Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 9. augusta noteikumus Nr. 491 "Ārstniecības iestāžu reģistra noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.170

Rīgā 2005.gada 8.martā (prot. Nr.13 34.§)
Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 9. panta pirmo daļu
(Grozīta ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 554)

1. Noteikumi nosaka ārstniecības iestāžu reģistra (turpmāk – reģistrs) izveidošanas, uzturēšanas un papildināšanas kārtību.

2. Reģistrs ir valsts informācijas sistēmas daļa, kurā ir ziņas par visām ārstniecības iestādēm valstī neatkarīgi no to īpašuma formas un piederības.

3. Reģistra pārzinis un turētājs ir Veselības inspekcija (turpmāk – inspekcija). Inspekcija nodrošina reģistra informācijas un tehnisko resursu funkcionalitāti un informācijas apriti.

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 554)

4. Reģistra mērķi ir šādi:

4.1. nodrošināt Statistikas likumā noteikto prasību izpildi veselības aprūpes jomā, izveidojot, uzturot un aktualizējot ārstniecības iestāžu vienotu informācijas datu bāzi;

4.2. nodrošināt iespēju izmantot informāciju par reģistrētajām ārstniecības iestādēm.

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 554)

5. Reģistrā norāda šādu informāciju:

5.1. ārstniecības iestādes nosaukums;

5.2. reģistrācijas numurs komercreģistrā, reģistrācijas apliecības izdošanas datums un derīguma termiņš – komercsabiedrībai;

5.3. saimnieciskās darbības veicējas – ārstniecības personas – vārds un uzvārds, sertifikāta derīguma termiņš;

5.4. ziņas par ārstniecības iestādes pakļautību (valsts vai pašvaldības iestāde, kas ir kapitāla daļu turētāja attiecīgajā ārstniecības iestādē) – valsts un pašvaldību komercsabiedrībām;

5.5. ziņas par ārstniecības iestādes darbības formu (piemēram, akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, pašnodarbinātais, individuālā darba veicējs);

5.6. ārstniecības iestādes juridiskā adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;

5.7. ārstniecības iestādes patstāvīgo struktūrvienību skaits, juridiskā adrese un faktiskā adrese (ja tā atšķiras no juridiskās adreses), tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;

5.8. ārstniecības iestādes un tās patstāvīgās struktūrvienības vadītāja vārds un uzvārds;

5.9. ziņas par ārstniecības iestādes un tās patstāvīgo struktūrvienību darbības profilu;

5.10. ziņas par ārstniecības iestādes atbilstību normatīvajos aktos par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām noteiktajām prasībām, arī izsniegtā atbilstības novērtēšanas sertifikāta sērija (numurs), izsniegšanas datums, derīguma termiņš, novērtēto kabinetu vai nodaļu skaits.

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 554)

6. Iestādi reģistrē, pamatojoties uz noteikta parauga iesniegumu (1.pielikums). Iesniegumu aizpilda ārstniecības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona.

7. Ārstniecības iestādes reģistrācijas iesniegumam pievieno šo noteikumu 1.pielikumā minētos dokumentus (kopijas).

8. Ja nav iesniegti visi šo noteikumu 1.pielikumā minētie dokumenti (kopijas), inspekcija par to informē ārstniecības iestādi un iesnieguma izskatīšanu aptur līdz nepieciešamo dokumentu saņemšanai.

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 554)

9. Ārstniecības iestādes vadītājs ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.

10. Inspekcija piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskata un pieņem lēmumu par ārstniecības iestādes reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt ārstniecības iestādi. Ja pieņemts lēmums par atteikumu reģistrēt ārstniecības iestādi, inspekcija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas to nosūta attiecīgajai ārstniecības iestādei, pamatojot pieņemto lēmumu.

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 554)

11. Lēmumu par atteikumu reģistrēt ārstniecības iestādi inspekcija pieņem šādos gadījumos:

11.1. par ārstniecības iestādi sniegtas nepatiesas ziņas vai dokumenti;

11.2. nav iesniegti visi šo noteikumu 1.pielikumā minētie dokumenti (kopijas) vai tie nav pilnīgi un 30 dienu laikā pēc papildinformācijas pieprasīšanas tā nav iesniegta;

11.3. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvajos aktos par datu aizsardzību vai dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 554)

12. Inspekcijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Veselības ministrijā un pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 554)

13. Pēc ārstniecības iestādes iekļaušanas reģistrā inspekcija vienas darbdienas laikā ārstniecības iestādes vadītājam vai viņa pilnvarotai personai izsniedz izziņu (2.pielikums), kurā norāda piešķirto ārstniecības iestādes reģistra kodu.

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 554)

14. Ārstniecības iestādes reģistra kodu veido deviņas zīmes:

14.1. ārstniecības iestādes reģistra koda pirmās četras zīmes norāda ārstniecības iestādes piederību attiecīgajai teritoriālajai vienībai atbilstoši Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoram;

14.2. ārstniecības iestādes reģistra koda piektā, sestā, septītā, astotā, devītā zīme norāda ārstniecības iestādes piederību attiecīgajai teritoriālajai vienībai konkrētā rajona vai pilsētas ietvaros.

15. Ja ir notikušas izmaiņas šo noteikumu 5.punktā minētajā informācijā, ārstniecības iestāde 10 darbdienu laikā pēc izmaiņu rašanās par to informē inspekciju, iesniedzot paziņojumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam.

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 554)

16. Paziņojumam pievieno izmaiņas apliecinošus dokumentus (kopijas), kas minēti šo noteikumu 1.pielikumā.

17. Ārstniecības iestādi svītro no reģistra, ja:

17.1. tā nepilda Statistikas likumā noteiktās prasības un līdz kārtējā gada 1.martam neiesniedz inspekcijā statistikas pārskatu par ārstniecības iestādes darbību iepriekšējā gadā;

17.2. ārstniecības iestādes reģistrācijai sniegtas nepatiesas ziņas vai dokumenti;

17.3. ārstniecības iestāde gada laikā pēc reģistrācijas neuzsāk darbību norādītajā adresē.

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 554)

18. Reģistrā esošo informāciju inspekcija ne retāk kā divas reizes gadā salīdzina ar komercreģistra un Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju.

(MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

19. Inspekcija nodrošina reģistrā iekļautās informācijas publisku pieejamību.

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 554)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš
1. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.marta noteikumiem Nr.170

(Pielikums grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 554)

Ārstniecības iestādes reģistrācijas iesniegums

I. Ziņas par ārstniecības iestādi

1.Iestādes nosaukums 
   
2.Komercreģistra reģistrācijas numurs vai Valsts ieņēmumu dienesta reģistrācijas koda numurs 
   
3.Īpašuma forma (valsts, pašvaldības, privātā) 
4.Pamatdarbība (stacionārā, ambulatorā, zobārstniecība vai cita ārstnieciskā darbība) 
   
   
5.Papilddarbība veselības aprūpes jomā (asins sagatavošanas nodaļa, zobārstniecības kabinets un/vai zobu tehniskā laboratorija, rehabilitācijas kabinets, nodaļa, arī tehniskās ortopēdijas kabinets, neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, ambulatorā daļa, klīniski diagnostiskā laboratorija) 
   
   
   
6.Struktūrvienības 
   
   
   
7.Adrese 
   
8.Iestādes vadītājs 
   
9.Tālrunis 

II. Iesniegumam pievienotie dokumenti

1. Ārstniecības iestāde, kura ir reģistrēta komercreģistrā, iesniedz šādu dokumentu atvasinājumus (uzrādot oriģinālus):

1.1. lēmumi/rīkojumi par ārstniecības iestādes izveidošanu;

1.2. informācija par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu nodarbinātību atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību;

1.3. telpu nomas līgums vai īpašuma tiesību apliecinājums;

1.4. iestādes apliecinājums par atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām saskaņā ar inspekcijas tīmekļvietnē pieejamām veidlapām;

1.5. informācija par reģistrētiem darbības veidiem (kods atbilstoši NACE 2. red.);

1.6. individuālā komersanta gadījumā – valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments (ja nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amatu pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanas apjomu).

2. Saimnieciskās darbības veicēji iesniedz šādu dokumentu atvasinājumus (uzrādot oriģinālus):

2.1. profesionālo biedrību izsniegtais sertifikāts;

2.2. telpu nomas līgums vai īpašuma tiesību apliecinājums;

2.3. informācija par reģistrētiem darbības veidiem (kods atbilstoši NACE 2. red.);

2.4. iestādes apliecinājums par atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām saskaņā ar inspekcijas tīmekļvietnē pieejamām veidlapām;

2.5. informācija par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu nodarbinātību atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību;

2.6. valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments (ja nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amatu pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanas apjomu).

3. Citi dokumenti ___________________________________________________________________________

  
Iesnieguma aizpildītājs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Datums* ____________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Veselības ministrs G.Bērziņš
2. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.marta noteikumiem Nr.170
Izziņa Nr.____
par ārstniecības iestādes reģistrāciju ārstniecības iestāžu reģistrā
Paziņojam, ka ārstniecības iestāde 
 (ārstniecības iestādes nosaukums)
  
ir reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā, un tās kods ir 
  
Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras atbildīgā amatpersona 
 (paraksts un tā atšifrējums)
  
Izziņu izsniedza 
 (paraksts un tā atšifrējums)
   
Tālrunis  
Veselības ministrs G.Bērziņš
3. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.marta noteikumiem Nr.170

(Pielikums grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 554)

Paziņojums
par izmaiņām ārstniecības iestāžu reģistrā iekļautajā informācijā
1.Iestādes kods 
   
2.Iestādes nosaukums 
   
3.Komercreģistra reģistrācijas numurs vai Valsts ieņēmumu dienesta reģistrācijas koda numurs 
   
4.Īpašuma forma (valsts, pašvaldības, privātā) 
   
5.Pamatdarbība (stacionārā, ambulatorā, zobārstniecība vai cita ārstnieciskā darbība) 
  
   
6.Papilddarbība veselības aprūpes jomā (asins sagatavošanas nodaļa, zobārstniecības kabinets un/vai zobu tehniskā laboratorija, rehabilitācijas kabinets, nodaļa, arī tehniskās ortopēdijas kabinets, neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, ambulatorā daļa, klīniski diagnostiskā laboratorija) 
   
   
   
7.Struktūrvienības 
   
   
   
   
8.Adrese 
9.Iestādes vadītājs 
10.Tālrunis 
Veselības ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 170Pieņemts: 08.03.2005.Stājas spēkā: 16.03.2005.Zaudē spēku: 12.08.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 43, 15.03.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
103605
{"selected":{"value":"16.09.2017","content":"<font class='s-1'>16.09.2017.-11.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.09.2017","iso_value":"2017\/09\/16","content":"<font class='s-1'>16.09.2017.-11.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.03.2005","iso_value":"2005\/03\/16","content":"<font class='s-1'>16.03.2005.-15.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.09.2017
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"