Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.195

Rīgā 2005.gada 22.martā (prot. Nr.15 1.§)
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda (turpmāk — fonds) izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 357)

2. Fonda mērķis ir nodrošināt apdrošināšanas atlīdzību izmaksas un maksājumus Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā noteiktajos gadījumos.

3. Fondu veido šajos noteikumos noteiktajā kārtībā uzkrātie naudas līdzekļi.

4. Fondam nav juridiskas personas statusa.

5. Fondu glabā Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja kontos. Kontu rīkotājs ir Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs.

6. Fonda un Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja līdzekļi ir nošķirti.

II. Fonda izveidošana un uzkrāšana

7. Fonda dalībnieki ir apdrošinātāji, kuriem ir tiesības veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

8. Fonda dalībnieki iemaksas fondā veic euro. Ārvalstu valūtā fondā var iemaksāt Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja regresa kārtībā atgūtos līdzekļus par ceļu satiksmes negadījumā nodarītajiem zaudējumiem, ziedojumus un dāvi­nājumus, kā arī ieņēmumus no fonda līdzekļu glabāšanas un ieguldīšanas.

(MK 25.03.2008. noteikumu Nr.197 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.986)

9. Apdrošinātājs, kurš vēlas iegūt tiesības veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, vispirms veic vienreizējo iemaksu fondā. Vienreizējās iemaksas apmērs ir 7000 euro.

(Grozīts ar MK 06.06.2006. noteikumiem Nr.463; MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.986)

10. Ja apdrošinātājam netiek piešķirtas tiesības veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, viņš iesniedz iesniegumu par vienreizējās iemaksas atmaksāšanu Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā. Iesniegumam pievieno Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu par atteikumu izsniegt licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veikšanai. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs piecu darbdienu laikā pēc apdrošinātāja iesnieguma saņemšanas no fonda līdzekļiem atmaksā šo noteikumu 9.punktā noteiktajā kārtībā iemaksāto summu.

11. Apdrošinātājs veic ikmēneša atskaitījumus no sauszemes trans­­portlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām (turpmāk -  ikmēneša atskaitījumi). Ikmēneša at­skaitījumus nosaka saskaņā ar šo noteikumu pielikumu no katra saus­­zemes trans­portlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdro­šinā­šanas līguma, kas stājies spēkā pārskata periodā (viens kalendāra mēnesis).

(MK 25.03.2008. noteikumu Nr.197 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 38)  

11.1 Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ne vēlāk kā 20.dienā pēc ce­turkšņa beigām rakstiski apkopo informāciju par fonda līdzekļu kopējo apmēru uz ceturkšņa pē­dējo dienu. Ne vēlāk kā 30.dienā pēc ceturkšņa beigām Trans­portlīdzekļu apdro­šinātāju birojs rakstiski paziņo apdrošinātājam par fonda lī­dzekļu kopējo apmēru, ja konstatēts, ka apdrošinātājam jāpārtrauc maksāt ikmēneša atskaitījumus vai jāuzsāk maksāt ikmēneša atskaitījumus.

(MK 25.03.2008. noteikumu Nr.197 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 38)

12. Saņemot Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja paziņojumu par fonda līdzekļu kopējo apmēru:

12.1. ja fonda līdzekļu kopējais apmērs ir lielāks nekā 20 000 000 euro, – apdrošinātājs neveic ikmēneša atskaitījumus;

12.2. ja fonda līdzekļu kopējais apmērs ir lielāks nekā 15 000 000 euro, bet nepārsniedz 20 000 000 euro, – apdrošinātājs veic ikmēneša atskaitījumus saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu;

12.3. ja fonda līdzekļu kopējais apmērs ir lielāks nekā 10 000 000 euro, bet nepārsniedz 15 000 000 euro, – apdrošinātājs veic ikmēneša atskaitījumus saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu divkāršā apmērā;

12.4. ja fonda līdzekļu kopējais apmērs ir 5 000 000 euro un lielāks, bet nepārsniedz 10 000 000 euro, – apdrošinātājs veic ikmēneša atskaitījumus saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu trīskāršā apmērā.

(MK 21.01.2020. noteikumu Nr. 38 redakcijā)

12.1 Šo noteikumu 12.2., 12.3. vai 12.4. apakšpunktā minētajā gadījumā apdro­šinātājs veic ikmēneša atskaitījumus, sākot ar nākamo kalendāra mē­nesi pēc attiecīgā ceturkšņa beigām. Apdrošinātājs ikmēneša atskai­tījumus ieskaita fondā 15 dienu laikā pēc katra pārskata perioda beigām. Ja mi­nēto termiņu nokavē, apdrošinātājs papildus ieskaitāmajai summai ieskaita 0,1 procentu no attiecīgās summas par katru nokavēto dienu.

(MK 25.03.2008. noteikumu Nr.197 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 38)  

13. Lai nodrošinātu fonda maksātspējas nepārtrauktību, fonda līdzekļu minimālais apmērs ir 5 000 000 euro. Ja fonda līdzekļu apmērs kļūst mazāks nekā 5 000 000 euro un neatjaunojas līdz šai summai viena mēneša laikā, apdrošinātāji veic vienreizējās papildu iemaksas, lai papildinātu fonda līdzekļu apjomu līdz 7 000 000 euro. Vienreizējās papildu iemaksas apmēru aprēķina atbilstoši brīdim, kad noticis fonda līdzekļu samazinājums. Vienreizējās papildu iemaksas apmēru aprēķina proporcionāli katra apdrošinātāja noslēgto spēkā esošo līgumu skaitam, ņemot vērā šo apdrošināšanas līgumu termiņus fonda līdzekļu samazinājuma brīdī.

(MK 21.01.2020. noteikumu Nr. 38 redakcijā)

14. Apdrošinātājam, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem zaudējis tiesības veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, no fonda līdzekļiem atmaksā apdrošinātāja vienreizējās iemaksas daļu (ņemot vērā izmaksas un regresa kārtībā atgūtos līdzekļus), ja attiecīgais apdrošinātājs ir nokārtojis visas saistības par iespējamām prasībām attiecībā uz tā noslēgtajiem sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumiem. Apdrošinātājam atmaksājamā daļa nedrīkst pārsniegt vienreizējās iemaksas apmēru.

(Grozīts ar MK 06.06.2006. noteikumiem Nr.463)

15. Apdrošinātājam šo noteikumu 14.punktā minēto atmaksājamo daļu atmaksā pēc trim gadiem no apdrošinātāja noslēgtā pēdējā spēkā esošā sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma darbības termiņa izbeigšanās dienas.

III. Fonda administrēšana

16. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs rīkojas ar fondu, lemj par tā līdzekļu glabāšanu un nodošanu ieguldīšanai un atbild par minēto līdzekļu izlietojumu.

(MK 25.03.2008. noteikumu Nr.197 redakcijā)

17. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ir tiesīgs izlietot fonda līdzekļus atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā noteiktajiem mērķiem un gadījumiem.

18. Paraksta tiesības fonda kontu rīkotāja vārdā ir Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim.

19. Fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtības ievērošanu uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ne retāk kā reizi gadā veicot fonda pārbaudi. Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē Finanšu ministriju un Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju par fonda pārbaudes rezultātiem.

IV. Noslēguma jautājumi

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 13.maija noteikumus Nr.180 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonda nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 121.nr.; 1998, 289./290.nr.; 1999, 48./49.nr.; 2000, 466./469.nr.; 2002, 48.nr.; 2003, 112.nr.; 2004, 21.nr.).

21. (Svītrots ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.197.)

22. Apdrošinātājam, kurš veicis vienreizējo iemaksu fondā atbilstoši šo noteikumu 9.punkta redakcijai, kas bija spēkā līdz 2006.gada 21.jūnijam, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs līdz 2007.gada 1.jūlijam no fonda līdzekļiem atmaksā fondā veiktās apdrošinātāja vienreizējās iemaksas daļu, kas ir starpība starp apdrošinātāja veikto vienreizējās iemaksas apmēru un šo noteikumu 9.punktā noteikto vienreizējās iemaksas apmēru.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.256 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā — bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Finanšu ministra vietā — ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.marta noteikumiem Nr.195
Atskaitījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fondā

(Pielikums MK 24.09.2013. noteikumu Nr.986 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 38; MK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 357)  

Ikmēneša atskaitījumi no katra sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma prēmijas atkarībā no transportlīdzekļa veida un apdrošināšanas līguma termiņa (Y(ij)1) apkopoti tabulā. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs reizi gadā pārskata ikmēneša atskaitījumu apmēru, piemērojot Centrālās statistikas pārvaldes oficiāli noteikto iepriekšējā gada patēriņa cenu indeksu.

Tabula

Nr.
p.k.

Transportlīdzekļa veids

Atskaitījumi fondā (euro) atbilstoši līguma termiņam (Y(ij)1)

līdz 3 mēnešiem
j = 1

no 3 mēnešiem un 1 dienas līdz 6 mēnešiem
j = 2

no 6 mēnešiem un 1 dienas līdz 9 mēnešiem
j = 3

no 9 mēnešiem un 1 dienas līdz 12 mēnešiem
j = 4

1.

Vieglās automašīnas (i = 1)

0,47

0,65

0,78

0,92

2.

Kravas automašīnas (i = 2)

0,92

1,62

1,85

2,08

3.

Autobusi (i = 3)

1,39

2,32

3,10

3,43

4.

Motocikli (i = 4)

0,47

0,65

0,78

0,92

5.

Automašīnu piekabes (i = 5)

0,14

0,28

0,33

0,37

6.

Traktori (i = 6)

0,18

0,33

0,47

0,60

7.

Traktoru piekabes (i = 7)

0,10

0,14

0,18

0,23

8.

Tramvaji, trolejbusi (i = 8)

0,92

1,62

1,85

2,08

Piezīmes.

1. Indekss "i" – transportlīdzekļa veids.

2. Indekss "j" – apdrošināšanas līguma termiņš.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 195Pieņemts: 22.03.2005.Stājas spēkā: 25.03.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 24.03.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
104377
{"selected":{"value":"01.07.2021","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2020","iso_value":"2020\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2020.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.04.2008","iso_value":"2008\/04\/02","content":"<font class='s-1'>02.04.2008.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.04.2007","iso_value":"2007\/04\/21","content":"<font class='s-1'>21.04.2007.-01.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.06.2006","iso_value":"2006\/06\/22","content":"<font class='s-1'>22.06.2006.-20.04.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.03.2005","iso_value":"2005\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.2005.-21.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"