Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.604

Rīgā 2005.gada 16.augustā (prot. Nr.46 6.; 8.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis"
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 24.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 42., 162.nr.; 2003, 165.nr.; 2004, 55., 61., 124., 156.nr.; 2005, 68.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. Ministru kabinetā izskatāmo tiesību aktu projektu, politikas plāno­šanas dokumentu (turpmāk - politikas dokuments) projektu, informatīvo ziņojumu, Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos (turpmāk - nacionālā pozīcija) projektu, Latvijas Republikas nostāju Eiropas Kopienu Tiesā izskatāmajā lietā vai Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 226., 227. un 228.pantā paredzētās pārkāpuma procedūras ietvaros (turpmāk - nostāja) projektu iesniegšanas, virzības un izskatīšanas kārtību Ministru kabinetā un Ministru kabinetā pieņemto lēmumu noformēšanas kārtību;";

1.2. svītrot 1.7.apakšpunktu;

1.3. papildināt noteikumus ar 2.1.5.apakš­punktu šādā redakcijā:

"2.1.5. tiešās pārvaldes iestādes darbības stratēģijas projektu;";

1.4. papildināt noteikumus ar 2.6. un 2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6. nacionālās pozīcijas projektu;

2.7. nostājas projektu.";

1.5. papildināt noteikumus ar 5.1punktu šādā redakcijā:

"5.1 Iesniedzot Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu, kuram saskaņā ar šiem noteikumiem nav nepieciešama anotācija, bet ar kuru tiek pārņemtas vai piemērotas Eiropas Savienības tiesību aktu normas, informācija par pārņemamajām vai piemērojamām normām ir sniedzama atbilstoši anotācijas V sadaļas pamatprincipiem un normatīvajos aktos noteiktajai anotāciju aizpildīšanas metodikai.";

1.6. papildināt noteikumus ar 11.1 un 11.2punktu šādā redakcijā:

"11.1 Ministrija atbild par sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu informēšanu par Ministru kabinetā izskatāmo projektu, kā arī par projektā veiktajām būtiskajām izmaiņām visās šajos noteikumos noteiktajās projekta saskaņošanas un izskatīšanas stadijās. Ministrija izvērtē sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu informēšanas nepieciešamību un sagatavo informāciju presei.

11.2 Kārtību, kādā ministrija sagatavo, noformē un izplata informāciju sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem par Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejā un Ministru kabinetā izskatāmo projektu un attiecībā uz to pieņemtajiem lēmumiem, nosaka Ministru kabineta instrukcija.";

1.7. papildināt noteikumus ar 12.2punktu šādā redakcijā:

"12.2 Ja politikas dokumenta projekta apjoms kopumā nepārsniedz 10 lappuses, šo noteikumu 12.11.apakšpunktā minētais kopsavilkums nav nepieciešams.";

1.8. papildināt noteikumus ar 17.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.10. pamatnostādņu sasaiste ar plānošanas reģionu attīstības programmās un stratēģijās noteiktajām prioritātēm.";

1.9. izteikt 21.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1. programmas sasaiste ar valdības un ministrijas prioritātēm un atbalstītajiem politikas dokumentiem, kā arī plānošanas reģionu attīstības programmās un stratēģijās noteiktajām prioritātēm;";

1.10. papildināt noteikumus ar 2.6. apakš­nodaļu šādā redakcijā:

"2.6. Tiešās pārvaldes iestādes darbības stratēģija

29.1 Tiešās pārvaldes iestādes darbības stratēģija (turpmāk - iestādes darbības stratēģija) ir politikas dokuments, kas nodrošina tiešās pārvaldes iestādes darbības vidēja termiņa plānošanu tās kompetencē esošajās politikas jomās saistībā ar attiecīgajā nozarē apstiprinātiem politikas dokumentiem. Iestādes darbības stratēģija kalpo par pamatu attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes kārtējā gada budžeta pieteikumam.

29.2 Iestādes darbības stratēģijas projekts ietver šādas sadaļas:

29.21. informatīvā daļa, kurā iekļauj informāciju par tiešās pārvaldes iestādes:

29.21.1. darbības mērķiem un tās darbības pilnvarojumu (kompetence, mandāts);

29.21.2. darbības vides un darbības spēju izvērtējumu;

29.21.3. galvenajiem uzdevumiem, darbības virzieniem un pasākumiem;

29.2 2. iestādes darbības stratēģijas programmu daļa, kas ir visu attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes īstenoto programmu (apakšprogrammu) apkopojums atbilstoši tās darbības virzieniem. Katra iestādes darbības stratēģijas programma (apakšprogramma) atbilst atsevišķai valsts budžeta programmai (apakš­programmai). Katrā iestādes darbības stratēģijas programmā (apakšprogrammā) iekļauj:

29.22.1. situācijas raksturojumu;

29.22.2. normatīvo aktu un politikas dokumentu sarakstu programmas darbības jomā;

29.22.3. programmas mērķus un politikas vadlīnijas;

29.22.4. paredzamos programmas politikas un darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus vidējam termiņam. Ja nepieciešams, politikas un darbības rezultātus atspoguļo A un B variantā, atbilstoši esošā (A variants) un papildus nepieciešamā (B variants) finansējuma apjomam;

29.22.5. darbības spējas uzlabošanas pasākumus;

29.22.6. programmas īstenošanai nepieciešamās jaunās politikas iniciatīvas, to aprakstu un papildus nepieciešamā finansējuma novērtējumu atbilstoši B variantā noteiktajam darbības rezultātam;

29.22.7. galveno izstrādājamo normatīvo aktu projektu un politikas dokumentu projektu sarakstu atbilstoši programmai;

29.22.8. plānotos programmas ieviešanas instrumentus un sistēmu;

29.22.9. programmas finansējumu;

29.23. iestādes darbības stratēģijas pielikumus, kuros iekļauj:

29.23.1. visu programmu (apakšprogrammu) īstenošanai nepieciešamo jauno politikas iniciatīvu sarakstu prioritārā secībā;

29.23.2. visu programmu (apakšprogrammu) ieviešanai izstrādājamo galveno normatīvo aktu projektu un politikas dokumentu projektu sarakstu.

29.3 Iestādes darbības stratēģiju iesniedz Ministru kabinetā reizi trijos gados līdz attiecīgā gada 1.martam. Ja nepieciešams, Ministru kabinetā var iesniegt aktualizētu iestādes darbības stratēģijas projektu. Aktualizētu ikgadējo jauno politikas iniciatīvu sarakstu iesniedz Ministru kabinetā atbilstoši šo noteikumu 5.nodaļā noteiktajai kārtībai.

29.4 Ministru kabineta rīkojuma projektā par attiecīgo iestādes darbības stratēģiju var iekļaut uzdevumus stratēģijas īstenošanai.";

1.11. papildināt noteikumus ar 37.1punktu šādā redakcijā:

"37.1 Ministrija informatīvo ziņojumu sagatavo arī pirms neformālajām Eiropas Savienības Ministru padomes sanāksmēm un ietver tajā Latvijas Republikas pārstāvim saistošas vadlīnijas par attiecīgās padomes sanāksmes darba kārtības jautājumiem. Šim informatīvajam ziņojumam pievieno Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā norāda pilnvarojumu pārstāvēt Latvijas Republiku attiecīgajā padomes sanāksmē.";

1.12. papildināt noteikumus ar 4.1nodaļu šādā redakcijā:

"4.1 Ministru kabinetā izskatāmās nacionālās pozīcijas un nostājas

38.1 Nacionālās pozīcijas projektu izstrādā un saskaņo normatīvajos aktos par nacionālo pozīciju izstrādi, saskaņošanu, apstiprināšanu un pārstāvību noteiktajā kārtībā.

38.2 Nacionālās pozīcijas projektam pievieno Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā norāda pilnvarojumu pārstāvēt Latvijas Republiku attiecīgajā Eiropas Savienības institūcijā.

38.3 Nostāja ir Latvijas Republikas oficiālais viedoklis Eiropas Kopienu Tiesā izskatāmajā lietā vai Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 226., 227. un 228.pantā paredzētās pārkāpuma procedūras ietvaros.

38.4 Nostājas projekts tiek izstrādāts un apstiprināts normatīvajos aktos par nostāju izstrādi un apstiprināšanu noteiktajā kārtībā.

38.5 Nostājas projektam pievieno Ministru kabineta sēdes protokol­lēmuma projektu, kurā norāda pilnvarojumu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Kopienu Tiesā (ja tiek apstiprināta Latvijas Republikas nostāja Eiropas Kopienu Tiesā).";

1.13. izteikt 5.nodaļu šādā redakcijā:

"5. Jauno politikas iniciatīvu izskatīšanas kārtība

39. Jaunās politikas iniciatīvas ir projekti un pasākumi, kas izriet no iepriekšējā saimnieciskā gada laikā Ministru kabineta atbalstītajiem politikas dokumentiem un pieņemtajiem tiesību aktiem un kuriem nepieciešams papildu finansējums.

40. Atbalstot politikas dokumenta projektu vai pieņemot tiesību akta projektu, kas satur jaunās politikas iniciatīvas, Ministru kabinets lemj par tajā paredzēto projektu un pasākumu iekļaušanu ikgadējā jauno politikas iniciatīvu sarakstā.

41. Ja Ministru kabinets nav lēmis citādi, ministrija katru gadu līdz 1.martam apkopo atbalstītās jaunās politikas iniciatīvas, sakārto tās prioritārā secībā un iesniedz Valsts kancelejā un Finanšu ministrijā apkopošanai, pievienojot informāciju par attiecīgajā programmā (apakšprogrammā) iepriekšējā gadā atbalstītajām jaunajām politikas iniciatīvām, kam piešķirts papildu finansējums.

42. Ja nepieciešams, sarakstā var iekļaut arī pasākumus valsts pārvaldes iestādes darbības spējas uzlabošanai un funkciju paplašināšanas pasākumus.

43. Apkopojot jaunās politikas iniciatīvas, ministrijas var izvērtēt politikas dokumentus, nosakot prioritāros rīcības virzienus un to īstenošanas izmaksas, un kā jauno politikas iniciatīvu ikgadējā jauno politikas iniciatīvu sarakstā iekļaut daļu no attiecīgajā politikas dokumentā paredzētajiem projektiem un pasākumiem.

44. Finanšu ministrija un Valsts kanceleja atbilstoši kompetencei izvērtē ikgadējā jauno politikas iniciatīvu sarakstā ietvertās jaunās politikas iniciatīvas.

45. Finanšu ministrija iesniedz Ministru kabinetā ar Valsts kanceleju saskaņotu informatīvo ziņojumu par ikgadējā jauno politikas iniciatīvu sarakstā iekļautajām jaunajām politikas iniciatīvām un apkopoto jauno politikas iniciatīvu (prioritārā secībā) saraksta projektu.

46. Ministru kabinets lemj par ikgadējā jauno politikas iniciatīvu saraksta apstiprināšanu. Finanšu ministrs ikgadējo jauno politikas iniciatīvu sarakstu izmanto valsts budžeta likumprojekta izstrādē.

47. Ja ministriju iesniegtie projekti un pasākumi nav iekļauti ikgadējā jauno politikas iniciatīvu sarakstā un valsts budžeta likumprojektā, Ministru kabinets uzdod attiecīgajai ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā projektu par grozījumiem attiecīgajā tiesību aktā, nosakot citu tā spēkā stāšanās termiņu, mainot normas, kuru īstenošanai nepieciešams papildu finansējums, vai pārskatot to aktualitāti.

48. Sagatavotie likumprojekti par grozījumiem attiecīgajos likumos tiek iekļauti budžeta likumprojekta paketē un iesniegti Ministru kabinetā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

49. Ja priekšlikums par politikas dokumenta īstenošanai nepieciešamā finansējuma iekļaušanu valsts budžeta likumprojektā netiek atbalstīts, attiecīgā ministrija var ierosināt iekļaut tajā paredzētos projektus un pasākumus jauno politikas iniciatīvu sarakstā nākamajā gadā.";

1.14. svītrot 51.2.apakšpunktā vārdus "Tautsaimniecības padomes pārstāvis";

1.15. papildināt noteikumus ar 52.8.apakš­punktu šādā redakcijā:

"52.8. var lemt par informācijas sniegšanu sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem par projektu (šo noteikumu 11.1punkts).";

1.16. izteikt 59.punktu šādā redakcijā:

"59. Lai pieteiktu jaunus projektus izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē, balsstiesīgie dalībnieki divas darbdienas pirms Valsts sekretāru sanāksmes (otrdienās līdz plkst.12.00) elektroniski iesniedz Valsts kancelejā pieteikumu, kurā norādīti visi ministrijas pieteiktie jaunie projekti (1.pielikums), kā arī pieteikumā minēto politikas dokumentu projektu un tiesību aktu projektu un to anotāciju tekstus. Pieteikumā norāda politikas jomu saskaņā ar politikas jomu klasifikāciju (4.pielikums), uz kuru projekts attiecas. Ja tiesību akta projektam (izņemot tiesību akta projektu par attiecīgo politikas dokumentu) nav nepieciešama anotācija, tam pievieno valsts sekretāra parakstītu paskaidrojuma rakstu, kurā sniegts īss projekta satura izklāsts, tā nepieciešamības pamatojums un norādīta ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem, kā arī informācija par Eiropas Savienības tiesību normu pārņemšanu vai piemērošanu (paskaidrojuma rakstā ietver tikai vispārpieejamu informāciju). Pieteikumus, kuri atsūtīti pēc šajā punktā minētā termiņa, Valsts kanceleja nekavējoties nosūta ministrijai atpakaļ.";

1.17. izteikt 61.punktu šādā redakcijā:

"61. Ja Valsts sekretāru sanāksmes dalībnieka pārstāvētā ministrija vai cita institūcija nav minēta iesniegtajā pieteikumā un vēlas sniegt atzinumu par pieteikto projektu vai ja attiecīgā ministrija vai cita institūcija ir minēta pieteikumā, bet nevēlas sniegt atzinumu, tā dienu pirms Valsts sekretāru sanāksmes (trešdienās līdz plkst.15.00) Valsts kancelejā iesniedz informāciju par papildu pieteikšanos atzinuma sniegšanai vai atteikšanos no atzinuma sniegšanas. Ministrija vai cita institūcija nevar atteikties sniegt atzinumu, ja attiecīgais projekts skar tās kompetencē esošos jautājumus, izņemot šo noteikumu 78.punktā minētās ministrijas vai citas institūcijas, ja tās konstatē, ka projekts, kam pievienota anotācija, neskar anotācijas attiecīgajā daļā norādīto jomu.";

1.18. aizstāt 73.11.1apakšpunktā vārdus "Ministru prezidenta biedra biroja" ar vārdiem "Tautsaimniecības vienotās stratēģijas un attīstības padomes";

1.19. izteikt 75.punktu šādā redakcijā:

"75. Vienu kopīgu atzinumu sniedz:

75.1. par politikas dokumenta projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu (šo noteikumu 13., 18., 22., 25., 29. un 29.4punkts);

75.2. par tiesību akta projektu un tā anotāciju vai paskaidrojuma rakstu;

75.3. par starptautisko līgumu vai tā projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu un tā anotāciju vai paskaidrojuma rakstu (šo noteikumu 30., 31. un 32.punkts).";

1.20. izteikt 84.1. un 84.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"84.1. jautājumus, par kuriem vienojas sanāksmes gaitā (norādot precīzu tiesību akta projekta punkta (panta) redakciju vai politikas dokumenta projekta teksta redakciju), arī jautājumus, kuri netika norādīti ministrijas vai citas institūcijas atzinumā, bet kuri izteikti kā iebildumi starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes laikā;

84.2. jautājumus, par kuriem nav panākta vienošanās (norādot attiecīgo institūciju viedokļus), arī jautājumus, kuri netika norādīti ministrijas vai citas institūcijas atzinumā, bet kuri izteikti kā iebildumi starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes laikā;";

1.21. papildināt 86.1.apakšpunktu aiz vārdiem "un tā anotāciju" ar vārdiem "vai paskaidrojuma rakstu";

1.22. aizstāt 86.2.apakšpunktā vārdus "vai tiesību akta projektu un izziņu" ar vārdiem "vai tiesību akta projektu un tā anotāciju vai paskaidrojuma rakstu un izziņu";

1.23. izteikt 7.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"7. Politikas dokumentu projektu, tiesību aktu projektu, informatīvo ziņojumu, nacionālo pozīciju projektu un nostāju projektu iesniegšana";

1.24. aizstāt 88.3.apakšpunktā skaitli un vārdu "37.punktu" ar skaitļiem un vārdiem "37. un 37.1punktu";

1.25. papildināt noteikumus ar 88.4. un 88.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"88.4. nacionālās pozīcijas projekts - saskaņā ar šo noteikumu 38.1punktu;

88.5. nostājas projekts - saskaņā ar šo noteikumu 38.4punktu.";

1.26. izteikt 90.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Iesniegto politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu, informatīvo ziņojumu, nacionālās pozīcijas projektu un nostājas projektu reģistrē Valsts kancelejas direktora noteiktā Valsts kancelejas struktūrvienība.";

1.27. izteikt 92.punktu šādā redakcijā:

"92. Par politikas dokumenta projektā, tiesību akta projektā, anotācijā vai paskaidrojuma rakstā, informatīvajā ziņojumā, nacionālās pozīcijas projektā un nostājas projektā minēto faktu un datu pareizību, kā arī par rakstiski un elektroniskā formā iesniegtā politikas dokumenta projekta, tiesību akta projekta, anotācijas vai paskaidrojuma raksta, informatīvā ziņojuma, nacionālās pozīcijas projekta, nostājas projekta un pievienoto paskaidrojošo materiālu savstarpēju atbilstību atbild atbildīgā ministrija.";

1.28. izteikt 93.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Politikas dokumenta projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu, informatīvo ziņojumu un tam pievienoto tiesību akta projektu, nacionālās pozīcijas projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu, kā arī nostājas projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu vizē atbildīgās ministrijas amatpersona, kura izstrādājusi attiecīgo projektu vai sagatavojusi to izskatīšanai Ministru kabinetā un ir norādīta attiecīgajā pavadvēstulē (turpmāk - par projektu atbildīgā amatpersona), juridiskā dienesta vadītājs, par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā ministrijas amatpersona, valsts sekretārs, kā arī iesniedzējs.";

1.29. papildināt noteikumus ar 93.1punktu šādā redakcijā:

"93.1 Ja nacionālās pozīcijas projektu sagatavojusi cita ministrija, nevis tā, kas nacionālās pozīcijas projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā, nacionālās pozīcijas projektu vizē tās ministrijas amatpersona, kura izstrādājusi attiecīgo projektu, juridiskā dienesta vadītājs, par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā ministrijas amatpersona un valsts sekretārs.";

1.30. aizstāt 95.punkta ievaddaļā vārdus un skaitļus "(šo noteikumu 16., 21., 25., 29.punkts)" ar vārdiem uz skaitļiem "(šo noteikumu 13., 18., 22., 25., 29. un 29.4punkts)";

1.31. papildināt 95.1.6.apakšpunktu aiz vārda "atzinums" ar vārdiem "un kuras informējušas, ka atzinumu nesniegs, kā arī ziņas par šo noteikumu 81., 82. un 87.punktā noteiktās saskaņošanas procedūras ievērošanu";

1.32. papildināt 95.2.apakšpunktu aiz vārda "protokollēmumā" ar vārdiem "kā arī e-pasta ziņojuma izdruku, kurā minis­trija vai cita institūcija informē, ka atzinumu nesniegs";

1.33. papildināt 96.1.6.apakšpunktu aiz vārda "atzinums" ar vārdiem "un kuras informējušas, ka atzinumu nesniegs, kā arī ziņas par šo noteikumu 81., 82. un 87.punktā noteiktās saskaņošanas procedūras ievērošanu";

1.34. papildināt noteikumus ar 96.1.9. un 96.1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"96.1.9. par saskaņojumu ar Eiropas Komisiju - tiesību aktu projektiem, kuri saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu iesniedzami Ekonomikas ministrijā;

96.1.10. par saskaņojumu ar Eiropas Centrālo banku - tiesību aktu projektiem, kuri saskaņā ar finanšu noteikumu projektu saskaņošanas kārtību iesniedzami Finanšu ministrijā;";

1.35. izteikt 96.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"96.6. attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu latviešu valodā, ar kuru saskaņā vai saistībā tiesību akta projekts izstrādāts;";

1.36. papildināt noteikumus ar 96.8. un 96.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"96.8. Eiropas Komisijas atzinuma kopiju - tiesību aktu projektiem, kuri saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu iesniedzami Ekonomikas ministrijā;

96.9. Eiropas Centrālās bankas atzinuma kopiju - tiesību aktu projektiem, kuri saskaņā ar finanšu noteikumu projektu saskaņošanas kārtību iesniedzami Finanšu ministrijā.";

1.37. papildināt noteikumus ar 97.1.7. un 97.1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"97.1.7. par saskaņojumu ar Eiropas Komisiju - tiesību aktu projektiem, kuri saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu iesniedzami Ekonomikas ministrijā;

97.1.8. par saskaņojumu ar Eiropas Centrālo banku - tiesību aktu projektiem, kuri saskaņā ar finanšu noteikumu projektu saskaņošanas kārtību iesniedzami Finanšu ministrijā;";

1.38. papildināt noteikumus ar 97.3.apakš­punktu šādā redakcijā:

"97.3. šo noteikumu 96.8. un 96.9.apakšpunktā norādītos dokumentus.";

1.39. papildināt 98.1.7.apakšpunktu aiz vārda "atzinums" ar vārdiem "un kuras informējušas, ka atzinumu nesniegs, kā arī ziņas par šo noteikumu 81., 82. un 87.punktā noteiktās saskaņošanas procedūras ievērošanu";

1.40. papildināt noteikumus ar 98.1.10. un 98.1.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"98.1.10. par saskaņojumu ar Eiropas Komisiju - tiesību aktu projektiem, kuri saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par tehnisko noteikumu projektu paziņošanu iesniedzami Ekonomikas ministrijā;

98.1.11. par saskaņojumu ar Eiropas Centrālo banku - tiesību aktu projektiem, kuri saskaņā ar finanšu noteikumu projektu saskaņošanas kārtību iesniedzami Finanšu ministrijā;";

1.41. izteikt 98.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"98.4. attiecīgās personas dzīves aprakstu (Curriculum vitae), kurā par personu iekļautas tikai lēmuma pieņemšanai nepieciešamās ziņas, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības (vārds, uzvārds, izglītība, darba pieredze, valodu un citas prasmes), kā arī vēstuli vai citu dokumentu, ar kuru attiecīgā persona pilnvarota piedalīties vai piekrīt dalībai padomē, ja persona nav iesniedzējas ministrijas pārstāvis, - Ministru kabineta rīkojuma projektam par pastāvīgas konsultatīvas padomes sastāvu;";

1.42. izteikt 98.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"98.6. attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu latviešu valodā, ar kuru saskaņā vai saistībā tiesību akta projekts izstrādāts;";

1.43. aizstāt 98.7.apakšpunktā vārdus un skaitli "un 95.4.apakšpunktā" ar vārdiem un skaitļiem "95.4., 96.8. un 96.9.apakš­punktā";

1.44. izteikt 100.1punktu šādā redakcijā:

"100.1 Šo noteikumu 100.1.apakšpunktā minēto pavadvēstuli pievieno informatīvajam ziņojumam, ja turpmāka rīcība saistībā ar informatīvo ziņojumu nav paredzēta (šo noteikumu 38.punkts), kā arī informatīvajam ziņojumam, kuru sagatavo pirms neformālajām Eiropas Savienības Ministru padomes sanāksmēm (šo noteikumu 37.1punkts). Informatīvo ziņojumu, kuru sagatavo pirms neformālajām Eiropas Savienības Ministru padomes sanāksmēm, iesniedzējs nosūta zināšanai Ārlietu ministrijai, kā arī citām iesaistītajām ministrijām un institūcijām.";

1.45. papildināt noteikumus ar 100.2punktu šādā redakcijā:

"100.2 Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā nacionālās pozīcijas projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu vai nostājas projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu, pievieno:

100.21. iesniedzēja parakstītu pavadvēstuli (vienu kopīgu, ja ir vairākas nacionālās pozīcijas), kurā iekļauta šāda informācija:

100.21.1. projekta autors (norāda amatpersonu vai darba grupu, kas izstrādājusi projektu);

100.21.2. uz Ministru kabineta sēdi uzaicināmās personas;

100.21.3. ziņas par pievienotajiem dokumentiem (nosaukums, datums, numurs, lappušu skaits un datnes nosaukums) un tehniskajiem informācijas nesējiem, atsevišķi norādot, ja kādā no tiem ietverta ierobežotas pieejamības informācija;

100.21.4. par projektu atbildīgās amatpersonas uzvārds, amats, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese (attiecīgo informāciju norāda pavadvēstules pēdējās lappuses apakšējā kreisajā stūrī);

100.22. informatīvo ziņojumu;

100.23. starpinstitūciju darba grupas protokolu vai ministriju un citu institūciju atzinumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka nacionālo pozīciju saskaņošanu, - nacionālās pozīcijas projektam;

100.24. starpinstitūciju darba grupas vai Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos protokolu - nostājas projektam;

100.25. pilnvarojuma vēstules projektu Latvijas Republikas pārstāvim Eiropas Kopienu Tiesā - nostājas projektam.";

1.46. izteikt 101. un 102.punktu šādā redakcijā:

"101. Iesniedzot ar politikas dokumentu, tiesību akta projektu, nacionālās pozīcijas projektu, nostājas projektu vai informatīvo ziņojumu saistītus papildmateriālus, pavadvēstulē norāda tās Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas sēdes vai Ministru kabineta sēdes datumu, protokola un paragrāfa numuru, kurā attiecīgais politikas dokumenta projekts, tiesību akta projekts, nacionālās pozīcijas projekts, nostājas projekts vai informatīvais ziņojums tika skatīts, kā arī Valsts kancelejas piešķirto reģistrācijas numuru (ja tāds ir) un norādi, ja kādā no minētajiem papildmateriāliem ietverta ierobežotas pieejamības informācija.

102. Tiesību akta projektus par Ministru kabineta sēdes protokollēmumā ministrijai vai citai institūcijai dotā uzdevuma izpildi, tiesību aktu projektus par amatpersonu kandidatūru apstiprināšanu, amatpersonu iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata, speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu, pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā, pilsonības atjaunošanu un Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu un personas izdošanu ārvalstij izskata Ministru kabineta sēdē bez iepriekšējas izsludināšanas un izskatīšanas Valsts sekretāru sanāksmē vai Ministru kabineta komitejas sēdē.";

1.47. papildināt noteikumus ar 102.1punktu šādā redakcijā:

"102.1 Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par Ministru kabineta sēdes protokollēmumā ministrijai vai citai institūcijai dotā uzdevuma izpildi, tam pievieno:

102.11. iesniedzēja parakstītu pavadvēstuli, kurā norāda šādu informāciju:

102.11.1. precīzu atsauci uz Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (protokollēmumiem), kurā ir paredzēts uzdevums ministrijai vai citai institūcijai, kā arī pamatojumu izmaiņu nepieciešamībai attiecībā uz uzdevuma izpildi (piemēram, uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanai, atbildīgās institūcijas vai uzdevuma satura maiņai);

102.11.2. projekta autoru (norāda amatpersonu vai darba grupu, kas izstrādājusi projektu);

102.11.3. uz Ministru kabineta sēdi uzaicināmās personas;

102.11.4. ziņas par pievienotajiem dokumentiem (nosaukums, datums, numurs, lappušu skaits), atsevišķi norādot, ja kādā no tiem ietverta ierobežotas pieejamības informācija;

102.11.5. par projektu atbildīgās amatpersonas uzvārds, amats, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese (attiecīgo informāciju norāda pavadvēstules pēdējās lappuses apakšējā kreisajā stūrī);

102.12. to ministriju vai citu institūciju atzinumus (oriģinālu), kuras attiecīgais uzdevums tieši skar.";

1.48. izteikt 104. un 105.punktu šādā redakcijā:

"104. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par amatpersonu kandidatūru apstiprināšanu, amatpersonu iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata, speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu, pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā, pilsonības atjaunošanu un Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu, tam pievieno:

104.1. iesniedzēja parakstītu pavadvēstuli, kurā norāda šādu informāciju:

104.1.1. precīzu atsauci uz likumu vai Ministru kabineta noteikumiem, saskaņā ar kuru iesniegtais projekts ir sagatavots;

104.1.2. projekta autoru (norāda amatpersonu vai darba grupu, kas izstrādājusi projektu);

104.1.3. uz Ministru kabineta sēdi uzaicināmās personas. Uz Ministru kabineta sēdi uzaicināmas personas, par kurām ir paredzēts pieņemt lēmumu, izņemot Ministru kabineta rīkojuma projektu par pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā un Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu;

104.1.4. ziņas par pievienotajiem dokumentiem (nosaukums, datums, numurs, lappušu skaits), atsevišķi norādot, ja kādā no tiem ietverta ierobežotas pieejamības informācija;

104.1.5. par projektu atbildīgās amatpersonas uzvārds, amats, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese (attiecīgo informāciju norāda pavadvēstules pēdējās lappuses apakšējā kreisajā stūrī);

104.2. Finanšu ministrijas atzinumu (oriģinālu). Finanšu ministrijas atzinums nav nepieciešams Ministru kabineta rīkojuma projektam par pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā un pilsonības atjaunošanu;

104.3. Tieslietu ministrijas atzinumu (oriģinālu);

104.4. attiecīgās personas dzīves aprakstu (Curriculum vitae), kurā par personu iekļautas tikai lēmuma pieņemšanai nepieciešamās ziņas, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības (vārds, uzvārds, izglītība, darba pieredze, valodu un citas prasmes) - Ministru kabineta rīkojuma projektam par amatpersonas kandidatūras apstiprināšanu, amatpersonu iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata, speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu un Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu;

104.5. konkursa komisijas lēmumu (oriģinālu), ja konkursa rīkošana ir paredzēta attiecīgajos normatīvajos aktos;

104.6. Naturalizācijas pārvaldes priekšnieka parakstītu informāciju - Ministru kabineta rīkojuma projektam par pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā un atzinumu Ministru kabineta rīkojuma projektam par pilsonības atjaunošanu (oriģinālu);

104.7. Ministru kabineta Apbalvošanas padomes lēmumu (oriģinālu) - Ministru kabineta rīkojuma projektam par Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu;

104.8. paskaidrojuma rakstu.

105. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par Ministru kabineta sēdes protokollēmumā ministrijai vai citai institūcijai dotā uzdevuma izpildi, amatpersonu kandidatūru apstiprināšanu, amatpersonu iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata, speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu, pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā, pilsonības atjaunošanu, Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu un personas izdošanu ārvalstij, tos vizē par projektu atbildīgā amatpersona, juridiskā dienesta vadītājs, par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā ministrijas amatpersona, valsts sekretārs, kā arī iesniedzējs.";

1.49. aizstāt 105.1punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "(Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 501.pants)" ar vārdiem un skaitli "(Kriminālprocesa likuma 708.pants)";

1.50. papildināt noteikumu 7.nodaļu ar 105.2punktu šādā redakcijā:

"105.2 Iesniedzot šajos noteikumos noteiktajā kārtībā Ministru kabinetā dokumentus ar lietojuma ierobežojumu "Ierobežotas pieejamības informācija" vai "Dienesta vajadzībām", iesniedzējs uz katra pavadvēstulei pievienotā dokumenta (elektroniskajā un papīra formā), kas satur lietojuma ierobežojumu, lieto normatīvajos aktos par šīs informācijas aizsardzību noteiktos speciālos apzīmējumus, kā arī iesniedzēja parakstītajā pavadvēstulē:

105.21. ietver pamatojumu attiecīgā ierobežojuma piešķiršanai;

105.22. precīzi norāda lietojuma ierobežojuma statusu katram pavadvēstulei pievienotajam dokumentam;

105.23. norāda, kurā Ministru kabineta sēdes daļā - atklātajā vai slēgtajā - jautājums izskatāms;

105.24. norāda, vai lietojuma ierobežojums paliek spēkā arī pēc jautājuma izskatīšanas Ministru kabinetā.";

1.51. izteikt 107.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"107.2. anotāciju vai paskaidrojuma rakstu kopumā;";

1.52. papildināt noteikumu 8.nodaļu ar 109.1, 109.2, 109.3 un 109.4punktu šādā redakcijā:

"109.1 Valsts kanceleja, saskaņā ar Ministru kabineta instrukcijas par tehnisko noteikumu paziņošanu 28.punktu saņemot no Ekonomikas ministrijas informāciju par tiesību akta projekta virzības apturēšanas periodu, sagatavo Ministru prezidenta rezolūcijas projektu par attiecīgā tiesību akta projekta virzības apturēšanu līdz norādītā perioda beigām. Tiesību akta projekta iesniedzējs mēneša laikā pēc virzības apturēšanas perioda beigām iesniedz Ministru kabinetā precizēto projektu un aktualizētu anotāciju vai paskaidrojuma rakstu, kurā iekļauta arī informācija par saņemtajiem Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības dalībvalstu iebildumiem un komentāriem, kā arī par grozījumiem attiecīgajā tiesību akta projektā un citām darbībām, ņemot vērā Eiropas Komisijas un/vai Eiropas Savienības dalībvalstu iebildumus un komentārus.

109.2 Ja nepieciešams tiesību akta projekta (šo noteikumu 109.1punkts) virzības apturēšanas perioda pagarinājums, iesniedzējs mēneša laikā pēc virzības apturēšanas perioda beigām iesniedz Valsts kancelejā vēstuli par attiecīgā tiesību akta projekta virzības apturēšanas perioda pagarinājumu.

109.3 Ja nepieciešams virzības apturēšanas perioda pagarinājums tiesību akta projektam, kuru saskaņo ar Eiropas Centrālo banku, iesniedzējs mēneša laikā pēc virzības apturēšanas perioda beigām iesniedz Valsts kancelejā vēstuli par attiecīgā tiesību akta projekta virzības apturēšanas perioda pagarinājumu.

109.4 Ja notiek valdības maiņa, dienā, kad notiek Saeimas balsojums par uzticības izteikšanu jaunai valdībai, iesniedzējs jaunus politikas dokumentu projektus un tiesību aktu projektus Valsts kancelejā iesniedz pēc balsojuma par uzticības izteikšanu jaunajai valdībai. Pēc valdības maiņas ministrijas izvērtē to politikas dokumentu projektu un tiesību aktu projektu aktualitāti, kuri līdz valdības maiņas dienai ir noteiktā kārtībā iesniegti Ministru kabinetā. Pēc uzticības izteikšanas jaunajai valdībai iesniedzējs Ministru prezidentam piecu darbdienu laikā iesniedz priekšlikumus par šo projektu virzību. Priekšlikumos jānorāda katra projekta iesniegšanas datums Valsts kancelejā, nosaukums, kā arī Valsts kancelejas piešķirtais dokumenta reģistrācijas numurs vai izsludināšanas laikā Valsts sekretāru sanāksmē piešķirtais numurs. Ja piecu darbdienu laikā iesniedzējs nav iesniedzis priekšlikumu par attiecīgā projekta turpmāko virzību, Valsts kanceleja izbeidz šī projekta kontroli un, ja nepieciešams, atjauno attiecīgā uzdevuma kontroli.";

1.53. aizstāt 111.1.apakšpunktā vārdus un skaitļus "(šo noteikumu 16., 21., 25. un 29.punkts)" ar vārdiem uz skaitļiem "(šo noteikumu 13., 18., 22., 25., 29. un 29.4punkts)";

1.54. izteikt 111.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"111.2. informatīvais ziņojums un tam pievienotais tiesību akta projekts (šo noteikumu 37.1 un 38.punkts);";

1.55. papildināt 111.3.7.apakšpunktu aiz vārdiem "iecelšanai amatā" ar vārdiem "iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata";

1.56. izteikt 111.3.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"111.3.10. par Ministru kabineta sēdes protokollēmumā ministrijai vai citai institūcijai dotā uzdevuma izpildi;";

1.57. papildināt noteikumus ar 111.5. un 111.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"111.5. nacionālās pozīcijas projekts un tam pievienotais tiesību akta projekts (šo noteikumu 38.2punkts);

111.6. nostājas projekts un tam pievienotais tiesību akta projekts (šo noteikumu 38.5punkts).";

1.58. papildināt noteikumus ar 123.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"123.4. sešu mēnešu laikā pēc Valsts sekretāru sanāksmes nav nodrošināta tiesību akta projekta turpmākai virzībai nepieciešamo Valsts sekretāru sanāksmes protokolā minēto nosacījumu izpilde.";

1.59. papildināt 126.4.apakšpunktu ar vārdiem "kā arī komitejas sēdē atbalstītos tiesību aktu projektus, kuri satur tehniskos noteikumus un par kuriem Eiropas Komisija ir izteikusi iebildumus un attiecīgais tiesību akta projekts ir precizēts";

1.60. izteikt 131.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"131.8. Ministru prezidenta biroja vadītājs, Ministru prezidenta biedra biroja vadītājs un Valsts kancelejas direktors un viņa pilnvarotas amatpersonas;";

1.61. papildināt noteikumus ar 131.12., 131.13. un 131.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"131.12. Informācijas analīzes dienesta vadītājs vai viņa pilnvarotas amatpersonas;

131.13. Latvijas Republikas pārstāvis Eiropas Kopienu Tiesā;

131.14. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs vai viņa pilnvarotas amatpersonas un Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents vai viņa pilnvarotas amatpersonas.";

1.62. aizstāt 143.2.apakšpunktā vārdus "politikas dokuments" ar vārdiem "politikas dokumenta projekts";

1.63. papildināt noteikumus ar 145.4. un 145.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"145.4. ja sešu mēnešu laikā pēc Ministru prezidenta rezolūcijas saņemšanas nav nodrošināta tiesību akta projekta vai politikas dokumenta projekta turpmākai virzībai nepieciešamo nosacījumu izpilde;

145.5. ja sešu mēnešu laikā pēc komitejas sēdes nav nodrošināta tiesību akta projekta vai politikas dokumenta projekta turpmākai virzībai nepieciešamo komitejas protokolā minēto nosacījumu izpilde.";

1.64. svītrot 147.punktu;

1.65. izteikt 148.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"148.1. informatīvo ziņojumu un tam pievienoto tiesību akta projektu;";

1.66. izteikt 148.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"148.2.6. par amatpersonu kandidatūru apstiprināšanu, iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata un speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu;";

1.67. izteikt 148.2.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"148.2.9. par Ministru kabineta sēdes protokollēmumā ministrijai vai citai institūcijai dotā uzdevuma izpildi;";

1.68. papildināt noteikumus ar 148.6. un 148.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"148.6. nacionālās pozīcijas projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu;

148.7. nostājas projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu.";

1.69. papildināt noteikumus ar 150.1punktu šādā redakcijā:

"150.1 Ministrija, nosūtot politikas dokumenta projektu vai tiesību akta projektu atzinuma sniegšanai Tieslietu ministrijai un Finanšu ministrijai un politikas dokumenta projektu Valsts kancelejai, pirms attiecīgais projekts tiek iesniegts Ministru kabinetā ar lūgumu Ministru prezidentam pasludināt projektu par Ministru kabineta lietu vai steidzamu jautājumu šo noteikumu 150.punktā noteiktajā kārtībā, pavadvēstulē norāda pamatojumu, kāpēc jautājums pēc būtības izlemjams tikai Ministru kabineta sēdē, vai pamatojumu jautājuma steidzamībai un datumu, līdz kuram sniedzams atzinums. Ja ministrija nenorāda pamatojumu un datumu, līdz kuram atzinums sniedzams, Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija un Valsts kanceleja atzinumu sniedz divu nedēļu laikā.";

1.70. papildināt 156.punktu aiz vārdiem "likumos noteiktās amatpersonas" ar vārdiem "Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Kopienu Tiesā";

1.71. papildināt 166.punktu aiz vārdiem "tiesību akta projekta" ar vārdiem "nacionālās pozīcijas projekta, nostājas projekta";

1.72. izteikt 179.punktu šādā redakcijā:

"179. Valsts kanceleja izbeidz politikas dokumenta projekta un tiesību akta projekta kontroli un, ja nepieciešams, atjauno uzdevuma izpildes kontroli, nosakot uzdevuma izpildes termiņu - viens mēnesis - un par to informējot atbildīgo ministriju:

179.1. ja atbildīgā ministrija nedēļas laikā pēc šo noteikumu 173. un 174.punktā minētā termiņa nav iesniegusi precizēto politikas dokumenta projektu vai tiesību akta projektu Ministru kabinetā;

179.2. ja sešu mēnešu laikā pēc Ministru kabineta sēdes nav nodrošināta tiesību akta projekta turpmākai virzībai nepieciešamo Ministru kabineta sēdes protokolā minēto nosacījumu izpilde. Minētais nosacījums neattiecas uz šo noteikumu 3.nodaļā minētajiem projektiem;

179.3. ja sešu mēnešu laikā pēc Ministru prezidenta rezolūcijas saņemšanas nav nodrošināta tiesību akta projekta vai politikas dokumenta projekta turpmākai virzībai nepieciešamo nosacījumu izpilde.";

1.73. aizstāt 201.punktā vārdus "Krīzes kontroles centra vadītājam, Informācijas sabiedrības biroja vadītājam, Eiropas lietu biroja vadītājam" ar vārdiem "Informācijas analīzes dienesta vadītājam";

1.74. izteikt 202.punktu šādā redakcijā:

"202. Iesniedzot Valsts kancelejā Ministru prezidenta rīkojuma projektu, tam pievieno:

202.1. iesniedzēja parakstītu pavadvēstuli, kurā norādīta šāda informācija:

202.1.1. precīza atsauce uz Valdības deklarāciju (Rīcības plānā dotā uzdevuma numurs), Ministru kabineta atbalstītu politikas dokumentu vai tiesību aktu (pieņemšanas datums un konkrētais punkts), Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas vai Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (protokola numurs, datums, paragrāfs) vai Ministru prezidenta rezolūciju (datums, numurs), ja iesniegtais projekts ir sagatavots saskaņā ar minētajos dokumentos dotajiem uzdevumiem;

202.1.2. projekta autors (norāda amatpersonu vai darba grupu, kas izstrādājusi projektu);

202.1.3. ziņas par pievienotajiem dokumentiem (nosaukums, datums, numurs, lappušu skaits un datnes nosaukums) un tehniskajiem informācijas nesējiem, atsevišķi norādot, ja kādā no tiem ietverta ierobežotas pieejamības informācija;

202.1.4. par projektu atbildīgās amatpersonas uzvārds, amats, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese (attiecīgo informāciju norāda pavadvēstules pēdējās lappuses apakšējā kreisajā stūrī);

202.1.5. rīkojuma projektiem par darba grupas personālsastāvu - norāde par attiecīgo personu piekrišanu (pilnvarojumu) tajā darboties, ja šīs personas nav rīkojuma projekta iesniedzējas ministrijas pārstāvji;

202.2. vēstuli vai citu dokumentu, ar kuru attiecīgā persona pilnvarota piedalīties vai piekrīt dalībai darba grupā, ja persona nav iesniedzējas ministrijas pārstāvis, - rīkojuma projektam par darba grupu.";

1.75. aizstāt 219.punktā vārdus "divi mēneši" ar vārdiem "trīs mēneši";

1.76. svītrot 228.punktā vārdus "Ministru prezidenta rīkojumos";

1.77. izteikt 237.punktu šādā redakcijā:

"237. Ministru kabineta loceklis, parlamentārais sekretārs, Valsts kancelejas direktors un citu Ministru prezidenta padotībā esošo tiešās pārvaldes iestāžu vadītāji var doties ārvalstu komandējumos tikai saskaņā ar Ministru prezidenta rīkojumu.";

1.78. izteikt 239.punktu šādā redakcijā:

"239. Valsts kanceleja sagatavoto Ministru prezidenta rīkojuma projektu par Ministru kabineta locekļa, parlamentārā sekretāra, Valsts kancelejas direktora un citu Ministru prezidenta padotībā esošo tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju ārvalstu komandējumu saskaņo ar Ārlietu ministriju.";

1.79. izteikt 241.punktu šādā redakcijā:

"241. Ministru kabineta loceklis, parlamentārais sekretārs, Valsts kancelejas direktors un citu Ministru prezidenta padotībā esošo tiešās pārvaldes iestāžu vadītāji piecu darbdienu laikā pēc ārvalstu komandējuma termiņa beigām iesniedz Ministru prezidentam rakstisku ziņojumu par komandējuma gaitu un rezultātiem (kopiju - ārlietu ministram), norādot, ar kādiem oficiālajiem pārstāvjiem ir bijušas tikšanās un kādi jautājumi apspriesti.";

1.80. papildināt noteikumus ar 244.1punktu šādā redakcijā:

"244.1 Valsts budžeta pieteikumus 2007.gadam ministrijas sagatavo atbilstoši iestādes darbības stratēģijas programmu struktūrai."

2.Šo noteikumu 1.49.apakšpunkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.oktobri.

3.Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.septembri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 604Pieņemts: 16.08.2005.Stājas spēkā: 01.09.2005.Zaudē spēku: 01.03.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 134, 25.08.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
115014
01.09.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)