Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.248

Rīgā 2005.gada 12.aprīlī (prot. Nr.19 27.§)
Kārtība, kādā organizē un veic pasažieru starptautiskos pārvadājumus ar autobusiem, atklāj, groza un slēdz maršrutus un izsniedz starptautiskajos līgumos paredzētās atļaujas
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 30.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē un veic pasažieru starptau­tiskos pārvadājumus ar autobusiem, atklāj, groza un slēdz maršrutus un izsniedz Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos paredzētās atļaujas pārvadājumiem starp Latviju un valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk — ārvalstis).

2. Atļaujas starptautiskajiem regulārajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem (turpmāk — atļauja) (1.pielikums) ir paredzētas pārvadājumiem Latvijas teritorijā. Atļaujas izsniedz Satiksmes ministrija.

3. Satiksmes ministrs izveido pasažieru starptautisko pārvadājumu konsultatīvo padomi (turpmāk — padome). Padomes sastāvā ir septiņi cilvēki — trīs Satiksmes ministrijas pārstāvji un četri autopārvadātāju asociāciju pārstāvji. Padomes uzdevums ir sniegt Satiksmes ministrijai atzinumus par pārvadātāju un to iesniegumu atbilstību šo noteikumu 18., 21., 22. un 23.punktā minētajām prasībām un priekšlikumus par šo noteikumu 13., 16., 17. un 40.punktā minēto prasību izpildi. Padomes atzinumiem ir konsultatīvs raksturs.

4. Starptautiskajos pasažieru pārvadājumos (uz Latviju un no Latvijas) izmanto autobusus, kuru tehniskās prasības atbilst Nolīgumā par pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem (turpmāk — INTERBUS nolīgums) noteiktajām prasībām, ja Latvijai saistošajos starptau­tiskajos līgumos par autopārvadājumiem nav noteikts citādi. Pasažieru regulā­rajos starptautiskajos pārvadājumos ar autobusiem (turpmāk — starptautiskie regulārie pārvadājumi) katram pasažierim ir nodrošināta sēdvieta.

5. Satiksmes ministrijas lēmumus, kas saistīti ar šo noteikumu izpildes nodrošināšanu, pārvadātājs var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējo­šajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II. Starptautisko regulāro pārvadājumu organizēšana un veikšana

6. Starptautiskos regulāros pārvadājumus Latvijas teritorijā veic:

6.1. šķērsojot Latvijas teritoriju:

6.1.1. bez pieturām pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai;

6.1.2. ar vienu vai vairākām pieturām pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai, bez tiesībām veikt iekšzemes pārvadājumus;

6.1.3. ar vienu vai vairākām pieturām tikai pasažieru iekāpšanai vai tikai pasažieru izkāpšanai, bez tiesībām veikt iekšzemes pārvadājumus;

6.1.4. ar vienu vai vairākām pieturām pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai un ar tiesībām veikt iekšzemes pārvadājumus;

6.2. ar maršruta sākumpunktu vai galapunktu Latvijas teritorijā:

6.2.1. bez tiesībām veikt iekšzemes pārvadājumus;

6.2.2. ar tiesībām veikt iekšzemes pārvadājumus;

6.2.3. braucot no Latvijas uz ārvalstīm, ar vienu vai vairākām pieturām pasažieru iekāpšanai, bez tiesībām veikt iekšzemes pārvadājumus;

6.2.4. braucot no ārvalstīm uz Latviju, ar vienu vai vairākām pieturām pasažieru izkāpšanai, bez tiesībām veikt iekšzemes pārvadājumus.

7. Starptautiskos regulāros pārvadājumus noteiktā maršrutā Latvijas teritorijā veic saskaņā ar autobusu kustības sarakstu (2.pielikums).

8. Autobusu kustības sarakstā robežas šķērsošanai paredz šādu laiku:

8.1. Latvijas valsts robežas šķērsošanai — 20 minūtes;

8.2. katras maršrutā paredzētās valsts robežas šķērsošanai — 20 minūtes, ja starp­tautiskajos līgumos vai kompetento institūciju prasībās nav noteikts citādi.

9. Latvijas teritorijā pasažieri atbilstoši autobusu kustības sarakstam iekāpj vai izkāpj autoostās vai citās ar attiecīgo pašvaldību saskaņotās pieturvietās.

10. Latvijā reģistrēts pārvadātājs autobusa priekšējā stikla apakšējā stūrī (pretējā pusē vadītājam) novieto informācijas zīmi (izmēri — 600 x 200 mm) ar šādu informāciju (melni burti uz balta fona):

10.1. maršruta numurs, ko piešķīrusi maršruta sākumpunkta vai gala­punkta valsts kompetentā institūcija. Latvijas teritorijā pārvadātājs izmanto Satiksmes minis­trijas piešķirto maršruta kodu;

10.2. maršruta nosaukums maršruta sākumpunkta un galapunkta valsts oficiālajā valodā.

11. Ārvalstīs reģistrētie pārvadātāji izmanto informācijas zīmi, kas atbilst Latvijai un attiecīgajai valstij saistošo starptautisko līgumu prasībām.

12. Latvijā reģistrētie pārvadātāji, kā arī ārvalstu pārvadātāji, kuri saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu veic vienpusējos pārvadājumus, un ārvalstīs reģistrētie pārvadātāji, kuri saskaņā ar vienošanos veic reisus vienā un tajā pašā maršrutā (turpmāk — partner­uzņēmumi), katru mēnesi (līdz mēneša beigām) iesniedz Satiksmes ministrijā pārskatu par iepriekšējā mēnesī katrā maršrutā veiktajiem reisiem (3.pielikums). Ja pārvadātājam atļauja ir izsniegta uz pārbaudes laiku saskaņā ar šo noteikumu 16.punktu, pārvadātājs pārskatā norāda papildu informāciju par katrā reisā pārvadāto pasažieru skaitu.

13. Biļešu iegādes un nodošanas, vietu rezervēšanas, pasažieru, bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanas kārtību atbilstoši Latvijai saistošajiem starptautiska­jiem līgumiem nosaka pārvadātājs sadarbībā ar partneruzņēmumiem un saskaņo ar Satiksmes ministriju. Braukšanas maksu un tās maiņu, braukšanas maksas atlaižu nosacījumus noteiktām pasažieru kategorijām un atsevišķos maršrutos atbilstoši Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem nosaka pārvadātājs sadarbībā ar partneruzņēmumiem un regulāri par to informē Satiksmes minis­triju. Kārtību, kādā autoostu kasēs un biļešu izplatīšanas aģentūrās pārdodamas un nododamas biļetes, nosaka pēc pārvadātāja un biļešu izplatītāja vienošanās.

14. Starptautiskos regulāros pārvadājumus pēc Satiksmes ministrijas un ārvalstu kompetento institūciju vienošanās organizē un veic vienpusēji, divpusē­ji vai daudzpusēji, apvienojoties vairākiem pārvadātājiem. Vienpusējos pārva­dājumos reisus veic viens no maršruta sākumpunkta vai galapunkta valstī reģistrētajiem pārvadātājiem. Divpusējos pārvadājumos reisus veic maršruta sākumpunkta valstī un galapunkta valstī reģistrēti pārvadātāji. Daudzpusējos pārvadājumos reisus veic maršruta sākumpunkta valstī un galapunkta valstī reģistrēti pārvadātāji, kā arī pārvadātāji, kas reģistrēti valstī, kuru šķērso maršruts un kurā ir paredzēta pasažieru apmaiņa.

15. Divpusējos un daudzpusējos starp­tautiskos regulāros pārvadājumus organizē un veic, ievērojot paritātes principu, — partneruzņēmumi saņem atļaujas vienāda reisu skaita veikšanai, kas dod tiesības veikt pārvadājumus vienādā apjomā.

III. Starptautisko regulāro pārvadājumu maršrutu atklāšana un grozīšana un atļauju izsniegšana pārvadājumiem jaunā vai grozītā maršrutā

16. Pārvadātājam, kurš iesniedz iesniegumu jaunam maršrutam vai maršruta sākumpunkta vai galapunkta maiņai, Satiksmes ministrija pēc padomes ieteikuma atļauju izsniedz uz laiku līdz pieciem gadiem. Pārvadātājam, kurš nav veicis pasažieru pārvadājumus jau esošā maršrutā vai tā posmā, atļauju izsniedz uz pārbaudes laiku — vienu gadu. Trīs mēnešus pirms noteiktā pārbaudes laika beigām pārvadātājs iesniedz Satiksmes ministrijā iesniegumu atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai. Padome atkārtoti izskata situāciju attiecīgajā maršrutā, izvērtē pārvadātāja reālo maršruta apkalpošanas intensitāti (veikto reisu skaitu), maršruta apkalpošanas kvalitāti un ekonomiskās efektivitātes rādītājus, ņemot vērā pārvadātāja ikmēneša pārskatā sniegto informāciju. Pēc padomes ieteikuma atļaujas derīguma termiņu var pagarināt uz laiku līdz pieciem gadiem, ja pārvadātājs atkārtoti gada laikā nav pārkāpis šo noteikumu prasības.

17. Atļaujai pārvadājumu veikšanai grozītā maršrutā (maršruts, kurā ir izdarītas būtiskas izmaiņas — mainītas pieturvietas, valsts robežas šķērsošanas vietas, reisu dienas, braukšanas maksa, kā arī autobusu izbraukšanas vai pienāk­šanas laiks, ja reisa dienā kādu no maršruta pieturvietām apkalpo citi pārva­dātāji) ir tāds pats derīguma termiņš kā iepriekš izsniegtajai atļaujai. Ja maršrutā izdarītas nebūtiskas izmaiņas (koriģēts autobusu kustības saraksts un reisa dienā kādu no maršruta pieturvietām neapkalpo citi pārvadātāji), pārvadātājs par to paziņo Satiksmes ministrijai.

18. Atļauju izsniedz, ja:

18.1. pārvadātāja īpašumā vai turējumā (piemēram, saskaņā ar līzinga līgumu, kas noslēgts ar autobusu ražotāju, līzinga kompāniju vai kredītiestādi) ir vismaz divi autobusi, kuri atbilst šo noteikumu 4.punktā minētajām tehniskajām prasībām;

18.2. Latvijas vai citu valstu kontroles dienesti pārvadātājam iepriekš nav atkārtoti gada laikā sastādījuši protokolu (aktu) par attiecīgajā atļaujā minēto nosacījumu, transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika vai citu ar pārvadājumiem saistītu Latvijas vai Latvijai saistošo starptautisko normatīvo aktu neievērošanu;

18.3. pieteiktais maršruts būtiski atšķiras no esošā maršruta:

18.3.1. maršrutos, kuru kopējais garums pārsniedz 800 km, iesniegumā minētajās pieturvietās ir citas apkalpošanas dienas nekā esošajos maršrutos. Ja maršrutā strādā tikai viens pārvadātājs, autobusu pienākšanas un atiešanas laiki atšķiras vismaz par astoņām stundām no esošo maršrutu autobusu pienākšanas un atiešanas laikiem šajās pieturvietās vai pieturvietas ir vismaz 50 km attālumā no esošo maršrutu pieturvietām;

18.3.2. maršrutos, kuru kopējais garums nepārsniedz 800 km, iesniegumā minētajās pieturvietās autobusu pienākšanas un atiešanas laiki atšķiras vismaz par astoņām stundām no esošo maršrutu autobusu pienākšanas un atiešanas laikiem šajās pieturvietās;

18.4. iesniegumā minētie pasažieru pārvadājumi tieši neapdraud esošā marš­ruta pastāvēšanu:

18.4.1. pārvadātājs pierāda, ka var pie­saistīt vairāk pasažieru, sniedzot kvalitatīvākus pakalpojumus nekā esošie pārvadātāji;

18.4.2. esošajā maršrutā darbojas tikai viens pārvadātājs;

18.5. pārvadātājs, kurš jau apkalpo marš­rutu vai tā posmu, atsakās palie­lināt maršruta vai tā posma apkalpošanas intensitāti.

19. Šo noteikumu 18.3. un 18.4.apakšpunktā minētie nosacījumi neattie­cas uz iesnieguma iesniedzēju, ja tas ir vienīgais pārvadātājs esošajā maršrutā vai tā posmā.

20. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju nedrīkst pamatot ar to, ka:

20.1. pārvadātājs piedāvā zemāku braukšanas maksu nekā citi pārvadātāji, ja viņš var pierādīt, ka pasažieru apkalpošanas līmenis nebūs zemāks par to, kādu piedāvā citi pārvadātāji;

20.2. pārvadājumus attiecīgajā maršrutā (vai tā posmā) jau veic citi pārva­dātāji.

21. Lai saņemtu atļauju, Latvijā reģistrēts pārvadātājs iesniedz Satiksmes minis­trijā šādus dokumentus un informāciju:

21.1. iesniegumu (4.pielikums);

21.2. autobusu kustības sarakstu;

21.3. braukšanas maksas tabulu;

21.4. detalizētu maršruta shēmu;

21.5. informāciju par autobusiem, ar kuriem paredzēts pārvadāt pasažierus (autobusa marka, izlaides gads, ietilpība, pielāgotība personām ar kustību traucē­jumiem);

21.6. līgumu vai vienošanos ar maršruta apkalpošanā iesaistītajiem pārva­dātājiem;

21.7. autobusu vadītāju darba laika un atpūtas laika grafiku;

21.8. kārtību, kādā paredzēta braukšanas biļešu iegāde un nodošana, vietu rezervēšana, pasažieru, bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana, kā arī braukšanas maksas atlaižu piešķiršanas nosacījumus;

21.9. informāciju par to, vai iesnieguma iesniedzējs atrodas izšķirošās ietekmes attiecībās ar maršruta apkalpošanā iesaistītajiem partneruzņēmumiem;

21.10. pārvadātāja vērtējumu par jaunā maršruta atklāšanas sociālo un ekonomisko lietderību, ja attiecīgajā maršrutā vai tā posmā jau darbojas citi pārvadātāji, un par pasažieru apkalpošanas līmeni.

22. Ja pārvadātājs paredz maršrutā dažādu apkalpošanas intensitāti atkarī­bā no gadalaika (vasaras periods un ziemas periods), to norāda iesniegumā. Paaugstinātas apkalpošanas intensitātes periods nedrīkst būt īsāks par pieciem mēnešiem. Maršruta apkalpošanas intensitāte nedrīkst atšķirties vairāk kā divas reizes.

23. Lai saņemtu atļauju starptautisko regulāro pārvadājumu veikšanai grozītā maršrutā vai reisā, Latvijā reģistrēts pārvadātājs iesniedz Satiksmes ministrijā šādus dokumentus un informāciju:

23.1. iesniegumu (4.pielikums);

23.2. autobusu kustības sarakstu;

23.3. citu šo noteikumu 21.punktā minēto informāciju, ja tā ir mainījusies.

24. Ja iesniegums nav atbilstoši noformēts vai tam nav pievienota šo noteikumu 21.punktā minētā informācija, Satiksmes ministrija 10 darbdienu laikā no iesnieguma reģistrācijas dienas informē par to iesnieguma iesniedzēju.

25. Satiksmes ministrija mēneša laikā no iesnieguma reģistrācijas dienas vai no dienas, kad saņemta šo noteikumu 21.punktā minētā informācija, pieņem attiecīgu lēmumu vai rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams ilgāks laiks.

26. Saskaņojot maršrutu, Satiksmes ministrija:

26.1. izvērtē iesniegumā minētās informācijas atbilstību Latvijai saistošo starp­tautisko normatīvo aktu prasībām;

26.2. ja autobusu kustības sarakstā paredzēti iekšzemes pārvadājumi, izvērtē autobusu kustības sarakstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regla­mentē iekšzemes maršrutu atklāšanu;

26.3. nosūta padomei atzinuma sniegšanai iesniegumu par pārvadātāju un tā piedāvātā pakalpojuma atbilstību šo noteikumu 18., 21., 22. un 23.punktā minētajām prasībām;

26.4. pieprasa no pārvadātājiem, kuri jau apkalpo attiecīgā maršruta auto­busu kustības sarakstā paredzētās pieturvietas, atzinumus par jaunā maršruta ietekmi uz esošajiem maršrutiem.

27. Satiksmes ministrija pēc padomes atzinuma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

27.1. uzsākt maršruta atklāšanas vai grozīšanas procesu;

27.2. neuzsākt maršruta atklāšanas vai grozīšanas procesu. Par šo lēmumu Satiksmes ministrija 10 darbdienu laikā pēc padomes sēdes informē iesnieguma iesniedzēju, norādot atteikuma iemeslu.

28. Satiksmes ministrija 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par maršruta atklāšanas vai grozīšanas procesa uzsākšanu:

28.1. piešķir maršrutam un reisiem kodus;

28.2. apstiprina autobusu kustības sarakstu un izsniedz iesnieguma iesnie­dzējam atļaujas kopijas;

28.3. nosūta attiecīgajos Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos pare­dzēto informāciju to valstu kompetentajām institūcijām, kurās atrodas maršruta galapunkti.

29. Satiksmes ministrija 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemtas maršruta galapunkta valsts kompetento institūciju izsniegtās atļaujas vai cits atbilstošs dokuments, nosūta attiecīgajos Latvijai saistošajos starp­tautiskajos līgumos paredzēto informāciju to valstu kompetentajām institūcijām, kuru teritoriju šķērso konkrētais maršruts.

30. Satiksmes ministrija 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemtas visu to valstu kompetento institūciju atļaujas, kuru teritoriju šķērso attiecīgais maršruts:

30.1. ierakstītā vēstulē nosūta iesnieguma iesniedzējam apstiprināto auto­busu kustības sarakstu un atļauju oriģinālus;

30.2. nosūta attiecīgās valsts kompetentajai institūcijai iesnieguma iesnie­dzēja partneruzņēmumiem paredzēto atļauju oriģinālus;

30.3. informē valsts robežkontroles un autotransporta kontroles dienestus, kā arī attiecīgās autoostas Latvijas teritorijā par autobusu kustības sarakstiem un izsniegtajām atļaujām.

31. Pārvadātāji triju mēnešu laikā pēc atļauju oriģinālu saņemšanas uzsāk pārvadājumus jaunajā vai grozītajā maršrutā un informē Satiksmes ministriju vismaz 15 dienas pirms pārvadājumu uzsākšanas.

32. Ja Latvijā reģistrētam pārvadātājam par šo noteikumu 35.punktā minē­tajiem pārkāpumiem atļauja tiek anulēta vai pārvadātājs iesniedz iesniegumu par maršruta slēgšanu vai pārvadājumu izbeigšanu reisā, partneruzņēmums izmanto tam izsniegtās atļaujas pilnā apjomā līdz to derīguma termiņa beigām.

33. Lai pagarinātu atļaujas derīguma termiņu, pārvadātājs ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms attiecīgās atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz Satiksmes ministrijā šo noteikumu 21.1., 21.2., 21.3., 21.4., 21.5., 21.6. un 21.7.apakš­punktā minēto informāciju, kā arī šo noteikumu 21.8. un 21.9.apakšpunktā minēto informāciju, ja tā ir mainījusies.

IV. Starptautisko regulāro pārvadājumu maršrutu slēgšana, atļaujas anulēšana un pārvadājumu pārtraukšana

34. Maršruts ir slēgts, ja izbeigti pārvadājumi visos attiecīgā maršruta reisos.

35. Satiksmes ministrija informē pārvadātāju par atļaujas anulēšanu. Atļauju var anulēt, ja:

35.1. pārvadātājs atkārtoti gada laikā ir pārkāpis šo noteikumu vai Latvijai saistošo starptautisko normatīvo aktu prasības pasažieru autopārvadājumu jomā un kontroles dienesti par to ir sastādījuši protokolu (aktu) vai par to saskaņā ar Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem ir saņemta oficiāla informācija no ārvalstu kompetentajām institūcijām;

35.2. pārvadātājs atkārtoti gada laikā ir pārkāpis normatīvo aktu prasības pasažieru autopārvadājumu jomā, veicot pasažieru pārvadājumus citas valsts teritorijā, un par to ir saņemta attiecīga informācija no citu valstu kompeten­tajām institūcijām;

35.3. pārvadātājs nav uzsācis pārvadājumus maršrutā vai reisā atbilstoši šo noteikumu 31.punktā minētajām prasībām un attiecīgie kontroles dienesti par to ir sastādījuši protokolu (aktu);

35.4. pārvadātājs nepilda atļaujā minētos nosacījumus un attiecīgie kon­troles dienesti par to ir sastādījuši protokolu (aktu);

35.5. pārvadātājs iesniegumos vai pārskatos sniedzis nepatiesu informā­ciju;

35.6. pārvadātājs trīs mēnešus pēc kārtas nav veicis vairāk kā 15 % no autobusu kustības sarakstā paredzētajiem reisiem;

35.7. vismaz trīs mēnešus iepriekš ir saņemts pārvadātāja iesniegums maršruta slēgšanai vai pārvadājumu izbeigšanai reisā. Iesniegumā norāda pārva­dājumu izbeigšanas datumu un iemeslu.

36. Pārvadātājs var pārtraukt pasažieru pārvadājumus maršrutā vai reisā uz laiku līdz trim mēnešiem. Pārvadājumu pārtraukšanu pārvadātājs vismaz mēnesi iepriekš saskaņo ar Satiksmes ministriju, iesniedzot tajā attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā norāda pārvadājumu pārtraukšanas datumu un iemeslu.

37. Satiksmes ministrija informē pārvadātāju par izsniegtās atļaujas anulē­šanu konkrētiem reisiem. Atļauju var anulēt, ja pārvadātājs neizpilda šo noteikumu 22.punktā minētās prasības vai neuzsāk maršruta apkalpošanu visā pieprasītajā apjomā saskaņā ar šo noteikumu 31.punktu.

V. Atļaujas izmantošanas nosacījumi

38. Atļauju nedrīkst nodot citiem pārvadātājiem.

39. Pasažieru pārvadāšanai vienā reisā vien­laikus drīkst izmantot tikai vienu autobusu.

40. Lai saņemtu atļauju papildu autobusu izmantošanai esošajos reisos vai papildu reisu veikšanai noteiktās dienās, kad gaidāma liela pasažieru plūsma, pārvadātājs vismaz divas nedēļas iepriekš iesniedz Satiksmes ministrijā attiecīgu iesniegumu.

41. Ja ir atļauta pasažieru apmaiņa, Satiksmes ministrija pēc šo noteikumu 40.punktā minēto iesniegumu saņemšanas no ārvalstu pārvadātājiem, kuru maršruti šķērso Latvijas teritoriju, izsniedz papildu atļaujas pārvadājumiem Latvijā bez pieturām Latvijas teritorijā pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai (bez pasažieru apmaiņas).

42. Pieļaujama divu maršrutu apvienošana, izmantojot divas atļaujas vienam trans­portlīdzeklim, ja tiek ievēroti abās atļaujās minētie nosacījumi attiecībā uz kabotāžas pārvadājumiem ārvalstīs un apvienotajos maršrutos nav mainīts laiks vai maršruts. Pirms divu maršrutu apvienošanas pārvadātājs informē Satiksmes ministriju, pamatojot apvienošanas nepieciešamību.

43. Veicot pārvadājumus, attiecīgās atļaujas oriģināls atrodas autobusā un to uzrāda kontroles un robežkontroles dienestiem.

44. Ja atļauja tiek anulēta, kā arī ja tiek grozīts vai slēgts maršruts, bet atļaujas derīguma termiņš nav beidzies, atļauju nodod Satiksmes ministrijā.

VI. Pasažieru neregulāro starptautisko pārvadājumu organizēšana un veikšana

45. Pasažieru neregulāros starptautiskos pārvadājumus organizē un veic atbilstoši INTERBUS nolīguma nosacījumiem vai ar attiecīgo valsti noslēg­tajiem Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem par autopārvadājumiem.

46. Satiksmes ministrija atbilstoši šo noteikumu 45.punktā minēto līgumu nosacījumiem organizē atļauju neregulārajiem starp­tautiskajiem pasažieru pār­vadājumiem ar autobusiem (turpmāk — neregulāro pārvadājumu atļauja) Latvijas teritorijā apmaiņu ar ārvalstu kompetento institūciju izsniegtām neregulāro pārvadājumu atļaujām.

47. Neregulāro pārvadājumu atļaujā norāda vismaz šādu informāciju:

47.1. atļaujas izdevējs;

47.2. atļaujas numurs;

47.3. pārvadātāja nosaukums un adrese;

47.4. autobusa valsts reģistrācijas numurs;

47.5. brauciena maršruts;

47.6. pasažieru skaits;

47.7. atļaujas derīguma termiņš;

47.8. atļaujas izdevējs;

47.9. aile, kurā paredzēta vieta kontroles institūciju atzīmēm par iebraukšanu valstī un izbraukšanu no valsts.

48. Satiksmes ministrija izsniedz atļaujas neregulārajiem starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem citu valstu teritorijā atbilstoši starptautiskajiem līgumiem.

49. Veicot pasažieru neregulāros starp­tautiskos pārvadājumus, uzņemt vai izlaist pasažierus citas valsts teritorijā var tikai tad, ja saņemta attiecīgās valsts kompetentās institūcijas atļauja.

50. Neregulāro pārvadājumu atļauju nedrīkst nodot citiem pārvadātājiem. Pārvadājuma laikā minētā atļauja atrodas autobusā.

VII. Noslēguma jautājumi

51. Atļaujas, kas izsniegtas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

52. Atzīt par spēku zaudējušiem Minis­tru kabineta 2003.gada 19.augusta noteikumus Nr.464 “Kārtība, kādā organizē un veic pasažieru starptautiskos pārvadājumus ar autobusiem, atklāj, groza un slēdz maršrutus un izsniedz starptautiskajos līgumos paredzētās atļaujas” (Latvijas Vēstnesis, 2003, 116.nr.; 2004, 68.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministra vietā — bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.248
01.PNG (49054 bytes)
Satiksmes ministra vietā — bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.248
02.PNG (29387 bytes)
Satiksmes ministra vietā — bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.248
03.PNG (20591 bytes)
Satiksmes ministra vietā — bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.248

04.PNG (20199 bytes)
05.PNG (29414 bytes)

Satiksmes ministra vietā — bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā organizē un veic pasažieru starptautiskos pārvadājumus ar autobusiem, atklāj, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 248Pieņemts: 12.04.2005.Stājas spēkā: 20.04.2005.Zaudē spēku: 13.01.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 61, 19.04.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
106106
20.04.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)