Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.449

Rīgā 2005.gada 21.jūnijā (prot. Nr.36 35.§)
Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par zemes dzīlēm4.panta piektās daļas 1.punktu,
10.panta pirmo un vienpadsmito daļu un 23.panta ceturto daļu
(Grozīta ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1056)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pases (turpmāk – derīgo izrakteņu atradnes pase) saturu;

1.2. zemes dzīļu izmantošanas licenču (turpmāk – licence) un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju (turpmāk – atļauja) izsniegšanas kārtību;

1.3. ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgo kārtību;

1.4. (svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1056).

2. Šie noteikumi attiecas arī uz virszemes ūdensobjektu ierīkošanu, ja minētie objekti atbilst kādam no šiem kritērijiem:

2.1. virszemes ūdensobjektu ierīko derīgo izrakteņu reģistrā iekļautas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā;

2.2. virszemes ūdensobjekta ierīkošanas projekta īstenošanas gaitā ir paredzēts izņemt vairāk par 20000 m3 derīgo izrakteņu.

3. Attiecībā uz ogļūdeņražiem šos noteikumus piemēro tikai daļā par Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai (turpmāk – aģentūra) nododamās vai tās rīcībā esošās ģeoloģiskās informācijas izmantošanu.

4. (Svītrots ar MK 19.09.2006. noteikumiem Nr. 768)

5. Derīgo izrakteņu krājumu izpētei, ieguvei un uzskaitei derīgo izrakteņu atradņu reģistrā un derīgo izrakteņu krājumu bilancē piemēro derīgo izrakteņu krājumu kategorijas atbilstoši ģeoloģiskās izpētes detalitātei saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka zemes dzīļu izmantošanas kārtību.

(MK 19.09.2006. noteikumu Nr. 768 redakcijā)

6. (Svītrots ar MK 19.09.2006. noteikumiem Nr. 768)

7. Licences, kurās paredzēta:

7.1. zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana, izsniedz, ja licencējamais zemes dzīļu nogabals ir ģeoloģiski izpētīts un izpētes dati ir izvērtēti un akceptēti aģentūrā;

7.2. ar derīgo izrakteņu ieguvi nesaistītu pazemes būvju būvniecība un ekspluatācija, izsniedz, ja licencējamais zemes dzīļu nogabals ir ģeoloģiski izpētīts un izpētes dati ir izvērtēti un akceptēti aģentūrā, kā arī ja šāda būvniecība nav pretrunā ar pašvaldības teritorijas plānojumu (ja tāds ir).

8. Licences vai atļaujas adresātam ir īpašumtiesības uz iegūtajiem derīgajiem izrakteņiem, ja adresāts nav atteicies no tām līgumā par tiesībām izmantot zemes dzīles.

9. Zemes dzīļu (izņemot pazemes ūdeņus) izmantotāji pirms derīgo izrakteņu ieguves saņem:

9.1. derīgo izrakteņu atradnes pasi (2.pielikums), kurā iekļauj ģeoloģiskās izpētes rezultātā iegūto pamatinformāciju par derīgo izrakteņu atradni, akceptētajiem krājumiem, derīgo izrakteņu krājumu kvalitāti un izmantošanas iespējām, kā arī nosaka prasības, kas jāievēro, ekspluatējot atradni;

9.2. informāciju par derīgo izrakteņu ieguves limitu (3.pielikums), kurā nosaka maksimāli atļauto derīgo izrakteņu ieguves apjomu noteiktā zemes platībā un termiņā.

10. Atļauju vai licenci un derīgo izrakteņu atradnes pasi izsniedz:

10.1. ja atradnes derīgo izrakteņu krājumu ģeoloģiskās izpētes detalitāte atbilst A vai N kategorijas derīgo izrakteņu krājumiem;

10.2. ja pašvaldības teritorijas plānojumā (ja tāds ir) derīgo izrakteņu ieguve vai virszemes ūdensobjekta ierīkošana attiecīgajā zemesgabalā ir noteikta par teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanas veidu.

(MK 19.09.2006. noteikumu Nr. 768 redakcijā)

11. Derīgo izrakteņu atradnes pases derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt 10 gadus.

12. Izsniedzot derīgo izrakteņu atradnes pasi N kategorijas derīgo izrakteņu krājumu ieguvei, var noteikt papildu ģeoloģisko izpēti gan pirms ieguves darbu uzsākšanas, gan ieguves darbu laikā (atkarībā no nepieciešamās ģeoloģiskās papildinformācijas).

13. Derīgo izrakteņu ieguves limitu drīkst sadalīt mazākās daļās, saskaņojot ar aģentūru.

II. Atļauju un licenču izsniegšanas kārtība

14. Atļaujas (4.pielikums) vai licences (5.pielikums) saņemšanai iesniedz iesniegumu atļaujas vai licences saņemšanai (6.pielikums) kopā ar šādiem dokumentiem:

14.1. komersants – reģistrācijas apliecības kopiju;

14.2. īpašuma tiesības uz zemi apliecinoša dokumenta kopiju vai līgumu ar zemes īpašnieku par zemes dzīļu izmantošanu kopā ar īpašuma tiesības uz zemi apliecinoša dokumenta kopiju;

14.3. ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu, izņemot gadījumu, ja zemes dzīles paredzēts izmantot atpūtas un tūrisma pasākumiem;

14.4. ar Valsts vides dienestu saskaņotu darba programmu, kurā hronoloģiskā secībā uzskaitītas licences vai atļaujas darbības termiņā veicamās darbības;

14.5. atļaujas saņemšanai – aģentūras noteikto ieguves limitu;

14.6. komisijas lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem, ja zemes dzīļu izmantošanas tiesības piešķirtas konkursa vai izsoles kārtībā;

14.7. ūdensapgādes urbuma izveidei – vietas izvēles saskaņojumu ar valsts aģentūras “Sabiedrības veselības aģentūra” teritoriālo struktūrvienību un attiecīgo pašvaldību.

15. Iesnieguma iesniedzējs var slēgt apakšuzņēmuma līgumus, lai nodrošinātu personāla kvalifikāciju un darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu.

16. Ja iesniegumā norādītā informācija ir nepilnīga vai iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešami dokumenti, atļaujas vai licences izsniedzējs 14dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas par to rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju un norāda nepieciešamo papildu informāciju. Par iesnieguma saņemšanas dienu uzskata dienu, kad ir saņemta visa nepieciešamā informācija.

17. Ja iesnieguma iesniedzējs nesniedz papildu informāciju vai atklājas, ka iesnieguma iesniedzējs sniedzis nepatiesu informāciju, atļaujas vai licences izsniedzējs pieņem lēmumu neizsniegt atļauju vai licenci.

18. Komersants uz laiku līdz vienam gadam var saņemt licenci uz visu Latvijas teritoriju vai atsevišķa valsts reģiona teritoriju, ja zemes dzīles paredzēts izmantot šādā veidā:

18.1. inženierģeoloģiskai izpētei I kategorijas būvju vajadzībām, kā arī hidroģeoloģiskai, ģeoekoloģiskai vai ģeofizikālai izpētei;

18.2. monitoringa sistēmu izveidei un novērojumu veikšanai.

19. Aģentūra 18.punktā minēto licenci neizsniedz, ja komersants iepriekšējās licences darbības laikā nav izpildījis viņam noteiktos nosacījumus.

20. Licences adresāts šo noteikumu 18.punktā minēto licenču darbības laikā pirms darbu uzsākšanas konkrētā objektā rakstiski vienojas ar zemes īpašnieku par tiesībām izmantot zemes dzīles un zemes dzīļu izmantošanas nosacījumos noteiktajos gadījumos saskaņo darbu programmu ar Valsts vides dienestu.

21. Atļaujai vai licencei ir šādi pielikumi:

21.1. zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi;

21.2. ar Valsts vides dienestu saskaņota attiecīgās atļaujas vai licences zemes dzīļu izmantošanas darba programma, ja atļauja vai licence izsniegta noteikta objekta izmantošanai;

21.3. zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas robežpunktu izvietojums kartē Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 vai plānā, ja atļauja vai licence izsniegta derīgo izrakteņu ieguvei vai ģeoloģiskajai izpētei.

(Grozīts ar MK 19.09.2006. noteikumiem Nr. 768)

22. Atļaujas vai licences zemes dzīļu izmantošanas nosacījumos iekļauj prasības, kuras jāievēro, izmantojot zemes dzīles, un nosaka ieguves limitus.

23. Pielikumā, kas ietver zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas izvietojumu kartē vai plānā Latvijas koordinātu sistēmā LKS 92, norāda:

23.1. derīgo izrakteņu atradnes vai ģeoloģiskās izpētes laukumu;

23.2. atļaujas vai licences adresāta īpašumā vai lietojumā esošo zemesgabalu;

23.3. derīgā izrakteņa ieguvei paredzētās teritorijas robežu aprakstu.

24. Ja derīgā izrakteņa atradnes vai izmantojamā zemes dzīļu nogabala robežās darbojas divi vai vairāki atļaujas vai licences adresāti, tiem 90 dienu laikā pēc atļaujas vai licences saņemšanas jānoslēdz savstarpējs sadarbības (koordinācijas) līgums zemes dzīļu izmantošanas jomā un jāiesniedz atļaujas vai licences izsniedzējam. Šajā gadījumā jaunās atļaujas vai licences adresāts piedāvā esošajiem licences vai atļaujas adresātiem sadarbības līguma projektu.

25. Ja esošais vai esošie atļaujas vai licences adresāti atsakās noslēgt šo noteikumu 24.punktā minēto sadarbības līgumu, jaunais atļaujas vai licences adresāts iesniedz atļaujas vai licences izsniedzējam izvērtēšanai piedāvātā līguma tekstu un esošo adresātu atteikumus slēgt līgumu.

26. Atļaujas vai licences izsniedzējs:

26.1. nosūta atļaujas vai licences adresātiem brīdinājumu par iespēju apturēt izsniegto atļauju vai licenci sakarā ar zemes dzīļu izmantošanas noteikumu nepildīšanu, ja konstatēts, ka kāds no atļaujas vai licences adresātiem nepamatoti nevēlas noslēgt sadarbības līgumu par zemes dzīļu izmantošanu;

26.2. var atļaujas vai licences adresātiem pagarināt sadarbības līguma noslēgšanas laiku līdz atļaujas vai licences adresātu domstarpību atrisināšanai tiesas ceļā, ja konstatēts, ka sadarbības līgumu atļaujas vai licences adresāti nevar noslēgt citu iemeslu dēļ.

27. Ja atļaujas vai licences adresāts ir izpildījis visas vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu un licences nosacījumu prasības, viņš var pieprasīt palielināt vai samazināt atļaujā vai licencē noteikto laukumu.

28. Šo noteikumu 27.punktā minētajos gadījumos atļaujas vai licences adresāts iesniedz atļaujas vai licences izsniedzējam iesniegumu un šādus dokumentus:

28.1. darba programmu atļaujas vai licences laukumā pēc tā paplašināšanas vai samazināšanas;

28.2. ja atļaujas vai licences adresāts vēlas paplašināt laukumu – īpašuma tiesības uz zemi apliecinoša dokumenta vai līguma ar zemes īpašnieku par zemes dzīļu izmantošanu kopiju;

28.3. vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu un licences nosacījumu izpildes jomā veikto Valsts vides dienesta pārbaužu aktu kopijas.

29. Atļauju vai licenci uz vienu zemes īpašumu diviem vai vairākiem zemes dzīļu izmantošanas veidiem var izsniegt, ja atšķirīgie zemes dzīļu izmantošanas veidi saskaņā ar aģentūras atzinumu cits citam netraucē.

30. Ja saskaņā ar aģentūras atzinumu jaunais zemes dzīļu izmantošanas veids traucē esošajam atļaujas vai licences adresātam veikt viņam atļautās darbības, iesnieguma par atļaujas vai licences saņemšanu iesniedzējam ir jāsaņem esošās atļaujas vai licences adresāta piekrišana.

31. Ja atļauju vai licenci saņēmušais komersants maina firmu vai veic reorganizāciju, atļaujas vai licences izsniedzējs pārreģistrē atļauju vai licenci uz jaunā atļaujas vai licences adresāta vārda pēc šādu dokumentu saņemšanas:

31.1. komersanta jaunās reģistrācijas apliecības kopija;

31.2. Uzņēmumu reģistra valsts notāra attiecīgā lēmuma kopija.

(Grozīts ar MK 19.09.2006. noteikumiem Nr. 768)

32. Atļauju vai licenci izsniedz šādā kārtībā:

32.1. atļaujas vai licences adresāts uzrāda:

32.1.1. fiziskā persona – pasi;

32.1.2. juridiskās personas pārstāvis – dokumentu, kas apliecina, ka pārstāvis ir pilnvarots saņemt atļauju vai licenci juridiskās personas vārdā;

32.2. atļaujas vai licences adresāts uzrāda dokumentu, kas apstiprina veikto samaksu par atļauju vai licenci;

32.3. atļaujas vai licences izsniedzējs atļauju vai licenci reģistrē atļauju izsniegšanas žurnālā vai licenču izsniegšanas žurnālā – papīra formā vai elektroniski;

32.4. vienu atļaujas vai licences eksemplāru izsniedz atļaujas vai licences adresātam, otrs glabājas pie atļaujas vai licences izsniedzēja.

33. Ja atļaujas vai licences adresāts neizņem atļauju vai licenci 30 dienu laikā pēc atļaujas vai licences sagatavošanas maksimālā termiņa beigām, atļauja vai licence tiek anulēta.

34. Vietējā pašvaldība informē Valsts vides dienestu par izsniegtajām vai anulētajām atļaujām mēneša laikā pēc atļaujas izsniegšanas vai anulēšanas.

35. Aģentūra reizi mēnesī informē Valsts vides dienestu par izsniegtajām vai anulētajām licencēm un derīgo izrakteņu atradnes pasēm, kā arī piešķirtajiem ieguves limitiem.

III. Ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība

36. Zemes dzīļu izmantotāji iegūto ģeoloģisko informāciju (izņemot pārskatu par derīgo izrakteņu ieguves apjomu) nodod aģentūras Valsts ģeoloģijas fondā, kurš nodrošina ģeoloģiskās informācijas uzkrāšanu, glabāšanu un izmantošanu atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām.

37. Pārskatu par derīgo izrakteņu ieguvi (7.pielikums) līdz nākamā kalendāra gada 15.janvārim zemes dzīļu izmantotājs iesniedz Valsts vides dienestā.

38. Zemes dzīļu izmantošanas rezultātā iegūtos datus apkopo ģeoloģiskajā pārskatā, ja atļaujas vai licences nosacījumos nav pieprasīts iesniegt ģeoloģisko informāciju citā formā.

39. Ģeoloģisko pārskatu veido:

39.1. teksta daļa, kurā aprakstīti veiktie darbi un izmantotās metodes, apkopoti zemes dzīļu izmantošanas darbu rezultātā iegūtie dati, to analīze un izdarītie secinājumi;

39.2. grafiskā daļa – kartes, griezumi, grafiki un tabulas.

40. Ja iesniegta licences nosacījumu prasībām neatbilstoša ģeoloģiskā informācija, aģentūra pieprasa 30 dienu laikā (no konstatēšanas dienas) izdarīt nepieciešamos labojumus iesniegtajā dokumentācijā.

41. Derīgo izrakteņu ieguvēji informē aģentūru:

41.1. par derīgo izrakteņu krājumu atkārtotas akceptēšanas nepieciešamību, ja tie ievērojami zaudējuši kvalitāti ieguves apstākļu vai no tiem neatkarīgu iemeslu dēļ, kā arī ja ieguves laikā ir atklājusies jauna ģeoloģiska informācija par derīgo izrakteņu krājumu apjomu;

41.2. par licencē vai atļaujā neminētiem derīgajiem izrakteņiem, mineralizācijas pazīmēm, bīstamo vielu sakopojumiem, paleontoloģiskajiem vai arheoloģiskajiem atradumiem, kas atklājušies licencē vai atļaujā atļauto darbu gaitā.

42. Var būt vispārpieejama vai ierobežotas pieejamības ģeoloģiskā informācija.

43. Ierobežotas pieejamības ģeoloģiskā informācija ir šāda:

43.1. starpvalstu, arī valsts iestāžu, komersantu un to ārvalstu partneru sarunu saturs un rezultāti valsts nozīmes derīgo izrakteņu, valsts nozīmes atradņu un zemes dzīļu nogabalu izmantošanas jomā;

43.2. valsts nozīmes derīgo izrakteņu, valsts nozīmes atradņu un zemes dzīļu nogabalu izmantošanas stratēģiju ģeoloģiski ekonomiskie pamatojumi un koncepcijas;

43.3. valsts nozīmes derīgo izrakteņu, valsts nozīmes atradņu un zemes dzīļu nogabalu ģeoloģiskās vai ģeofizikālās izpētes materiāli, arī pirmmateriāli un ģeoloģiskie pārskati;

43.4. ziņas par jaunām ģeoloģisko darbu metodēm un tehniskajiem līdzekļiem, kas atrodas izstrādē un aprobācijā un nav aizsargāti ar patentu vai autortiesībām;

43.5. ģeoloģiskie dati, kuru nodošana atklātībai varētu nodarīt kaitējumu to īpašnieka ekonomiskajām interesēm;

43.6. fiziskajām vai juridiskajām personām piederošā informācija, kuras izmantošanu ierobežo līguma par ģeoloģiskās informācijas izmantošanu nosacījumi. Minētā informācija ir īpaši iezīmēta, un ieinteresētās personas to saņem tikai ar informācijas īpašnieka atļauju. Ja ieinteresētā persona vēlas saņemt ģeoloģisko informāciju, kuru tās īpašnieks ir paredzējis par maksu, aģentūra ziņo par to informācijas īpašniekam, un tiek sastādīts īpašs līgums, kurā ir noteikti informācijas nodošanas noteikumi, tās cena, komisijas nauda un citi nosacījumi.

44. Ierobežotas pieejamības informācijas statusu Valsts ģeoloģijas fondā nodotajai informācijai nosaka:

44.1. fiziskā vai juridiskā persona – par tai piederošo informāciju saskaņā ar šo noteikumu 43.5.apakšpunktu uz laiku līdz pieciem gadiem pēc informācijas nodošanas;

44.2. aģentūras direktors – pārējos gadījumos.

45. Šo noteikumu 43.5.apakšpunktā noteiktajā gadījumā ģeoloģiskās informācijas īpašniekam ir jāiesniedz aģentūrā argumentēts iesniegums par ierobežotas pieejamības statusa noteikšanu viņa īpašumā esošajai ģeoloģiskajai informācijai.

46. Fiziskās vai juridiskās personas var izmantot:

46.1. valstij piederošo ierobežotās pieejamības ģeoloģisko informāciju – ar aģentūras direktora atļauju;

46.2. fiziskām un juridiskām personām piederošo ierobežotās pieejamības ģeoloģisko informāciju – ar tās īpašnieka atļauju.

IV. Maksas apmērs un maksāšanas kārtība par licenču, atļauju un derīgo izrakteņu atradņu pasu izsniegšanu

(Nodaļa svītrota ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1056)

47. (Svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1056)

48. (Svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1056)

49. (Svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1056)

V. Noslēguma jautājumi

50. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtās:

50.1. atļaujas un licences ir derīgas līdz tajās paredzētajam beigu termiņam;

50.2. derīgo izrakteņu atradnes pases ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā 10 gadus no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

51. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministra vietā —
reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.449
Vienotās prasības derīgo izrakteņu krājumu iedalīšanai kategorijās atbilstoši detālajai ģeoloģiskajai izpētei

(Pielikums svītrots ar MK 19.09.2006. noteikumiem Nr. 768)

2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.449
01.PNG (42140 bytes)
02.PNG (47385 bytes)
03.PNG (35644 bytes)
04.PNG (17247 bytes)
Vides ministra vietā —
reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.449
55.PNG (39340 bytes)
Vides ministra vietā —
reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.449
05.PNG (34223 bytes)
Vides ministra vietā —
reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.449
06.PNG (34676 bytes)
Vides ministra vietā —
reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.449
07.PNG (24970 bytes)
08.PNG (35050 bytes)
Vides ministra vietā —
reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
7.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.449
09.PNG (40565 bytes)
Vides ministra vietā —
reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
8.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.449
Maksa par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām, zemes dzīļu izmantošanas licencēm un derīgo izrakteņu atradnes pasēm

(Pielikums svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1056)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 449Pieņemts: 21.06.2005.Stājas spēkā: 01.07.2005.Zaudē spēku: 30.04.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 30.06.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
111479
{"selected":{"value":"01.01.2007","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-29.04.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-29.04.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.09.2006","iso_value":"2006\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2006.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2005","iso_value":"2005\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2005.-26.09.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2007
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)