Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.52

Rīgā 2000.gada 8.februārī (prot. Nr.7, 12.§)
Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbu licencēšanas konkursa kārtība

(Noteikumu nosaukums MK 08.04.2003. noteikumu Nr. 153 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm"
4.panta ceturto daļu un 10.panta desmito daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbu licencēšanas konkursa (turpmāk — konkurss) kārtību.

(Grozīts ar MK 08.04.2003. noteikumiem Nr. 153)

2. Konkursu izsludina un organizē Ekonomikas ministrija, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu par attiecīgu konkursu noteiktā licences laukumā Latvijas Republikas teritorijā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

(MK 08.04.2003. noteikumu Nr. 153 redakcijā)

3. (Svītrots ar MK 14.12.2004. noteikumiem Nr. 1010)

4. Vienlaikus var izsludināt konkursu par atļauju (licenci) ogļūdeņražu meklēšanai un konkursu par atļauju (licenci) ekskluzīvai ogļūdeņražu izpētei un ieguvei (turpmāk — atļauja (licence) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei).

II. Konkursa sagatavošana un izsludināšana

(Nodaļa MK 08.04.2003. noteikumu Nr. 153 redakcijā)

5. Persona, kura vēlas veikt ogļūdeņražu meklēšanu vai izpēti un ieguvi noteiktā teritorijā, iesniedz Ekonomikas ministrijā iesniegumu (pielikums).

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1010 redakcijā)

5.1 Ekonomikas ministrija 90 dienu laikā izskata iesniegumu un, ja nepieciešams, pieprasa no attiecīgās personas papildu informāciju.

(MK 08.04.2003. noteikumu Nr. 153 redakcijā)

5.2 (Svītrots ar MK 14.12.2004. noteikumiem Nr. 1010)

6. Uzaicinājumu piedalīties konkursā (turpmāk — uzaicinājums) publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un oficiālajā izdevumā “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis”.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1010 redakcijā)

7. Uzaicinājumā norāda:

7.1. informāciju, ka konkursa izsludinātājs ir Ekonomikas ministrija;

7.2. atļaujas (licences) veidu;

7.3. konkursa nolikuma saņemšanas vietu un kontaktpersonu;

7.4. maksu par konkursa nolikuma saņemšanu, ja tāda tiek noteikta;

7.5. citu informāciju, kas nepieciešama konkursa izsludināšanai.

(MK 08.04.2003. noteikumu Nr. 153 redakcijā)

8. Konkursa pieteikuma (turpmāk — pieteikums) iesniegšanas termiņš nav mazāks par 90 kalendāra dienām kopš uzaicinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un oficiālajā izdevumā “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis”.

(MK 08.04.2003. noteikumu Nr. 153 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.12.2004. noteikumiem Nr. 1010)

8.1 Konkursa nolikumu apstiprina ekonomikas ministrs.

(MK 08.04.2003. noteikumu Nr. 153 redakcijā)

8.2 Konkursa nolikumā iekļautās prasības nedrīkst mainīt līdz konkursa beigām.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1010 redakcijā)

9. Konkursa nolikumā norāda:

9.1. informāciju, ka konkursu valsts vārdā izsludina Ekonomikas ministrija;

9.2. pieteikuma iesniegšanas vietu (adresi);

9.3. ziņas par amatpersonu, kura ir pilnvarota sniegt informāciju pretendentiem, ( vārds, uzvārds, amats, tālruņa un faksa numurs un adrese;

9.4. atļaujas (licences) veidu (atļauja (licence) ogļūdeņražu meklēšanai vai atļauja (licence) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei);

9.5. atļaujā (licencē) paredzēto Latvijas valsts daļu, ja šī daļa ir noteikta;

9.6. konkursa rezultātu noteikšanas kritērijus;

9.7. licences laukuma koordinātas;

9.8. nepieciešamo Latvijas normatīvo aktu saņemšanas kārtību un vietu (adresi);

9.9. attiecīgo darbu uzsākšanas termiņu pēc atļaujas (licences) saņemšanas;

9.10. pieteikuma iesniegšanas termiņu;

9.11. konkursa dalības maksājumus;

9.12. izsludinot konkursu par atļauju (licenci) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei sauszemē, — zemes īpašnieka prasības licences pretendentam saistībā ar zemes dzīļu izmantošanas tiesību nodošanu;

9.13. citu informāciju, kas nepieciešama konkursa īstenošanai.

(MK 08.04.2003. noteikumu Nr. 153 redakcijā)

III. Pieteikuma iesniegšanas kārtība

10. Pretendents var iesniegt pieteikumu uz vienu vai vairākām atļaujām (licencēm), kā arī apvienotu pieteikumu uz vienu vai vairākām atļaujām (licencēm), kurā dalību konkursam kopīgi piesaka vairāki pretendenti.

11. Personas, kas vēlas saņemt atļauju (licenci), konkursa nolikumā noteiktajā vietā var iepazīties ar normatīvajiem aktiem un citiem dokumentiem, kas saistīti ar ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi, kā arī ar šiem noteikumiem un detalizētu dokumentāciju par licences laukuma koordinātām un izvietojumu. Pretendenti var Valsts ģeoloģijas dienestā par maksu iegādāties ģeoloģiskās informācijas paketes. Saņemot minētās informācijas paketes, pretendents noslēdz ar Valsts ģeoloģijas dienestu līgumu par informācijas konfidencialitāti (komercnoslēpuma saglabāšanu) atbilstoši informācijas izmantošanas kārtībai, kas noteikta Ministru kabineta noteikumos par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi.

(Grozīts ar MK 08.04.2003. noteikumiem Nr. 153)

12. Ekonomikas ministrijas pārstāvis pieteikumu pieņemšanas laikā sniedz pretendentiem konsultācijas par pieteikuma noformēšanu. Konsultācijās nedrīkst izpaust informāciju, kas kļuvusi zināma, konsultējot citus pretendentus.

13. Pieteikuma apjoms (bez pielikumiem) nav lielāks par desmit A4 formāta lapām.

14. Atkarībā no konkursa veida pieteikumam pievieno attiecīgus pielikumus:

14.1. 1.pielikums: pieteikuma kopsavilkums tabulas veidā;

14.2. 2.pielikums: ja pretendents ir juridiska persona, — pretendenta nosaukums, adrese un valstiskā piederība, notariāli apliecināti dokumentu noraksti vai kopijas, kas norāda uzņēmējdarbības veidu, uzņēmējsabiedrības pamatkapitālu, tās reģistrācijas vietu, galvenās institūcijas adresi, uzņēmējsabiedrības pārvaldes galveno institūciju, tās pastāvīgo adresi un pilnvaroto personu Latvijā (ja ir šāda persona), kā arī uzņēmējsabiedrības gada pārskati par diviem pēdējiem finanšu gadiem; ja pretendents ir fiziska persona, — vārds, uzvārds, personas kods (ja tāds ir) un adrese;

14.3. 3.pielikums: pieteikumā norādītā licences laukuma ekonomisko perspektīvu raksturojums;

14.4. 4.pielikums: informācija par pretendenta pieredzi, kas raksturo tā spēju veikt darbus licences laukumā;

14.5. 5.pielikums: informācija par pretendenta pieredzi attiecībā uz naftas iegūšanas atkritumu un vidi piesārņojušās naftas reģenerāciju;

14.6. 6.pielikums: dokumenti, kas apliecina pretendenta pieredzi ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbu vadīšanā operatora statusā, — par to pretendentu, kurš piesakās vai tiek izvirzīts par darbu vadītāju (operatoru);

14.7. 7.pielikums: piedāvājums Latvijas ražojumu izmantošanai ogļūdeņražu meklēšanā, izpētē un ieguvē atļaujas (licences) ietvaros;

14.8. 8.pielikums: piedāvājums ieguldījumam Latvijas speciālistu sagatavošanā;

14.9. 9.pielikums: galvojums (garantija), ko izsniedzis mātes uzņēmums, banka vai cita trešā persona (ja tāda ir);

14.10. minimālā darbu programma;

14.11. informācija par pretendenta pieredzi un iespējām vidi saudzējošu tehnoloģiju izmantošanā;

14.12. (svītrots ar MK 14.12.2004. noteikumiem Nr.1010).

(Grozīts ar MK 08.04.2003. noteikumiem Nr. 153)

15. Pieteikumā uz konkursu par atļauju (licenci) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei norāda šādu informāciju:

15.1. pretendenta nosaukums (vārds, uzvārds), adrese un valstiskā piederība;

15.2. licences laukums, uz kuru pieteicies pretendents, un tam atbilstošie apzīmējumi un koordinātas — saskaņā ar uzaicinājumu. Ja pieteikumā minēti vairāki licences laukumi, norāda arī prioritāros licences laukumus. Ja pretendenti iesniedz apvienotu pieteikumu, norāda, kurš no pretendentiem izvirzīts par darbu vadītāju (operatoru);

15.3. norāde par piekrišanu darboties kopīgi ar valsts norīkoto uzņēmējsabiedrību, ja uzaicinājumā ir noteikta Latvijas valsts daļa.

16. Pieteikumā uz konkursu par atļauju (licenci) ogļūdeņražu meklēšanai norāda šādu informāciju:

16.1. pretendenta nosaukums (vārds, uzvārds), adrese un valstiskā piederība;

16.2. licences laukums, uz kuru pieteicies pretendents, un tam atbilstošie apzīmējumi un koordinātas — saskaņā ar uzaicinājumu;

16.3. ziņas par pretendenta tehnisko pieredzi ogļūdeņražu meklēšanā;

16.4. piedāvāto darbu programma.

(Grozīts ar MK 25.06.2002. noteikumiem Nr. 268)

17. Pretendents, iesniedzot pieteikumu uz konkursu par atļauju (licenci) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei, tam pievieno visus šo noteikumu 14.punktā minētos pielikumus, bet, iesniedzot pieteikumu uz konkursu par atļauju (licenci) ogļūdeņražu meklēšanai, — šo noteikumu 14.2., 14.4. un 14.11.apakšpunktā minētos pielikumus.

18. Pretendents pieteikumu un tā pielikumus iesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda, kādam konkursam tos iesniedz.

19. Pieteikumi, kas sūtīti pa pastu, uzskatāmi par iesniegtiem noteiktajā laikā, ja tie ir saņemti līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām (pēc Latvijas laika).

20. Ja pieteikumā nav ietverta visa nepieciešamā informācija vai nav iesniegti visi dokumenti, pretendentam, negaidot īpašu aicinājumu vai pieprasījumu, ir tiesības līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām iesniegt papildinājumus.

21. Uz pieteikuma un tā papildinājumu aploksnēm konkursa komisijas atbildīgā persona atzīmē saņemšanas datumu un parakstās.

22. Aploksnes ar pieteikumu (papildinājumiem) atveramas tikai pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām. Aploksnes atver konkursa komisijas sēdē un sastāda attiecīgu protokolu.

23. Ja pieteikums neatbilst šiem noteikumiem vai konkursa noteikumiem, konkursa komisija to neizskata, par to sastāda protokolu un rakstiski paziņo pretendentam 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 22.punktā minētās konkursa komisijas sēdes.

24. Ekonomikas ministrija 30 dienu laikā var pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu saskaņā ar noteikumu 8.punktu, paziņojot par to laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un attiecīgajos ārvalstu izdevumos, ja:

24.1. nav saņemts neviens pieteikums attiecībā uz konkrētu licences laukumu;

24.2. pēc konkursa komisijas lēmuma ir noraidīti visi iesniegtie pieteikumi uz konkrētu licences laukumu (laukumiem).

(MK 25.06.2002. noteikumu Nr. 268 redakcijā)

24.1 Ja pieteikumu iesniegšanas termiņš netiek pagarināts, uzskata, ka konkurss uz konkrēto licences laukumu nav noticis.

(MK 25.06.2002. noteikumu Nr. 268 redakcijā)

24.2 Licences laukums, uz kuru nav pieteicies neviens pretendents, var tikt iekļauts nākamajā licencēšanas kārtā.

(MK 25.06.2002. noteikumu Nr. 268 redakcijā)

25. Ja ir saņemts tikai viens pieteikums attiecībā uz konkrētu licences laukumu, konkursa komisija, vērtējot pieteikumā sniegtos piedāvājumus, ir tiesīga lemt par atļaujas (licences) izsniegšanu pretendentam. Noraidošu lēmumu var pieņemt tikai tad, ja piedāvājums neatbilst noteiktajiem kritērijiem.

IV. Konkursa komisija

26. Konkursa komisiju piecu līdz vienpadsmit locekļu sastāvā pēc ekonomikas ministra priekšlikuma apstiprina Ministru kabinets. Komisijā iekļaujami Ekonomikas ministrijas, Vides ministrijas, Finanšu ministrijas un Tieslietu ministrijas deleģēti pārstāvji, kā arī citas kompetentas personas.

(Grozīts ar MK 08.04.2003. noteikumiem Nr. 153)

27. Pieteikumu tehniskā, finansiālā, ekonomiskā un ekoloģiskā pamatojuma izvērtēšanai un rekomendāciju sniegšanai konkursa komisija var izveidot attiecīgas ekspertu grupas. Šādu grupu sastāvu apstiprina pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām ekonomikas ministrs.

28. Konkursa komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk par pusi no komisijas locekļiem. Komisijas sēdes protokolē.

29. Komisijas sēdēs balso atklāti. Ja balsu skaits ir līdzīgs, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.

30. Konkursa komisijas darbu tehniski nodrošina Ekonomikas ministrija.

V. Vērtēšanas kritēriji

31. Konkursā par atļauju (licenci) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei tiek ņemti vērā šādi kritēriji:

31.1. pretendenta tehniskās iespējas un iepriekšējā pieredze;

31.2. pretendenta finansiālās iespējas segt izdevumus, kas saistīti ar atļaujā (licencē) norādītajiem darbiem;

31.3. veids, kādā pretendents piedāvā veikt ogļūdeņražu izpēti (minimālā darbu programma) un sākt to ieguvi;

31.4. minimālās darbu programmas finansiālais nodrošinājums;

31.5. (svītrots ar MK 14.12.2004. noteikumiem Nr. 1010);

31.6. pretendenta piedāvājums ieguldījumam Latvijas speciālistu sagatavošanā;

31.7. pretendenta pieredze un iespējas vidi saudzējošu tehnoloģiju izmantošanā un vides aizsardzībā.

(Grozīts ar MK 25.06.2002. noteikumiem Nr. 268; MK 14.12.2004. noteikumiem Nr. 1010)

32. Konkursā par atļauju (licenci) ogļūdeņražu meklēšanai tiek ņemti vērā šādi kritēriji:

32.1. pretendenta tehniskās iespējas;

32.2. pretendenta pieredze un iespējas vidi saudzējošu tehnoloģiju izmantošanā un vides aizsardzībā.

33. Konkursa komisijai ir tiesības pirms lēmuma pieņemšanas pieprasīt papildus detalizētāku informāciju vai informācijas apstiprinājumu atbilstoši konkursa kritērijiem. Papildus iesniegtā informācija nedrīkst grozīt pieteikumā ietvertā piedāvājuma būtību.

34. Ja pēc pieteikumu vērtēšanas, pamatojoties uz šo noteikumu 31. un 32.punktā norādītajiem kritērijiem, diviem vai vairākiem pieteikumiem ir vienādi rezultāti, konkursa komisija galīgā lēmuma pieņemšanai izmanto citus objektīvus un nediskriminējošus kritērijus.

35. Konkursa komisijai ir tiesības ņemt vērā arī pretendenta darba efektivitāti un kvalitāti iepriekšējās atļaujas (licences) izmantošanas laikā, ja šāda atļauja (licence) pretendentam ir izsniegta Latvijā agrāk.

VI. Konkursa rezultātu noteikšana

36. Aploksnes ar pieteikumiem atver konkursa komisijas sēdē, ja tajā ir šo noteikumu 28.punktā noteiktais kvorums, ne agrāk kā piecas dienas pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

37. Izskatot pieteikumus uz konkursu par atļauju (licenci) ogļūdeņražu meklēšanai, konkursa komisija rezultātus nosaka 60 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām; izskatot pieteikumus uz konkursu par atļauju (licenci) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei, — 120 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

38. Ja konkursa komisija atzīst par nepieciešamu pieprasīt papildu informāciju vai pārbaudīt esošo informāciju, konkursa komisija termiņu rezultātu noteikšanai var pagarināt, bet ne vairāk kā par 60 dienām. Par to informējami visi pretendenti.

39. Konkursa komisijas sēdes ir slēgtas. Informācija par tām sniedzama saskaņā ar šo noteikumu 41., 42. un 43.punktu.

40. Konkursa rezultātus 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

41. Konkursa rezultātus rakstiski paziņo visiem dalībniekiem, 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas izsūtot paziņojumu.

VII. Konkursa gaitas dokumentēšana un informācija

42. Konkursa komisija saglabā un pēc konkursa noslēguma nodod Ekonomikas ministrijā glabāšanai arhīvā ar konkursu saistītos dokumentus, kuros ir šāda informācija:

42.1. konkursa izsludinātājs un piedāvātie licences laukuma bloki;

42.2. konkursa komisijas sastāvs, norāde uz dokumentu, ar kuru komisija izveidota;

42.3. uzaicinājums piedalīties konkursā;

42.4. konkursa komisijas sēdē klātesošo komisijas locekļu vārds un uzvārds;

42.5. pieteikuma iesniegšanas vieta un termiņš;

42.6. pieteikuma aplokšņu atvēršanas vieta, datums un iesniegto pieteikumu skaits;

42.7. pretendenti, kuru pieteikumi atzīti par derīgiem;

42.8. konkursa komisijas sēžu protokoli un lēmumi;

42.9. pretendenti, kuriem piešķirtas tiesības saņemt atļauju (licenci);

42.10. protokoli par dokumentu neatbilstību;

42.11. pretendents, kuram ir tiesības saņemt atļauju (licenci), ja šo noteikumu 42.9.apakšpunktā minētais pretendents atļauju (licenci) nav izņēmis noteiktajā termiņā, ir atsaucis savu pieteikumu, nav noslēdzis sadarbības līgumu vai nav noformējis citus nepieciešamos dokumentus;

42.12. katra pretendenta nosaukums;

42.13. katra pretendenta pieteikuma galveno rādītāju apraksts;

42.14. atzīme par pretendenta atbilstību konkursa prasībām vai piedāvājuma atzīšanu par neatbilstošu un atteikuma pamatojumu;

42.15. konspektīvs pārskats par piedāvājumu un priekšlikumu salīdzināšanu un vērtēšanu konkursa komisijā, galvenie vērtēšanā izteiktie argumenti;

42.16. ekspertu grupu atzinumi un rekomendācijas, ja šādas grupas tika izveidotas;

42.17. pamatojums, ja kāds pieteikums vai pretendents atzīts par neatbilstošu konkursa prasībām;

42.18. atzīme par aritmētisku kļūdu labošanu iesniegtajos pieteikumos (ja tādas ir), kā arī par to, vai pretendents labojumu atzīst vai ne;

42.19. informācija, kuru pretendents uzskata par neizpaužamu.

43. Šo noteikumu 42.punktā norādīto informāciju, kas dokumentēta atsevišķi un nododama glabāšanā, konkursa komisijas sēdes protokolā var neatkārtot, izņemot datus par pretendentiem un pieteikumiem.

44. Atbilstoši šiem noteikumiem izsniegtās atļaujas (licences) reģistrē un uzskaita Ekonomikas ministrija. Informāciju par izsniegtajām atļaujām (licencēm) Ekonomikas ministrija iesniedz Valsts ģeoloģijas dienestā. Atļauju (licenču) reģistrāciju un uzskaiti, kā arī kārtību, kādā Valsts ģeoloģijas dienestam sniedzama informācija, regulē ekonomikas ministra apstiprināta instrukcija.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1010 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 30.maija Direktīvas 94/22/EEK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei.

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministra vietā — finansu ministrs E.Krastiņš
Pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 8. februāra
noteikumiem Nr.52
Iesniegums par licences laukuma noteikšanu ogļūdeņražu meklēšanai vai izpētei un ieguvei

(Pielikums MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1010 redakcijā)

1010-002_1.PNG (194608 bytes)

1010-003.PNG (18080 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbu licencēšanas konkursa kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 52Pieņemts: 08.02.2000.Stājas spēkā: 12.02.2000.Zaudē spēku: 01.07.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 44/46, 11.02.2000.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
1035
{"selected":{"value":"18.12.2004","content":"<font class='s-1'>18.12.2004.-30.06.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.12.2004","iso_value":"2004\/12\/18","content":"<font class='s-1'>18.12.2004.-30.06.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2003","iso_value":"2003\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2003.-17.12.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2002","iso_value":"2002\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2002.-15.04.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2000","iso_value":"2000\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2000.-28.06.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.12.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"