc tam, kad pieņemts lēmums par apbūvēta zemesgabala privatizācijas vai atsavināšanas (par maksāšanas līdzekli izmantojot īpašuma kompensācijas sertifikātus) izbeigšanu (turpmāk - lēmums).

4. Apbūvēta zemesgabala nomas maksu aprēķina, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta noteikto apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām. Ja Valsts zemes dienesta noteiktā apbūvēta zemesgabala vērtība privatizācijas vajadzībām ir zemāka par zemes kadastrālo vērtību, nomas maksu aprēķina no zemes kadastrālās vērtības. Nomas maksu gadā nosaka 3 % apmērā no šajā punktā norādītās apbūvēta zemesgabala vērtības. Nekustamā īpašuma nodoklis, ar kuru tiek aplikts apbūvētais zemesgabals, netiek iekļauts nomas maksā, un nomnieks to maksā nomas līgumā noteiktajā kārtībā.

(MK 21.03.2006. noteikumu Nr.207 redakcijā)

5. Nomas maksu aprēķina, sākot ar lēmuma pieņemšanas dienu. Ja ēkas (būves) īpašnieks atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt nomas līguma noslēgšanu, nomas maksas un šo noteikumu 7.punktā noteiktā līgumsoda piedziņu, sākot ar lēmuma pieņemšanas dienu.

6. Apbūvēta zemesgabala nomas maksu pārskata, ja attiecīgajā administratīvajā teritorijā ir mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze. Iznomātājs rakstiski paziņo nomniekam par izmaiņām nomas maksas aprēķinā. Attiecīgās izmaiņas stājas spēkā ar dienu, kad mainījusies zemesgabala kadastrālo vērtību bāze.

(MK 21.03.2006. noteikumu Nr.207 redakcijā)

7. Nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis, un nomas maksa samaksājama ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām. Par nomas līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem iznomātājs aprēķina līgumsodu 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

8. Nomas līguma sastādīšanai nepieciešamās ziņas iznomātājs elektroniskā formā saņem no attiecīgajiem valsts reģistriem. Ja uz zemesgabala esošā apbūve nav ierakstīta zemesgrāmatā likumā noteikto ierobežojumu dēļ, ziņas par apbūvi iznomātājam iesniedz apbūves īpašnieks. Ja uz apbūvētā zemesgabala atrodas vairāki patstāvīgi ēku (būvju) īpašumi, to īpašnieki iesniedz notariāli apliecinātu vienošanos par zemes lietošanas kārtību.

9. Iznomātājs rakstiski uzaicina apbūves īpašnieku noslēgt nomas līgumu pēc tam, kad lēmums kļuvis neapstrīdams. Iznomātājs rakstiski paziņo par nomas maksas apmēru personai, kura tiek uzaicināta noslēgt nomas līgumu. Personai, kura uzaicināta noslēgt nomas līgumu, ir tiesības iepazīties ar nomas maksas aprēķinu.

III. Neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtība

10. Neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām vai bez tām, nosaka nomas maksu, pamatojoties uz šo noteikumu 4.punktā norādīto zemesgabala vērtību. Nomas maksu gadā nosaka ne mazāk kā 3 % apmērā no šo noteikumu 4.punktā norādītās zemesgabala vērtības. Nekustamā īpašuma nodoklis netiek iekļauts nomas maksā, un nomnieks to maksā nomas līgumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 21.03.2006. noteikumiem Nr.207)

11. Neapbūvēta zemesgabala gada nomas maksu var samazināt līdz 1,5 % no šo noteikumu 4.punktā norādītās zemesgabala vērtības, ja līgumā tiek paredzēts nomnieka pienākums uz zemesgabala esošo apbūvi pēc līguma izbeigšanās bez atlīdzības nodot valsts vai pašvaldības īpašumā.

12. Nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis, un nomas maksa samaksājama ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām. Par nomas līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem aprēķina līgumsodu 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

13. Neapbūvētam zemesgabalam, kas iznomāts ar apbūves tiesībām vai bez tām, nomas maksu pārskata, ja attiecīgajā administratīvajā teritorijā ir mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze. Iznomātājs rakstiski paziņo nomniekam par izmaiņām nomas maksas aprēķinā. Attiecīgās izmaiņas stājas spēkā ar dienu, kad mainījusies zemesgabala kadastrālo vērtību bāze.

(MK 21.03.2006. noteikumu Nr.207 redakcijā)

IV. Neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtība

14. Zemi, attiecībā uz kuru iestājušies likuma 26.panta pirmajā daļā minētie apstākļi, iznomā tā atsavināšanas institūcija, kurai pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas būtu piekritīga attiecīgās neizpirktās pilsētas zemes atsavināšana saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu (turpmāk - neizpirktās zemes iznomātājs).

15. Ziņas par neizpirkto zemi neizpirktās zemes iznomātājam iesniedz Valsts zemes dienests un pilsētu pašvaldības. Neizpirktās zemes iznomātājs pieprasa no Valsts zemes dienesta nepieciešamās izziņas zemesgabala vērtības noteikšanai.

16. Pēc nepieciešamo ziņu saņemšanas par katru zemesgabalu neizpirktās zemes iznomātājs sagatavo zemes nomas līgumu, kā arī:

16.1. paziņo zemes lietotājam par zemes nomas tiesību iegūšanu;

16.2. nosūta zemes lietotājam nomas līguma projektu un zemes nomas maksas aprēķinu;

16.3. ja nepieciešams, uzaicina zemes lietotāju iesniegt papildu ziņas par ēkām vai augļu dārziem, kas atrodas uz zemes ar apbūves tiesībām.

17. Līdz zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā nomas līgumu ar zemes lietotāju slēdz uz termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus.

18. Pēc zemes īpašuma tiesību nostiprināšanas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par desmit gadiem, ja zemes lietotājs nevēlas noslēgt nomas līgumu uz īsāku termiņu.

19. Nomas maksu aprēķina neizpirktās zemes iznomātājs 3 % apmērā no augstākās šo noteikumu 4.punktā norādītās zemes vērtības. Attiecībā uz maksāšanas termiņiem, atbildību par maksājumu kavējumiem un nomas maksas pārskatīšanu piemērojama šo noteikumu 6. un 7.punktā paredzētā kārtība.

20. Nomas maksa palielināma, piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku līdz šajā punktā norādīto apstākļu novēršanai, ja:

20.1. zemes lietotājam piederošā apbūve nav ierakstīta zemesgrāmatā;

20.2. ēkas (būves) ir ierakstītas zemesgrāmatā, bet to īpašnieku maiņas gadījumā zemes lietotājs nav nostiprinājis zemesgrāmatā savas īpašumtiesības (izņemot gadījumus, ja tiesību nostiprināšanu kavē tiesas noteikts aizliegums);

20.3. zemes lietotājs ir veicis nelikumīgu būvniecību uz viņa lietošanā esošās zemes.

21. Zemes nomas līgumā norāda:

21.1. zemes platību, kadastra apzīmējumu un zemesgrāmatu nodalījuma numuru (ja zeme ierakstīta zemesgrāmatā);

21.2. iznomātāju un nomnieku, norādot personu identificējošus datus;

21.3. nomas tiesību iegūšanas laiku un līguma termiņu;

21.4. nomas maksas apmēru un maksāšanas kārtību, kā arī nomas maksas pārskatīšanas kārtību;

21.5. nomnieka atbildību par maksājumu kavēšanu, kā arī nomnieka pienākumu patstāvīgi maksāt nekustamā īpašuma nodokli;

21.6. nomnieka pienākumu novērst šo noteikumu 20.punktā norādītos apstākļus, ja tādi pastāv;

21.7. nomnieka pienākumu ievērot zemei noteiktos apgrūtinājumus, arī ja nomas līguma slēgšanas brīdī tie nav ierakstīti zemesgrāmatā;

21.8. nomnieka tiesības veikt būvniecību uz iznomātās zemes;

21.9. strīdu izšķiršanas kārtību.

22. Ja ēkas (būves) īpašnieks atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt nomas līguma noslēgšanu, nomas maksas un šo noteikumu 7.punktā noteiktā līgumsoda piedziņu.

V. Noslēguma jautājumi

23. Zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemesgabala iznomātājam, sedz zemesgabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

24. Valsts un pašvaldību zemes nomas maksājumiem nevar piemērot ieskaitu.

25. Šajos noteikumos noteiktā nomas maksas aprēķināšanas kārtība nav piemērojama apbūvētiem zemesgabaliem, par kuriem nav pieņemts lēmums.

26. Ja neapbūvēta zemesgabala nomas līgums noslēgts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās un nomas līgumā ir pielīgta neapbūvētā zemesgabala iznomātāja tiesība vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru tajos gadījumos, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību, neapbūvētās zemes iznomātājs nosaka nomas maksu šajos noteikumos paredzētajā kārtībā šādos gadījumos:

26.1. ja nomniekam nav tiesību ierosināt zemesgabala privatizāciju vai atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā;

26.2. ja līdz likumā noteiktajam pabeigšanas datumam nav iesniegts zemesgabala privatizācijas vai atsavināšanas ierosinājums;

26.3. ja nav iestājušies likuma pārejas noteikumu 4.punktā noteiktie apstākļi.

27. Neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību izsoles gadījumā solīšana sākama no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 10. vai 11.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgums slēdzams ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu.

28. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.septembri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.645

(Pielikums grozīts ar MK 21.03.2006. noteikumiem Nr.207)

01.JPG (17996 bytes)

02.JPG (29791 bytes)

03.JPG (91461 bytes)

05.JPG (24989 bytes)

0-6.JPG (96884 bytes)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 645Pieņemts: 30.08.2005.Stājas spēkā: 01.09.2005.Zaudē spēku: 01.11.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 31.08.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
115459
{"selected":{"value":"24.03.2006","content":"<font class='s-1'>24.03.2006.-31.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.03.2006","iso_value":"2006\/03\/24","content":"<font class='s-1'>24.03.2006.-31.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2005","iso_value":"2005\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2005.-23.03.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.03.2006
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)