Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 18. jūlija noteikumus Nr. 595 "Noteikumi par vides aizsardzību ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbos jūrā".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 51

Rīgā 2000.gada 8.februārī (prot. Nr.7, 11.§)
Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par zemes dzīlēm4.panta ceturto daļu un 10.panta otro un ceturto daļu
(MK 08.04.2003. noteikumu Nr. 155 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietoti šādi termini:

1.1. atļauja ( licence) — dokuments, kas dod tiesības veikt attiecīgi ogļūdeņražu meklēšanas vai ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbus licences laukumā;

1.2. atradums — ogļūdeņražu izpētes darbos konstatēta jauna ogļūdeņražu iegula;

1.3. bloks — naftas darbu konkursa noteikumos un atļaujā (licencē) noteikta teritorija Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, kuru ierobežo meridiānu un paralēļu līnijas ar noteiktām ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātām, kā arī valstu robežas, to ekonomisko zonu robežas un krasta līnijas;

1.4. darbu vadītājs (operators) — persona, kura, ņemot vērā to fizisko vai juridisko personu priekšlikumu, kurām ir izsniegta kopīga atļauja (licence), apstiprināta par kopīgi veicamo naftas darbu vadītāju;

1.5. iegula — telpiski norobežots ogļūdeņražu uzkrājums zemes dzīlēs;

1.6. kopdarbības līgums — līgums, ko savstarpējās sadarbības organizēšanai noslēdz juridiskās vai fiziskās personas, kurām ir piešķirta kopīga atļauja (licence) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei;

1.7. licenciāts — fiziska vai juridiska persona vai vairākas šādas personas, kurām likumā noteiktajā kārtībā izsniegta atļauja (licence);

1.8. mērījumu vieta — ogļūdeņražu ieguves iekārtas punkts, kurā nafta vai dabas gāze sasniedz ar urbuma izplūdes atloku saistīto mērīšanas ierīci (skaitītāju);

1.9. nafta — jēlnafta un gāzes kondensāti;

1.10. naftas darbi — ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbi vai citas minēto darbu kombinācijas;

1.11. ogļūdeņražu atradne — izpētes darbos konstatēta dabiska ogļūdeņražu iegula vai iegulu kopa, ko iespējams praktiski izmantot;

1.12. ogļūdeņražu ieguve — darbi, kas tiek veikti, lai licences laukumā iegūtu ogļūdeņražus, ieskaitot urbumu veikšanu, naftas sūknēšanu, gāzes vai ūdens iesūknēšanas darbus, ogļūdeņražu priekšapstrādi, uzkrāšanu un uzglabāšanu pārvadāšanai ar kuģi, ogļūdeņražu transportēšanu līdz iekraušanas vietai, arī ierīču būvdarbus un uzstādīšanu vai to izmantošanu ogļūdeņražu ieguvei;

1.13. ogļūdeņražu izpēte — ģeoloģiski, ģeofizikāli, ģeoķīmiski un tehniski darbi, lai atklātu ogļūdeņražu atradni, novērtētu tās apjomu un vērtību, dabiskā rezervuāra tipu un tā reakciju uz ogļūdeņražu ieguvi. Tajos var ietilpt arī izpētes urbumu veikšana, urbumu dokumentēšana, kā arī iegūto datu apstrāde un novērtēšana;

1.14. ogļūdeņražu meklēšana — ģeoloģiski, ģeofizikāli un ģeoķīmiski darbi, kā arī minētajos darbos iegūto datu apstrāde un novērtēšana.

2. Noteikumi nosaka ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves kārtību Latvijas Republikas teritorijā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, kā arī maksu par zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci) un maksāšanas kārtību.

(MK 08.04.2003. noteikumu Nr. 155 redakcijā)

2.1 Licences laukumu nosaka:

2.1 1. uz sauszemes — virs viena vai vairākiem blakus esošiem zemes dzīļu iecirkņiem;

2.1 2. jūrā — virs viena vai vairākiem blakus esošiem blokiem.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1009 redakcijā)

2.2 Licences laukumu uz sauszemes nosaka:

2.2 1. ogļūdeņražu meklēšanai — ne mazāku kā 1000 hektāru platībā;

2.2 2. ogļūdeņražu izpētei un ieguvei — ne mazāku kā 15 hektāru platībā.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1009 redakcijā)

2.3 Ja ogļūdeņražu iegula ir atradne, licences laukumu nosaka virs visas ogļūdeņražu atradnes platības.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1009 redakcijā)

3. Uzsākt un veikt naftas darbus var tikai tad, ja ir saņemta atļauja (licence) šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

4. Naftas darbu veikšanai izsniedz šāda veida atļaujas (licences):

4.1. atļauja (licence) ogļūdeņražu meklēšanai;

4.2. atļauja (licence) ekskluzīvai ogļūdeņražu izpētei un ieguvei (turpmāk — atļauja (licence) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei).

5. Pirms atļaujas (licences) saņemšanas pretendentam jāiesniedz Ekonomikas ministrijā apliecinājums, ka atļaujas (licences) pretendents ir spējīgs segt iespējamos zaudējumus, kas, veicot naftas darbus, prettiesiski var tikt nodarīti videi, cilvēkiem, trešo personu finansiālajām interesēm, vai ka atbildības risku uzņemas kāda trešā persona, kas dod galvojumu (garantiju).

6. Zaudējumu atlīdzības nodrošinājumi var būt šādi:

6.1. apdrošināšana, kas garantē pietiekamu atlīdzību, ņemot vērā risku, kas saistīts ar licenciāta darbību, un maksājumu prēmijas;

6.2. licenciāta iesniegts apliecinājums, ka licenciātam ir pietiekami finanšu resursi, lai atlīdzinātu iespējamos zaudējumus (pašnodrošinājums);

6.3. mātes sabiedrības, atzītas bankas vai citas trešās personas galvojums (garantija) par iespējamo zaudējumu atlīdzināšanu.

(Grozīts ar MK 08.04.2003. noteikumiem Nr. 155)

II. Licencēšanas vispārīgā kārtība Latvijas Republikas teritorijā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 08.04.2003. noteikumiem Nr. 155)

7. Atļaujas (licences) izsniedz konkursa kārtībā.

(MK 08.04.2003. noteikumu Nr. 155 redakcijā)

8. Konkursa izsludināšanas un norises kārtību regulē normatīvie akti par ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbu licencēšanas konkursu.

8.1 (Svītrots ar MK 14.12.2004. noteikumiem Nr. 1009)

9. Ja atļaujā (licencē) ir paredzēta Latvijas valsts daļa, Ministru kabinets ar rīkojumu tās apsaimniekošanai nosaka uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību), kurā 100% kapitāla pieder Latvijas valstij. Šādā gadījumā atļaujas (licences) pretendenti paziņo par piekrišanu sadarboties ar minēto uzņēmējsabiedrību. Ja Ministru kabinets nav noteicis attiecīgu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību), atļaujā (licencē) paredzēto Latvijas valsts daļu pārvalda Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

(MK 06.05.2004. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

10. Pieļaujams vairāku pretendentu apvienots iesniegums, kā arī individuāls iesniegums, kurā paziņots par gatavību sadarboties ar citiem pretendentiem.

(Grozīts ar MK 06.05.2004. noteikumiem Nr. 476)

11. Ja vairākiem pretendentiem tiek piešķirta kopīga atļauja (licence), atļaujas (licences) izsniedzējs, ņemot vērā pretendentu priekšlikumu, apstiprina darbu vadītāju (operatoru).

12. Atļaujas (licences) var izsniegt, neizsludinot konkursu, ja licenciāts piesakās uz papildu teritoriju, kura atrodas blakus licences laukumam un kuras izmantošanai licenciātam nav atļaujas (licences), un šīs papildu teritorijas piešķiršana atļaujas (licences) pretendentam ir pamatota ar iepriekš izsniegtajā atļaujā (licencē) vēlāk precizēto naftas iegulas izvietojumu. Ja uz minēto papildu teritoriju līdzīgu iemeslu dēļ pretendē citas atļaujas (licences) īpašnieks, Ekonomikas ministrija par atļaujas (licences) piešķiršanu papildu teritorijas izmantošanai lemj pēc sarunām ar abiem ieinteresētajiem licenciātiem.

13. Ja vairākām fiziskām vai juridiskām personām ir izsniegta kopīga atļauja (licence), tām 180 dienu laikā pēc darbu vadītāja (operatora) apstiprināšanas jānoslēdz kopdarbības līgums saskaņā ar šo noteikumu XIV nodaļā minētajiem nosacījumiem.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1009 redakcijā)

III. Atļauja (licence) ogļūdeņražu meklēšanai

14. Atļauja (licence) ogļūdeņražu meklēšanai nav ekskluzīva. Viena licences laukuma izmantošanai vienlaikus var tikt izsniegtas vairākas atļaujas (licences).

15. Atļauja (licence) ogļūdeņražu meklēšanai dod tiesības licenciātam veikt ogļūdeņražu meklēšanas darbus licences laukumā. Urbumu veikšanai jāsaņem atsevišķa Ekonomikas ministrijas atļauja.

(Grozīts ar MK 08.04.2003. noteikumiem Nr. 155)

16. Veicot seismisko izpēti jūrā, licenciātam ir tiesības seismiskos mērījumus turpināt licences laukumam blakus esošajā teritorijā, nepārsniedzot 2000 metru, minēto darbu laiku saskaņojot ar attiecīgās teritorijas atļaujas (licences) īpašnieku.

(Grozīts ar MK 08.04.2003. noteikumiem Nr. 155)

16.1 Veicot seismisko izpēti uz sauszemes, licenciātam ir tiesības seismiskos mērījumus turpināt licences laukumam blakus esošajā teritorijā, nepārsniedzot 500 metru, ja par minētajiem darbiem un to veikšanas laiku ar attiecīgās teritorijas zemes īpašnieku ir noslēgta rakstiska vienošanās. Zemes īpašnieka un licenciāta vienošanās dokumenta kopiju 14 dienu laikā no tā parakstīšanas dienas iesniedz Ekonomikas ministrijā (uzrāda oriģinālu).

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1009 redakcijā)

17. Bez atļaujas (licences) ogļūdeņražu meklēšanai var izsniegt atļauju (licenci) arī citu dabas resursu izpētei attiecīgajā licences laukumā. Šādā gadījumā licenciātiem savstarpēji jāsaskaņo licences laukumos veicamie darbi.

18. Ja licenciātam ir atļauja (licence) ogļūdeņražu meklēšanai, tas nenosaka priekšrocības saņemt atļauju (licenci) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei.

19. Atļauja (licence) ogļūdeņražu meklēšanai tiek izsniegta uz diviem gadiem. Tās darbības termiņš var tikt pagarināts, bet nepārsniedzot piecus gadus.

IV. Ogļūdeņražu meklēšanas kārtība

20. Licenciāts ne vēlāk kā 30 dienas pirms attiecīgo darbu sākšanas iesniedz Ekonomikas ministrijā ogļūdeņražu meklēšanas darbu izpildes grafiku.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1009 redakcijā)

21. Ekonomikas ministrija izskata iesniegto grafiku 30 dienu laikā.

22. Ja Ekonomikas ministrija atzīst grafiku par neapmierinošu, tā 30 dienu laikā pēc grafika saņemšanas, norādot motīvus, izsniedz licenciātam rakstisku atzinumu. Licenciāts 60 dienu laikā pēc rakstiska Ekonomikas ministrijas atzinuma saņemšanas grafikā izdara nepieciešamos grozījumus.

23. Ja grafikā minētie darbi ir saistīti ar lidmašīnu, helikopteru un kuģu kustību, licenciāts ne vēlāk kā 30 dienas pirms grafikā paredzētajiem ogļūdeņražu meklēšanas darbiem sniedz Ekonomikas ministrijai šādu informāciju, kurā norāda:

23.1. teritoriju, kurā tiks meklēti ogļūdeņraži, un tās koordinātas;

23.2. paredzamo meklēšanas darbu sākuma un beigu termiņu;

23.3. meklēšanā izmantojamos helikopterus, kuģus, lidmašīnas un citus pārvietojamus liela izmēra objektus un to reģistrācijas valsti, bāzes vietu, kuģu nosaukumu un to kustības ātrumu.

24. Ekonomikas ministrija šo noteikumu 23.punktā minēto informāciju sniedz piekritīgajām Latvijas Republikas valsts pārvaldes institūcijām, kuģniecības un zvejniecības dienestiem, kā arī sabiedrības informācijas līdzekļiem.

25. Meklēšanas darbu laikā licenciāts saskaņā ar kārtību, kādā nododama informācija un paraugi, kas iegūti naftas darbos, sniedz Ekonomikas ministrijai un Valsts ģeoloģijas dienestam informāciju par darbu gaitu atbilstoši apstiprinātajam darbu grafikam.

V. Atļauja (licence) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei

26. Atļauja (licence) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei dod ekskluzīvas tiesības veikt ogļūdeņražu izpēti un ieguvi licences laukumā.

27. Atļauja (licence) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei tiek izsniegta uz laiku līdz 30 gadiem, tai skaitā izpētei — līdz pieciem gadiem. Ja atļauja (licence) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei izsniegta uz īsāku laikposmu, Ekonomikas ministrijai ir tiesības pagarināt atļaujas (licences) darbības termiņu uz laiku, kas kopā ar iepriekš noteikto termiņu nepārsniedz 30 gadus. Ogļūdeņražu izpēti var sadalīt vairākos darba posmos pa gadiem, ja tas iekļauts atļaujas (licences) nosacījumos.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1009 redakcijā)

28. Lūgums pagarināt atļaujas (licences) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei darbības termiņu iesniedzams ne vēlāk kā 180 dienas pirms atļaujas (licences) darbības termiņa beigām.

29. Licenciāts atļaujas (licences) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei darbības laikā var atteikties no licences laukuma vai tā daļas, ja par to 90 dienas iepriekš ir iesniegts paziņojums. Ekonomikas ministrija var pieprasīt, lai pirms licences laukuma atstāšanas tiktu izpildīti ar iekārtu novākšanu un citi ar darbu pārtraukšanu saistīti pienākumi, iesniegts ģeoloģiskais pārskats par paveiktajiem darbiem un izpildītas atļaujā (licencē) noteiktās licenciāta saistības.

29.1 Licenciāts var iesniegt Ekonomikas ministrijā iesniegumu par izmaiņu veikšanu licences dalībnieku daļu sadalījumā starp esošajiem vai no jauna pieaicinātajiem licences dalībniekiem. Ekonomikas ministrija izskata iesniegumu 30dienu laikā. Ja licenciāta iesniegums tiek atbalstīts, Ekonomikas ministrija naftas rūpniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par atļaujas (licences) daļu sadalījuma maiņu.

(MK 06.05.2004. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

30. Ja licenciātam ir izsniegta atļauja (licence) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei, trešajām personām ir tiesības veikt arī citu dabas resursu izpēti un ieguvi šajā pašā licences laukumā, kā arī ogļūdeņražu meklēšanu, ņemot vērā nosacījumu, ka šādi darbi nedrīkst radīt nepamatotas neērtības naftas darbu veikšanai attiecīgajam licenciātam. Par veicamo darbu raksturu, secību un ilgumu licenciāti vienojas savā starpā un 90 dienu laikā pēc atļaujas (licences) izsniegšanas trešajai personai minētos jautājumus saskaņo ar Ekonomikas ministriju.

31. Ja ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukumā tiek atklāti kādi citi dabas resursi un turpmākās darbības to izstrādāšanai nevar veikt, netraucējot naftas izpētes un ieguves darbus, ko veic licenciāts saskaņā ar atļauju (licenci), Ekonomikas ministrija sadarbībā ar ieinteresētajām valsts pārvaldes institūcijām un zemes īpašnieku nolemj, kuri darbi un, ja tas ir nepieciešams, kādā apjomā apturami vai atliekami uz vēlāku laiku. Pieņemot šādu lēmumu, jāņem vērā atklājuma raksturs, veiktie ieguldījumi, darbu stadija, darbu ilgums un apjoms, to ekonomiskais un sociālais efekts, ietekme uz darbiem, kas tiek veikti saskaņā ar ogļūdeņražu izpētes un ieguves atļauju (licenci), kā arī licenciātam atlīdzināmie zaudējumi.

(Grozīts ar MK 08.04.2003. noteikumiem Nr. 155)

32. Ja izpētes darbos tiek noskaidrots, ka iespējamā naftas atradne pārsniedz licences laukuma robežas, licenciāti par attiecīgo atradnes daļu noslēdz atradnes kopizmantošanas līgumu (līgumu, kas nodrošina atradnes kopīgu izmantošanu, ja licences laukuma robežas sadala atradni vairākās daļās). Ja šādas naftas atradnes visu daļu licenciāti minēto līgumu 180 dienu laikā nespēj noslēgt, Ekonomikas ministrijai ir tiesības pieprasīt licenciātiem kopīgās atradnes kopizmantošanas līgumu noslēgt saskaņā ar noteikumiem, kādus piedāvā Ekonomikas ministrija pēc konsultācijām ar visiem attiecīgajiem licenciātiem.

32.1 Ja izpētē uz sauszemes licenciāts noskaidro, ka iespējamā naftas iegula ir lielāka par noteikto licences laukumu un attiecīgās naftas iegulas daļas teritorijā nav cita licenciāta, licenciāts ar zemes īpašnieku noslēdz zemes dzīļu izmantošanas līgumu par naftas iegulas papildu daļu. Lai palielinātu licences laukumu, licenciāts iesniedz Ekonomikas ministrijā pamatotu rakstisku iesniegumu par licences laukuma palielināšanu atbilstoši attiecīgajai naftas iegulas daļas teritorijai. Iesniegumam pievieno:

32.1 1. ar zemes īpašnieku (izņemot valsti) noslēgtu zemes dzīļu izmantošanas līgumu vai zemes nomas līgumu (apstiprinātas vai apliecinātas kopijas) par naftas iegulas papildu daļu;

32.1 2. Valsts zemes dienesta izsniegtu licences laukuma plānu un koordinātas LKS92TM koordinātu sistēmā, kā arī izziņu par licences laukumā esošajiem zemes īpašumiem ar norādi par zemes īpašnieku un zemes īpašuma kadastra numuru;

32.1 3. zemes īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu (apliecinātu kopiju);

32.1 4. papildu licences laukuma perspektivitātes ģeoloģisko pamatojumu.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1009 redakcijā)

32.2 Ja izpētes darbos licenciāts noskaidro, ka ogļūdeņražu iegula ir mazāka par noteikto licences laukumu, platību var samazināt, ciktāl tas nepieciešams, bet tā nedrīkst būt mazāka par 15 hektāriem. Licenciāts iesniedz Ekonomikas ministrijā pamatotu rakstisku iesniegumu par licences laukuma samazināšanu. Iesniegumam pievieno:

32.2 1. ģeoloģisku un tehnisku pamatojumu licences laukuma samazināšanai;

32.2 2. Valsts zemes dienesta izsniegtu licences laukuma plānu un koordinātas LKS92TM koordinātu sistēmā, kā arī izziņu par licences laukumā esošajiem zemes īpašumiem ar norādi par zemes īpašnieku un zemes īpašuma kadastra numuru.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1009 redakcijā)

33. Licenciāts, kura darbība licences laukumā ir apturēta saskaņā ar šo noteikumu 31.punktu, var prasīt, lai atļaujas (licences) darbības termiņš tiktu pagarināts uz tās darbības apturēšanas laiku. Ja darbība, kas var tikt veikta saskaņā ar atļauju (licenci), apturēta tikai attiecībā uz teritorijas daļu, Ekonomikas ministrija var pagarināt atļaujas (licences) darbības termiņu uz īsāku laikposmu, nepagarināt to vispār vai pagarināt to tikai attiecībā uz teritorijas daļu, kuras izmantošanai ir izsniegta atļauja (licence).

34. Trešajai personai, kurai tiek piešķirtas tiesības veikt darbus licences laukumā, jāsedz licenciātam zaudējumi, kas radušies darbu apturēšanas vai sašaurināšanas dēļ.

VI. Ogļūdeņražu izpētes un ieguves kārtība

35. Lai uzsāktu konkrētas naftas iegulas izpēti, licenciāts ne vēlāk kā 90 dienas pirms attiecīgo darbu sākšanas iesniedz Ekonomikas ministrijā naftas iegulas izpētes plānu. Plānā norāda papildus veicamo pētījumu programmu un darbu izpildes termiņus.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1009 redakcijā)

36. Plānā jāsniedz izpētes darbu tehniskais un drošības vērtējums, kā arī jānovērtē darbu ietekme uz vidi saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu". Ja izpētes laikā kādas iekārtas paredzēts izvietot jūrā vai uz sauszemes ārpus licences laukuma, plānā papildus jāsniedz priekšlikumi, kas saistīti ar attiecīgo problēmu risināšanu .

37. Izstrādājot naftas iegulas izpētes plānu, licenciātam ir saistoša arī minimālā izpētes darbu programma, kas ir iesniegta kopā ar pretendenta pieteikumu konkursam un ir neatņemama atļaujas (licences) sastāvdaļa. Ja kāda minētās programmas daļa netiek izpildīta, licenciāts 60 dienu laikā pēc programmā paredzēto darbu izpildes termiņa beigām iemaksā valsts pamatbudžetā neizpildīto darbu izmaksām atbilstošu naudas summu.

38. Ekonomikas ministrija apstiprina ogļūdeņražu izpētes plānu 30 dienu laikā pēc tā iesniegšanas. Vides ministrijai saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" ir tiesības pieprasīt licenciātam iesniegt informāciju, kas saistīta ar ogļūdeņražu izpēti un ieguvi.

(Grozīts ar MK 08.04.2003. noteikumiem Nr. 155; MK 06.05.2004. noteikumiem Nr. 476)

39. Ja Ekonomikas ministrija atzīst licenciāta iesniegto plānu par neapmierinošu, licenciātam 120 dienu laikā pēc Ekonomikas ministrijas atzinuma saņemšanas tajā jāizdara nepieciešamie grozījumi.

40. Licenciāts 60 dienu laikā pēc izpētes plāna izpildes iesniedz Ekonomikas ministrijā ziņojumu par atradumu kopā ar tā iepriekšējo novērtējumu un ziņojumā norāda, vai ir lietderīgi sākt atraduma novērtēšanas darbus.

41. Ja licenciāts uzskata par lietderīgu sākt atraduma novērtēšanas darbus, tas 60 dienu laikā pēc šo noteikumu 40.punktā minētā ziņojuma iesniegšanas iesniedz Ekonomikas ministrijā atraduma novērtēšanas plānu. Ministrija minēto plānu apstiprina 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas.

42. Licenciāts 60 dienu laikā pēc atraduma novērtēšanas plāna izpildes iesniedz Ekonomikas ministrijā ziņojumu, kurā norāda, vai atradums ir uzskatāms par ogļūdeņražu atradni vai atradums par tādu nav atzīstams.

43. Ja ziņojumā par atraduma novērtēšanu licenciāts deklarē, ka atradums nav atzīstams par ogļūdeņražu atradni, tas 60 dienu laikā iesniedz Ekonomikas ministrijā ziņojumu par turpmāko darbību.

44. Ja ziņojumā par atraduma novērtēšanu licenciāts deklarē, ka atradums ir ogļūdeņražu atradne, tas 200 dienu laikā iesniedz Ekonomikas ministrijā ogļūdeņražu atradnes izmantošanas sagatavošanas un naftas ieguves darbu plānu.

45. Ogļūdeņražu atradnes izmantošanas sagatavošanas un naftas ieguves darbu plānā jānorāda šādas ziņas:

45.1. ogļūdeņražu atradnes izmantošanas sagatavošanas un ieguves teritorija;

45.1.1 ar zemes īpašniekiem saskaņots aprēķins par krājumu apjomu un to daļām katra zemes īpašnieka īpašuma robežās, ja izpētes darbos noskaidrots, ka iespējamā naftas atradne pārsniedz viena zemes īpašnieka īpašuma robežas;

45.2. veicamie sagatavošanas darbi: urbumi ogļūdeņražu ieguvei un gāzes vai ūdens iesūknēšanai, savākšanas līniju uzstādīšana, platformu un iekārtu uzstādīšana jūrā; separatoru, cisternu, sūkņu, citu ieguves un iesūknēšanas iekārtu uzstādīšana, ogļūdeņražu priekšapstrādei un to transportēšanai nepieciešamo ierīču un cauruļvadu uzstādīšana, kā arī citi darbi, kas nepieciešami ogļūdeņražu ieguves sagatavošanai un ieguvei saskaņā ar vispāratzīto naftas darbu praksi. Šajā plāna daļā ietveramas norādes par plānoto urbumu skaitu, naftas un gāzes kvantitatīvo un kvalitatīvo mērījumu metodiku, mērījumu iekārtām un vietām, kā arī par ieguves un uzglabāšanas, un citām iekārtām;

45.3. priekšlikumi par ogļūdeņražu transportēšanas organizēšanu:

45.3.1. atzinums par cauruļvadu izbūves nepieciešamību no naftas ieguves vietas līdz naftas iekraušanas vietai;

45.3.2. cauruļvadu izbūves plāns, īpašu nozīmi paredzot vides drošības jautājumiem;

45.3.3. cauruļvadu tīkla paplašināšanas plāns;

45.3.4. plāns, kā cauruļvadi tiks atstāti vai novākti;

45.3.5. noteikumi par cauruļvadu lietošanas iespēju trešajām pusēm;

45.4. ogļūdeņražu transportēšanas kārtība līdz naftas iekraušanas vietai;

45.5. aprēķinātie naftas un dabas gāzes ieguves apjomi un paredzamais ogļūdeņražu atradnes izmantošanas ilgums;

45.6. kapitālieguldījumu un citu izdevumu apmērs;

45.7. drošības pasākumi, kas veicami sagatavošanas un ogļūdeņražu ieguves darbu laikā, ieskaitot pasākumus ārkārtējos apstākļos;

45.8. ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums, vides aizsardzības pasākumu plāns, arī vides monitoringa plāns;

45.9. apstākļi, kas var negatīvi ietekmēt licenciāta iespējas izpildīt izmantošanas sagatavošanas darbu programmu;

45.10. ogļūdeņražu atradnes izmantošanas sagatavošanas un naftas ieguves darbu grafiks un termiņi;

45.11. darbu beigšanas un ogļūdeņražu atradnes atstāšanas plāns.

(Grozīts ar MK 08.04.2003. noteikumiem Nr. 155)

46. Ekonomikas ministrija izskata ogļūdeņražu atradnes izmantošanas sagatavošanas un naftas ieguves darbu plānu 30 dienu laikā un pieprasa no kompetentajām valsts pārvaldes institūcijām — Iekšlietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrijas un Vides ministrijas — atzinumu par iesniegto ogļūdeņražu atradnes izmantošanas sagatavošanas un naftas ieguves darbu plānu. Pēc minētā plāna saskaņošanas un apstiprināšanas Ekonomikas ministrija atļauj uzsākt attiecīgos darbus.

(MK 06.03.2001. noteikumu Nr. 98 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.04.2003. noteikumiem Nr. 155; MK 06.05.2004. noteikumiem Nr. 476)

47. Licenciāts iegūto ogļūdeņražu daudzumu mēra un to sastāvu nosaka atbilstoši Rietumeiropas naftas rūpniecībā pieņemtajai praksei. Ekonomikas ministrija un licenciāts vienojas par mērīšanas ierīču piemērotību un mērīšanas metodēm. Ministrijai vai tās norīkotajai institūcijai ir tiesības pārbaudīt mērīšanas ierīču darbību un mērījumu pareizību.

(Grozīts ar MK 08.04.2003. noteikumiem Nr. 155)

48. Darbu laikā licenciāts sniedz Ekonomikas ministrijai un Valsts ģeoloģijas dienestam informāciju par darbu gaitu atbilstoši apstiprinātajam darbu grafikam saskaņā ar kārtību, kādā nododama informācija un paraugi, kas iegūti naftas darbos.

49. Licenciātam ir tiesības bez maksas lietot tādu atļaujas (licences) darbības vietā iegūtu ogļūdeņražu daudzumu, kāds nepieciešams tehnoloģiskajām vajadzībām, veicot naftas darbus.

50. Licenciāts ne vēlāk kā 30 dienas pirms paredzamās naftas komerciālās ieguves uzsākšanas par to paziņo Ekonomikas ministrijai un Vides ministrijai.

(Grozīts ar MK 08.04.2003. noteikumiem Nr. 155)

51. Kara laikā vai pastāvot reāliem kara draudiem, Ministru kabinets var noteikt, ka licenciātam visa iegūtā nafta vai tās daļa jāpārdod Latvijas Republikai. Licenciātam noteiktā samaksa nedrīkst būt neizdevīgāka par naftas cenām pasaules tirgū.

VII. Tiesības uz ogļūdeņražiem un ģeoloģisko informāciju

52. Nafta un dabas gāze, kas iegūta atbilstoši atļaujā (licencē) noteiktajai kārtībai, par licenciāta īpašumu kļūst ar brīdi, kad nafta vai gāze šķērso mērījumu vietu.

53. Naftas meklēšanas, izpētes un ieguves darbos iegūto datu īpašnieks ir licenciāts, un viņš var rīkoties ar tiem saskaņā ar šo noteikumu 65.punktu.

VIII. Latvijas uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) iesaistīšana darbos un vietējo speciālistu apmācība

(Nodaļas nosaukums MK 06.05.2004. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

54. Licenciāts nodrošina Latvijas uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām) līdzvērtīgas iespējas, konkurējot ar citiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām), slēgt uzņēmuma, pirkuma, piegādes un citus līgumus līdzdalībai atļaujā (licencē) paredzētās programmas izpildē.

(MK 06.05.2004. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

55. Ekonomikas ministrijai ir tiesības pieprasīt licenciātam ziņas par konkursu izsludināšanu piegādēm, darbiem un pakalpojumiem, konkursu rezultātiem un izvēlētajiem līgumpartneriem.

56. Atļaujā (licencē), ievērojot konkursā pretendentu izteiktos priekšlikumus, var paredzēt, ka licenciāts noteiktu līdzekļu daudzumu piešķirs Latvijas iedzīvotāju apmācībai dažādos naftas rūpniecības jautājumos un mācību programmas izstrādāšanai, īstenošanai un zinātnisko pētījumu finansēšanai. Ekonomikas ministrija katru gadu 90 dienu laikā pēc atļaujas (licences) gada beigām sniedz licenciātam pārskatu par minēto līdzekļu izmantošanu.

(Grozīts ar MK 08.04.2003. noteikumiem Nr. 155)

IX. Kontrole un pārbaude

57. Ekonomikas ministrija veic ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves administratīvo pārraudzību un naftas darbu kontroli (apstiprina kārtējā gada darba plānu un budžetu, apstiprina izpētes darba plānu, saskaņo izpētes urbumus, pieņem paziņojumu par atklāto naftas atradni, apstiprina attīstības un naftas ieguves plānu un grozījumus ieguves plānā, saskaņo naftas ieguves beigu posma darbus, saskaņo ieguves pārtraukšanas un licences laukuma atstāšanas darbus).

57.1 Valsts Ģeoloģijas dienests veic ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbu ģeoloģisko pārraudzību (darbu plānu ģeoloģisko ekspertīzi, ģeoloģisko kontroli projektu īstenošanas gaitā un ekspertīzes atzinuma sagatavošanu).

(MK 06.03.2001. noteikumu Nr. 98 redakcijā)

58. Organizācijas, kuras saskaņā ar likumu ir tiesīgas kontrolēt un pārbaudīt ar ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi saistītos darbus, katru gadu līdz 20.oktobrim iesniedz Ekonomikas ministrijā paredzēto kontroļu un pārbaužu plānu nākamajam gadam. Ekonomikas ministrija, ņemot vērā iesniegtos plānus, sastāda vienotu kontroles un pārbaužu plānu, ko saskaņo ar licenciātu. Licenciāts sadarbojas ar personām, kuras veic kontroli un pārbaudi, kā arī jūrā plānoto pārbaužu laikā nodrošina attiecīgo personu transportēšanu un izvietošanu uz naftas platformām.

(Grozīts ar MK 08.04.2003. noteikumiem Nr. 155)

59. Valsts pārvaldes institūcijas, veicot kontroli un pārbaudi, nedrīkst nepamatoti traucēt licenciāta darbību. Par plānoto pārbaudi Ekonomikas ministrija licenciātu informē 48 stundas pirms tās. Pārbaudēs var piedalīties arī Ekonomikas ministrijas amatpersonas.

X. Informācijas izmantošanas kārtība

60. Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbos iegūtā informācija ir klasificējama šādi:

60.1. ierobežotas pieejamības informācija (komercnoslēpums);

60.2. vispārpieejama informācija.

61. Ierobežotas pieejamības informācija (komercnoslēpums) ir ziņas, kuru izpaušana vai nozaudēšana var nodarīt ekonomisku kaitējumu informācijas īpašnieka likumīgajām interesēm. Ierobežotas pieejamības informāciju (komercnoslēpumu) atļaujas (licences) pretendents vai licenciāts, norādot, ka attiecīgā informācija ir komercnoslēpums, nodod tikai piekritīgajām Latvijas Republikas valsts institūcijām, bet valsts institūcijas — tikai licenciātam (atļaujas (licences) pretendentam).

62. Ierobežotas pieejamības informāciju (komercnoslēpumu), kas saņemta no atļaujas (licences) pretendenta vai licenciāta, valsts institūcijas var nodot saviem darbiniekiem un citām valsts institūcijām tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams licencēšanas un naftas darbu uzraudzībai un kontrolei. Institūcija, kura ir saņēmusi ierobežotas pieejamības informāciju (komercnoslēpumu) no atļaujas (licences) pretendenta vai licenciāta, ir atbildīga par to, lai attiecīgā informācija (komercnoslēpums) netiktu izpausta.

63. Ierobežotas pieejamības informācija (komercnoslēpums), kuru licenciāts ir saņēmis no valdības, var tikt nodota licenciāta darbiniekiem, ar licenciātu saistītām sabiedrībām (mātes un meitas uzņēmumiem), kā arī atsevišķiem uzņēmējiem un apakšuzņēmējiem tādā apjomā, kāds nepieciešams naftas darbu veikšanai, vai kredītiestādēm — apjomā, kāds nepieciešams finanšu jautājumu risināšanai.

(Grozīts ar MK 08.04.2003. noteikumiem Nr. 155)

64. Par ierobežotas pieejamības informācijas (komercnoslēpuma) izpaušanu nav uzskatāma informācijas izpaušana tādā apjomā, kādu nosaka likumi un valsts institūciju noteikumi, kas saistoši licenciātam. Licenciāts ir atbildīgs par to, lai attiecīgā ierobežotas pieejamības informācija (komercnoslēpums) netiktu izpausta.

65. Licenciātam ir ekskluzīvas tiesības uz naftas izpētes datiem piecu gadu laikā pēc to iegūšanas. Naftas darbos iegūtā ģeoloģiskā informācija licenciātam jānodod Valsts ģeoloģijas dienestam, saskaņā ar normatīvajiem aktiem slēdzot līgumu par tās izmantošanu.

66. Ierobežotas pieejamības informācija (komercnoslēpums), ja nav citas vienošanās, glabājama piecus gadus pēc tās iegūšanas.

XI. Naftas darbu pārtraukšana

67. Ja licenciāts atsakās no atļaujas (licences) vai beidzas atļaujas (licences) darbības termiņš, vai ir paredzēts izbeigt kādas iekārtas vai visu iekārtu lietošanu, licenciātam jāiesniedz Ekonomikas ministrijā darbu pārtraukšanas plāns. Plānā jāsniedz iekārtu novērtējums un informācija par iekārtu izmantošanas iespējām, kas nepieciešama šo noteikumu 69. un 73.punktā minētā lēmuma pieņemšanai.

68. Darbu pārtraukšanas plāns, ievērojot arī šo noteikumu 45.3.4.apakšpunktu, jāiesniedz ne vēlāk kā gadu pirms atļaujas (licences) darbības termiņa beigām, bet, ja licenciāts atsakās no atļaujas (licences) vai paredz izbeigt iekārtu lietošanu neplānotu apstākļu dēļ, ne vēlāk kā 180 dienas pirms minētajām darbībām.

69. Ekonomikas ministrija, izskatot darbu pārtraukšanas plānu, 60 dienu laikā pieņem lēmumu par pastāvīgi uzstādīto iekārtu turpmāku izmantošanu (lietošanu) vai novākšanu, apsverot tehniskos, drošības, vides aizsardzības un ekonomiskos aspektus, kā arī zemes īpašnieku un citu zemes dzīļu izmantotāju intereses.

(Grozīts ar MK 08.04.2003. noteikumiem Nr. 155)

70. Ja Ekonomikas ministrija pieņem lēmumu par iekārtas (iekārtu) turpmāku izmantošanu (lietošanu), tā nosaka turpmāko lietotāju un iekārtu nodošanas termiņu un kārtību, kā arī atbrīvo atļaujas (licences) īpašnieku no visām saistībām un atbildības par minēto iekārtu turpmāko izmantošanu.

71. Šie noteikumi neattiecas uz to jūrā vai uz sauszemes izvietoto privātīpašumā esošu iekārtu pilnīgu vai daļēju novākšanu vai atstāšanu, kuras nav paredzētas tieši (specifiskiem) naftas darbiem, bet citiem mērķiem.

72. Valstij vai zemes īpašniekam ir tiesības pārņemt licenciāta pastāvīgi izvietotās iekārtas (ja licenciāts tam piekrīt) šādos gadījumos:

72.1. ja izbeidzas atļaujas (licences) darbības termiņš;

72.2. ja licenciāts atsakās no atļaujas (licences);

72.3. ja zemes dzīļu izmantošana tiek pārtraukta saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm" 16.pantu;

72.4. ja iekārtas lietošana tiek pavisam izbeigta.

(Grozīts ar MK 08.04.2003. noteikumiem Nr. 155)

73. Ministru kabinets pēc ekonomikas ministra priekšlikuma pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu licenciātam par valsts pārņemtajām iekārtām.

(MK 08.04.2003. noteikumu Nr. 155 redakcijā)

74. Ja Ekonomikas ministrija ir nolēmusi, ka valsts pārņem pastāvīgi izvietotās iekārtas, tas izdarāms 180 dienu laikā pēc šo noteikumu 72.punktā minēto apstākļu iestāšanās.

75. Ja zemes īpašnieks vai valsts neizmanto tiesības pārņemt iekārtas, licenciātam ir pienākums tās demontēt, ievērojot Rietumeiropas naftas rūpniecībā pieņemtos drošības un vides aizsardzības noteikumus un praksi, kā arī attiecīgos Vides ministrijas un Labklājības ministrijas normatīvus.

(Grozīts ar MK 08.04.2003. noteikumiem Nr. 155)

XII. Maksa par atļauju (licenci)

(Nodaļa MK 08.04.2003. noteikumu Nr. 155 redakcijā)

76. Maksa par atļauju (licenci) ogļūdeņražu meklēšanai ir 2000 latu. Maksa par atļauju (licenci) samaksājama pirms atļaujas (licences) saņemšanas, un tā ir ieskaitāma valsts pamatbudžetā.

(MK 08.04.2003. noteikumu Nr. 155 redakcijā)

77. Maksa par atļauju (licenci) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei jūrā ir 75000latu. Maksa par atļauju (licenci) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei sauszemē ir 1000latu par vienu kvadrātkilometru, bet ne mazāk kā 2000latu par vienu licenci. Zemes dzīļu izmantotāja (atļaujas (licences) līdzīpašnieka) maiņas gadījumā maksa par jaunas atļaujas (licences) izsniegšanu ir 250latu. Maksa par atļauju (licenci), kā arī jaunu atļauju (licenci) zemes dzīļu izmantotāja (atļaujas (licences) līdzīpašnieka) maiņas gadījumā samaksājama pirms atļaujas (licences) saņemšanas, un tā ir ieskaitāma valsts pamatbudžetā.

(MK 08.04.2003. noteikumu Nr. 155 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.05.2004. noteikumiem Nr. 476)

XIII. Nepārvaramas varas apstākļi

78. Licenciāts nav atbildīgs par atļaujā (licencē) noteikto saistību neizpildīšanu vai izpildes nokavējumu, ja neizpildīšana vai nokavējums ir saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem.

79. Nepārvaramas varas apstākļi šo noteikumu izpratnē ir ārkārtēji apstākļi, kas nav atkarīgi no licenciāta, nepakļaujas viņa kontrolei un traucē atļaujā (licencē) noteikto pienākumu izpildi. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas katastrofas, viesuļvētras, plūdi, ugunsgrēks, kurā nav vainojams licenciāts, kā arī karš, iedzīvotāju nemieri, streiks, augstāko valsts varas un pārvaldes iestāžu aizliegumi vai lēmumi un citi ārkārtēji apstākļi, kas liedz vai kavē licenciātu veikt naftas darbus vai pieeju atļaujas (licences) teritorijai.

80. Licenciātam nekavējoties jāziņo Ekonomikas ministrijai par nepārvaramas varas apstākļiem, pievienojot viņa rīcībā esošo informāciju par attiecīgo apstākļu raksturu un to izraisītajām sekām, un jāveic iespējamie darbi seku mazināšanai.

81. Ja nepārvaramas varas apstākļi pārtrauc, aizkavē vai padara neiespējamus naftas darbus, atļaujas (licences) darbības termiņš, kā arī no atļaujas (licences) izrietošo atsevišķo pienākumu izpildes termiņš ir pagarināms par laikposmu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu ilgumu un laiku, kāds nepieciešams darbības atsākšanai.

82. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ atļaujā (licencē) minēto mērķu sasniegšana nav iespējama, Ekonomikas ministrijai kopīgi ar licenciātu jālemj par atļaujas (licences) noteikumu grozīšanu vai atļaujas (licences) darbības pārtraukšanu.

XIV. Atļaujas (licences) dalībnieku kopdarbības pamatprincipi

83. Ja vairākām juridiskām vai fiziskām personām ir piešķirta kopīga atļauja (licence) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei, to savstarpējā sadarbība organizējama, noslēdzot kopdarbības līgumu.

84. Kopdarbības līgumā, pusēm (dalībniekiem) vienojoties, obligāti regulējami šādi jautājumi:

84.1. sadarbības vadības institūcija, tās sanāksmju norise, kompetence, balsošana;

84.2. dalībnieku un darbu vadītāja (operatora) funkcijas, tiesības un pienākumi;

84.3. darbu programmu un budžeta izstrādāšana;

84.4. grāmatvedības un norēķinu (maksājumu) nodrošināšana saskaņā ar Latvijas likumiem;

84.5. dalībnieku savstarpējās saistības un atbildība, atbildība attiecībās ar trešajām personām, atsevišķi riska pasākumi.

85. Kopdarbības līgumā jāparedz, ka katram dalībniekam, lemjot par kopdarbības jautājumiem, jānodrošina dalībnieka dalības daļai atbilstošs balsu skaits. Līgumā var noteikt, kādu jautājumu izlemšanai nepieciešams vairāk par 50 % dalībnieku balsu un kādu jautājumu izlemšanai nepieciešams kvalificēts balsu vairākums vai vienbalsīgs balsojums.

86. Kopdarbības līgums jāiesniedz Ekonomikas ministrijā 14 dienu laikā pēc tā parakstīšanas.

XV. Noslēguma jautājumi

87. (Svītrots ar MK 06.03.2001. noteikumiem Nr. 98)

88. Pieņemot galīgo lēmumu saskaņā ar šo noteikumu 19., 35., 38., 39., 40. un 69.punktu, Ekonomikas ministrija saskaņo ar Valsts ģeoloģijas dienestu jautājumus, kas skar zemes dzīļu racionālu izmantošanu un darbu ģeoloģisko pārraudzību.  

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1009 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 30.maija Direktīvas 94/22/EEK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei.

Ministru prezidents A.Šķēle  

Ekonomikas ministra vietā —
finansu ministrs E.Krastiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 51Pieņemts: 08.02.2000.Stājas spēkā: 12.02.2000.Zaudē spēku: 01.07.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 44/46, 11.02.2000.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
1034
{"selected":{"value":"18.12.2004","content":"<font class='s-1'>18.12.2004.-30.06.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.12.2004","iso_value":"2004\/12\/18","content":"<font class='s-1'>18.12.2004.-30.06.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.05.2004","iso_value":"2004\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2004.-17.12.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2003","iso_value":"2003\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2003.-11.05.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2001","iso_value":"2001\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2001.-15.04.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2000","iso_value":"2000\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2000.-08.03.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.12.2004
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"