Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8., 24.nr.; 2002, 5.nr.; 2003, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "uzņēmējsabiedrība" (attiecīgā locījumā) un vārdu "statūtsabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "kapitālsabiedrība" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdus "uzņēmums un statūtsabiedrība" (attiecīgā locījumā), vārdus "uzņēmums vai statūtsabiedrība" (attiecīgā locījumā) un vārdus "statūtsabiedrība vai uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "kapitālsabiedrība" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt visā likumā vārdu "uzņēmējdarbība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komercdarbība" (attiecīgā locījumā) un vārdu "uzņēmējs" (attiecīgā locījumā) - ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

4. Aizstāt visā likumā vārdus "uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība" (attiecīgā locījumā), vārdus "uzņēmums un uzņēmējsabiedrība" (attiecīgā locījumā) un vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "kapitālsabiedrība" (attiecīgā locījumā), izņemot 3.panta divpadsmitajā daļā lietoto likuma nosaukumu, 6.panta piektajā daļā un 8.panta otrās daļas 4.punktā lietoto likuma nosaukumu.

5. Aizstāt visā likumā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "kapitālsabiedrība" (attiecīgā locījumā), izņemot termina "Privatizāciju veicošā institūcija" skaidrojumu, 1.panta pirmās daļas 1.punktā lietoto likuma nosaukumu, 8.panta pirmās daļas 5.punktā lietoto likuma nosaukumu, 8.panta ceturtās daļas 1.punktā un 14.panta trešajā daļā, 16.panta otrās daļas 2.punktā un trešās daļas 2.punktā lietoto institūcijas nosaukumu "Uzņēmumu reģistrs", 17.panta pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā, 19.panta pirmajā daļā lietoto likuma nosaukumu, 32.panta trešajā daļā lietoto institūcijas nosaukumu "Uzņēmumu reģistrs", 37.panta pirmajā daļā lietoto likuma nosaukumu, 72.panta pirmās daļas 3.punktā lietoto likuma nosaukumu, 81.panta pirmajā daļā, 86.panta pirmajā daļā lietoto institūcijas nosaukumu "Uzņēmumu reģistrs", kā arī pārejas noteikumu 1. un 2.punktu.

6. I daļā:

izteikt terminu "Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts" šādā redakcijā:

"Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts - nekustamais īpašums vai nekustamā īpašuma domājamā daļa, kapitālsabiedrība, kapitāla daļa vai cita manta, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā.";

aizstāt terminā "Privātais kapitāls" vārdus "valsts un pašvaldību uzņēmumus vai valsts un pašvaldību uzņēmējsabiedrības" ar vārdiem "valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības";

izteikt terminu "Kapitāla daļa" šādā redakcijā:

"Kapitāla daļa - kapitālsabiedrības akcija vai kapitāla daļa.";

izteikt terminu "Kapitāla daļu pārdošana" šādā redakcijā:

"Kapitāla daļu pārdošana - privatizācijas paņēmiens, kura rezultātā tiek pārdota valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības kapitāla daļa vai kapitāla daļa, kas pieder valstij vai pašvaldībai kapitālsabiedrībā, kurā ir privātais kapitāls.";

izslēgt terminā "Privatizāciju veicošā institūcija" vārdus "bezpeļņas organizācija";

papildināt I daļu ar terminu šādā redakcijā:

"Privatizācijas paziņojums - saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu privatizāciju veicošās institūcijas sagatavots rakstveida piedāvājums ar nosacījumiem personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, iegādāties apbūvētu zemesgabalu."

7. Papildināt 1.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Šā likuma normas piemērojamas, ja Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā nav noteikts citādi."

8. Izslēgt 2.panta otrās daļas 6.punkta pēdējo teikumu.

9. 3.pantā:

izslēgt trešās daļas 5.punktu;

izslēgt ceturto un piekto daļu;

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"9. Valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības likvidācija notiek likumos noteiktajā kārtībā.";

izslēgt desmito daļu.

10. 4.pantā:

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Privatizējot valsts vai pašvaldības īpašuma objektu, privatizācijas subjekts nevar būt valsts vai pašvaldība, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kā arī kapitālsabiedrība, kuras pamatkapitālā privātais kapitāls nepārsniedz 25 procentus.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"2. Likvidējot valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību un pārdodot šīs kapitālsabiedrības kustamo un nekustamo mantu, mantas pircējs var būt arī valsts vai pašvaldība, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kā arī kapitālsabiedrība, kuras pamatkapitālā privātais kapitāls nepārsniedz 25 procentus.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Ja privatizējamais objekts ir atsevišķa manta, šā objekta pircējs var būt valsts vai pašvaldība, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrība, kuras pamatkapitālā privātais kapitāls nepārsniedz 25 procentus, kā arī citas valsts vai pašvaldības juridiskās personas."

11. 6.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Ienākumi no valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas pēc privatizācijas izdevumu atskaitīšanas, likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" paredzēto ieskaitījumu izdarīšanas rezerves fondā, kā arī pēc Ministru kabineta noteikto izdevumu atskaitīšanas ieskaitāmi valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" noteiktajā kārtībā, bet ieņēmumi, kas gūti, kapitalizējot valsts budžeta maksājumu pamatparādus, ieskaitāmi attiecīgajā budžetā likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"6. Privatizācijas sertifikātus kā maksāšanas līdzekli izmanto, ja tas paredzēts privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) vai privatizācijas paziņojumā."

12. 7.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Privatizācijas aģentūra ir valsts akciju sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem likumiem un saviem statūtiem. Statūtus apstiprina, kā arī grozījumus tajos izdara Ministru kabinets.";

izslēgt otro, trešo un ceturto daļu.

13. 8.pantā:

aizstāt pirmās daļas 4.punktā vārdus "uzņēmējsabiedrībā, un veic visu citu valsts īpašuma objektu novērtēšanu" ar vārdiem "kapitālsabiedrības pamatkapitālā";

izteikt pirmās daļas 17.punktu šādā redakcijā:

"17) veic privatizācijai un atsavināšanai nodoto, kā arī citos tiesību aktos noteikto valsts kapitāla pārvaldīšanu un pilda citas funkcijas, kas tai uzticētas saskaņā ar likumiem un Ministru kabineta lēmumiem.";

izslēgt otrās daļas 2.punktu;

izteikt otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) organizē un veic pasākumus, kas nodrošina valsts kapitāla efektīvu izmantošanu.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto darbību veikšanu Privatizācijas aģentūra var nodot citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.";

ceturtajā daļā:

aizstāt 1.punktā vārdus "Valsts nekustamā īpašuma aģentūras" ar vārdiem "valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi"";

izslēgt 3. un 7.punktu.

14. Izteikt 9.panta tekstu šādā redakcijā:

"1. Privatizācijas aģentūras darbību pārrauga un valdes darbību kontrolē Ministru kabineta iecelta padome.

2. Padomes sastāvā tiek iekļauti Saeimā ievēlēto politisko organizāciju (partiju) vai to apvienību deputātu ieteiktie pārstāvji. Katras Saeimā ievēlētās politiskās organizācijas (partijas) vai to apvienības deputāti izvirza vienu pārstāvi.

3. Ja padomes loceklis atstāj amatu vai tiek atsaukts no amata pirms padomes termiņa beigām, viss padomes sastāvs no jauna nav jāieceļ un pārējie padomes locekļi turpina pildīt savus amata pienākumus.

4. Privatizācijas aģentūras akciju turētājs ir Ekonomikas ministrija.

5. Valsts īpašuma privatizāciju pārrauga ekonomikas ministrs, kurš ir arī Privatizācijas aģentūras akciju turētāja pārstāvis un Privatizācijas aģentūras padomes priekšsēdētājs.

6. Privatizācijas aģentūras valdes priekšsēdētāju pēc ekonomikas ministra ierosinājuma amatā ieceļ Ministru kabinets.

7. Likumā noteiktajā kārtībā Privatizācijas aģentūras darbību pārrauga arī citas valsts institūcijas."

15. Aizstāt 10.panta pirmajā daļā un 11.1panta trešajā daļā vārdu "ģenerāldirektora" ar vārdiem "valdes priekšsēdētāja".

16. 11.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Privatizācijas aģentūras ieņēmumus veido atskaitījumi no valsts īpašuma privatizācijas, valsts kapitāla daļu atsavināšanas un valsts kapitāla pārvaldīšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, kā arī citi ieņēmumi. Atskaitījumu apmēru un to veikšanas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.";

izslēgt otro daļu;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Privatizācijas aģentūrai ir likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" noteiktais rezerves fonds. Rezerves fonda līdzekļi izmantojami tikai valsts īpašuma privatizācijas procesa un valsts kapitāla daļu atsavināšanas procesa organizatoriskajam nodrošinājumam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem."

17. Izteikt 11.3panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Likvidācijas komisija Privatizācijas aģentūru likvidē likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" un Komerclikumā noteiktajā kārtībā, ciktāl šajā likumā nav paredzēts citādi."

18. Papildināt 13.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Par valsts īpašuma objekta nodošanu Privatizācijas aģentūrai ir atbildīgs tās valsts institūcijas vadītājs, kuras pārziņā ir privatizējamais valsts īpašuma objekts."

19. 15.pantā:

izslēgt pirmo un ceturto daļu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"2. Privatizācijas aģentūra ir privatizējamo valsts kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētājs saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"."

20. Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

"2. Privatizējamo valsts īpašuma objektu novērtēšanu organizē Privatizācijas aģentūra."

21. Izslēgt 30.panta pirmajā daļā vārdus "vai izveidotās uzņēmējsabiedrības reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā".

22. Izslēgt 40.panta otro daļu.

23. Izslēgt 43.panta pirmajā daļā vārdus "vai izveidotās uzņēmējsabiedrības reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā".

24. 44.pantā:

izslēgt pirmo, otro un trešo daļu;

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"5. Pārdodot valsts kapitāla daļas, netiek piemēroti šā likuma 47.panta noteikumi.

6.Valstij vai pašvaldībai piederošo akciju privatizācijā, izsakot sākotnējo publisko piedāvājumu, netiek piemēroti šā likuma 47.panta noteikumi."

25. 47.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) komersants vai cita juridiskā persona:

a) reģistrācijas apliecības norakstu (kopiju),

b) apliecinātu statūtu (līguma) norakstu (kopiju),

c) kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu par to, ka šī juridiskā persona ir nomaksājusi likumā paredzētos nodokļus,

d) ārvalstu persona - to apkalpojošās bankas izziņu;";

izslēgt otrajā daļā vārdus "vai licencēta auditora";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumos vai pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projektā var paredzēt šā panta pirmajā daļā neminētu dokumentu iesniegšanu."

26. Izteikt 51.panta otro daļu šādā redakcijā:

"2. Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība līdz privatizācijas subjektam līgumā noteikto saistību izpildei saglabā pirmpirkuma tiesības attiecībā uz privatizēto objektu, ja privatizācijas subjekts attiecīgo objektu pārdod tālāk."

27. 52.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "privatizācijas subjekts ir samaksājis vairāk par pusi no privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) noteiktās objekta pirkuma maksas" ar vārdiem "privatizācijas subjekts pilda privatizācijas noteikumus (privatizācijas projektu) un ir samaksājis vairāk par pusi no objekta pirkuma līgumā noteiktās objekta pirkuma maksas, tai skaitā vairāk par pusi latos maksājamās daļas";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Šā panta otrajā daļā minētā maksāšanas līdzekļu proporcijas maiņa nav piemērojama, ja:

1) privatizācijas subjekts valsts vai pašvaldības īpašuma objektu ieguvis, izmantojot pirmpirkuma tiesības;

2) privatizētais valsts vai pašvaldības īpašuma objekts ir nekustamais īpašums."

28. Izslēgt 53.panta trešās daļas otro teikumu un piekto daļu.

29. 56.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Valsts īpašuma fonds" ar vārdiem "Ministru kabineta noteikta valsts institūcija";

aizstāt otrajā daļā vārdus "likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma pārvaldi uzņēmējsabiedrībās"" ar vārdiem "likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"".

30. 57.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "uzņēmums" ar vārdiem "privatizētais īpašuma objekts";

aizstāt piektajā daļā vārdus "nekustamā īpašuma" ar vārdiem "īpašuma objekta".

31. Izslēgt 58.panta pirmajā daļā vārdus "zemesgabala cenas noteikšanas kārtību, maksāšanas līdzekļus".

32. Izslēgt 61.panta ceturtās daļas 2.punktu.

33. Izslēgt 63.panta otro daļu.

34. Izteikt 65.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Apbūvēta zemesgabala privatizāciju, kuru saskaņā ar šā likuma 59.pantu veic Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība, var ierosināt šā īpašuma objekta īpašnieks."

35. Izteikt 68.pantu šādā redakcijā:

"68. pants. Paziņojums par zemesgabala nodošanu privatizācijai

1. Pēc tam kad likumos noteiktajā kārtībā izdots rīkojums vai pieņemts lēmums par zemesgabala nodošanu privatizācijai, privatizāciju veicošā institūcija divu nedēļu laikā publicē oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizējamais zemesgabals, paziņojumu par šā zemesgabala nodošanu privatizācijai. Paziņojumā norāda:

1) zemesgabala adresi (ja īpašuma objekts atrodas vairākās vietās, - visu zemesgabalu adreses) un kadastra numuru;

2) termiņu, līdz kuram piesakāmi prasījumi, kas attiecas uz privatizējamo zemesgabalu;

3) vietu, kur iesniedzami 1.punktā minētie prasījumus apliecinošie dokumenti;

4) vietu, kur ieinteresētās personas var iepazīties ar zemesgabala dokumentāciju, tai skaitā ar zemesgabala robežu plānu.

2. Ja privatizācijai nodod zemesgabalu kopā ar privatizējamo objektu, šā panta pirmajā daļā minētajā paziņojumā norādītās ziņas iekļaujamas šā likuma 16.panta pirmajā daļā un 34.panta pirmajā daļā norādītajā paziņojumā.

3. Ja ar Ministru kabineta rīkojumu vai pašvaldības lēmumu privatizācijai nodots neapbūvēts zemesgrāmatā nenostiprināts zemesgabals vai zemesgabals kopā ar privatizējamo objektu, šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētais paziņojums tiek publicēts divu nedēļu laikā pēc šā zemesgabala nostiprināšanas zemesgrāmatā.

4. Šā panta pirmās daļas 2.punktā minētais termiņš ir viens mēnesis, un šā termiņa sākums skaitāms no dienas, kad šā panta pirmajā daļā minētais paziņojums publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

36. Izteikt 69.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. No dienas, kad likumos noteiktajā kārtībā izdots rīkojums vai pieņemts lēmums par zemesgabala nodošanu privatizācijai, tikai zemesgabala privatizāciju veicošā institūcija ir tiesīga slēgt nomas un cita veida līgumus, veikt jebkādus darījumus ar privatizējamo zemesgabalu vai jebkādā veidā apgrūtināt to. Ja šādas darbības šajā laika periodā ir veikušas citas personas, šādi līgumi un darījumi (arī apgrūtinājumi) nav spēkā no to noslēgšanas brīža."

37. Izslēgt 74.pantu.

38. Izteikt 76.pantu šādā redakcijā:

"76. pants. Neapbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumu izstrāde

Ievērojot neapbūvēta zemesgabala atrašanās vietu un iespējamos turpmākās izmantošanas mērķus, Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība izstrādā konkrētā zemesgabala privatizācijas noteikumus."

39. Izslēgt 77.panta ceturto daļu.

40. 78.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktu;

izslēgt otrajā daļā vārdus "un vēstulē Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība".

41. Izteikt 79.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ja uz zemesgabala izsoli ir pieteicies viens privatizācijas subjekts vai viens privatizācijas subjekts ir atzīts par pretendentu, tad ar viņu slēdz līgumu par zemesgabala privatizāciju saskaņā ar apstiprinātajiem neapbūvētā zemesgabala privatizācijas noteikumiem."

42. 80.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Neapbūvēta zemesgabala pircēja noteikšanai organizē atklātu izsoli.";

izslēgt otro daļu.

43. Pārejas noteikumos:

izslēgt 4., 5., 6., 7. un 8.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"9. Šā likuma 52.panta trešajā daļā noteiktais ierobežojums (attiecībā uz gadījumiem, kad maksāšanas līdzekļu proporcijas maiņa nav piemērojama) neattiecas uz tādu privatizācijas subjektu, kurš līdz 2005.gada 31.decembrim ir izpildījis šā likuma 52.panta otrajā daļā noteiktos maksāšanas līdzekļu proporcijas maiņas nosacījumus un iesniegumu par maksāšanas līdzekļu proporcijas maiņu iesniedzis privatizāciju veicošajai institūcijai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.panta pirmajā daļā noteiktajā privatizācijas ierosinājumu iesniegšanas termiņā.

10. Šā likuma 52.panta otrās daļas noteikumi ir piemērojami, ja privatizācijas subjekts ir izpildījis paredzētos maksāšanas līdzekļu proporcijas maiņas nosacījumus un iesniegumu par maksāšanas līdzekļu proporcijas maiņu iesniedzis privatizāciju veicošajai institūcijai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.panta pirmajā daļā noteiktajā privatizācijas ierosinājumu iesniegšanas termiņā.

11. Šajā likumā noteiktās Privatizācijas aģentūras funkcijas, kas regulē privatizējamā valsts īpašuma objekta pārvaldīšanu, tiek piemērotas arī attiecībā uz tiem valsts uzņēmumiem un tām uzņēmējsabiedrībām, kuras nodotas privatizācijai, bet saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma noteikumiem nav pārveidotas par kapitālsabiedrībām. Privatizācijas aģentūra attiecībā uz pārņemto valsts īpašuma objektu pilda tās funkcijas, kas likumā "Par valsts uzņēmumu" noteiktas ministrijām, kā arī darba devēja funkcijas attiecībā uz valsts uzņēmuma direktoru."

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.septembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 22.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 12.jūlijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 22.06.2005.Stājas spēkā: 01.09.2005.Tēma: Pašvaldības; Nekustamais īpašums, būvniecība; PrivatizācijaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 108, 12.07.2005.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 15, 11.08.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
112316
01.09.2005
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)