Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumus Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.296

Rīgā 2000.gada 22.augustā (prot. Nr.39 51.§)
Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību
Izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma 6.panta piekto daļu un Izglītības likuma 50.panta 3.punktu
(Grozīta ar MK 19.06.2001. noteikumiem Nr.267)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību Valsts valodas likuma 6.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajām personām.

2. Šie noteikumi neattiecas uz personām, kuras:

2.1. ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību latviešu valodā;

2.2. (svītrots ar MK 23.01.2001. noteikumiem Nr.37);

2.3. ir I, II un III grupas redzes un dzirdes invalīdi;

2.4. ir I un II grupas invalīdi ar vispārīgo saslimšanu;

2.5. ir pabeigušas akreditētas izglītības programmas apguvi izglīto­jamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

(Grozīts ar MK 07.03.2006. noteikumiem Nr.186)

3. Valsts valodas prasmes pārbaudē izvērtē personas valsts valodas prasmi atbilstoši konkrētajā profesijā vai amatā nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim.

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr.186 redakcijā)

4. Valsts un pašvaldību iestāžu, tiesu un tiesu sistēmai piederīgo iestāžu, valsts un pašvaldību uzņēmumu, kā arī to uzņēmējsabiedrību darbiniekiem, kurās lielākā kapitāla daļa pieder valstij vai pašvaldībai, profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe noteikti šo noteikumu 1.pielikumā.

5. Privāto iestāžu, organizāciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem attiecīgās profesijas vai amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi nosaka darba devējs, pašnodarbinātajām personām - pati pašnodarbinātā persona. Privāto iestāžu, organizāciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem un pašnodarbinātajām personām, kuras, pamatojoties uz likumu vai citu normatīvo aktu, veic noteiktas publiskas funkcijas, kā arī, ja to darbība skar likumīgās sabiedriskās intereses, attiecīgās profesijas vai amata pienākumu veikšanai nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe noteikti šo noteikumu 2.pielikumā. Privāto iestāžu, organizāciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem, kuru profesijas vai amati nav minēti šo noteikumu 2.pielikumā, bet kuri savā darbā tieši saskaras ar patērētājiem, jānodrošina patērētājiem iespēja saņemt nepieciešamo informāciju par preci vai pakalpojumu.

(MK 21.11.2000. noteikumu Nr.404 redakcijā)

6. Darba devējs saskaņā ar Profesiju klasifikatoru un šo noteikumu 4. un 5.punktu veido savas institūcijas amatu un profesiju sarakstu, kurā norādīti attiecīgajiem amatiem un profesijām atbilstošie valsts valodas prasmes līmeņi un pakāpes.

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr.186 redakcijā)

7. Valsts valodas centram ir pienākums pēc darba devēja pieprasījuma sniegt atzinumu par attiecīgo profesiju vai amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas līmeni un pakāpi.

8. Valsts valodas prasmi profesionālo un amata pienākumu veikšanai apliecina:

8.1. Valsts izglītības satura centra izsniegta attiecīgās pakāpes valsts valodas prasmes apliecība (3.pielikums), ko persona uzrāda darba devējam;

8.2. pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts, kurā norādīta attiecīgā valsts valodas prasmes pakāpe un kuru uzrāda darba devējam pēc viņa pieprasījuma.

(MK 23.01.2001. noteikumu Nr.37 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.06.2001. noteikumiem Nr.267; MK 07.03.2006. noteikumiem Nr.186; MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.638)

9. Valsts valodas prasmes pārbaudes komisijas (turpmāk — komisija) izveido Valsts izglītības satura centrs. Komisijas darbojas saskaņā ar Valsts izglītības satura centra vadītāja apstiprinātu nolikumu.

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr.186 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.638)

9.1 Komisijas priekšsēdētājs ir Valsts izglītības satura centra amatpersona, kuru pildīt komisijas priekšsēdētāja pienākumus ir pilnvarojis Valsts izglītības satura centra vadītājs.

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr.186 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.606)

10. Par valsts valodas lietošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir atbildīgas Valsts valodas likuma 6.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētās personas un darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II. Valsts valodas zināšanu apjoms

11. Profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamais valsts valodas zināšanu apjoms ir iedalīts trīs valodas prasmes līmeņos:

11.1. pirmais (zemākais) līmenis;

11.2. otrais (vidējais) līmenis;

11.3. trešais (augstākais) līmenis.

12. Katram valsts valodas prasmes līmenim ir divas pakāpes (A un B):

12.1. pirmā līmeņa A pakāpe — persona spēj elementāri sazināties par vienkāršām sadzīves tēmām, minimāli lieto profesionālo leksiku, lasa un saprot īsus, nesaistītus tekstus, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus, prot uzrakstīt personālās ziņas;

12.2. pirmā līmeņa B pakāpe — persona spēj vienkāršos teikumos sazināties par sadzīves un profesionālām tēmām, lasa un saprot vienkāršus tekstus, prot aizpildīt tipveida dokumentus, veidlapas, rēķinus, kvītis;

12.3. otrā līmeņa A pakāpe — persona spēj risināt vienkāršu dialogu gan par sadzīves, gan profesionālām tēmām, lasa un saprot vienkārša satura tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus, iesniegumus, pilnvaras, aktus, kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves vai ar darbu saistītām tēmām;

12.4. otrā līmeņa B pakāpe — persona spēj brīvi sarunāties par ikdienas un profesionāliem jautājumiem, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt darbam nepieciešamos dokumentus, izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus, kā arī izvērstus tekstus gan par sadzīves, gan darba tēmām;

12.5. trešā līmeņa A pakāpe — persona spēj brīvi sarunāties, diskutēt, izteikt viedokli gan par ikdienas, gan ar profesiju vai amatu saistītām tēmām, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī citus tekstus;

12.6. trešā līmeņa B pakāpe — persona spēj pilnīgi brīvi sazināties gan par ikdienas, gan ar profesiju vai amatu saistītām tēmām, spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, spēj variēt valodas izteiksmes līdzekļus, spēj uzrakstīt ar iestādes vai uzņēmuma pārvaldi saistītus dokumentus.

(Grozīts ar MK 07.03.2006. noteikumiem Nr.186)

12.1 Latviešu valodas centralizētajā eksāmenā, ko kārto izglītojamie, kuri apgūst mazākumtautību izglītības programmu (turpmāk — latviešu valodas centralizētais eksāmens), iegūtais F līmenis atbilst šajos noteikumos noteiktajai valsts valodas prasmes pirmā līmeņa A pakāpei; E līmenis — pirmā līmeņa B pakāpei; D līmenis — otrā līmeņa A pakāpei; C līmenis — otrā līmeņa B pakāpei, B līmenis — trešā līmeņa A pakāpei; A līmenis — trešā līmeņa B pakāpei. Latviešu valodas centralizētā eksāmena līmeņu aprakstu nosaka valsts vispārējās izglītības standarts un konkrētais vispārējās izglītības mācību priekšmeta standarts.

(MK 23.01.2001. noteikumu Nr.37 redakcijā)

III. Valsts valodas prasmes pārbaudes kārtība

13. Pārbaudāmās personas (turpmāk — persona) profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas prasmi novērtē komisija saskaņā ar Valsts izglītības satura centra vadītāja apstiprinātiem metodiskajiem norādījumiem.

(Grozīts ar MK 23.01.2001. noteikumiem Nr.37; MK 07.03.2006. noteikumiem Nr.186; MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.638)

14. Valsts valodas prasmi pārbauda, pamatojoties uz personas iesniegumu.

(MK 06.11.2001. noteikumu Nr.475 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.02.2004. noteikumiem Nr.100)

14.1 Piesakoties uz valsts valodas prasmes pārbaudi, iesniegumā persona norāda tai nepieciešamo valsts valodas prasmes līmeni.

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr.186 redakcijā)

15. Komisija izvērtē personas runātprasmi, lasītprasmi un rakstītprasmi kopumā un nosaka tai atbilstošo valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi.

16. Ierodoties uz valsts valodas prasmes pārbaudi, jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments un kvīts par samaksāto valsts nodevu.

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr.186 redakcijā)

17. Ja persona ir tiesīga maksāt valsts nodevu samazinātā apmērā, uz pārbaudi jāņem līdzi dokuments, kas apliecina šīs tiesības.

18. Ja persona nenokārto valsts valodas prasmes pārbaudi vai pārkāpj tās kārtību, valsts nodeva netiek atmaksāta.

19. Ierodoties pārbaudes telpā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja pārbaudi kārto persona, kas jaunāka par 15 gadiem un kurai nav izsniegts personu apliecinošs dokuments, tā komisijai uzrāda dzimšanas apliecību.

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr.186 redakcijā)

20. Ja persona veikusi apzināti prettiesiskas darbības, lai tiktu pieņemts lēmums par valsts valodas prasmes apliecības izsniegšanu, lēmumu var atcelt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Persona drīkst kārtot pārbaudi atkārtoti ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem no pārbaudes dienas.

(MK 24.02.2004. noteikumu Nr.100 redakcijā)

21. Ierodoties uz valsts valodas prasmes pārbaudi, personas pienākums ir ņemt līdzi un uzrādīt komisijas sekretāram iepriekš izsniegto valsts valodas prasmes apliecību, ja tāda ir.

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr.186 redakcijā)

21.1 Darba devējs un izziņas iestādes var pārliecināties par darbinieka uzrādītās valsts valodas prasmes apliecības autentiskumu Valsts valodas centrā (ja apliecība izsniegta līdz 2001.gada 31.janvārim) un Valsts izglītības satura centrā (ja apliecība izsniegta, sākot ar 2001.gada 1.februāri).

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr.186 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.638)

21.2 Ja darba devējam uzrādītā valsts valodas prasmes apliecība neatbilst Izglītības satura un eksaminācijas centra, Valsts valodas centra vai Valsts izglītības satura centra izsniegtajai valsts valodas prasmes apliecībai, darba devējs to nodod Valsts izglītības satura centram. Centrs pieņem lēmumu par valsts valodas prasmes apliecības anulēšanu.

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr.186 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.638)

22. Valsts valodas prasmes pārbaudē atļauts izmantot tikai komisijas izsniegtus valsts valodas prasmes pārbaudes materiālus. Valsts valodas prasmes pārbaudes materiālus aizpilda ar pildspalvu. Personu, kura pārkāpusi pārbaudes noteikumus, komisija nekavējoties izraida no pārbaudes telpām.

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr.186 redakcijā)

23. Valsts valodas prasmes pārbaude sastāv no rakstiskā pārbaudījuma un mutiskā pārbaudījuma. Rakstiskajā pārbaudījumā novērtē personas lasītprasmi un rakstītprasmi. Mutiskajā pārbaudījumā novērtē personas runātprasmi. Valsts valodas prasmes pārbaude nav nokārtota, ja persona atsakās kārtot kādu no pārbaudījumiem (runātprasme (intervija), lasītprasme vai rakstītprasme).

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr.186 redakcijā)

24. Ja persona nenokārto valsts valodas prasmes pārbaudi tam līmenim, uz kuru persona bija pieteikusies, paliek spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iepriekš izsniegtā valsts valodas prasmes apliecība.

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr.186 redakcijā)

24.1 Ja personai ir iepriekš izsniegta valsts valodas prasmes apliecība, bet pirms valsts valodas prasmes pārbaudes persona to nevar uzrādīt komisijas sekretāram, jo tā ir nozaudēta vai nozagta, zudušo valsts valodas prasmes apliecību anulē un par to ievieto attiecīgu informāciju Valsts izglītības satura centra mājaslapā internetā.

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr.186 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.638)

24.2 Persona, kura nenokārto valsts valodas prasmes pārbaudi, drīkst kārtot to atkārtoti ne agrāk kā pēc mēneša.

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr.186 redakcijā)

25. Pārbaudes norisi protokolē komisijas sekretārs. Protokola lapām jābūt numurētām, visām ailēm aizpildītām, protokolos nedrīkst būt svītrojumi, labojumi, dzēsumi.

26. Pirms valsts valodas prasmes pārbaudes komisijas loceklis personu iepazīstina ar valsts valodas prasmes pārbaudes noteikumiem. Pēc iepazīšanās ar valsts valodas prasmes pārbaudes noteikumiem persona parakstās protokolā, apliecinot, ka ir iepazinusies ar valsts valodas prasmes pārbaudes noteikumiem un piekrīt tiem.

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr.186 redakcijā)

26.1 Protokolā ieraksta personas kopējo valsts valodas prasmes pārbaudē iegūto rezultātu.

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr.186 redakcijā)

26.2 Pēc valsts valodas prasmes pārbaudes persona parakstās protokolā, apliecinot, ka ir saņēmusi valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātus.

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr.186 redakcijā)

27. Komisijas locekļi paraksta protokolu, kad valsts valodas prasmes pārbaude beigusies.

28. Komisijas sekretārs apzīmogo protokolu ar komisijas zīmogu un iesniedz protokolu Valsts izglītības satura centrā.

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr.186 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.638)

29. Valsts izglītības satura centrs, pamatojoties uz komisijas protokolā ierakstītajiem personas valsts valodas prasmes rezultātiem, 10 darbdienu laikā izsniedz valsts valodas prasmes apliecību. Pēc personas lūguma Valsts izglītības satura centrs apliecību var nosūtīt ierakstītā vēstulē pa pastu.

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr.186 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.638)

30. Ja apliecība ir nozaudēta, Valsts izglītības satura centrs pārbauda, vai tā bija iegūta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un izsniedz apliecību atkārtoti.

(MK 06.11.2001. noteikumu Nr.475 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.638)

30.1 Atkārtoti valsts valodas prasmes apliecību izsniedz par maksu, kas nepārsniedz tās izgatavošanas un nosūtīšanas izdevumus. Uz atkārtoti izsniegtas apliecības ir norāde "Izsniegta atkārtoti" (4.pielikums). Atkārtoti izsniegta valsts valodas prasmes apliecība saņemama Valsts izglītības satura centrā.

(MK 07.03.2006. noteikumu Nr.186 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.638)

31. Ja persona iebilst pret valsts valodas prasmes novērtējumu vai apšauba pārbaudes atbilstību normatīvajiem aktiem, tā var iesniegt attiecīgu iesniegumu Valsts izglītības satura centrā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 24.02.2004. noteikumu Nr.100 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.638)

32. Valsts izglītības satura centra lēmumu par pārbaudes kārtības atbilstību normatīvajiem aktiem persona var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 23.01.2001. noteikumiem Nr.37; MK 24.02.2004. noteikumiem Nr.100; MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.638)

32.1 Personām, kuras nokārtojušas latviešu valodas centralizēto eksāmenu un kuras profesionālo un amata pienākumu veikšanai kā valsts valodas prasmes apliecinājumu izmanto pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikātu, valsts valodas prasmes pārbaude nav jākārto.

(MK 23.01.2001. noteikumu Nr.37 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.06.2001. noteikumiem Nr.267)

IV. Noslēguma jautājumi

33. No 1992. līdz 2000.gadam izdotās valsts valodas prasmes apliecības pēc šo noteikumu stāšanās spēkā ir derīgas, un valsts valodas prasmes pārbaude atkārtoti nav jākārto.

34. No 1992. līdz 2000.gadam izdotajās valsts valodas prasmes apliecībās norādītās pakāpes atbilst šajos noteikumos noteiktajiem valsts valodas prasmes līmeņiem. Pirmā līmeņa A un B pakāpe atbilst valsts valodas prasmes pirmajai (zemākajai) pakāpei. Otrā līmeņa A un B pakāpe atbilst valsts valodas prasmes otrajai (vidējai) pakāpei. Trešā līmeņa A un B pakāpe atbilst valsts valodas prasmes trešajai (augstākajai) pakāpei.

35. Līdz 2001.gada 1.janvārim valsts valodas prasmes pārbaude notiek pastāvīgajās valsts valodas atestācijas komisijās.

36. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.septembri.

37. Līdz 2002.gada 1.septembrim vispārējās vidējās izglītības sertifikātu aizstāj latviešu valodas centralizētā eksāmena rezultātus apliecinošs dokuments.

(MK 23.01.2001. noteikumu Nr.37 redakcijā)

38. Līdz 2003.gada 1.septembrim izglītojamajiem, kuri apgūst mazākumtautību izglītības programmas un, beidzot 9.klasi, kārto latviešu valodas eksāmenu, valsts valodas prasmes pakāpe tiek piešķirta atbilstoši iegūtajam vērtējumam latviešu valodas eksāmenā un ierakstīta apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā, kuru uzrāda darba devējam pēc viņa pieprasījuma. Eksāmenā iegūtās 10-9 balles atbilst šajos noteikumos noteiktajai valsts valodas prasmes otrā līmeņa B pakāpei, 8-7 balles — otrā līmeņa A pakāpei, 6-5 balles — pirmā līmeņa B pakāpei, 4 balles — pirmā līmeņa A pakāpei.

(MK 19.06.2001. noteikumu Nr.267 redakcijā)

39. Izglītības iestāde apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā ieraksta, ka izglītojamajam, kurš apgūst mazākumtautību izglītības programmas un, beidzot 9.klasi, kārto latviešu valodas eksāmenu, piešķirta attiecīga valsts valodas prasmes pakāpe.

(MK 03.07.2001. noteikumu Nr.296 redakcijā)

40. Valsts izglītības satura centrs, pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu, apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā ieraksta, ka izglītojamajam, kurš apguvis mazākumtautību izglītības programmas un, beidzot 9.klasi 2000./2001.mācību gadā, nokārtojis latviešu valodas eksāmenu, piešķirta attiecīga valsts valodas prasmes pakāpe.

(MK 03.07.2001. noteikumu Nr.296 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.638)

41. Personas, kuru profesijas un amati no jauna iekļauti šo noteikumu 2.pielikumā un kurām darba devējs iepriekš nav noteicis atbilstošo valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi, profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu apgūst:

41.1. valodas prasmes pirmajā (zemākajā) līmenī – līdz 2009.gada 1.februārim;

41.2. valodas prasmes otrajā (vidējā) līmenī – līdz 2009.gada 1.augustam;

41.3. valodas prasmes trešajā (augstākajā) līmenī – līdz 2010.gada 1.janvārim.

(MK 29.07.2008. noteikumu Nr.612 redakcijā)

42. Valsts valodas prasmes apliecības, kuras līdz 2009.gada 1.jūlijam izsniedzis Izglītības satura un eksaminācijas centrs, ir derīgas, un valsts valodas prasmes pārbaude vēlreiz nav jākārto.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.638 redakcijā)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Tieslietu ministre I.Labucka
1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.296
Amatu un profesiju iedalījums atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei

(Pielikums MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1023 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.07.2008. noteikumiem Nr.495)

Amati un profesijas iedalītas atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei, izmantojot Profesiju klasifikatorā1 doto amatu un profesiju raksturojumu un ņemot vērā profesionālo pienākumu pildīšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu.

1.līmeņa A pakāpe nepieciešama profesijām un amatiem, kas saistīti ar nekvalificēta roku darba veikšanu, ievērojot elementāru darba drošību, un Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem:

6111 Labības un sakņaugu audzētāji:

6111 01 Graudaugu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111 02 Linu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111 03 Dārzeņu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111 04 Cukurbiešu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111 05 Kartupeļu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111 06 Graudaugu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6111 07 Linu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6111 08 Dārzeņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6111 09 Cukurbiešu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6111 10 Kartupeļu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6112 Koku un krūmu audzētāji:

6112 01 Augļu koku APGRIEZĒJS

6112 02 Kokaudzētavas SAIMNIEKS

6112 03 Kokaudzētavas STRĀDNIEKS

6112 04 Augļu koku POTĒTĀJS

6112 05 Bērzu sulas TECINĀTĀJS

6112 06 Augļu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6112 07 Krūmu kultūru laukSAIMNIEKS

6112 08 Apiņu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6112 09 Augļu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6112 10 Krūmu kultūru audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6112 11 Apiņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6114 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji:

6114 01 LaukSAIMNIEKS

6114 02 LaukSTRĀDNIEKS

6121 Piena lopu un citu mājdzīvnieku audzētāji:

6121 01 LOPKOPIS

6121 02 Mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121 03 Liellopu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121 04 Aitu CIRPĒJS

6121 05 GANS

6121 06 Gaļas un ādu APSTRĀDĀTĀJS

6121 07 Mehanizētās slaukšanas OPERATORS

6121 08 Liellopu LOPKOPIS

6121 09 CŪKKOPIS

6121 10 AITKOPIS

6121 11 Zirgaudzētavas laukSAIMNIEKS

6121 12 Cūku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121 13 Aitu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121 14 Kažokādu mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121 15 Suņu AUDZĒTĀJS

6121 16 Sporta zirgu TRENERIS

6121 17 Jaunlopu KOPĒJS

6121 18 ZIRGKOPIS

6121 19 Lauku STRĀDNIEKS (lopkopībā)

6122 Mājputnu audzētāji:

6122 01 Mājputnu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6122 02 Mājputnu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6122 03 Inkubatora OPERATORS

6122 04 PUTNKOPIS

6122 05 Olu ražošanas laukSAIMNIEKS

6122 06 Spalvu ŠĶIROTĀJS

6124 Jauktas lopkopības prečprodukcijas ražotāji:

6124 01 Dažādu sugu dzīvnieku LOPKOPIS

6124 02 Dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6142 Ogļdeģi un tiem radniecīgu profesiju darbinieki:

6142 01 ATSVEĶOTĀJS

6142 02 OGĻDEĢIS

9120 Apavu tīrītāji un citi vienkāršu ielu pakalpojumu sniedzēji:

9120 01 Apavu TĪRĪTĀJS

9120 02 Plakātu LĪMĒTĀJS

9120 03 Automašīnu logu MAZGĀTĀJS

9120 04 IZSŪTĀMAIS

9131 Mājstrādnieki:

9131 01 MĀJKALPOTĀJS

9131 02 MĀJSTRĀDNIEKS

9132 Kantoru, viesnīcu un citu iestāžu apkopēji:

9132 02 APKOPĒJS

9132 03 TĪRĪTĀJS (roku darba)

9132 04 Trauku MAZGĀTĀJS

9132 05 Virtuves STRĀDNIEKS

9133 Veļas mazgātāji un gludinātāji:

9133 01 Veļas MAZGĀTĀJS

9133 02 Veļas GLUDINĀTĀJS

9133 03 Veļas PĀRZINIS

9133 04 TĪRĪTĀJS (ķīmiskajā tīrīšanā)

9142 Transportlīdzekļu, logu un citu priekšmetu mazgātāji:

9142 01 Logu MAZGĀTĀJS

9142 02 Transportlīdzekļu TĪRĪTĀJS

9161 Atkritumu savācēji:

9161 01 Atkritumu SAVĀCĒJS

9161 02 Pelnu IZVĀCĒJS

9161 03 Izgāztuves DEŽURANTS

9162 Ielu slaucītāji, sētnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:

9162 01 SĒTNIEKS2

9162 02 Gadījuma darbu STRĀDNIEKS

9211 Fermu strādnieki:

9211 02 ZIRGKOPĒJS

9211 03 Saimniecības STRĀDNIEKS

9211 05 LOPKOPĒJS

9211 06 Sezonas STRĀDNIEKS

9211 07 Linu PLŪCĒJS

9211 08 SLAUCĒJS

9211 09 Lauksaimniecības palīgSTRĀDNIEKS

9212 Mežstrādnieki:

9212 01 MežSTRĀDNIEKS

9213 Zivsaimniecības un medību saimniecības strādnieki:

9213 01 Zivsaimniecības STRĀDNIEKS

9213 02 Medību saimniecības STRĀDNIEKS

9311 Raktuvju un karjeru strādnieki:

9311 01 Karjera palīgSTRĀDNIEKS

9311 02 RACĒJS

9311 04 Kūdras ieguves palīgSTRĀDNIEKS

9311 05 Bunkura APKALPOTĀJS

9312 Ceļu, dambju un tiem līdzīgu būvju celtniecības un ekspluatācijas strādnieki:

9312 01 BūvSTRĀDNIEKS

9312 02 Ceļa STRĀDNIEKS

9312 03 GRĀVRACIS

9312 04 Dzelzceļa STRĀDNIEKS

9312 05 ASFALTĒTĀJS

9312 06 HidroIZOLĒTĀJS

9312 07 APGAITNIEKS

9312 08 Inženiertehnisko būvju remonta STRĀDNIEKS

9313 Ēku būvniecības strādnieki:

9313 01 Ēku būvSTRĀDNIEKS

9313 02 RemontSTRĀDNIEKS

9321 Montētāji:

9321 01 ŠĶIROTĀJS (roku darba)

9321 02 MONTĒTĀJS (roku darba)

9321 03 Izejvielu SAGATAVOTĀJS

9321 04 Produkcijas NOŅĒMĒJS (no mašīnas)

9321 05 SPOLĒTĀJS (roku darba)

9321 06 SIJĀTĀJS

9321 07 GRATĒTĀJS

9321 08 KOMPLEKTĒTĀJS

9321 09 Apdares LICĒJS

9321 10 Izstrādājumu VEIDOTĀJS

9321 11 Karstā metāla NOVĀCĒJS (no velmēšanas stāva)

9322 Iesaiņotāji un citi rūpniecības strādnieki:

9322 01 IESAIŅOTĀJS (roku darba)

9322 02 PalīgSTRĀDNIEKS

9322 03 MAZGĀTĀJS (roku darba)

9322 04 UZSITĒJS (kalēja darbos)

9322 05 Ķīpu SĒJĒJS

9322 07 Izstrādājumu MARĶĒTĀJS

9322 08 Paraugu NOŅĒMĒJS

9322 09 TĪRĪTĀJS

9322 10 Naftas produktu LĒJĒJS

9322 11 KOMPLEKTĒTĀJS IESAIŅOTĀJS

9322 12 Kaļķu IZKRĀVĒJS

9322 13 Naftas produktu PIEŅĒMĒJS

9333 Krāvēji:

9333 01 KRĀVĒJS (roku darba)

9333 02 DOKERS

9333 03 Kravas NESĒJS

9333 04 STROPĒTĀJS

9333 05 REKVIZITORS

9333 06 Skatuves STRĀDNIEKS

9333 07 Transporta STRĀDNIEKS

1.līmeņa B pakāpe nepieciešama profesijām un amatiem, kas darba procesā saistīti ar instrukciju un tehnoloģiju ievērošanu, mašīnu un iekārtu izmantošanu un apkalpošanu, ievērojot darba drošību, un Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem:

3474 Klauni, burvju mākslinieki, akrobāti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti:

3474 01 AKROBĀTS

3474 02 Cirka MĀKSLINIEKS

3474 03 Striptīza MĀKSLINIEKS

3474 04 KLAUNS

3474 05 KOMIĶIS

3474 06 HIPNOTIZĒTĀJS

3474 07 ILUZIONISTS

3474 08 IMITĒTĀJS

3474 09 ŽONGLIERIS

3474 10 Burvju MĀKSLINIEKS

3474 11 Triku MEISTARS

3474 12 Leļļu MEISTARS

3474 13 DRESĒTĀJS

3474 14 VēderRUNĀTĀJS

4133 Transporta darbības uzskaites darbinieki:

4133 08 Transportlīdzekļu PIEŅĒMĒJS

4133 09 Kravas PIEŅĒMĒJS NOSŪTĪTĀJS

4133 10 Ātrummērīšanas lenšu NOLASĪTĀJS

4134 Ostu operatīvie darbinieki:

4134 01 Kravas pārkraušanas darbu ORGANIZATORS ostā

4134 02 TĀLMANIS

4134 03 Kuģu AĢENTS

4141 Bibliotēku un kartotēku darbinieki:

4141 05 Kopēšanas mašīnu OPERATORS

5143 Apbedīšanas pakalpojumu darbinieki:

5143 01 BALZAMĒTĀJS

5143 02 IEZĀRKOTĀJS

5143 03 KAPRACIS

6113 Dārznieki, dārza kultūru un stādu audzētāji:

6113 01 DĀRZNIEKS

6113 02 Dārzniecības STRĀDNIEKS

6113 03 Dārzniecības LAUKKOPIS

6113 04 Parka DĀRZNIEKS

6113 05 Siltumnīcas DĀRZNIEKS

6113 06 Sēklu audzēšanas DĀRZNIEKS

6113 07 Siltumnīcas STRĀDNIEKS

6113 08 Puķu AUDZĒTĀJS

6113 09 Sēņu AUDZĒTĀJS

6113 10 DĀRZKOPIS (stādu audzētājs)

6113 11 Rožu AUDZĒTĀJS

6113 12 Labiekārtošanas STRĀDNIEKS

6113 13 Apstādījumu KOPĒJS

6113 14 DaiļDĀRZNIEKS

6113 15 Lauku STRĀDNIEKS (augkopībā)

6113 16 KokKOPIS (arborists)

6123 Biškopji:

6123 01 BIŠKOPIS

6123 02 DRAVNIEKS

6129 Citi lopkopības prečprodukcijas ražotāji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki:

6129 01 Laboratorijas dzīvnieku AUDZĒTĀJS

6129 02 Dzīvnieku DRESĒTĀJS

6129 03 Savvaļas/putnu AUDZĒTĀJS

6129 04 Savvaļas/kažokādu dzīvnieku KOPĒJS

6129 05 Savvaļas/kažokādu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6129 06 Krātiņa UZRAUGS

6129 07 Dzīvnieku rezervāta UZRAUGS

6129 08 Suņu audzētavas UZRAUGS

6129 09 Zooloģiskā dārza UZRAUGS

6129 10 Zooloģiskā dārza STRĀDNIEKS

6129 11 Vivārija dzīvnieku KOPĒJS

6129 12 Lopu KĀVĒJS

6129 13 Suņkopības INSTRUKTORS

6129 14 Suņu PAVADONIS

6141 Mežstrādnieki un mežcirtēji:

6141 01 Koku AIZZĪMĒTĀJS

6141 02 Koku ATZAROTĀJS

6141 03 Koku VEDĒJS

6141 04 MEŽCIRTĒJS

6141 05 MEŽSTRĀDNIEKS

6141 06 PLOSTNIEKS

6141 07 Koku PLUDINĀTĀJS

6141 08 Malkas SKALDĪTĀJS

6141 09 ZĀĢĒTĀJS

6141 10 Plostu SĒJĒJS

6141 11 Meža STĀDĪTĀJS

6141 12 Kokmateriālu MARĶĒTĀJS

6141 13 Koku KRĀVĒJS

6141 14 Koksnes ŠĶIROTĀJS

6141 15 Zāģu SAGATAVOTĀJS

6141 16 Pašgājēja transporta līdzekļu VADĪTĀJS

6141 17 Vinčas VADĪTĀJS

6141 18 Treilēšanas un iekraušanas iekārtu MAŠĪNISTS

6141 19 Automatizēto meža transporta līdzekļu OPERATORS

6151 Ūdens augu un dzīvnieku audzētāji:

6151 01 Zivsaimniecības ZIVKOPIS

6151 02 ZivSAIMNIEKS

6151 03 Zivju/inkubatora STRĀDNIEKS

6152 Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejnieki:

6152 01 Saldūdens/zivju APSTRĀDĀTĀJS

6152 02 Iekšējo ūdeņu un piekrastes ZVEJNIEKS

6152 03 ŠĶIPERIS

6153 Dziļūdens zvejnieki:

6153 01 Zivju APSTRĀDĀTĀJS

6153 02 Zivju apstrādes OPERATORS (dziļūdens zvejā)

6153 03 Dziļūdens ZVEJNIEKS

6153 05 TRAĻMEISTARS

6153 06 Vecākais TRAĻMEISTARS

6153 07 Zivju apstrādes iekārtas MAŠĪNISTS

6154 Mednieki:

6154 01 Medību DZINĒJS

6154 02 MEDNIEKS

7111 Karjera strādnieki:

7111 01 KALNRACIS

7111 02 Karjera STRĀDNIEKS

7111 03 Paraugu NOŅĒMĒJS (karjeros)

7111 04 Karjera NOSTIPRINĀTĀJS

7111 05 Karjera BŪVGALDNIEKS

7112 Spridzinātāji:

7112 01 SPRIDZINĀTĀJS

7113 Akmeņkaļi:

7113 01 AKMEŅKALIS

7113 02 Uzstādes AKMEŅKALIS

7113 03 Mūrniecības AKMEŅKALIS

7113 04 DekorētājAKMEŅKALIS

7113 05 Smilšstrūklošanas AKMEŅKALIS

7113 06 Kapu/akmens plākšņu IZGATAVOTĀJS

7114 Pazemes strādnieki:

7114 01 Iežu IZCIRTĒJS

7114 02 Pazemes eju NOSTIPRINĀTĀJS

7121 Celtnieki:

7121 01 CELTNIEKS

7121 02 Ēku CELTNIEKS

7121 03 Būvkonstrukciju MONTĒTĀJS

7121 04 BŪVNIEKS

7121 05 Sausās būves CELTNIEKS

7121 06 Guļbūves ēku CELTNIEKS

7122 Mūrnieki:

7122 01 Ķieģeļu MŪRNIEKS

7122 02 Akmeņu MŪRNIEKS

7122 03 FLĪZĒTĀJS

7122 04 Marmora KLĀJĒJS

7122 05 Mozaīkas KLĀJĒJS

7122 06 BRUĢĒTĀJS

7122 07 Krāšņu PODNIEKS

7122 08 MŪRNIEKS

7122 09 Dūmeņu MŪRNIEKS

7122 10 Ugunsdrošo krāšņu CELTNIEKS

7122 11 Kausu ODERĒTĀJS

7122 12 Kamīnu LICĒJS

7123 Betonētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:

7123 01 BETONĒTĀJS

7123 02 STIEGROTĀJS

7123 03 Betona SAGATAVOTĀJS

7123 04 Veidņu GATAVOTĀJS

7124 Namdari un galdnieki:

7124 01 NAMDARIS

7124 02 Būvizstrādājumu GALDNIEKS

7124 04 Būvkonstrukciju MONTĒTĀJS

7124 05 Skatuves MONTĒTĀJS

7124 06 Skatuves MEISTARS

7124 07 Sausās būves MONTIERIS

7124 09 BūvGALDNIEKS

7129 Citi celtnieki, montētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:

7129 02 Drenu LICĒJS

7129 04 BALSINĀTĀJS

7129 07 Sastatņu MONTĒTĀJS

7129 08 BRIGADIERIS

7129 09 Rūpnieciskais ALPĪNISTS

7129 10 Inženiertehnisko būvju BRIGADIERIS

7131 Jumiķi:

7131 01 JUMIĶIS

7132 Grīdu un plāksnīšu licēji:

7132 01 Grīdas KLĀJĒJS

7132 02 Parketa KLĀJĒJS

7132 03 Plāksnīšu KLĀJĒJS

7132 04 Grīdas FLĪZĒTĀJS

7133 Apmetēji:

7133 01 APMETĒJS

7133 02 Dekoratīvo elementu APMETĒJS

7133 03 Ārdarbu APMETĒJS

7133 04 Dekoratīvo būvelementu VEIDOTĀJS

7134 Izolētāji:

7134 01 IZOLĒTĀJS

7134 02 Akustikas IZOLĒTĀJS

7134 03 Cauruļu un katlu IZOLĒTĀJS

7134 04 Saldēšanas iekārtu IZOLĒTĀJS

7134 05 Ēku SILTINĀTĀJS

7135 Stiklinieki:

7135 01 STIKLINIEKS

7135 02 Transportlīdzekļu STIKLINIEKS

7135 03 Dekoratīvo darbu STIKLINIEKS

7135 04 Jumta seguma STIKLINIEKS

7136 Sanitārtehniķi:

7136 01 SANITĀRTEHNIĶIS

7136 02 Cauruļvadu SANITĀRTEHNIĶIS

7136 03 Cauruļvadu MONTĒTĀJS

7136 04 Sanitārtehnisko iekārtu MONTĒTĀJS

7136 05 Ēku iekšējo sakaru montāžas un apkalpošanas SPECIĀLISTS

7137 Būvelektriķi:

7137 01 Elektrotīklu ELEKTRIĶIS

7137 02 Apgaismes ELEKTRIĶIS

7137 03 BūvELEKTRIĶIS

7141 Krāsotāji un tapešu līmētāji:

7141 01 Ēku KRĀSOTĀJS

7141 02 Tapešu LĪMĒTĀJS

7141 03 Konstrukciju KRĀSOTĀJS

7141 04 DekorētājKRĀSOTĀJS

7141 05 Apdares darbu STRĀDNIEKS

7141 06 Būvniecības KRĀSOTĀJS

7142 Lakotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:

7142 01 Transportlīdzekļu KRĀSOTĀJS

7142 02 Izstrādājumu KRĀSOTĀJS

7142 03 LAKOTĀJS

7143 Celtniecības konstrukciju tīrītāji:

7143 01 Būvju TĪRĪTĀJS

7143 02 Konstrukciju TĪRĪTĀJS

7143 03 SKURSTEŅSLAUĶIS

7211 Metālliešanas veidņu izgatavotāji:

7211 01 Veidņu IZGATAVOTĀJS

7211 02 Serdeņu IZGATAVOTĀJS

7211 03 Metāllējumu VEIDOTĀJS

7211 04 Metāllējumu APCIRTĒJS

7211 05 Metāllējumu IZSITĒJS

7212 Metinātāji:

7212 02 GāzMETINĀTĀJS

7212 05 LODĒTĀJS

7212 08 KontaktMETINĀTĀJS

7212 09 Rokas LokMETINĀTĀJS (MMA)

7212 10 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

7212 11 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

7212 12 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

7212 13 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar automātiskām iekārtām

7212 14 LāzerMETINĀTĀJS

7212 15 TermoGRIEZĒJS

7212 16 Plastmasas METINĀTĀJS

7212 17 Metālmateriālu METINĀTĀJS

7212 18 Dzelzceļa METINĀTĀJS

7213 Valcētāji, skārdnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:

7213 01 Skārda VALCĒTĀJS

7213 02 SKĀRDNIEKS

7213 03 Skārda LIECĒJS

7213 04 Jumtu SKĀRDNIEKS

7213 05 Automobiļu SKĀRDNIEKS

7214 Metāla konstrukciju montētāji:

7214 01 Metāla konstrukciju ATSLĒDZNIEKS

7214 02 Kuģubūves ATSLĒDZNIEKS

7214 03 Kuģu remontATSLĒDZNIEKS

7214 04 KNIEDĒTĀJS

7214 05 Metāla GRIEZĒJS

7214 06 Pārmiju ATSLĒDZNIEKS

7214 07 AIZZĪMĒTĀJS

7215 Takelētāji:

7215 01 TAKELĒTĀJS

7215 02 Kuģu TAKELĒTĀJS

7215 03 Celējmehānismu TAKELĒTĀJS

7215 04 Kabeļu TAKELĒTĀJS

7215 05 Kabeļu VIJĒJS

7215 06 Trošu VIJĒJS

7215 07 Skatuves TAKELĒTĀJS

7215 08 Karstās/metāla produkcijas NOŅĒMĒJS

7221 Kalēji un presētāji:

7221 01 KALĒJS

7221 02 Metāla ŠTANCĒTĀJS

7221 03 Metāla PRESĒTĀJS

7221 04 VARKALIS

7221 05 VELMĒTĀJS

7221 06 METĀLLĒJĒJS

7221 07 ATSPEROTĀJS

7222 Instrumentatslēdznieki:

7222 02 Slēdzeņu ATSLĒDZNIEKS

7222 03 Instrumentu ATSLĒDZNIEKS

7222 04 Ieroču ATSLĒDZNIEKS

7222 05 METĀLAPSTRĀDĀTĀJS

7223 Metālapstrādes darbgaldu strādnieki, laboranti un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:

7223 01 FRĒZĒTĀJS

7223 02 URBĒJS

7223 03 VIRPOTĀJS

7223 05 ĒVELĒTĀJS

7223 06 TĒSĒJS

7223 07 Šablonu MEISTARS

7223 09 Darbgaldu REGULĒTĀJS

7223 10 Darbgaldu IESTATĪTĀJS

7223 11 Metālu MAŠĪNAPSTRĀDĀTĀJS

7223 12 Metināšanas automātu REGULĒTĀJS

7223 13 IZVIRPOTĀJS

7223 14 Ciparu programmas vadības darbgaldu IESTATĪTĀJS

7223 15 Termoapstrādes SPECIĀLISTS

7223 16 LABORANTS

7223 17 KONTROLIERIS

7223 18 DEFEKTOSKOPISTS

7223 19 PIROMETRISTS

7223 20 IZMĒĢINĀTĀJS

7223 21 DOZIMETRISTS

7223 22 RADIOMETRISTS

7223 23 BRIGADIERIS (dzelzceļā)

7223 24 Sliežu defektoskopijas BRIGADIERIS

7223 25 Sliežu DEFEKTOSKOPISTS

7223 26 Sliežu ceļu BRIGADIERIS

7223 27 Zemes klātnes uzturēšanas BRIGADIERIS

7223 28 Dzelzceļa mašīnu IESTATĪTĀJS

7223 29 Zāģripu LABOTĀJS

7224 Slīpētāji, pulētāji, instrumentu asinātāji:

7224 02 PULĒTĀJS

7224 03 Instrumentu ASINĀTĀJS

7224 04 SLĪPĒTĀJS

7224 05 Metāla RŪDĪTĀJS

7224 06 ELEKTROEROZISTS

7224 07 SMIRĢELĒTĀJS

7231 Transportlīdzekļu mehāniķi un atslēdznieki:

7231 01 Transporta MEHĀNIĶIS

7231 02 Garāžas MEHĀNIĶIS

7231 03 AutoMEHĀNIĶIS

7231 04 Transportlīdzekļu dzinēju REGULĒTĀJS

7231 05 AutoATSLĒDZNIEKS

7231 06 Transportlīdzekļu motoru MEHĀNIĶIS

7231 07 Ritošā sastāva ATSLĒDZNIEKS

7231 08 Kuģu motoru MEHĀNIĶIS

7231 09 Sliežu ceļu/mašīnu un mehānismu REGULĒTĀJS

7231 10 AutoMEHĀNIĶA PALĪGS

7231 11 Palīdzības vilciena MEHĀNIĶIS

7231 12 Refrižeratorsekciju MEHĀNIĶIS

7231 13 Uzkalna ATSLĒDZNIEKS

7232 Lidmašīnu mehāniķi:

7232 01 Lidmašīnas MEHĀNIĶIS

7232 02 Dzinēja MEHĀNIĶIS

7232 03 AvioMEHĀNIĶIS

7233 Rūpniecības un lauksaimniecības mašīnu mehāniķi un atslēdznieki:

7233 01 MEHĀNIĶIS

7233 02 Lauksaimniecības mašīnu MEHĀNIĶIS

7233 03 Kuģa MEHĀNIĶIS

7233 04 MONTĒTĀJS

7233 05 Dzinēju REGULĒTĀJS

7233 06 EĻĻOTĀJS

7233 07 Saldējamo iekārtu MEHĀNIĶIS

7233 08 Turbīnu MEHĀNIĶIS

7233 09 Dzinēju MEHĀNIĶIS

7233 10 Rakstāmmašīnu MEHĀNIĶIS

7233 11 Poligrāfisko iekārtu MEHĀNIĶIS

7233 12 REMONTATSLĒDZNIEKS

7233 13 Vilces MEHĀNIĶIS

7233 14 Celtniecības un ceļu būves mašīnu ATSLĒDZNIEKS

7233 15 Tekstilražošanas iekārtas MEHĀNIĶIS

7233 16 Kuģa MOTORISTS

7233 17 Kuģa saldēšanas iekārtas MAŠĪNISTS

7233 18 Kuģa zivju apstrādes iekārtas MAŠĪNISTS

7233 19 Siltumiekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS

7233 20 Katlu TĪRĪTĀJS

7233 21 Siltumiekārtu apkalpošanas ATSLĒDZNIEKS

7233 22 Sietu cilindru APVILCĒJS

7233 23 ATSLĒDZNIEKS

7233 24 Gāzes iekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS

7233 25 Meistara PALĪGS

7233 26 Tilpņu TĪRĪTĀJS

7233 27 Lauksaimniecības tehnikas REMONTATSLĒDZNIEKS

7233 28 Kokapstrādes iekārtu MEHĀNIĶIS

7233 29 Aukstuma iekārtu MEHĀNIĶIS

7233 30 Metālapstrādes iekārtu MEHĀNIĶIS

7233 31 Celtniecības un ceļu būves mašīnu MEHĀNIĶIS

7233 32 Mežsaimniecības tehnikas MEHĀNIĶIS

7241 Elektromehānisko iekārtu mehāniķi:

7241 01 ELEKTRIĶIS

7241 02 ElektroMONTIERIS

7241 03 ElektroATSLĒDZNIEKS

7241 04 Ventilācijas, kondicionēšanas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS

7241 05 Liftu elektroMEHĀNIĶIS

7241 06 Dzelzceļa elektroMONTIERIS

7241 07 Elektromehānisko iekārtu MEHĀNIĶIS

7241 08 AutoELEKTRIĶIS

7241 09 Kontroles mēraparātu un automātikas elektroATSLĒDZNIEKS

7241 10 Tehnisko sistēmu apsardzes elektroMONTIERIS

7241 11 Dzelzceļa elektroMEHĀNIĶIS

7241 12 Pasažieru vilciena elektroMEHĀNIĶIS

7242 Elektronisko iekārtu mehāniķi:

7242 01 Elektronikas MEHĀNIĶIS

7242 02 Elektronikas REGULĒTĀJS

7242 03 Elektronikas MONTĒTĀJS

7242 04 Signāliekārtu MONTĒTĀJS

7242 05 Telesakaru iekārtu MONTĒTĀJS

7242 06 Datortehnikas MEHĀNIĶIS

7242 07 Kopēšanas tehnikas MEHĀNIĶIS

7243 Radio un televīzijas iekārtu mehāniķi:

7243 01 Radio MEHĀNIĶIS

7243 02 Televizoru MEHĀNIĶIS

7243 03 Audiovizuālās iekārtas MEHĀNIĶIS

7243 04 TRAFARETISTS

7243 05 RadioELEKTRONIĶIS

7243 06 KinoMEHĀNIĶIS

7234 07 Radio un televīzijas iekārtu MEHĀNIĶIS

7244 Telegrāfa un telefona iekārtu mehāniķi:

7244 01 Telefonu MEHĀNIĶIS

7244 02 Telegrāfa MEHĀNIĶIS

7244 03 Remonta MEHĀNIĶIS

7244 04 Uzstādes MEHĀNIĶIS

7244 05 Telesakaru iekārtu MONTIERIS

7245 Elektrolīniju mehāniķi:

7245 01 Gaisa kabeļu LICĒJS

7245 02 Vadu VILCĒJS

7245 03 Elektrolīniju MEHĀNIĶIS

7245 04 Telefona sakaru MEHĀNIĶIS

7245 05 Telegrāfa sakaru MEHĀNIĶIS

7245 06 LīnijSTRĀDNIEKS

7245 07 Pazemes kabeļu LICĒJS

7245 08 Lauku elektroMONTIERIS

7245 09 Augstsprieguma līniju elektroMONTIERIS

7245 10 Kabeļu līniju elektroMONTIERIS

7245 11 Kabeļu trašu UZRAUGS

7245 12 Gaisvadu līniju elektroMONTIERIS

7245 13 Kontakttīklu elektroMONTIERIS

7311 Precīzijas ierīču un instrumentu izgatavotāji un labotāji:

7311 01 PulksteņMEISTARS

7311 02 Medicīnas instrumentu MEISTARS

7311 03 Protēžu MEISTARS

7311 04 Optikas ierīču MEISTARS

7311 05 Instrumentu MEISTARS

7311 06 Zobu/protēžu MEISTARS

7311 07 Ortopēdijas instrumentu MEISTARS

7311 08 Kontroles aparātu un mēriekārtu MEHĀNIĶIS

7312 Mūzikas instrumentu izgatavotāji un labotāji:

7312 01 Stīginstrumentu MEISTARS

7312 02 Akordeonu MEISTARS

7312 03 Koka pūšaminstrumentu MEISTARS

7312 04 Metāla pūšaminstrumentu MEISTARS

7312 05 Klavieru MEISTARS

7312 06 Ērģeļu MEISTARS

7312 07 Mūzikas instrumentu SKAŅOTĀJS

7312 08 Stīgu IZGATAVOTĀJS

7312 09 Mūzikas instrumentu IZGATAVOTĀJS

7312 10 Mūzikas instrumentu LABOTĀJS

7312 11 Klavieru RESTAURĒTĀJS

7312 12 VijoļMEISTARS

7313 Juvelieri:

7313 01 JUVELIERIS

7313 02 ZELTKALIS

7313 03 Juvelierizstrādājumu GRAVIERIS

7313 04 Dārgmetālu KALĒJS

7313 05 SUDRABKALIS

7313 06 Dārgmetālu VELMĒTĀJS

7313 07 ROTKALIS

7321 Keramiķi, podnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:

7321 01 PODNIEKS

7321 02 Māla PRESĒTĀJS

7321 03 Keramikas MODELĒTĀJS

7321 04 Abrazīvu VEIDOTĀJS

7321 05 Keramikas MEISTARS

7321 06 Trauku PODNIEKS

7321 07 Porcelāna LĒJĒJS

7321 08 Porcelāna PRESĒTĀJS

7322 Stikla priekšmetu izgatavotāji:

7322 01 Stikla PŪTĒJS

7322 02 Stikla LĒJĒJS

7322 03 Stikla APDARINĀTĀJS

7322 04 Stikla SLĪPĒTĀJS

7322 05 Stikla PULĒTĀJS

7322 06 Stikla GRIEZĒJS

7322 07 Optikas stikla APSTRĀDĀTĀJS

7323 Stikla gravētāji:

7323 01 Stikla GRAVIERIS

7323 02 Stikla MATĒTĀJS

7323 03 Stikla GRIEZĒJS

7323 04 Stikla KODINĀTĀJS

7324 Apgleznotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:

7324 01 APGLEZNOTĀJS

7324 02 EMALJĒTĀJS

7324 03 KRĀSOTĀJS DEKORĒTĀJS

7324 04 Stikla APSUDRABOTĀJS

7324 05 DaiļKRĀSOTĀJS

7331 Koka, minerālu un tiem radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotāji:

7331 01 AMATNIEKS

7331 02 KOKGRIEZĒJS

7331 03 Akmens GRIEZĒJS

7331 04 Klūgu (salmu) PINĒJS

7331 05 AKMEŅKALIS

7331 06 FLORISTS

7331 08 Floristikas SPECIĀLISTS

7331 09 Koka māksliniecisko izstrādājumu IZGATAVOTĀJS

7332 Tekstiliju, ādas un tiem radniecīgu materiālu mākslas izstrādājumu izgatavotāji:

7332 01 Paklāju AUDĒJS

7332 02 AmatierŠUVĒJS

7332 03 Ādas AMATNIEKS

7332 04 Apģērbu AMATNIEKS

7332 05 Tautas tērpu DARINĀTĀJS

7332 06 Ādas priekšmetu IZGATAVOTĀJS

7332 07 Ortopēdisko apavu IZGATAVOTĀJS

7332 08 Ādas MEISTARS

7332 09 Apģērbu MEISTARS

7332 10 Dekoratīvo tekstiltehniku IZSTRĀDĀTĀJS

7332 11 Šķiedras mākslas izstrādājumu IZGATAVOTĀJS

7341 Burtliči, iespiedēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:

7341 01 BURTLICIS

7341 02 Iespieddarbu SALICĒJS

7341 03 IESPIEDĒJS

7341 04 LINOTIPISTS

7341 05 Klišeju IESPIEDĒJS

7341 06 FotoBURTLICIS

7341 07 Plaša profila salikumu OPERATORS

7341 08 AUGSTSPIEDĒJS

7341 09 Ofseta IESPIEDĒJS

7341 10 Ofseta IESPIEDĒJA PALĪGS

7341 11 Iespieddarbu MAKETĒTĀJS

7341 12 Iespiedprodukcijas PĒCAPSTRĀDĀTĀJS

7342 Stereotipisti un elektrotipisti:

7342 01 STEREOTIPISTS

7342 02 ELEKTROTIPISTS

7342 03 GALVANIZĒTĀJS

7342 04 Iespiedformu VULKANIZĒTĀJS

7343 Iespiedgravētāji:

7343 01 GRAVIERIS

7343 02 FotoGRAVIERIS

7343 03 Metāla plākšņu KODINĀTĀJS

7343 05 RETUŠĒTĀJS

7343 06 FotoLITOGRĀFS

7343 07 NOVILCĒJS

7343 08 IespiedGRAVIERIS

7344 Fotogrāfi un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:

7344 01 FOTOGRĀFS

7344 02 ATTĪSTĪTĀJS

7344 03 Filmu ATTĪSTĪTĀJS

7344 04 PALIELINĀTĀJS

7344 05 Filmu kopiju MONTĒTĀJS

7345 Grāmatsējēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:

7345 01 GRĀMATSĒJĒJS

7345 02 Dokumentu IESĒJĒJS

7345 03 APGRIEZĒJS

7345 04 Grāmatu reljefSPIEDĒJS

7345 05 Grāmatu APDARINĀTĀJS

7345 06 Grāmatu LABOTĀJS

7345 07 BROŠĒTĀJS

7346 Zīdspiedēji un audumspiedēji:

7346 01 Zīda PIEGRIEZĒJS

7346 03 ReljefSPIEDĒJS

7346 04 ZīdSPIEDĒJS

7346 05 Zīda KRĀSOTĀJS

7346 06 AudumSPIEDĒJS

7411 Miesnieki, zivju pārstrādātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:

7411 01 MIESNIEKS

7411 02 Zivju SAGATAVOTĀJS

7411 03 Gaļas KŪPINĀTĀJS

7411 04 SĀLĪTĀJS

7411 05 Zivju GRIEZĒJS

7411 06 Gaļas IZCIRTĒJS

7411 07 Gaļas KULINĀRS

7411 08 DĪRĀTĀJS

7411 09 KONSERVĒTĀJS

7411 10 Gaļas un zivju apstrādes atkritumu SAVĀCĒJS

7411 11 Zivju KŪPINĀTĀJS

7411 12 Zivju KULINĀRS

7411 13 Desu MEISTARS

7411 14 Lopu KĀVĒJS

7411 15 Gaļas produktu ražošanas MEISTARS

7411 16 Gaļas produktu ražošanas MEISTARA PALĪGS

7412 Maiznieki un konditori:

7412 01 MAIZNIEKS

7412 02 KONDITORS

7412 03 Mīklas IEJĀVĒJS

7412 04 RAFINĒTĀJS

7412 05 Konfekšu RAŽOTĀJS

7412 06 MALĒJS

7412 07 MAISĪTĀJS

7412 08 MAIZNIEKA PALĪGS

7412 09 KONDITORA PALĪGS

7412 10 Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu SPECIĀLISTS

7413 Piena produktu ražotāji:

7413 01 Sviesta MEISTARS

7413 02 Siera MEISTARS

7413 03 Piena produktu ražošanas MEISTARS

7413 04 Saldējuma MEISTARS

7413 05 Piena produktu PĀRSTRĀDĀTĀJS

7413 06 Piena produktu ražošanas MEISTARA PALĪGS

7414 Augļu, dārzeņu un tiem līdzīgu produktu pārstrādātāji:

7414 01 Augļu KONSERVĒTĀJS

7414 02 Sulas SPIEDĒJS

7414 03 Eļļas SPIEDĒJS

7414 04 VĀRĪTĀJS

7414 05 Dārzeņu KONSERVĒTĀJS

7414 06 ALDARIS

7414 07 VĪNDARIS

7415 Pārtikas produktu un dzērienu degustētāji:

7415 01 ŠĶIROTĀJS

7415 02 DEGUSTĒTĀJS

7416 Tabakas izstrādājumu ražotāji:

7416 01 Tabakas GRIEZĒJS

7416 02 Tabakas MITRINĀTĀJS

7416 03 Tabakas ŠĶIROTĀJS

7416 04 Tabakas STRĀDNIEKS

7416 05 Tabakas ŽĀVĒTĀJS

7416 06 Tabakas DEGUSTĒTĀJS

7416 07 Tabakas MAISĪTĀJS

7421 Koksnes pirmapstrādes strādnieki:

7421 01 Koku ŠĶIROTĀJS

7421 02 Koksnes ŽĀVĒTĀJS

7421 03 Koksnes IMPREGNĒTĀJS

7421 04 Koksnes APSTRĀDĀTĀJS

7422 Mēbeļu un citu koka izstrādājumu ražotāji:

7422 01 GALDNIEKS

7422 02 Transporta GALDNIEKS

7422 03 Koka INKRUSTATORS

7422 04 RATNIEKS

7422 05 Koka apavu KURPNIEKS

7422 06 Koka izstrādājumu KRĀSOTĀJS

7422 07 Koka izstrādājumu LAKOTĀJS

7422 08 TAPOTĀJS

7422 09 Parketa IZGATAVOTĀJS

7422 10 Koka modeļu IZGATAVOTĀJS

7422 11 Koka detaļu PRESĒTĀJS

7422 12 MUCINIEKS

7422 13 Laivu IZGATAVOTĀJS

7422 14 Koka izstrādājumu PULĒTĀJS

7422 15 Koka rotaļlietu IZGATAVOTĀJS

7422 16 Mēbeļu GALDNIEKS

7422 17 Zārku IZGATAVOTĀJS

7422 18 Koksnes materiālu APSTRĀDĀTĀJS

7422 19 GALDNIEKA PALĪGS

7423 Kokapstrādes instrumentu un darbgaldu regulētāji:

7423 01 Kokapstrādes darbgaldu IESTATĪTĀJS

7423 02 Koka SLĪPĒTĀJS

7423 03 Koka ZĀĢĒTĀJS

7423 04 Koka URBĒJS

7423 05 Koka VIRPOTĀJS

7424 Pinēji, slotu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:

7424 01 PINĒJS

7424 02 Slotu SĒJĒJS

7431 Šķiedru sagatavotāji:

7431 01 Dzijas SUKĀTĀJS

7431 02 Dzijas GRIEZĒJS

7431 03 Šķiedru SAGATAVOTĀJS

7431 04 Šķiedru KĀRSĒJS

7431 05 Dzijas VĒRPĒJS

7431 06 Šķiedru ŠĶIROTĀJS

7431 07 Šķiedru GRIEZĒJS

7432 Audēji, adītāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:

7432 01 ADĪTĀJS

7432 02 AUDĒJS

7432 03 IESTATĪTĀJS

7432 04 Steļļu IESTATĪTĀJS

7432 05 TINĒJS

7432 06 Spoļu TĪRĪTĀJS

7432 07 MEZGLOTĀJS

7432 08 Mežģīņu DARINĀTĀJS

7432 09 KNIPELĒTĀJS

7432 10 TAMBORĒTĀJS

7433 Šuvēji un cepuru izgatavotāji:

7433 01 ŠUVĒJS

7433 02 CEPURNIEKS

7433 03 DRĒBNIEKS

7433 04 MODISTS

7433 05 Kostīmu MEISTARS

7433 06 Dāmu apģērbu DRĒBNIEKS

7433 07 Kungu apģērbu DRĒBNIEKS

7433 08 Mīksto rotaļlietu IZGATAVOTĀJS

7434 Kažokādu apstrādātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:

7434 01 Kažokādu PIEGRIEZĒJS

7434 02 Kažokādu DRĒBNIEKS

7434 03 Kažokādu ŠĶIROTĀJS

7435 Tekstiliju, ādu un tām līdzīgu materiālu piegriezēji:

7435 01 LEKĀLISTS

7435 02 PIEGRIEZĒJS

7435 03 Apģērbu PIEGRIEZĒJS

7435 04 Cepuru PIEGRIEZĒJS

7435 05 Apģērbu un citu izstrādājumu piegriešanas KOPĒTĀJS

7435 06 Modeļu IZGATAVOTĀJS

7435 07 Audumu KOMPLEKTĒTĀJS

7435 08 Audumu IZKLĀJĒJS

7435 09 Lekālu IZKLĀJĒJS

7436 Šuvēji, izšuvēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:

7436 01 Apģērbu ŠUVĒJS

7436 02 IZŠUVĒJS

7436 03 Lietussargu IZGATAVOTĀJS

7436 04 Izstrādājumu APVĒRSĒJS

7436 05 MašīnIZŠUVĒJS

7436 06 Ādas apģērbu ŠUVĒJS

7436 07 Šūto izstrādājumu IZGATAVOTĀJS

7436 08 PalīgŠUVĒJS

7437 Mēbeļu apvilcēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:

7437 01 TAPSĒTĀJS

7437 02 Mēbeļu TAPSĒTĀJS

7437 03 Transportlīdzekļu TAPSĒTĀJS

7437 04 Matraču ŠUVĒJS

7437 05 Segu ŠUVĒJS

7441 Kažokādu izstrādātāji un ādmiņi:

7441 01 Ādu ŠĶIROTĀJS

7441 02 Ādu MIECĒTĀJS

7441 03 Ādu ATMATOTĀJS

7441 04 Ādu STIEPĒJS

7441 05 Ādu ATGAĻOTĀJS

7441 06 Kažokādu CIRPĒJS

7441 08 Ādu KRĀSOTĀJS

7441 09 KodinātājKRĀSOTĀJS

7441 10 Kažokādu KRĀSOTĀJS

7441 11 Kažokādu IZSTRĀDĀTĀJS

7441 12 ĀDMINIS

7442 Kurpnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:

7442 01 KURPNIEKS

7442 02 Apavu PIEGRIEZĒJS

7442 03 Apavu LĪMĒTĀJS

7442 04 Apavu KRĀSOTĀJS

7442 05 SPODRINĀTĀJS

7442 06 SEGLINIEKS

7442 07 Sporta piederumu IZGATAVOTĀJS

7442 08 Modeļu apavu IZGATAVOTĀJS

7442 09 KURPNIEKA PALĪGS

8111 Ieguves iekārtu operatori:

8111 01 Griešanas, urbšanas iekārtas OPERATORS (iežguves jomā)

8111 02 Nepārtrauktas darbības iekārtas OPERATORS

8111 03 Rakšanas iekārtas OPERATORS (raktuvēs)

8112 Minerālu un akmens apstrādes iekārtu operatori:

8112 01 Akmens/apstrādes iekārtas OPERATORS

8112 02 Cianīdu iegūšanas OPERATORS

8112 03 Drupināšanas OPERATORS

8112 04 Minerālu un akmens ēvelēšanas OPERATORS

8112 05 Flotācijas OPERATORS

8112 06 Minerālu un akmens griešanas OPERATORS

8112 07 Minerālu un akmens pulverizēšanas OPERATORS

8112 08 Minerālu un akmens slīpēšanas OPERATORS

8112 09 Minerālu un akmens urbšanas OPERATORS

8112 10 Minerālu un akmens zāģēšanas OPERATORS

8112 11 Šķirošanas OPERATORS

8112 12 Minerālu un akmens apstrādes dzirnavu MAŠĪNISTS

8112 13 Minerālu un akmens apstrādes dzirnavu MAŠĪNISTA PALĪGS

8112 14 Drupinātāja MAŠĪNISTS

8112 15 Sieta MAŠĪNISTS

8112 16 Kretuļa MAŠĪNISTS

8113 Urbumu urbēji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki:

8113 01 Aku/urbšanas OPERATORS

8113 02 Naftas un gāzes atradņu/urbšanas OPERATORS

8121 Rūdas un metāla kausēšanas krāšņu operatori:

8121 01 Rūdas un metāla kausēšanas krāsns OPERATORS

8121 02 Konversijas krāsns OPERATORS

8121 03 Pudlingkrāsns OPERATORS

8121 04 Rafinēšanas krāsns OPERATORS

8122 Metāla kausētāji, lējēji, valcētāji:

8122 01 Liešanas iekārtas OPERATORS

8122 02 Kausēšanas OPERATORS

8122 03 Spiedliešanas iekārtas OPERATORS

8122 04 Velmēšanas stāva OPERATORS

8122 05 Metāla KAUSĒTĀJS

8122 06 Metāla LĒJĒJS

8122 07 Metāla žāvēšanas iekārtas OPERATORS

8123 Termiskās metāla apstrādes iekārtu operatori:

8123 01 Rūdīšanas OPERATORS

8123 02 Atlaidināšanas OPERATORS

8123 03 Ķīmisko procesu krāsns OPERATORS

8123 04 Karstās apstrādes krāsns OPERATORS

8123 05 Karbonēšanas iekārtas OPERATORS

8123 06 Augstfrekvences iekārtas OPERATORS

8123 07 Termiskās apstrādes iekārtu OPERATORS

8124 Metāla stiepēji un eksrūderu operatori:

8124 01 Metāla stiepšanas iekārtas OPERATORS

8124 02 Karstās presēšanas OPERATORS

8124 03 Spiedes OPERATORS

8131 Stikla un keramikas apdedzināšanas krāšņu operatori:

8131 01 Keramikas/apgleznošanas OPERATORS

8131 02 Atlaidināšanas krāsns OPERATORS

8131 03 Cauruļu/ražošanas iekārtas OPERATORS

8131 04 Fajansa un porcelāna/apdedzināšanas krāsns OPERATORS

8131 05 Flīžu/apdedzināšanas krāsns OPERATORS

8131 06 Stikla/veidošanas iekārtas OPERATORS

8131 07 Stikla un keramikas gravēšanas OPERATORS

8131 08 Stikla un keramikas kausēšanas krāsns OPERATORS

8131 09 Stikla un keramikas kodināšanas OPERATORS

8131 10 Stikla/krāsošanas OPERATORS

8131 11 Ķieģeļu un dakstiņu/apdedzināšanas krāsns OPERATORS

8131 12 Stikla un keramikas liekšanas iekārtas OPERATORS

8131 13 Stikla un keramikas malšanas iekārtas OPERATORS

8131 14 Stikla un keramikas piegriešanas OPERATORS

8131 15 Stikla/presēšanas OPERATORS

8131 16 Pudeļu ražošanas OPERATORS

8131 17 Stikla/pulēšanas OPERATORS

8131 18 Stikla un keramikas smilšstrūklas iekārtas OPERATORS

8131 19 Stikla un keramikas stiepšanas iekārtas OPERATORS

8131 20 Temperēšanas krāsns OPERATORS

8131 21 Stikla, fajansa/urbšanas OPERATORS

8131 22 Stikla lokšņu/velmēšanas iekārtas OPERATORS

8131 23 Stikla/metalizēšanas iekārtas OPERATORS

8131 24 Keramikas izejvielu ŽĀVĒTĀJS

8131 25 Žāvēšanas iekārtas APKALPOTĀJS

8131 26 Kausēšanas krāsns APKALPOTĀJS

8139 Stikla un keramikas ražošanas iekārtu operatori:

8139 01 Stikla masas/apdedzināšanas krāsns OPERATORS

8139 02 Stikla un keramikas maisīšanas iekārtas/ražošanas OPERATORS

8139 03 Stikla un keramikas malšanas iekārtas/ražošanas OPERATORS

8139 04 Māla/ražošanas OPERATORS

8139 05 Stikla šķiedras/ražošanas OPERATORS

8139 06 Keramikas un porcelāna/spiednes OPERATORS

8139 07 Šķidrā stikla/ražošanas OPERATORS

8139 08 Keramikas DEKORĒTĀJS

8139 09 Keramikas GLAZĒTĀJS

8139 10 DRUPINĀTĀJS

8141 Koksnes apstrādes iekārtu operatori:

8141 01 Koksnes/drupināšanas iekārtas OPERATORS

8141 02 Koksnes ēvelēšanas OPERATORS

8141 03 Kokapstrādes OPERATORS

8141 04 Kokzāģētavas OPERATORS

8141 05 Lentzāģa OPERATORS

8141 06 Finieru/lobīšanas OPERATORS

8141 07 Sagatavošanas iekārtas OPERATORS

8141 08 Urbšanas iekārtas OPERATORS

8141 09 Koka/virpošanas OPERATORS

8141 10 Koksnes zāģēšanas OPERATORS

8141 11 Skaidošanas darbgalda OPERATORS

8141 12 Koksnes žāvēšanas iekārtas OPERATORS

8141 13 Šķirošanas iekārtas OPERATORS

8141 14 Skaidu plašu preses OPERATORS

8141 15 Pults OPERATORS

8141 16 Gatera MAŠĪNISTS

8141 17 Zāģmateriālu ražošanas OPERATORS

8142 Papīra masas sagatavošanas iekārtu operatori:

8142 01 Papīra/balināšanas OPERATORS

8142 02 Papīra masas/ražošanas iekārtas OPERATORS

8142 03 Papīra masas/pārstrādāšanas OPERATORS

8142 04 Papīra masas/rafinēšanas OPERATORS

8142 05 Papīra masas/sijāšanas OPERATORS

8142 06 Skaidu ražošanas iekārtas OPERATORS

8142 07 Koksnes slīpēšanas iekārtas OPERATORS

8142 08 Papīra masas/vārīšanas OPERATORS

8143 Papīra ražošanas iekārtu operatori:

8143 01 Ražošanas iekārtas OPERATORS

8143 02 Virsmas apdares iekārtas OPERATORS

8143 03 Papīra žāvēšanas iekārtas OPERATORS

8151 Smalcināšanas, malšanas un maisīšanas iekārtu operatori:

8151 01 Ķīmisko vielu/malšanas iekārtas OPERATORS

8151 02 Ķīmisko vielu/pulverizēšanas iekārtas OPERATORS

8151 03 Ķīmisko vielu/smalcināšanas iekārtas OPERATORS

8152 Ķīmiskās un termiskās apstrādes iekārtu operatori:

8152 01 Apdedzināšanas krāsns OPERATORS

8152 02 Ķīmisko procesu/autoklāva OPERATORS

8152 03 Ķīmisko vielu/iztvaicēšanas iekārtas OPERATORS

8152 04 Ķīmisko vielu/kalcinēšanas OPERATORS

8152 05 Ķīmisko vielu/karstās apstrādes OPERATORS

8152 06 Ķīmisko vielu/pulverizatora OPERATORS

8152 07 Ķīmisko vielu/žāvēšanas OPERATORS

8152 08 Asfaltbetona gatavošanas iekārtas OPERATORS

8152 09 Bitumena gatavošanas iekārtas OPERATORS

8152 10 Rotējošās krāsns MAŠĪNISTS

8152 11 Rotējošās krāsns MAŠĪNISTA PALĪGS

8152 12 Žāvēšanas veltņa MAŠĪNISTS

8152 13 Termoķīmiskās apstrādes iekārtas OPERATORS

8152 14 Apdedzināšanas krāsns APKALPOTĀJS

8153 Ķīmiskās filtrēšanas un separēšanas iekārtu operatori:

8153 01 Naftas atradņu/atūdeņošanas OPERATORS

8153 02 Ķīmisko vielu/centrbēdzes separatora OPERATORS

8153 03 Ķīmisko vielu/ekstraktu pagatavošanas OPERATORS

8153 04 Ķīmisko vielu/filtrpreses OPERATORS

8153 05 Ķīmisko vielu/kraušanas iekārtu OPERATORS

8153 06 Ķīmisko vielu/separatora OPERATORS

8153 07 Ķīmisko vielu/sijāšanas OPERATORS

8154 Ķīmiskās destilēšanas iekārtu un reaktoru operatori:

8154 01 Destilēšanas iekārtas OPERATORS

8154 02 Iztvaicētāja OPERATORS

8154 03 Koksnes destilācijas OPERATORS

8154 04 Konvertora (izņemot naftas un dabasgāzes procesus) OPERATORS

8154 05 Reaktora OPERATORS

8154 06 Vakuumiekārtas OPERATORS

8155 Naftas un dabasgāzes tīrīšanas un pārstrādes iekārtu operatori:

8155 01 Benzīna/kontrolierīču OPERATORS

8155 02 Gāzes/kontrolierīču OPERATORS

8155 03 Benzīna/pārsūknēšanas OPERATORS

8155 04 Gāzes/pārsūknēšanas OPERATORS

8155 05 Naftas produktu/pārsūknēšanas OPERATORS

8159 Citu ķīmisko izejvielu pārstrādes iekārtu operatori:

8159 01 Apdedzināšanas krāsns OPERATORS (kokogļu ražošanā)

8159 02 Balināšanas OPERATORS

8159 03 Deggāzes/ražošanas iekārtas OPERATORS

8159 04 Gumijas apstrādes OPERATORS

8159 05 Minerālmēslu/ražošanas iekārtas OPERATORS

8159 06 Radioaktīvo atkritumu/pārstrādes OPERATORS

8159 07 Sintētisko šķiedru/ražošanas iekārtas OPERATORS

8159 08 DEZAKTIVĒTĀJS

8161 Elektrostaciju operatori:

8161 01 Elektrospēkstacijas OPERATORS

8161 02 Hidroelektrospēkstacijas OPERATORS

8161 03 Elektrospēkstacijas/komutatora OPERATORS

8161 04 Atomenerģijas/reaktora OPERATORS

8161 05 Elektroģeneratora/turbīnas OPERATORS

8161 06 Spēkstacijas/turbīnas OPERATORS

8161 07 Tvaika/spēkstacijas OPERATORS

8161 08 Vēja/elektrostacijas OPERATORS

8161 09 Dīzeļģeneratora OPERATORS

8162 Tvaika turbīnu, dzinēju un boileru operatori:

8162 01 Kuģa KURINĀTĀJS

8162 02 Lokomotīves KURINĀTĀJS

8162 03 Rūpnīcas/katlu KURINĀTĀJS

8162 04 Kuģa/katlu OPERATORS

8162 05 Tvaika mašīnas OPERATORS

8162 06 Katlu MAŠĪNISTS

8162 07 Apkures/krāšņu KURINĀTĀJS

8162 08 Siltumtīklu OPERATORS

8162 09 Turbīnu iekārtu OPERATORS

8163 Pārpalikumu dedzināšanas, ūdens tīrīšanas un tām līdzīgu iekārtu operatori:

8163 01 Attīrīšanas iekārtas OPERATORS

8163 02 Dzesēšanas iekārtas OPERATORS

8163 03 Filtrēšanas OPERATORS

8163 04 Karsēšanas iekārtas OPERATORS

8163 05 Kompresora OPERATORS

8163 06 Atkritumu sadedzināšanas/krāsns OPERATORS

8163 07 Ledus ražošanas iekārtas OPERATORS

8163 08 Notekūdeņu rūpnieciskās pārstrādes OPERATORS

8163 09 Rezervuāra OPERATORS

8163 10 Saldēšanas iekārtas OPERATORS

8163 11 Sūknēšanas iekārtas OPERATORS

8163 12 Ūdens aizsprosta OPERATORS

8163 13 Ūdens pārstrādes OPERATORS

8163 14 Ventilācijas iekārtas OPERATORS

8163 15 Apkures iekārtas OPERATORS

8163 16 Skābekļa ražošanas iekārtas OPERATORS

8163 17 Skābekļa balonu PILDĪTĀJS

8163 18 Ūdens ķīmiskās apstrādes OPERATORS

8163 19 Ķīmisko reaģentu SAGATAVOTĀJS

8163 20 Automatizētas kurināmā padeves OPERATORS

8163 21 Slāpekļa/ražošanas iekārtas OPERATORS

8163 22 Sūknēšanas iekārtas APKALPOTĀJS

8163 23 Spiedieniekārtu OPERATORS

8171 Automatizēto montāžas līniju operatori:

8171 01 Automatizētās/montāžas līnijas OPERATORS

8172 Rūpniecisko robotu operatori:

8172 01 Robota OPERATORS

8211 Metāla apstrādes darbgaldu operatori:

8211 01 Stiegrojuma ražošanas OPERATORS

8211 02 Asināšanas OPERATORS

8211 03 Automātiskās pārvietošanas OPERATORS

8211 04 Instrumentu ražošanas OPERATORS

8211 05 Dārglietu ražošanas OPERATORS

8211 06 Metāla ēvelēšanas OPERATORS

8211 07 Frēzēšanas OPERATORS

8211 08 Metāla gravēšanas OPERATORS

8211 09 Metāla griešanas OPERATORS

8211 10 Kabeļu ražošanas OPERATORS

8211 11 Kalšanas OPERATORS

8211 12 Karuseļvirpas OPERATORS

8211 13 Katlu ražošanas OPERATORS

8211 14 Kniedēšanas OPERATORS

8211 15 Metāla kodināšanas OPERATORS

8211 16 Komutatoru ražošanas OPERATORS

8211 17 Metāla liekšanas OPERATORS

8211 18 Metināšanas OPERATORS

8211 19 Pulēšanas OPERATORS

8211 20 Revolvervirpas OPERATORS

8211 21 Serdeņu izgatavošanas OPERATORS

8211 22 Metāla slīpēšanas OPERATORS

8211 23 Metāla spiedes OPERATORS

8211 24 Štancēšanas OPERATORS

8211 25 Metāla urbšanas OPERATORS

8211 26 Virpas OPERATORS

8211 27 Metāla zāģēšanas OPERATORS

8211 28 Metālapstrādes darbgaldu OPERATORS

8211 29 Aukstās sēdināšanas OPERATORS

8211 30 Vītņu griešanas OPERATORS

8211 31 Gratēšanas iekārtas OPERATORS

8211 32 Lodēšanas iekārtu OPERATORS

8212 Cementa ražošanas un citu minerālizejvielu apstrādes iekārtu operatori:

8212 01 Abrazīvu materiālu ražošanas OPERATORS

8212 02 Akmens izstrādājumu apstrādes OPERATORS

8212 03 Cementa ražošanas un citu minerālo izejvielu apstrādes OPERATORS

8212 04 Azbestcementa ražošanas OPERATORS

8212 05 Betona izstrādājumu liešanas OPERATORS

8212 06 Betona maisīšanas OPERATORS

8212 07 DOZĒTĀJS

8212 08 Pneimatisko sūkņu APKALPOTĀJS

8212 09 Cementa dzirnavu MAŠĪNISTS

8212 10 Cementa dzirnavu MAŠĪNISTA PALĪGS

8212 11 Lokšņotāja MAŠĪNISTS

8212 12 Lokšņu mašīnas MAŠĪNISTA PALĪGS

8212 13 Minerālmiltu iekārtas APKALPOTĀJS

8212 14 Azbestcementa lokšņu viļņotāja OPERATORS

8212 15 Dzirnavu MAŠĪNISTS

8212 16 Dzirnavu MAŠĪNISTA PALĪGS

8212 17 Pneimatisko kamersūkņu APKALPOTĀJS

8212 18 Azbestcementa izstrādājumu GRIEZĒJS

8221 Farmācijas un parfimērijas produkcijas ražošanas iekārtu operatori:

8221 01 Smaržu/destilēšanas iekārtas OPERATORS

8221 02 Farmaceitiskās produkcijas ražošanas OPERATORS

8221 03 Mazgāšanas līdzekļu ražošanas OPERATORS

8221 04 Tualetes piederumu ražošanas OPERATORS

8222 Munīcijas un sprāgstvielu ražošanas iekārtu operatori:

8222 01 Sprāgstvielu ražošanas OPERATORS

8222 02 Pirotehnikas OPERATORS

8223 Pulēšanas un metāla virsmas pārklāšanas iekārtu operatori:

8223 01 ANODĒTĀJS

8223 02 CINKOTĀJS

8223 03 ElektroPĀRKLĀJĒJS (galvanizētājs)

8223 04 Attaukošanas OPERATORS

8223 05 Kodināšanas OPERATORS

8223 06 Metāla krāsošanas OPERATORS

8223 07 Oksidēšanas OPERATORS

8223 08 Metāla pulēšanas OPERATORS

8223 09 Metāla pulverizēšanas OPERATORS

8223 10 Metāla/smilšstrūklas iekārtas OPERATORS

8223 11 ALVOTĀJS

8223 12 IMPREGNĒTĀJS

8223 13 Skrošstrūklas iekārtas OPERATORS

8223 14 KODINĀTĀJS

8224 Fotopapīra un fotolenšu ražošanas un apstrādes iekārtu operatori:

8224 01 Attīstīšanas OPERATORS

8224 02 Filmu attīstīšanas OPERATORS

8224 03 Fotopreču ražošanas OPERATORS

8224 04 Fotogrāfiju/iespiedmašīnas OPERATORS

8224 05 Palielināšanas iekārtas OPERATORS

8229 Citu ķīmiskās produkcijas ražošanas iekārtu operatori:

8229 01 Linoleja ražošanas iekārtas OPERATORS

8229 02 Sveču ražošanas iekārtas OPERATORS

8229 03 Ūdeņraža ražošanas iekārtas OPERATORS

8229 04 Zīmuļu ražošanas iekārtas OPERATORS

8229 05 Sērkociņu ražošanas OPERATORS

8229 06 Līmes/ražošanas iekārtas OPERATORS

8229 07 Ķīmisko/šķīdumu sagatavošanas OPERATORS

8231 Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori:

8231 01 Gumijas/veidošanas OPERATORS

8231 02 Gumijas/apstrādes OPERATORS

8231 03 Gumijas/ražošanas OPERATORS

8231 04 Gumijas zīmogu/ražošanas OPERATORS

8231 05 Gumijas/kalandrēšanas OPERATORS

8231 06 Gumijas/karstās presēšanas OPERATORS

8231 07 Gumijas/malšanas OPERATORS

8231 08 Gumijas/reljefās spiešanas OPERATORS

8231 09 Riepu/restaurācijas OPERATORS

8231 10 Gumijas izstrādājumu/vulkanizācijas OPERATORS

8231 11 VULKANIZĒTĀJS

8232 Plastmasas produkcijas ražošanas iekārtu operatori:

8232 01 Plastmasas apdares OPERATORS

8232 02 Veidošanas OPERATORS

8232 03 Plastmasas griešanas OPERATORS

8232 04 Plastmasas karstās presēšanas OPERATORS

8232 05 Plastmasas kodināšanas OPERATORS

8232 06 Liešanas OPERATORS

8232 07 Plastmasas piegriešanas OPERATORS

8232 08 Plastmasas pulēšanas OPERATORS

8232 09 Plastmasas slīpēšanas OPERATORS

8232 10 Spiedliešanas OPERATORS

8232 11 Plastmasas urbšanas OPERATORS

8232 12 Plastmasas žāvēšanas OPERATORS

8232 13 Plastikāta metināšanas OPERATORS

8232 14 Stiklplasta sagatavošanas OPERATORS

8240 Automātisko un pusautomātisko koksnes apstrādes mašīnu operatori:

8240 01 Koksnes apstrādes virpas OPERATORS

8240 02 Koksnes liekšanas iekārtas OPERATORS

8240 03 Koksnes zāģēšanas mašīnu OPERATORS

8240 04 Koksnes gravēšanas iekārtas OPERATORS

8240 05 Koksnes kodināšanas iekārtas OPERATORS

8240 06 Koksnes apdares iekārtas OPERATORS

8240 07 Mēbeļu izgatavošanas OPERATORS

8240 08 Koksnes marķēšanas iekārtas OPERATORS

8240 09 Slīpēšanas līnijas OPERATORS

8240 10 Piegriešanas līnijas OPERATORS

8251 Iespiedmašīnu operatori:

8251 01 Burtu un klišeju/liešanas iekārtas OPERATORS

8251 02 Fotosalikuma OPERATORS

8251 03 Iespiedmašīnas OPERATORS

8251 04 Audumu/apdrukāšanas iekārtas OPERATORS

8251 05 Burtu spiednes OPERATORS

8251 06 Iespiešanas spiednes OPERATORS

8251 07 Perfokaršu izgatavošanas OPERATORS

8252 Iesiešanas mašīnu operatori:

8252 01 Grāmatu iesiešanas iekārtas OPERATORS

8252 02 Reljefās iespiešanas iekārtas OPERATORS

8253 Papīra un kartona produkcijas ražošanas mašīnu operatori:

8253 01 Kartona/izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8253 02 Celofāna, polietilēna/iesaiņojuma ražošanas OPERATORS

8253 03 Papīra un kartona piegriešanas OPERATORS

8253 04 Reljefās iespiešanas OPERATORS

8253 05 Papīra/izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8261 Dzijas sagatavošanas, vērpšanas, šķeterēšanas mašīnu operatori:

8261 01 Tekstilšķiedru apstrādes OPERATORS

8261 02 Šķiedru gatavošanas OPERATORS

8261 03 Sintētisko šķiedru apstrādes OPERATORS

8261 04 Diegu un dzijas/vērpšanas iekārtas OPERATORS

8261 05 Diegu VĒRĒJS (tekstiliekārtās)

8261 06 Spoļu LICĒJS

8261 07 Šķērēšanas iekārtas OPERATORS

8261 08 Kāršanas iekārtas OPERATORS

8261 09 Ķemmēšanas iekārtas OPERATORS

8261 10 Priekšvērpšanas iekārtas OPERATORS

8261 11 Spolēšanas iekārtas OPERATORS

8261 12 Dublēšanas iekārtas OPERATORS

8261 13 Grodošanas iekārtas OPERATORS

8261 14 Relaksācijas iekārtas OPERATORS

8261 15 Tīšanas iekārtas OPERATORS

8261 16 ŠĶĒRĒTĀJS

8261 17 SPOLĒTĀJS

8261 18 ŠĶETERĒTĀJS

8261 19 Grīstes TINĒJS

8261 20 Apvīšanas iekārtas OPERATORS

8262 Aušanas un adīšanas mašīnu operatori:

8262 01 Paklāju ražošanas OPERATORS

8262 02 Aušanas OPERATORS

8262 03 Izšūšanas OPERATORS

8262 04 Adīšanas OPERATORS

8262 05 Tīklu izgatavošanas OPERATORS

8262 06 Steļļu OPERATORS

8263 Šūšanas un izšūšanas iekārtu operatori:

8263 01 Šūšanas OPERATORS

8263 02 Izšūšanas OPERATORS

8264 Tīrīšanas, balināšanas un krāsošanas mašīnu operatori:

8264 01 Balināšanas OPERATORS

8264 02 Ķīmiskās tīrīšanas OPERATORS

8264 03 Žāvēšanas OPERATORS

8264 04 Krāsošanas OPERATORS

8264 05 Gludināšanas OPERATORS

8264 06 Mazgāšanas OPERATORS

8264 07 Ūdensnecaurlaidīgu audumu ražošanas OPERATORS

8264 08 Tvaikošanas OPERATORS

8264 09 Ķīmisko šķidrumu un krāsu SAGATAVOTĀJS

8264 10 Sausināšanas OPERATORS

8264 11 Ķīmiskās apstrādes OPERATORS

8265 Kažokādu un ādas apstrādes mašīnu operatori:

8265 01 Kažokādu un ādas piegriešanas OPERATORS

8265 02 Ādas atmatošanas OPERATORS

8265 03 Kažokādu un ādas apdares OPERATORS

8265 04 Atgaļošanas OPERATORS

8265 05 Ādas apstrādes OPERATORS

8265 06 Vilnas šķiedru/sajaukšanas iekārtas OPERATORS

8265 07 Ādas/kodināšanas iekārtas OPERATORS

8265 08 Miecēšanas iekārtas OPERATORS

8265 09 Ādas/mazgāšanas iekārtas OPERATORS

8265 10 Atspiešanas iekārtas OPERATORS

8265 11 Ēvelēšanas iekārtas OPERATORS

8265 12 Šķelšanas iekārtas OPERATORS

8265 13 Izlīdzināšanas iekārtas OPERATORS

8265 14 Kažokādu un ādas stiepšanas iekārtas OPERATORS

8265 15 Kažokādu un ādas slīpēšanas iekārtas OPERATORS

8265 16 Mērīšanas iekārtas OPERATORS

8265 17 Kažokādu un ādas presēšanas iekārtas OPERATORS

8265 18 Kažokādu un ādas žāvēšanas iekārtas OPERATORS

8265 19 Šķīdumu SAGATAVOTĀJS

8266 Apavu un citu ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori:

8266 01 Apavu ražošanas iekārtas OPERATORS

8266 02 Ādas izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8269 Tekstiliju, kažokādu, ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori:

8269 01 Lenšu ražošanas OPERATORS

8269 02 Cepuru izgatavošanas OPERATORS

8269 03 Matraču ražošanas OPERATORS

8269 04 Modeļu izgatavošanas OPERATORS

8269 05 Dalīšanas mašīnas OPERATORS

8271 Gaļas un zivju apstrādes iekārtu operatori:

8271 01 Konservēšanas OPERATORS

8271 02 Zivju apstrādes OPERATORS

8271 03 Zivju izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8271 04 Saldēšanas OPERATORS

8271 05 Gaļas apstrādes OPERATORS

8271 06 Gaļas izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8271 07 Gaļas konservēšanas OPERATORS

8271 08 Gaļas un zivju/autoklāva OPERATORS

8272 Piena produktu ražošanas iekārtu operatori:

8272 01 Piena produktu/ražošanas OPERATORS

8272 02 Piena produktu/saldēšanas iekārtas OPERATORS

8272 03 Piena pulvera/ražošanas OPERATORS

8272 04 Piena produktu/pasterizēšanas OPERATORS

8272 05 Siera/ražošanas OPERATORS

8273 Graudu un garšvielu malšanas iekārtu operatori:

8273 01 Graudu apstrādes OPERATORS

8273 02 Garšvielu apstrādes OPERATORS

8273 03 Garšvielu/veltņa OPERATORS

8273 04 Tehnisko kultūru apstrādes OPERATORS

8274 Maizes, baltmaizes un šokolādes izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori:

8274 01 Maizes izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8274 02 Graudu izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8274 03 Šokolādes izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8274 04 Šokolādes veidošanas iekārtas OPERATORS

8274 05 Konfekšu ražošanas OPERATORS

8274 06 Makaronu ražošanas OPERATORS

8274 07 Pastu ražošanas OPERATORS

8274 08 Konditorejas izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8275 Augļu, dārzeņu un riekstu pārstrādes iekārtu operatori:

8275 01 Augļu, dārzeņu/konservu ražošanas OPERATORS

8275 02 Pārtikas eļļas ražošanas OPERATORS

8275 03 Augļu, dārzeņu/saldēšanas iekārtas OPERATORS

8275 04 Augļu, dārzeņu/sulu ražošanas OPERATORS

8275 05 Augļu apstrādes OPERATORS

8275 06 Pārtikas esenču/iztvaicēšanas iekārtas OPERATORS

8275 07 Pārtikas produktu/vakuumkrāsns OPERATORS

8275 08 Augļu, dārzeņu un riekstu spiedes OPERATORS

8276 Cukura ražošanas un rafinēšanas iekārtu operatori:

8276 01 Cukura/rafinēšanas OPERATORS

8276 02 Cukura ražošanas OPERATORS

8277 Tējas, kafijas un kakao gatavošanas iekārtu operatori:

8277 01 Tējas, kafijas un kakao maisīšanas iekārtas OPERATORS

8277 02 Kakao pupiņu/apstrādes OPERATORS

8277 03 Kafijas pupiņu/apstrādes OPERATORS

8277 04 Grauzdēšanas iekārtas OPERATORS

8278 Alus, vīna un citu dzērienu ražošanas iekārtu operatori:

8278 01 Alus gatavošanas OPERATORS

8278 02 Spirta, vīna/sajaukšanas iekārtas OPERATORS

8278 03 Raudzēšanas iekārtas OPERATORS

8278 04 Destilēšanas iekārtas OPERATORS

8278 05 Liķieru ražošanas OPERATORS

8278 06 Bezalkoholisko dzērienu ražošanas OPERATORS

8278 07 Etiķa ražošanas OPERATORS

8278 08 Pudeļu/mazgāšanas iekārtas OPERATORS

8278 09 Iesala gatavošanas OPERATORS

8278 10 Vīna ražošanas OPERATORS

8278 11 Gāzētā ūdens SAGATAVOTĀJS

8279 Tabakas produkcijas ražošanas iekārtu operatori:

8279 01 Tabakas/sajaukšanas iekārtas OPERATORS

8279 02 Cigarešu ražošanas OPERATORS

8279 03 Tabakas izstrādājumu gatavošanas OPERATORS

8281 Mehānisko mašīnu un izstrādājumu montētāji:

8281 01 Dzinēju MONTĒTĀJS

8281 02 Iespiedmašīnu MONTĒTĀJS

8281 03 Kokapstrādes iekārtu MONTĒTĀJS

8281 04 Lauksaimniecības mašīnu MONTĒTĀJS

8281 05 Lidmašīnu MONTĒTĀJS

8281 06 Montāžas līnijas OPERATORS

8281 07 Rūpniecisko iekārtu MONTĒTĀJS

8281 08 Tekstilrūpniecības iekārtu MONTĒTĀJS

8281 09 Turbīnu MONTĒTĀJS

8281 10 Zemes darbu mašīnu MONTĒTĀJS

8281 11 Montāžas darbu ATSLĒDZNIEKS

8281 12 Sliežu ceļu MONTĒTĀJS

8282 Elektrisko izstrādājumu montētāji:

8282 01 Elektroiekārtu MONTĒTĀJS

8282 02 Kompozīto mezglu MONTIERIS

8282 03 Uztīšanas iekārtas MONTĒTĀJS

8282 04 AKUMULATORISTS

8282 05 Tīšanas OPERATORS

8282 06 Elektrovakuuma automātu OPERATORS

8282 07 Elektrospuldžu/detaļu ražošanas OPERATORS

8282 08 Pārtīšanas OPERATORS

8282 09 Elektroiekārtu IZOLĒTĀJS

8283 Elektronisko un tiem līdzīgu izstrādājumu montētāji:

8283 01 Audiovideoiekārtu MONTIERIS

8283 02 Elektronisko iekārtu MONTIERIS

8283 03 Elektronisko iekārtu komponentu MONTIERIS

8283 04 Hronometru MONTIERIS

8283 05 Mikroelektronisko iekārtu MONTIERIS

8283 06 Precīzijas instrumentu MONTĒTĀJS

8283 07 Pulksteņu MONTIERIS

8283 08 Radioaparātu MONTIERIS

8283 09 Televizoru MONTIERIS

8284 Metāla, gumijas un plastmasas produkcijas montētāji:

8284 01 Metāla/mēbeļu MONTĒTĀJS

8284 02 Metāla izstrādājumu MONTĒTĀJS

8284 03 Plastmasas izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS

8284 04 Gumijas izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS

8285 Koksnes un tai līdzīgu materiālu izstrādājumu komplektētāji:

8285 01 Koka izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS

8285 02 Koka/mēbeļu KOMPLEKTĒTĀJS

8286 Papīra, kartona, tekstiliju un tiem līdzīgu materiālu izstrādājumu komplektētāji:

8286 01 Ādas izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS

8286 02 Kartona izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS

8286 03 Audumu izstrādājumu ŠUVĒJS

8290 Dažādu iekārtu operatori un izstrādājumu montētāji:

8290 01 Aizvākošanas iekārtas OPERATORS

8290 02 Cauruļu izolēšanas iekārtas OPERATORS

8290 03 Drenāžas cauruļu saiņošanas OPERATORS

8290 04 Etiķešu līmēšanas OPERATORS

8290 05 Saiņošanas OPERATORS

8290 06 Izolācijas materiālu ražošanas OPERATORS

8290 07 Kabeļu izolēšanas OPERATORS

8290 08 Marķēšanas iekārtas OPERATORS

8290 09 Konteineru/pildīšanas iekārtas OPERATORS

8290 10 Pudeļu uzpildes OPERATORS

8290 11 Zīmogošanas iekārtas OPERATORS

8290 12 Kompozīto ražojumu MONTĒTĀJS

8290 13 Presēšanas iekārtas OPERATORS

8290 14 Radiācijas MĒRĪTĀJS

8290 15 Saiņošanas iekārtas APKALPOTĀJS

8290 16 Šķidrumu iekārtas OPERATORS

8311 Vilces līdzekļa vadītāji (mašīnisti):

8311 01 Dzelzceļa mašīnas VADĪTĀJS

8311 02 Dzelzceļa mašīnas VADĪTĀJA PALĪGS

8311 03 Vilciena VADĪTĀJS

8311 04 Vilciena VADĪTĀJA PALĪGS

8311 05 Lokomotīves VADĪTĀJS

8311 06 Lokomotīves VADĪTĀJA PALĪGS

8311 07 Karjera/mašīnu VADĪTĀJS

8311 08 Lokomotīves MAŠĪNISTS

8311 09 Gulšņu blietēšanas mašīnas MAŠĪNISTS

8311 10 Lokomotīves MAŠĪNISTA PALĪGS

8311 11 Vilces līdzekļa VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS

8311 12 Vilces līdzekļa VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)

8311 13 Vilces līdzekļa VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS

8311 14 Lokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS

8311 15 Dīzeļvilciena VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS

8311 16 Elektrovilciena VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS

8311 17 Sliežu motortransporta VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS

8311 18 Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)

8311 19 Tvaika lokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)

8311 20 Dīzeļvilciena VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)

8311 21 Elektrovilciena VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)

8311 22 Sliežu motortransporta VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)

8311 23 Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS

8311 24 Tvaika lokomotīves VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS

8311 25 Dīzeļvilciena VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS

8311 26 Elektrovilciena VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS

8311 27 Sliežu motortransporta VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS

8311 28 Dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu OPERATORS (MAŠĪNISTS)

8311 29 Dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu OPERATORA (MAŠĪNISTA) PALĪGS

8312 Dzelzceļa pārmijnieki, sakabinātāji un tiem līdzīgu profesiju darbinieki:

8312 01 Dzelzceļa PĀRMIJNIEKS

8312 02 Vilcienu kustības ātruma REGULĒTĀJS

8312 03 Vilcienu SASTĀDĪTĀJS

8312 04 Vilcienu SARGS

8312 05 Dzelzceļa SIGNALIZĒTĀJS

8312 06 Dzelzceļa šķirotavas DEŽURANTS

8312 07 Dzelzceļa pārbrauktuves DEŽURANTS

8312 08 Vagonu APSKATĪTĀJS

8312 09 Vagonu parka DEŽURANTS

8312 10 Līnijas dzelzceļa stacijas DEŽURANTS

8312 11 Vilcienu PIEŅĒMĒJS

8312 12 Kravas vilcienu KONDUKTORS

8312 13 Vilcienu SASTĀDĪTĀJA PALĪGS

8312 14 Vagonu kustības ātruma REGULĒTĀJS

8312 15 Vagonu APSKATĪTĀJS - REMONTĒTĀJS

8312 16 Ritošā sastāva EKIPĒTĀJS

8321 Motociklu vadītāji:

8321 01 Sakaru MOTOCIKLISTS

8321 02 Motocikla VADĪTĀJS

8322 Vieglo automobiļu, taksometru, mazietilpīgo kravas automobiļu un mikroautobusu vadītāji:

8322 01 Automobiļa VADĪTĀJS

8322 02 Furgona VADĪTĀJS

8322 03 Sanitārautomobiļu VADĪTĀJS

8322 04 Mazietilpīga kravas automobiļa VADĪTĀJS

8324 Kravas automobiļu ar piekabēm un autovilcienu vadītāji:

8324 01 Atkritumvedēja VADĪTĀJS

8324 02 Degvielas cisternautomobiļa VADĪTĀJS

8324 03 Kravas automobiļa VADĪTĀJS

8324 04 Paškrāvēja/automobiļa VADĪTĀJS

8324 05 Vilcējautomobiļa VADĪTĀJS

8324 06 Ielu laistīšanas/automobiļa VADĪTĀJS

8324 07 Ielu kaisīšanas/automobiļa VADĪTĀJS

8324 08 Specializētā/automobiļa VADĪTĀJS

8324 09 Mehāniskā transportlīdzekļa VADĪTĀJS

8331 Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, mehānismu un iekārtu operatori:

8331 01 Kombaina OPERATORS (lauksaimniecībā)

8331 02 Kuļmašīnas OPERATORS

8331 03 Kūlīšu sējēja OPERATORS

8331 04 Lauksaimniecības mašīnu OPERATORS

8331 05 Mežsaimniecības mašīnu OPERATORS

8331 06 Baļķvedēja VADĪTĀJS

8331 07 Traktora VADĪTĀJS

8331 08 Traktortehnikas VADĪTĀJS

8331 09 Mežizstrādes tehnikas VADĪTĀJS

8332 Zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu operatori:

8332 01 Bagarēšanas mašīnu OPERATORS

8332 02 Betona klājēja OPERATORS

8332 03 Bituma klājēja OPERATORS

8332 04 Buldozera OPERATORS

8332 05 Ceļa veltņa OPERATORS

8332 06 Ceļa seguma klāšanas mašīnas OPERATORS

8332 07 Ekskavatora OPERATORS

8332 08 Greideru un skrēperu VADĪTĀJS (celtniecībā)

8332 09 Akmens/klāšanas OPERATORS (celtniecībā)

8332 10 Asfalta/klāšanas OPERATORS

8332 11 Betona/klāšanas OPERATORS (celtniecībā)

8332 12 Darvas/klāšanas OPERATORS

8332 13 Mehāniskās/lāpstas OPERATORS

8332 14 Grāvju racēja OPERATORS

8332 15 Tuneļu ierīkošanas mašīnas OPERATORS (celtniecībā)

8332 16 Zāģa vadīšanas OPERATORS

8332 17 Zemes urbšanas mašīnu OPERATORS (celtniecībā)

8332 18 Zemes pārvietošanas iekārtu OPERATORS

8332 19 Asfaltēšanas mašīnas VADĪTĀJS

8332 20 Buldozera VADĪTĀJS

8332 21 Ceļa greideru un skrēperu VADĪTĀJS

8332 22 Ceļa veltņa VADĪTĀJS

8332 23 Ekskavatora VADĪTĀJS

8332 24 Grāvju racēja VADĪTĀJS

8332 25 Zemes smēlēja VADĪTĀJS

8332 26 Kūdras ieguves mašīnas MAŠĪNISTS

8332 27 Pāļdziņa OPERATORS

8332 28 Gudronatora VADĪTĀJS

8332 29 Autogreidera VADĪTĀJS

8332 30 Pašgājēja skrēpera VADĪTĀJS

8332 31 Ekskavatora vadītāja PALĪGS

8332 32 Sliežu ceļa mašīnu IESTATĪTĀJS

8332 33 Sliežu ceļa mērījumu OPERATORS

8333 Autoceltņu un citu kraušanas iekārtu operatori:

8333 01 Celtņa OPERATORS

8333 02 Elevatora OPERATORS

8333 03 Eskalatora OPERATORS

8333 04 Kuģa/celtņa OPERATORS

8333 05 Kanāla vai ostas/slūžu OPERATORS

8333 06 Tilta OPERATORS

8333 07 Trošu ceļa OPERATORS

8333 08 Vinčas OPERATORS

8333 09 Autoceltņa/automobiļa VADĪTĀJS

8333 10 Transportiera APKALPOTĀJS

8333 11 Pacēlāja MAŠĪNISTS

8333 12 Iekraušanas iekārtas APKALPOTĀJS

8333 13 Hidrokrāvēja MAŠĪNISTS

8333 14 Metalurģiskās iekārtas/celtņa OPERATORS

8333 15 Dzelzceļa celtņa VADĪTĀJS

8333 16 Dzelzceļa celtņa VADĪTĀJA PALĪGS

8334 Autokrāvēju operatori:

8334 01 Lifta/platformas OPERATORS

8334 02 Celtņa/platformas OPERATORS

8334 03 Platformas OPERATORS (rūpniecībā)

8334 04 Autokrāvēja VADĪTĀJS

8334 05 Elektrokrāvēja OPERATORS

8334 06 Elektrokāra VADĪTĀJS

8340 Kuģu komandas un tām radniecīgu profesiju darbinieki:

8340 01 BOCMANIS

8340 19 Sūkņu MAŠĪNISTS

8340 20 Kuģa saldēšanas iekārtu MAŠĪNISTS

8340 23 Sardzes MATROZIS

8340 24 Kvalificēts sardzes MATROZIS

8340 25 Sardzes MATROZIS uz zvejas kuģiem

8340 28 Kvalificēts sardzes MOTORISTS

8340 29 Sardzes MOTORISTS

8340 31 MOTORISTS uz zvejas kuģiem

8340 32 Kuģa ELEKTRIĶIS

8340 33 KAPTEINIS uz kuģiem mazākiem par 50 BT

8340 35 MATROZIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem

8340 36 MOTORISTS uz iekšējo ūdeņu kuģiem

8340 37 MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu mazāku par 300 kW

8340 38 MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēja jaudu mazāku par 300 kW

8340 39 Kuģa MEHĀNIĶA PALĪGS

8340 40 Jahtas KAPTEINIS

8340 41 Jahtas apkalpes LOCEKLIS

9141 Ēku uzraugi:

9141 01 Ēkas SARGS

9141 02 Ēkas UZRAUGS

9141 03 Ēkas DEŽURANTS

9151 Kurjeri, bagāžas nesēji un preču iznēsātāji:

9151 01 KURJERS

9151 03 Bagāžas NESĒJS

9151 04 Pasta IZNĒSĀTĀJS

9151 05 Preču PIEGĀDĀTĀJS

9152 Šveicari, sargi un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:

9152 01 ŠVEICARS

9152 02 Biļešu KONTROLIERIS

9152 03 GARDEROBISTS

9152 05 SARGS

9153Automātu naudas savācēji, komunālo pakalpojumu patēriņa uzskaitītāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:

9153 01 Naudas automātu kontrolKASIERIS

9153 02 Uzskaites rādījumu KONTROLIERIS

9162 Ielu slaucītāji, sētnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki:

9162 01 SĒTNIEKS2

2.līmeņa A pakāpe nepieciešama profesijām un amatiem, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem:

2452 Skulptori, gleznotāji un tiem radniecīgu profesiju pārstāvji:

2452 01 BrīvMĀKSLINIEKS

2452 02 GLEZNOTĀJS

2452 03 GRAFIĶIS

2452 04 KARIKATŪRISTS

2452 05 MĀKSLINIEKS

2452 07 MULTIPLIKATORS

2452 08 RESTAURĒTĀJS

2452 09 TĒLNIEKS (SKULPTORS)

2452 11 Teātra apavu MODELĒTĀJS

2452 12 Teātra kostīmu MODELĒTĀJS

2452 14 MODELĒTĀJS

2452 15 Ādas apdares MĀKSLINIEKS

2452 16 Dzintara apstrādes MĀKSLINIEKS

2452 17 Kinofilmu MĀKSLINIEKS

2452 19 KokTĒLNIEKS

2452 20 INSTALATORS

2452 21 INTERJERISTS

2452 22 JuvelierMĀKSLINIEKS

2452 23 KERAMIĶIS

2452 24 Porcelāna APGLEZNOTĀJS

2452 25 MetālMĀKSLINIEKS

2452 26 PLAKĀTISTS

2452 27 SCENOGRĀFS

2452 28 Stikla apstrādes MĀKSLINIEKS

2452 29 TekstilMĀKSLINIEKS

2452 30 VideoMĀKSLINIEKS

2452 31 Vides MĀKSLINIEKS

2452 32 VITRĀŽISTS

2452 33 Teātra kostīmu MĀKSLINIEKS

2453 Komponisti, mūziķi un dziedātāji:

2453 05 Instrumentu MŪZIĶIS

2453 06 Pūšaminstrumentu MŪZIĶIS

2453 07 Sitaminstrumentu MŪZIĶIS

2453 08 Stīginstrumentu MŪZIĶIS

2453 09 Taustiņinstrumentu MŪZIĶIS

2453 11 SOLISTS

2453 12 Operas VOKĀLISTS

2454 Horeogrāfi un dejotāji:

2454 01 Baleta SOLISTS

2454 02 DEJOTĀJS

2454 03 HOREOGRĀFS

2454 04 Baleta MĀKSLINIEKS

2455 Kino, teātra un citu mākslas iestāžu režisori, aktieri un direktori:

2455 01 AKTIERIS

3131 Fotogrāfi, attēla un skaņu ierakstu aparatūras speciālisti:

3131 01 KinoOPERATORA ASISTENTS

3131 02 MikroFOTOGRĀFS

3131 03 KinoOPERATORS

3131 04 Audio iekārtu OPERATORS

3131 05 Kinofilmu/skaņu REDAKTORS

3131 06 Televīzijas OPERATORS

3131 07 Ieskaņošanas iekārtas OPERATORS

3131 08 Mikrofona OPERATORS

3131 09 Ierakstīšanas iekārtas OPERATORS

3131 10 Mākslas FOTOGRĀFS

3131 11 Skaņu OPERATORS

3132 Radio un telekomunikāciju iekārtu speciālisti:

3132 01 Kuģa RADISTS

3132 02 Pārraides iekārtas OPERATORS

3132 03 Studijas tehniskās iekārtas OPERATORS

3132 04 Morzes alfabēta OPERATORS

3132 05 Aviācijas/radioiekārtas OPERATORS

3132 06 Sauszemes/radioiekārtas OPERATORS

3132 07 Jūras/radioiekārtas OPERATORS

3132 08 Tālsakaru OPERATORS

3132 09 Telegrāfa OPERATORS

3132 10 Kino PROJICĒTĀJS

3132 11 TELEGRĀFISTS

3132 12 Kuģa radio OPERATORS

3133 Medicīnas iekārtu speciālisti:

3133 01 Elektrokardiogrāfijas OPERATORS

3133 02 Elektroencefalogrāfijas OPERATORS

3133 03 Rentgenstaru iekārtas OPERATORS

3226 Fizioterapeiti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti:

3226 03 MASIERIS

3226 06 Protēžu PIELĀGOTĀJS

3226 07 Ortopēdijas TEHNIĶIS

3226 12 Bērnu MASIERIS

3226 13 Solārija DARBINIEKS

3227 Veterinārfeldšeri:

3227 01 Mākslīgās apsēklošanas TEHNIĶIS

3227 02 VeterinārĀRSTA ASISTENTS

3227 03 Veterinārijas VAKCINĒTĀJS

3471 Dekoratori un dizaineri:

3471 01 DEKORĒTĀJS

3471 02 Izstādes DEKORĒTĀJS

3471 03 Skatlogu DEKORĒTĀJS

3471 04 DIZAINERS

3471 05 Dārglietu DIZAINERS

3471 06 Iesaiņojuma DIZAINERS

3471 07 Plakātu DIZAINERS

3471 08 Audumu DIZAINERS

3471 09 ILUSTRATORS

3471 10 Teātra DEKORĒTĀJS

3471 11 Noformēšanas MĀKSLINIEKS

3471 12 Apģērbu MODELĒTĀJS

3471 13 Mākslas pasākumu ORGANIZATORS

3471 14 Augu valsts DIZAINERS

3473 Mūziķi, dziedātāji un dejotāji, kuri uzstājas uz ielas, klubos u.tml.:

3473 04 Deju kolektīvu, kopu un naktsklubu DEJOTĀJS

3473 05 MŪZIĶIS

3473 06 DZIEDĀTĀJS

3473 16 VOKĀLISTS

3476 Restaurētāji:

3476 01 Monumentālo gleznu RESTAURATORS

3476 02 Stājgleznu RESTAURATORS

3476 03 Monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu RESTAURATORS

3476 04 Grafikas RESTAURATORS

3476 05 Rokrakstu, dokumentu, grāmatu RESTAURATORS

3476 06 Polihroma koka, zeltījumu RESTAURATORS

3476 07 Mēbeļu, kokgriezumu RESTAURATORS

3476 08 Keramikas, stikla izstrādājumu RESTAURATORS

3476 09 Tekstiliju RESTAURATORS

3476 10 Ādas, pergamenta izstrādājumu RESTAURATORS

3476 11 Metāla izstrādājumu RESTAURATORS

3476 12 Foto un kino materiālu RESTAURATORS

3476 13 Koka būvju RESTAURATORS

3476 14 Akmens būvju RESTAURATORS

3476 15 Arheoloģiskā materiāla RESTAURATORS

3476 16 RESTAURATORS

3476 17 ZELTĪTĀJS

4131 Noliktavu darbinieki:

4131 01 Noliktavu EKSPEDITORS

4131 02 MANTZINIS

4131 03 Noliktavas PĀRZINIS

4131 04 SVĒRĀJS

4131 05 Kravas NOFORMĒTĀJS

4131 06 PREČZINIS

4131 07 Produkcijas PIEŅĒMĒJS

4132 Materiālu uzskaites darbinieki:

4132 01 Materiālu PLĀNOTĀJS

4132 02 Ražošanas PLĀNOTĀJS

4132 03 Ražošanas DISPEČERS

4132 04 Darbu RĪKOTĀJS

4132 05 Ražošanas KONTROLIERIS

4133 Transporta darbības uzskaites darbinieki:

4133 06 Maršruta PĀRRAUGS

4133 07 Transportlīdzekļu manevru PĀRRAUGS

4133 12 Transportlīdzekļu REĢISTRĒTĀJS

4142 Pasta piegādes un šķirošanas darbinieki:

4142 01 Pasta NOSŪTĪTĀJS

4142 02 Pasta KURJERS

4142 03 PASTNIEKS

4142 04 Tiesas ZIŅNESIS

4142 05 Pasta IZNĒSĀTĀJS

4142 06 Pasta ŠĶIROTĀJS

4142 07 Pasta DARBINIEKS

4211 Kasieri un biļešu pārdevēji:

4211 01 INKASENTS

4211 02 Naudas izmaksas KASIERIS

4211 03 Biļešu kases KASIERIS

4211 04 Veikala KASIERIS

4211 05 Bagāžas KASIERIS

4211 06 Preču KASIERIS

4211 07 Biļešu PĀRDEVĒJS

4211 08 Bingo kartīšu PĀRDEVĒJS

4212 Banku kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki:

4212 01 Bankas KASIERIS

4212 02 Naudas MAINĪTĀJS

4212 03 Pastmarku PĀRDEVĒJS

4212 04 Valūtas KASIERIS

4212 05 KontrolKASIERIS

4212 06 Naudas SADALĪTĀJS

4212 07 Naudas APSTRĀDĀTĀJS

4212 08 Kases kontu OPERATORS

4212 11 Pasta OPERATORS

4213 Bukmeikeri un krupjē:

4213 01 BUKMEIKERS

4213 02 KRUPJĒ

4213 03 Totalizatora BUKMEIKERS

4214 Lombardu darbinieki un augļotāji:

4214 01 AUGĻOTĀJS

4214 02 NOVĒRTĒTĀJS

4215 Parādu piedzinēji un tiem radniecīgo profesiju darbinieki:

4215 01 Parāda PIEDZINĒJS

4215 02 Ziedojumu VĀCĒJS

4222 Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas darbinieki:

4222 01 Klientu un pacientu REĢISTRATORS

4222 03 Izziņu SNIEDZĒJS

4222 04 Viesu uzņemšanas ORGANIZATORS

4222 05 INFORMĒTĀJS (transportā)

4222 06 Klientu apkalpošanas OPERATORS

4222 07 Telefona informācijas dienesta KONSULTANTS

4222 08 Telefonbankas KONSULTANTS

4223 Telefona komutatoru operatori:

4223 01 Telefonu komutatora OPERATORS

4223 02 TELEFONISTS

4223 03 Abonentu daļas OPERATORS (konsultants)

5111 Ceļojumu pavadoņi:

5111 01 Kuģa KALPOTĀJS

5111 02 Lidostas KALPOTĀJS

5111 03 Lidmašīnas PAVADONIS

5111 04 Vilciena PAVADONIS

5111 05 Kuģa STJUARTS

5111 06 Lidmašīnas STJUARTS

5111 07 Kuģa vecākais STJUARTS

5111 08 Vagonu PAVADONIS

5112 Sabiedriskā transporta konduktori:

5112 01 Vecākais KONDUKTORS

5112 02 Autobusa KONDUKTORS

5112 03 Guļamvagona KONDUKTORS

5112 04 Kuģa (ar zemūdens spārniem) KONDUKTORS

5112 05 Pārceltuves KONDUKTORS

5112 06 Preču vagona KONDUKTORS

5112 07 Tramvaja KONDUKTORS

5112 08 Trolejbusa KONDUKTORS

5112 09 Trošu vagona KONDUKTORS

5112 10 Vilciena KONDUKTORS

5112 11 Dzelzceļa UZRAUGS

5122 Pavāri:

5122 01 PAVĀRS

5122 02 PAVĀRA PALĪGS

5123 Viesmīļi, bārmeņi un bufetnieki:

5123 01 BĀRMENIS

5123 02 BUFETNIEKS

5123 03 Bufetes KALPOTĀJS

5123 04 VIESMĪLIS

5123 05 Bistro pakalpojumu DARBINIEKS

5131 Bērnu uzraudzītāji:

5131 01 AUKLIS

5131 02 GUVERNANTS

5131 03 Slimnieku KOPĒJS

5131 04 Skolēnu PAVADONIS

5131 05 Pirmsskolas AUDZINĀTĀJA (skolotāja) PALĪGS

5131 06 Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes AUDZINĀTĀJS

5132 Individuālās klīniskās un stacionārās aprūpes darbinieki:

5132 01 Zobārstniecības jaunākā MEDICĪNAS MĀSA

5132 02 SANITĀRS

5132 03 Neatliekamās palīdzības SANITĀRS

5132 04 DEZINFEKTORS

5132 05 MĀSAS PALĪGS

5132 06 Sterilizācijas tehniskais DARBINIEKS

5133 Individuālās mājaprūpes darbinieki:

5133 01 Slimu bērnu AUKLIS

5133 02 Mājas darbu PALĪGS

5133 03 APRŪPĒTĀJS

5139 Citi individuālās aprūpes un tiem radniecīgu profesiju darbinieki:

5139 01 FARMACEITA PALĪGS

5139 02 VeterinārĀRSTA PALĪGS

5139 03 VeterinārSANITĀRS

5141 Frizieri, skaistumkopšanas un tiem radniecīgu profesiju darbinieki:

5141 01 BĀRDDZINIS

5141 02 FRIZIERIS

5141 03 GRIMĒTĀJS

5141 05 Nagu kopšanas SPECIĀLISTS

5141 06 Parūku MEISTARS

5141 07 PIRTNIEKS

5141 09 ĢĒRBĒJS

5141 10 VIZĀŽISTS

5141 11 STILISTS

5141 12 Vizuālā tēla STILISTS

5141 13 TETOVĒTĀJS

5141 14 Dekoratīvās caurduršanas MEISTARS

5141 15 MANIKĪRS

5142 Pavadoņi un sulaiņi:

5142 01 ISTABENIS

5142 02 PAVADONIS

5142 04 SULAINIS

5142 05 Viesnīcas SULAINIS

5161 Ugunsdzēsēji un glābēji:

5161 01 Meža ugunsgrēku PATRUĻNIEKS

5161 02 UGUNSDZĒSĒJS

5161 03 Meža UGUNSDZĒSĒJS

5161 04 GLĀBĒJS

5163 Ieslodzījuma apsardzes darbinieki:

5163 01 CietumSARGS

5163 05 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes UZRAUGS

5163 07 Ieslodzījuma vietu APSARGS

5169 Citi apsardzes darbinieki:

5169 01 ZEMESSARGS

5169 02 Jūras krasta ZEMESSARGS

5169 03 MEŽSARGS

5169 04 MIESASSARGS

5169 05 PATRUĻNIEKS

5169 06 Jūras krasta PATRUĻNIEKS

5169 07 Rezervāta UZRAUGS

5169 08 Satiksmes UZRAUGS

5169 09 Apsardzes ORGANIZATORS

5169 11 Apsardzes dienesta KONTROLIERIS

5169 12 DEŽURANTS

5169 13 Eksponātu UZRAUGS

5169 14 Drošības INSPEKTORS

5169 15 Apsardzes pults DEŽURANTS

5169 16 Apsardzes DEŽURANTS

5169 17 Apsardzes INSPEKTORS

5169 18 Tehniskais OPERATORS

5169 19 Bruņojuma INSPEKTORS

5169 20 Caurlaižu INSPEKTORS

5169 21 Režīma UZRAUGS

5210 Tērpu demonstrētāji un citi modeļi:

5210 01 Mākslas MODELIS

5210 02 Modes MODELIS

5210 03 Reklāmas MODELIS

5210 04 Tērpu demonstrēšanas MODELIS

5210 05 Tērpu DEMONSTRĒTĀJS

5220 Veikalu pārdevēji un preču demonstrētāji:

5220 01 Autoapkopes stacijas APKALPOTĀJS

5220 02 Benzīna uzpildes stacijas APKALPOTĀJS

5220 03 Preču DEMONSTRĒTĀJS

5220 04 Pasūtījumu veikala PĀRDEVĒJA PALĪGS

5220 05 Mazumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS

5220 06 Vairumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS

5220 07 Degvielas uzpildes stacijas OPERATORS

5220 08 Mazumtirdzniecības AĢENTS

5220 09 Vecākais PĀRDEVĒJS

5230 Kiosku un tirgus pārdevēji:

5230 01 Ielas stenda PĀRDEVĒJS

5230 02 Kioska PĀRDEVĒJS

5230 03 Tirgus PĀRDEVĒJS

7216 Zemūdens strādnieki:

7216 01 ŪDENSLĪDĒJS

7216 02 Būvdarbu ŪDENSLĪDĒJS

7216 03 Glābējdienesta ŪDENSLĪDĒJS

8322 Vieglo automobiļu, taksometru, mazietilpīgo kravas automobiļu un mikroautobusu vadītāji:

8322 05 Taksometra VADĪTĀJS

8322 06 Mikroautobusa VADĪTĀJS

8323 Autobusu, trolejbusu un tramvaju vadītāji:

8323 01 Autobusa VADĪTĀJS

8323 02 Tramvaja VADĪTĀJS

8323 03 Trolejbusa VADĪTĀJS

8324 Kravas automobiļu ar piekabēm un autovilcienu vadītāji:

8324 10 Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu VADĪTĀJS

9111 Pārtikas preču ielu pārdevēji:

9111 01 Pārtikas preču/ielas PĀRDEVĒJS

9111 02 Atspirdzinošo dzērienu PĀRDEVĒJS

9111 03 Bufetes PĀRDEVĒJS

9112 Nepārtikas preču ielu pārdevēji:

9112 01 Nepārtikas preču/ielas PĀRDEVĒJS

9112 02 Laikrakstu PĀRDEVĒJS

9112 03 Preču IZNĒSĀTĀJS

9112 04 KOLPORTIERIS

9112 05 Teātra programmu PĀRDEVĒJS

9113 Preču piegādātāji mājās:

9113 02 Preču PĀRDEVĒJS (mājās)

9113 03 Preču PĀRDEVĒJS (pa telefonu)

9332 Kučieri:

9332 01 KUČIERIS

2. līmeņa B pakāpe nepieciešama profesijām un amatiem, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, tehnoloģisko procesu izpildi un uzraudzību, grāmatvedību un uzskaiti un Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem:

3111 Ķīmijas un fizikas speciālisti:

3111 01 Astronomijas TEHNIĶIS

3111 02 Fizikas TEHNIĶIS

3111 03 Ģeofizikas TEHNIĶIS

3111 04 Ģeoloģijas TEHNIĶIS

3111 05 Ķīmijas TEHNIĶIS

3111 06 Meteoroloģijas TEHNIĶIS

3111 07 Okeanogrāfijas TEHNIĶIS

3111 08 Ķīmijas un fizikas LABORANTS

3111 09 Metroloģijas TEHNIĶIS

3111 10 Ķīmisko procesu TEHNOLOGS

3111 11 Hidroloģijas TEHNIĶIS

3111 12 Hidrogrāfijas TEHNIĶIS

3112 Celtniecības speciālisti:

3112 01 Būvniecības KALKULĒTĀJS

3112 02 BūvTEHNIĶIS

3112 03 Mērniecības būvTEHNIĶIS

3112 04 Uzraudzības būvTEHNIĶIS

3112 05 Apūdeņošanas būvTEHNIĶIS

3112 06 Meliorācijas būvTEHNIĶIS

3112 07 Ēku inženiertīklu būvTEHNIĶIS

3112 08 Bagarēšanas būvTEHNIĶIS

3112 09 Konstrukciju būvTEHNIĶIS

3112 10 Hidroloģijas būvTEHNIĶIS

3112 11 Iekšējo iekārtu būvTEHNIĶIS

3112 12 Hidrotehnikas būvTEHNIĶIS

3112 13 Pazemes darbu būvTEHNIĶIS

3112 14 Arhitektūras TEHNIĶIS

3112 15 ĢeoTEHNIĶIS

3112 16 Ceļu būvTEHNIĶIS

3112 17 Apdares darbu TEHNIĶIS

3112 18 Būvju kadastrālās uzmērīšanas SPECIĀLISTS

3113 Elektrotehnikas speciālisti:

3113 01 Elektrības KALKULĒTĀJS

3113 02 ElektroTEHNIĶIS

3113 03 Elektroapgaismes TEHNIĶIS

3113 04 Elektrosprieguma sadales TEHNIĶIS

3113 05 Elektriskās vilces TEHNIĶIS

3113 06 Elektrosistēmas TEHNIĶIS

3113 07 Augstsprieguma TEHNIĶIS

3113 08 Elektrosprieguma pārvades TEHNIĶIS

3113 09 Elektroietaišu ekspluatācijas INŽENIERIS

3113 10 Elektrotehnisko iekārtu INŽENIERIS

3113 11 Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS

3113 12 Dzelzceļa INŽENIERIS

3113 13 Apsardzes tehnisko sistēmu INŽENIERIS

3113 14 Elektrisko iekārtu SPECIĀLISTS

3114 Elektronikas un telekomunikāciju speciālisti:

3114 01 Elektronikas KALKULĒTĀJS

3114 02 DatorTEHNIĶIS

3114 03 Elektronikas TEHNIĶIS

3114 04 Telesakaru TEHNIĶIS

3114 05 Elektronikas/kontrolmēraparātu TEHNIĶIS

3114 06 Aerokosmisko/iekārtu elektronikas TEHNIĶIS

3114 07 Informātikas/elektronikas TEHNIĶIS

3114 08 Pusvadītāju/elektronikas TEHNIĶIS

3114 09 Aerokosmisko telesakaru/elektronikas TEHNIĶIS

3114 10 Radara telesakaru/elektronikas TEHNIĶIS

3114 11 Radio telesakaru/elektronikas TEHNIĶIS

3114 12 Televīzijas sakaru/elektronikas TEHNIĶIS

3114 13 Telefona sakaru/elektronikas TEHNIĶIS

3114 14 Telegrāfa sakaru/elektronikas TEHNIĶIS

3114 15 Signālsistēmu telesakaru/elektronikas TEHNIĶIS

3114 16 Telesakaru INŽENIERIS

3114 17 Radioelektronikas INŽENIERIS

3114 18 Radioiekārtas vecākais TEHNIĶIS

3114 19 Elektroiekārtas vecākais TEHNIĶIS

3114 20 Elektronisko sakaru SPECIĀLISTS

3114 21 Elektronikas SPECIĀLISTS

3114 22 Datorsistēmu TEHNIĶIS

3114 23 Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru TEHNIĶIS

3114 24 Telesakaru SPECIĀLISTS

3115 Inženiermehānikas speciālisti:

3115 01 Mehānikas darbu KALKULĒTĀJS

3115 02 Sausā doka PRIEKŠNIEKS

3115 03 Zemūdens tīrīšanas doka PRIEKŠNIEKS

3115 04 Kuģu PĀRVALDNIEKS

3115 05 Aeronautikas MEHĀNIĶIS

3115 06 Kuģu MEHĀNIĶIS

3115 07 Mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 08 Lauksaimniecības tehnikas MEHĀNIĶIS

3115 09 Gaisa kondicionēšanas/mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 10 Automobiļu MEHĀNIĶIS

3115 11 Dīzeļdzinēju MEHĀNIĶIS

3115 12 Gāzes turbīnu MEHĀNIĶIS

3115 13 Apkures, ventilācijas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS

3115 14 Rūpniecisko iekārtu un rīku MEHĀNIĶIS

3115 15 Instrumentu MEHĀNIĶIS

3115 16 Iekšdedzes dzinēju MEHĀNIĶIS

3115 17 Reaktīvo dzinēju MEHĀNIĶIS

3115 18 Transporta lokomotīvju dzinēju MEHĀNIĶIS

3115 19 Eļļošanas/mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 20 Jūras/mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 21 Dzinēju/mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 22 Ostas/mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 23 Atomenerģijas/mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 24 Kuģu būves MEHĀNIĶIS

3115 25 Motoru MEHĀNIĶIS

3115 26 Atomenerģijas TEHNIĶIS

3115 27 Saldējamo iekārtu MEHĀNIĶIS

3115 28 Ceha/iekārtu MEHĀNIĶIS

3115 29 Mašīnu un aparātu būves INŽENIERIS

3115 30 Siltumenerģētikas TEHNIĶIS

3115 31 Siltumtehnisko iekārtu INŽENIERIS

3115 32 Pazemes darbu mehānismu un iekārtu MEHĀNIĶIS

3115 33 Mašīnu un aparātu būves TEHNOLOGS

3115 34 Rūpniecisko iekārtu un rīku INŽENIERIS

3115 35 Energosistēmu TEHNIĶIS

3115 36 Siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas TEHNIĶIS

3115 37 Mehānikas TEHNOLOGS

3115 38 Dzelzceļa automātisko sistēmu TEHNIĶIS

3115 39 Transporta lokomotīvju TEHNIĶIS

3115 40 Sliežu ceļu saimniecības TEHNIĶIS

3115 41 MEHĀNIĶIS INŽENIERIS

3115 42 Mēriekārtu TEHNIĶIS

3115 43 Peldošo līdzekļu dienesta galvenais elektroMEHĀNIĶIS

3115 44 Kuģa galvenais elektroMEHĀNIĶIS

3115 45 Siltumenerģētikas SPECIĀLISTS

3115 46 MEHATRONIĶIS

3115 47 Autoapkopes SPECIĀLISTS

3115 48 Lokomotīvju saimniecības TEHNIĶIS

3115 49 Transporta vagonu TEHNIĶIS

3115 50 Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības TEHNIĶIS

3115 51 Kraušanas darbu VADĪTĀJS (stividors)

3115 52 Gaisa kuģu tehniskās apkopes MEHĀNIĶIS

3115 53 Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas TEHNIĶIS

3115 54 Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas TEHNIĶIS

3115 55 Mehatronisku sistēmu TEHNIĶIS

3115 56 Kuģu TEHNIĶIS

3115 57 Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais EKSPERTS

3115 58 Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu MEHĀNIĶIS

3115 59 Gāzes iekārtu TEHNIĶIS

3116 Inženierķīmijas speciālisti:

3116 01 Ķīmijas KALKULĒTĀJS

3116 02 Inženierķīmijas TEHNIĶIS

3116 03 Dabasgāzes pārvades TEHNIĶIS

3116 04 Ķīmisko procesu TEHNIĶIS

3116 05 Naftas TEHNIĶIS

3116 06 Ķīmijas LABORANTS

3116 07 Ķīmijas INŽENIERIS

3116 08 Plastmasas TEHNOLOGS

3116 09 Ķīmijas TEHNOLOGA PALĪGS

3117 Iežguves, kalnrūpniecības un metalurģijas speciālisti:

3117 01 Naftas un gāzes/urbumu CEMENTĒTĀJS

3117 02 Urbumu SKĀBJOTĀJS

3117 03 Metalurģijas TEHNIĶIS

3117 04 Metālraudzes TEHNIĶIS

3117 05 Naftas un gāzes/urbumu URBĒJS

3117 06 Proves (raudzes) NOTEICĒJS

3118 Rasētāji:

3118 01 RASĒTĀJS

3118 02 Tehnikas ILUSTRĒTĀJS

3118 03 Arhitektūras RASĒTĀJS

3118 04 Kartogrāfijas RASĒTĀJS

3118 05 Spiedveidnes RASĒTĀJS

3118 06 Tehnikas RASĒTĀJS

3118 07 Būvtehnikas RASĒTĀJS

3118 08 Elektrosistēmu RASĒTĀJS

3118 09 Elektronikas RASĒTĀJS

3118 10 Apsildes un ventilācijas sistēmu RASĒTĀJS

3118 11 Kuģu/tehnikas RASĒTĀJS

3118 12 Mehānikas RASĒTĀJS

3118 13 Aeronautikas RASĒTĀJS

3118 14 Ģeoloģijas RASĒTĀJS

3118 15 Ierīču un instrumentu RASĒTĀJS

3118 16 Litogrāfijas RASĒTĀJS

3118 17 Topogrāfijas RASĒTĀJS

3118 18 Zīmējumu un rasējumu KOPĒTĀJS

3118 19 Tehniskais REDAKTORS

3119 Citi fizikas un inženierzinātņu speciālisti:

3119 01 Metožu TEHNIĶIS

3119 02 Plānošanas TEHNIĶIS

3119 03 Ražošanas TEHNIĶIS

3119 04 Darba aizsardzības SPECIĀLISTS

3119 05 Nedatorizēto/sistēmu TEHNIĶIS

3119 06 Telesakaru (darba normēšanas) TEHNIĶIS

3119 07 Izmaksu TEHNIĶIS

3119 08 Darba izpētes TEHNIĶIS

3119 09 Kvantitatīvās analīzes TEHNIĶIS

3119 10 Elektrotīklu DISPEČERS

3119 11 Darba NORMĒTĀJS

3119 12 EKONOMISTS

3119 13 TEHNOLOGA PALĪGS

3119 14 Tehniskās informācijas TEHNIĶIS

3119 15 Kvalitātes TEHNIĶIS

3119 16 Tāmju INŽENIERIS

3119 17 Krimināllietu TEHNIĶIS

3119 18 Ieroču TEHNIĶIS

3119 19 Kokapstrādes TEHNOLOGS

3119 20 Poligrāfijas ražošanas TEHNIĶIS

3119 21 Pārtikas ražošanas TEHNIĶIS

3119 22 Trikotāžas izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS

3119 23 Tekstila izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS

3119 24 Šūto izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS

3119 25 Pārtikas produktu pārstrādes SPECIĀLISTS

3119 26 Projektu ASISTENTS

3119 27 Zāģmateriālu ražošanas TEHNIĶIS

3119 28 Koka izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS

3119 29 Darba aizsardzības KOORDINATORS

3119 30 Darbu VADĪTĀJS (dzelzceļā)

3119 31 MEISTARS (dzelzceļā)

3119 32 EnergoDISPEČERS

3121 Skaitļošanas tehnikas speciālisti:

3121 01 Operāciju sistēmu INŽENIERIS

3121 02 Operāciju sistēmu TEHNIĶIS

3121 03 Datu bāzu INŽENIERIS

3121 04 Datu bāzu TEHNIĶIS

3121 05 Skaitļošanas sistēmu PROJEKTĒTĀJS

3121 06 Skaitļošanas sistēmu ANALĪTIĶIS

3121 07 Programmēšanas INŽENIERIS

3121 08 Programmēšanas TEHNIĶIS

3121 09 Informācijas sistēmu INŽENIERIS

3121 10 Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS

3121 11 Elektroniskā pasta ADMINISTRATORS

3121 12 Datortīkla ADMINISTRATORS

3121 13 Informācijas sistēmu TESTĒTĀJS

3121 14 Informācijas sistēmu kvalitātes KONTROLIERIS

3121 15 Informācijas sistēmu drošības KONTROLIERIS

3121 16 Informācijas sistēmu drošības ADMINISTRATORS

3121 17 Informācijas sistēmu ADMINISTRATORS

3121 18 Informācijas sistēmu UZTURĒTĀJS

3121 19 Informācijas tīkla PĀRZINIS

3121 20 DATORGRAFIĶIS

3121 21 Bankomātu tīkla ADMINISTRATORS

3121 22 Interneta bankas ADMINISTRATORS

3121 23 Datorsistēmu TESTĒTĀJS

3121 24 Tehnisko sistēmu apsardzes programmēšanas INŽENIERIS

3122 Skaitļošanas tehnikas operatori:

3122 01 Skaitļotāja OPERATORS

3122 02 Perifērijas iekārtu OPERATORS

3122 03 Datora OPERATORS

3122 04 S.W.I.F.T. OPERATORS

3122 05 Klīringa OPERATORS

3122 06 S.W.I.F.T. ADMINISTRATORS

3145 Gaisa satiksmes drošības speciālisti:

3145 03 Elektronavigācijas INŽENIERIS

3145 04 Radiolokācijas un radionavigācijas INŽENIERIS

3145 05 Radiolokācijas un radionavigācijas TEHNIĶIS

3145 06 Radiolokācijas un radionavigācijas iekārtu MEHĀNIĶIS

3145 07 Radiolokācijas INŽENIERIS

3145 08 Radionavigācijas INŽENIERIS

3145 09 Radiolokācijas TEHNIĶIS

3145 10 Radionavigācijas TEHNIĶIS

3145 11 Radiolokācijas OPERATORS

3145 12 Radionavigācijas OPERATORS

3145 13 Gaisa kuģu tehniskās apkopes SPECIĀLISTS

3145 14 Radiokontroles punkta OPERATORS

3145 15 LIDOTĀJS (kravas operators)

3211 Dabaszinātņu speciālisti:

3211 01 TAKSIDERMISTS

3211 02 Dabaszinātņu LABORANTS

3211 03 Anatomijas TEHNIĶIS

3211 04 Bakterioloģijas TEHNIĶIS

3211 05 Bioķīmijas TEHNIĶIS

3211 06 Biofizikas TEHNIĶIS

3211 07 Asins pārliešanas TEHNIĶIS

3211 08 Botānikas TEHNIĶIS

3211 09 Citoloģijas TEHNIĶIS

3211 10 Ekoloģijas TEHNIĶIS

3211 11 Ģenētikas TEHNIĶIS

3211 12 Hematoloģijas TEHNIĶIS

3211 13 Histoloģijas TEHNIĶIS

3211 14 Medicīnas zinātnes TEHNIĶIS

3211 15 Patoloģijas TEHNIĶIS

3211 16 Farmakoloģijas TEHNIĶIS

3211 17 Fizioloģijas TEHNIĶIS

3211 18 Seroloģijas TEHNIĶIS

3211 19 Audu TEHNIĶIS

3211 20 Zooloģijas TEHNIĶIS

3211 21 MikroBIOLOGA PALĪGS

3211 22 EPIDEMIOLOGA PALĪGS

3211 23 VIRUSOLOGA PALĪGS

3211 24 RADIOLOGA PALĪGS

3211 25 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGA PALĪGS

3211 26 PARAZITOLOGA PALĪGS

3211 27 ENTOMOLOGA PALĪGS

3211 28 Lopkopības PĀRRAUGS

3211 30 Vides TEHNIĶIS

3211 31 BioTEHNOLOGS

3211 32 BioTEHNOLOGA PALĪGS

3211 33 Piena un piena produktu TEHNOLOGA PALĪGS

3211 34 Medicīnas LABORANTS

3211 34 Vides TEHNOLOGS

3211 36 Vides iekārtu TEHNIĶIS

3211 37 Dzīvnieku PĀRRAUGS

3211 38 Dzīvnieku vērtēšanas EKSPERTS

3212 Agronomijas un mežsaimniecības speciālisti:

3212 01 Agronomijas TEHNIĶIS

3212 02 Kokaudzēšanas TEHNIĶIS

3212 03 Puķkopības TEHNIĶIS

3212 04 Meža TEHNIĶIS

3212 05 Dārzkopības TEHNIĶIS

3212 06 Sakņkopības TEHNIĶIS

3212 07 Pomoloģijas TEHNIĶIS

3212 08 Mežkopības TEHNIĶIS

3212 09 Augsnes TEHNIĶIS

3212 10 MĒRNIEKS

3212 11 ZOOTEHNIĶIS

3212 12 AGRONOMS

3212 13 Agronomijas un mežkopības LABORANTS

3212 14 Ainavu TEHNIĶIS

3212 15 Zvērināts MĒRNIEKS

3212 16 Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJS

3212 17 Dārzkopības SPECIĀLISTS

3212 18 Mežsaimniecības TEHNOLOGS

3212 19 Mežsaimniecības TEHNIĶIS

3212 20 Stādaudzēšanas TEHNIĶIS

3213 Zemkopības un mežsaimniecības konsultanti:

3213 01 Zemkopības KONSULTANTS

3213 02 Lauksaimniecības KONSULTANTS

3213 03 Mežsaimniecības KONSULTANTS

3213 04 Lauksaimniecības PADOMNIEKS

3213 05 Zemkopības PADOMNIEKS

3213 06 Mežsaimniecības PADOMNIEKS

3213 07 Zemkopības LABORANTS

3213 08 Mežsaimniecības LABORANTS

3213 09 Sēklkopības TEHNIĶIS

3213 10 Lauksaimniecības ORGANIZATORS

3213 11 Lauku īpašuma APSAIMNIEKOTĀJS

3433 Uzskaites speciālisti:

3433 01 GRĀMATVEDIS

3433 03 Valūtas darījumu GRĀMATVEDIS

3433 04 Vērtspapīru GRĀMATVEDIS

3433 05 Valūtas operāciju GRĀMATVEDIS

3433 06 Kontu OPERATORS

3433 07 Kontu ADMINISTRATORS

3433 08 Finanšu SPECIĀLISTS

3433 09 GRĀMATVEDIS - KONSULTANTS

3434 Statistiķi, matemātiķi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti:

3434 01 STATISTIĶA PALĪGS

3434 02 GRĀMATVEŽA PALĪGS

3434 03 STATISTIĶIS

3434 04 AKTUĀRA ASISTENTS

3454 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālisti:

3454 09 UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS

3454 10 UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS (autovadītājs)

4112 Dokumentu un tiem līdzīgu materiālu sagatavošanas operatori:

4112 01 Telefaksa OPERATORS

4112 02 Teleksa OPERATORS

4112 03 Teletaipa OPERATORS

4112 04 Datu ievades OPERATORS

4112 05 Teksta redaktora OPERATORS

4113 Informācijas ievadīšanas operatori:

4113 01 Informācijas ievadīšanas OPERATORS

4113 02 Elektroniskā pasta OPERATORS

4113 04 Pārkodēšanas OPERATORS

4113 05 Signalizācijas pults OPERATORS

4113 06 Energosistēmas vadības pults OPERATORS

4113 07 Teksta MAKETĒTĀJS

4114 Kalkulatoru operatori:

4114 01 Uzskaites OPERATORS

4114 02 Kalkulatoru OPERATORS

4114 03 Summatoru OPERATORS

4121 Uzskaites un grāmatvedības darbinieki:

4121 01 Jaunākais GRĀMATVEDIS

4121 02 KASIERIS

4121 03 Grāmatvedības UZSKAITVEDIS

4121 04 Pašizmaksas RĒĶINĀTĀJS

4121 05 Algu RĒĶINĀTĀJS

4121 06 Remontdarbu DISPEČERS

4121 07 Nodokļu (nodevu) ADMINISTRATORS

4121 08 RĒĶINVEDIS

4122 Statistikas un finanšu darbinieki:

4122 04 TAKSĒTĀJS

4122 05 Statistikas un finanšu UZSKAITVEDIS

4122 06 INTERVĒTĀJS

4133 Transporta darbības uzskaites darbinieki:

4133 02 Transporta INSPEKTORS

4133 03 Transporta KONTROLIERIS

4190 Citi kancelejas darbinieki:

4190 01 TABEĻVEDIS

4190 02 UZSKAITVEDIS

4212 Banku kasieru un tiem radniecīgu profesiju darbinieki:

4212 09 Galvenais KASIERIS

4212 10 Kases VADĪTĀJS

5162 Policisti:

5162 01 POLICISTS

5162 02 Policijas SARGS

5163 Ieslodzījuma vietu darbinieki:

5163 03 Cietuma vecākais UZRAUGS

5163 04 Nepilngadīgo audzināšanas iestādes vecākais UZRAUGS

5163 06 Vecākais APSARGS

5169 Citi apsardzes darbinieki:

5169 22 Sakaru punkta PRIEKŠNIEKA PALĪGS

5169 23 Sakaru DEŽURANTS

5169 26 APSARGS

5169 27 Apsardzes dienesta VADĪTĀJS

5169 28 Apsardzes dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS

5169 29 Pasta PAVADONIS

5169 30 Drošības galvenais INSPEKTORS

5169 31 Līgumu galvenais INSPEKTORS

5169 32 Līgumu INSPEKTORS

5169 33 Apsardzes galvenais INSPEKTORS

5169 34 Apsardzes DISPEČERS

5169 35 Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJS

5169 36 Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJA VIETNIEKS

5169 37 Dzelzceļa sardzes PRIEKŠNIEKS

5169 38 Dzelzceļa apsardzes grupas INSTRUKTORS

5169 39 Dzelzceļa apbruņots SARGS

3.līmeņa A pakāpe nepieciešama iestāžu, organizāciju, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un to struktūrvienību vadītājiem, augsti kvalificētiem speciālistiem, medicīnas un sociālās aprūpes darbiniekiem, augstskolu mācību spēkiem un pedagogiem, kuru profesijas klasificētas ar šādiem kodiem:

1121 Valsts amatpersonas:

1121 01 Ministru PREZIDENTS

1121 02 Ministru PREZIDENTA BIEDRS

1121 03 MINISTRS

1121 04 Valsts MINISTRS

1121 05 Starpvalstu/institūcijas VADĪTĀJS

1121 06 Starpvalstu/institūcijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1121 07 ĢENERĀLPROKURORS

1121 08 Valsts KONTROLIERIS

1121 09 Augstākās tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1121 10 Satversmes tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1121 32 Centrālās vēlēšanu komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1121 33 Centrālās vēlēšanu komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1121 34 Centrālās vēlēšanu komisijas LOCEKLIS

1121 35 Centrālās vēlēšanu komisijas SEKRETĀRS

1121 36 Ministra biroja VADĪTĀJS

1121 37 Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja PRIEKŠNIEKS

1121 38 Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1210 Kolektīvie vadītāji:

1210 01 Komercsabiedrības DIREKTORS

1210 02 ĢENERĀLDIREKTORS

1210 03 RĪKOTĀJDIREKTORS

1210 04 IZPILDDIREKTORS

1210 05 Tehniskais DIREKTORS

1210 06 KOMERCDIREKTORS

1210 07 PĀRVALDNIEKS

1210 08 PĀRZINIS

1210 09 PREZIDENTS

1210 10 PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1210 11 REKTORS

1210 12 PROREKTORS

1210 13 VADĪTĀJS

1210 14 PRIEKŠNIEKS

1210 15 Ekonomikas DIREKTORS

1210 16 Finanšu DIREKTORS

1210 17 VICEPREZIDENTS

1210 18 Ražošanas DIREKTORS

1210 19 Komercsabiedrības administratīvais DIREKTORS

1210 20 Apgādes DIREKTORS

1210 21 Personāla DIREKTORS

1210 22 Komercsabiedrības padomes LOCEKLIS

1210 23 Kolēģijas LOCEKLIS

1210 24 Valdes LOCEKLIS

1210 26 Komercsabiedrības DIREKTORA VIETNIEKS

1210 27 DIREKTORA PALĪGS

1210 28 Tirgzinības DIREKTORS

1210 29 Loģistikas DIREKTORS

1210 30 Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1210 31 Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1210 32 PROKŪRISTS

1210 33 Kapitāldaļu turētāja PĀRSTĀVIS

1210 34 Padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1210 35 VADĪTĀJA VIETNIEKS

1210 36 Tirdzniecības DIREKTORS

1221 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medību saimniecībā un zivsaimniecībā:

1221 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (lauksaimniecībā)

1221 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mežsaimniecībā)

1221 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (medību saimniecībā)

1221 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (zivsaimniecībā)

1221 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (lauksaimniecībā)

1221 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (mežsaimniecībā)

1221 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (medību saimniecībā)

1221 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (zivsaimniecībā)

1221 09 Vecākais MEISTARS (lauksaimniecībā)

1221 10 Vecākais MEISTARS (mežsaimniecībā)

1221 11 Vecākais MEISTARS (medību saimniecībā)

1221 12 Vecākais MEISTARS (zivsaimniecībā)

1221 13 MEISTARS (lauksaimniecībā)

1221 14 MEISTARS (mežsaimniecībā)

1221 15 MEISTARS (medību saimniecībā)

1221 16 MEISTARS (zivsaimniecībā)

1221 17 Mežsaimniecības MEŽZINIS

1221 18 Mežsaimniecības MEŽZIŅA VIETNIEKS

1222 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji rūpniecībā:

1222 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (rūpniecībā)

1222 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (rūpniecībā)

1222 03 Vecākais MEISTARS (rūpniecībā)

1222 04 MEISTARS (rūpniecībā)

1222 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (enerģētikā)

1222 06 DISPEČERS (enerģētikā)

1222 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (enerģētikā)

1222 08 MEISTARS (elektrotehnikā)

1223 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji celtniecībā:

1223 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (būvniecībā)

1223 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (būvniecībā)

1223 03 Būvdarbu VADĪTĀJS

1223 04 Pazemes darbu MEISTARS

1223 05 BūvMEISTARS (būvniecībā)

1223 06 Ceļu MEISTARS

1223 07 Ceļu MEISTARA PALĪGS

1224 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā:

1224 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (vairumtirdzniecībā)

1224 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mazumtirdzniecībā)

1224 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (vairumtirdzniecībā)

1224 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (mazumtirdzniecībā)

1224 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)

1224 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remontā)

1224 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)

1224 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remontā)

1225 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji restorānos un viesnīcās:

1225 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (restorānos)

1225 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (viesnīcās)

1225 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (restorānos)

1225 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (viesnīcās)

1225 05 Ēdināšanas pakalpojumu ORGANIZATORS

1226 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji transportā, sakaros, noliktavās:

1226 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (transportā)

1226 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sakaros)

1226 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (noliktavās)

1226 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (transportā)

1226 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sakaros)

1226 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (noliktavās)

1226 07 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS

1226 08 Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKS

1226 09 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1226 10 Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1226 11 Ceļu distances PRIEKŠNIEKS (transportā)

1226 12 Ceļu distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā)

1226 13 Vecākais MEISTARS (transportā)

1226 14 MEISTARS (transportā)

1226 15 Vilciena PRIEKŠNIEKS

1226 16 Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKS

1226 17 Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1226 18 Lokomotīvju/vagonu depo PRIEKŠNIEKS

1226 19 Lokomotīvju/vagonu depo PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1226 24 Bīstamo kravu pārvadājumu drošības KONSULTANTS (padomnieks)

1226 25 Drošības KONSULTANTS (padomnieks)

1226 26 Filiāles DIREKTORS

1226 27 Filiāles DIREKTORA VIETNIEKS

1226 28 Pastmarku bāzes VADĪTĀJS

1226 29 Pastmarku bāzes VADĪTĀJA VIETNIEKS

1226 30 Iecirkņa PRIEKŠNIEKS (transportā un sakaros)

1226 31 Iecirkņa PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā un sakaros)

1226 32 Ceha PRIEKŠNIEKS

1226 33 Ceha PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1226 34 Ostas KAPTEINIS

1226 35 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (dzelzceļā)

1226 36 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (dzelzceļā)

1226 37 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/PRIEKŠNIEKS (dzelzceļā)

1226 38 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA/PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (dzelzceļā)

1227 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji komercpakalpojumu jomā:

1227 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komercpakalpojumos)

1227 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komercpakalpojumos)

1228 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji komunālo un tiem radniecīgu pakalpojumu jomā:

1228 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komunālajos pakalpojumos)

1228 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komunālajos pakalpojumos)

1229 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji citās jomās:

1229 01 DEKĀNS

1229 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (kultūras jomā)

1229 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (izglītības jomā)

1229 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (veselības aprūpes jomā)

1229 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sabiedrības pārvaldes jomā)

1229 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sociālās aprūpes jomā)

1229 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sporta jomā)

1229 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)

1229 09 Skolas PĀRZINIS

1229 10 Skolas DIREKTORS

1229 11 PRODUCENTS (kultūras jomā)

1229 12 IMPRESĀRIJS

1229 13 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (kultūras jomā)

1229 14 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (izglītības jomā)

1229 15 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (veselības aprūpes jomā)

1229 16 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sabiedrības pārvaldes jomā)

1229 17 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sociālās aprūpes jomā)

1229 18 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sporta jomā)

122919Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)

1229 20 ProDEKĀNS

1229 21 Pamatdarbības struktūrvienību VADĪTĀJS (informācijas tehnoloģiju jomā)

1229 22 Vides PĀRVALDNIEKS

1229 23 Departamenta DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)

1229 24 Departamenta DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1229 25 Nodaļas VADĪTĀJS (valsts pārvaldes jomā)

1229 26 Nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1229 27 Daļas VADĪTĀJS (valsts pārvaldes jomā)

1229 28 Daļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1229 29 Sektora VADĪTĀJS (valsts pārvaldes jomā)

1229 30 Sektora VADĪTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1229 31 Administratīvais DIREKTORS (tiesu varas jomā)

1229 32 Administratīvā DIREKTORA VIETNIEKS (tiesu varas jomā)

1229 33 Nodaļas VADĪTĀJS (tiesu varas jomā)

1229 34 Nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (tiesu varas jomā)

1229 35 Ekotūrisma PĀRVALDNIEKS

1229 36 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS

1229 37 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1229 38 Tūrisma un atpūtas organizācijas VADĪTĀJS

1229 39 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (darbinieku interešu un tiesību aizsardzības jomā)

1229 40 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā)

1229 41 Pārvaldes DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)

1229 42 Pārvaldes DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1229 43 Filiāles DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)

1229 44 Filiāles DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1231 Finanšu un administratīvo struktūrvienību vadītāji:

1231 01 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 02 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 03 Finanšu struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 04 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 05 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 06 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 07 Finanšu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 08 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 09 Sabiedrības SEKRETĀRS

1231 10 Juridiskā dienesta VADĪTĀJS

1231 11 Kreditēšanas struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 12 Līzinga struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 13 Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 14 Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 15 Darba algas struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 16 Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 17 Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 18 Reklamāciju struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 19 Reklamāciju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 20 Galvenās kases VADĪTĀJS

1231 21 Starptautiskā norēķinu centra VADĪTĀJS

1231 22 Naudas pārvedumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 23 Pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1232 Personāla un ražošanas sakaru struktūrvienību vadītāji:

1232 01 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJS

1232 02 Ražošanas sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS

1232 03 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1232 04 Ražošanas sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1232 05 Personāla mācību VADĪTĀJS

1232 06 Informātikas struktūrvienības VADĪTĀJS

1232 07 Informātikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1233 Pārdošanas un iepirkšanas struktūrvienību vadītāji:

1233 01 Tirgzinības struktūrvienības VADĪTĀJS

1233 02 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJS

1233 03 Tirgzinības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1233 04 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1234 Reklāmas un ārējo attiecību struktūrvienību vadītāji:

1234 01 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJS

1234 02 Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJS

1234 03 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1234 04 Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1235 Sagādes un sadales struktūrvienību vadītāji:

1235 01 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJS

1235 02 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJS

1235 03 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1235 04 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1235 05 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJS

1235 06 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1236 Skaitļošanas tehnikas apkalpošanas struktūrvienību vadītāji:

1236 01 Skaitļošanas pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1236 02 Skaitļošanas pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1237 Pētniecības struktūrvienību vadītāji:

1237 01 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJS

1237 02 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1237 03 Laboratorijas VADĪTĀJS

1238 Klientu apkalpošanas un starpbanku struktūrvienību vadītāji:

1238 01 Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJS

1238 02 Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJS

1238 03 Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1238 04 Valūtu konvertācijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1238 05 Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1238 06 Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1238 07 Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1238 08 Valūtu konvertācijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1239 Pasta darba organizācijas un pakalpojumu struktūrvienību vadītāji:

1239 01 Pasta ekspluatācijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1239 02 Darba organizācijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1239 03 Kvalitātes struktūrvienības VADĪTĀJS

1239 04 Metodiskās struktūrvienības VADĪTĀJS

1239 05 Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS

1239 06 Starptautisko pasta sūtījumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1239 07 Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1239 08 Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1239 09 Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJS

1311 Vispārējie vadītāji lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medību saimniecībā un zivsaimniecībā:

1311 01 Saimniecības DIREKTORS (lauksaimniecībā)

1311 02 Saimniecības DIREKTORS (mežsaimniecībā)

1311 03 Saimniecības DIREKTORS (medību saimniecībā)

1311 04 Saimniecības DIREKTORS (zivsaimniecībā)

1311 05 Saimniecības VADĪTĀJS (lauksaimniecībā)

1311 06 Saimniecības VADĪTĀJS (mežsaimniecībā)

1311 07 Saimniecības VADĪTĀJS (medību saimniecībā)

1311 08 Saimniecības VADĪTĀJS (zivsaimniecībā)

1311 09 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (lauksaimniecībā)

1311 10 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (mežsaimniecībā)

1311 11 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (medību saimniecībā)

1311 12 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (zivsaimniecībā)

1312 Vispārējie vadītāji rūpniecībā:

1312 01 DIREKTORS (rūpniecībā)

1312 02 IZPILDDIREKTORS (rūpniecībā)

1312 03 VADĪTĀJS (rūpniecībā)

1313 Vispārējie vadītāji būvniecībā:

1313 01 DIREKTORS (būvniecībā)

1313 02 IZPILDDIREKTORS (būvniecībā)

1313 03 VADĪTĀJS (būvniecībā)

1314 Vispārējie vadītāji vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā:

1314 01 DIREKTORS (mazumtirdzniecībā)

1314 02 DIREKTORS (vairumtirdzniecībā)

1314 03 IZPILDDIREKTORS (mazumtirdzniecībā)

1314 04 IZPILDDIREKTORS (vairumtirdzniecībā)

1314 05 VADĪTĀJS (mazumtirdzniecībā)

1314 06 VADĪTĀJS (vairumtirdzniecībā)

1314 07 VEIKALVEDIS

1315 Vispārējie vadītāji restorānos un viesnīcās:

1315 01 Viesnīcas DIREKTORS

1315 02 Nometnes DIREKTORS

1315 03 Pansijas DIREKTORS

1315 04 Restorāna DIREKTORS

1315 05 Kafejnīcas DIREKTORS

1315 06 Ēdnīcas DIREKTORS

1315 07 Bāra ĪPAŠNIEKS

1315 08 VIESNĪCNIEKS

1315 09 Viesnīcas VADĪTĀJS

1315 10 Nometnes VADĪTĀJS

1315 11 Pansijas VADĪTĀJS

1315 12 Restorāna VADĪTĀJS

1315 13 Kafejnīcas VADĪTĀJS

1315 14 Ēdnīcas VADĪTĀJS

1315 15 Viesnīcas PĀRVALDNIEKS

1315 16 Nometnes PĀRVALDNIEKS

1315 17 Pansijas PĀRVALDNIEKS

1315 18 Restorāna PĀRVALDNIEKS

1315 19 Kafejnīcas PĀRVALDNIEKS

1315 20 Ēdnīcas PĀRVALDNIEKS

1316 Vispārējie vadītāji transportā, sakaros un noliktavās:

1316 01 DIREKTORS (transportā)

1316 02 DIREKTORS (sakaros)

1316 03 DIREKTORS (noliktavās)

1316 04 IZPILDDIREKTORS (transportā)

1316 05 IZPILDDIREKTORS (sakaros)

1316 06 IZPILDDIREKTORS (noliktavās)

1316 07 VADĪTĀJS (transportā)

1316 08 VADĪTĀJS (sakaros)

1316 09 VADĪTĀJS (noliktavās)

1316 10 PĀRVALDNIEKS (transportā)

1316 11 PĀRVALDNIEKS (sakaros)

1316 12 PĀRVALDNIEKS (noliktavās)

1317 Vispārējie vadītāji komercpakalpojumu jomā:

1317 01 DIREKTORS (komercpakalpojumos)

1317 02 IZPILDDIREKTORS (komercpakalpojumos)

1317 03 VADĪTĀJS (komercpakalpojumos)

1317 04 PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumos)

1318 Vispārējie vadītāji komunālo un radniecīgu pakalpojumu jomā:

1318 01 DIREKTORS (komunālajos pakalpojumos)

1318 02 IZPILDDIREKTORS (komunālajos pakalpojumos)

1318 03 VADĪTĀJS (komunālajos pakalpojumos)

1318 04 PĀRVALDNIEKS (komunālajos pakalpojumos)

1319 Vispārējie vadītāji citās jomās:

1319 01 DIREKTORS (kultūras jomā)

1319 02 DIREKTORS (izglītības jomā)

1319 03 DIREKTORS (veselības aprūpes jomā)

1319 04 DIREKTORS (sociālās aprūpes jomā)

1319 05 DIREKTORS (sporta jomā)

1319 06 DIREKTORS (tūrisma aģentūrā)

1319 07 IZPILDDIREKTORS (kultūras jomā)

1319 08 IZPILDDIREKTORS (izglītības jomā)

1319 09 IZPILDDIREKTORS (veselības aprūpes jomā)

1319 10 IZPILDDIREKTORS (sociālās aprūpes jomā)

1319 11 IZPILDDIREKTORS (sporta jomā)

1319 12 IZPILDDIREKTORS (tūrisma jomā)

1319 13 VADĪTĀJS (kultūras jomā)

1319 14 VADĪTĀJS (izglītības jomā)

1319 15 VADĪTĀJS (veselības aprūpes jomā)

1319 16 VADĪTĀJS (sociālās aprūpes jomā)

1319 17 VADĪTĀJS (sporta jomā)

1319 18 VADĪTĀJS (tūrisma jomā)

1319 19 PĀRVALDNIEKS (kultūras jomā)

1319 20 PĀRVALDNIEKS (izglītības jomā)

1319 21 PĀRVALDNIEKS (veselības aprūpes jomā)

1319 22 PĀRVALDNIEKS (sociālās aprūpes jomā)

1319 23 PĀRVALDNIEKS (sporta jomā)

1319 24 PĀRVALDNIEKS (tūrisma jomā)

1319 25 DIREKTORA VIETNIEKS (sociālās aprūpes jomā)

1319 26 VADĪTĀJS (valsts pārvaldes jomā)

1319 27 DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)

1319 28 VADĪTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1319 29 DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1319 30 VADĪTĀJA VIETNIEKS (izglītības jomā)

1319 31 DIREKTORA VIETNIEKS (izglītības jomā)

2111 Fiziķi un astronomi:

2111 01 AERODINAMIĶIS

2111 02 ASTRONOMS

2111 03 RadioASTRONOMS

2111 04 AstroFIZIĶIS

2111 05 BALLISTIĶIS

2111 06 HIDRODINAMIĶIS

2111 07 FIZIĶIS

2111 08 Akustikas FIZIĶIS

2111 09 AtomFIZIĶIS

2111 10 ElektromagnetoFIZIĶIS

2111 11 Elektronikas FIZIĶIS

2111 12 SiltumFIZIĶIS

2111 13 Gaismas FIZIĶIS

2111 14 Mehānikas FIZIĶIS

2111 15 MolekulārFIZIĶIS

2111 16 KodolFIZIĶIS

2111 17 Optikas FIZIĶIS

2111 18 Cietvielu FIZIĶIS

2111 19 Skaņas FIZIĶIS

2111 20 Teorētiskās fizikas FIZIĶIS

2111 21 TERMODINAMIĶIS

2111 22 Radioloģijas FIZIĶIS

2111 23 METROLOGS

2111 24 Medicīnas FIZIĶIS

2112 Meteorologi:

2112 01 KLIMATOLOGS

2112 02 METEOROLOGS

2112 03 SINOPTIĶIS

2112 04 AgroMETEOROLOGS

2112 05 HidroMETEOROLOGS

2112 06 AEROLOGS

2112 07 OKEANOLOGS

2112 08 RADIOMETEOROLOGS

2112 09 Meteoroloģijas RADIOMETRISTS

2112 10 AeroMETEOROLOGS

2113 Ķīmiķi:

2113 01 Ražošanas FARMACEITS

2113 02 KRISTALOGRĀFS

2113 03 ĶĪMIĶIS

2113 04 ANALĪTIĶIS

2113 05 Kristalogrāfijas ĶĪMIĶIS

2113 06 Mazgāšanas līdzekļu ĶĪMIĶIS

2113 07 Krāsošanas ĶĪMIĶIS

2113 08 Pārtikas ĶĪMIĶIS

2113 09 Stikla ĶĪMIĶIS

2113 10 Neorganisko vielu ĶĪMIĶIS

2113 11 Ādu apstrādes ĶĪMIĶIS

2113 12 Metalurģijas ĶĪMIĶIS

2113 13 Radioaktīvo vielu ĶĪMIĶIS

2113 14 Organisko vielu ĶĪMIĶIS

2113 15 Krāsvielu ĶĪMIĶIS

2113 16 Naftas ĶĪMIĶIS

2113 17 Kosmētisko līdzekļu ķīmiķis

2113 18 Radioloģijas ķīmiķis

2113 19 ĶĪMIĶIS ANALĪTIĶIS

2114 Ģeologi un ģeofiziķi:

2114 01 AerofotoĢEODĒZISTS

2114 02 GLACIOLOGS

2114 03 ĢEODĒZISTS

2114 04 ĢeoFIZIĶIS

2114 05 ĢEOLOGS

2114 06 ĢeoMAGNĒTIĶIS

2114 07 ĢeoMORFOLOGS

2114 08 HidroAKUSTIĶIS

2114 09 HidroĢEOLOGS

2114 10 HIDROLOGS

2114 11 MikroPALEONTOLOGS

2114 12 MINERALOGS

2114 13 OKEANOGRĀFS

2114 14 PALEONTOLOGS

2114 15 SEISMOLOGS

2114 16 STRATOGRĀFS

2114 17 HIDROGRĀFS

2115 Darba un vides aizsardzības vecākie speciālisti:

2115 01 Darba aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS

2115 02 Vides aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS

2115 03 Dabas aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS

2121 Matemātiķi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti:

2121 01 Darījumu operāciju ANALĪTIĶIS

2121 02 Statistikas MATEMĀTIĶIS

2121 03 Lietišķās matemātikas MATEMĀTIĶIS

2121 04 Klasiskās matemātikas MATEMĀTIĶIS

2121 05 MATEMĀTIĶIS

2121 06 AKTUĀRS

2122 Statistiķi:

2122 01 BIOMETRISTS

2122 02 DEMOGRĀFS

2122 03 Vecākais STATISTIĶIS

2122 04 Lauksaimniecības STATISTIĶIS

2122 05 Lietišķās statistikas STATISTIĶIS

2122 06 Biometrijas STATISTIĶIS

2122 07 Demogrāfijas STATISTIĶIS

2122 08 Ekonomikas STATISTIĶIS

2122 09 Izglītības STATISTIĶIS

2122 10 Tehnikas STATISTIĶIS

2122 11 Finanšu STATISTIĶIS

2122 12 Veselības aprūpes STATISTIĶIS

2122 13 Pārskatu STATISTIĶIS

2122 14 Medicīnas STATISTIĶIS

2131 Skaitļošanas sistēmu konstruktori un analītiķi:

2131 01 Skaitļotāju/sakaru ANALĪTIĶIS

2131 02 Skaitļotāju/datu bāzes ANALĪTIĶIS

2131 03 Skaitļotāju/sistēmu ANALĪTIĶIS

2131 04 Skaitļotāju/datu bāzes VADĪTĀJS

2131 05 Skaitļotāju/sistēmu DIZAINERS

2131 06 Skaitļotāju/sistēmu INŽENIERIS

2131 07 Programmēšanas INŽENIERIS

2131 08 Mehanizētās apstrādes projektēšanas INŽENIERIS

2131 09 Datorvadības tehnoloģiju INŽENIERIS

2131 10 Vecākais datortīkla ADMINISTRATORS

2131 11 Informatīvo sistēmu PROJEKTĒTĀJS

2131 12 Informācijas tehnoloģijas projektu VADĪTĀJS

2131 13 DatorDIZAINERS

2131 14 SistēmANALĪTIĶIS

2132 Programmētāji:

2132 01 PROGRAMMĒTĀJS

2132 02 Komunikāciju PROGRAMMĒTĀJS

2132 03 Datu bāzes PROGRAMMĒTĀJS

2139 Citi vecākie skaitļošanas speciālisti:

2139 01 Skaitļotāju lietošanas INŽENIERIS

2141 Arhitekti, pilsētu un satiksmes plānotāji:

2141 01 ARHITEKTS

2141 02 Ainavu ARHITEKTS

2141 03 Restaurācijas ARHITEKTS

2141 04 Teritorijas PLĀNOTĀJS

2141 05 Satiksmes PLĀNOTĀJS

2141 06 Arhitektūras INTERJERISTS

2141 07 Transporta/tīklu INŽENIERIS

2141 08 Aeronavigācijas VADĪTĀJS

2141 09 Satiksmes organizācijas INŽENIERIS

2141 10 ARHITEKTA PALĪGS

2141 11 ARHITEKTA PALĪGS (teritoriju plānotājs)

2141 12 ARHITEKTA PALĪGS (interjerists)

2141 13 Telpiskās attīstības PLĀNOTĀJS

2142 Būvinženieri:

2142 01 BūvINŽENIERIS

2142 02 Ēku konstrukciju būvINŽENIERIS

2142 03 Lidostu būvINŽENIERIS

2142 04 Tiltu būvINŽENIERIS

2142 05 Ēku būvINŽENIERIS

2142 06 Skursteņu būvINŽENIERIS

2142 07 Celtniecības būvINŽENIERIS

2142 08 Doku un ostu būvINŽENIERIS

2142 09 Bagarēšanas būvINŽENIERIS

2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu būvINŽENIERIS

2142 11 Hidrotehnisko būvju būvINŽENIERIS

2142 12 Hidroloģijas būvINŽENIERIS

2142 13 Apūdeņošanas būvINŽENIERIS

2142 14 Dzelzceļa būvINŽENIERIS

2142 15 Ceļu būvINŽENIERIS

2142 16 Sanitārtehnikas būvINŽENIERIS

2142 17 Zemes būvju/mehānikas būvINŽENIERIS

2142 18 Karkasa būvINŽENIERIS

2142 19 Torņu būvINŽENIERIS

2142 20 Tuneļu būvINŽENIERIS

2142 21 Zemes rakšanas INŽENIERIS

2142 22 Hidraulikas INŽENIERIS

2142 23 Hidroloģijas INŽENIERIS

2142 24 Apūdeņošanas INŽENIERIS

2142 25 Sanitārijas INŽENIERIS

2142 26 Būvmateriālu TEHNOLOGS INŽENIERIS

2142 27 Būvniecības TEHNOLOGS

2142 28 Meliorācijas INŽENIERIS

2142 29 Transportbūvju būvINŽENIERIS

2142 30 Siltuma un gāzes tehnoloģijas būvINŽENIERIS

2142 31 Ūdens tehnoloģijas būvINŽENIERIS

2143 Elektroinženieri:

2143 01 ElektroINŽENIERIS

2143 02 Elektroapgaismes INŽENIERIS

2143 03 Elektrisko sistēmu INŽENIERIS

2143 04 Elektroenerģijas sadales elektroINŽENIERIS

2143 05 Ģeneratoru elektroINŽENIERIS

2143 06 Elektroenerģijas pārvades elektroINŽENIERIS

2143 07 Elektrovilkmes elektroINŽENIERIS

2143 08 Elektromehānisko iekārtu elektroINŽENIERIS

2143 09 Augstsprieguma elektroINŽENIERIS

2143 10 Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS

2143 11 Elektrotehnisko iekārtu elektroINŽENIERIS

2143 12 Galvenais ENERĢĒTIĶIS

2143 13 Lauksaimniecības enerģētikas INŽENIERIS

2143 14 ENERĢĒTIĶIS

2144 Elektronikas un telekomunikāciju inženieri:

2144 01 Elektronikas INŽENIERIS

2144 02 Skaitļotāju/elektronikas INŽENIERIS

2144 03 Informācijas/elektronikas INŽENIERIS

2144 04 Mērinstrumentu/elektronikas INŽENIERIS

2144 05 Pusvadītāju/elektronikas INŽENIERIS

2144 06 Telesakaru INŽENIERIS

2144 07 Kosmossakaru INŽENIERIS

2144 08 Radarsakaru INŽENIERIS

2144 09 Radiosakaru INŽENIERIS

2144 10 Signālsistēmas (sakaru) INŽENIERIS

2144 11 Telegrāfa (sakaru) INŽENIERIS

2144 12 Telefona (sakaru) INŽENIERIS

2144 13 Televīzijas (sakaru) INŽENIERIS

2144 14 Elektronikas TEHNOLOGS

2144 15 Telesakaru TEHNOLOGS

2144 16 Telesakaru KONSTRUKTORS

2144 17 Datortehnikas INŽENIERIS

2144 18 Gaisa kuģu tehniskās apkopes avionikas INŽENIERIS

2145 Mehānikas inženieri:

2145 01 Kuģu DIZAINERS

2145 02 Lidmašīnu DIZAINERS

2145 03 Automobiļu DIZAINERS

2145 04 Aeronavigācijas apkalpošanas INŽENIERIS

2145 05 Gaisa kondicionēšanas INŽENIERIS

2145 06 Automātu INŽENIERIS

2145 07 Saldēšanas iekārtu INŽENIERIS

2145 08 Dīzeļu INŽENIERIS

2145 09 Gāzes turbīnu INŽENIERIS

2145 10 Iekšdedzes dzinēju INŽENIERIS

2145 11 Reaktīvo dzinēju INŽENIERIS

2145 12 Lokomotīves dzinēju INŽENIERIS

2145 13 Eļļošanas INŽENIERIS

2145 14 Kuģu būves INŽENIERIS

2145 15 Mehānikas INŽENIERIS

2145 16 Aeronautikas/mehānikas INŽENIERIS

2145 17 Lauksaimniecības/mehānikas INŽENIERIS

2145 18 Gaisa kondicionēšanas/mehānikas INŽENIERIS

2145 19 Pašgājējmehānismu/mehānikas INŽENIERIS

2145 20 Dīzeļu/mehānikas INŽENIERIS

2145 21 Gāzes turbīnu/mehānikas INŽENIERIS

2145 22 Apsildes, ventilācijas un saldēšanas/mehānikas INŽENIERIS

2145 23 Rūpniecisko mašīnu un darbarīku/mehānikas INŽENIERIS

2145 24 Instrumentu/mehānikas INŽENIERIS

2145 26 Sauszemes motoru un mašīnu/mehānikas INŽENIERIS

2145 27 Ostas mehānismu/mehānikas INŽENIERIS

2145 28 Kodolenerģētikas/mehānikas INŽENIERIS

2145 29 Saldēšanas iekārtu/mehānikas INŽENIERIS

2145 31 Motoru INŽENIERIS

2145 32 Mehānikas TEHNOLOGS

2145 33 Metināšanas TEHNOLOGS INŽENIERIS

2145 34 Aprīkojuma INŽENIERIS

2145 35 Mehānikas KONSTRUKTORS

2145 36 Siltumenerģijas/pārvades un sadales INŽENIERIS

2145 38 Medicīnas iekārtu INŽENIERIS

2145 39 Dzelzceļa lokomotīvju/remonta INŽENIERIS

2145 40 Vagonu/remonta INŽENIERIS

2145 41 Medicīnas fizikālo tehnoloģiju INŽENIERIS

2145 42 Mehantronikas INŽENIERIS

2145 43 Siltumenerģētikas INŽENIERIS

2145 44 Siltumtehnikas INŽENIERIS

2145 45 Siltumsistēmu ekspluatācijas INŽENIERIS

2145 46 Siltumiekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS

2145 47 Siltumenerģijas un siltumtehnikas INŽENIERIS

2145 48 Gaisa kuģu tehniskās apkopes mehānikas INŽENIERIS

2145 49 Transportsistēmu INŽENIERIS

2146 Ķīmijas inženieri:

2146 01 Ķīmijas INŽENIERIS

2146 02 Ķīmisko procesu INŽENIERIS

2146 03 Naftas un dabasgāzes/ķīmijas INŽENIERIS

2146 04 Dabasgāzes ieguves un sadales/ķīmijas INŽENIERIS

2146 05 Naftas INŽENIERIS

2146 06 Raudzēšanas TEHNOLOGS

2146 07 Ķīmisko procesu TEHNOLOGS INŽENIERIS

2146 08 Ķīmijas TEHNOLOGS

2146 09 Šķiedru TEHNOLOGS

2146 10 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGS

2146 11 Degvielas TEHNOLOGS

2146 12 Krāsu TEHNOLOGS

2146 13 Papīra TEHNOLOGS

2146 14 Plastmasas TEHNOLOGS INŽENIERIS

2146 15 Polimēru TEHNOLOGS

2146 16 Gumijas TEHNOLOGS

2146 17 Riepu TEHNOLOGS

2146 18 Plastmasas INŽENIERIS

2146 19 Farmācijas TEHNOLOGS

2147 Ieguves rūpniecības inženieri un metalurgi:

2147 01 Iežguves INŽENIERIS

2147 02 Metalurģijas INŽENIERIS

2147 03 Iežguves ĢEODĒZISTS

2147 04 Raudzes (proves) NOTEICĒJS

2147 06 Ieguves METALURGS

2147 07 Lietuves METALURGS

2147 08 Fizikālo procesu METALURGS

2147 09 Radioaktīvo minerālu METALURGS

2147 10 METALURGS (analītiķis)

2147 11 Ieguves TEHNOLOGS

2147 12 Velmju KALIBRĒTĀJS

2148 Kartogrāfi un topogrāfi:

2148 01 Kartogrāfijas INŽENIERIS

2148 02 Jūras ģeodēzijas INŽENIERIS

2148 03 Fotogrammetrijas INŽENIERIS

2148 04 Aeorofoto INŽENIERIS

2148 05 Kadastra INŽENIERIS

2148 06 Ģeodēzijas INŽENIERIS

2148 07 Hidrogrāfijas INŽENIERIS

2148 08 Zemes ierīcības INŽENIERIS

2148 09 Aerofotogrāfijas INŽENIERIS

2148 10 Ģeoinformātikas INŽENIERIS

2149 Citi arhitekti, inženieri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti:

2149 01 Sakaru/izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS

2149 02 Sistēmu/izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS

2149 03 Sistēmu/izņemot skaitļotāju DIZAINERS

2149 04 Cenu veidošanas INŽENIERIS

2149 05 Rūpniecības projektēšanas INŽENIERIS

2149 06 Plānošanas INŽENIERIS

2149 07 Ražošanas sagatavošanas INŽENIERIS

2149 08 Robotu INŽENIERIS

2149 09 Darba aizsardzības INŽENIERIS

2149 10 Sistēmu/izņemot skaitļotāju INŽENIERIS

2149 11 Laika un kustības pētījumu INŽENIERIS

2149 12 Darba organizācijas INŽENIERIS

2149 13 Cementa TEHNOLOGS

2149 14 Keramikas TEHNOLOGS

2149 15 Stikla TEHNOLOGS

2149 16 Ādas TEHNOLOGS

2149 17 Iesaiņošanas TEHNOLOGS

2149 18 Iespiešanas TEHNOLOGS

2149 19 Audumu TEHNOLOGS

2149 20 Kokapstrādes INŽENIERIS

2149 21 INŽENIERINSPEKTORS

2149 22 INŽENIERKONTROLIERIS

2149 23 Zinātniski tehniskās informācijas INŽENIERIS

2149 24 Ražošanas vadības organizācijas INŽENIERIS

2149 25 Patentu un izgudrojumu INŽENIERIS

2149 26 Personāla sagatavošanas INŽENIERIS

2149 27 Standartizācijas INŽENIERIS

2149 28 Darba normēšanas INŽENIERIS

2149 29 Materiālu normēšanas TEHNOLOGS

2149 30 Vērpšanas TEHNOLOGS

2149 31 Adīšanas TEHNOLOGS

2149 32 KOLORISTS

2149 33 Apģērbu KONSTRUKTORS

2149 34 Siltumenerģijas režīmu INŽENIERIS

2149 35 Energotīklu DISPEČERS

2149 36 Kurināmā sagādes un sadales DISPEČERS

2149 37 Šūšanas TEHNOLOGS

2149 38 Būvmateriālu TEHNOLOGS

2149 39 Energosistēmu INŽENIERIS

2149 40 TEHNOLOGS

2149 41 KONSTRUKTORS

2149 42 Kvalitātes INŽENIERIS

2149 43 Tekstilmateriālu TEHNOLOGS

2149 44 Meža TEHNOLOGS

2149 45 Projektēšanas INŽENIERIS

2149 46 Ražošanas INŽENIERIS

2149 47 Iekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS

2149 48 Dzelzceļa ekspluatācijas INŽENIERIS

2149 49 Metroloģijas INŽENIERIS

2149 50 Naftas avāriju TEHNOLOGS

2149 51 Sertifikācijas INŽENIERIS

2149 52 KomunālINŽENIERIS

2149 53 Ugunsdrošības INŽENIERIS

2149 54 Civilās aizsardzības INŽENIERIS

2149 55 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības INŽENIERIS

2149 56 Vides INŽENIERIS

2149 57 Pasta ekspluatācijas METODIĶIS

2149 58 Mežsaimniecības INŽENIERIS

2149 59 Uztura SPECIĀLISTS

2149 60 Ūdens un atkritumsaimniecības SPECIĀLISTS

2149 61 Dzelzceļa transporta INŽENIERIS

2149 62 Automobiļu transporta INŽENIERIS

2151 Kuģu vadīšanas un ekspluatācijas vecākie speciālisti:

2151 22 KAPTEINIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem (tālbraucējs kapteinis)

2151 23 Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem

2151 26 Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

2151 27 Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

2152 Gaisa kuģu vadīšanas vecākie speciālisti:

2152 01 Lidmašīnas KAPTEINIS

2152 02 Lidojumu INŽENIERIS

2152 03 Lidmašīnas STŪRMANIS

2152 04 Lidmašīnas PILOTS

2152 05 Helikoptera PILOTS

2152 06 Hidroplāna PILOTS

2152 07 Lidmašīnas IZMĒĢINĀTĀJS

2152 10 Lidmašīnas komercPILOTS

2152 11 Helikoptera komercPILOTS

2152 12 Aviolīniju transporta lidmašīnas PILOTS

2152 13 Aviolīniju transporta helikoptera PILOTS

2152 14 Planiera PILOTS

2152 15 Gaisa balona PILOTS

2152 16 LIDOTĀJS (inženieris)

2152 17 STŪRMANIS

2152 18 LIDOTĀJS (radiotelefona operators)

2152 20 Lidmašīnas PILOTS (instruktors)

2152 22 Helikoptera PILOTS (instruktors)

2152 23 Planiera PILOTS (instruktors)

2152 24 Gaisa balona PILOTS (instruktors)

2152 25 PILOTS

2152 27 Deltaplāna LIDOTĀJS

2152 29 LIDOTĀJS (bortmehāniķis operators)

2152 30 LIDOTĀJS (operators)

2211 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti:

2211 01 BAKTERIOLOGS

2211 02 Lauksaimniecības BAKTERIOLOGS

2211 03 Piensaimniecības BAKTERIOLOGS

2211 04 Zivsaimniecības BAKTERIOLOGS

2211 05 Pārtikas rūpniecības BAKTERIOLOGS

2211 06 Rūpniecības BAKTERIOLOGS

2211 07 Medicīnas BAKTERIOLOGS

2211 08 Farmācijas BAKTERIOLOGS

2211 09 Augsnes BAKTERIOLOGS

2211 10 Veterinārijas BAKTERIOLOGS

2211 11 BIOLOGS

2211 12 Saldūdens BIOLOGS

2211 13 Jūras BIOLOGS

2211 14 Molekulārās bioloģijas BIOLOGS

2211 15 BOTĀNIĶIS

2211 16 Ekoloģijas BOTĀNIĶIS

2211 17 Histoloģijas BOTĀNIĶIS

2211 18 Mikoloģijas BOTĀNIĶIS

2211 19 Augsnes BOTĀNIĶIS

2211 20 CITOLOGS

2211 21 Dzīvnieku CITOLOGS

2211 22 Augu CITOLOGS

2211 23 EKOLOGS

2211 24 Dzīvnieku EKOLOGS

2211 25 Augu EKOLOGS

2211 26 EMBRIOLOGS

2211 27 Ģenētikas INŽENIERIS

2211 28 ENTOMOLOGS

2211 29 ĢENĒTIĶIS

2211 30 Dzīvnieku ĢENĒTIĶIS

2211 31 Augu ĢENĒTIĶIS

2211 32 HISTOLOGS

2211 33 Dzīvnieku HISTOLOGS

2211 34 Augu HISTOLOGS

2211 35 HidroBIOLOGS

2211 36 IHTIOLOGS

2211 37 IMUNOLOGS

2211 38 MikroBIOLOGS

2211 39 MIKOLOGS

2211 40 ORNITOLOGS

2211 41 PARAZITOLOGS

2211 42 ZIVKOPIS

2211 43 SISTEMĀTIĶIS

2211 44 Dzīvnieku SISTEMĀTIĶIS

2211 45 Augu SISTEMĀTIĶIS

2211 46 ZOOLOGS

2211 47 VIRUSOLOGS

2211 49 Ciltslietu ZOOTEHNIĶIS

2211 50 KINOLOGS

2211 51 HIPOLOGS

2212 Farmakologi, patologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti:

2212 01 ANATOMS

2212 02 BIOĶĪMIĶIS

2212 03 BIOFIZIĶIS

2212 05 EPIDEMIOLOGS

2212 06 HistoPATOLOGS

2212 07 NeiroPATOLOGS

2212 08 PATOLOGS

2212 09 Dzīvnieku PATOLOGS

2212 10 Tiesu medicīnas PATOLOGS

2212 11 Medicīnas PATOLOGS

2212 12 Augu PATOLOGS

2212 13 Ķirurģijas PATOLOGS

2212 14 VeterinārPATOLOGS

2212 15 FARMAKOLOGS

2212 16 ToksikoFARMAKOLOGS

2212 17 FIZIOLOGS

2212 18 Dzīvnieku FIZIOLOGS

2212 19 Endokrinoloģijas FIZIOLOGS

2212 20 Epidemioloģijas FIZIOLOGS

2212 21 Neiroloģijas FIZIOLOGS

2212 22 Augu FIZIOLOGS

2212 23 TOKSIKOLOGS

2212 24 PsihoFIZIOLOGS

2212 25 Bionikas un protezēšanas INŽENIERIS

2212 26 BIONIĶIS PROTĒZISTS

2212 27 Klīniskais FIZIOLOGS

2213 Agronomi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti:

2213 01 Sēklkopības AGRONOMS

2213 03 MEŽKOPIS

2213 04 PUĶKOPIS

2213 05 DĀRZKOPIS

2213 06 DĀRZEŅKOPIS

2213 07 POMOLOGS

2221 Ārsti:

2221 01 ĀRSTS

2221 03 ĀRSTS STAŽIERIS

2221 04 Akupunktūras ĀRSTS

2221 05 Arodslimību ĀRSTS

2221 06 Arodveselības ĀRSTS

2221 07 GINEKOLOGS, dzemdību speciālists

2221 08 ĀRSTS EKSPERTS

2221 09 Fizikālās medicīnas ĀRSTS

2221 10 Fiziskās rehabilitācijas ĀRSTS

2221 11 Ģimenes ĀRSTS

2221 12 Higiēnas ĀRSTS

2221 13 Hospitālās infekcijas kontroles ĀRSTS

2221 14 Iekšķīgo slimību ĀRSTS

2221 15 Intensīvās terapijas ĀRSTS

2221 16 Kara medicīnas ĀRSTS

2221 17 Katastrofu medicīnas ĀRSTS

2221 18 Laboratorijas ĀRSTS

2221 19 Mikrobioloģijas ĀRSTS

2221 20 Neatliekamās palīdzības ĀRSTS

2221 21 Rehabilitācijas ĀRSTS

2221 22 Sporta ĀRSTS

2221 23 Veselības aprūpes ĀRSTS

2221 25 ALERGOLOGS

2221 26 Bērnu AUDIOLOGS

2221 27 DERMATOLOGS un VENEROLOGS

2221 28 ĀRSTS DIETOLOGS

2221 29 Tiesu medicīnas EKSPERTS

2221 30 Tiesu psihiatrijas EKSPERTS

2221 31 ĀRSTS ENDOKRINOLOGS

2221 32 FONIATRS

2221 33 FTIZIOPNEIMONOLOGS

2221 34 GASTROENTEROLOGS

2221 36 Bērnu GINEKOLOGS

2221 37 HEMATOLOGS

2221 38 HEPATOLOGS

2221 39 ĀRSTS HOMEOPĀTS

2221 40 ĀRSTS IMUNOLOGS

2221 41 INFEKTOLOGS

2221 42 Bērnu INFEKTOLOGS

2221 43 KARDIOLOGS

2221 44 Bērnu KARDIOLOGS

2221 45 KOSMETOLOGS

2221 46 ĶIRURGS

2221 47 Ambulatorais ĶIRURGS

2221 48 Bērnu ĶIRURGS

2221 49 Torakālais ĶIRURGS

2221 50 Plastiskais ĶIRURGS

2221 51 Sirds ĶIRURGS

2221 52 NARKOLOGS

2221 53 NEFROLOGS

2221 54 NEIROĶIRURGS

2221 55 NEIROLOGS

2221 56 Bērnu NEIROLOGS

2221 57 NEONATOLOGS

2221 58 OFTALMOLOGS

2221 59 ONKOLOGS

2221 61 ProtēžORTOPĒDS

2221 62 OTOLARINGOLOGS

2221 63 ĀRSTS PATOLOGS

2221 64 SeksoPATOLOGS

2221 65 PEDIATRS

2221 66 PSIHIATRS

2221 67 Bērnu PSIHIATRS

2221 68 RADIOLOGS

2221 69 RADIOLOGS TERAPEITS

2221 70 RADIOLOGS DIAGNOSTS

2221 72 REIMATOLOGS

2221 73 REZIDENTS

2221 74 SEKSOLOGS

2221 75 PsihoTERAPEITS

2221 76 TRANSPLANTOLOGS

2221 77 TRANSFUZIOLOGS

2221 78 TRAUMATOLOGS ORTOPĒDS

2221 79 UROLOGS

2221 82 INTERNISTS

2221 84 Kuģa ĀRSTS

2221 86 ALGOLOGS

2221 87 ANESTEZIOLOGS un REANIMATOLOGS

2221 88 ĀRSTS ? klīniskais FIZIOLOGS

2221 89 Bērnu NEFROLOGS

2221 90 Asinsvadu ĶIRURGS
2221 91 Veselības aprūpes VADĪTĀJS

2221 92 HipnoTERAPEITS

2221 93 OSTEOPĀTS

2221 94 FLEBOLOGS

2221 95 PEDAUDIOLOGS

2221 96 Bērnu REIMATOLOGS

2221 97 Bērnu PNEIMONOLOGS

2221 98 Bērnu ENDOKRINOLOGS

2221 99 Bērnu GASTROENTEROLOGS

2221 100 Bērnu HEMATOONKOLOGS

2221 101 Bērnu ALERGOLOGS

2221 102 ONKOĶĪMIJTERAPEITS

2221 103 ONKOĶIRURGS

2221 104 ONKOGINEKOLOGS

2221 105 ĀRSTS PARAZITOLOGS

2221 106 ĀRSTS MikroBIOLOGS

2221 107 ĀRSTS CITOLOGS

2222 Zobārsti:

2222 01 Zobu PROTĒZISTS

2222 02 ZOBĀRSTS

2222 03 Mutes, sejas un žokļu ĶIRURGS

2222 04 PARADONTISTS

2222 05 ORTODONTS

2222 06 ENDODONTISTS

2222 07 Bērnu ZOBĀRSTS

2222 08 PARODONTOLOGS

2223 Veterināri:

2223 01 Veterinārijas EPIDEMIOLOGS

2223 02 Veterinārijas ĶIRURGS

2223 03 VETERINĀRĀRSTS

2224 Farmaceiti:

2224 01 FARMACEITS

2225 Sabiedrības veselības speciālisti:

2225 01 Sabiedrības veselības MĀSA

2225 02 Sabiedrības veselības ORGANIZATORS

2225 03 Sabiedrības veselības METODIĶIS

2225 04 Sabiedrības veselības ANALĪTIĶIS

2225 05 Veselības veicināšanas KONSULTANTS

2225 06 Veselības veicināšanas KOORDINĒTĀJS

2225 07 Vides veselības ANALĪTIĶIS

2230 Vecākie slimnieku kopšanas un vecmāšu profesiju speciālisti:

2230 01 Galvenā medicīnas MĀSA

2230 02 Galvenā VECMĀTE

2230 03 Medicīnas MĀSA

2310 Koledžu, universitāšu un citu augstāko mācību iestāžu akadēmiskie amati:

2310 01 ASISTENTS (izglītības jomā)

2310 02 DOCENTS

2310 03 LEKTORS

2310 04 PROFESORS

2310 05 Asociētais PROFESORS

2310 11 REKTORS

2310 12 PROREKTORS

2310 13 DEKĀNS

2310 14 Katedras VADĪTĀJS

2310 15 PRODEKĀNS

2320 Vidējās izglītības un profesionālās izglītības mācību iestāžu skolotāji:

2320 07 Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS

2320 08 Profesionālās ievirzes izglītības SKOLOTĀJS

2320 10 Vispārējās vidējās izglītības SKOLOTĀJS

2331 Pamatizglītības mācību iestāžu skolotāji:

2332 02 Vispārējās pamatizglītības SKOLOTĀJS

2332 Pirmsskolu skolotāji:

2332 01 Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS

2340 Speciālo skolu skolotāji:

2340 05 SKOLOTĀJS LOGOPĒDS

2340 12 Speciālās izglītības SKOLOTĀJS

2351 Metodiķi:

2351 01 Izglītības METODIĶIS

2352 Inspektori:

2352 01 Izglītības valsts INSPEKTORS

2352 02 Valsts bērnu tiesību aizsardzības INSPEKTORS

2353 Sociālie pedagogi:

2353 01 Sociālais PEDAGOGS

2359 Citi vecākie mācību iestāžu speciālisti:

2359 01 Pagarinātās dienas grupas SKOLOTĀJS

2359 02 Interešu izglītības, pulciņa SKOLOTĀJS

2359 03 Internāta, dienesta viesnīcas SKOLOTĀJS izglītības iestādē

2359 04 Ārpusstundu darba ORGANIZATORS

2359 05 Sporta ORGANIZATORS

2359 06 PLĀNOTĀJS

2359 07 Vecākais sporta TRENERIS

2411 Grāmatveži:

2411 01 Galvenais GRĀMATVEDIS

2411 02 Vecākais GRĀMATVEDIS

2411 03 REVIDENTS

2411 04 AUDITORS

2411 05 Informācijas sistēmu AUDITORS

2411 06 Kredītiestāžu uzraudzības EKSPERTS

2411 07 Uzraudzības AUDITORS

2411 08 Grāmatvedības EKSPERTS

2411 09 Kredītiestāžu uzraudzības ANALĪTIĶIS

2411 10 Metodikas EKSPERTS

2411 11 Aizdevumu REVIDENTS

2411 12 Vecākais FINANSISTS

2411 13 Zvērināts REVIDENTS

2412 Vecākie personāla un profesionālās orientācijas speciālisti:

2412 01 Nodarbinātības ANALĪTIĶIS

2412 02 Profesiju izvēles KONSULTANTS

2412 03 Personāla INSPEKTORS

2412 04 Darba satura ANALĪTIĶIS

2412 06 Personāla mācību KOORDINĒTĀJS

2412 07 Mācību centra VADĪTĀJS

2412 08 Mācību projekta VADĪTĀJS

2412 09 Personāla atlases SPECIĀLISTS

2412 10 Personāla lietu PĀRZINIS

2412 12 Personāla VADĪTĀJS

2412 13 Karjeras KONSULTANTS

2413 Kvalitātes vadības sistēmu vecākie speciālisti:

2413 01 Kvalitātes vadības sistēmu VADĪTĀJS

2413 02 Kvalitātes vadības sistēmu KONSULTANTS

2413 03 Kvalitātes vadības sistēmu SPECIĀLISTS

2414 Vecākie projektu vadīšanas speciālisti:

2414 01 Projekta DIREKTORS

2414 02 Projekta ADMINISTRATORS

2414 03 Projekta VADĪTĀJS

2415 Parfimēri:

2415 01 Ražošanas DIREKTORS (parfimērijas jomā)

2415 02 Vecākais PARFIMĒRS

2415 03 PARFIMĒRS

2419 Citi vecākie speciālisti:

2419 01 Vecākais tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS

2419 02 Patentu AĢENTS

2419 03 Vecākais reklāmas AĢENTS

2419 04 Vecākais KONSULTANTS

2419 06 Elektroniskās komercijas SPECIĀLISTS

2419 08 Sabiedrisko attiecību MENEDŽERIS

2419 09 Reklāmas VADĪTĀJS

2419 10 Tirgzinības (tirgvedības) VADĪTĀJS

2419 12 Loģistikas vecākais SPECIĀLISTS

2419 13 Šūšanas ražošanas KONSULTANTS

2419 14 Tirdzniecības VADĪTĀJS

2419 15 Pārdošanas VADĪTĀJS

2419 16 Eksporta VADĪTĀJS

2419 17 Klientu apkalpošanas VADĪTĀJS

2419 18 Vecākais EKSPERTS (intelektuālā īpašuma jomā)

2419 19 EKSPERTS (intelektuālā īpašuma jomā)

2441 Ekonomisti:

2441 01 EKONOMETRISTS

2441 02 EKONOMISTS

2441 03 Lauksaimniecības EKONOMISTS

2441 04 Ekonometrijas EKONOMISTS

2441 05 Finanšu EKONOMISTS

2441 06 Ārējās tirdzniecības EKONOMISTS

2441 07 Darba EKONOMISTS

2441 08 Cenu EKONOMISTS

2441 09 Nodokļu EKONOMISTS

2441 10 Darba algas EKONOMISTS

2441 11 Makroekonomikas ANALĪTIĶIS

2441 12 Finanšu tirgus ANALĪTIĶIS

2441 13 Finanšu ANALĪTIĶIS

2441 14 Naudas apgrozības ANALĪTIĶIS

2441 15 Budžeta EKONOMISTS

2441 16 Starptautisko ekonomisko attiecību SPECIĀLISTS

2441 17 Nekustamā īpašuma EKONOMISTS

2442 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti:

2442 01 ANTROPOLOGS

2442 02 ARHEOLOGS

2442 03 KRIMINOLOGS

2442 04 ETNOLOGS

2442 05 ĢEOGRĀFS

2442 06 EkonomĢEOGRĀFS

2442 07 FizioĢEOGRĀFS

2442 08 PolitoĢEOGRĀFS

2442 09 PENOLOGS

2442 10 SOCIĀLPATOLOGS

2442 11 SOCIOLOGS

2442 12 KriminoSOCIOLOGS

2442 13 Rūpniecības SOCIOLOGS

2442 14 PenoSOCIOLOGS

2442 15 Izglītības SOCIOLOGS

2443 Filozofi, vēsturnieki un politologi:

2443 01 ĢENEALOGS

2443 02 VĒSTURNIEKS

2443 03 Ekonomikas VĒSTURNIEKS

2443 04 Politikas VĒSTURNIEKS

2443 05 Sabiedrības VĒSTURNIEKS

2443 06 FILOZOFS

2443 07 Politikas FILOZOFS

2443 08 POLITOLOGS

2443 09 Mākslas VĒSTURNIEKS

2443 10 Medicīnas VĒSTURNIEKS

2446 Vecākie sociālie darbinieki:

2446 01 Sociālais DARBINIEKS

2446 02 Vecākais sociālais DARBINIEKS

2447 Vecākie tūrisma speciālisti:

2447 03 Tūrisma GIDS

2447 04 Tūrisma ORGANIZATORS

2447 05 Ekskursiju ORGANIZATORS

2451 Rakstnieki un žurnālisti:

2451 07 KOMENTĒTĀJS4

2451 08 Literāro un citu darbu KOREKTORS4

2451 09 KORESPONDENTS4

2451 13 Literāro un citu darbu REDAKTORS4

2451 14 Galvenais REDAKTORS4

2451 15 REPORTIERIS4

2451 17 ŽURNĀLISTS4

2451 18 Preses SEKRETĀRS4

2451 19 Literārais REDAKTORS4

2452 Skulptori, gleznotāji un tiem radniecīgu profesiju pārstāvji:

2452 06 Galvenais MĀKSLINIEKS

2452 10 Mākslinieciskais VADĪTĀJS

2452 13 MĀKSLINIEKS INSCENĒTĀJS

2452 18 Mākslas izstāžu KURATORS

2452 34 Vecākais mākslas pasākumu ORGANIZATORS

2453 Komponisti, mūziķi un dziedātāji:

2453 01 DIRIĢENTS

2453 02 Galvenais DIRIĢENTS

2453 03 Orķestra KONCERTMEISTARS

2453 04 MUZIKOLOGS

2453 13 Galvenais KORMEISTARS

2453 15 Vecākais mūzikas pasākumu ORGANIZATORS

2454 Horeogrāfi un dejotāji:

2454 05 Baleta REPETITORS

2454 06 BALETMEISTARS

2454 07 Baleta REŽISORS

2455 Kino, teātra un citu mākslas iestāžu režisori, aktieri un direktori:

2455 02 Kinofilmas DIREKTORS

2455 03 Radiouzveduma DIREKTORS

2455 04 Izrādes DIREKTORS

2455 05 Televīzijas uzveduma DIREKTORS

2455 06 Izrādes REŽISORS

2455 07 Kinofilmas REŽISORS

2455 08 Skaņu REŽISORS

2455 09 Kustību REŽISORS

2455 10 Režisora ASISTENTS

2455 11 Dramatisko kopu VADĪTĀJS

2455 12 Amatierteātra kolektīva VADĪTĀJS

2461 Kulta darbinieki:

2461 06 KAPELĀNS

2470 Zinātnieki:

2470 02 Vadošais PĒTNIEKS

2470 03 PĒTNIEKS

2470 04 ASISTENTS

2481 Vecākie speciālisti valsts pārvaldes jomā:

2481 01 Vecākais REFERENTS

2481 02 Vecākais INSPEKTORS

2481 03 Vecākais EKSPERTS

2481 04 REFERENTS

2481 05 INSPEKTORS

2481 06 EKSPERTS

2481 07 Jaunākais REFERENTS

2481 08 Jaunākais INSPEKTORS

2481 09 Jaunākais EKSPERTS

2481 10 Valsts meža dienesta MEŽSARGS

2481 11 Virsmežniecības INŽENIERIS

2481 12 KONSULTANTS

2481 13 Valsts pārvaldes JURISKONSULTS

2481 15 Vecākais personāla INSPEKTORS

2481 16 Personāla INSPEKTORS

2481 17 Vecākais LIETVEDIS

2481 18 REDAKTORS

2481 19 KOREKTORS

2483 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas vecākie speciālisti:

2483 05 Cietuma INŽENIERIS

2484 Valsts ieņēmumu dienesta vecākie speciālisti:

2484 01 Muitas maiņas PRIEKŠNIEKS

2484 02 Vecākais muitas EKSPERTS

2484 03 Vecākais muitas UZRAUGS

2484 04 Muitas VirsUZRAUGS

2484 05 Galvenais nodokļu INSPEKTORS

2484 06 Vecākais nodokļu INSPEKTORS

2484 07 Galvenais INSPEKTORS (Valsts ieņēmumu dienestā)

2484 08 Vecākais INSPEKTORS (Valsts ieņēmumu dienestā)

2484 09 Vecākais izziņas INSPEKTORS

2485 Valsts kontroles vecākie speciālisti:

2485 01 Valsts KONTROLIERA preses SEKRETĀRS

2485 02 Vecākais REFERENTS (Valsts kontrolē)

2485 03 Valsts KONTROLIERA PALĪGS

2485 04 Revīzijas departamenta DIREKTORA PALĪGS

2485 05 REFERENTS (Valsts kontrolē)

2485 06 Valsts REVIDENTA PALĪGS

2485 07 Iekšējais AUDITORS

2485 08 Jaunākais REFERENTS (Valsts kontrolē)

3141 Kuģu vadīšanas un ekspluatācijas speciālisti:

3141 23 Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem

3141 24 KAPTEINIS uz kuģiem mazākiem par 500 BT

3141 25 Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem mazākiem par 500 BT

3141 26 KAPTEINIS uz kuģiem mazākiem par 200 BT

3141 27 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā

3141 28 Vecākais STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā

3141 29 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā

3141 30 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem īsākiem par 45m neierobežotā zvejas rajonā

3141 31 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem īsākiem par 45m neierobežotā zvejas rajonā

3141 32 KAPTEINIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem

3141 33 STŪRMANIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem

3141 36 Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu 750 kW un lielāku

3141 37 MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu mazāku par 750 kW

3141 40 Sardzes MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēja jaudu 750 kW un lielāku

3141 41 MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēja jaudu mazāku par 750 kW

3141 42 MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem

3141 43 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS

3141 44 Kuģa saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS

314145GMDSS (Globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēmas) I klases radioELEKTRONIĶIS

314146GMDSS (Globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēmas) II klases radioELEKTRONIĶIS

314147 GMDSS (Globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēmas) universālais OPERATORS

314148 GMDSS (Globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēmas) ierobežotais OPERATORS

3141 49 LOCIS

3141 50 Kuģu satiksmes OPERATORS

3141 51 KAPTEINIS uz kuģiem mazākiem par 3000 BT

3141 52 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem īsākiem par 45 m ierobežotā zvejas rajonā

3141 53 Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem mazākiem par 3000 BT

3141 54 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem īsākiem par 45 m ierobežotā zvejas rajonā

3141 55 Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēja jaudu 3000 kW un lielāku

3141 56 Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu mazāku par 3000 kW

3141 57 Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu 3000 kW un lielāku

3141 58 Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēja jaudu mazāku par 3000kW

3141 59 Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēja jaudu 3000 kW un lielāku

3141 60 Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēja jaudu mazāku par 3000kW

3141 61 Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem

3141 62 Tāljūras LOCIS

3141 63 Tāljūras radioOPERATORS

3141 64 Piekrastes radioOPERATORS

3144 Gaisa satiksmes dispečeri:

3144 01 Gaisa satiksmes DISPEČERS

3144 02 Gaisa satiksmes kontroliekārtu OPERATORS

3144 03 Gaisa satiksmes vadības DISPEČERS

3145 Gaisa satiksmes drošības speciālisti:

3145 01 Gaisa satiksmes drošības TEHNIĶIS

3145 02 Lidojumu nodrošināšanas INŽENIERIS

3145 16 Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu atbildīgais IZMEKLĒTĀJS

3145 17 Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu IZMEKLĒTĀJS

3151 Būvniecības un ugunsdrošības inspektori:

3151 01 Ugunsdrošības INSPEKTORS

3151 02 BūvINSPEKTORS

3151 03 BūvUZRAUGS

3151 04 Ugunsdrošības TEHNIĶIS

3151 05 Civilās aizsardzības TEHNIĶIS

3151 06 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības TEHNIĶIS

3151 07 Ceļu būvUZRAUGS

3151 08 Tiltu būvUZRAUGS

3152 Darba drošības inspektori:

3152 01 Valsts/darba INSPEKTORS

3152 02 Valsts/tehniskās uzraudzības INSPEKTORS

3152 03 Energouzraudzības INSPEKTORS

3152 04 Darba INSPEKTORS

3152 05 Vides aizsardzības INSPEKTORS

3152 06 Tehniskās drošības INSPEKTORS

3152 07 Katlu uzraudzības INSPEKTORS

3152 08 Kuģošanas drošības INSPEKTORS

3152 09 Tehniskās uzraudzības INSPEKTORS

3152 10 Avāriju izmeklēšanas INSPEKTORS

3152 11 Glābšanas darbu koordinācijas INSPEKTORS

3152 12 Transportlīdzekļu tehniskās kontroles INSPEKTORS

3152 13 Civilās aviācijas drošības uzraudzības INSPEKTORS

3152 14 Dzelzceļa INSPEKTORS

3152 15 Tehniskais INSPEKTORS

3152 16 Ritošā sastāva PIEŅĒMĒJS

3153 Produkcijas kvalitātes inspektori:

3153 01 Apģērbu PĀRBAUDĪTĀJS

3153 02 Audumu PĀRBAUDĪTĀJS

3153 03 Produkcijas drošuma INSPEKTORS

3153 04 Produkcijas kvalitātes INSPEKTORS

3153 05 Kvalitātes KONSULTANTS

3153 06 Pārtikas produktu kvalitātes INSPEKTORA PALĪGS

3153 07 Pārtikas kvalitātes SPECIĀLISTS

3153 08 Šūšanas kvalitātes KONSULTANTS

3213 Zemkopības un mežsaimniecības konsultanti:

3213 01 Zemkopības KONSULTANTS

3213 02 Lauksaimniecības KONSULTANTS

3213 03 Mežsaimniecības KONSULTANTS

3213 04 Lauksaimniecības PADOMNIEKS

3213 05 Zemkopības PADOMNIEKS

3213 06 Mežsaimniecības PADOMNIEKS

3213 07 Zemkopības LABORANTS

3213 08 Mežsaimniecības LABORANTS

3213 09 Sēklkopības TEHNIĶIS

3213 10 Lauksaimniecības organizators

3221 Ārsta palīgi:

3221 01 ĀRSTA PALĪGS (FELDŠERIS)

3221 02 Neatliekamās palīdzības ĀRSTA PALĪGS

3221 04 Biomedicīnas LABORANTS

3221 05 RADIOLOGA ASISTENTS

3221 06 Ambulatorā dienesta ĀRSTA PALĪGS

3222 Higiēnisti:

3222 01 HIGIĒNISTS

3222 02 Sanitārais INSPEKTORS

3222 03 Higiēnas DEZINFEKTORS

3222 04 Higiēnista PALĪGS

3223 Dietologi:

3223 01 DIETOLOGS

3223 02 KONSULTANTS (dietoloģijā)

3224 Optometristi un optiķi:

3224 01 OPTIĶIS

3224 02 OPTOMETRISTS

3225 Zobārstu asistenti:

3225 01 ZOBĀRSTA ASISTENTS

3225 02 Zobu FELDŠERIS

3225 03 Zobu HIGIĒNISTS

3225 04 PROFILAKTIĶIS

3225 05 Zobu TEHNIĶIS

3226 Fizioterapeiti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti:

3226 01 ElektroTERAPEITS

3226 02 FizioTERAPEITS

3226 04 ORTOPĒDS

3226 08 KINEZOTERAPEITS

3226 09 ERGOTERAPEITS

3226 10 Fizikālais TERAPEITS

3226 11 FizioTERAPEITA ASISTENTS

3226 14 ERGOTERAPEITA ASISTENTS

3226 15 REITTERAPEITS

3226 16 REITTERAPEITA ASISTENTS

3226 17 Tehniskais ORTOPĒDS

3226 18 KOSMĒTIĶIS

3226 19 AudioLOGOPĒDS

3227 Veterinārfeldšeri:

3227 04 VETERINĀRFELDŠERIS

3228 Farmaceitu asistenti:

3228 01 FARMACEITA ASISTENTS

3229 Citi medicīnas speciālisti (izņemot medicīniskās aprūpes un dzemdību palīdzības personālu):

3229 01 HOMEOPĀTS

3229 02 ORTOĒPISTS

3229 03 ORTOFONISTS

3229 04 ORTOOPTIĶIS

3229 05 Darba TERAPEITS

3229 06 Runas TERAPEITS

3229 07 Neredzīgo TERAPEITS

3229 08 DEFEKTOLOGS

3229 09 Transplantācijas KOORDINĒTĀJS

3229 10 KOSMĒTIĶIS

3229 11 Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijā)

3229 12 Mūzikas TERAPEITS

3229 13 LOGOPĒDS

3229 15 Mākslas TERAPEITS

3231 Māsas:

3231 01 Ambulatorās medicīnas MĀSA

3231 02 Bērnu MĀSA

3231 03 Dermatoveneroloģijas MĀSA

3231 04 Diabetoloģijas un endokrinoloģijas MĀSA

3231 05 Diētas MĀSA

3231 06 Endoskopijas MĀSA

3231 07 Fizikālās terapijas MĀSA

3231 08 Ftiziopulmonoloģijas MĀSA

3231 09 Funkcionālās diagnostikas MĀSA

3231 10 Ginekoloģijas MĀSA

3231 11 Iecirkņa MĀSA

3231 12 Infektoloģijas MĀSA

3231 13 Intensīvās terapijas un anestēzijas MĀSA

3231 14 Ķirurģijas MĀSA

3231 15 Medicīnas MĀSA

3231 16 Narkoloģijas MĀSA

3231 17 Neatliekamās palīdzības MĀSA

3231 18 Neiroķirurģijas MĀSA

3231 19 Neiroloģijas MĀSA

3231 20 Oftalmoloģijas MĀSA

3231 21 Onkoloģijas MĀSA

3231 22 Operāciju MĀSA

3231 23 Pirmsskolas iestāžu un skolu MĀSA

3231 24 Psihiatrijas MĀSA

3231 25 Rentgenoloģijas un radioloģijas MĀSA

3231 26 Sabiedrības veselības MĀSA

3231 27 Terapijas MĀSA

3231 28 Transfuzioloģijas MĀSA

3231 29 Traumatoloģijas un ortopēdijas MĀSA

3231 30 Zobārstniecības MĀSA

3231 31 Podiatrijas MĀSA

3231 32 Hemodialīzes un nieru transplantācijas MĀSA

3231 34 Peritoneālās dialīzes MĀSA

3231 35 Uroloģijas MĀSA

3232 Dzemdību palīdzības personāls:

3232 01 VECMĀTE

3320 Pirmsskolu skolotāji:

3320 02 Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS (ceturtā līmeņa kvalifikācija)

3320 06 Agrīnās attīstības LOGOPĒDS (mikrologopēds)

3340 Citu mācību veidu speciālisti:

3340 01 Autovadīšanas INSTRUKTORS

3340 02 Arod(amat)mācības SKOLOTĀJS

3340 03 Aviācijas INSTRUKTORS

3340 04 Kuģu INSTRUKTORS

3340 05 Glābšanas darbu INSTRUKTORS

3340 06 Dzelzceļa INSTRUKTORS

3340 07 Jūrnieku profesionālās apmācības PEDAGOGS (instruktors)

3340 08 Jūrnieku kompetences atbilstības VĒRTĒTĀJS

3340 09 Jūrnieku kompetences atbilstības PĀRRAUGS

3340 10 Autoskolas teorētisko priekšmetu PASNIEDZĒJS

3340 11 Autoskolas praktiskās braukšanas INSTRUKTORS

3340 12 Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu vadītāju apmācības PASNIEDZĒJS

3340 13 Jūrnieku praktiskās apmācības PASNIEDZĒJS (instruktors)

3340 14 Jūrnieku kvalifikācijas VĒRTĒTĀJS

3340 15 Atbilstības VĒRTĒTĀJS

3340 16 Pasta darba organizācijas INSTRUKTORS

3340 17 Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) apmācības PASNIEDZĒJS

3340 18 Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

3340 19 Profesionālās ievirzes izglītības SKOLOTĀJS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

3340 20 Interešu izglītības, pulciņa SKOLOTĀJS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

3340 21 Internāta, dienesta viesnīcu SKOLOTĀJS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

3340 22 SKOLOTĀJA PALĪGS

3411 Finanšu un tirdzniecības iestāžu speciālisti:

3411 01 STARPNIEKS

3411 02 Valūtas maiņas STARPNIEKS

3411 03 Investīciju STARPNIEKS

3411 04 Obligāciju STARPNIEKS

3411 05 Vērtspapīru un akciju STARPNIEKS

3411 06 Biržas MĀKLERIS

3411 07 Parādzīmju PĀRDEVĒJS

3411 08 Vērtspapīru tirgotājs

3411 09 Akciju STARPNIEKS

3411 10 DĪLERIS

3411 11 FINANSISTS

3411 12 Vērtspapīru INSPEKTORS

3411 13 Kredītu INSPEKTORS

3411 14 Kredītprojektu VADĪTĀJS

3411 15 Ārējā parāda ANALĪTIĶIS

3411 16 Kredītu ANALĪTIĶIS

3411 17 BROKERIS

3411 18 Reģiona VADĪTĀJS

3411 19 Kredītportfeļa ADMINISTRATORS

3411 20 Vērtspapīru EKSPERTS

3411 21 Akreditīvu EKSPERTS

3411 22 Klientu apkalpošanas PĀRZINIS

3411 23 Norēķinu karšu PĀRZINIS

3411 24 Norēķinu karšu izpārdošanas PĀRZINIS

3411 25 Naudas plūsmas ANALĪTIĶIS

3411 26 Aizdevumu ADMINISTRATORS

3411 27 Korespondentattiecību ADMINISTRATORS

3411 28 Klientu (korporatīvo klientu) VADĪTĀJS (privātbaņķieris)

3411 29 Līzinga SPECIĀLISTS

3411 30 Faktūrkreditēšanas SPECIĀLISTS

3411 31 Kredītu piedziņas SPECIĀLISTS

3411 32 Kontu ADMINISTRATORS (finanšu un tirdzniecības jomā)

3411 33 Testa atslēgu ADMINISTRATORS (pārzinis)

3411 34 Norēķinu ADMINISTRATORS

3411 35 Klientu KONSULTANTS

3411 36 Maksājumu karšu SPECIĀLISTS

3411 37 Maksājumu karšu izgatavošanas SPECIĀLISTS

3411 38 Maksājumu karšu ADMINISTRATORS

3411 39 Maksājumu karšu projektu VADĪTĀJS

3411 40 Finanšu produktu attīstības projektu VADĪTĀJS

3411 41 Riska ANALĪTIĶIS

3411 42 METODIĶIS (finanšu un tirdzniecības jomā)

3411 43 Dežurējošais maksājumu karšu ADMINISTRATORS

3411 44 Tirdzniecības finansēšanas SPECIĀLISTS

3411 45 Dokumentāro operāciju SPECIĀLISTS

3411 46 Muitas BROKERIS

3411 47 Banku SPECIĀLISTS

3411 48 DEKLARANTS

3412 Apdrošināšanas iestāžu speciālisti:

3412 01 Apdrošināšanas AĢENTS

3412 02 APDROŠINĀTĀJS

3412 03 Apdrošināšanas STARPNIEKS

3412 04 INSPEKTORS (apdrošināšanā)

3413 Nekustamā īpašuma tirdzniecības speciālisti:

3413 01 Īpašuma AĢENTS

3413 02 Nekustamā īpašuma AĢENTS

3413 03 Īpašuma PĀRDEVĒJS

3413 04 Nekustamā īpašuma PĀRDEVĒJS

3413 05 Dzīvokļu AĢENTS

3413 06 Nekustamā īpašuma darījumu STARPNIEKS

3414 Ceļojumu konsultanti un organizatori:

3414 01 Ceļojumu KONSULTANTS

3414 02 Ceļojumu ORGANIZATORS

3414 03 Tūrisma informācijas KONSULTANTS

3415 Izpārdevēji:

3415 01 Garantijas pakalpojumu KONSULTANTS

3415 02 Tirdzniecības AĢENTS

3415 03 KOMIVOJAŽIERIS

3415 04 Izpārdošanas PĀRSTĀVIS

3415 05 Tirdzniecības PĀRDEVĒJS

3415 06 Ceļojošais PĀRDEVĒJS

3415 07 TIRGOTĀJS

3415 08 Tirdzniecības PĀRSTĀVIS

3415 09 Klientu/pārdošanas KONSULTANTS

3415 10 Pārdošanas SPECIĀLISTS

3415 11 Medicīniskais PĀRSTĀVIS

3415 12 Telefonbankas OPERATORS

3416 Sagādnieki:

3416 01 Sagādes AĢENTS

3416 02 Iepirkumu AĢENTS

3416 03 SAGĀDNIEKS

3416 04 Mazumtirdzniecības SAGĀDNIEKS

3416 05 Vairumtirdzniecības SAGĀDNIEKS

3416 06 Preču IEPIRCĒJS

3416 07 Vairumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS

3416 08 Mazumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS

3416 09 TIRGZINIS

3416 10 Vairumtirdzniecības AĢENTS

3416 11 Loģistikas SPECIĀLISTS

3416 12 Iepirkumu SPECIĀLISTS

3417 Novērtētāji un izsolītāji:

3417 01 Apdrošināšanas INSPEKTORS

3417 02 Prasību INSPEKTORS

3417 03 IZSOLĪTĀJS

3417 04 Prasību KONSULTANTS

3417 05 NOVĒRTĒTĀJS

3417 06 Apdrošināšanas KONSULTANTS

3417 07 Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais VĒRTĒTĀJS

3421 Tirdzniecības starpnieki:

3421 01 Pārtikas preču STARPNIEKS

3421 02 Tirdzniecības STARPNIEKS

3421 03 Transporta STARPNIEKS

3421 04 Tirdzniecības BROKERIS

3422 Preču pārvadājumu aģenti:

3422 01 Ekspedīcijas AĢENTS

3422 02 Realizācijas AĢENTS

3422 03 Preču pārvadājumu EKSPEDITORS

3422 04 DEKLARĒTĀJS

3423 Nodarbinātības aģenti:

3423 01 Nodarbinātības AĢENTS

3423 02 Darba LĪGUMSLĒDZĒJS

3423 03 Nodarbinātības ORGANIZATORS

3429 Citi speciālisti, aģenti un tirdzniecības starpnieki:

3429 01 Grāmatu tirdzniecības AĢENTS

3429 02 Muzikālo priekšnesumu AĢENTS

3429 03 Sporta AĢENTS

3429 04 Teātra AĢENTS

3429 05 Reklāmas/komercdarbības pakalpojumu PĀRSTĀVIS

3429 06 Sludinājumu ievietošanas/komercdarbības pakalpojumu PĀRSTĀVIS

3429 07 Reklāmas/komercpakalpojumu PĀRDEVĒJS

3429 08 Reklāmas AĢENTS

3429 09 Reklāmas KONSULTANTS

3429 10 Monētu tirdzniecības AĢENTS

3429 11 Saziņas līdzekļu KOORDINĒTĀJS

3429 12 Tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS

3429 13 Apģērba etiķetes KONSULTANTS

3429 14 Reklāmas VADĪTĀJA ASISTENTS

3429 15 Tirgzinības (tirgvedības) VADĪTĀJA ASISTENTS

3429 16 Sabiedrisko attiecību SPECIĀLISTS

3429 17 Dārzkopības KOMERCDARBINIEKS

3429 18 Mazumtirdzniecības KOMERCDARBINIEKS

3429 19 Komercdarbības SPECIĀLISTS (lauksaimniecībā)

3429 20 Komercdarbības SPECIĀLISTS

3429 21 Tirgzinības un tirdzniecības SPECIĀLISTS

3429 22 Agronomijas KOMERCDARBINIEKS

3429 23 Transporta pārvadājumu KOMERCDARBINIEKS

3429 24 Reklāmas pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS

3429 25 Viesnīcu pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS

3429 26 Restorāna pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS

3429 27 Rūpniecības KOMERCDARBINIEKS

3429 28 Komercdarījumu DARBINIEKS

3429 29 Komercpakalpojumu DARBINIEKS

3429 30 Komercdarbības SPECIĀLISTS (informātikā)

3429 31 Tūrisma pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS

3441 Muitnieki specializētajā valsts civildienestā:

3441 03 Muitas EKSPERTS

3441 04 Muitas UZRAUGS

3441 05 Jaunākais muitas EKSPERTS

3441 06 Jaunākais muitas UZRAUGS

3442 Valsts nodokļu inspektori:

3442 01 Nodokļu INSPEKTORS

3442 02 IZMEKLĒTĀJS

3442 03 INSPEKTORS (Valsts ieņēmumu dienestā)

3442 04 Jaunākais IZMEKLĒTĀJS

3442 05 Vecākais IZMEKLĒTĀJS

3443 Valsts sociālās nodrošināšanas speciālisti:

3443 01 Pabalstu INSPEKTORS

3443 02 Pensiju INSPEKTORS

3444 Valsts licencēšanas speciālisti:

3444 01 Licenču INSPEKTORS

3444 02 PATENTVEDIS

3444 03 Imigrācijas INSPEKTORS

3444 04 Licencēšanas EKSPERTS

3449 Citi radniecīgu jomu speciālisti:

3449 01 Cenu INSPEKTORS

3449 02 Algu INSPEKTORS

3449 03 Svaru un mēru INSPEKTORS

3450 Policijas inspektori un izmeklētāji:

3450 01 DETEKTĪVS

3450 02 Policijas INSPEKTORS

3450 03 PrivātDETEKTĪVS

3450 04 PrivātIZMEKLĒTĀJS

3450 05 DETEKTĪVA PALĪGS

3451 Drošības speciālisti:

3451 01 Drošības SPECIĀLISTS

3451 02 Lidostas aviodrošības dienesta DARBINIEKS

3451 03 Drošības dienesta VADĪTĀJS

3451 04 Drošības dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS

3452 05 Drošības dienesta SPECIĀLISTS

3452 06 Civilās aviācijas drošības uzraudzības SPECIĀLISTS

3452 Speciālisti iekšlietu jomā:

3452 01 Iekšlietu iestādes vada KOMANDIERA VIETNIEKS

3452 02 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (kinologs)

3452 03 Iekšlietu iestādes EKSPERTA PALĪGS

3452 04 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS

3452 05 Iekšlietu iestādes vada KOMANDIERA PALĪGS

3452 06 Iekšlietu iestādes DEŽURANTA PALĪGS

3452 07 Iekšlietu iestādes TEHNIĶIS KRIMINĀLISTS

3452 08 Centralizētā apsardzes punkta DEŽURANTS

3452 09 Konvoja un ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKS

3452 10 Ceļu policijas INSPEKTORS

3452 11 Iekšlietu iestādes administratīvās prakses INSPEKTORS

3452 12 Iekšlietu iestādes nodaļas KOMANDIERIS

3452 13 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS (kinologs)

3452 14 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS (autovadītājs)

3452 15 Iekšlietu iestādes INSPEKTORA PALĪGS

3452 16 Iekšlietu iestādes KĀRTĪBNIEKS

3452 17 Iekšlietu iestādes KĀRTĪBNIEKS (autovadītājs)

3452 18 Iekšlietu iestādes jaunākais KĀRTĪBNIEKS

3452 19 Iekšlietu iestādes jaunākais KĀRTĪBNIEKS (autovadītājs)

3452 20 Valsts policijas koledžas KADETS

3453 Valsts robežsardzes speciālisti:

3453 02 Valsts robežsardzes INSPEKTORS

3453 10 Jaunākais INSPEKTORS (Valsts robežsardzē)

3453 17 Robežsardzes koledžas KADETS

3454 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālisti:

3454 02 Daļas KOMANDIERA PALĪGS

3454 03 Vada KOMANDIERA PALĪGS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3454 04 Nodaļas KOMANDIERIS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3454 05 Vecākais INSTRUKTORS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3454 06 INSTRUKTORS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3456 07 TEHNIĶIS

3456 08 DISPEČERS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3454 11 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas KADETS

3454 12 Jaunākais INSPEKTORS

3461 Sociālie darbinieki:

3461 01 Sociālais APRŪPĒTĀJS

3461 02 Sociālais REHABILITĒTĀJS

3461 03 Sociālās palīdzības ORGANIZATORS

3461 04 Sociālais DARBINIEKS darbam ar ģimeni un bērniem

3461 05 Sociālais DARBINIEKS darbam ar veciem cilvēkiem

3461 06 Sociālais DARBINIEKS darbam ar minoritātēm

3461 07 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar atkarības problēmām

3461 08 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs un personām, kuras atbrīvotas no šīm iestādēm

3461 09 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar speciālām vajadzībām

3461 10 Sociālais DARBINIEKS darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs

3461 11 Sociālais karitatīvais DARBINIEKS

3462 Speciālisti darbam ar personām ar īpašām vajadzībām:

3462 01 SurdoTULKS

3462 02 Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas TULKS

3472 Radio, televīzijas un citi diktori:

3472 01 Televīzijas DIKTORS

3472 02 Radio DIKTORS

3472 03 DISKŽOKEJS

3472 04 Radio un televīzijas KOMENTĒTĀJS

3472 05 KONFERANSJĒ

3472 06 Radio un televīzijas INTERVĒTĀJS

3472 07 SUFLIERIS

3473 Orķestru, ansambļu, deju kolektīvu un citu kolektīvu speciālisti:

3473 01 Orķestra VADĪTĀJS

3473 02 Orķestra DIRIĢENTS

3473 03 Ansambļa DIRIĢENTS

3473 07 KORMEISTARS

3473 08 Operas trupas VADĪTĀJS

3473 09 Baleta trupas VADĪTĀJS

3473 10 Baznīcas mūzikas dzīves ORGANIZATORS

3473 11 Deju kopu VADĪTĀJS

3473 12 Ansambļa VADĪTĀJS

3473 13 Kora VADĪTĀJS

3473 14 Mūzikas pasākumu ORGANIZATORS

3473 15 KONCERTMEISTARS

3473 17 Deju kolektīva VADĪTĀJS

3475 Sportisti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti:

3475 03 Sporta INSTRUKTORS

3475 05 Sporta TIESNESIS

3475 06 Sporta spēļu VADĪTĀJS

3475 08 Sporta TRENERIS

3475 09 Sporta METODIĶIS

3475 10 Vingrošanas nodarbību INSTRUKTORS

3475 11 Trenažieru zāles INSTRUKTORS

3477 Atpūtas organizēšanas speciālisti:

3477 01 Kultūras METODIĶIS

3477 02 Kultūras pasākumu ORGANIZATORS

3477 03 Kultūras pasākumu VADĪTĀJS

3477 04 Svētku REŽISORS

3477 05 Kultūras MENEDŽERIS

3478 Tūrisma speciālisti:

3478 04 Kultūras tūrisma GIDS

3478 05 Kultūras tūrisma ORGANIZATORS

3478 06 Lauku tūrisma SPECIĀLISTS

3479 Bibliotekāri un tiem radniecīgo profesiju pārstāvji:

3479 01 BIBLIOTEKĀRS

3479 02 Bibliotēku informācijas SPECIĀLISTS

3479 03 Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

4133 Transporta darbības uzskaites darbinieki:

4133 01 Transporta DISPEČERS

4133 04 Transporta biroja PĀRVALDNIEKS

4133 05 Dzelzceļa pārvadājumu un kustības ORGANIZATORS

4133 11 Stacijas DEŽURANTS

4133 13 Līnijas dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS

4133 14 Dzelzceļa DISPEČERS

4133 15 Dzelzceļa depo DEŽURANTS

4133 16 Transporta grafika ANALĪTIĶIS

4133 17 Lokomotīvju NORĪKOTĀJS

4133 18 Autoremonta darbnīcas VADĪTĀJS

4133 19 Dzelzceļa DISPEČERA PALĪGS

4133 20 Dzelzceļa OPERATORS

4133 21 Dzelzceļa OPERATORA PALĪGS

4133 22 Dzelzceļa DEŽURANTS

4133 23 Dzelzceļa DEŽURANTA PALĪGS

4133 24 Pasažieru vilciena KONTROLIERIS-REVIDENTS

4221 Ceļojumu un tiem radniecīgu jomu darbinieki:

4221 01 Ceļojumu AĢENTS

5111 Ceļojumu pavadoņi:

5111 09 Tūristu grupas PAVADONIS

5111 10 Pasažieru vagona PAVADONIS

5111 11 Dienesta vagona PAVADONIS

5112 Sabiedriskā transporta konduktori:

5112 11 Dzelzceļa UZRAUGS

5112 12 Pasažieru vilciena KONDUKTORS-KONTROLIERIS

5113 Gidi:

5113 01 Ekskursiju GIDS

5113 02 Kalnu tūrisma/ekskursiju GIDS

5113 03 Autotūrisma/ekskursiju GIDS

5113 04 Muzeja/ekskursiju GIDS

5113 05 Medību/ekskursiju GIDS

5113 06 Rūpniecības objekta/ekskursiju GIDS

5113 07 Spēļu parka/ekskursiju GIDS

5113 08 Tūrisma GIDS

5113 09 Zvejas/ekskursiju GIDS

5113 10 TulkotājGIDS

5121 Saimniecību vadītāji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki:

5121 01 ADMINISTRATORS

5121 02 Viesnīcas ADMINISTRATORS

5121 03 EKONOMS

5121 04 MĀJSAIMNIECE

5121 06 Kopmītnes PRIEKŠNIEKS

5121 07 Nometnes PRIEKŠNIEKS

5121 08 Saimniecības VADĪTĀJS

5121 09 Kuģa saimniecības VADĪTĀJS

5121 10 VirsSULAINIS

5121 11 Teātra/galvenais ADMINISTRATORS

5121 12 Virtuves VADĪTĀJS

5121 13 KOMANDANTS

5121 15 Sporta zāles PĀRZINIS

5121 16 Atpūtas bāzes PĀRZINIS

5121 17 Tiesas ADMINISTRATORS

5121 18 Saimniecības MĀSA

5121 19 Veļas mazgātavas VADĪTĀJS

5121 20 Saimniecības PĀRZINIS

5121 21 Dienesta viesnīcas VADĪTĀJS

5121 22 Viesu uzņemšanas dienesta SPECIĀLISTS

5121 23 Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS

5121 24 Viesnīcu pakalpojumu SPECIĀLISTS

5121 25 Restorāna pakalpojumu SPECIĀLISTS

5121 26 Ēdināšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS

5124 Namu pārziņi:

5124 01 Namu PĀRZINIS

5124 02 Ēku un apsaimniekojamās teritorijas PĀRZINIS

5124 03 Namu apsaimniekošanas MEISTARS

5143 Apbedīšanas pakalpojumu darbinieki:

5143 04 Apbedīšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS

5143 06 Sēru ceremonijas MĀKSLINIEKS (vadītājs)

5163 Ieslodzījuma vietu darbinieki:

5163 09 Cietuma jaunākais INSPEKTORS

3.līmeņa B pakāpe nepieciešama valsts pārvaldes institūciju un to struktūrvienību vadītājiem, valsts civildienesta ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem), darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar dokumentu apstrādi un lietvedību, humanitāro nozaru speciālistiem, kuru darbs saistīts ar latviešu valodu un literatūru, kā arī tulkiem un tulkotājiem, kuru profesijas klasificētas ar šādiem kodiem:

1122 Vadītāji valsts pārvaldes jomā:

1122 01 Valsts SEKRETĀRS

1122 02 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKS

1122 03 Valsts kancelejas DIREKTORS

1122 06 Valsts kancelejas DIREKTORA VIETNIEKS

1122 16 Valsts sekretāra PADOMNIEKS

1122 39 Valsts SEKRETĀRA PALĪGS

1122 42 Valsts kancelejas DIREKTORA PALĪGS

1122 67 Valsts kancelejas DIREKTORA VIETNIEKA PALĪGS

1122 74 Iestādes VADĪTĀJS

1122 75 Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS

1122 76 Departamenta DIREKTORS

1122 77 Departamenta VADĪTĀJS

1122 78 Departamenta DIREKTORA VIETNIEKS

1122 79 Departamenta VADĪTĀJA VIETNIEKS

1122 80 Iestādes VADĪTĀJA PADOMNIEKS

1122 81 Nodaļas VADĪTĀJS

1122 82 Daļas VADĪTĀJS

1122 83 Sektora VADĪTĀJS

1122 84 Galvenais valsts INSPEKTORS

1122 85 Valsts INSPEKTORS

1122 86 Nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS

1122 87 Daļas VADĪTĀJA VIETNIEKS

1122 88 Sektora VADĪTĀJA VIETNIEKS

1122 89 Iestādes VADĪTĀJA PALĪGS

1122 90 VirsMEŽZINIS

1122 91 VirsMEŽZIŅA VIETNIEKS

1122 92 MEŽZINIS

1122 93 MEŽZIŅA VIETNIEKS

1122 94 DIREKTORS

1122 95 DIREKTORA VIETNIEKS

1122 96 Administratīvais DIREKTORS

1122 97 Administratīvā DIREKTORA VIETNIEKS

1122 98 Valsts protokola VADĪTĀJS

1122 99 Valsts protokola VADĪTĀJA VIETNIEKS

1122 100 Galvenais valsts NOTĀRS

1122 101 Galvenā valsts NOTĀRA VIETNIEKS

1122 102 Valsts NOTĀRS

1122 103 Biroja VADĪTĀJS

1122 104 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PADOMNIEKS

1122 105 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PALĪGS

1122 106 Valsts protokola VADĪTĀJA PALĪGS

1122 107 Ministru kabineta PĀRSTĀVIS starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās

1122 108 Aizsardzības PADOMNIEKS Latvijas Republikas pārstāvniecībā NATO

1122 109 Aizsardzības ministrijas PĀRSTĀVIS starptautiskajā organizācijā

1122 110 Aizsardzības PADOMNIEKS

1122 113 Padomes LOCEKLIS

1122 114 Kadastra pārvaldes VADĪTĀJS

1122 115 Kadastra pārvaldes VADĪTĀJA VIETNIEKS

1122 116 Kadastra pārvaldes biroja VADĪTĀJS

1122 117 Ministru kabineta preses SEKRETĀRS

1123 Amatpersonas diplomātiskajā un konsulārajā jomā:

1123 01 Ārkārtējais un pilnvarotais VĒSTNIEKS

1123 02 Speciālo uzdevumu VĒSTNIEKS

1123 03 Pilnvarotais LIETVEDIS

1123 04 Pagaidu pilnvarotais LIETVEDIS

1123 05 ĢENERĀLKONSULS

1123 06 PADOMNIEKS (diplomātiskajā un konsulārajā jomā)

1123 07 KONSULS

1123 08 VĒSTNIEKA PALĪGS

1123 09 Pirmais SEKRETĀRS

1123 10 Otrais SEKRETĀRS

1123 11 ViceKONSULS

1123 12 Trešais SEKRETĀRS

1123 13 ATAŠEJS

1123 16 ĢENERĀLINSPEKTORS

1123 17 VĒSTNIEKS

1123 18 ATAŠEJS - VĒSTNIEKA SEKRETĀRS

1123 19 Specializētais ATAŠEJS

1124 Vadītāji iekšlietu jomā:

1124 01 Valsts policijas PRIEKŠNIEKS

1124 02 Drošības policijas PRIEKŠNIEKS

1124 03 Valsts robežsardzes PRIEKŠNIEKS

1124 04 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta PRIEKŠNIEKS

1124 05 Valsts policijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 06 Drošības policijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 07 Valsts robežsardzes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 08 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 10 Kriminālpolicijas pārvaldes PRIEKŠNIEKS

1124 11 Galvenās pārvaldes PRIEKŠNIEKS

1124 12 Pārvaldes PRIEKŠNIEKS

1124 13 Pulka KOMANDIERIS

1124 15 Ceļu policijas PRIEKŠNIEKS

1124 16 Teritoriālās pārvaldes PRIEKŠNIEKS

1124 17 Reģiona policijas iestādes VADĪTĀJS

1124 18 Valsts robežas PILNVAROTAIS

1124 19 Robežsargu skolas PRIEKŠNIEKS

1124 20 Valsts policijas Policijas skolas PRIEKŠNIEKS

1124 21 Koledžas DIREKTORS

1124 22 Dienesta PRIEKŠNIEKS

1124 23 Kriminālpolicijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 26 Inspekcijas PRIEKŠNIEKS

1124 27 Centra PRIEKŠNIEKS

1124 28 Drošības policijas PRIEKŠNIEKA PADOMNIEKS

1124 29 Bataljona KOMANDIERIS

1124 30 Brigādes KOMANDIERIS

1124 31 Iekšlietu iestādes nodaļas PRIEKŠNIEKS

1124 32 Daļas KOMANDIERIS

1124 33 Sektora PRIEKŠNIEKS

1124 34 Iekšlietu iestādes biroja PRIEKŠNIEKS

1124 35 Laboratorijas PRIEKŠNIEKS

1124 36 Iekšlietu iestādes iecirkņa PRIEKŠNIEKS

1124 37 Pulka KOMANDIERA VIETNIEKS

1124 38 Valsts policijas Policijas skolas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 39 Kriminālpolicijas pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 40 Galvenās pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 41 Pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 42 Ceļu policijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 43 Teritoriālās pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 44 Robežsargu skolas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 45 Koledžas DIREKTORA VIETNIEKS

1124 46 Dienesta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 47 Centra PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 48 Bataljona KOMANDIERA VIETNIEKS

1124 49 Brigādes KOMANDIERA VIETNIEKS

1124 50 Iekšlietu iestādes galvenais INSPEKTORS

1124 51 Galvenais INSPEKTORS SAPIERIS

1124 52 Iekšlietu iestādes nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 53 Daļas KOMANDIERA VIETNIEKS

1124 54 Sektora PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 55 Biroja PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 56 Laboratorijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 57 Iekšlietu iestādes iecirkņa PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 58 Peldošo līdzekļu dienesta PRIEKŠNIEKS

1124 60 I kategorijas robežkontroles punkta PRIEKŠNIEKS

1124 61 Helikopteru posma KOMANDIERIS

1124 62 Rotas KOMANDIERIS

1124 63 Kinoloģijas centra PRIEKŠNIEKS

1124 64 Kinoloģiskā centra PRIEKŠNIEKS

1124 65 Kuģa KAPTEINIS

1124 66 Reģiona iestādes VECĀKAIS

1124 68 Kinoloģijas centra PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 69 Kinoloģiskā centra PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 70 Valsts policijas Īslaicīgās aizturēšanas izolatora PRIEKŠNIEKS

1124 71 Dežūrdaļas PRIEKŠNIEKS

1124 73 Valsts policijas Īslaicīgās aizturēšanas izolatora PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 74 Sekretariāta PRIEKŠNIEKS

1124 75 Koledžas katedras VADĪTĀJS

1124 76 Skolas katedras VADĪTĀJS

1124 77 Sakaru punkta PRIEKŠNIEKS

1124 78 Koledžas DIREKTORA PALĪGS

1124 79 Operatīvais DEŽURANTS

1124 80 Operatīvā DEŽURANTA VIETNIEKS

1124 81 Valsts robežsardzes vecākais INSPEKTORS

1124 88 Iekšlietu iestādes daļas PRIEKŠNIEKS

1124 89 Iekšlietu iestādes daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 94 II kategorijas robežkontroles punkta PRIEKŠNIEKS

1124 95 I kategorijas robežkontroles punkta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 96 Radiokontroles punkta PRIEKŠNIEKS

1124 97 II kategorijas robežkontroles punkta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 98 Valsts robežsardzes nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 99 Valsts robežsardzes apakšnodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 106 Peldošo līdzekļu dienesta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 112 Robežsardzes PRIEKŠNIEKA PADOMNIEKS

1124 113 Iekšlietu iestādes nodaļas VADĪTĀJS

1124 114 Iekšlietu iestādes nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS

1124 116 Galvenais INSPEKTORS (miesassargs)

1124 117 Audita PRIEKŠNIEKS

1124 118 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta PRIEKŠNIEKA PADOMNIEKS

1124 119 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta PRIEKŠNIEKA PALĪGS

1124 120 Patruļpolicijas vienības KOMANDIERIS

1124 121 Patruļpolicijas vienības KOMANDIERA VIETNIEKS

1124 122 Valsts policijas PRIEKŠNIEKA PADOMNIEKS

1124 123 Valsts policijas PRIEKŠNIEKA PALĪGS

1124 124 SAKARU VIRSNIEKS

1125 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas vadītāji:

1125 01 Ieslodzījuma vietu pārvaldes PRIEKŠNIEKS

1125 02 Ieslodzījuma vietu pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 03 Ieslodzījuma vietu pārvaldes PRIEKŠNIEKA PALĪGS

1125 04 Ieslodzījuma vietu pārvaldes dienesta PRIEKŠNIEKS

1125 06 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes daļas PRIEKŠNIEKS

1125 10 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes galvenais INSPEKTORS (daļas priekšnieka vietnieks)

1125 11 Cietuma PRIEKŠNIEKS

1125 12 Cietuma PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 13 Cietuma PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS

1125 14 Cietuma daļas PRIEKŠNIEKS

1125 15 Cietuma daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 23 Mācību metodiskā centra PRIEKŠNIEKS

1125 24 Mācību metodiskā centra PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 26 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādes slimnīcas PRIEKŠNIEKS

1126 Valsts ieņēmumu dienesta vadītāji:

1126 01 ĢENERĀLDIREKTORS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1126 02 ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS

1126 03 Pārvaldes DIREKTORS

1126 04 Pārvaldes DIREKTORA VIETNIEKS

1126 05 Daļas PRIEKŠNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1126 06 Biroja PRIEKŠNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1126 07 Daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1126 09 Nodaļas PRIEKŠNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1126 10 Muitas laboratorijas PRIEKŠNIEKS

1126 11 Nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1126 12 Sektora VADĪTĀJS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1126 13 Teritoriālās iestādes DIREKTORS

1126 14 Teritoriālās iestādes DIREKTORA VIETNIEKS

1126 15 Teritoriālās iestādes pārvaldes PRIEKŠNIEKS

1126 16 Teritoriālās iestādes nodaļas VADĪTĀJS

1126 17 Teritoriālās iestādes pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1126 18 Teritoriālās iestādes daļas PRIEKŠNIEKS

1126 19 Teritoriālās iestādes sektora VADĪTĀJS

1127 Valsts kontroles amatpersonas un vadītāji:

1127 01 Padomes LOCEKLIS (Valsts kontrolē)

1127 02 Revīzijas departamenta DIREKTORS

1127 03 Kolēģijas LOCEKLIS (Valsts kontrolē)

1127 04 Sektora VADĪTĀJS (Valsts kontrolē)

1127 05 Kancelejas PĀRVALDNIEKS

1127 06 Kancelejas PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS

1127 07 Vecākais valsts REVIDENTS

1127 08 Daļas VADĪTĀJS (Valsts kontrolē)

1127 09 Valsts KONTROLIERA PADOMNIEKS

1127 10 Daļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (Valsts kontrolē)

1127 11 Valsts REVIDENTS

2320 Vidējās izglītības un profesionālās izglītības mācību iestāžu skolotāji:

2320 10 Vispārējās vidējās izglītības SKOLOTĀJS3

2331 Pamatizglītības mācību iestāžu skolotāji:

2332 02 Vispārējās pamatizglītības SKOLOTĀJS3

2421 Advokāti:

2421 02 JURISTS

2421 05 Zvērināts ADVOKĀTS

2421 06 Zvērināta ADVOKĀTA PALĪGS

2422 Tiesneši:

2422 01 Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2422 02 TIESNESIS

2422 03 Administratīvais TIESNESIS

2422 04 Tiesu palātas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2422 05 Senāta departamenta PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2422 06 SENATORS

2422 07 Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2422 08 Bāriņtiesas (pagasttiesas) PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2422 09 Bāriņtiesas (pagasttiesas) tiesas LOCEKLIS

2422 10 Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

2422 11 Zemesgrāmatu nodaļas PRIEKŠNIEKS

2422 12 Izmeklēšanas TIESNESIS

2423 Prokurori:

2423 01 VirsPROKURORS

2423 02 VirsPROKURORA VIETNIEKS

2423 03 PROKURORS

2429 Citas juristu profesijas:

2429 02 JURISKONSULTS

2429 04 Tieslietu KONSULTANTS

2429 06 Tiesu EKSPERTS

2429 07 Zvērināts NOTĀRS

2429 08 Zvērināta NOTĀRA KANDIDĀTS

2429 09 Vecākais tiesu EKSPERTS

2429 10 Zvērināta NOTĀRA PALĪGS

2429 11 Zvērināts TIESU IZPILDĪTĀJS

2429 12 ĢENERĀLPROKURORA PADOMNIEKS

2429 13 Maksātnespējas procesa ADMINISTRATORS

2429 14 LIKVIDATORS

2431 Arhīvu un muzeju vecākie speciālisti:

2431 01 ARHĪVISTS

2431 02 Mākslas EKSPERTS (muzejos)

2431 03 Fondu GLABĀTĀJS (muzejos)

2431 04 Fondu GLABĀTĀJS (arhīvos)

2431 05 Izstāžu ORGANIZATORS

2431 06 MUZEJPEDAGOGS

2431 07 Galvenais ARHĪVISTS

2431 08 Dokumentu sistēmu VADĪTĀJS

2431 09 Arhīva EKSPERTS

2432 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti:

2432 01 BIBLIOGRĀFS

2432 02 Vecākais BIBLIOTEKĀRS

2432 03 DOKUMENTĀLISTS

2432 04 INFORMĀTIĶIS

2432 05 SistēmBIBLIOTEKĀRS

2432 06 Fondu GLABĀTĀJS (bibliotēkās)

2432 07 Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS

2444 Filologi, tulki un tulkotāji:

2444 01 ETIMOLOGS

2444 02 GRAFOLOGS

2444 03 TULKS

2444 04 LEKSIKOGRĀFS

2444 05 LINGVISTS

2444 06 MORFOLOGS

2444 07 FILOLOGS

2444 08 SEMANTIĶIS

2444 09 FONOLOGS

2444 10 TULKOTĀJS

2444 11 Tiesas TULKS

2444 12 Nedzirdīgo zīmju valodas TULKS

2444 13 TERMINOLOGS

2444 14 TULKS REFERENTS

2445 Psihologi:

2445 01 PSIHOLOGS

2445 02 Klīniskais PSIHOLOGS

2445 03 Izglītības PSIHOLOGS

2445 04 Eksperimentālo procesu PSIHOLOGS

2445 05 Ražošanas PSIHOLOGS

2445 06 Profesiju (amatu) PSIHOLOGS

2445 07 SocioPSIHOLOGS

2445 08 Tiesu ekspertīzes PSIHOLOGS

2445 09 Organizācijas PSIHOLOGS

2445 10 Praktiskais PSIHOLOGS

2445 11 Psihologa ASISTENTS

2445 12 PSIHOLOGS KONSULTANTS

2451 Rakstnieki un žurnālisti:

2451 07 KOMENTĒTĀJS 4

2451 08 Literāro un citu darbu KOREKTORS 4

2451 09 KORESPONDENTS 4

2451 13 Literāro un citu darbu REDAKTORS 4

2451 14 Galvenais REDAKTORS 4

2451 15 REPORTIERIS 4

2451 17 ŽURNĀLISTS 4

2451 18 Preses SEKRETĀRS 4

2451 19 Literārais REDAKTORS 4

2482 Vecākie speciālisti iekšlietu jomā:

2482 02 Iekšlietu iestādes speciālās grupas PRIEKŠNIEKS

2482 07 Iekšlietu iestādes posteņa PRIEKŠNIEKS

2482 09 Iekšlietu iestādes rotas KOMANDIERA VIETNIEKS

2482 10 Iekšlietu iestādes vada KOMANDIERIS

2482 14 Iekšlietu iestādes PRIEKŠNIEKA PALĪGS

2482 15 Iekšlietu iestādes daļas PRIEKŠNIEKA PALĪGS

2482 16 Iekšlietu iestādes PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS

2482 17 Iekšlietu iestādes centra PRIEKŠNIEKA PALĪGS

2482 18 Iekšlietu iestādes nodaļas PRIEKŠNIEKA PALĪGS

2482 21 Iekšlietu iestādes galvenais EKSPERTS

2482 24 Iekšlietu iestādes vadošais INŽENIERIS

2482 25 Iekšlietu iestādes vecākais INŽENIERIS

2482 26 Iekšlietu iestādes vecākais INSPEKTORS

2482 27 Iekšlietu iestādes sevišķi svarīgu lietu INSPEKTORS

2482 28 Iekšlietu iestādes vecākais iecirkņa INSPEKTORS

2482 29 Iekšlietu iestādes sevišķi svarīgu uzdevumu INSPEKTORS

2482 35 Iekšlietu iestādes posma INŽENIERIS

2482 39 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (kriminālists)

2482 40 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (kinologs sapieris)

2482 41 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (ārsts psihologs)

2482 42 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (ārsts)

2482 43 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (sapieris)

2482 44 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (snaiperis)

2482 45 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (alpīnists)

2482 46 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (miesassargs)

2482 47 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (miesassargs autovadītājs)

2482 48 Iekšlietu iestādes DežūrINSPEKTORS

2482 49 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS

2482 50 Iekšlietu iestādes iecirkņa INSPEKTORS

2482 53 Iekšlietu iestādes EKSPERTS

2482 63 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS (sapieris)

2482 64 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS (alpīnists)

2482 65 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS (miesassargs autovadītājs)

2482 71 Iekšlietu iestādes vecākais EKSPERTS

2482 72 Iekšlietu iestādes vecākais PASNIEDZĒJS

2482 73 Iekšlietu iestādes PASNIEDZĒJS

2482 74 Iekšlietu iestādes METODIĶIS

3431 Pārvaldes sekretāri un tiem radniecīgu profesiju speciālisti:

3431 01 Pārvaldes SEKRETĀRS

3431 02 Pārvaldes REFERENTS

3431 03 Tiesas sēžu SEKRETĀRS

3431 04 Ārējo sakaru KOORDINĒTĀJS

3431 05 VADĪTĀJA PADOMNIEKS

3431 06 VADĪTĀJA PALĪGS

3431 07 Kancelejas PĀRZINIS

3431 08 Pārvaldes KONSULTANTS

3431 09 Ekspedīcijas PĀRZINIS

3431 10 Arhīva PĀRZINIS

3431 11 Lietvedības PĀRZINIS

3431 12 Vides pārvaldības KONSULTANTS

3431 13 Pārvaldes vecākais EKSPERTS

3431 14 Pārvaldes EKSPERTS

3431 15 Pārvaldes vecākais REFERENTS

3431 16 Pārvaldes vecākais LIETVEDIS

3431 18 Projekta VADĪTĀJA ASISTENTS

3432 Tiesību un tām radniecīgu jomu speciālisti:

3432 01 Prokurora PALĪGS

3432 02 Advokāta PALĪGS

3432 03 Starpnieka PALĪGS

3432 04 Jurista PALĪGS

3432 06 Tiesneša PALĪGS

3432 07 Tiesas KONSULTANTS

3432 08 Tiesas priekšsēdētāja palīgs

3432 10 Tiesu kolēģijas priekšsēdētāja palīgs

3432 11 Senatora palīgs

3432 12 Tiesu EKSPERTA PALĪGS

3439 Citi pārvaldes speciālisti:

3439 01 Diplomātiskais KURJERS

3439 02 Atbildīgais SEKRETĀRS

3439 03 Komitejas SEKRETĀRS

3439 04 Pašvaldības SEKRETĀRS

3439 05 Valdības administrācijas SEKRETĀRS

3439 06 Vēstniecības SEKRETĀRS

3439 07 Komitejas izpildSEKRETĀRS

3439 09 Valsts pārvaldes izpildSEKRETĀRS

3439 10 Pašvaldības administrācijas/izpildSEKRETĀRS

3439 11 Pagasta SEKRETĀRS

3439 13 Valdības administrācijas/izpildSEKRETĀRS

3439 14 Komisijas SEKRETĀRS

3439 15 Civilaizsardzības ORGANIZATORS

3439 16 Pašvaldības/finanšu stabilizācijas procesa UZRAUGS

3439 17 Dzimtsarakstu INSPEKTORS

3439 18 Arodbiedrību/darba KOORDINĒTĀJS

3439 19 Ārējo sakaru ORGANIZATORS

3453 Valsts robežsardzes speciālisti:

3453 03 Kutera KAPTEINIS

3453 04 Kuģa klāja VIRSNIEKS

3453 05 Vecākais LIDOTĀJS (Valsts robežsardzē)

3453 06 LIDOTĀJS (Valsts robežsardzē)

3453 07 Deltaplāna LIDOTĀJS

3453 08 Kuģa galvenais elektroMEHĀNIĶIS (Valsts robežsardzē)

3453 09 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS (Valsts robežsardzē)

3453 11 Kutera elektroMEHĀNIĶIS

3453 12 Kuģa BOCMANIS

3453 13 Kuģa SIGNALIZĒTĀJS

3453 14 Kuģa STŪRMANIS

3453 15 Vecākais INSTRUKTORS (Valsts robežsardzē)

3453 16 INSTRUKTORS (Valsts robežsardzē)

3453 18 Kuģa STŪRESVĪRS

3472 Radio, televīzijas un citi diktori:

3472 01 Televīzijas DIKTORS 5

3472 02 Radio DIKTORS 5

4111 Stenogrāfi un mašīnrakstītāji:

4111 02 MAŠĪNRAKSTĪTĀJS

4111 04 STENOGRĀFS

4115 Sekretāri:

4115 01 SEKRETĀRS

4115 05 Tehniskais SEKRETĀRS

4115 06 Lietvedības SEKRETĀRS

4115 07 LIETVEDIS

4141 Bibliotēku un kartotēku darbinieki:

4141 02 REĢISTRĒTĀJS

4141 03 Bibliotēku LIETVEDIS

4141 04 ARHIVĀRS

4143 Informācijas kodētāji, koriģētāji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki:

4143 01 Informācijas KODĒTĀJS

4143 02 Informācijas KOREKTORS

4143 03 Dokumentu ZĪMOGOTĀJS

4143 04 Dokumentu ŠĶIROTĀJS

4144 Rakstveži un tiem radniecīgu profesiju darbinieki:

4144 01 RAKSTVEDIS

4222 Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas darbinieki:

4222 02 PASZINIS

1Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumi Nr.306 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību".

2 Ja darbs saistīts ar dzīvojamo namu apkopi.

3 Ja māca latviešu valodu, literatūru.

4 Ja darbs saistīts ar tekstu sagatavošanu latviešu valodā.

5 Ja darbs saistīts ar tekstu lasīšanu latviešu valodā valsts radio un televīzijā.

2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.296
Amatu un profesiju iedalījums atbilstoši minimālajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei privāto iestāžu, organizāciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem, ja tie veic noteiktas publiskas funkcijas vai to darbība skar likumīgas sabiedriskās intereses

(Pielikums MK 29.07.2008. noteikumu Nr.612 redakcijā)

1.līmeņa A pakāpe nepieciešama profesijām un amatiem, kas saistīti ar nekvalificēta darba veikšanu un Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem:

5142 01 ISTABENIS

9133 03 Veļas PĀRZINIS

9161 03 Izgāztuves DEŽURANTS

1.līmeņa B pakāpe nepieciešama profesijām un amatiem, kas darba procesā saistīti ar klientu apkalpošanu vai informācijas sniegšanu un Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem:

4133 08 Transportlīdzekļu PIEŅĒMĒJS

4133 09 Kravas pieņēmējs NOSŪTĪTĀJS

4213 04 Spēļu iekārtu PĀRRAUGS

4214 02 NOVĒRTĒTĀJS (lombardos)

5132 04 DEZINFEKTORS

5141 07 Pirtnieks

5141 13 Tetovētājs

5169 07 Rezervāta UZRAUGS

5169 13 Eksponātu UZRAUGS

7136 01 SANITĀRTEHNIĶIS

7137 01 Elektrotīklu ELEKTRIĶIS

7137 02 Apgaismes ELEKTRIĶIS

7222 01 Atslēdznieks

7222 02 Slēdzeņu ATSLĒDZNIEKS

7231 01 Transporta mehāniķis

7231 02 Garāžas MEHĀNIĶIS

7231 03 AutoMEHĀNIĶIS

7231 05 AutoATSLĒDZNIEKS

7231 14 Dzelzceļa remontatslēdznieks

7241 01 Elektriķis

7241 05 Liftu elektroMEHĀNIĶIS

7241 08 AutoELEKTRIĶIS

7242 01 Elektronikas MEHĀNIĶIS

7242 06 Datortehnikas MEHĀNIĶIS

7242 07 Kopēšanas tehnikas MEHĀNIĶIS

7243 01 Radio MEHĀNIĶIS

7243 02 Televizoru MEHĀNIĶIS

7244 01 Telefonu MEHĀNIĶIS

7244 03 Remonta MEHĀNIĶIS

7244 04 Uzstādes mehāniķis

7244 05 Telesakaru iekārtu MONTIERIS

7311 01 PulksteņMeistars

7311 06 Zobu /protēžu MEISTARS

7312 07 Mūzikas instrumentu SKAŅOTĀJS

7313 01 Juvelieris

7313 03 Juvelierizstrādājumu Gravieris

7331 06 Florists

7344 01 Fotogrāfs

7433 01 Šuvējs

7433 02 Cepurnieks

7433 03 Drēbnieks

7433 04 Modists

7433 05 Kostīmu meistars

7433 06 Dāmu apģērbu DRĒBNIEKS

7433 07 Kungu apģērbu DRĒBNIEKS

7434 02 Kažokādu DRĒBNIEKS

7442 01 Kurpnieks

9141 02 Ēkas uzraugs

9141 03 Ēkas dežurants

9151 01 Kurjers

9151 04 Pasta IZNĒSĀTĀJS

9152 01 Šveicars

9152 02 Biļešu kontrolieris

9152 03 Garderobists

9152 04 sargs

9153 02 Uzskaites rādījumu kontrolieris

9162 01 SĒTNIEKS

2.līmeņa A pakāpe nepieciešama profesijām un amatiem, kas saistīti ar pakalpojumu vai informācijas sniegšanu un Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem:

2149 33 Apģērbu KONSTRUKTORS

2149 37 Šūšanas TEHNOLOGS

2149 41 KONSTRUKTORS

2452 21 Interjerists

3112 02 Būvtehniķis

3112 15 Ģeotehniķis

3112 16 Ceļu būvTEHNIĶIS

3113 14 Elektrotehniķis (elektrisko iekārtu speciālists)

3114 02 Datortehniķis

3119 11 Darba NORMĒTĀJS

3433 01 Grāmatvedis

3471 04 Dizainers

4131 01 Noliktavu Ekspeditors

4131 02 Mantzinis

4131 03 Noliktavas PĀRZINIS

4131 05 Kravas NOFORMĒTĀJS

4131 06 Prečzinis

4131 07 Produkcijas PIEŅĒMĒJS

4132 04 Darbu RĪKOTĀJS

4132 05 Ražošanas Kontrolieris

4211 01 Inkasents

4211 02 Naudas izmaksas kasieris

4211 03 Biļešu kases kasieris

4211 04 Veikala kasieris

4211 05 Bagāžas kasieris

4211 06 Preču kasieris

4211 07 Biļešu pārdevējs

4211 08 Bingo kartīšu pārdevējs

4212 01 Bankas KASIERIS

4212 02 Naudas MAINĪTĀJS

4212 03 Pastmarku PĀRDEVĒJS

4212 04 Valūtas KASIERIS

4213 01 Bukmeikers

4213 02 Krupjē

4213 03 Totalizatora bukmeikers

4214 01 Augļotājs

4214 02 Novērtētājs (lombardos)

4222 01 Klientu un pacientu reģistrators

4223 01 Telefona komutatora operators

4223 02 telefonists

4223 03 Abonentu daļas operators (konsultants)

5111 01 Kuģa kalpotājs

5111 02 Lidostas kalpotājs

5111 03 Lidmašīnas pavadonis

5111 04 Vilciena pavadonis

5111 05 Kuģa stjuarts

5111 06 Lidmašīnas stjuarts

5111 07 Kuģa vecākais stjuarts

5111 08 Vagonu pavadonis

5111 09 Tūristu grupas pavadonis

5111 10 Pasažieru vagona pavadonis

5112 01 Vecākais konduktors

5112 02 Autobusa konduktors

5112 03 Guļamvagona konduktors

5112 04 Kuģa (ar zemūdens spārniem) konduktors

5112 05 Pārceltuves konduktors

5112 06 Preču vagona konduktors

5112 07 Tramvaja konduktors

5112 08 Trolejbusa konduktors

5112 09 Trošu vagona konduktors

5112 10 Vilciena konduktors

5112 11 Dzelzceļa uzraugs

5112 12 Pasažieru vilciena konduktors (kontrolieris)

5123 01 Bārmenis

5123 02 Bufetnieks

5123 03 Bufetes kalpotājs

5123 04 Viesmīlis

5123 05 Bistro pakalpojumu darbinieks

5131 01 Auklis

5131 02 guvernants

5131 03 Slimnieku kopējs

5131 04 Skolēnu pavadonis

5131 05 Pirmsskolas audzinātāja (skolotāja) palīgs

5131 06 Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātājs

5131 07 Bērnu aprūpētājs (diennakts)

5131 08 Sociālais audzinātājs

5133 01 Slimu bērnu auklis

5133 02 Mājas darbu palīgs

5133 03 Aprūpētājs

5141 02 Frizieris

5141 05 Nagu kopšanas SPECIĀLISTS

5141 10 Vizāžists

5141 11 Stilists

5141 14 Dekoratīvās caurduršanas MEISTARS

5141 15 Manikīrs

5142 02 Pavadonis

5142 04 Sulainis

5142 05 Viesnīcas sulainis

5169 03 Mežsargs

5169 04 Miesassargs

5169 05 Patruļnieks

5169 08 Satiksmes uzraugs

5169 09 Apsardzes organizators

5169 11 Apsardzes dienesta kontrolieris

5169 12 Dežurants

5169 14 Drošības inspektors

5169 15 Apsardzes pults dežurants

5169 16 Apsardzes dežurants

5169 17 Apsardzes inspektors

5169 18 Tehniskais operators

5169 19 Bruņojuma inspektors

5169 20 Caurlaižu inspektors

5169 21 Režīma uzraugs

5169 22 Sakaru punkta priekšnieka palīgs

5169 23 Sakaru dežurants

5169 26 Apsargs

5169 29 Pasta pavadonis

5169 31 Līgumu galvenais inspektors

5169 32 Līgumu inspektors

5169 34 Apsardzes dispečers

5220 03 Preču demonstrētājs

5220 04 Pasūtījumu veikala pārdevēja palīgs

5220 05 Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs

5220 06 Vairumtirdzniecības veikala pārdevējs

5220 07 Degvielas uzpildes stacijas operators

5220 08 Mazumtirdzniecības aģents

5220 09 Vecākais pārdevējs

5220 10 Pārdevējs konsultants

5230 01 Ielas stenda pārdevējs

5230 02 Kioska pārdevējs

5230 03 Tirgus pārdevējs

8322 05 Taksometra vadītājs

8322 06 Mikroautobusa vadītājs

8323 01 Autobusa vadītājs

8323 02 Tramvaja vadītājs

8323 03 Trolejbusa vadītājs

9113 02 Preču pārdevējs (mājās)

9113 02 Preču pārdevējs (pa tālruni)

2.līmeņa B pakāpe nepieciešama profesijām un amatiem, kuru darba pienākumos ietilpst saskarsme ar klientiem vai informācijas sniegšana un kuri Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem:

1210 08 PĀRZINIS

1221 09 Vecākais MEISTARS (lauksaimniecībā)

1221 10 Vecākais MEISTARS (mežsaimniecībā)

1221 11 Vecākais MEISTARS (medību saimniecībā)

1221 12 Vecākais MEISTARS (zivsaimniecībā)

1221 13 MEISTARS (lauksaimniecībā)

1221 14 MEISTARS (mežsaimniecībā)

1221 15 MEISTARS (medību saimniecībā)

1221 16 MEISTARS (zivsaimniecībā)

1222 03 Vecākais MEISTARS (rūpniecībā)

1222 04 MEISTARS (rūpniecībā)

1222 08 MEISTARS (elektrotehnikā)

1223 04 Pazemes darbu MEISTARS

1223 05 BūvMEISTARS (būvniecībā)

1223 06 Ceļu MEISTARS

1223 07 Ceļu MEISTARA PALĪGS

1224 09 MEISTARS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)

1226 13 Vecākais MEISTARS (transportā)

1226 14 MEISTARS (transportā)

2131 07 Programmēšanas inženieris

2141 04 Teritorijas PLĀNOTĀJS

2141 05 Satiksmes PLĀNOTĀJS

2141 13 Telpiskās attīstības PLĀNOTĀJS

2141 15 Maršrutu tīkla PLĀNOTĀJS

2141 16 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS

2142 01 BūvINŽENIERIS

2142 02 Ēku konstrukciju būvINŽENIERIS

2142 03 Lidostu būvINŽENIERIS

2142 04 Tiltu būvINŽENIERIS

2142 05 Ēku būvINŽENIERIS

2142 06 Skursteņu būvINŽENIERIS

2142 08 Doku un ostu būvINŽENIERIS

2142 09 Bagarēšanas būvINŽENIERIS

2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu būvINŽENIERIS

2142 11 Hidrotehnisko būvju būvINŽENIERIS

2142 12 Hidroloģijas būvINŽENIERIS

2142 13 Apūdeņošanas būvINŽENIERIS

2142 14 Dzelzceļa būvINŽENIERIS

2142 15 Ceļu būvINŽENIERIS

2142 16 Sanitārtehnikas būvINŽENIERIS

2142 17 Zemes būvju /mehānikas būvINŽENIERIS

2142 18 Karkasa būvINŽENIERIS

2142 19 Torņu būvINŽENIERIS

2142 20 Tuneļu būvINŽENIERIS

2142 21 Zemes rakšanas INŽENIERIS

2142 22 Hidraulikas INŽENIERIS

2142 23 Hidroloģijas INŽENIERIS

2142 24 Apūdeņošanas INŽENIERIS

2142 25 Sanitārijas INŽENIERIS

2142 26 Būvmateriālu TEHNOLOGS

2142 27 Būvniecības TEHNOLOGS

2142 28 Meliorācijas INŽENIERIS

2142 29 Transportbūvju būvINŽENIERIS

2142 32 Būvmateriālu INŽENIERIS

2142 33 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas INŽENIERIS

2142 34 Būvniecības tāmju INŽENIERIS

2142 35 Inženierkomunikāciju piesaistes INŽENIERIS

2142 36 Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas objektu INŽENIERIS

2143 01 ElektroINŽENIERIS

2143 02 Elektroapgaismes INŽENIERIS

2143 03 Elektrisko sistēmu INŽENIERIS

2143 04 Elektroenerģijas sadales elektroINŽENIERIS

2143 05 Ģeneratoru elektroINŽENIERIS

2143 06 Elektroenerģijas pārvades elektroINŽENIERIS

2143 07 Elektrovilkmes elektroINŽENIERIS

2143 08 Elektromehānisko iekārtu elektroINŽENIERIS

2143 09 Augstsprieguma elektroINŽENIERIS

2143 10 Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS

2143 11 Elektrotehnisko iekārtu elektroINŽENIERIS

2143 12 Galvenais ENERĢĒTIĶIS

2143 13 Lauksaimniecības enerģētikas INŽENIERIS

2143 14 ENERĢĒTIĶIS

2143 15 Kuģu elektroautomātikas INŽENIERIS

2144 01 Elektronikas INŽENIERIS

2144 02 Skaitļotāju /elektronikas INŽENIERIS

2144 03 Informācijas /elektronikas INŽENIERIS

2144 04 Mērinstrumentu /elektronikas INŽENIERIS

2144 05 Pusvadītāju /elektronikas INŽENIERIS

2144 06 Telesakaru INŽENIERIS

2144 07 Kosmossakaru INŽENIERIS

2144 08 Radarsakaru INŽENIERIS

2144 09 Radiosakaru INŽENIERIS

2144 10 Signālsistēmas (sakaru) INŽENIERIS

2144 11 Telegrāfa (sakaru) INŽENIERIS

2144 12 Telefona (sakaru) INŽENIERIS

2144 13 Televīzijas (sakaru) INŽENIERIS

2144 14 Elektronikas TEHNOLOGS

2144 15 Telesakaru TEHNOLOGS

2144 16 Telesakaru KONSTRUKTORS

2144 17 Datortehnikas INŽENIERIS

2144 18 Gaisa kuģu tehniskās apkopes avionikas INŽENIERIS

2145 01 Kuģu DIZAINERS

2145 02 Lidmašīnu DIZAINERS

2145 03 Automobiļu DIZAINERS

2145 04 Aeronavigācijas apkalpošanas INŽENIERIS

2145 05 Gaisa kondicionēšanas INŽENIERIS

2145 06 Automātu INŽENIERIS

2145 08 Dīzeļu INŽENIERIS

2145 09 Gāzes turbīnu INŽENIERIS

2145 10 Iekšdedzes dzinēju INŽENIERIS

2145 11 Reaktīvo dzinēju INŽENIERIS

2145 12 Lokomotīves dzinēju INŽENIERIS

2145 13 Eļļošanas INŽENIERIS

2145 14 Kuģu būves INŽENIERIS

2145 15 Mehānikas INŽENIERIS

2145 16 Aeronautikas /mehānikas INŽENIERIS

2145 17 Lauksaimniecības /mehānikas INŽENIERIS

2145 18 Gaisa kondicionēšanas /mehānikas INŽENIERIS

2145 19 Pašgājējmehānismu /mehānikas INŽENIERIS

2145 20 Dīzeļu /mehānikas INŽENIERIS

2145 21 Gāzes turbīnu /mehānikas INŽENIERIS

2145 22 Apsildes, ventilācijas un saldēšanas /mehānikas INŽENIERIS

2145 23 Rūpniecisko mašīnu un darbarīku /mehānikas INŽENIERIS

2145 24 Instrumentu /mehānikas INŽENIERIS

2145 26 Sauszemes motoru un mašīnu /mehānikas INŽENIERIS

2145 27 Ostas mehānismu /mehānikas INŽENIERIS

2145 28 Kodolenerģētikas /mehānikas INŽENIERIS

2145 29 Saldēšanas iekārtu /mehānikas INŽENIERIS

2145 31 Motoru INŽENIERIS

2145 32 Mehānikas TEHNOLOGS

2145 33 Metināšanas TEHNOLOGS

2145 34 Aprīkojuma INŽENIERIS

2145 35 Mehānikas KONSTRUKTORS

2145 36 Siltumenerģijas /pārvades un sadales INŽENIERIS

2145 38 Medicīnas iekārtu INŽENIERIS

2145 39 Dzelzceļa lokomotīvju /remonta INŽENIERIS

2145 40 Vagonu /remonta INŽENIERIS

2145 41 Medicīnas fizikālo tehnoloģiju INŽENIERIS

2145 42 Mehatronikas INŽENIERIS

2145 43 Siltumenerģētikas INŽENIERIS

2145 44 Siltumtehnikas INŽENIERIS

2145 45 Siltumsistēmu ekspluatācijas INŽENIERIS

2145 46 Siltumiekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS

2145 47 Siltumenerģijas un siltumtehnikas INŽENIERIS

2145 48 Gaisa kuģu tehniskās apkopes mehānikas INŽENIERIS

2145 49 Transportsistēmu INŽENIERIS

2145 50 Kuģu mehānikas INŽENIERIS

2146 01 Ķīmijas INŽENIERIS

2146 02 Ķīmisko procesu INŽENIERIS

2146 03 Naftas un dabasgāzes /ķīmijas INŽENIERIS

2146 04 Dabasgāzes ieguves un sadales /ķīmijas INŽENIERIS

2146 05 Naftas INŽENIERIS

2146 06 Raudzēšanas TEHNOLOGS

2146 07 Ķīmisko procesu TEHNOLOGS (inženieris)

2146 08 Ķīmijas TEHNOLOGS

2146 09 Šķiedru TEHNOLOGS

2146 10 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGS

2146 11 Degvielas TEHNOLOGS

2146 12 Krāsu TEHNOLOGS

2146 13 Papīra TEHNOLOGS

2146 14 Plastmasas TEHNOLOGS

2146 15 Polimēru TEHNOLOGS

2146 16 Gumijas TEHNOLOGS

2146 17 Riepu TEHNOLOGS

2146 18 Plastmasas INŽENIERIS

2146 19 Farmācijas TEHNOLOGS

2147 01 Iežguves INŽENIERIS

2147 02 Metalurģijas INŽENIERIS

2147 03 Iežguves ĢEODĒZISTS

2147 04 Raudzes (proves) NOTEICĒJS

2147 06 Ieguves METALURGS

2147 07 Lietuves METALURGS

2147 08 Fizikālo procesu METALURGS

2147 09 Radioaktīvo minerālu METALURGS

2147 10 METALURGS (analītiķis)

2147 11 Ieguves TEHNOLOGS

2147 12 Velmju KALIBRĒTĀJS

2148 01 Kartogrāfijas INŽENIERIS

2148 02 Jūras ģeodēzijas INŽENIERIS

2148 03 Fotogrammetrijas INŽENIERIS

2148 04 Aerofoto INŽENIERIS

2148 05 Kadastra INŽENIERIS

2148 06 Ģeodēzijas INŽENIERIS

2148 07 Hidrogrāfijas INŽENIERIS

2148 08 Zemes ierīcības INŽENIERIS

2148 09 Aerofotogrāfijas INŽENIERIS

2148 10 Ģeoinformātikas INŽENIERIS

2149 01 Sakaru /izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS

2149 02 Sistēmu /izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS

2149 03 Sistēmu /izņemot skaitļotāju DIZAINERS

2149 04 Cenu veidošanas INŽENIERIS

2149 05 Rūpniecības projektēšanas INŽENIERIS

2149 06 Plānošanas INŽENIERIS

2149 07 Ražošanas sagatavošanas INŽENIERIS

2149 08 Robotu INŽENIERIS

2149 10 Sistēmu /izņemot skaitļotāju INŽENIERIS

2149 11 Laika un kustības pētījumu INŽENIERIS

2149 13 Cementa TEHNOLOGS

2149 14 Keramikas TEHNOLOGS

2149 15 Stikla TEHNOLOGS

2149 16 Ādas TEHNOLOGS

2149 17 Iesaiņošanas TEHNOLOGS

2149 18 Iespiešanas TEHNOLOGS

2149 19 Audumu TEHNOLOGS

2149 20 Kokapstrādes INŽENIERIS

2149 29 Materiālu normēšanas TEHNOLOGS

2149 30 Vērpšanas TEHNOLOGS

2149 31 Adīšanas TEHNOLOGS

2149 32 KOLORISTS

2149 39 Energosistēmu INŽENIERIS

2149 40 TEHNOLOGS

2149 42 Kvalitātes INŽENIERIS

2149 43 Tekstilmateriālu apdares TEHNOLOGS

2149 44 Meža TEHNOLOGS

2149 45 Projektēšanas INŽENIERIS

2149 46 Ražošanas INŽENIERIS

2149 47 Iekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS

2149 48 Dzelzceļa ekspluatācijas INŽENIERIS

2149 49 Metroloģijas INŽENIERIS

2149 50 Naftas avāriju TEHNOLOGS

2149 51 Sertifikācijas INŽENIERIS

2149 52 KomunālINŽENIERIS

2149 57 Pasta ekspluatācijas METODIĶIS

2149 58 Mežsaimniecības INŽENIERIS

2149 60 Ūdens un atkritumsaimniecības SPECIĀLISTS

2149 61 Dzelzceļa transporta INŽENIERIS

2149 62 Automobiļu transporta INŽENIERIS

2149 63 Kuģu vadīšanas INŽENIERIS

2149 64 Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma INŽENIERIS

2223 01 Veterinārijas EPIDEMIOLOGS

2223 02 Veterinārijas ĶIRURGS

2223 03 VeterinārĀRSTS

2225 01 Sabiedrības veselības MĀSA

2225 02 Sabiedrības veselības ORGANIZATORS

2225 03 Sabiedrības veselības METODIĶIS

2225 04 Sabiedrības veselības ANALĪTIĶIS

2225 05 Veselības veicināšanas KONSULTANTS

2225 06 Veselības veicināšanas KOORDINĒTĀJS

2225 07 Vides veselības ANALĪTIĶIS

2411 01 Galvenais grāmatvedis

2411 02 Vecākais grāmatvedis

2411 18 Galvenā grāmatveža vietnieks

2419 02 Patentu AĢENTS

3111 08 Ķīmijas un fizikas LABORANTS

3113 09 Elektroietaišu ekspluatācijas INŽENIERIS

3113 10 Elektrotehnisko iekārtu INŽENIERIS

3113 13 Apsardzes tehnisko sistēmu INŽENIERIS

3114 17 Radioelektronikas INŽENIERIS

3114 24 Telesakaru SPECIĀLISTS

3119 10 Elektrotīklu dispečers

3119 12 Ekonomists

3119 16 Tāmju INŽENIERIS

3119 32 EnergoDISPEČERS

3121 01 Operāciju sistēmu INŽENIERIS

3121 03 Datu bāzu INŽENIERIS

3121 10 Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS

3121 17 Informācijas sistēmu ADMINISTRATORS

3121 21 Bankomātu tīkla ADMINISTRATORS

3145 01 Gaisa satiksmes drošības TEHNIĶIS

3145 02 Lidojumu nodrošināšanas INŽENIERIS

3145 03 Elektronavigācijas INŽENIERIS

3145 04 Radiolokācijas un radionavigācijas INŽENIERIS

3145 05 Radiolokācijas un radionavigācijas TEHNIĶIS

3145 06 Radiolokācijas un radionavigācijas iekārtu MEHĀNIĶIS

3145 07 Radiolokācijas INŽENIERIS

3145 08 Radionavigācijas INŽENIERIS

3145 09 Radiolokācijas TEHNIĶIS

3145 10 Radionavigācijas TEHNIĶIS

3145 11 Radiolokācijas OPERATORS

3145 12 Radionavigācijas OPERATORS

3145 13 Gaisa kuģu tehniskās apkopes SPECIĀLISTS

3145 14 Radiokontroles punkta OPERATORS

3211 34 Medicīnas laborants

3212 10 Mērnieks

3212 11 Zootehniķis

3212 12 Agronoms

3212 15 Zvērināts MĒRNIEKS

3212 16 Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJS

3213 01 Zemkopības KONSULTANTS

3213 02 Lauksaimniecības KONSULTANTS

3213 03 Mežsaimniecības KONSULTANTS

3222 01 HIGIĒNISTS

3222 03 Higiēnas DEZINFEKTORS

3222 04 HIGIĒNISTA PALĪGS

3225 01 ZOBĀRSTA ASISTENTS

3225 02 Zobu FELDŠERIS

3225 03 Zobu HIGIĒNISTS

3225 04 PROFILAKTIĶIS

3225 05 Zobu TEHNIĶIS

3226 03 Masieris

3226 06 Protēžu pielāgotājs

3226 07 Ortopēdijas tehniķis

3226 11 Fizioterapeita asistents

3226 12 Bērnu MASIERIS

3226 13 Solārija DARBINIEKS

3226 18 Kosmētiķis

3227 04 Veterinārfeldšeris

3229 01 HOMEOPĀTS

3229 02 ORTOĒPISTS

3229 03 ORTOFONISTS

3229 04 ORTOOPTIĶIS

3229 05 Darba TERAPEITS

3229 06 Runas TERAPEITS

3229 07 Neredzīgo TERAPEITS

3229 08 DEFEKTOLOGS

3229 09 Transplantācijas KOORDINĒTĀJS

3229 11 Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijā)

3229 12 Mūzikas TERAPEITS

3229 13 LOGOPĒDS

3229 15 Mākslas TERAPEITS

3231 01 Ambulatorās medicīnas MĀSA

3231 02 Bērnu MĀSA

3231 03 Dermatoveneroloģijas MĀSA

3231 04 Diabetoloģijas un endokrinoloģijas MĀSA

3231 05 Diētas MĀSA

3231 06 Endoskopijas MĀSA

3231 07 Fizikālās terapijas MĀSA

3231 08 Ftiziopulmonoloģijas MĀSA

3231 09 Funkcionālās diagnostikas MĀSA

3231 10 Ginekoloģijas MĀSA

3231 11 Iecirkņa MĀSA

3231 12 Infektoloģijas MĀSA

3231 13 Intensīvās terapijas un anestēzijas MĀSA

3231 14 Ķirurģijas MĀSA

3231 15 Medicīnas MĀSA

3231 16 Narkoloģijas MĀSA

3231 17 Neatliekamās palīdzības MĀSA

3231 18 Neiroķirurģijas MĀSA

3231 19 Neiroloģijas MĀSA

3231 20 Oftalmoloģijas MĀSA

3231 21 Onkoloģijas MĀSA

3231 22 Operāciju MĀSA

3231 23 Pirmsskolas iestāžu un skolu MĀSA

3231 24 Psihiatrijas MĀSA

3231 25 Rentgenoloģijas un radioloģijas MĀSA

3231 27 Terapijas MĀSA

3231 28 Transfuzioloģijas MĀSA

3231 29 Traumatoloģijas un ortopēdijas MĀSA

3231 30 Zobārstniecības MĀSA

3231 31 Podiatrijas MĀSA

3231 32 Hemodialīzes un nieru transplantācijas MĀSA

3231 33 VirsMĀSA

3231 34 Peritoneālās dialīzes MĀSA

3231 35 Uroloģijas MĀSA

3232 01 VECMĀTE

3413 01 Īpašuma AĢENTS

3413 02 Nekustamā īpašuma AĢENTS

3413 03 Īpašuma PĀRDEVĒJS

3413 04 Nekustamā īpašuma PĀRDEVĒJS

3413 05 Dzīvokļu AĢENTS

3413 06 Nekustamā īpašuma darījumu STARPNIEKS

3433 08 Finanšu SPECIĀLISTS

3433 09 Grāmatvedis (KONSULTANTS)

4133 03 Transporta kontrolieris

5121 13 KOMANDANTS

5121 15 Sporta zāles PĀRZINIS

5121 16 Atpūtas bāzes PĀRZINIS

5121 18 Saimniecības MĀSA

5121 19 Veļas mazgātavas VADĪTĀJS

5121 20 Saimniecības PĀRZINIS

5121 22 Viesu uzņemšanas dienesta SPECIĀLISTS

5121 23 Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS

5121 24 Viesnīcu pakalpojumu SPECIĀLISTS

5121 25 Restorāna pakalpojumu SPECIĀLISTS

5121 26 Ēdināšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS

5121 29 Uzkopšanas darba VADĪTĀJS

5121 30 Kapsētas PĀRZINIS

5121 31 Kapsētas PĀRZIŅA PALĪGS

5169 27 Apsardzes dienesta vadītājs

5169 28 Apsardzes dienesta vadītāja vietnieks

5169 33 Apsardzes galvenais INSPEKTORS

3.līmeņa A pakāpe nepieciešama vadītāju un kvalificētu speciālistu profesijām un amatiem, kuru darba pienākumos ietilpst tieša saziņa ar klientiem vai informācijas sniegšana (šie pienākumi ir atrunāti darba līgumā vai amata aprakstā) un kuri Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem:

1210 01 Komercsabiedrības /iestādes DIREKTORS

1210 02 ĢENERĀLDIREKTORS

1210 03 RĪKOTĀJDIREKTORS

1210 04 IZPILDDIREKTORS

1210 05 Tehniskais DIREKTORS

1210 06 KOMERCDIREKTORS

1210 07 PĀRVALDNIEKS

1210 09 PREZIDENTS

1210 10 PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1210 11 REKTORS

1210 12 PROREKTORS

1210 13 VADĪTĀJS

1210 14 PRIEKŠNIEKS

1210 15 Ekonomikas DIREKTORS

1210 16 Finanšu DIREKTORS

1210 17 VICEPREZIDENTS

1210 18 Ražošanas DIREKTORS

1210 19 Komercsabiedrības administratīvais DIREKTORS

1210 20 Apgādes DIREKTORS

1210 21 Personāla DIREKTORS

1210 22 Komercsabiedrības padomes LOCEKLIS

1210 23 Kolēģijas LOCEKLIS

1210 24 Valdes LOCEKLIS

1210 26 Komercsabiedrības DIREKTORA VIETNIEKS

1210 27 DIREKTORA PALĪGS

1210 28 Tirgzinības DIREKTORS

1210 29 Loģistikas DIREKTORS

1210 30 Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1210 31 Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1210 32 PROKŪRISTS

1210 33 Kapitāldaļu turētāja PĀRSTĀVIS

1210 34 Padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1210 35 VADĪTĀJA VIETNIEKS

1210 36 Tirdzniecības DIREKTORS

1210 37 Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

1210 38 ĢENERĀLDIREKTORA PALĪGS

1210 39 Valdes VADĪTĀJS

1210 40 Komisijas VADĪTĀJS

1210 41 Padomes VADĪTĀJS

1221 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (lauksaimniecībā)

1221 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mežsaimniecībā)

1221 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (medību saimniecībā)

1221 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (zivsaimniecībā)

1221 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (lauksaimniecībā)

1221 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (mežsaimniecībā)

1221 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (medību saimniecībā)

1221 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (zivsaimniecībā)

1221 17 Mežsaimniecības MEŽZINIS

1221 18 Mežsaimniecības MEŽZIŅA VIETNIEKS

1222 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (rūpniecībā)

1222 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (rūpniecībā)

1222 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (enerģētikā)

1222 06 DISPEČERS (enerģētikā)

1222 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (enerģētikā)

1222 09 Ražošanas maiņas VADĪTĀJS

1223 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (būvniecībā)

1223 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (būvniecībā)

1223 08 Būvdarbu VADĪTĀJA PALĪGS

1224 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (vairumtirdzniecībā)

1224 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mazumtirdzniecībā)

1224 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (vairumtirdzniecībā)

1224 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (mazumtirdzniecībā)

1224 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)

1224 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remontā)

1224 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (automobiļu tehnis­kajā apkopē un remontā)

1224 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remontā)

1225 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (restorānos)

1225 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (viesnīcās)

1225 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (restorānos)

1225 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (viesnīcās)

1225 05 Ēdināšanas pakalpojumu ORGANIZATORS

1226 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (transportā)

1226 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sakaros)

1226 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (noliktavās)

1226 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJAVIETNIEKS (transportā)

1226 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sakaros)

1226 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (noliktavās)

1226 07 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS

1226 11 Ceļu distances PRIEKŠNIEKS (transportā)

1226 12 Ceļu distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā)

1226 15 Vilciena PRIEKŠNIEKS

1226 16 Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKS

1226 17 Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1226 18 Lokomotīvju /vagonu depo PRIEKŠNIEKS

1226 19 Lokomotīvju /vagonu depo PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1226 24 Bīstamo kravu pārvadājumu drošības KONSULTANTS (padomnieks)

1226 25 Drošības KONSULTANTS (padomnieks)

1226 26 Filiāles DIREKTORS

1226 27 Filiāles DIREKTORA VIETNIEKS

1226 30 Iecirkņa PRIEKŠNIEKS (transportā un sakaros)

1226 31 Iecirkņa PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā un sakaros)

1226 32 Ceha PRIEKŠNIEKS

1226 33 Ceha PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1226 34 Ostas KAPTEINIS

1226 35 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (dzelzceļā)

1226 36 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (dzelzceļā)

1226 37 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS (dzelzceļā)

1226 38 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (dzelzceļā)

1227 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komercpakalpoju­mos)

1227 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komercpakalpojumos)

1228 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komunālajos pakalpojumos)

1228 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komunālajos pakalpojumos)

1229 01 Dekāns

1229 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (kultūras jomā)

1229 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (izglītības jomā)

1229 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (veselības aprūpes jomā)

1229 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sociālās aprūpes jomā)

1229 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sporta jomā)

1229 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)

1229 09 Skolas PĀRZINIS

1229 10 Skolas DIREKTORS

1229 11 Producents (kultūras jomā)

1229 13 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (kultūras jomā)

1229 14 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (izglītības jomā)

1229 15 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (veselības aprūpes jomā)

1229 17 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sociālās aprūpes jomā)

1229 18 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sporta jomā)

1229 19 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)

1229 20 Prodekāns

1229 21 Pamatdarbības struktūrvienību VADĪTĀJS (informācijas tehnoloģiju jomā)

1229 38 Tūrisma un atpūtas organizācijas VADĪTĀJS

1229 50 Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (farmācijas jomā)

1229 51 Pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks (farmācijas jomā)

1229 52 Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (individuālo pakalpojumu jomā)

1229 53 Pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks (individuālo pakal­poju­mu jomā)

1231 01 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 02 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 03 Finanšu struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 04 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 05 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 06 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 07 Finanšu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 08 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 09 Sabiedrības SEKRETĀRS

1231 10 Juridiskā dienesta VADĪTĀJS

1231 11 Kreditēšanas struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 12 Līzinga struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 13 Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 14 Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 15 Darba algas struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 16 Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 17 Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 18 Reklamāciju struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 19 Reklamāciju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 20 Galvenās kases VADĪTĀJS

1231 21 Starptautiskā norēķinu centra VADĪTĀJS

1231 22 Naudas pārvedumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 23 Pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 24 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 25 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 26 Kancelejas VADĪTĀJS

1232 01 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJS

1232 02 Ražošanas sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS

1232 03 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1232 04 Ražošanas sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1232 05 Personāla mācību VADĪTĀJS

1232 06 Informātikas struktūrvienības VADĪTĀJS

1232 07 Informātikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1232 08 Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS

1232 09 Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1233 01 Tirgzinības struktūrvienības VADĪTĀJS

1233 02 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJS

1233 03 Tirgzinības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1233 04 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1233 05 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1233 06 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1234 01 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJS

1234 02 Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJS

1234 03 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1234 04 Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1235 01 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJS

1235 02 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJS

1235 03 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1235 04 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1235 05 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJS

1235 06 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1236 01 Skaitļošanas pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1236 02 Skaitļošanas pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1237 01 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJS

1237 02 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1237 03 Laboratorijas VADĪTĀJS

1311 01 Saimniecības DIREKTORS (lauksaimniecībā)

1311 02 Saimniecības DIREKTORS (mežsaimniecībā)

1311 03 Saimniecības DIREKTORS (medību saimniecībā)

1311 04 Saimniecības DIREKTORS (zivsaimniecībā)

1311 05 Saimniecības VADĪTĀJS (lauksaimniecībā)

1311 06 Saimniecības VADĪTĀJS (mežsaimniecībā)

1311 07 Saimniecības VADĪTĀJS (medību saimniecībā)

1311 08 Saimniecības VADĪTĀJS (zivsaimniecībā)

1311 09 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (lauksaimniecībā)

1311 10 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (mežsaimniecībā)

1311 11 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (medību saimniecībā)

1311 12 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (zivsaimniecībā)

1312 01 DIREKTORS (rūpniecībā)

1312 02 IZPILDDIREKTORS (rūpniecībā)

1312 03 VADĪTĀJS (rūpniecībā)

1313 01 DIREKTORS (būvniecībā)

1313 02 IZPILDDIREKTORS (būvniecībā)

1313 03 VADĪTĀJS (būvniecībā)

1314 01 DIREKTORS (mazumtirdzniecībā)

1314 02 DIREKTORS (vairumtirdzniecībā)

1314 03 IZPILDDIREKTORS (mazumtirdzniecībā)

1314 04 IZPILDDIREKTORS (vairumtirdzniecībā)

1314 05 VADĪTĀJS (mazumtirdzniecībā)

1314 06 VADĪTĀJS (vairumtirdzniecībā)

1314 07 VEIKALVEDIS

1315 01 Viesnīcas DIREKTORS

1315 02 Nometnes DIREKTORS

1315 03 Pansijas DIREKTORS

1315 04 Restorāna DIREKTORS

1315 05 Kafejnīcas DIREKTORS

1315 06 Ēdnīcas DIREKTORS

1315 08 VIESNĪCNIEKS

1315 09 Viesnīcas VADĪTĀJS

1315 10 Nometnes VADĪTĀJS

1315 11 Pansijas VADĪTĀJS

1315 12 Restorāna VADĪTĀJS

1315 13 Kafejnīcas VADĪTĀJS

1315 14 Ēdnīcas VADĪTĀJS

1315 15 Viesnīcas PĀRVALDNIEKS

1315 16 Nometnes PĀRVALDNIEKS

1315 17 Pansijas PĀRVALDNIEKS

1315 18 Restorāna PĀRVALDNIEKS

1315 19 Kafejnīcas PĀRVALDNIEKS

1315 20 Ēdnīcas PĀRVALDNIEKS

1316 01 DIREKTORS (transportā)

1316 02 DIREKTORS (sakaros)

1316 03 DIREKTORS (noliktavās)

1316 04 IZPILDDIREKTORS (transportā)

1316 05 IZPILDDIREKTORS (sakaros)

1316 06 IZPILDDIREKTORS (noliktavās)

1316 07 VADĪTĀJS (transportā)

1316 08 VADĪTĀJS (sakaros)

1316 09 VADĪTĀJS (noliktavās)

1316 10 PĀRVALDNIEKS (transportā)

1316 11 PĀRVALDNIEKS (sakaros)

1316 12 PĀRVALDNIEKS (noliktavās)

1317 01 DIREKTORS (komercpakalpojumos)

1317 02 IZPILDDIREKTORS (komercpakalpojumos)

1317 03 VADĪTĀJS (komercpakalpojumos)

1317 04 PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumos)

1318 01 DIREKTORS (komunālajos pakalpojumos)

1318 02 IZPILDDIREKTORS (komunālajos pakalpojumos)

1318 03 VADĪTĀJS (komunālajos pakalpojumos)

1318 04 PĀRVALDNIEKS (komunālajos pakalpojumos)

1319 01 DIREKTORS (kultūras jomā)

1319 02 DIREKTORS (izglītības jomā)

1319 03 DIREKTORS (veselības aprūpes jomā)

1319 04 DIREKTORS (sociālās aprūpes jomā)

1319 05 DIREKTORS (sporta jomā)

1319 06 DIREKTORS (tūrisma jomā)

1319 07 IZPILDDIREKTORS (kultūras jomā)

1319 08 IZPILDDIREKTORS (izglītības jomā)

1319 09 IZPILDDIREKTORS (veselības aprūpes jomā)

1319 10 IZPILDDIREKTORS (sociālās aprūpes jomā)

1319 11 IZPILDDIREKTORS (sporta jomā)

1319 12 IZPILDDIREKTORS (tūrisma jomā)

1319 13 VADĪTĀJS (kultūras jomā)

1319 14 VADĪTĀJS (izglītības jomā)

1319 15 VADĪTĀJS (veselības aprūpes jomā)

1319 16 VADĪTĀJS (sociālās aprūpes jomā)

1319 17 VADĪTĀJS (sporta jomā)

1319 18 VADĪTĀJS (tūrisma jomā)

1319 19 PĀRVALDNIEKS (kultūras jomā)

1319 20 PĀRVALDNIEKS (izglītības jomā)

1319 21 PĀRVALDNIEKS (veselības aprūpes jomā)

1319 22 PĀRVALDNIEKS (sociālās aprūpes jomā)

1319 23 PĀRVALDNIEKS (sporta jomā)

1319 24 PĀRVALDNIEKS (tūrisma jomā)

1319 25 DIREKTORA VIETNIEKS (sociālās aprūpes jomā)

1319 30 VADĪTĀJA VIETNIEKS (izglītības jomā)

1319 31 DIREKTORA VIETNIEKS (izglītības jomā)

2131 18 Interneta portāla redaktors

2141 01 ARHITEKTS

2141 02 Ainavu ARHITEKTS

2141 03 Restaurācijas ARHITEKTS

2141 06 Arhitektūras INTERJERISTS

2141 07 Transporta /tīklu INŽENIERIS

2141 08 Aeronavigācijas VADĪTĀJS

2141 09 Satiksmes organizācijas INŽENIERIS

2141 10 ARHITEKTA PALĪGS

2141 11 ARHITEKTA PALĪGS (teritoriju plānotājs)

2141 12 ARHITEKTA PALĪGS (interjerists)

2141 14 Sabiedriskā transporta ORGANIZATORS

2149 09 Darba aizsardzības INŽENIERIS

2149 12 Darba organizācijas INŽENIERIS

2149 21 INŽENIERINSPEKTORS

2149 22 INŽENIERKONTROLIERIS

2149 23 Zinātniski tehniskās informācijas INŽENIERIS

2149 24 Ražošanas vadības organizācijas INŽENIERIS

2149 25 Patentu un izgudrojumu INŽENIERIS

2149 26 Personāla sagatavošanas INŽENIERIS

2149 27 Standartizācijas INŽENIERIS

2149 28 Darba normēšanas INŽENIERIS

2149 35 Energotīklu DISPEČERS

2149 36 Kurināmā sagādes un sadales DISPEČERS

2149 53 Ugunsdrošības INŽENIERIS

2149 54 Civilās aizsardzības INŽENIERIS

2149 55 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības INŽENIERIS

2149 56 Vides INŽENIERIS

2152 01 Lidmašīnas KAPTEINIS

2152 02 Lidojumu INŽENIERIS

2152 03 Lidmašīnas STŪRMANIS

2152 04 Lidmašīnas PILOTS

2152 05 Helikoptera PILOTS

2152 06 Hidroplāna PILOTS

2152 07 Lidmašīnas IZMĒĢINĀTĀJS

2152 10 Lidmašīnas komercPILOTS

2152 11 Helikoptera komercPILOTS

2152 12 Aviolīniju transporta lidmašīnas PILOTS

2152 13 Aviolīniju transporta helikoptera PILOTS

2152 14 Planiera PILOTS

2152 15 Gaisa balona PILOTS

2152 16 LIDOTĀJS (inženieris)

2152 17 STŪRMANIS

2152 18 LIDOTĀJS (radiotelefona operators)

2152 20 Lidmašīnas PILOTS (instruktors)

2152 22 Helikoptera PILOTS (instruktors)

2152 23 Planiera PILOTS (instruktors)

2152 24 Gaisa balona PILOTS (instruktors)

2152 25 PILOTS

2152 27 Deltaplāna LIDOTĀJS

2152 29 LIDOTĀJS (bortmehāniķis operators)

2152 30 LIDOTĀJS (operators)

2221 01 ĀRSTS

2221 03 ĀRSTS (STAŽIERIS)

2221 04 Akupunktūras ĀRSTS

2221 05 Arodslimību ĀRSTS

2221 06 Arodveselības ĀRSTS

2221 07 GINEKOLOGS, dzemdību speciālists

2221 08 ĀRSTS (EKSPERTS)

2221 09 Fizikālās medicīnas ĀRSTS

2221 11 Ģimenes (vispārējās prakses) ĀRSTS

2221 12 Higiēnas ĀRSTS

2221 13 Hospitālās infekcijas kontroles ĀRSTS

2221 16 Kara medicīnas ĀRSTS

2221 17 Katastrofu medicīnas ĀRSTS

2221 18 Laboratorijas ĀRSTS

2221 19 Mikrobioloģijas ĀRSTS

2221 20 Neatliekamās palīdzības ĀRSTS

2221 21 Rehabilitācijas ĀRSTS

2221 22 Sporta ĀRSTS

2221 23 Veselības aprūpes ĀRSTS

2221 25 ALERGOLOGS

2221 26 Bērnu AUDIOLOGS

2221 27 DERMATOLOGS un VENEROLOGS

2221 28 ĀRSTS (DIETOLOGS)

2221 29 Tiesu medicīnas EKSPERTS

2221 30 Tiesu psihiatrijas EKSPERTS

2221 31 ĀRSTS (ENDOKRINOLOGS)

2221 32 FONIATRS

2221 33 FTIZIOPNEIMONOLOGS

2221 34 GASTROENTEROLOGS

2221 36 Bērnu GINEKOLOGS

2221 37 HEMATOLOGS

2221 38 HEPATOLOGS

2221 39 ĀRSTS (HOMEOPĀTS)

2221 40 ĀRSTS (IMUNOLOGS)

2221 41 INFEKTOLOGS

2221 42 Bērnu INFEKTOLOGS

2221 43 KARDIOLOGS

2221 44 Bērnu KARDIOLOGS

2221 45 KOSMETOLOGS

2221 46 ĶIRURGS

2221 47 Ambulatorais ĶIRURGS

2221 48 Bērnu ĶIRURGS

2221 49 Torakālais ĶIRURGS

2221 50 Plastiskais ĶIRURGS

2221 51 Sirds ĶIRURGS

2221 52 NARKOLOGS

2221 53 NEFROLOGS

2221 54 NEIROĶIRURGS

2221 55 NEIROLOGS

2221 56 Bērnu NEIROLOGS

2221 57 NEONATOLOGS

2221 58 OFTALMOLOGS

2221 59 ONKOLOGS

2221 61 ProtēžORTOPĒDS

2221 62 OTOLARINGOLOGS

2221 63 ĀRSTS (PATOLOGS)

2221 64 SeksoPATOLOGS

2221 65 PEDIATRS

2221 66 PSIHIATRS

2221 67 Bērnu PSIHIATRS

2221 68 RADIOLOGS

2221 69 RADIOLOGS (TERAPEITS)

2221 70 RADIOLOGS (DIAGNOSTS)

2221 72 REIMATOLOGS

2221 73 REZIDENTS

2221 74 SEKSOLOGS

2221 75 PsihoTERAPEITS

2221 76 TRANSPLANTOLOGS

2221 77 TRANSFUZIOLOGS

2221 78 TRAUMATOLOGS ORTOPĒDS

2221 79 UROLOGS

2221 82 INTERNISTS

2221 84 Kuģa ĀRSTS

2221 86 ALGOLOGS

2221 87 ANESTEZIOLOGS un REANIMATOLOGS

2221 88 ĀRSTS (klīniskais FIZIOLOGS)

2221 89 Bērnu NEFROLOGS

2221 90 Asinsvadu ĶIRURGS

2221 91 Veselības aprūpes VADĪTĀJS

2221 92 HipnoTERAPEITS

2221 93 OSTEOPĀTS

2221 94 FLEBOLOGS

2221 95 PEDAUDIOLOGS

2221 96 Bērnu REIMATOLOGS

2221 97 Bērnu PNEIMONOLOGS

2221 98 Bērnu ENDOKRINOLOGS

2221 99 Bērnu GASTROENTEROLOGS

2221 100 Bērnu HEMATOONKOLOGS

2221 101 Bērnu ALERGOLOGS

2221 102 ONKOĶĪMIJTERAPEITS

2221 103 ONKOĶIRURGS

2221 104 ONKOGINEKOLOGS

2221 105 ĀRSTS (PARAZITOLOGS)

2221 106 ĀRSTS (mikroBIOLOGS)

2221 107 ĀRSTS (CITOLOGS)

2221 108 ĀRSTS (ĢENĒTIĶIS)

2221 109 GERIATRS

2221 110 ĀRSTS (EPIDEMIOLOGS)

2222 01 Zobu PROTĒZISTS

2222 02 ZOBĀRSTS

2222 03 Mutes, sejas un žokļu ĶIRURGS

2222 05 ORTODONTS

2222 06 ENDODONTISTS

2222 07 Bērnu ZOBĀRSTS

2222 08 PARADONTOLOGS

2224 01 FARMACEITS

2224 02 Klīniskais FARMACEITS

2224 03 FARMAKOLOGS

2224 04 ToksikoFARMAKOLOGS

2230 01 Galvenā medicīnas MĀSA

2230 02 Galvenā VECMĀTE

2230 03 Vecākā medicīnas MĀSA

2310 01 ASISTENTS (izglītības jomā)*

2310 02 DOCENTS*

2310 03 LEKTORS*

2310 04 PROFESORS*

2310 05 Asociētais PROFESORS*

2310 14 Katedras VADĪTĀJS

2310 15 PRODEKĀNS

2320 07 Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS

2320 08 Profesionālās ievirzes izglītības SKOLOTĀJS

2320 10 Vispārējās vidējās izglītības SKOLOTĀJS

2331 02 Vispārējās pamatizglītības SKOLOTĀJS

2332 01 Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS

2359 01 Pagarinātās dienas grupas SKOLOTĀJS

2359 02 Interešu izglītības, pulciņa SKOLOTĀJS

2359 03 Internāta, dienesta viesnīcas SKOLOTĀJS izglītības iestādē

2359 04 Ārpusstundu darba ORGANIZATORS

2359 05 Sporta ORGANIZATORS

2359 06 PLĀNOTĀJS

2359 07 Vecākais sporta TRENERIS

2359 08 Pirmsskolas iestāžu SPECIĀLISTS

2359 09 Vispārizglītojošo skolu SPECIĀLISTS

2359 10 SPECIĀLISTS bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

2412 01 Nodarbinātības ANALĪTIĶIS

2412 02 Profesiju izvēles KONSULTANTS

2412 03 Personāla INSPEKTORS

2412 04 Darba satura ANALĪTIĶIS

2412 06 Personāla mācību KOORDINĒTĀJS

2412 07 Mācību centra VADĪTĀJS

2412 08 Mācību projekta VADĪTĀJS

2412 09 Personāla atlases SPECIĀLISTS

2412 10 Personāla lietu PĀRZINIS

2412 12 Personāla VADĪTĀJS

2412 13 Karjeras KONSULTANTS

2413 01 Kvalitātes vadības sistēmu VADĪTĀJS

2413 02 Kvalitātes vadības sistēmu KONSULTANTS

2413 03 Kvalitātes vadības sistēmu SPECIĀLISTS

2413 04 Kvalitātes VADĪTĀJS

2414 01 Projekta DIREKTORS

2414 02 Projekta ADMINISTRATORS

2414 03 Projekta VADĪTĀJS

2419 01 Vecākais tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS

2419 03 Vecākais reklāmas AĢENTS

2419 04 Vecākais KONSULTANTS

2419 06 Elektroniskās komercijas SPECIĀLISTS

2419 08 Sabiedrisko attiecību MENEDŽERIS

2419 09 Reklāmas VADĪTĀJS

2419 10 Tirgzinības (tirgvedības) VADĪTĀJS

2419 12 Loģistikas vecākais SPECIĀLISTS

2419 13 Šūšanas ražošanas KONSULTANTS

2419 14 Tirdzniecības VADĪTĀJS

2419 15 Pārdošanas VADĪTĀJS

2419 16 Eksporta VADĪTĀJS

2419 17 Klientu apkalpošanas VADĪTĀJS

2419 18 Vecākais EKSPERTS (intelektuālā īpašuma jomā)

2419 19 EKSPERTS (intelektuālā īpašuma jomā)

2419 20 Komercdarbības KONSULTANTS

2419 25 Vecākais komercdarbības SPECIĀLISTS

2419 26 KONSULTANTS iepirkumu SPECIĀLISTS

2419 27 Nodokļu KONSULTANTS

2419 28 Medicīnas KONSULTANTS

2419 29 Zinātniskais KONSULTANTS

2419 30 Klīnisko pakalpojumu VADĪTĀJS

2419 31 Zāļu reģistrācijas VADĪTĀJS

2421 02 JURISTS

2445 01 PSIHOLOGS

2445 02 Klīniskais PSIHOLOGS

2445 03 Izglītības PSIHOLOGS

2445 04 Eksperimentālo procesu PSIHOLOGS

2445 05 Ražošanas PSIHOLOGS

2445 06 Profesiju (amatu) PSIHOLOGS

2445 07 SocioPSIHOLOGS

2445 08 Tiesu ekspertīzes PSIHOLOGS

2445 09 Organizācijas PSIHOLOGS

2445 10 Praktiskais PSIHOLOGS

2445 11 PSIHOLOGA ASISTENTS

2445 12 PSIHOLOGS KONSULTANTS

2451 08 Literāro un citu darbu korektors

2451 13 Literāro un citu darbu redaktors

2451 14 Galvenais redaktors

2451 18 Preses sekretārs

2451 19 Literārais redaktors

3141 01 Kapteinis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem (tālbraucējs kapteinis)

3141 03 Kapteinis uz kuģiem mazākiem par 3000 BT

3141 06 Kapteinis uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā

3142 01 Kapteinis uz kuģiem mazākiem par 500 BT

3142 03 Kapteinis uz kuģiem mazākiem par 200 BT

3142 06 Kapteinis uz zvejas kuģiem īsākiem par 45 m ierobežotā zvejas rajonā

3144 01 Gaisa satiksmes DISPEČERS

3144 02 Gaisa satiksmes kontroliekārtu OPERATORS

3144 03 Gaisa satiksmes vadības DISPEČERS

3145 15 LIDOTĀJS (kravas operators)

3145 16 Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu atbildīgais IZMEKLĒTĀJS

3145 17 Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu IZMEKLĒTĀJS

3148 02 Locis

3221 01 ĀRSTA PALĪGS (FELDŠERIS)

3221 02 Neatliekamās palīdzības ĀRSTA PALĪGS

3221 04 Biomedicīnas LABORANTS

3221 05 RADIOLOGA ASISTENTS

3221 06 Ambulatorā dienesta ĀRSTA PALĪGS

3221 07 Higiēnas ĀRSTA PALĪGS

3221 08 ĀRSTA (EPIDEMIOLOGA) PALĪGS

3222 02 Sanitārais INSPEKTORS

3223 01 DIETOLOGS

3223 02 KONSULTANTS (dietoloģijā)

3224 01 OPTIĶIS

3224 02 OPTOMETRISTS

3226 01 Elektroterapeits

3226 02 Fizioterapeits

3226 04 Ortopēds

3226 06 Kinezoterapeits

3226 09 Ergoterapeits

3226 10 Fizikālais terapeits

3228 01 FARMACEITA ASISTENTS

3340 01 Autovadīšanas INSTRUKTORS

3340 02 Arod(amat)mācības SKOLOTĀJS

3340 03 Aviācijas INSTRUKTORS

3340 04 Kuģu INSTRUKTORS

3340 05 Glābšanas darbu INSTRUKTORS

3340 06 Dzelzceļa INSTRUKTORS

3340 07 Jūrnieku profesionālās apmācības PEDAGOGS (instruktors)

3340 08 Jūrnieku kompetences atbilstības VĒRTĒTĀJS

3340 09 Jūrnieku kompetences atbilstības PĀRRAUGS

3340 10 Autoskolas teorētisko priekšmetu PASNIEDZĒJS

3340 11 Autoskolas praktiskās braukšanas INSTRUKTORS

3340 12 Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu vadītāju apmācības PASNIEDZĒJS

3340 13 Jūrnieku praktiskās apmācības PASNIEDZĒJS (instruktors)

3340 14 Jūrnieku kvalifikācijas VĒRTĒTĀJS

3340 15 Atbilstības VĒRTĒTĀJS

3340 16 Pasta darba organizācijas INSTRUKTORS

3340 17 Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) apmācības PASNIEDZĒJS

3340 18 Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

3340 19 Profesionālās ievirzes izglītības SKOLOTĀJS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

3340 20 Interešu izglītības, pulciņa SKOLOTĀJS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

3340 21 Internāta, dienesta viesnīcu SKOLOTĀJS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

3340 22 SKOLOTĀJA PALĪGS

3412 01 Apdrošināšanas AĢENTS

3412 02 APDROŠINĀTĀJS

3412 04 INSPEKTORS (apdrošināšanā)

3417 01 Apdrošināšanas INSPEKTORS

3417 02 Prasību INSPEKTORS

3417 03 IZSOLĪTĀJS

3417 04 Prasību KONSULTANTS

3417 05 NOVĒRTĒTĀJS

3417 06 Apdrošināšanas KONSULTANTS

3417 07 Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais VĒRTĒTĀJS

3475 03 Sporta INSTRUKTORS

3475 05 Sporta TIESNESIS

3475 06 Sporta spēļu VADĪTĀJS

3475 08 Sporta TRENERIS

3475 09 Sporta METODIĶIS

3475 10 Vingrošanas nodarbību INSTRUKTORS

3475 11 Trenažieru zāles INSTRUKTORS

3475 13 Sporta SPECIĀLISTS

4115 01 SEKRETĀRS

4115 05 Tehniskais SEKRETĀRS

4115 06 Lietvedības SEKRETĀRS

4115 07 LIETVEDIS

5121 01 ADMINISTRATORS

5121 02 Viesnīcas ADMINISTRATORS

5121 03 EKONOMS

5121 06 Kopmītnes PRIEKŠNIEKS

5121 07 Nometnes PRIEKŠNIEKS

5121 08 Saimniecības VADĪTĀJS

5121 09 Kuģa saimniecības VADĪTĀJS

5121 10 VirsSULAINIS

5121 11 Teātra /galvenais ADMINISTRATORS

5121 12 Virtuves VADĪTĀJS

5121 17 Tiesas ADMINISTRATORS

5121 21 Dienesta viesnīcas VADĪTĀJS

5121 28 Zāles ADMINISTRATORS

5124 01 Namu PĀRZINIS

5124 02 Ēku un apsaimniekojamās teritorijas PĀRZINIS

5124 03 Namu apsaimniekošanas MEISTARS

3.līmeņa B pakāpe nepieciešama kvalificētu speciālistu profesijām un amatiem, kuri Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem:

2421 05 Zvērināts advokāts

2421 06 Zvērināta advokāta palīgs

Piezīme. * Ievērojot Izglītības likuma normas par izglītības ieguves valodu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.296
Tieslietu ministre I.Labucka
4.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.296

(Pielikums MK 07.03.2006. noteikumu Nr.186 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 296Pieņemts: 22.08.2000.Stājas spēkā: 01.09.2000.Zaudē spēku: 01.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 302, 29.08.2000.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
10132
{"selected":{"value":"01.07.2009","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-31.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-31.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.08.2008","iso_value":"2008\/08\/20","content":"<font class='s-1'>20.08.2008.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.07.2008","iso_value":"2008\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2008.-19.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2006","iso_value":"2006\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2006.-08.07.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2006","iso_value":"2006\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2006.-22.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.2006","iso_value":"2006\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2006.-07.04.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.02.2004","iso_value":"2004\/02\/28","content":"<font class='s-1'>28.02.2004.-10.03.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2001","iso_value":"2001\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2001.-27.02.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.07.2001","iso_value":"2001\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2001.-30.11.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2001","iso_value":"2001\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2001.-06.07.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2001","iso_value":"2001\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2001.-27.06.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.12.2000","iso_value":"2000\/12\/02","content":"<font class='s-1'>02.12.2000.-31.01.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2000","iso_value":"2000\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2000.-01.12.2000.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2009
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"