Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.448

Rīgā 2005.gada 21.jūnijā (prot. Nr.36 34.§)
Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm un to izmantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas kārtību, kā arī zemes dzīļu izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm" 1.panta 18.punktu
un 10.panta otro, septīto, desmito un vienpadsmito daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes (turpmāk — valsts nozīmes atradnes);

1.2. valsts nozīmes atradņu un valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas kārtību;

1.3. pazemes ūdeņu atradnes pases saturu;

1.4. valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas kārtību, ja zemes gabala un valsts nozīmes derīgo izrakteņu ieguves ietaišu īpašnieks nav viena un tā pati persona;

1.5. gadījumus, kad jārīko konkurss vai izsole, lai saņemtu zemes dzīļu izmantošanas licenci (turpmāk — licence) vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju (turpmāk — atļauja) derīgo izrakteņu ieguvei valsts un pašvaldību īpašumā esošajās zemes platībās;

1.6. atļauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles vispārējo kārtību.

2. Šie noteikumi attiecas uz valsts nozīmes derīgajiem izrakteņiem — pazemes ūdeņiem (saldūdeņiem, minerālūdeņiem, termālajiem un rūpniecībā izmantojamajiem ūdeņiem), bet neattiecas uz ogļūdeņražiem.

3. Valsts nozīmes atradnes noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā, to shēmas un robežpunktu koordinātas noteiktas šo noteikumu 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. un 28.pielikumā.

4. Zemes īpašumu robežu plānos iezīmē:

4.1. valsts nozīmes atradnes vai valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalus;

4.2. ūdensapgādes urbumus, kas ir dziļāki par 20 metriem, un tiem noteiktās aizsargjoslas.

(Grozīts ar MK 19.09.2006. noteikumiem Nr.767)

4.1 Pazemes ūdeņu ģeoloģiskās izpētes rezultātus nodod Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai (turpmāk — aģentūra) pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanai. Pazemes ūdeņus atbilstoši ģeoloģiskās izpētes detalitātei (28.1 pielikums) iedala šādās krājumu kategorijās:

4.1 1. A kategorija — izpētīti pazemes ūdeņu krājumi. Šīs kategorijas pazemes ūdeņu krājumus ņem vērā, izstrādājot teritorijas plānojumu. Pazemes ūdeņu atradnes ģeoloģiskās izpētes detalitāte ir pietiekama, lai atradnes robežās noteiktu ieguves limitu bez papildu ģeoloģiskās izpētes;

4.1 2. N kategorija — novērtēti pazemes ūdeņu krājumi. Pazemes ūdeņu atradnes ģeoloģiskās izpētes detalitāte ļauj aptuveni noteikt derīgā izrakteņa īpašības, krājumu apjomu un pazemes ūdeņu atradnes robežas. Šīs kategorijas pazemes ūdeņu krājumus ņem vērā, izstrādājot teritorijas plānojumu un attīstības programmu, kā arī plānojot saimnieciskās darbības attīstību;

4.1 3. P kategorija — prognozētie pazemes ūdeņu resursi. Pazemes ūdeņu krājumu apjomu aplēses pamatojas uz teorētiskiem pieņēmumiem, vispārējām ģeoloģiskajām un hidroģeoloģiskajām likumsakarībām attiecīgajā teritorijā, kā arī uz atsevišķu objektu izpētes rezultātiem. Pirms šīs kategorijas derīgo izrakteņu resursu izmantošanas ir nepieciešama papildu ģeoloģiskā izpēte.

(MK 19.09.2006. noteikumu Nr.767 redakcijā)

II. Valsts nozīmes atradņu un valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošana

5. Valsts nozīmes derīgos izrakteņus drīkst iegūt:

5.1.valsts nozīmes atradnēs — pēc licences saņemšanas saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

5.2. pazemes ūdeņus — saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē ūdens resursu lietošanas atļauju vai A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanas atļauju izsniegšanu.

6. Valsts nozīmes atradnēs konkursam vai izsolei piedāvātais laukums nedrīkst būt mazāks par 25% no atradnes neapgūtās platības. Šo noteikumu 1.pielikuma 4.2.apakšpunktā minētajā atradnē laukums nedrīkst būt mazāks par 10% no atradnes neapgūtās platības.

(MK 19.09.2006. noteikumu Nr.767 redakcijā)

7. Lai saņemtu vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto atļauju pazemes ūdeņu ieguvei, pazemes ūdeņu ieguvējam nepieciešama pazemes ūdeņu atradnes pase (29.pielikums):

7.1. ja diennaktī tiek iegūts vairāk par 100 m3 pazemes ūdeņu;

7.2. ja pazemes ūdeni pēc ieguves realizē tirdzniecībā.

8. Pazemes ūdeņu atradnes pasē norāda ģeoloģiskajā izpētē iegūto pamatinformāciju par pazemes ūdeņu atradni, akceptētajiem pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumiem un kvalitāti, kā arī nosaka ūdensgūtnes aizsargjoslas un prasības, kas jāievēro, ekspluatējot pazemes ūdeņu atradni.

9. Komersants iesniedz aģentūrā saskaņošanai:

9.1. pēc ūdens ieguves urbuma izveides — ūdens ieguves urbuma pasi (30.pielikums);

9.2. pēc avota ģeoloģiskās un hidroģeoloģiskās izpētes — avota pasi (31.pielikums).

(Grozīts ar MK 19.09.2006. noteikumiem Nr.767)

10. Šo noteikumu 9.punktā minētās pases komersants aģentūrā iesniedz divos eksemplāros, no kuriem viens paliek Valsts ģeoloģijas fondā, otru nodod urbuma vai izpētes pasūtītājam.

11. Pazemes ūdeņus klasificē:

11.1. atbilstoši pazemes ūdeņu hidroģeoloģiskā griezuma stratifikācijai (32.pielikums);

11.2. atbilstoši pazemes ūdeņu ūdens horizontu klasifikācijai (33.pie­likums);

11.3. pēc ķīmiskā sastāva un specifiskajām īpašībām (34.pielikums).

12. Ja pazemes ūdeņu ieguvējs pārtrauc izmantot ūdens ieguves urbumu, tas nodrošina urbuma konservāciju vai likvidāciju.

13. Ja zemes īpašuma un pazemes ūdeņu ieguves urbuma vai avota kaptāžas īpašnieks nav viena un tā pati persona, urbuma vai avota kaptāžas īpašnieks pazemes ūdeņus drīkst iegūt, ja ar zemes īpašnieku noslēgts līgums par zemes dzīļu izmantošanu.

14. Ja šo noteikumu 13.punktā minētais ieguves urbums ir ierakstīts zemesgrāmatā kā apgrūtinājums, zemes īpašnieka un urbuma īpašnieka līgumā paredz:

14.1. atbilstošas platības zemes lietošanas tiesību nodošanu urbuma īpašniekam, lai nodrošinātu pazemes ūdeņu ieguves urbuma izmantošanu (iekļauj aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietu);

14.2. kārtību, kādā piekļūst urbumam.

15. Ja zemes īpašnieks vēlas izmantot citai personai piederošu urbumu, tas slēdz līgumu ar šo personu par urbuma izmantošanu.

III. Konkursa vai izsoles rīkošana

16. Konkursu vai izsoli, kurā piešķir tiesības iegūt derīgos izrakteņus (izņemot pazemes ūdeņus), rīko šādos gadījumos:

16.1. ja valsts vai pašvaldības īpašumā esošā vai valstij vai pašvaldībai piekrītošā zemes platība, kurā paredzēts iegūt derīgos izrakteņus, ir:

16.1.1. lielāka par 50 ha kūdras atradnē;

16.1.2. lielāka par 5 ha pārējo derīgo izrakteņu atradnē;

16.2. ja derīgos izrakteņu paredzēts iegūt Latvijas Republikas kontinentālajā šelfā;

16.3. ja derīgos izrakteņus paredzēts iegūt valsts nozīmes atradnē.

17. Konkursu, kurā piešķir tiesības iegūt derīgos izrakteņus (turpmāk — konkurss) valsts nozīmes atradnēs, ierosina:

17.1. zemes īpašnieks;

17.2. cita persona, ja valsts nozīmes atradnes vai tās daļas zemes īpašnieks rakstiski piekrīt konkursa rīkošanai.

18. Konkursu rīko:

18.1. aģentūra — par tiesībām iegūt derīgos izrakteņus valsts nozīmes atradnēs;

18.2. zemes īpašnieks — pārējos gadījumos.

19. Derīgo izrakteņu ieguves tiesības izsolē piešķir, ja izsoles rīkošana paredzēta konkursa nolikumā un konkursā ir atlasīti vairāki pretendenti, kuru iesniegto piedāvājumu vidējais galīgais vērtējums ir lielāks par 40% no maksimāli iespējamās punktu summas.

20. Konkursa rīkotājs — aģentūra vai zemes īpašnieks — izstrādā konkursa nolikumu un izveido konkursa komisiju.

21. Konkursa nolikumā iekļauj:

21.1. vispārīgo informāciju:

21.1.1. zemes dzīļu izmantošanas veids, konkursa objekta nosaukums un apraksts;

21.1.2. konkursa rīkotāja rekvizīti;

21.1.3. konkursa komisijas tiesības un pienākumi;

21.1.4. maksa par ģeoloģiskās informācijas paketi;

21.1.5. maksa par piedalīšanos konkursā;

21.2. informāciju par piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vietu, datumu, laiku un kārtību;

21.3. prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai;

21.4. iesniegto piedāvājumu vērtēšanas kritērijus un kārtību;

21.5. zemes nomas līguma projektu;

21.6. zemes īpašnieka nosacījumus, ja konkursu rīko, lai piešķirtu zemes dzīļu izmantošanas tiesības valsts nozīmes atradnē;

21.7. informāciju par izsoles rīkošanas vietu, laiku un kārtību, ja saskaņā ar konkursa procedūru zemes īpašnieks rīko izsoli.

22. Konkursa nolikumā nosaka šādus pretendentu vērtēšanas kritērijus:

22.1. finansiālās iespējas;

22.2. tehniskais nodrošinājums;

22.3. pieredze derīgā izrakteņa ieguvē un pārstrādē;

22.4. derīgā izrakteņa iegulas racionāla izstrāde;

22.5. vides aizsardzības pasākumi;

22.6. personāla kvalifikācija derīgo izrakteņu ieguves jomā;

22.7. darba aizsardzības pasākumi;

22.8. citi kritēriji, kurus konkursa komisija uzskata par nepieciešamiem.

23. Lai izvērtētu pretendentus saskaņā ar šo noteikumu 22.punktu, konkursa rīkotājs pieprasa šādus dokumentus:

23.1. reģistrācijas apliecības kopiju vai Uzņēmumu reģistra izziņu, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā;

23.2. Uzņēmumu reģistra izziņu, kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

23.3. ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu tehnisko nodrošinājumu;

23.4. informāciju par pretendenta pieredzi derīgā izrakteņa ieguvē vai pārstrādē;

23.5. pretendenta gada pārskatus, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem;

23.6. konkursa objekta izmantošanas darba programmu, kurā ietverts derīgā izrakteņa iegulas izstrādes tehnoloģijas apraksts, vides aizsardzības pasākumi, darba aizsardzības pasākumi un, ja nepieciešams, citas ziņas.

24. Konkursa rīkotājs publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" uzaicinājumu, kurā norāda:

24.1. konkursa rīkotāja nosaukumu;

24.2. konkursa nolikuma saņemšanas vietu un kārtību;

24.3. zemes dzīļu izmantošanas veidu un konkursa objekta nosaukumu;

24.4. pretendentu piedāvājumu iesniegšanas laiku un vietu;

24.5. kontaktpersonas adresi un tālruņa numuru, lai saņemtu papildinformāciju;

24.6. citu informāciju, ja konkursa rīkotājs to uzskata par nepieciešamu.

25. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 60 dienām pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

26. Konkursa vajadzībām aģentūra sagatavo ģeoloģiskās informācijas paketi, kurā ir sniegts datu apkopojums par zemes dzīļu uzbūvi, derīgo izrakteņu īpašībām un krājumiem konkursam vai izsolei nodotajā objektā.

27. Piedāvājumus konkursa komisija izvērtē pēc piecu punktu sistēmas par katru nolikumā noteikto kritēriju. Par visizdevīgāko atzīst piedāvājumu, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 22.punktā noteiktajiem pretendentu vērtēšanas kritērijiem.

28. Konkursa komisija ir tiesīga pieprasīt papildinformāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu piedāvājumu. Ja pretendents to nesniedz vai sniedz nepatiesu informāciju, pretendentu svītro no konkursa dalībnieku saraksta.

29. Ja konkursā piedalās viens pretendents, konkursa komisija šo pretendentu var atzīt par konkursa uzvarētāju, ja pretendenta piedāvājuma vidējais galīgais vērtējums ir lielāks par 40% no maksimāli iespējamās punktu summas.

30. Ja konkursā, kurā tiek piešķirtas tiesības iegūt derīgos izrakteņus valsts nozīmes atradnē, vairāki pretendenti iegūst vienādu punktu summu, par uzvarētāju atzīstams pretendents, kurš ieguvis lielāko punktu summu šo noteikumu 23.4.apakšpunktā minētā kritērija novērtējumā, izņemot šo noteikumu 31.punktā minēto gadījumu.

31. Ja konkursā, kurā tiek piešķirtas tiesības iegūt derīgos izrakteņus valsts nozīmes atradnē, vairāki pretendenti iegūst vienādu punktu summu un viens no tiem ir konkursa objekta zemes īpašnieks, par konkursa uzvarētāju atzīst zemes īpašnieku.

32. Konkursa uzvarētājs iegūst tiesības saņemt atļauju vai licenci zemes dzīļu izmantošanai konkursa objektā.

33. Konkurss uzskatāms par nenotikušu, ja nav pieteicies neviens pretendents vai neviena pretendenta piedāvājuma vidējais galīgais vērtējums nav lielāks par 40% no maksimāli iespējamās punktu summas.

34. Konkursa rezultātus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc konkursa komisijas lēmuma spēkā stāšanās.

35. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes

Nr.
p.k.

Derīgā izrakteņa veids, atradnes nosaukums

Atrašanās vieta

Platība (ha)

Krājumi pēc stāvokļa uz 2005.gada 1.janvāri (tūkst. m3)

Derīgā izrakteņa izmantošanas veids

1

2

3

4

5

6

1.

Ģipšakmens

1.1.

"Salaspils"

Rīgas rajons
Salaspils novads

102,1

4470

Ģipša izstrādājumu, cementa un apdares materiālu ražošana

1.2.

"Skaistkalne"

Bauskas rajons Bārbeles un
Skaistkalnes
pagasts,
Aizkraukles rajons
Kurmenes pagasts

174,5

21977

Cementa, būvģipša un apdares materiālu ražošana

2.

Kaļķakmens

2.1.

"Auce"

Dobeles rajons
Vītiņu pagasts

143,9

10670

Pārtikas, stikla, papīra ražošana un citas nozares, kur nepieciešams augstas kvalitātes kaļķakmens

2.2.

"Kūmas"

Saldus rajons
Novadnieku un Kursīšu pagasts

272,2

35240

Cementa, kaļķu un stikla ražošana, metalurģija

3.

Māls

3.1.

"Apriķi "

Liepājas rajons
Lažas pagasts

98,7

5090

Keramzīta un būvkeramikas ražošana

3.2.

"Brocēni II"

Saldus rajons
Brocēnu novads

242,0

33382

Cementa ražošana

3.3.

"Kaiģi"

Jelgavas rajons
Līvbērzes un Valgundes pagasts

229,2

4266

Ķieģeļu ražošana

3.4.

"Kuprava"

Balvu rajons

Kupravas, Susāju un Bērzkalnes pagasts

159,7

16674

Keramzīta un būvkeramikas ražošana

3.5.

"Liepa"

Cēsu rajons
Liepas pagasts

79,5

17646

Dažādu veidu būvkeramikas ražošana

3.6.

"Nīcgale"

Daugavpils rajons
Nīcgales pagasts

37,4

1978

Keramzīta un būvkeramikas ražošana

3.7.

"Usma"

Ventspils rajons
Usmas pagasts

133,4

5520

Būvkeramikas ražošana

3.8.

"Venta"

Saldus rajons
Pampāļu pagasts

123,6

10604

Cementa un būvkeramikas ražošana

4.

Dolomīts

4.1.

"Aiviekste - kreisais krasts"

Jēkabpils rajons
Variešu un Krustpils pagasts

201,0

10909

Šķembu un dolomītmiltu ražošana

4.2.

"Birži-Pūteļi"

Jēkabpils rajons
Salas pagasts

723,9

38637

Šķembu, dolomītmiltu un būvkaļķu ražošana

4.3.

"Dārzciems"

Alūksnes rajons
Gaujienas pagasts

166,8

14807

Apdares materiālu un šķembu ražošana

4.4.

"Iecava"

Jelgavas rajons
Sidrabenes pagasts

131,4

5074

Apdares materiālu un šķembu ražošana

4.5.

"Kranciems"

Ogres rajons
Ikšķiles lauku
teritorija

123,7

7599

Būvkaļķu, šķembu, dolomītmiltu un apdares materiālu ražošana

4.6.

"Pērtnieki"

Rēzeknes rajons Sakstagala un Viļānu pagasts

124,5

19933

Šķembu, dolomītmiltu un kaļķu ražošana

4.7.

"Tūrkalne"

Rīgas rajons
Ropažu novads

147,8

10276

Šķembu un dolomītmiltu ražošana

5.

Kvarca smilts

5.1.

"Bāle-Bērziņi"

Valmieras rajons
Kauguru pagasts

16,8

1063

Logu stikla un tehniskā stikla ražošana

5.2.

"Cīruļi "

Cēsu rajons
Liepas un Mārsnēnu pagasts

53,7

9111

Stikla ražošana un metālliešanas veidņu izgatavošana

5.3.

"Skudras "

Kuldīgas rajons
Nīkrāces pagasts

30,1

2572

Stikla ražošana un metālliešanas veidņu izgatavošana

6.

Smilts-grants un smilts

6.1.

"Cēre "

Tukuma rajons
Kandavas novads

93,3

12792

Būvniecība, ceļu būve un remonts

6.2.

"Griščāti "

Rēzeknes rajons
Maltas pagasts

48,4

3585

Silikātķieģeļu ražošana un ceļu būve

6.3.

"Kurzeme"

Talsu rajons Laucienes un Lībagu pagasts

177,6

55340

Būvniecība, ceļu būve un remonts

6.4.

"Pāvuli"

Cēsu rajons
Raunas pagasts

52,5

4146

Ceļu būve un remonts

6.5.

"Veseta"

Aizkraukles rajons
Vietalvas pagasts

143,0

7582

Dzelzceļa būve un remonts

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes ģipšakmens atradne "Salaspils"

I. Valsts nozīmes ģipšakmens atradnes "Salaspils" shēma

II. Valsts nozīmes ģipšakmens atradnes "Salaspils" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1.

1

304778,60

522949,26

2.

2

305175,95

522819,59

3.

3

305240,94

523009,03

4.

4

304897,94

523229,89

5.

5

304044,18

523161,22

6.

6

304083,04

523266,98

7.

7

304165,01

523537,66

8.

8

304225,08

523718,56

9.

9

304175,89

524166,20

10.

10

303388,58

524411,54

11.

11

303109,12

523991,08

12.

12

303146,01

523656,21

13.

13

303535,67

523539,38

14.

14

303661,10

523288,26

15.

15

303849,07

523220,62

16.

16

303999,29

523173,52

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes ģipšakmens atradne "Skaistkalne"
I. Valsts nozīmes ģipšakmens atradnes "Skaistkalne" shēma

II. Valsts nozīmes ģipšakmens atradnes "Skaistkalne" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1.

1

251892,05

540193,52

2.

2

251994,81

540210,75

3.

3

252092,47

540229,90

4.

4

252192,04

540249,05

5.

5

252278,85

540267,56

6.

6

252483,10

540313,52

7.

7

252681,61

540356,28

8.

8

252908,56

540401,08

9.

9

253072,88

540433,52

10.

10

252960,54

540736,07

11.

11

252745,61

540865,12

12.

12

252724,48

541124,21

13.

13

252855,23

541500,10

14.

14

252782,44

541632,19

15.

15

252689,36

541790,62

16.

16

252336,38

541970,53

17.

17

252104,73

541880,74

18.

18

251557,40

541724,64

19.

19

251624,60

541549,25

20.

20

251657,16

541353,29

21.

21

251710,17

541113,34

22.

22

251752,30

540981,21

23.

23

251752,94

540882,91

24.

24

251779,75

540771,85

25.

25

251791,24

540678,66

26.

26

251812,94

540583,56

27.

27

251839,75

540482,07

28.

28

251848,05

540392,71

29.

29

251875,49

540282,28

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes kaļķakmens atradne "Auce"
I. Valsts nozīmes kaļķakmens atradnes "Auce" shēma

II. Valsts nozīmes kaļķakmens atradnes "Auce" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1

2

3

4

1.

1

254073,12

432749,87

2.

2

254178,52

432257,43

3.

3

254280,21

432103,97

4.

4

254228,98

431998,24

5.

5

254206,26

431787,75

6.

6

254150,34

431693,38

7.

7

254137,19

431590,16

8.

8

254163,40

431504,96

9.

9

254157,44

431343,95

10.

10

254434,33

431228,39

11.

11

254695,83

431350,95

12.

12

254900,30

431765,14

13.

13

254881,95

432033,19

14.

14

254913,41

432080,37

15.

15

255041,21

432145,26

16.

16

255064,80

432306,48

17.

17

255032,69

432494,57

18.

18

254853,77

432564,69

19.

19

254688,62

432760,65

20.

20

254514,29

432666,28

21.

21

254607,35

432307,13

22.

22

254656,51

432225,21

23.

23

254667,65

432140,67

24.

24

254568,69

432108,55

25.

25

254523,47

432195,72

26.

26

254463,17

432271,74

27.

27

254387,15

432489,98

28.

28

254280,98

432650,55

29.

29

254260,01

432729,19

30.

30

254615,87

432871,41

31.

31

254712,87

432985,44

32.

32

254769,89

432999,86

33.

33

254802,65

432838,64

34.

34

254841,98

432721,33

35.

35

254938,97

432749,51

36.

36

254918,65

432963,81

37.

37

255083,81

433019,52

38.

38

254969,12

433392,43

39.

39

254774,47

433613,29

40.

40

254710,90

433787,62

41.

41

254592,50

433732,89

42.

42

254456,25

433361,07

43.

43

254318,99

433120,45

44.

44

254193,59

432964,91

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes kaļķakmens atradne "Kūmas"
I. Valsts nozīmes kaļķakmens atradnes "Kūmas" shēma

II. Valsts nozīmes kaļķakmens atradnes "Kūmas" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1.

1

272677,85

398308,42

2.

2

272845,55

398873,43

3.

3

272912,63

398966,31

4.

4

272904,89

399064,35

5.

5

272943,59

399164,97

6.

6

272959,07

399255,27

7.

7

273018,41

399453,92

8.

8

272065,88

399750,62

9.

9

271813,56

399624,72

10.

10

271707,78

399229,98

11.

11

271596,84

399055,39

12.

12

271591,68

398856,73

13.

13

271427,86

398273,59

14.

14

271044,73

398394,07

15.

15

270913,56

398004,90

16.

16

270804,79

397616,98

17.

17

271578,78

397384,79

18.

18

272071,56

397645,36

19.

19

272179,92

398034,94

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes māla atradne "Apriķi"
I. Valsts nozīmes māla atradnes "Apriķi" shēma

II. Valsts nozīmes māla atradnes "Apriķi" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1

2

3

4

1.

1

296352,40

346776,99

2.

2

296450,04

346868,93

3.

3

296524,98

346911,25

4.

4

296600,56

346958,33

5.

5

296676,33

347029,38

6.

6

296745,78

347087,50

7.

7

296943,07

347172,63

8.

8

297086,54

347203,79

9.

9

297266,85

347213,64

10.

10

297284,39

347259,18

11.

11

297364,27

347449,34

12.

12

297290,30

347499,68

13.

13

297129,17

347480,75

14.

14

297039,44

347572,25

15.

15

296960,93

347654,85

16.

16

296883,66

347734,50

17.

17

296826,76

347759,06

18.

18

296745,67

347844,05

19.

19

296673,94

347922,52

20.

20

296605,38

348000,91

21.

21

296541,17

348034,78

22.

22

296457,25

348029,68

23.

23

296348,98

348109,02

24.

24

296331,27

348148,36

25.

25

296256,64

348168,41

26.

26

296205,33

348135,84

27.

27

296128,32

348077,49

28.

28

296038,01

348016,65

29.

29

295987,05

347974,44

30.

30

295957,33

347950,69

31.

31

295882,16

347873,29

32.

32

295950,90

347803,66

33.

33

296027,21

347723,15

34.

34

296100,07

347640,57

35.

35

296179,92

347556,58

36.

36

296182,43

347393,97

37.

37

296223,92

347079,40

38.

38

296228,55

346917,81

39.

39

296151,63

346835,69

40.

40

296164,62

346756,48

41.

41

296223,02

346659,67

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
7.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes māla atradne "Brocēni II"
I. Valsts nozīmes māla atradnes "Brocēni II" shēma

II. Valsts nozīmes māla atradnes "Brocēni II" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1

2

3

4

1.

1

286198,82

410320,68

2.

2

286293,78

410431,85

3.

3

286483,58

410489,73

4.

4

286570,43

410416,11

5.

5

286684,13

410497,08

6.

6

286873,64

410645,24

7.

7

287097,60

410788,23

8.

8

287140,90

411048,07

9.

9

287299,90

411078,07

10.

10

287392,90

411383,07

11.

11

287747,90

411535,07

12.

12

287780,90

411676,07

13.

13

287970,90

411733,07

14.

14

288102,90

411805,07

15.

15

287955,90

412271,07

16.

16

287605,90

412335,07

17.

17

287477,90

412227,07

18.

18

287445,90

411923,07

19.

19

287259,90

411797,07

20.

20

287167,90

411865,07

21.

21

287004,75

411772,38

22.

22

286874,90

411599,07

23.

23

286762,90

411701,07

24.

24

286627,90

411586,07

25.

25

286543,90

411628,07

26.

26

286458,90

411726,07

27.

27

286614,90

411852,07

28.

28

286819,55

411905,62

29.

29

286948,32

412076,77

30.

30

287217,12

412143,12

31.

31

287238,21

412427,67

32.

32

287148,16

412500,81

33.

33

287068,39

412555,27

34.

34

287023,23

412612,23

35.

35

286827,58

412520,31

36.

36

286733,95

412595,78

37.

37

286650,79

412677,07

38.

38

286578,89

412722,31

39.

39

286504,85

412789,65

40.

40

286383,90

412647,07

41.

41

286236,90

412544,07

42.

42

286322,90

412457,07

43.

43

286393,90

412375,07

44.

44

286487,90

412285,07

45.

45

286432,35

412050,49

46.

46

286284,90

411901,07

47.

47

286205,90

411647,07

48.

48

286067,15

411414,20

49.

49

286039,97

411155,46

50.

50

286011,03

410875,12

51.

51

286138,87

410581,50

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
8.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes māla atradne "Kaiģi"
I. Valsts nozīmes māla atradnes "Kaiģi" shēma

II. Valsts nozīmes māla atradnes "Kaiģi" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1

2

3

4

1.

1

290009,45

472255,52

2.

2

290021,61

472152,16

3.

3

290038,73

472101,47

4.

4

290051,24

471953,34

5.

5

290030,17

471913,18

6.

6

290067,74

471752,40

7.

7

290162,50

471782,83

8.

8

290334,32

471848,66

9.

9

290388,31

471855,90

10.

10

290441,63

471856,56

11.

11

290498,25

471866,44

12.

12

290543,67

471867,75

13.

13

290583,83

471873,68

14.

14

290637,16

471878,29

15.

15

290693,78

471888,16

16.

16

290741,18

471892,77

17.

17

290789,24

471899,36

18.

18

290838,61

471903,31

19.

19

290828,74

471953,34

20.

20

290822,81

472002,06

21.

21

290817,54

472048,14

22.

22

290763,56

472092,91

23.

23

290805,69

472144,92

24.

24

290881,90

472345,82

25.

25

290966,51

472458,43

26.

26

291069,43

472451,48

27.

27

291117,06

472473,27

28.

28

291154,55

472587,54

29.

29

291237,90

472707,34

30.

30

291340,30

472712,40

31.

31

291332,37

472817,44

32.

32

291317,16

472923,42

33.

33

291216,15

472924,92

34.

34

291121,83

472897,14

35.

35

291024,31

472937,06

36.

36

290911,54

473071,85

37.

37

290818,35

473046,16

38.

38

290705,55

473138,88

39.

39

290600,27

473128,63

40.

40

290506,27

473106,03

41.

41

290400,76

473116,09

42.

42

290295,75

473096,49

43.

43

290206,74

473169,00

44.

44

290114,20

473171,79

45.

45

290063,72

473163,32

46.

46

290014,11

473207,76

47.

47

289952,07

473157,20

48.

48

289903,50

473144,95

49.

49

289830,70

473235,29

50.

50

289694,81

473320,73

51.

51

289597,72

473414,09

52.

52

289496,82

473384,23

53.

53

289420,32

473267,78

54.

54

289312,11

473269,65

55.

55

289317,39

473162,55

56.

56

289235,17

473045,55

57.

57

289258,34

472839,38

58.

58

289264,63

472753,98

59.

59

289180,82

472655,85

60.

60

289075,76

472650,48

61.

61

288966,94

472613,70

62.

62

289016,75

472123,52

63.

63

289031,53

471999,73

64.

64

289641,06

472082,57

65.

65

289723,03

472185,42

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
9.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes māla atradne "Kuprava"
I. Valsts nozīmes māla atradnes "Kuprava" shēma

II. Valsts nozīmes māla atradnes "Kuprava" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1

2

3

4

1.

1

344137,33

709211,77

2.

2

344189,94

709071,77

3.

3

344259,18

709028,12

4.

4

344308,95

708912,42

5.

5

344362,76

708822,49

6.

6

344446,53

708724,33

7.

7

344556,74

708656,40

8.

8

344625,00

708554,77

9.

9

344686,15

708453,30

10.

10

344727,09

708284,53

11.

11

344766,41

708369,73

12.

12

344785,13

708407,17

13.

13

344827,73

708302,79

14.

14

344868,92

708318,23

15.

15

344915,73

708329,47

16.

16

344933,99

708288,28

17.

17

344920,88

708274,23

18.

18

344875,01

708270,02

19.

19

344850,67

708231,63

20.

20

344870,80

708159,08

21.

21

344930,24

708013,03

22.

22

344984,55

708090,73

23.

23

344985,01

708117,88

24.

24

345020,59

708113,67

25.

25

345060,38

708093,07

26.

26

345082,85

708103,84

27.

27

345092,21

708135,67

28.

28

345126,38

708122,10

29.

29

345146,04

708134,27

30.

30

345199,88

708156,74

31.

31

345257,92

708161,42

32.

32

345271,50

708190,44

33.

33

345304,26

708221,80

34.

34

345224,68

708221,46

35.

35

345185,83

708222,69

36.

36

345135,28

708233,63

37.

37

345094,08

708248,02

38.

38

345081,89

708273,57

39.

39

345077,82

708337,28

40.

40

345109,02

708384,31

41.

41

345139,02

708393,47

42.

42

345154,94

708393,33

43.

43

345186,30

708383,77

44.

44

345225,15

708387,51

45.

45

345253,71

708380,96

46.

46

345271,96

708389,39

47.

47

345308,01

708382,83

48.

48

345361,84

708381,43

49.

49

345365,59

708394,54

50.

50

345333,29

708416,07

51.

51

345313,16

708470,37

52.

52

345293,50

708530,29

53.

53

345256,05

708517,18

54.

54

345257,18

708482,69

55.

55

345259,39

708460,02

56.

56

345241,09

708446,13

57.

57

345178,51

708436,87

58.

58

345138,40

708434,06

59.

59

345085,36

708441,60

60.

60

344981,74

708404,37

61.

61

344969,10

708441,81

62.

62

344920,41

708477,39

63.

63

345003,99

708522,52

64.

64

345000,63

708553,43

65.

65

344999,28

708578,96

66.

66

345003,99

708597,78

67.

67

345049,68

708670,35

68.

68

345131,66

708762,41

69.

69

345217,67

708763,75

70.

70

345244,55

708747,62

71.

71

345257,32

708749,64

72.

72

345261,35

708762,41

73.

73

345250,60

708810,12

74.

74

345251,94

708824,90

75.

75

345270,76

708835,65

76.

76

345276,14

708843,04

77.

77

345268,07

708863,20

78.

78

345269,42

708873,96

79.

79

345278,82

708890,08

80.

80

345277,48

708904,19

81.

81

345254,63

708957,95

82.

82

345257,32

708984,83

83.

83

345272,78

709006,33

84.

84

345270,09

709025,82

85.

85

345282,86

709052,03

86.

86

345327,21

709061,43

87.

87

345416,58

709045,98

88.

88

345449,50

709052,03

89.

89

345479,07

709043,29

90.

90

345526,11

708975,42

91.

91

345557,02

708964,67

92.

92

345569,11

708952,58

93.

93

345568,44

708934,43

94.

94

345499,90

708869,25

95.

95

345462,27

708856,48

96.

96

345475,71

708823,56

97.

97

345480,41

708791,30

98.

98

345509,31

708770,47

99.

99

345509,31

708770,47

100.

100

345531,48

708774,50

101.

101

345555,67

708761,74

102.

102

345568,44

708737,55

103.

103

345594,65

708754,35

104.

104

345620,19

708772,89

105.

105

345643,70

708789,96

106.

106

345751,22

708856,48

107.

107

345859,40

708919,65

108.

108

345964,90

708985,50

109.

109

346069,73

709050,68

110.

110

346110,05

709123,93

111.

111

346151,04

709195,16

112.

112

345977,67

709326,86

113.

113

345848,65

709523,08

114.

114

345882,25

709603,71

115.

115

345797,58

709677,63

116.

116

345675,96

709841,59

117.

117

345634,30

709916,18

118.

118

345530,14

709857,04

119.

119

345415,23

709791,86

120.

120

345300,33

709724,00

121.

121

345186,09

709658,14

122.

122

345124,27

709765,66

123.

123

345031,54

709703,16

124.

124

344991,22

709532,48

125.

125

344674,05

709599,68

126.

126

344598,79

709513,67

127.

127

344500,01

709459,91

128.

128

344561,83

709360,46

129.

129

344526,22

709197,17

130.

130

344429,46

709131,99

131.

131

344305,03

709122,75

132.

132

344212,41

709262,35

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
10.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes māla atradne "Liepa"
I. Valsts nozīmes māla atradnes "Liepa" shēma

II. Valsts nozīmes māla atradnes "Liepa" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1

2

3

4

1.

1

362425,88

584134,06

2.

2

362501,74

584068,20

3.

3

362551,75

584087,51

4.

4

362558,84

584099,28

5.

5

362556,01

584175,55

6.

6

362563,14

584210,27

7.

7

362559,85

584280,45

8.

8

362593,30

584321,57

9.

9

362625,20

584365,73

10.

10

362589,23

584394,10

11.

11

362540,60

584358,13

12.

12

362496,02

584338,38

13.

13

362460,06

584257,84

14.

14

362465,60

584218,81

15.

15

362443,85

584192,02

16.

16

361761,24

583934,73

17.

17

361831,55

583966,56

18.

18

361896,04

583947,82

19.

19

361885,92

583869,80

20.

20

361895,75

583862,57

21.

21

361956,73

583833,96

22.

22

362041,40

583903,03

23.

23

362059,32

583921,24

24.

24

362061,05

583885,40

25.

25

362060,59

583818,64

26.

26

362075,59

583806,80

27.

27

362106,14

583783,68

28.

28

362134,75

583785,70

29.

29

362152,38

583803,62

30.

30

362173,02

583822,97

31.

31

362187,91

583837,85

32.

32

362208,29

583863,96

33.

33

362208,52

583896,02

34.

34

362184,47

583910,22

35.

35

362166,15

583926,03

36.

36

362147,37

583943,89

37.

37

362154,01

583978,01

38.

38

362164,32

583997,48

39.

39

362177,14

584017,86

40.

40

362173,94

584155,50

41.

41

362116,68

584205,66

42.

42

361997,59

584117,71

43.

43

361887,43

584123,21

44.

44

361894,30

584051,07

45.

45

361829,95

584019,24

46.

46

361765,37

583984,20

47.

47

361507,78

583944,25

48.

48

361538,84

583915,51

49.

49

361546,52

583774,92

50.

50

361564,41

583758,37

51.

51

361582,85

583741,21

52.

52

361653,08

583743,99

53.

53

361686,49

583781,41

54.

54

361681,55

583922,75

55.

55

361719,46

584023,97

56.

56

361743,07

584136,59

57.

57

361615,36

584116,20

58.

58

361569,69

584022,81

59.

59

361510,43

584590,29

60.

60

361515,39

584530,19

61.

61

361534,62

584496,28

62.

62

361551,62

584478,98

63.

63

361568,70

584458,83

64.

64

361591,59

584445,06

65.

65

361625,17

584444,58

66.

66

361671,47

584323,67

67.

67

361646,36

584275,03

68.

68

361614,25

584289,16

69.

69

361607,92

584297,61

70.

70

361593,13

584277,19

71.

71

361661,81

584236,18

72.

72

361762,35

584246,38

73.

73

361799,07

584272,03

74.

74

361873,67

584311,66

75.

75

361921,71

584263,05

76.

76

362047,14

584308,53

77.

77

362079,56

584275,67

78.

78

362140,27

584340,16

79.

79

362201,04

584400,18

80.

80

362303,40

584440,33

81.

81

362300,48

584572,51

82.

82

362339,28

584638,16

83.

83

362430,14

584727,14

84.

84

362497,25

584797,26

85.

85

362393,19

584851,56

86.

86

362270,28

584859,85

87.

87

362266,89

585005,38

88.

88

362339,28

585075,89

89.

89

362397,58

585137,24

90.

90

362338,15

585209,35

91.

91

362266,89

585284,38

92.

92

362194,88

585204,83

93.

93

362129,85

585131,68

94.

94

362052,66

585059,63

95.

95

361976,39

585112,75

96.

96

361887,46

585141,87

97.

97

361817,13

585085,04

98.

98

361760,69

585027,07

99.

99

361712,54

584944,29

100.

100

361695,72

584902,49

101.

101

361666,84

584871,68

102.

102

361586,15

584808,46

103.

103

361596,08

584745,41

104.

104

361594,79

584688,07

105.

105

361563,73

584651,13

106.

106

361533,58

584620,25

107.

107

360479,87

584960,87

108.

108

360562,71

584803,04

109.

109

360574,54

584780,52

110.

110

360596,66

584738,39

111.

111

360662,82

584681,99

112.

112

360775,17

584733,06

113.

113

360879,98

584783,24

114.

114

360902,18

584934,67

115.

115

360919,94

585044,80

116.

116

360928,82

585253,07

117.

117

360888,86

585344,10

118.

118

360847,56

585424,92

119.

119

360752,08

585431,14

120.

120

360666,38

585418,26

121.

121

360601,54

585301,47

122.

122

360558,91

585092,31

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
11.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes māla atradne "Nīcgale"
I. Valsts nozīmes māla atradnes "Nīcgale" shēma

II. Valsts nozīmes māla atradnes "Nīcgale" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1.

1

224278,48

649277,39

2.

2

224375,89

649275,74

3.

3

224361,14

649305,19

4.

4

224476,44

649368,32

5.

5

224580,22

649299,97

6.

6

224690,44

649318,32

7.

7

224793,44

649281,32

8.

8

224815,44

649474,32

9.

9

224738,44

649501,32

10.

10

224732,88

649643,47

11.

11

224784,44

649704,32

12.

12

224708,44

649731,32

13.

13

224604,03

649759,25

14.

14

224480,99

649792,30

15.

15

224421,93

649803,93

16.

16

224381,83

649813,75

17.

17

224349,08

649820,30

18.

18

224274,04

649827,89

19.

19

224148,86

649845,21

20.

20

224069,86

649857,21

21.

21

223783,86

649676,21

22.

22

223750,84

649583,80

23.

23

223845,86

649551,21

24.

24

224006,86

649568,21

25.

25

224106,86

649550,21

26.

26

224187,18

649428,10

27.

27

224231,43

649421,16

28.

28

224239,40

649343,52

29.

29

224183,62

649331,37

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
12.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes māla atradne "Usma"
I. Valsts nozīmes māla atradnes "Usma" shēma

II. Valsts nozīmes māla atradnes "Usma" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1.

1

349076,65

386916,12

2.

2

349477,94

387357,61

3.

3

349586,04

387518,23

4.

4

349741,81

387646,99

5.

5

349595,19

387788,67

6.

6

349462,75

387639,32

7.

7

348722,64

388326,07

8.

8

348590,85

388179,35

9.

9

348547,54

388153,50

10.

10

348457,99

388032,05

11.

11

348089,76

387630,47

12.

12

348037,25

387682,82

13.

13

347851,84

387486,33

14.

14

348426,74

386956,58

15.

15

348574,75

387115,52

16.

16

348647,92

387047,00

17.

17

348783,14

387193,98

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
13.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes māla atradne "Venta"
I. Valsts nozīmes māla atradnes "Venta" shēma

II. Valsts nozīmes māla atradnes "Venta" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1.

1

272166,73

386778,63

2.

2

272340,54

386690,56

3.

3

272512,03

386559,38

4.

4

272596,15

386297,18

5.

5

272773,68

386195,53

6.

6

273123,53

385990,31

7.

7

273229,64

386175,06

8.

8

273313,73

386320,78

9.

9

273418,85

386496,18

10.

10

273518,19

386670,95

11.

11

273622,45

386850,06

12.

12

273529,87

387143,28

13.

13

273356,94

387243,21

14.

14

273194,50

387335,92

15.

15

273090,44

387152,86

16.

16

272949,02

387137,75

17.

17

272808,24

387281,54

18.

18

272735,11

387375,78

19.

19

272824,49

387545,94

20.

20

272664,49

387638,29

21.

21

272558,77

387456,51

22.

22

272516,15

387382,08

23.

23

272457,26

387281,47

24.

24

272359,19

387110,68

25.

25

272262,29

386944,48

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
14.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes dolomīta atradne "Aiviekste - kreisais krasts"
I. Valsts nozīmes dolomīta atradnes "Aiviekste - kreisais krasts" shēma

II. Valsts nozīmes dolomīta atradnes "Aiviekste - kreisais krasts" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1.

1

276905,00

615537,00

2.

2

277112,87

615890,00

3.

3

277143,00

615978,00

4.

4

277186,00

616070,00

5.

5

277101,00

616117,00

6.

6

277218,00

616387,00

7.

7

277257,00

616479,00

8.

8

277363,00

616430,00

9.

9

277441,00

616607,00

10.

10

277881,00

617510,00

11.

11

277499,00

617682,00

12.

12

277942,92

618584,53

13.

13

277490,62

618572,93

14.

14

277452,45

618364,43

15.

15

277278,89

618035,53

16.

16

277101,50

617667,39

17.

17

276594,00

616701,00

18.

18

276546,00

616591,00

19.

19

276385,00

616224,00

20.

20

276307,00

616050,00

21.

21

276251,07

615877,10

22.

22

276563,97

615694,15

23.

23

276820,00

615574,00

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
15.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes dolomīta atradne "Birži-Pūteļi"
I. Valsts nozīmes dolomīta atradnes "Birži-Pūteļi" shēma

II. Valsts nozīmes dolomīta atradnes "Birži-Pūteļi" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1.

1

254495,82

607199,96

2.

2

254149,86

607070,31

3.

3

254296,01

607429,85

4.

4

254060,54

607603,70

5.

5

253642,01

607499,44

6.

6

253254,47

607570,78

7.

7

252865,22

607505,15

8.

8

252470,08

607244,29

9.

9

252437,16

606709,29

10.

10

252522,21

606439,87

11.

11

252313,70

606291,71

12.

12

252113,69

606124,35

13.

13

251717,77

606118,30

14.

14

251636,29

605657,88

15.

15

251824,64

605213,05

16.

16

251913,40

604902,91

17.

17

252096,61

604582,24

18.

18

252229,27

604420,94

19.

19

252991,52

604443,56

20.

20

253660,23

604393,04

21.

21

253764,25

604702,07

22.

22

253997,23

604756,34

23.

23

253971,60

605191,25

24.

24

254162,45

605213,10

25.

25

254698,80

605562,84

26.

26

254928,31

605603,54

27.

27

254919,27

606396,47

28.

28

254729,57

606619,57

29.

29

254539,54

606814,80

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
16.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes dolomīta atradne "Dārzciems"
I. Valsts nozīmes dolomīta atradnes "Dārzciems" shēma

II. Valsts nozīmes dolomīta atradnes "Dārzciems" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1.

1

373737,10

644867,43

2.

2

374108,54

644580,72

3.

3

374312,39

644562,94

4.

4

374525,38

644487,53

5.

5

374937,07

644364,23

6.

6

374871,86

644632,24

7.

7

374929,94

644762,68

8.

8

374748,95

645178,99

9.

9

374734,66

645595,16

10.

10

374857,02

646169,41

11.

11

374871,60

646590,64

12.

12

374564,09

646574,87

13.

13

374278,30

646574,87

14.

14

374254,19

646168,52

15.

15

373991,63

645598,74

16.

16

373784,43

645280,80

17.

17

373816,58

645020,02

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
17.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes dolomīta atradne "Iecava"
I. Valsts nozīmes dolomīta atradnes "Iecava" shēma

II. Valsts nozīmes dolomīta atradnes "Iecava" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1

2

3

4

1.

1

269548,67

503466,75

2.

2

269591,56

503356,05

3.

3

269809,64

503180,70

4.

4

269842,77

502977,96

5.

5

269870,76

502775,24

6.

6

270076,94

502605,44

7.

7

270172,94

502612,56

8.

8

270272,34

502627,42

9.

9

270238,28

502826,84

10.

10

270342,94

503072,71

11.

11

270402,71

503244,26

12.

12

270623,80

503457,62

13.

13

270776,46

503482,39

14.

14

270978,36

503513,67

15.

15

270952,04

503625,76

16.

16

270938,33

503681,81

17.

17

270938,18

503825,26

18.

18

270935,08

503903,84

19.

19

270885,85

504095,75

20.

20

270890,11

504325,59

21.

21

270663,67

504470,59

22.

22

270567,44

504462,77

23.

23

270474,01

504454,02

24.

24

270264,99

504432,34

25.

25

270284,97

504236,33

26.

26

270295,73

504138,32

27.

27

270299,44

504083,20

28.

28

270302,08

504037,60

29.

29

270267,23

503988,83

30.

30

270227,60

503939,44

31.

31

270236,42

503890,52

32.

32

270237,04

503839,43

33.

33

270185,33

503777,81

34.

34

270139,57

503824,17

35.

35

270030,88

503812,94

36.

36

269947,59

503801,87

37.

37

269827,52

503790,11

38.

38

269749,41

503791,89

39.

39

269627,87

503683,04

40.

40

269568,88

503552,83

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
18.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes dolomīta atradne "Kranciems"
I. Valsts nozīmes dolomīta atradnes "Kranciems" shēma

II. Valsts nozīmes dolomīta atradnes "Kranciems" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1.

1

301514,19

539838,06

2.

2

301852,63

539976,31

3.

3

302170,79

540082,37

4.

4

302117,80

540264,27

5.

5

302360,66

540356,23

6.

6

302295,14

540567,81

7.

7

302245,34

540875,30

8.

8

302148,52

541462,80

9.

9

301187,44

541191,50

10.

10

301358,78

540507,13

11.

11

301462,02

540076,70

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
19.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes dolomīta atradne "Pērtnieki"
I. Valsts nozīmes dolomīta atradnes "Pērtnieki" shēma

II. Valsts nozīmes dolomīta atradnes "Pērtnieki" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1.

1

274117,62

685781,90

2.

2

274195,64

685515,88

3.

3

274313,67

685212,87

4.

4

274555,69

685269,86

5.

5

274815,70

685286,78

6.

6

275023,72

685616,89

7.

7

274954,68

685909,91

8.

8

275167,75

686223,56

9.

9

275072,68

686290,91

10.

10

275040,68

686428,91

11.

11

274959,68

686493,91

12.

12

274948,68

686593,91

13.

13

274771,70

686762,92

14.

14

274643,70

686982,93

15.

15

274562,70

687038,91

16.

16

274499,70

687173,92

17.

17

274345,68

687225,91

18.

18

274288,68

687189,91

19.

19

274226,68

687116,91

20.

20

274265,68

687019,91

21.

21

274297,68

686962,91

22.

22

274334,66

686839,90

23.

23

274283,66

686759,92

24.

24

274237,66

686677,91

25.

25

274271,65

686530,88

26.

26

274307,66

686394,90

27.

27

274375,64

686112,90

28.

28

274215,64

685913,94

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
20.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes dolomīta atradne "Turkalne"
I. Valsts nozīmes dolomīta atradnes "Turkalne" shēma

II. Valsts nozīmes dolomīta atradnes "Turkalne" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1.

1

307722,83

541283,20

2.

2

307763,01

541422,00

3.

3

307830,76

541496,26

4.

4

307968,72

541569,22

5.

5

308088,33

541745,71

6.

6

308121,49

541944,72

7.

7

308216,67

542033,54

8.

8

308240,62

542105,40

9.

9

308178,62

542237,71

10.

10

307972,33

542269,03

11.

11

308010,29

542472,10

12.

12

307933,63

542567,55

13.

13

308069,99

542781,30

14.

14

308146,19

543221,15

15.

15

307860,13

543636,27

16.

16

307707,17

543702,64

17.

17

307564,15

543717,04

18.

18

307477,84

543551,37

19.

19

307004,74

543173,40

20.

20

307002,25

543018,09

21.

21

307200,16

542779,87

22.

22

307371,53

542917,96

23.

23

307453,54

542818,95

24.

24

307500,69

542758,27

25.

25

307544,92

542684,56

26.

26

307684,13

542326,53

27.

27

307575,32

542246,55

28.

28

307523,17

542047,68

29.

29

307514,06

541965,61

30.

30

307319,28

541821,26

31.

31

307381,70

541680,95

32.

32

307523,70

541444,67

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
21.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes kvarca smilts atradne "Bāle-Bērziņi"
I. Valsts nozīmes kvarca smilts atradnes "Bāle-Bērziņi" shēma

II. Valsts nozīmes kvarca smilts atradnes "Bāle-Bērziņi" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1.

1

368119,07

586294,90

2.

2

368138,16

586255,02

3.

3

368168,70

586206,32

4.

4

368168,69

586155,49

5.

5

368186,68

586113,12

6.

6

368211,45

586092,30

7.

7

368227,24

586069,51

8.

8

368290,01

586057,59

9.

9

368365,05

586054,08

10.

10

368425,02

586050,57

11.

11

368504,28

585979,38

12.

12

368577,92

586048,12

13.

13

368640,34

586118,25

14.

14

368500,42

586193,30

15.

15

368466,40

586230,12

16.

16

368466,75

586299,91

17.

17

368398,02

586300,61

18.

18

368326,13

586302,72

19.

19

368211,80

586300,26

20.

20

368195,67

586307,27

21.

21

368160,25

586304,12

22.

22

368148,33

586298,51

23.

23

368133,60

586299,21

24.

24

367734,88

586630,42

25.

25

367797,49

586538,94

26.

26

367867,45

586465,07

27.

27

368082,72

586389,63

28.

28

368233,17

586386,78

29.

29

368297,94

586470,94

30.

30

368158,52

586618,72

31.

31

368013,23

586484,64

32.

32

367875,28

586628,41

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
22.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes kvarca smilts atradne "Cīruļi"
I. Valsts nozīmes kvarca smilts atradnes "Cīruļi" shēma

II. Valsts nozīmes kvarca smilts atradnes "Cīruļi" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1

2

3

4

1.

1

366228,70

588575,56

2.

2

366322,04

588576,80

3.

3

366416,62

588570,58

4.

4

366488,18

588574,93

5.

5

366515,56

588581,16

6.

6

366627,57

588616,63

7.

7

366699,75

588573,07

8.

8

366803,67

588540,71

9.

9

366892,66

588497,77

10.

10

366975,90

588617,62

11.

11

367003,68

588714,20

12.

12

367031,47

588808,12

13.

13

367061,89

588895,44

14.

14

367101,58

588998,62

15.

15

367142,59

589093,87

16.

16

367063,16

589270,01

17.

17

367005,91

589288,05

18.

18

366934,89

589215,58

19.

19

366850,23

589207,65

20.

20

366814,51

589113,72

21.

21

366684,20

589129,37

22.

22

366654,43

589248,66

23.

23

366592,72

589385,75

24.

24

366629,44

589469,13

25.

25

366674,28

589586,00

26.

26

366469,23

589650,82

27.

27

366430,86

589529,12

28.

28

366400,43

589406,08

29.

29

366466,58

589304,22

30.

30

366438,80

589210,29

31.

31

366407,05

589120,33

32.

32

366471,38

588985,01

33.

33

366401,07

588941,45

34.

34

366322,04

588930,87

35.

35

366289,68

588834,42

36.

36

366257,94

588743,57

37.

37

366246,74

588666,41

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
23.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes kvarca smilts atradne "Skudras"
I. Valsts nozīmes kvarca smilts atradnes "Skudras" shēma

II. Valsts nozīmes kvarca smilts atradnes "Skudras" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1.

1

275857,55

371571,80

2.

2

276137,09

371901,69

3.

3

275686,49

371998,21

4.

4

275172,43

371927,62

5.

5

275443,54

371499,78

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
24.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes smilts-grants un smilts atradne "Cēre"
I. Valsts nozīmes smilts-grants un smilts atradnes "Cēre" shēma

II. Valsts nozīmes smilts-grants un smilts atradnes "Cēre" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1.

1

332204,53

432052,10

2.

2

332112,47

432488,82

3.

3

332021,28

432603,59

4.

4

332012,90

432817,24

5.

5

332003,81

433004,68

6.

6

331196,40

432761,26

7.

7

331215,18

432379,29

8.

8

331333,18

432367,41

9.

9

331457,30

431981,88

10.

10

331266,89

431836,88

11.

11

331396,16

431513,36

12.

12

331670,94

431679,31

13.

13

331830,96

431714,25

14.

14

332069,58

432058,21

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
25.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes smilts atradne "Griščāti"
I. Valsts nozīmes smilts atradnes "Griščāti" shēma

II. Valsts nozīmes smilts atradnes "Griščāti" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1

2

3

4

1.

1

243053,39

699953,97

2.

2

243170,59

699906,22

3.

3

243325,12

699917,51

4.

4

243374,61

699804,65

5.

5

243357,25

699769,92

6.

6

243245,25

699708,28

7.

7

243190,56

699624,07

8.

8

243260,01

699466,93

9.

9

243222,68

699380,11

10.

10

243170,59

699333,23

11.

11

243254,80

699249,89

12.

12

243389,37

699227,32

13.

13

243482,26

699178,70

14.

14

243501,36

699157,00

15.

15

243568,21

699129,21

16.

16

243624,64

699045,87

17.

17

243561,26

698992,91

18.

18

243477,92

698988,57

19.

19

243400,65

698919,99

20.

20

243447,54

698875,71

21.

21

243485,73

698757,64

22.

22

243534,35

698661,27

23.

23

243714,93

698644,78

24.

24

243740,39

698707,07

25.

25

243690,10

698802,41

26.

26

243773,10

698867,03

27.

27

243716,67

698983,36

28.

28

243656,76

699074,52

29.

29

243658,50

699135,29

30.

30

243663,71

699275,93

31.

31

243694,96

699342,78

32.

32

243628,98

699433,07

33.

33

243655,90

699478,22

34.

34

243682,81

699520,76

35.

35

243714,93

699565,03

36.

36

243734,03

699628,41

37.

37

243670,65

699701,34

38.

38

243721,88

699786,42

39.

39

243745,32

699828,09

40.

40

243720,14

699928,80

41.

41

243686,28

699921,85

42.

42

243655,03

699876,71

43.

43

243569,08

699929,66

44.

44

243505,15

700020,23

45.

45

243419,38

700062,22

46.

46

243263,48

700102,43

47.

47

243123,71

700068,57

48.

48

243087,76

700013,25

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
26.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes smilts-grants atradne "Kurzeme"
I. Valsts nozīmes smilts-grants atradnes "Kurzeme" shēma

II. Valsts nozīmes smilts-grants atradnes "Kurzeme" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1

2

3

4

1.

1

341703,00

419681,69

2.

2

342126,52

419520,93

3.

3

342132,53

419468,76

4.

4

342134,03

419450,73

5.

5

342137,04

419377,12

6.

6

342140,04

419274,95

7.

7

342155,06

419206,63

8.

8

342313,72

419220,15

9.

9

342525,93

419562,70

10.

10

342626,59

419604,76

11.

11

342776,68

419748,24

12.

12

342978,37

419811,34

13.

13

342909,26

420005,00

14.

14

343079,03

420376,50

15.

15

343076,03

420548,98

16.

16

343058,00

420724,75

17.

17

342943,06

421079,17

18.

18

342876,98

421357,66

19.

19

342818,37

421854,43

20.

20

342800,34

421854,43

21.

21

342785,31

421860,44

22.

22

342743,40

421864,95

23.

23

342692,32

421872,46

24.

24

342636,73

421882,98

25.

25

342593,16

421901,01

26.

26

342566,94

421896,01

27.

27

342555,60

421924,41

28.

28

342518,04

421967,26

29.

29

342487,99

422001,82

30.

30

342524,46

421734,07

31.

31

342367,07

421446,21

32.

32

341909,40

421517,24

33.

33

341558,09

421163,34

34.

34

342012,86

421121,27

35.

35

342253,58

421057,85

36.

36

342538,92

421070,19

37.

37

342629,52

420906,15

38.

38

342755,64

420715,18

39.

39

342591,88

420537,90

40.

40

342474,02

420533,53

41.

41

342207,57

420802,31

42.

42

342192,55

420471,79

43.

43

342264,66

420361,82

44.

44

342339,39

420301,23

45.

45

342404,84

420178,52

46.

46

342311,69

420045,11

47.

47

342244,08

420023,29

48.

48

342191,50

420060,14

49.

49

342050,42

420042,11

50.

50

341918,21

419988,02

51.

51

341780,60

419750,95

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
27.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes smilts-grants un smilts atradne "Pāvuli"
I. Valsts nozīmes smilts-grants un smilts atradnes "Pāvuli" shēma

II. Valsts nozīmes smilts-grants un smilts atradnes "Pāvuli" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1

2

3

4

1.

1

354848,00

594538,16

2.

2

354935,00

594543,16

3.

3

355083,25

594511,33

4.

4

355114,92

594412,56

5.

5

355124,50

594398,21

6.

6

355324,00

594458,16

7.

7

355298,85

594607,72

8.

8

355284,41

594649,97

9.

9

355169,47

594859,64

10.

10

355138,24

594939,16

11.

11

355120,96

595006,14

12.

12

355039,44

595104,97

13.

13

354968,00

595020,16

14.

14

354912,00

594962,16

15.

15

354834,00

594894,16

16.

16

354837,00

594753,16

17.

17

354912,43

594767,35

18.

18

354984,71

594765,22

19.

19

354997,27

594768,78

20.

20

354994,67

594796,27

21.

21

354978,55

594827,31

22.

22

354977,12

594845,33

23.

23

354962,91

594866,90

24.

24

354956,98

594853,62

25.

25

354952,95

594830,16

26.

26

354920,24

594804,80

27.

27

355316,90

594289,33

28.

28

355542,64

594313,15

29.

29

355538,39

594347,86

30.

30

355567,13

594380,10

31.

31

355621,60

594395,00

32.

32

355666,96

594343,98

33.

33

355674,03

594317,02

34.

34

355737,00

594311,00

35.

35

355749,00

594087,00

36.

36

355794,00

594053,00

37.

37

355939,44

594209,82

38.

38

355964,02

594446,75

39.

39

355995,09

594574,10

40.

40

356031,07

594664,71

41.

41

356098,74

594757,78

42.

42

356066,97

594805,46

43.

43

355849,67

594922,85

44.

44

355711,66

594721,24

45.

45

355591,26

594741,82

46.

46

355480,00

594703,00

47.

47

355380,00

594675,00

48.

48

355316,44

594642,30

49.

49

355336,96

594553,43

50.

50

355354,32

594429,43

51.

51

355387,20

594491,46

52.

52

355465,89

594467,60

53.

53

355504,39

594478,48

54.

54

355514,02

594466,76

55.

55

355535,78

594481,83

56.

56

355509,83

594553,40

57.

57

355512,34

594577,68

58.

58

355483,05

594611,58

59.

59

355433,66

594599,44

60.

60

355406,45

594541,26

61.

61

355380,92

594536,24

62.

62

355169,95

594447,72

63.

63

355180,06

594440,19

64.

64

355188,06

594447,72

65.

65

355175,12

594489,82

66.

66

355200,52

594541,79

67.

67

355181,70

594580,36

68.

68

355169,01

594583,42

69.

69

355156,54

594570,96

70.

70

355168,30

594530,98

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
28.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Valsts nozīmes smilts-grants atradne "Veseta"
I. Valsts nozīmes smilts-grants atradnes "Veseta" shēma

II. Valsts nozīmes smilts-grants atradnes "Veseta" robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1.

1

290637,38

609255,63

2.

2

290723,14

609422,34

3.

3

290702,02

609568,86

4.

4

290616,22

609742,96

5.

5

290447,26

609851,20

6.

6

290398,09

609968,68

7.

7

290220,88

610129,99

8.

8

290210,32

610343,69

9.

9

289989,23

610330,49

10.

10

289793,87

610201,13

11.

11

289735,79

610301,45

12.

12

289692,23

610315,97

13.

13

289587,22

610308,05

14.

14

289484,26

610310,69

15.

15

289412,98

610480,97

16.

16

289376,02

610483,61

17.

17

289285,94

610304,09

18.

18

288982,93

610282,97

19.

19

288936,73

610261,85

20.

20

288944,65

610048,15

21.

21

288852,63

609844,87

22.

22

289013,67

609757,48

23.

23

289113,98

609667,73

24.

24

289226,05

609480,95

25.

25

289431,44

609371,39

26.

26

289633,27

609395,15

27.

27

289730,02

609302,75

28.

28

289833,38

609308,03

29.

29

290238,35

609217,21

30.

30

290494,96

609247,97

31.

31

290390,94

609543,25

32.

32

290432,92

609636,05

33.

33

290492,32

609632,09

34.

34

290600,42

609252,99

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
28.1pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Pazemes ūdeņu krājumu kategorijas atbilstoši ģeoloģiskās izpētes detalitātei

(Pielikums MK 19.09.2006. noteikumu Nr.767 redakcijā)

1. A kategorijas jeb izpētītie pazemes ūdeņu krājumi atbilst šādām prasībām:

1.1. pazemes ūdens horizontu ieguluma raksturs, uzbūve, produktīvais biezums, litoloģiskais sastāvs, filtrācijas īpašības un ūdens līmeņu režīms, tā izmaiņas un savstarpējā mijiedarbība ģeoloģiskajā griezumā un vērsumā izpētīta tādā pakāpē, ka ļauj pamatoti novērtēt izmantojamo pazemes ūdens horizontu saistību ar virs­ūdeņiem, kā arī to barošanās avotus un aprēķinos pieņemtos hidroģeoloģiskos robežapstākļus;

1.2. pazemes ūdeņu krājumus raksturojošie parametri ir noteikti, pamatojoties uz pazemes ūdeņu atradnes ekspluatācijas vai pietiekami ilgstošas izmēģinājuma atsūknēšanas datiem. Ir novērtētas attiecīgo parametru izmaiņas atradnes laukumā un griezumā;

1.3. ir pierādīta pazemes ūdeņu kvalitātes atbilstība ūdens izmantošanas mērķim, kā arī ir pamatota ūdens kvalitātes stabilitāte un pieļaujamās atsevišķu komponentu koncentrācijas izmaiņas atradnes ekspluatācijas laikā;

1.4. rūpniecisko un termālo ūdeņu krājumi un kvalitāte ir izpētīta tādā pakāpē, ka iespējams izveidot attiecīgo komponentu ieguves tehnoloģisko shēmu;

1.5. pazemes ūdeņu atradnes ekspluatācijas īpatnības ir izpētītas tādā pakāpē, ka iespējams izveidot tās izmantošanas projektu;

1.6. pazemes ūdeņu krājumus aprēķina pēc faktiskā un aprēķinātā ekspluatācijas urbumu debita. Vienkāršos hidroģeoloģiskajos apstākļos krājumus papildus var aprēķināt pēc projektējamo ekspluatācijas urbumu debita, iegūtos datus ekstrapolējot tādā atradnes laukuma platībā, kādu pieļauj to pamatojums. Aprēķinot krājumus, jāņem vērā paredzamo ūdensgūtņu izvietojuma shēma un ekspluatācijas urbumu konstrukcija. Urbuma konstrukcijai jānodrošina nepieciešamā ūdens daudzuma ieguve. Nosaka, kāda var būt ūdensgūtnes pieļaujamā ietekme uz apkārtējo vidi tās ekspluatācijas laikā.

2. N kategorijas jeb novērtētie pazemes ūdeņu krājumi atbilst šādām prasībām:

2.1. ir vispārīgs ūdens horizontu, to litoloģiskā sastāva, produktīvā slāņa biezuma, filtrācijas īpašību un hidroģeoloģisko parametru raksturojums, kas iegūts, pamatojoties uz atsevišķu urbumu izpētes datiem vai pēc analoģijas ar tuvumā esošajām detālāk izpētītajām vai izmantojamām atradnēm;

2.2. pazemes ūdeņu kvalitāte un atbilstība izmantošanas mērķim ir noteikta, pamatojoties uz dažos urbumos paņemto paraugu analīzēm;

2.3. pazemes ūdeņu krājumi aprēķināti, pamatojoties uz atsevišķu izpētes urbumu datiem vai ekstrapolējot analogos hidroģeoloģiskos apstākļos tuvumā esošajās detāli izpētītajās A kategorijas pazemes ūdeņu krājumu atradnēs iegūtos datus.

3. P kategorijas jeb prognozētie pazemes ūdeņu resursi atbilst šādām prasībām:

3.1. ūdens horizonta raksturojums sniegts, pamatojoties uz teritorijas vispārējām hidroģeoloģiskajām likumsakarībām un teorētiskiem pieņēmumiem, kā arī uz atsevišķu attiecīgās teritorijas robežās veiktu hidroģeoloģiskās, ģeofizikālās un hidroķīmiskās izpētes darbu rezultātiem;

3.2. pazemes ūdeņu resursi novērtēti, izmantojot analogu ūdens horizontu ekspluatācijas pieredzi apgūtajās atradnēs.

29.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Pazemes ūdeņu atradnes pases paraugs

01.PNG (46950 bytes)

02.PNG (58251 bytes)

03.PNG (50326 bytes)

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
30.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Ūdens ieguves urbuma pases paraugs

04.PNG (53613 bytes)

05.PNG (43751 bytes)

06.PNG (53774 bytes)

07.PNG (59903 bytes)

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
31.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Avota pases paraugs

08.PNG (45474 bytes)

09.PNG (48017 bytes)

10.PNG (37128 bytes)

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
32.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Hidroģeoloģiskā griezuma stratifikācija

Nr. p.k.

Galvenie ūdens horizonti, sprostslāņi un vāji caurlaidīgie nogulumi

Ūdens horizontu kompleksi

1.

Gruntsūdeņi (bezspiediena ūdeņi) Q

Q

2.

Spiediena ūdeņi Q

Q

3.

Vidusjuras J2

4.

Apakštriasa ūdens vāji caurlaidīgie nogulumi T1

5.

Augšperma P2

6.

Apakškarbona C1

7.

Mūru-Šķerveļa D3mr-šk

Famena D3fm

8.

Jonišķu-Akmenes D3jnak

9.

Elejas ūdens vāji caurlaidīgie nogulumi D3 el

10.

Amulas D3aml

Pļaviņu-Amulas D3pl-aml

11.

Stipinu D3st

12.

Katlešu-Ogres D3kt+og

13.

Daugavas D3dg

14.

Salaspils D3slp

15.

Pļaviņu D3pl

16.

Amatas D3am

Arukilas-Amatas D2-3ar-am

17.

Gaujas D3gj

18.

Burtnieku D2br

19.

Arukilas D2ar

20.

Augšnarvas D2nr3

21.

Narvas sprostslānis D2nr 1+2

22.

Pērnavas D2pr

Apakšdevona un vidusdevona D1-2

23.

Rēzeknes D2rz

24.

Ķemeru D1km

25.

Gargždu D1gr

26.

Ordovika un silūra sprostslānis O-S

27.

Deimenas Cm2dm

Kembrija Cm

28.

Cirmas Cm1-2cr

29.

Tebras Cm1-2tb

30.

Lontovas ūdens vāji caurlaidīgie nogulumi Cm1ln

31.

Ventavas Cm1vn2

32.

Ovišu Cm1ov

33.

Voronkas Vvr

Venda V

34.

Kotļinas ūdens vāji caurlaidīgie nogulumi Vkt

35.

Gdovas Vgd

36.

Krāslavas Vkr

37.

Arhaja un proterozoja pamatklintājs AR-PR

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
33.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Ūdens horizontu klasifikācija

Nr.
p.k.

Ūdens
horizonta (kompleksa)
ģeoloģiskais indekss

Nosaukums

Ūdens horizontu indeksi

indekss, kas lietojams no 1987.gada 23.oktobra

indekss, kas lietots līdz 1987.gada 23.oktobrim

1.

Q

Gruntsūdeņi

2.

Q 1-3

Starpmorēnu spiediena ūdeņi

3.

J 2-3

Juras ūdens horizonts

J2k2+3, J2pp.J3o

J2+1, J2k, J2o, J2pp

4.

P2

Perma ūdens horizonts

P2nk

P2nk

5.

C1

Karbona ūdens horizonts

C1nc, C1pp, C1lt

D3nc, D3pp, D3šķ, D3lt

6.

C1-P2

Karbona-Perma ūdens horizonts

C1nc, C1pp, C1lt, P2nk

C1nc, C1pp, C1lt, P2nk

7.

D3mr-šķ

Mūru-Šķerveļa ūdens horizonts

D3mr, D3tr, D3snķ, D3žg, D3ktl2+3, D3šķ

D3dn, D3d, D3 švt, D3svt

8.

D3mr-C1

Mūru-Karbona ūdens horizonts

D3mr, D3tr, D3snķ, D3žg, D3ktl, D3ktl2+3, D3šķ, C1

D3dn, D3d, D3švt, D3svt, C1

9.

D3 jn-ak

Jonišķu-Akmenes ūdens horizonts

D3 jn, D3krs, D3ak

D3krs, D3lb-el, D3jn,

D3zd, D3čm

10.

D3 jn-šķ (D3fm)

Jonišķu-Šķerveļa ūdens horizontu komplekss

(Famena komplekss)

D3šķ, D3ktl2+3, D3žg, D3snķ, D3tr, D3mr, D3ak, D3krs, D3 jn

D3dn-el,

D3kps

11.

D3aml

Amulas ūdens horizonts

D3aml

D3aml

12.

D3st

Stipinu ūdens horizonts

D3stp

D3bs, D3stp

13.

D3kt + og

Katlešu-Ogres ūdens horizonts

D3og, D3kt+og

D3pm

14.

D3dg

Daugavas ūdens horizonts

D3dg, D3dg3, D3dg2, D3dg1

D3br-sm, D3alt,

D3ilm, D3sv, D3pr

15.

D3slp

Salaspils ūdens horizonts

D3slp

D3slp, D3sl

16.

D3pl

Pļaviņu ūdens horizonts

D3pl

D3pl, D3pl4, D3pl3, D3pl2, D3pl1

17.

D3pl + slp

Pļaviņu-Salaspils ūdens horizonts

D3pl, D3slp

D3sr

18.

D3pl-dg

Pļaviņu-Daugavas ūdens

horizontu komplekss

D3dg, D3slp,D3pl

D3br -sr

19.

D3am

Amatas ūdens horizonts

D3am

D3am, D3a

20.

D3gj

Gaujas ūdens horizonts

D3gj, D3gj1, D3gj2

D3gj, gj2, gj1

21.

D3gj + am

Gaujas-Amatas ūdens horizonts

D3gj, D3am

D3šv

22.

D2br

Burtnieku ūdens horizonts

D2br

D2st

23.

D2ar

Arukilas ūdens horizonts

D2ar

24.

D2ar + br

Arukilas-Burtnieku ūdens horizonts

D2 ar, D2br

D2tr, D2sto, D2st

25.

D2ar-D3gj

Arukilas-Gaujas ūdens horizontu komplekss

D2ar, D2br, D3gj

D3šv-D2sto

26.

D2nr3

Narvas ūdens horizonts

D2nr, D2nr3

D2nr, D2nr3

27.

D2nr + ar

Narvas-Arukilas ūdens horizonts

D2nr, D2ar

D2nr, D2ar

28.

D2pr

Pērnavas ūdens horizonts

D2pr

D2pr

29.

D1km

Ķemeru ūdens horizonts

D1km

D1km

30.

D1km + D2pr

Ķemeru-Pērnavas ūdens horizonts

D1km, D2pr

D1km, D2pr

31.

Cm-O

Kembrija-Ordovika ūdens horizontu komplekss

O1(Varangu hor.),

Cm 2dm, Cm 1-2cr, Cm 1-2tb

Cm2iž, Cm2ts

Cm1-2 krz

32.

V

Venda ūdens horizontu komplekss

Vvr,Vgd, Vkr

Vvr, Vgd, Vkr

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
34.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.448
Pazemes ūdeņu klasifikācija atbilstoši ķīmiskajam sastāvam un specifiskajām īpašībām

1. Pazemes ūdeņu veids atbilstoši mineralizācijas pakāpei un jonu sastāvam:

Nr.
p.k.

Pazemes ūdeņu veids

Hlorīdi

Sulfāti

Sausne

1.1.

saldūdens

< 250 mg/l

< 250 mg/l

< 1 g/l

1.2.

sulfātu saldūdens

> 250 mg/l

1.3.

hlorīdu saldūdens

> 250 mg/l

< 250 mg/l

1.4.

sulfātu iesāļūdens

SO42- (ekv.) > Cl- (ekv.)

1-3 g/l

1.5.

hlorīdu iesāļūdens

SO42- (ekv.) < Cl- (ekv.)

1.6.

sāļūdens

 

3-35 g/l

1.7.

sālsūdens

> 35 g/l

2. Pazemes ūdeņu paveids atbilstoši to specifiskajām īpašībām:

Nr.
p.k.

Pazemes ūdeņu paveids

Specifiskā īpašība*

2.1.

mīksts saldūdens

ja cietība nepārsniedz 4 mekv/l

2.2.

saldūdens bez dzelzs

ja Fe kop. nepārsniedz 0,2 mg/l

2.3.

saldūdens ar paaugstinātu mangāna saturu

ja Mn saturs pārsniedz 0,05 mg/l

2.4.

saldūdens ar paaugstinātu amonija saturu

ja N/NH4+ saturs pārsniedz 0,39 mg/l

2.5.

saldūdens ar paaugstinātu organisko vielu saturu

ja permanganāta indekss pārsniedz 5 mg O2/l vai kopējā organiskā oglekļa saturs pārsniedz 5 mg/l

2.6.

sulfātu iesāļūdens ar augstu sulfīdu saturu

ja H2S + HS- saturs pārsniedz 10 mg/l

2.7.

sāļūdens ar paaugstinātu bromīdu saturu

ja Br- saturs pārsniedz 25 mg/l

2.8.

sālsūdens ar augstu bromīdu saturu

ja Br- saturs pārsniedz 250 mg/l

2.9.

sālsūdens, karsts

ja ūdens temperatūra pārsniedz 37ºC

Piezīme.
* Norāda, ja pazemes ūdenim ir šāda specifiska īpašība.

Vides ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm un to izmantošanas kārtību, valsts nozīmes .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 448Pieņemts: 21.06.2005.Stājas spēkā: 01.07.2005.Zaudē spēku: 01.09.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 30.06.2005.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
111481
{"selected":{"value":"27.09.2006","content":"<font class='s-1'>27.09.2006.-31.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.09.2006","iso_value":"2006\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2006.-31.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2005","iso_value":"2005\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2005.-26.09.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.09.2006
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)