Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumus Nr. 799 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.453

Rīgā 2005.gada 28.jūnijā (prot. Nr.37 12.§)
Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā komersantu reģistrē būvkomersantu reģistrā (turpmāk – reģistrs), pārreģistrē un izslēdz no reģistra, kā arī reģistra datu saturu un izmantošanas kārtību.

(Grozīts ar MK 07.07.2008. noteikumiem Nr.499)

2. Reģistrā reģistrē komersantu, kas nodarbina vismaz vienu personu, kurai ir patstāvīgas prakses tiesības saskaņā ar Būvniecības likuma 8.pantu (turpmāk – speciālists).

2.1 Speciālistu vienlaikus var nodarbināt ne vairāk kā trīs komersanti.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.238 redakcijā)

3. Komersants veic komercdarbību būvniecības jomās, kurās komersan­tam ir attiecīgi speciālisti ar patstāvīgas prakses tiesībām, ja komersants reģistrēts reģistrā un sniedzis ziņas par attiecīgajiem speciālistiem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

4. Būvkomersantu reģistrāciju, pārreģistrāciju, atkārtotu reģistrāciju, izslēgšanu no reģistra un reģistrā iekļautās informācijas aktualizēšanu veic Ekonomikas ministrija (turpmāk – reģistra iestāde). Reģistra iestāde vienlaikus ir arī reģistra pārzinis.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.238 redakcijā)

II. Komersanta reģistrācijai iesniedzamās ziņas un dokumenti

5. Lai reģistrētu komersantu reģistrā, komersants iesniedz reģistra iestā­dē:

5.1. komersanta vai tā pārstāvja parakstītu iesniegumu;

5.2. speciālista saskaņā ar Būvniecības likuma 8.pantu saņemtā sertifikāta kopiju, kuru ar parakstu apliecinājis pats speciālists;

5.3. darba līguma kopiju, kas noslēgts starp komersantu un speciālistu, (uzrādot oriģinālu) vai apliecinātu tā kopiju.

(MK 07.07.2008. noteikumu Nr.499 redakcijā)

5.1 Ja tiek veikta atkārtota reģistrācija, komersants papildus šo noteikumu 5.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz iepriekšējo būvkomersanta reģistrā­cijas apliecību.

(MK 07.07.2008. noteikumu Nr.499 redakcijā)

6. Iesniegumā norāda:

6.1. vispārīgas ziņas par komersantu:

6.1.1. komersanta nosaukums (firma);

6.1.2. komersanta veids;

6.1.3. komersanta reģistrācijas numurs un datums (komercreģistrā reģistrētiem komersantiem un ārvalstu komersantu filiālēm);

6.1.4. ārvalstu komersanta atrašanās vieta;

6.1.5. reģistrs, kurā ārvalsts komersants ir ierakstīts, un reģistrācijas numurs, ja komersanta atrašanās vietas valsts likums paredz komersanta ierakstīšanu reģistrā;

6.1.6. komersanta juridiskā adrese un kontaktinformācija (tālrunis, fakss, elektroniskā pasta adrese, mājas lapa, komersanta faktiskā vai korespondences adrese);

6.1.7. komersanta darbības termiņš, ja komersants dibināts uz laiku;

6.1.8. iesniedzēja vārds un uzvārds;

6.2. ziņas par nodarbināto skaitu (vidējo par iepriekšējo kalendāra gadu):

6.2.1. kopējais nodarbināto skaits;

6.2.2. būvniecībā nodarbināto skaits;

6.3. ziņas par personām, kas ir atbildīgas par būvniecību un kurām ir patstāvīgas prakses tiesības Būvniecības likuma 8.panta pirmajā daļā minētajās būvniecības jomās, kā arī ziņas par līgumu, ko minētās personas ir noslēgušas ar komersantu:

6.3.1. personas vārds un uzvārds, personas kods;

6.3.2. darba līguma datums un numurs (individuālais komersants (fiziska persona), kas ir speciālists, var norādīt ziņas par sevi; personālsabiedrība, kuras vismaz viens biedrs ir reģistrēts reģistrā, var norādīt reģistrā reģistrētā biedra firmu un būvkomersantu reģistrācijas numuru);

6.3.3. līguma darbības termiņš, ja līgums noslēgts uz laiku;

6.4. ziņas par personām, kuras ir atbildīgas par darba aizsardzību, un dokumentiem, kas apliecina attiecīgo personu kompetenci:

6.4.1. personas vārds un uzvārds, personas kods;

6.4.2. līguma datums un numurs;

6.4.3. līguma darbības termiņš, ja līgums noslēgts uz laiku;

6.4.4. zināšanas darba aizsardzībā (pamatlīmenis, augstākais līmenis), apmācību apliecinoša dokumenta veids (apliecība, diploms), tā izdevējs, izdošanas vieta un datums, numurs, derīguma termiņš (ja ir);

6.4.5. darba aizsardzības apliecības izdevējs un izdošanas vieta;

6.5. ziņas, kas raksturo komercdarbību būvniecībā iepriekšējos trijos kalendāra gados:

6.5.1. komersanta izpildīto būvdarbu apjoms (šo noteikumu 6.5.3. un 6.5.4.apakš­punktā norādīto apjomu summa);

6.5.2. saskaņā ar līgumiem kopā ar apakš­uzņēmējiem veiktā būvniecība (neskaitot ieguldījumu pamatlīdzekļos);

6.5.3. saskaņā ar līgumiem bez apakš­uzņēmējiem veiktā būvniecība (neskaitot ieguldījumu pamatlīdzekļos);

6.5.4. komersanta paša vajadzībām izpildīto būvdarbu apjoms– ieguldījums pamatlīdzekļos;

6.5.5. aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāra gadu;

6.6. (svītrots ar MK 07.07.2008. noteikumiem Nr.499).

(Grozīts ar MK 07.07.2008. noteikumiem Nr.499)

7. Komersants iesniegumā papildus var norādīt ziņas par komersantam piešķirtajām akreditācijas apliecībām, sertifikātiem, balvām, līdzdalību organi­zācijās, kā arī citu informāciju, kas saistīta ar komercdarbību būvniecībā, norādot attiecīgā dokumenta nosaukumu, izdevēju, izdošanas vietu, datumu, termiņu un aprakstu.

III. Reģistra informācija

8. Reģistrā ieraksta komersanta iesniegumā norādītās ziņas.

9. Reģistrējot komersantu, reģistra iestāde piešķir tam reģistrācijas numu­ru un nosaka ikgadējo reģistra informācijas atjaunošanas datumu.

10. Papildus šo noteikumu 6. un 9.punktā minētajām ziņām reģistrā iekļauj:

10.1. reģistrācijas datumu un pēdējo informācijas atjaunošanas datumu;

10.2. ziņas par pārkāpumiem būvniecībā;

10.3. citas ziņas, ja tās attiecas uz komersanta darbību būvniecībā un reģistra iestāde ir pieņēmusi lēmumu par šo ziņu iekļaušanu reģistrā;

10.4. ziņas par šo noteikumu pārkāpumiem.

IV. Lēmuma pieņemšana un ieraksta izdarīšana reģistrā

11. Ierakstu reģistrā izdara, pamatojoties uz reģistra iestādes amatpersonas lēmumu.

12. Lēmumu par ieraksta izdarīšanu reģistrā, atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu reģistra iestādes amatpersona pieņem septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

13. Lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu reģistra iestādes amatpersona pieņem, ja nav ievērotas šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos noteiktās prasības publiskās pārvaldes jomā.

14. Lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu norāda konstatētos trūkumus un termiņu to novēršanai.

15. Lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu reģistra iestādes amatpersona pieņem, ja lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu norādītajā termiņā nav novērsti tajā minētie trūkumi.

16. Iesnieguma iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt reģistra iestādes amatpersonas lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Reģistrācijas apliecība

17. Pēc ieraksta izdarīšanas reģistrā komersantam izsniedz reģistrācijas apliecību.

18. Reģistrācijas apliecību paraksta un ar zīmogu apliecina reģistra iestādes amatpersona.

19. Reģistrācijas apliecībā norāda šo noteikumu 9.punktā, 6.1. un 10.1.apakšpunktā minētās ziņas, ārvalstu komersantiem – arī šo noteikumu 6.1.4. un 6.1.5.apakšpunktā minētās ziņas.

19.1 Ja tiek veikta atkārtota reģistrācija, papildus šo noteikumu 19.punktā minētajām ziņām norāda iepriekšējās reģistrācijas datumu un lēmuma numuru un izslēgšanas datumu un lēmuma numuru.

(MK 07.07.2008. noteikumu Nr.499 redakcijā)

20. Reģistrācijas apliecības paraugu apstiprina reģistra iestāde.

VI. Pārreģistrācija, atkārtota reģistrācija un reģistra informācijas atjaunošana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 07.07.2008. noteikumiem Nr.499)

21. Komersantu pārreģistrē, ja ir mainīta komersanta firma vai veids.

21.1 Komersantu atkārtoti reģistrē reģistrā, ja pēc izslēgšanas no reģistra komersants atbilstoši šo noteikumu prasībām vēršas reģistra iestādē ar jaunu iesniegumu.

(MK 07.07.2008. noteikumu Nr.499 redakcijā)

22. Komersants noteiktajā datumā reizi gadā (atbilstoši šo noteikumu 9.punktam) iesniedz reģistra iestādē šo noteikumu 6.2. un 6.5.apakšpunktā minētās ziņas par iepriekšējo gadu.

23. Informāciju par izmaiņām šo noteikumu 6.1., 6.3. un 6.4.apakšpunktā minētajās ziņās komersants iesniedz reģistra iestādē 14dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu izdarīšanas.

23.1 Pēc šo noteikumu 22. vai 23.punktā minēto ziņu saņemšanas reģistra iestāde izslēdz ziņas par komersanta nodarbinātajiem speciālistiem, kuri neatbilst šo noteikumu 2.1 punkta nosacījumam.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.238 redakcijā)

24. Ja reģistra iestādes rīcībā nonākusi informācija, kas neatbilst reģistrā norādītajām ziņām, reģistra iestāde pārbauda attiecīgās ziņas un, ja nepiecie­šams, pieprasa komersantam 14 dienu laikā sniegt precizētu informāciju.

(Grozīts ar MK 07.07.2008. noteikumiem Nr.499)

VII. Komersanta izslēg­šana no reģistra

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 07.07.2008. noteikumiem Nr.499)

25. Komersantu izslēdz no reģistra:

25.1. ja ir uzsākts komersanta likvidācijas process vai spēkā stājies tiesas spriedums par aizliegumu veikt komercdarbību būvniecības jomā;

25.2. ja komersants izslēgts no komercreģistra;

25.3. ja komersants noteiktajā termiņā nav sniedzis reģistra iestādei ziņas saskaņā ar šo noteikumu 22. vai 23.punktu;

25.4. ja saņemts komersanta iesniegums par izslēgšanu no reģistra;

25.5. ja komersants, kas iesniedzis šo noteikumu 22. vai 23.punktā minētās ziņas, nenodarbina vismaz vienu speciālistu, kas atbilst šo noteikumu 2. un 2.1 punkta nosacījumam.

(MK 07.07.2008. noteikumu Nr.499 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.03.2010. noteikumiem Nr.238)

26. Reģistra iestāde lēmumu par komersanta izslēgšanu no reģistra pieņem 14 darbdienu laikā no brīža, kad reģistra iestādei kļuvis zināms par šo noteikumu 25.punktā minēto gadījumu iestāšanos.

(MK 07.07.2008. noteikumu Nr.499 redakcijā)

27. Komersantu izslēdz no reģistra, pamatojoties uz reģistra iestādes amatpersonas lēmumu.

(Grozīts ar MK 07.07.2008. noteikumiem Nr.499)

VIII. Reģistra datu izmantošanas kārtība un reģistrā ierakstīto ziņu kontrole

28. Reģistra iestāde nodrošina reģistra publisku pieejamību, ievērojot informācijas atklātības un datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības.

29. Valsts un pašvaldību institūcijas:

29.1. izmanto reģistra datus, lai nodrošinātu būvniecības kontroli;

29.2. pēc reģistra iestādes pieprasījuma sniedz ziņas, kas nepieciešamas reģistra datu kontrolei.

IX. Noslēguma jautājumi

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Minis­tru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumus Nr.97 “Pagaidu kārtība, kādā izsniedzamas licences uzņēmēj­darbībai (komercdarbībai) būvniecībā” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 21.nr.).

30.1 Sniedzot šo noteikumu 22.punktā minētās ziņas laikposmā no 2010.gada 15.aprīļa līdz 2011.gada 14.aprīlim, komersants iesniedz reģistra iestādē arī šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minēto informāciju par personām, kas ir atbildīgas par būvniecību un atbilst šo noteikumu 2.1 punkta nosacījumam.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.238 redakcijā)

31. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 453Pieņemts: 28.06.2005.Stājas spēkā: 01.07.2005.Zaudē spēku: 26.10.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 30.06.2005.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
111469
{"selected":{"value":"08.04.2010","content":"<font class='s-1'>08.04.2010.-25.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.04.2010","iso_value":"2010\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2010.-25.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2008","iso_value":"2008\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2008.-07.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2005","iso_value":"2005\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2005.-09.07.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.04.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)