Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

EBTA -Latvijas Apvienotās komitejas lēmums 1999.gads, Nr.1

(Pieņemts saskaņā ar rakstīto procedūru 1999. gada 6. janvārī)

Labojumi B protokolā

* Lihtenšteinas Hercogistei ir muitas ūnija ar Šveici saskaņā ar 1923. gada 29. marta līgumu un tā ir arī 1992. gada 2. maija Eiropas Ekonomiskās Telpas Līguma Līgumslēdzējpuse

APVIENOTĀ KOMITEJA,

Atsaucoties uz 1995.gada 7.decembrī parakstīto Līguma starp Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīm un Latvijas Republiku B protokolu, turpmāk tekstā "šis līgums", attiecībā uz "izcelsmes produktu" koncepcijas definīciju un administratīvās sadarbības metodēm, papildināts ar 1996.gada EBTA - Latvijas Apvienotās komitejas Lēmumu No.1;

Atsaucoties uz Līguma starp EBTA valstīm un Latviju Saprašanās protokola 1. Paragrāfu, saskaņā ar kuru Līguma Puses paziņo par savu gatavību atbilstoši pieņemt B protokolu, gadījumā, ja atbilstošas institūcijas pieņem jebkuru lēmumu attiecībā uz Eiropas kumulācijas ieviešanu,

Atsaucoties uz specifiskiem Līgumiem starp Eiropas Kopienu un Turciju, sevišķi uz Līgumu, kurš izveido muitas ūniju starp Eiropas Kopienu un Turciju un Brīvās tirdzniecības līgumu attiecībā uz ECSC produktiem, kuri noslēgti starp šīm divām pusēm,

Ievērojot EBTA valstu un Latvijas līgumu, ka pan - Eiropas kumulācijas sistēma paplašinās attiecībā uz Turciju ir sīki aprakstīta, ar nolūku uzlabot šī Līguma efektivitāti,

Ievērojot, ka saskaņā ar Turcijas pievienošanos pan - Eiropas kumulācijas sistēmai atsevišķi B protokola nosacījumi ir jāpapildina, it sevišķi kumulācijas nosacījumi,

Ievērojot, ka tirdzniecības veicināšanas nolūkā mazinās teritoriālais princips, tas ir jāievieš pan - Eiropas kumulācijas nosacījumos,

Ievērojot, ka augstākminēto iemeslu dēļ un, lai vienkāršotu administratīvos uzdevumus ir vēlams grozīt B protokola 1., 3., 4. un 12.pantus.

Atsaucoties uz B protokola 15. panta 6. paragrāfa pēdējo teikumu, kurš atļauj partnera valstij Centrāleiropā un Austrumeiropā garantēt daļēju atkāpšanos no vai atbrīvošanu no muitas nodevām, mazināšanas no bez šķēršļu principa, bet laikā ierobežots līdz 1998. gada beigām,

Atsaucoties uz atsevišķu partneru valstu pieprasījumu Eiropas Kopienai un EBTA valstīm piekrist B protokola 15. panta 6. paragrāfa beigšanu atlikt līdz 2000. gada beigām un, ievērojot ES un EBTA valstu gatavību, piekrist šai prasībai,

Ievērojot, ka, ņemot vērā izmaiņas tehnikas sagatavošanā un dažu izejmateriālu uzglabāšanā, labojumi ir jāveic B protokola 1. pielikuma ievada piezīmēs un B protokola 2. pielikumā, kurā ietverts darbs un apstrāde,

Atsaucoties uz Līguma 31. pantu , kurš pilnvaro Apvienoto komiteju papildināt šī Līguma B protokolu,

 

NOLEMJ:

1. B protokola 1. panta (i) apakšparagrāfs ir jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"(i) par "pievienoto vērtību" tiek uzskatīta ex-works cena mīnus katra iekļautā materiāla, kuru izcelsme ir kāda no 3. un 4. pantā minētajām valstīm, muitas vērtība vai, ja muitas vērtība nav zināma vai to nevar noteikt, pirmā cena, ko apstiprināmi maksā par šīm precēm ieinteresētajās EBTA valstīs vai Latvijā.";

2. B protokola 3. pants ir jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"1. 2. (1) panta nosacījumu objekts - preces ir jāuzskata par EBTA valstu izcelsmes produktiem, ja tie ir iegūti iekļaujot materiālus, kuru izcelsme ir Latvija, Islande, Norvēģija, Šveice (ieskaitot Lihtenšteinu)*, Ungārija, Polija, Čehijas Republika, Slovākijas Republika, Bulgārija, Rumānija, Slovēnija, Igaunija, Lietuva, Turcija vai Eiropas Kopiena, saskaņā ar protokola nosacījumiem par izcelsmes noteikumiem, kas pievienots Līgumam, kurš noslēgts starp EBTA valstīm un, vai Eiropas Kopienu vai katru no šīm valstīm, ja šie materiāli tiek apstrādi ieinteresētajās EBTA valstīs, tie pārsniedz šī Protokola 7. panta nosacījumus. Šādiem materiāliem nav jābūt izgājušiem pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.

2. Ja apstrāde vai pārstrāde, kas veikta EBTA valstī nepārsniedz 7. pantā minētās darbības, iegūtais produkts tiks uzskatīts par ieinteresētās EBTA valsts izcelsmes produktu tikai tad, ja vērtība, kas tur pievienota pārsniedz jebkuru iestrādāto materiālu, kuru izcelsme ir vai nu Eiropas Kopiena vai kāda no citām valstīm, kas uzskaitītas 1. Paragrāfā. Ja tā nav, iegūtais produkts ir jāuzskata par Eiropas Kopienas vai tās valsts izcelsmes produktu, kurā tās izcelsmes produktu, kurus izmantoto materiālu ražošanai EBTA valsts vērtība ir vislielākā.

3. Produktiem, kuru izcelsme ir vai nu Eiropas Kopiena vai kāda no 1.paragrāfā minētajām valstīm un kuri netiek pakļauti jebkādai apstrādei EBTA valstī, ir jāsaglabā to izcelsme, ja tie tiek eksportēti uz Eiropas Kopienu vai uz kādu no šīm valstīm.

4. Kumulācija, kas nodrošināta ar šo pantu, var tikt pielietota tikai attiecībā uz materiāliem vai produktiem, kas ieguvuši savu izcelsmi piemērojot identiskus izcelsmes noteikumus šajā Protokolā minētajiem."

3. B protokola 4. pants ir jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"1. 2. (2) panta nosacījumu objekts - preces ir jāuzskata par Latvijas izcelsmes, ja tie ir iegūti tur, iekļaujot Islandes, Norvēģijas, Šveices (ieskaitot Lihtenšteinu)*, Latvijas, Ungārijas, Polijas, Čehijas Republikas, Slovākijas Republikas, Bulgārijas, Rumānijas, Slovēnijas, Igaunijas, Lietuvas, Turcijas, vai Eiropas Kopienas izcelsmes materiālus, saskaņā ar noslēgto līgumu starp Latviju un Eiropas Kopienu vai katru no šīm valstīm Protokolu par preču izcelsmes noteikumu nosacījumiem, kas nodrošina, ka Latvijā veiktā apstrāde pārsniedz šī Protokola 7. pantā minēto. Šādiem materiāliem nav jābūt izgājušiem pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.

2. Ja apstrāde vai pārstrāde, kas veikta Latvijā nepārsniedz 7. pantā minētās darbības, iegūtais produkts ir jāuzskata par Latvijas izcelsmes produktu tikai tad, ja vērtība, kas pievienota, ir lielāka par izmantoto Eiropas Kopienas vai jebkuras 1. paragrāfā minētās valsts izcelsmes materiālu vērtību. Ja tā nav, iegūtais produkts tiek uzskatīts par Eiropas Kopienas vai tās valsts izcelsmes produktu, kuras izmantoto materiālu ražošanai Latvijā vērtība ir vislielākā.

3. Produktiem, kuru izcelsme ir Eiropas Kopiena vai kāda no 1. paragrāfā minētajām valstīm un kuri netiek pakļauti jebkādām darbībām Latvijā, ir jāsaglabā to izcelsme, ja tie tiek eksportēti uz Eiropas Kopienu vai uz kādu no šīm valstīm.

4. Kumulācija, kas nodrošināta ar šo pantu, var tikt pielietota tikai attiecībā uz materiāliem vai produktiem, kas tajā iekļauti un ieguvuši savu izcelsmi piemērojot identiskus izcelsmes noteikumus šajā Protokolā minētajiem.

4. B protokola 12. pants ir jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"1. Izņemot, kā noteikts 2. (1)(c) pantā, 3. un 4.pantos un šī panta 3.paragrāfā, II nodaļā aprakstītajiem nosacījumiem izcelsmes iegūšanai ir jābūt nepārtraukti izpildītiem EBTA valstī vai Latvijā.

2. Izņemot, kā dots 3. un 4.pantos, ja izcelsmes preces, kas eksportētas no EBTA valsts vai Latvijas uz citu valsti, tiek atsūtītas atpakaļ, tās jāuzskata par neizcelsmes, ja vien muitas iestādēm var pierādīt, ka:

(a) atpakaļ atsūtītās preces ir tās pašas preces, kuras tika eksportētas; un

(b) tās nav tikušas pakļautas nekādām darbībām vairāk kā tām, kas nepieciešamas, lai saglabātu tās labā stāvoklī kamēr tās atradās šajā valstī vai kamēr tikušas eksportētas.

3. Izcelsmes statusa iegūšanu saskaņā ar II Nodaļā aprakstītajiem noteikumiem neietekmēs ārpus EBTA valstī vai Latvijas veiktā apstrāde vai pārstrāde materiāliem, kuri eksportēti no EBTA valsts vai Latvijas un pēc tam reimportēti tur, nodrošinot, ka:

(a) minētie materiāli ir pilnībā iegūti EBTA valstī vai Latvijā vai tiem pirms eksportēšanas ir veikta apstrāde vai pārstrāde vairāk kā 7. pantā aprakstītās nepietiekamās operācijas; un

(b) muitas iestādēm var uzrādīt, ka:

(i) reimportētās preces ir iegūtas, apstrādājot vai pārstrādājot eksportētos materiālus; un

(ii) kopējā pievienotā vērtība, kas iegūta ārpus EBTA valsts vai Latvijas, piemērojot šī panta nosacījumus, nepārsniedz 10 % no gala produkta ex-works cenas, kam tiek pieprasīts izcelsmes statuss.

4. 3. paragrāfa nolūkiem II Nodaļā aprakstītie izcelsmes statusa iegūšanas noteikumi neattieksies uz apstrādi vai pārstrādi, kas veikta ārpus EBTA valsts vai Latvijas. Bet, ja II Pielikuma sarakstā, nosakot gala produkta izcelsmes statusu, tiek piemērots noteikums, kas nosaka maksimālo vērtību visiem izmantotajiem neizcelsmes materiāliem, visu neizcelsmes materiālu, kas izmantoti ieinteresētās puses teritorijā, kopējā vērtība, saskaitot kopā ar kopējo pievienoto vērtību, kas iegūta ārpus EBTA valsts vai Latvijas, piemērojot šī panta noteikumus, nepārsniegs minēto daudzumu procentuāli.

5. 3. un 4. paragrāfu noteikumu piemērošanas nolūkā "kopējā pievienotā vērtība" nozīmē visas izmaksas, kas rodas ārpus EBTA valsts vai Latvijas, ieskaitot tur izmantotos materiālus.

6. 3. un 4. paragrāfu noteikumi neattiecas uz precēm, kuri neatbilst II Pielikuma sarakstā dotajiem nosacījumiem un kuri var tikt uzskatīti kā pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti tikai ja tiek pielietoti 6(2). pantā aprakstītie vispārīgie noteikumi.

7. 3. un 4. paragrāfu noteikumi neattiecas uz produktiem, kuri tiek aprakstīti Harmonizētās Sistēmas 50. līdz 63. grupās.

8. Jebkura veida apstrāde vai pārstrāde, kas ietverta šī panta noteikumos un kas veikta ārpus EBTA valsts vai Latvijas, tiks veikta saskaņā ar līgumiem par ievešanu uz pārstrādi vai līdzīgiem līgumiem."

5. Protokola B 13. panta 1. paragrāfs jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"1. Vislielākās labvēlības līgums, ko apliecina ar savstarpēju vienošanos, ietver produktus, kas atbilst šī Protokola prasībām, kuri tiek transportēti tieši starp partneru valstīm vai pa Eiropas Kopienas vai citu 3. un 4.pantā norādīto valstu teritorijām. Produkti ar vienu konosamentu, izmantojot izdevību, var tikt transportēti pa citām teritorijām ar tranzītkravām vai īslaicīgi novietojot tos noliktavās šajās teritorijās, nodrošinot, ka produkti paliek tranzīta vai noliktavas valsts muitas autoritāšu uzraudzībā un netiek veiktas citas darbības kā vienīgi izkraušana un iekraušana vai tās darbības, kuras uztur tos labā stāvoklī.

Izcelsmes preces var tikt transportētas pa cauruļvadu līniju to valstu teritorijās, kuras nav partneru valstis."

6. Protokola B 14. panta 1. paragrāfs jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"1. Izcelsmes produktiem, kas tiek sūtīti uz izstādi ārpus partneru valstīm , Eiropas Kopienas un citām 3. un 4. pantā minētajām valstīm, un pēc izstādes pārdoti, lai tiktu importēti uz EBTA valsti vai Latviju, jāizmanto priekšrocības uz importu no Līguma nosacījumiem, nodrošinot, ka tas tiek uzrādīts, lai apmierinātu muitas autoritāšu prasības, ka:"

7. Protokola B 15. panta 1. paragrāfs jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"1. Neizcelsmes materiāli, kuri izmantoti EBTA Valsts, Latvijas vai Eiropas Kopienas, vai citas 3. un 4. pantos norādītas valsts izcelsmes produktu ražošanā, kuru izcelsmes sertifikāts izdots vai izstrādāts saskaņā ar 5. virsraksta nosacījumiem, nedrīkst atkāpties vai atbrīvoties no EBTA Valsts vai Latvijas muitas nodevu vai citiem maksājumiem."

 

8. Protokola B 15. panta 6. paragrāfa pēdējā atkāpe jālabo, lai tā būtu lasāma sekojoši:

"Šī panta prasības jāpiemēro līdz 2000. gada 21. decembrim un var tikt pārskatītas kopējam saskaņojumam."

9. Protokola B 17. panta 4. paragrāfs jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"4. Preču brīvas kustības sertifikāts EUR.1 ir jāizdod EBTA valsts vai Latvijas muitas autoritātēm, ja attiecīgais produkts ir uzskatāms par produktu ar izcelsmi no EBTA valsts, Latvijas vai Eiropas Kopienas vai vienas no citām 3. un 4. pantā norādītajām valstīm, un tajā ir jāaizpilda citas šī Protokola prasības."

10. Protokola B 21. panta 2. paragrāfs jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"2. Rēķina deklarācija jāsastāda, ja attiecīgā produkta izcelsme ir EBTA valsts, Latvija vai Eiropas Kopiena vai viena no citām 3. un 4.pantos norādītajām valstīm, un jāaizpilda citas šī Protokola prasības."

11. Protokola B 26. panta 1.paragrāfs jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"1. Produkti, kurus sūta privātpersona mazu iesaiņojumu veidā privātpersonai vai ja tie ir ceļotāju personīgās bagāžas formā un ir uzskatāmi par izcelsmes produktiem, kuriem nav nepieciešama izcelsmes sertifikāta iesniegšana, tiek paredzēti kā produkti, kuri netiek importēti tirdzniecības nolūkos un netiek deklarēti saskaņā ar šī Protokola prasībām, ja nav šaubu par šādas deklarācijas ticamību. Gadījumā, ja produkts tiek sūtīts pa pastu, šī deklarācija jāsastāda uz muitas deklarācijas CN22 / CN23 veidlapas vai uz veidlapas, kas ir norādīta šī dokumenta pielikumā."

12. Protokola B 27. panta pirmā atkāpe jālabo, lai tā būtu lasāma sekojoši:

"Ja pēc dokumenta, kas norādīts 17.(3) un 21.(3) pantos, tiek novērtēta produkta atbilstība preču brīvas kustības sertifikātam EUR.1 vai rēķina deklarācijai, ir uzskatāms ka šī produkta izcelsme ir EBTA valsts, Latvijas vai Eiropas Kopiena vai viena no citām 3. un 4. pantos norādītajām valstīm, un starp citām ir jāaizpilda citas šī Protokola prasību ar sekojošo:"

13. Protokola B 27.panta apakšparagrāfs (d) jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"(d) preču brīvas kustības sertifikāts EUR.1 vai rēķina deklarācija, kas apstiprina lietoto materiālu izcelsmes statusu un kas izdoti vai sastādīti EBTA valstī vai Latvijā saskaņā ar šo Protokolu, vai Eiropas Kopienā vai vienā no citām 3. un 4.pantos norādītajām valstīm, saskaņā ar izcelsmes noteikumiem, kas ir identiski šī Protokola noteikumiem."

14. Protokola B 30. panta 2.paragrāfs jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"2. Ja daudzums pārsniedz attiecīgo daudzumu, ko noteikusi importētājvalsts, pēdējais viņai ir jāapstiprina, ja produkti ir aprēķināti eksportētājvalsts valūtā. Ja produkti ir aprēķināti citas partneru valsts, vienas no Eiropas Kopienas dalībvalsts, vai citas 3. un 4. pantos norādītas valsts valūtā, importētājvalstij jāatzīst daudzums, ko norādījusi attiecīgā valsts."

15. Protokola B 32. panta 5. paragrāfs jālabo, lai tas būtu lasāms sekojoši:

"5. Muitas autoritātēm, pieprasot pierādījumus, jābūt informētām par šo pierādījumu rezultātiem pēc iespējas ātrāk. Šiem rezultātiem skaidri jānorāda vai produkts ir autentisks un vai attiecīgais produkts var būt uzskatāms par produktu, kura izcelsme ir EBTA valsts, Latvija, Eiropas Kopiena vai viena no citām 3. un 4. pantos norādītajām valstīm un jāizpilda citas šī Protokola prasības."

16. Protokola B 1. pielikumā 5. piezīmē 5.2. paragrāfa uzskaitījumā:

"2. pielikuma saraksta ievaddaļas piezīmēs" jāpievieno sekojoši pamatmateriāli pēc "mākslīgās cilvēka radītās šķiedras":

"- strāvu vadošas šķiedras,"

17. Protokola B 1. pielikumā 5. piezīmē 5.2. paragrāfa uzskaitījumā:

" 2. pielikuma saraksta ievaddaļas piezīmēs" piektais piemērs ("Paklājs ar spalvu ...) ir jāatceļ.

18. Uzskaitītie noteikumi HS 2207 virsrakstam, HS 57 nodaļai, HS virsrakstiem 7006 un 7601 B protokola II pielikumā ir jāpapildina sekojoši:

"HS Preces apraksts Ar neizcelsmes materiāliem veiktā apstrāde vai
pozīcija pārstrāde, lai tie iegūtu izcelsmes statusu
(1) (2) (3) vai (4)
2207 Nedenaturēts etilspirts ar spirta saturu ne Ražošana no materiāliem,
mazāk kā 80 % no tilpuma; etilspirts un kas nav klasificēti 2207
citi spirti, denaturēti, ar jebkuru spirta saturu vai 2208 pozīcijās
57. grupa Paklāji un citas tekstila grīdsegas:
- No adatu cauršūtā filca Ražošana no (1):
- dabīgajām šķiedrām, vai
- ķīmiskiem materiāliem
vai tekstila pulpas
Tomēr var izmantot:
- 5402 pozīcijā klasificēto polipropilēna
pavedienu,
- 5503 vai 5506 pozīcijā klasificētos
polipropilēna pavedienus,vai
- 5501 pozīcijas polipropilēna
pavedienu grīstes, kuru lineārais
blīvums visos monopavediena vai
šķiedras gadījumos ir mazāks
par 9 decitekiem,
var tikt izmantots, nodrošinot, ka to
vērtība nepārsniedz 40% no
produkcijas ex works cenas
Džutas audumi var tikt izmantoti
oderējumam
- No pārējā filca Ražošana no (1) :
- nekārstām vai neķemmētām vai
citādi neapstrādātām dabīgām šķiedrām,
- ķīmiskiem materiāliem vai
tekstila pulpas
- Pārējie Ražošana no (1):
- kokosšķiedras vai džutas dzijas (2),
- sintētiskās vai mākslīgās
pavedienu dzijas,
- dabīgām šķiedrām, vai
- nekārstām vai neķemmētām
vai citādi vērpšanai neapstrādātām
sintētiskām štāpeļšķiedrām
Džutas audumi var tikt lietoti
oderējumam
7006 Stikls no pozīcijām 7003, 7004 vai
7005, izliekts, slīpēts, gravēts, urbts,
emaljēts vai citādā veidā apstrādāts,
bez rāmja vai nav kombinēts
ar citiem materiāliem:
- stikla plāksne, kas pārklāta ar Ražošana no nepārklāta stikla
dielektrisku pārklājumu, pusvadītāju plāksnes, kas klasificēta
kategorija saskaņā ar SEMII 7006 pozīcijā
standartiem (3)
- pārējie Ražošana no 7001 pozīcijā
klasificētajiem materiāliem
7601 Neapstrādāts alumīnijs Ražošana, kurā:
- visi izmantotie materiāli tiek
klasificēti citā pozīcijā kā produkts;
un
- visu izmantoto materiālu vērtība
nepārsniedz 50 % produkta
ex-works cenas
vai
Ražošana no termiski vai elektrolītiski
apstrādāta nekausēta alumīnija vai
alumīnija atgriezumiem un lūžņiem

(1) Īpašos nosacījumus attiecībā uz produktiem, kas iegūti no jauktiem tekstilmateriāliem, skat. 5.ievadpiezīmi.

(2) Džutas dzijas lietošana tiek atļauta no 2000. gada 1. jūlija.

(3) SEM II - iekļautās pusvadītāju iekārtas un ieviestie materiāli."

19. Lēmums stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī. Latvijas Republikā Lēmums stājas spēkā pēc tā ratifikācijas Saeimā.

Ja Latvijas Republika nepaziņo EBTA dalībvalstīm par ratifikāciju līdz 1999.gada 1.janvārim, tad Lēmums tiek piemērots uz pagaidu nosacījumiem sākot no 1999.gada 1.janvāra līdz brīdim, kad visas iekšējās juridiskās spēkā stāšanās prasības tiks izpildītas.

20. Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas Ģenerālsekretariātam ir jādeponē šī Lēmuma teksts depozitārijam.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: EBTA -Latvijas Apvienotās komitejas lēmums 1999.gads, Nr.1 Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Veids: starptautisks dokuments Pieņemts: 06.01.1999.Stājas spēkā: 13.10.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 345/347, 04.10.2000.
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Tulkojums
  • Citi saistītie dokumenti
11386
13.10.2000
195
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"