Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.223

Rīgā 2005.gada 5.aprīlī (prot. Nr.17 5.§)
Eksporta veicināšanas padomes nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Eksporta veicināšanas padome (turpmāk — padome) ir koleģiāla, koordinējoša un konsultatīva institūcija, kas izveidota, lai nodrošinātu Eksporta veicināšanas pro­grammas 2005.–2009.gadam (apstiprināta ar Ministru kabineta 2004.gada 14.oktobra rīkojumu Nr.755) (turpmāk — programma) izpildes uzraudzību.

2. Padomes sastāvā ar balsstiesībām ir Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta, Satiksmes ministrijas un Zemkopības ministrijas pārstāvji.

3. Padomes sastāvā ar padomdevēja tiesībām ir Latvijas Biznesa konsultantu asociācijas, Latvijas Būvnieku asociācijas, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas, Latvijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācijas, Latvijas Kokrūpniecības federācijas, Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas, Latvijas Tehnoloģisko parku, centru un biznesa inkubatoru asociācijas, Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas, Loģistikas un muitas brokeru asociācijas, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācijas, Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības padomes, Pārtikas uzņēmumu federācijas un Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas pārstāvji.

4. Padomes sekretariāta funkcijas veic Ekonomikas ministrija.

II. Padomes funkcijas, uzdevumi un tiesības

5. Padomes funkcija ir eksporta veicināšanas politikas īstenošanā iesaistīto institūciju darbības saskaņošana.

6. Padomei ir šādi uzdevumi:

6.1. programmas pasākumu plāna īstenošanas uzraudzība un kontrole;

6.2. programmas kārtējā gada pasākumu plāna apstiprināšana;

6.3. nepieciešamo grozījumu izdarīšana programmas pasākumu plānā;

6.4. programmas pasākumu plāna īstenošanai nākamajā gadā nepieciešamo budžeta līdzekļu pieprasījuma apstiprināšana.

7. Padomei ir šādas tiesības:

7.1. atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām, kā arī ar ārvalstu institūcijām;

7.2. pieprasīt un saņemt no valsts pārvaldes institūcijām, privātā sektora un nevalstiskajām organizācijām padomes uzdevumu izpildei nepieciešamo publiski pieejamo informāciju;

7.3. uzaicināt piedalīties padomes sēdēs valsts un pašvaldību institūciju, kā arī nevalstisko organizāciju un sociālo partneru pārstāvjus, ekspertus un speciālistus;

7.4. ja nepieciešams, izveidot īpašas ekspertu darba grupas.

III. Padomes sēdes sasaukšana

8. Padome savu darbību īsteno padomes sēdēs. Padome izskata un apspriež padomes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus un pieņem lēmumus.

9. Padomes priekšsēdētājs ir ekonomikas ministrs. Padomes priekšsēdētājs sasauc un vada padomes sēdes. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā padomes priekšsēdētāja pienākumus veic padomes priekšsēdētāja pilnvarota amatpersona.

10. Padomes kārtējās sēdes sasauc reizi četros mēnešos.

11. Ikvienam padomes loceklim ir tiesības pieprasīt padomes ārkārtas sēdes sasauk­šanu. Lai sasauktu padomes ārkārtas sēdi, nepieciešams iesniegt padomes sekretariātā pamatotu iesniegumu (ievēro šo noteikumu 16.punktā minētos informācijas aprites termiņus). Iesniegumam pievieno šo noteikumu 15.punktā minētos dokumentus.

12. Lēmumu par ārkārtas sēdes sasauk­šanu pieņem padomes priekšsēdētājs.

13. Ja padomes loceklis nevar ierasties padomes sēdē, viņš pilnvaro citu attiecīgās institūcijas pārstāvi piedalīties sēdē.

IV. Padomes sēdes sagatavošana

14. Padomes sekretariāts ierosina padomes kārtējās sēdes darba kārtībā iekļaujamos jautājumus. Padomes sēdes darba kārtību apstiprina padomes priekšsēdētājs.

15. Padomes sekretariāts sagatavo (izņemot šo noteikumu 11.punktā noteikto gadījumu):

15.1. sēdes darba kārtības projektu;

15.2. visus nepieciešamos paskaidrojumus un dokumentus;

15.3. ja nepieciešams, uzaicināmo personu sarakstu.

16. Padomes sekretariāts ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms padomes sēdes informāciju par padomes sēdes sasaukšanu un šo noteikumu 15.punktā minētos dokumentus padomes locekļiem nosūta pa pastu un elektroniski.

17. Ikviens padomes loceklis ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms padomes sēdes var nosūtīt elektroniski padomes sekretariātam priekšlikumus par paredzēto padomes sēdes darba kārtību, kā arī ierosināt jebkura padomes kompetencei atbilstoša jautājuma iekļaušanu padomes sēdes darba kārtībā. Lai ierosinātu attiecīgā jautājuma iekļaušanu padomes sēdes darba kārtībā, nepieciešams iesniegt padomes sekretariātā šādus dokumentus:

17.1. rakstiski precīzi formulētu jautājumu;

17.2. attiecīgus paskaidrojumus un dokumentus;

17.3. ja nepieciešams, uzaicināmo personu sarakstu.

18. Padomes sekretariāts var iekļaut padomes sēdes darba kārtībā jautājumus, kas sagatavoti un nosūtīti šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

19. Ja padomes loceklim mainījusies pasta vai elektroniskā adrese, viņš par to nekavējoties rakstiski informē padomes sekretariātu.

V. Padomes sēdes norise

20. Padomes sēdes ir atklātas. Sēde vai tās daļa var būt slēgta, ja pēc padomes locekļa priekšlikuma padome pieņēmusi šādu lēmumu.

21. Padomes sēdēs piedalās padomes locekļi un uzaicinātās personas. Uzaicinātās personas piedalās tikai to jautājumu apspriešanā, uz kuru apspriešanu viņas ir uzaicinātas.

22. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no balsstiesīgajiem padomes locekļiem.

23. Katram balsstiesīgajam padomes loceklim sēdē ir viena balss. Padome lēmumus pieņem, atklāti balsojot.

24. Padomes sēdi atklāj padomes priekšsēdētājs.

25. Padomes priekšsēdētājs konstatē, vai padome ir lemttiesīga.

26. Ja padome ir lemttiesīga, padome izskata un apstiprina sēdes darba kārtību.

27. Padome pēc padomes priekšsēdētāja priekšlikuma var noteikt katra darba kārtībā iekļautā jautājuma apspriešanas kārtību un ilgumu.

28. Lai par katru jautājumu pieņemtu lēmumu, padomes priekšsēdētājs formulē jautājuma apspriešanā izteiktos priekšlikumus.

29. Padome lēmumus pieņem ar klāt­esošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

30. Padomes loceklis nepiedalās balsošanā, ja lēmuma pieņemšana ietekmē vai var ietekmēt padomes locekļa, viņa radinieku (likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē) vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

31. Padomes pieņemtie lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, ja padome nenolemj citādi.

32. Padomes lēmumi ir publiski pieejami Ekonomikas ministrijas mājas lapā internetā. Padome var pieņemt lēmumu par kāda tās lēmuma vai lēmuma daļas atzīšanu par konfidenciālu informāciju. Par to padomes sēdes protokolā izdara atzīmi.

VI. Padomes sēdes protokola noformēšana

33. Padomes sēdes protokolē padomes sekretārs.

34. Padomes sēdes protokolā norāda:

34.1. sēdes norises vietu un laiku;

34.2. sēdes sākumu un beigas;

34.3. personas, kuras piedalījās sēdē;

34.4. padomes sēdes sekretāra vārdu un uzvārdu;

34.5. darba kārtības jautājumus;

34.6. darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu.

35. Par katru padomes sēdē apspriesto darba kārtības jautājumu padomes sēdes protokolā norāda:

35.1. ziņotāju un īsu ziņojuma izklāstu;

35.2. personas, kuras izteikušās par attiecīgo jautājumu, un viņu izteikto viedokli;

35.3. pieņemto lēmumu;

35.4. balsošanas rezultātus un katra padomes locekļa balsojumu;

35.5. padomes locekļa atsevišķo viedokli par pieņemto lēmumu, ja kāds no padomes locekļiem pieprasa to ierakstīt protokolā.

36. Padomes sēdes protokola projektu sagatavo un nosūta saskaņošanai padomes locekļiem divu darbdienu laikā pēc padomes sēdes. Padomes locekļi divu darbdienu laikā pēc protokola projekta saņemšanas var par to iesniegt priekšlikumus padomes sekretariātā.

37. Saskaņoto padomes sēdes protokolu paraksta:

37.1. padomes priekšsēdētājs;

37.2. padomes sekretārs.

38. Padomes sēdes protokolu sastāda vienā eksemplārā, ja padome nenolemj citādi. Padomes sēdes protokola kopijas nosūta elektroniski katram padomes loceklim.

39. Padomes sēdes protokola glabāšanu nodrošina padomes sekretariāts.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eksporta veicināšanas padomes nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 223Pieņemts: 05.04.2005.Stājas spēkā: 09.04.2005.Zaudē spēku: 19.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 56, 08.04.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
105451
09.04.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)