Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 26. maija noteikumus Nr. 366 "Valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.328

Rīgā 2005.gada 10.maijā (prot. Nr.28 41.§)
Valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I.Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk — aģentūra) ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde.

2. Aģentūras darbības mērķis ir īstenot valsts politiku maksātnespējas procesa jautājumos, aizsargāt darbinieku intereses to darba devēju maksātnespējas gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā īstenot valsts un sabiedrības interešu aizsardzību maksātnespējas jautājumos.

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Aģentūra veic likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā", likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" un Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likumā noteiktās funkcijas, kā arī:

3.1. sedz maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas;

3.2. pārstāv valsts intereses maksātnespējas procesos.

(Grozīts ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1049)

4. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, aģentūra veic šādus uzdevumus:

4.1. izstrādā administratoru apmācības programmas;

4.2. organizē to personu apmācību, kuras vēlas iegūt administratora sertifikātu;

4.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē pārbaudījumus administratora kvalifikācijas iegūšanai;

4.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniedz un anulē administratora sertifikātu vai pagarina tā darbības termiņu;

4.5. pēc nejaušības principa izvēlas un iesaka tiesai sertificētu administratora kandidātu katram konkrētam maksātnespējas procesam;

4.6. pārbauda administratora darbības likumību maksātnespējas procesā;

4.7. izskata sūdzības par administratoru lēmumiem un rīcību;

4.8. pieņem un izskata maksātnespējīgo darba devēju administratoru pieteikumus par darbinieku prasījumu apmierināšanu;

4.9. lemj par darbinieku prasījumu apmierināšanu no darbinieku garantiju fonda līdzekļiem;

4.10. pieņem un izskata administratoru pieteikumus par maksātnespējas procesu administrācijas izmaksu segšanu;

4.11. lemj par naudas līdzekļu piešķiršanu maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai;

4.12. apmierināto darbinieku prasījumu un segto maksātnespējas procesa administrēšanas izdevumu apmērā īsteno kreditora prasījuma tiesības pret maksātnespējīgajiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām;

4.13. apkopo un sniedz priekšlikumus ar maksātnespējas procesu saistīto tiesību aktu pilnveidošanai;

4.14. organizē metodisko un informatīvo materiālu izstrādi un izdošanu maksātnespējas procesa jautājumos;

4.15. izveido un uztur maksātnespējas procesa administratoru datu bāzi un nodrošina administratoru datu publisku pieejamību;

4.16. nodrošina aģentūras rīcībā esošo personas datu un citas informācijas aizsardzību;

4.17. sadarbojas ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, kā arī nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu aģentūras darbības jomā;

4.18. sniedz šādus publiskos pakalpojumus:

4.18.1. personu apmācība administratora kvalifikācijas iegūšanai;

4.18.2. (svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1049);

4.18.3. (svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1049);

4.18.4. administratora sertifikāta dublikāta izsniegšana;

4.18.5. semināru organizēšana;

4.18.6. kursu organizēšana;

4.18.7. juridisko konsultāciju sniegšana maksātnespējas procesa jautājumos;

4.19. veic citus uzdevumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un pārvaldes līgumu.

(Grozīts ar MK 29.11.2005. noteikumiem Nr.912; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1049)

5. Aģentūrai ir šādas tiesības:

5.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī no privātpersonām aģentūras funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

5.2. pieprasīt un saņemt no administratoriem aģentūras funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamās ziņas un dokumentus;

5.3. pieprasīt administratoriem uzrādīt dokumentu oriģinālus un saņemt to norakstus administratora lēmumu un rīcības likumības pārbaudei;

5.4. pieprasīt un saņemt administratora darbības pārskatus;

5.5. pieprasīt un saņemt administratora paskaidrojumus par administratora lēmumiem un rīcību maksātnespējas procesā;

5.6. uzaicināt administratoru ierasties aģentūrā sniegt paskaidrojumu par maksātnespējas procesa gaitu;

5.7. uzlikt administratoram tiesisko pienākumu nodrošināt likumīgu un efektīvu maksātnespējas procesa gaitu;

5.8. uzlikt administratoram tiesisko pienākumu novērst aģentūras konstatētos normatīvo aktu pārkāpumus;

5.9. izteikt administratoram aizrādījumu, brīdinājumu vai anulēt administratora sertifikātu, ja konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

5.10. iesniegt tiesībaizsardzības institūcijās ziņojumus un materiālus par maksātnespējas procesa gaitā atklātajiem faktiem, kuri var būt par pamatu krimināllietas ierosināšanai;

5.11. iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu;

5.12. iekasēt maksu par aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem.

III. Aģentūras pārvalde

6. Aģentūras darbu vada direktors. Aģentūras direktors veic Publisko aģentūru likumā un Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Aģentūras direktoram var būt vietnieki.

7. Aģentūra ir tiesīga veidot struktūrvienības. Aģentūras struktūrvienības darbojas saskaņā ar aģentūras direktora apstiprinātu reglamentu.

IV. Direktoru kolēģija

8. Direktoru kolēģija (turpmāk — kolēģija) ir koleģiāla aģentūras institūcija, kas izveidota, lai nodrošinātu aģentūras darbības tiesiskumu un koleģiālu lēmumu pieņemšanu aģentūras darbības jautājumos. Kolēģijas sastāvu nosaka aģentūras direktors.

9. Kolēģijas sēdes sasauc un darba kārtību nosaka aģentūras direktors. Aģentūras direktors kolēģijas sēžu laikā pilda kolēģijas priekšsēdētāja funkcijas.

10. Kolēģija:

10.1. izskata jautājumus, kas saistīti ar administratora lēmumiem un rīcību maksātnespējas procesā;

10.2. izskata jautājumus par administratora sertifikāta anulēšanu vai tā darbības termiņa pagarināšanu;

10.3. izskata jautājumus par maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumiem un to apmierināšanu;

10.4. izskata jautājumus par maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanu;

10.5. izskata citus jautājumus saskaņā ar aģentūras direktora priekšlikumiem.

11. Kolēģija darbojas saskaņā ar aģentūras direktora izdotu reglamentu.

V. Aģentūras finanšu līdzekļi un manta

12. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

12.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

12.2. uzņēmējdarbības riska valsts nodevas daļa;

12.3. ieņēmumi no sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

12.4. ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finansiālā palīdzība.

13. Gada beigās aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies no aģentūras visu veidu ieņēmumiem (izņemot valsts pamatbudžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem), ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek aģentūras rīcībā un tiek izmantots nākamajā gadā.

14. Aģentūrai Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesības ņemt aizņēmumus un uzņemties saistības. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas aģentūra attiecīgā darījuma nosacījumus saskaņo ar Tieslietu ministriju.

15. Tiesiskajās attiecībās ar privātpersonām aģentūra ir atbildīga ar tās valdījumā esošo valsts mantu.

VI. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

16. Aģentūras direktora izdotos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Tieslietu ministrijā. Tieslietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

17. Aģentūra sagatavo un iesniedz Tieslietu ministrijā kārtējo un gada pārskatu par aģentūras darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

VII. Noslēguma jautājumi

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 17.septembra noteikumus Nr.425 "Valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 135.nr.; 2003, 165.nr.).

19. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.jūniju.

Ministru prezidenta vietā — iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons

Tieslietu ministra vietā — aizsardzības ministrs E.Repše
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 328Pieņemts: 10.05.2005.Stājas spēkā: 01.06.2005.Zaudē spēku: 30.05.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 84, 27.05.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
109076
{"selected":{"value":"01.01.2007","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-29.05.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-29.05.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2005","iso_value":"2005\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2005.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2005","iso_value":"2005\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2005.-02.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2007
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva