Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 28. aprīļa noteikumus Nr. 369 "Dabas lieguma “Ābeļi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.348

Rīgā 2000.gada 3.oktobrī (prot. Nr.47 20.§)
Dabas lieguma "Ābeļi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 17.panta otro daļu

1. Šie noteikumi nosaka dabas lieguma "Ābeļi" (turpmāk - dabas liegums) zonējumu, individuālo aizsardzību un izmantošanu, lai saglabātu teritorijai raksturīgo lapu koku mežu, purvu un Ziemeļsusējas palieņu pļavu bioloģisko daudzveidību.

2. Dabas lieguma teritorijā ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārīgie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

3. Dabas lieguma platība ir 3275 ha, tā funkcionālās zonas un to robežas noteiktas šo noteikumu 1. un 2.pielikumā.

4. Lai nodrošinātu optimālu biotopu un sugu aizsardzību, atbilstoši to izvietojumam teritorijā dabas liegumā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

4.1. stingrā režīma zona;

4.2. regulējamā režīma zona;

4.3. ainavu aizsardzības zona.

5. Stingrā režīma zona ir izveidota, lai saglabātu reto un īpaši aizsargājamo augu un dzīvnieku sugas, to dzīvotnes, kā arī retās un tipiskās meža un purvu ekosistēmas.

6. Stingrā režīma zonā ir atļautas šādas darbības, kas nav pretrunā ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem un nerada draudus lieguma galveno dabas vērtību saglabāšanai:

6.1. teritorijas apmeklēšana, lai to apsargātu, kontrolētu aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanu, kā arī lai veiktu zinātniskos pētījumus;

6.2. ugunsdrošības pasākumi;

6.3. apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami īpaši aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanai;

6.4. medības saskaņā ar medības regulējošiem normatīvajiem aktiem, izņemot zosu un pīļu medības un dzīvnieku ķeršanu ar slazdiem;

6.5. ogošana un sēņošana;

6.6. izziņas taku un skatu laukumu ierīkošana pēc vietu saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi.

7. Stingrā režīma zonā ir aizliegtas šādas darbības:

7.1. saimnieciskā darbība, izņemot šo noteikumu 6.punktā minētās darbības;

7.2. reto un īpaši aizsargājamo augu noplūkšana, izraušana vai to daļu vākšana jebkurā attīstības stadijā;

7.3. Latvijas florai un faunai nepiederošu augu un dzīvnieku sugu introdukcija.

8. Regulējamā režīma zona ir izveidota, lai aizsargātu reģionam raksturīgus biotopus, kā arī augu un dzīvnieku sugas, pieļaujot līdz-svarotu saimniecisko darbību.

9. Regulējamā režīma zonā ir atļauta kopšanas cirte no 1.jūlija līdz 31.martam.

10. Regulējamā režīma zonā ir aizliegtas šādas darbības:

10.1. šo noteikumu 7.2. un 7.3.apakšpunktā minētās darbības;

10.2. darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa pazemināšanos;

10.3. mežsaimnieciskā darbība no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņemot ugunsdrošības pasākumus;

10.4. sanitārā cirte;

10.5. meža sēšana un stādīšana;

10.6. jaunu meža ceļu būve.

11. Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai saglabātu Ziemeļsēlijas apvidus tradicionālo lauku ainavu un mazietekmētās palieņu pļavas.

12. Ainavu aizsardzības zonā aizliegta aramzemju ierīkošana palieņu pļavās.

13. Plānojot un veicot mežsaimniecisko darbību, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs saskaņā ar dabas aizsardzības plānu nodrošina bioloģiskajai daudzveidībai svarīgo meža struktūru saglabāšanu.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.348
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.348
Dabas lieguma "Ābeļi" funkcionālās zonas

1. Stingrā režīma zona

Nr.p.k.KvartālsNogabals
123
Ābeļu mežniecība
1.1.1313
1.2.149; 10; 12; 15
1.3.1521
1.4.1611; 19; 20
1.5.251; 5; 7; 9; 10
1.6.26viss kvartāls
1.7.27viss kvartāls
1.8.281; 2; 7
1.9.2911
1.10.3025
1.11.351; 2; 4; 6
1.12.36viss kvartāls
1.13.37viss kvartāls
1.14.38viss kvartāls
1.15.391; 2; 4; 8
1.16.4323; 28; 29
1.17.4415; 16; 17; 25; 26
1.18.453; 4; 8; 11; 18
1.19.461-4; 6-13
1.20.471-3; 7; 9; 10
1.21.481-4
1.22.501; 4-6; 15; 23
1.23.511-10; 13; 14; 16
1.24.522-7
1.25.533; 6; 7-12; 17; 18; 28
1.26.542; 7; 8; 17; 19; 20
1.27.5911; 18; 19; 27; 28
1.28.603; 4; 6; 12; 15
1.29.611; 5; 12; 13; 17-30
1.30.621-5; 8; 9; 14-21; 24; 26-32; 34-37
1.31.631; 3; 8-10; 13
1.32.641-3; 7; 12-17
1.33.652; 4 (1,2 ha)
Biržu mežniecība
1.34.1105
123
1.35.1111; 5-8; 17
1.36.112viss kvartāls
Ābeļu mežniecība
1.37.1131-6; 8-13
1.38.11418
1.39.1151; 4; 5; 8; 12
Biržu mežniecība
1.40.1282; 8; 17
Ābeļu mežniecība
1.41.1298; 12; 14; 15; 22
Biržu mežniecība
1.42.1475
1.43.1482; 4; 6; 7
Ābeļu mežniecība
1.44.1491-3; 7; 8; 15; 16
Biržu mežniecība
1.45.1702; 14; 16; 17; 20
Ābeļu mežniecība
1.46.1711; 2; 8; 9
Biržu mežniecība
1.47.103; 4; 5

2. Regulējamā režīma zona

Ābeļu mežniecība
2.1.1311; 12
2.2.148; 14
2.3.158; 11; 12; 14; 15-20
2.4.163; 5; 6; 8; 9; 12-18; 21; 22
2.5.1724; 25; 26
2.6.252-4; 6; 8
2.7.283-6
2.8.291-10
2.9.3020-24
2.10.353; 5; 7-9
2.11.393; 5-7
2.12.431-22; 24-27
2.13.441-14; 18-24; 27-35
2.14.451; 2; 5-7; 9; 10; 12-17; 19-30
2.15.465; 14-20
2.16.474-6; 8; 11-22
2.17.485-7
2.18.502; 3; 7-14; 16-22
2.19.5111; 12; 15
2.20.521
2.21.531; 2; 4; 5; 13-16; 19-27; 29-31
2.22.541; 3-6; 9-16; 18; 21; 22
2.23.591-10; 12-17; 20-26; 29-33
2.24.601; 2; 5; 7-11; 13; 14
2.25.612-4; 6-11; 14-16
2.26.626; 7; 10; 11; 12; 22; 23; 25; 33; 38
2.27.632; 4-7; 11; 12; 14-26
2.28.644; 5; 6; 8-11; 18; 19-21
2.29.651; 3-19
Biržu mežniecība
2.30.1101-4; 6-15
2.31.1112-4; 9-16
Ābeļu mežniecība
2.32.1137; 14-21
2.33.1141-17; 19-21
2.34.1152; 3; 6; 7; 9-11; 13-21
Biržu mežniecība
2.35.1281; 3-7; 9-16
Ābeļu mežniecība
2.36.1291-7; 9-11; 13; 16-21
Biržu mežniecība
2.37.1471-4; 6-29
2.38.1481; 3; 5; 8; 9
Ābeļu mežniecība
2.39.1494-6; 9-14; 17
Biržu mežniecība
2.40.1701; 3-13; 15; 18; 19; 21; 22
Ābeļu mežniecība
2.41.1713-7; 10; 11
Biržu mežniecība
2.42.101; 2

3. Ainavu aizsardzības zona

Ābeļu pagasts
3.1.56480070025"Ieviņas"
3.2.56480070024"Slaviņas"
3.3.56480070023"Līdakas"
3.4.56480070030Piļku kapi
3.5.56480070011Pagasta zeme
3.6.56480070008"Cukuriņi"
3.7.56480070002"Dailes"
3.8.56480070022"Biķernieki"
3.9.56480070021"Mežsētas"
3.10.56480070012Pagasta zeme
3.11.56480070004"Pīlādzis"
3.12.56480070009"Svarāni"
3.13.56480070032Pagasta zeme
3.14.56480070033Pagasta zeme
3.15.56480070003"Senči"
3.16.56480070006"Smoļi"
3.17.56480070007"Smoļi"
3.18.56480070018"Smoļi"
3.19.56480070014"Arāji"
3.20.56480070015Pagasta zeme
3.21.56480070019"Timerkalns"
3.22.56480070001"Noras"
3.23.56480070020"Ringlas"
3.24.56480070010"Silacaunes"
3.25.56480070016"Pavasari"
Dignājas pagasts
3.26.56520010007Pagasta zeme
3.27.56520010014"Bebri"

Piezīme. Dabas lieguma "Ābeļi" ārējā robeža noteikta Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem".

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas lieguma "Ābeļi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 348Pieņemts: 03.10.2000.Stājas spēkā: 07.10.2000.Zaudē spēku: 08.05.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 350/352, 06.10.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
11489
07.10.2000
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"