Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.192

Rīgā 2005.gada 15.martā (prot. Nr.14 20.§)
Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 12.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā fiziskajām un juridiskajām personām tiek izsniegtas atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos.

2. Atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos izsniedz Valsts vides dienests (turpmāk – dienests).

(MK 06.08.2013. noteikumu Nr.472 redakcijā)

3. Fiziskā vai juridiskā persona, kura plāno zvejot īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos (turpmāk — iesniedzējs), iesniedz dienestā iesniegumu attiecīgi par atļaujas (licences) saņemšanu zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos.

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.799; MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.472)

4. Ja zvejot īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos paredzēts iekšējos ūdeņos, Baltijas jūras vai Rīgas līča piekrastē, iesniedzējs iesniegumā norāda:

4.1. atļaujas (licences) saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru un adresi vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, tālruņa numuru un adresi;

4.2. par zveju atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;

4.3. zvejnieka (zvejnieku) vārdu un uzvārdu;

4.4. laikposmu, kad paredzēta zveja;

4.5. vietu, kurā paredzēta zveja. Ja zveja paredzēta iekšējos ūdeņos, norāda ūdens­tilpi vai ūdenstilpes daļu un pašvaldību (paš­valdības), kuras teritorijā tā atrodas. Ja zveja paredzēta Baltijas jūras vai Rīgas līča piekrastē, norāda zvejas vietu un pašvaldību (pašvaldības), kuras teritorijā tā atrodas;

4.6. zvejas rīku veidu, skaitu vai garumu metros un linuma acs izmēru milimetros;

4.7. zvejā izmantojamo kuģu vai kuģošanas līdzekļu reģistrācijas numurus.

5. Ja zvejot īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos paredzēts Rīgas līča vai Baltijas jūras Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos (izņemot piekrasti) vai ekonomiskās zonas ūdeņos, iesniedzējs iesniegumā norāda:

5.1. atļaujas (licences) saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru un adresi vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, tālruņa numuru un adresi;

5.2. par zveju atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;

5.3. laikposmu, kad paredzēta zveja;

5.4. zvejas rajonu, kurā paredzēta zveja;

5.5. kuģa vārdu, tipu, reģistrācijas numuru, pazīšanas signālu, pieraksta ostu, kā arī kuģa īpašnieku un tā adresi;

5.6. kuģa bruto tilpību (tonnās), dzinēja kopējo jaudu (kilovatos), ātrumu (mezglos) un lielāko garumu (metros);

5.7. kuģa kapteiņa vārdu un uzvārdu;

5.8. kuģa komandas locekļu skaitu;

5.9. zvejas rīku veidu, skaitu vai garumu metros un linuma acs izmēru milimetros;

5.10. par zinātnisko darbu atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī zinātniskās grupas locekļu skaitu un tās vadītāja vārdu un uzvārdu, ja zvejot paredzēts zinātniskās izpētes nolūkos.

6. Iesniedzējs iesniegumam pievieno valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" (turpmāk - institūts) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā saskaņotu ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumu kopijas, to zivsaimniecības programmu vai projektu kopijas, kuri nosaka nepieciešamību zvejot īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos, kā arī dokumentu, kurā norādīta informācija par paredzamajām atkāpēm no rūpnieciskās zvejas vai makšķerēšanas noteikumiem un norāde par tiem nozvejas apjomiem, kas netiek ieskaitīti zvejniekiem noteiktajos nozvejas limitos. Ja iesniedzējs ir institūts, tā iesniegto zivsaimniecības programmu saskaņo ar Zemkopības ministriju.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1633 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.799)

7. Ja kādā no šo noteikumu 6.punktā minētajiem dokumentiem paredzēta vairāku atļauju (licenču) izsniegšana, attiecīgos dokumentus atkārtoti iesniegt nav nepieciešams.

8. Ja iesniegumā sniegtā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, dienests ir tiesīgs pieprasīt no iesniedzēja nepieciešamo papildu informāciju.

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.799; MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.472)

9. Ja licences izmantošanas laikā ir notikušas izmaiņas iesniegumā norādītajā informācijā, fiziskā vai juridiskā persona, kas saņēmusi atļauju (licenci) zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos, 10 darbdienu laikā par to rakstiski informē dienestu.

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.799; MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.472)

10. Lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos vai pamatotu atteikumu izsniegt minēto atļauju (licenci) dienests pieņem 20 dienu laikā pēc iesnieguma vai pieprasītās papildu informācijas saņemšanas.

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.799; MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.472)

11. Atļauju (licenci) zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos zvejai iekšējos ūdeņos, Baltijas jūras vai Rīgas līča piekrastē izsniedz saskaņā ar šo noteikumu pielikumā noteikto atļaujas (licences) veidlapas paraugu. Atļauju (licenci) zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos (izņemot piekrasti) vai ekonomiskās zonas ūdeņos izsniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos noteikto atļaujas (licences) veidlapas paraugu.

12. Vienlaikus ar atļauju (licenci) zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos dienests izsniedz zvejas žurnālu.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.799 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.472)

13. Dienests ir tiesīgs atteikt atļaujas (licences) izsniegšanu zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos šādos gadījumos:

13.1. ja iesniegumā nav norādīta visa nepieciešamā informācija vai tajā ir sniegtas nepatiesas ziņas;

13.2. ja iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 6.punktā minētais dokuments, kas pamato nepieciešamību zvejot īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos.

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.799; MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.472)

14. Dienests ir tiesīgs anulēt atļauju (licenci) zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos šādos gadījumos:

14.1. ja konstatēts, ka iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas ziņas;

14.2. ja fiziskā vai juridiskā persona, kas saņēmusi atļauju (licenci) zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos, pārkāpj rūpnieciskās zvejas noteikumus;

14.3. ja fiziskā vai juridiskā persona, kas saņēmusi atļauju (licenci) zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos, nepilda vai pārkāpj attiecīgās atļaujas (licences) nosacījumus;

14.4. ja institūts un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniedz savstarpēji saskaņotu atzinumu par to, ka ir zudis šo noteikumu 6.punktā minētajos dokumentos noteiktais pamatojums vai ir mainījušies apstākļi, kuru dēļ atļaujas (licences) turpmāka izmantošana nav pamatota vai iespējama.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1041; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1633; MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.799; MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.472)

15. Ja dienests ir pieņēmis lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju (licenci) zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos, tas 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to rakstiski paziņo iesniedzējam, norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

(MK 06.08.2013. noteikumu Nr.472 redakcijā)

16. Ja dienests pieņēmis lēmumu par atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos anulēšanu, tas triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to paziņo fiziskajai vai juridiskajai personai, kas saņēmusi atļauju (licenci).

(MK 06.08.2013. noteikumu Nr.472 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.192
M192.PNG (52731 bytes)
Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 192Pieņemts: 15.03.2005.Stājas spēkā: 23.03.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 22.03.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
104131
{"selected":{"value":"09.08.2013","content":"<font class='s-1'>09.08.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.08.2013","iso_value":"2013\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2012","iso_value":"2012\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2012.-08.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-28.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2005","iso_value":"2005\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2005.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.08.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)