Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.139

Rīgā 2005.gada 22.februārī (prot. Nr.10 29.§)
Dabas parka “Zvārdes meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām17.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka dabas parka “Zvārdes meži” (turpmāk — dabas parks) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību, kā arī funkcionālo zonējumu, lai nodrošinātu apdraudēto putnu sugu, to dzīvotņu un citu dabas vērtību aizsardzību.

2. Dabas parka teritorijā ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

3. Dabas parka platība ir 8174ha. Dabas parka funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežas— šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Dabas parkā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

4.1. regulējamā režīma zona;

4.2. dabas lieguma zona;

4.3. dabas parka zona.

5. Dabas parka teritorijā aizliegts:

5.1. (svītrots ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.381);

5.2. ieaudzēt mežu lauksaimniecības zemēs, izņemot gadījumus, ja par mežu tiek atzīta ar mežu dabiski apaugusi lauksaimniecības zeme, kā arī šo noteikumu 3.pielikumā minētajās zemes vienībās;

5.3. uzart pļavas;

5.4. izmantot motorizētos kuģošanas līdzekļus, izņemot teritorijas uzraudzībai un aizsardzības režīma ievērošanas kontrolei, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem;

5.5. ierīkot jaunas un paplašināt esošās derīgo izrakteņu ieguves vietas;

5.6. no 1.marta līdz 15.augustam medīt šo noteikumu 4.pielikumā minētajos meža kvartālos.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.381)

6. Regulējamā režīma zona izveidota, lai saglabātu īpaši aizsargājamām putnu sugām nozīmīgas mežaudzes.

7. Regulējamā režīma zonā ir aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:

7.1. kājāmgājēju pārvietošanās un teritorijas aizsardzības režīma ievērošanas kontrole;

7.2. pārvietošanās ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un pajūgiem pa ceļiem;

7.3. zinātniskās pētniecības darbi, monitorings un meža inventarizācija;

7.4. pārvietošanās, kas saistīta ar teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumu īstenošanu, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

7.5. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošana un uzturēšana ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju;

7.6. ogu un sēņu lasīšana, nebojājot vai neiznīcinot zemsedzi;

7.7. medības saskaņā ar medības regulējošajiem normatīvajiem aktiem un šo noteikumu 5.6.apakšpunktu;

7.8. makšķerēšana saskaņā ar zveju regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

7.9. publiski pieejamu izziņas taku un skatu laukumu ierīkošana ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju;

7.10. publisku pasākumu un nometņu organizēšana brīvā dabā. Tādu pasākumu organizēšanai, kuros piedalās vairāk par 30 cilvēkiem, nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

7.11. ceļu ikdienas uzturēšana;

7.12. autoceļu periodiska uzturēšana (renovācija) no 15.augusta līdz 15.aprīlim ar Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.381)

8. Dabas lieguma zona ir izveidota, lai mazinātu mežsaimnieciskās darbī­bas ietekmi uz regulējamā režīma zonu, kā arī lai veidotu vienlaidus mežaudzes ar nozīmīgu bioloģiskās daudzveidības potenciālu.

9. Dabas lieguma zonā ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējo aizsardzības un izmantošanas noteikumu prasības, kas attiecas uz dabas liegumiem.

10. Dabas lieguma zonā aizliegts:

10.1. no 1.marta līdz 15.augustam veikt mežsaimniecisko darbību un krūmu ciršanu, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koki, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

10.2. cirst kokus, kuru caurmērs 1,30 m augstumā pārsniedz: ozolam— 50cm, priedei un bērzam— 65cm, eglei— 70cm, apsei— 80cm, melnalksnim— 45cm, osim— 60cm, liepai— 30cm, izņemot kokus, kas atrodas uz tehnolo­ģiskajiem koridoriem, kā arī bīstamos kokus;

10.3. uzstādīt telekomunikāciju torņus.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.381)

11. Dabas lieguma zonā, veicot kopšanas cirti mistrotās mežaudzēs ar lapu koku sugu piemistrojumu, saglabā augšanas apstākļiem atbilstošu lapu koku sugu piemistrojumu vismaz piecu procentu apjomā no mežaudzes sastāva, lai nodrošinātu ligzdošanas vietas īpaši aizsargājamām dzeņu sugām.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.381 redakcijā)

12. No 16.augusta līdz 29.februārim dabas lieguma zonā atļauta autoceļu renovācija (ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju). Ja nepieciešams, maina zemes lietošanas kategoriju posmos, kuru plāna, garenprofila vai šķērsprofila ģeometriskie rādītāji neatbilst Latvijas standarta LVS190–2:1999 “Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili” un Latvijas standarta LVS190–1:2000 “Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase” prasībām.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.381)

13. No 1.marta līdz 15.augustam regulējamā režīma zonā un dabas liegu­ma zonā aizliegta meža materiālu izvešana no cirsmām un pievešana pie ceļa.

14. Regulējamā režīma zonā un dabas lieguma zonā aizliegta bebru dambju un to mītņu bojāšana, izņemot šādus gadījumus (ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju):

14.1. bebru aizsprosti paaugstina gruntsūdens līmeni dabas parkam piegulošajās teritorijās;

14.2. bebru darbība apdraud īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu saglabā­šanu;

14.3. bebru darbības dēļ tiek bojāti vai appludināti ceļi;

14.4. bebru darbības dēļ dabas parka zonā tiek appludinātas agrāk bebru neskartas mežaudzes.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.381)

15. Dabas parka zona izveidota, lai saglabātu dabas parka ainavu, nodroši­not barošanās vietas īpaši aizsargājamo putnu sugām, kā arī saglabātu dabas parku atpūtai un izglītošanai.

15.1 Dabas parka zonā ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējo aizsardzības un izmantošanas noteikumu prasības, kas attiecas uz dabas parkiem, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.381 redakcijā)

16. Dabas parka zonā pieļaujama kailcirte, ja:

16.1. kailcirtes maksimālā platība silā, mētrājā un lānā nepārsniedz trīs hektārus;

16.2. kailcirtes maksimālā platība damaksnī, viršu ārenī, mētru ārenī, viršu kūdrenī un mētru kūdrenī nepārsniedz divus hektārus;

16.3. kailcirtes maksimālā platība vērī, gāršā, slapjajā mētrājā, slapjajā damaksnī, slapjajā vērī, slapjajā gāršā, purvājā, niedrājā, dumbrājā, liekņā, šaurlapu ārenī, platlapju ārenī, šaurlapu kūdrenī un platlapju kūdrenī nepārsniedz vienu hektāru.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.381)

17. Cērtot kokus galvenajā cirtē dabas parka zonā, saglabā vismaz 20vecākos kokus ar lielāko caurmēru (rēķinot uz cirsmas hektāru). Vispirms saglabā:

17.1. iepriekšējās paaudzes kokus;

17.2. kokus, kuros atrodas putnu ligzdas, kuru diametrs ir lielāks par 50cm, kā arī blakus augošos kokus vismaz 10m rādiusā ap ligzdas koku;

17.3. dobumainus kokus;

17.4. kokus ar lieliem un resniem zariem;

17.5. ozolus, liepas, priedes, ošus, gobas, vīksnas, kļavas un apses.

18. Cērtot kokus kopšanas cirtē dabas lieguma zonā un dabas parka zonā, saglabā visus kokus, kas atbilst šo noteikumu 17.1., 17.2. un 17.3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

19. Konstatējot dabas lieguma zonā un dabas parka zonā apdzīvotu ligzdu, kuras diametrs ir lielāks par 50centimetriem, nekavējoties jāpārtrauc mežsaim­nieciskā darbība 200m rādiusā ap ligzdu un par atrasto ligzdu jāinformē Valsts meža dienests. Mežsaimnieciskā darbība pārtraucama līdz brīdim, kamēr Valsts meža dienests normatīvajos aktos par mikroliegumu izveidošanu noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par mikrolieguma izveidošanu vai par atteikumu izveidot mikroliegumu.

20. Atklāto ainavu apauguma nodedzināšana kā biotopu apsaimniekošanas pasākums atļauts dabas aizsardzības plānā norādītajās vietās ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju, rakstiski informējot par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgo institūciju.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.381 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministra vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.februāra noteikumiem Nr.139
Dabas parka “Zvārdes meži” funkcionālo zonu shēma

1.PNG (384098 bytes)

Dabas parka “Zvārdes meži” funkcionālo zonu shēma

2.PNG (405631 bytes)

Vides ministra vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.februāra noteikumiem Nr.139
Dabas parka “Zvārdes meži” iedalījums funkcionālajās zonās

I. Regulējamā režīma zona

Nr.
p.k.

Meža kvartāls

Nogabals

1.

Zvārdes valsts mežniecība

1.1.

93

1., 2., 3., 4., 5., 9., 10.

1.2.

94

10., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23.

1.3.

95

5., 6., 7., 9., 11., 12., 13.

1.4.

96

2., 11., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 29., 30., 31., 32., 33., 40., 41., 42.

1.5.

97

8., 9., 10., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 23., 24., 25., 26.

1.6.

98

1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 18., 19., 23., 24., 25., 26., 29.

1.7.

104

3., 4., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 22., 23., 24., 26.

1.8.

105

6., 7., 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17.

1.9.

111

10.

1.10.

116

6., 9.

1.11.

117

7., 8., 9., 10., 11., 16., 17., 18., 19., 22.

1.12.

120

9., 10., 13.

1.13.

121

7., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 26., 27., 32., 33., 36.

1.14.

122

7., 10., 11.

1.15.

123

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 16., 17., 19., 20., 44., 45.

1.16.

124

11., 12., 13., 23., 24., 25.

1.17.

125

4., 5., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.

1.18.

130

1., 2., 3., 15., 16., 20., 21., 22., 23., 25., 27., 28., 33., 34.

1.19.

131

4., 5., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 28., 29., 31., 32., 33., 34.

1.20.

132

3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.

1.21.

133

4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13.

1.22.

134

5., 8., 9., 10., 11.

1.23.

135

10., 13., 14., 15., 16., 20.

1.24.

137

3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15.

1.25.

138

1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10., 11.

1.26.

139

1., 4., 7.

1.27.

140

12.

1.28.

144

22., 25.

1.29.

145

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.

1.30.

146

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23.

1.31.

147

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17.

1.32.

148

18., 19., 20., 22.

1.33.

152

2., 3., 4., 5., 6., 11.

1.34.

154

1., 5., 6., 7., 8., 18.

1.35.

157

7., 8., 9., 10.

1.36.

161

6., 7., 8., 9., 10., 11.

1.37.

162

2., 3., 6., 7., 8., 11., 12., 13.

1.38.

163

1., 2., 3., 10., 11., 15., 17., 18., 19.

1.39.

165

1.

1.40.

166

2., 3., 6., 7., 9., 11., 12., 13., 14., 15.

1.41.

167

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 19., 20., 21.

1.42.

168

4., 5., 6., 7., 8., 9.

1.43.

169

2., 3.

2.

Kursīšu valsts mežniecība

2.1.

294

7., 8.

2.2.

307

3., 5., 9., 11.

2.3.

308

3., 6., 7., 12., 13., 14., 15., 16.

2.4.

322

2.

II. Dabas lieguma zona

Nr.
p.k.

Meža kvartāls

Nogabals

3.

Zvārdes valsts mežniecība

3.1.

94

9., 24.

3.2.

95

2., 3., 4., 8., 10., 14., 15., 16., 17.

3.3.

96

13., 14., 25., 26., 27., 28., 37., 38., 39.

3.4.

97

7., 11., 12., 17., 20., 21., 22., 27., 28.

3.5.

98

5., 16., 17., 20., 21., 22., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 35.

3.6.

99

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21.

3.7.

100

1.

3.8.

104

1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 19., 20., 25., 27.

3.9.

105

1., 3., 4., 5., 8., 13., 14., 18., 19., 20., 21., 22.

3.10.

111

5., 6., 9., 11., 12.

3.11.

112

2., 5., 8.

3.12.

115

1., 2., 4., 5., 6., 12., 16., 17., 18., 19., 20.

3.13.

116

1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23.

3.14.

117

23., 24., 25., 26., 27., 28., 29.

3.15.

120

12.

3.16.

121

10., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 28., 29., 30., 31., 34., 35., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50.

3.17.

122

1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.

3.18.

123

1., 9., 12., 13., 14., 15., 18., 27., 28., 29., 31., 32., 33., 42., 43., 46., 47.

3.19.

124

8., 9., 10., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22.

3.20.

125

1., 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33.

3.21.

130

9., 10., 14., 18., 19., 24., 26., 32.

3.22.

131

1., 2., 3., 6., 7., 12., 26., 27., 30.

3.23.

132

1., 2., 9., 26.

3.24.

133

1.

3.25.

135

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 17., 18., 19.

3.26.

136

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.

3.27.

137

1., 2., 14., 16., 17., 18.

3.28.

138

6., 12., 13., 14., 15.

3.29.

139

2., 3., 5., 6., 8., 9., 10.

3.30.

140

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14.

3.31.

141

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.

3.32.

142

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.

3.33.

143

4., 5.

3.34.

144

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 26., 27., 29., 30., 31., 32.

3.35.

145

1.

3.36.

146

11., 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33.

3.37.

147

11., 18., 19., 20., 21., 22., 23.

3.38.

148

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 21.

3.39.

152

1., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 21.

3.40.

153

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.

3.41.

154

2., 3., 4., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.

3.42.

157

1., 2., 3., 4., 5., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.

3.43.

158

1., 2., 3., 4., 5.

3.44.

159

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.

3.45.

162

1., 4., 5., 9., 10., 14.

3.46.

163

6., 7., 8., 9., 12., 13., 14., 16.

3.47.

166

4., 5., 16.

3.48.

167

8., 9., 10., 17., 18., 22.

3.49.

168

1., 2., 3.

3.50.

169

1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.

4.

Kursīšu valsts mežniecība

4.1.

308

1., 2., 4., 5., 8., 9., 11., 17., 18.

4.2.

309

2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10.

4.3.

310

5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.

4.4.

321

9., 10.

4.5.

323

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 12.

4.6.

324

1., 2.

III.Dabas parka zona

5.Dabas parka zonā atrodas pārējā dabas parka teritorija, kura nav iekļauta regulējamā režīma zonā un dabas lieguma zonā.

Piezīme.

Meža kvartālu un nogabalu numuri norādīti saskaņā ar valsts meža 1997.gada mežierīcības datiem.

Vides ministra vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.februāra noteikumiem Nr.139
Zemes vienības, kuras atļauts apmežot

Nr.p.k.

Īpašuma nosaukums

Zemes kadastra numurs

Platība (ha)

1.

Līgas

8498 004 0125

44,6

2.

Pakalni

8498 003 0137

24,39

3.

Dūzēni

8498 004 0096

8,0

8498 004 0095

16,7

8498 004 0170

5,9

8498 004 0097

8,4

8498 004 0175

12,1

8498004 0123

21,4

4.

Carnikaiši

8498 004 0109

49,62

8498 004 0408

9,82

5.

Arnikas

8498 004 0153

5,4

8498 003 0255

0,4

6.

Celmiņi

8498 003 0146

26,9

8498 004 0107

5,5

7.

Garākas

8498 004 0012

17,44

8.

Susuri

8498 003 0144

7,25

9.

Lielgarākas

8498 004 0092

58,4

Vides ministra vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.februāra noteikumiem Nr.139
Meža kvartāli, kuros no 1.marta līdz 15.augustam aizliegtas medības

1. Zvārdes mežniecības 94., 95., 96., 97., 98., 99., 104., 105., 116., 117., 120., 121., 122., 123., 124., 125., 130., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 137., 138., 142., 144., 145., 146. un 168.meža kvartāls.

2. Kursīšu mežniecības 147., 148., 152., 153., 154., 157., 158., 159., 161., 162., 163., 166., 167., 169. un 321.meža kvartāls.

Vides ministra vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas parka “Zvārdes meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 139Pieņemts: 22.02.2005.Stājas spēkā: 26.02.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 25.02.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
102422
{"selected":{"value":"13.07.2013","content":"<font class='s-1'>13.07.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.07.2013","iso_value":"2013\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2005","iso_value":"2005\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2005.-12.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.07.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)