Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 20. novembra noteikumus Nr. 951 "Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.78

Rīgā 2005.gada 1.februārī (prot. Nr.7 16.§)
Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sociālo pakalpojumu (turpmāk — pakalpojumi) sniedzēju reģistrē sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā (turpmāk — reģistrs) un izslēdz no tā.

2. Reģistru izveido un uztur Labklājības ministrijas padotībā esošā Sociālo pakalpojumu pārvalde (turpmāk — pārvalde).

3. Reģistrā reģistrē personas, kuras sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un atbilst normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteiktajām prasībām. Persona pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad uzsākta pakalpojuma sniegšana, reģistrējas reģistrā.

(Grozīts ar MK 25.04.2006. noteikumiem Nr.308)

4. Pārvalde pieņem lēmumu par pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju, reģistrācijas atlikšanu, reģistrācijas atteikšanu vai izslēgšanu no reģistra.

5. Reģistrējot pakalpojumu sniedzēju, pārvalde izsniedz reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecības derīguma termiņš ir pieci gadi.

6. Ja pakalpojumu sniedzēja struktūrvienības sniedz atšķirīgu veidu pakalpojumus, tās reģistrē kā atsevišķus pakalpojumu sniedzējus un katrai izsniedz reģistrācijas apliecību.

7. Reģistrācijas apliecību izsniedz par maksu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi.

(MK 25.04.2006. noteikumu Nr.308 redakcijā)

8. Valsts un pašvaldību institūcijas reģistrā iekļauto informāciju par pakalpojumu sniedzēju saņem bez maksas, bet privātpersonas pēc rakstiska pieprasījuma iesniegšanas — par maksu.

(Grozīts ar MK 25.04.2006. noteikumiem Nr.308)

9. Lai reģistrētu pakalpojumu sniedzēju, pakalpojumu sniedzēja vadītājs vai viņa pilnvarota persona pārvaldē iesniedz:

9.1. iesniegumu (2.pielikums);

9.2. pakalpojumu sniedzēja statūtu (nolikuma) kopiju (uzrādot oriģinālu), izņemot tiešās valsts pārvaldes iestādes;

9.3. valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" izziņas kopiju (uzrādot oriģinālu) par sociālo pakalpojumu sniedzēja atbilstību normatīvajos aktos par higiēnas prasībām sociālās aprūpes institūcijās noteiktajām prasībām;

9.4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinuma kopiju (uzrādot oriģinālu) par sociālo pakalpojumu sniedzēja atbilstību normatīvajos aktos par ugunsdrošību noteiktajām prasībām;

9.5. Pārtikas un veterinārā dienesta pārbaudes protokola kopiju (uzrādot oriģinālu) par sociālo pakalpojumu sniedzēja atbilstību normatīvajos aktos par kvalitatīvas un cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgas pārtikas apriti noteiktajām prasībām, izņemot gadījumus, ja pakalpojums nav saistīts ar pārtikas aprites organizēšanu klientiem sociālo pakalpojumu sniedzēja telpās.

(Grozīts ar MK 25.04.2006. noteikumiem Nr.308)

10. Šo noteikumu 9.3., 9.4. un 9.5.apakš­punktā minētie dokumenti ir derīgi 12 mēnešus no to izdošanas dienas. Sūtot dokumentus pa pastu, pakalpojumu sniedzējs iesniedz apliecinātas šo noteikumu 9.2., 9.3., 9.4. un 9.5.apakšpunktā minēto dokumentu kopijas.

(Grozīts ar MK 25.04.2006. noteikumiem Nr.308)

11. Ja beidzies reģistrācijas apliecības derīguma termiņš, pakalpojumu sniedzēja vadītājs vai viņa pilnvarota persona pārvaldē iesniedz šo noteikumu 9.3., 9.4. un 9.5.apakšpunktā minētos dokumentus un iesniegumu ar lūgumu pārreģistrēt pakalpojumu sniedzēju.

12. Lēmumu par reģistrāciju vai reģistrācijas atteikšanu pārvalde pieņem mēneša laikā no šo noteikumu 9.punktā minēto dokumentu saņemšanas dienas.

13. Ja ir pieņemts lēmums par pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanu, pārvalde piešķir pakalpojumu sniedzējam reģistrācijas kodu, izsniedz reģistrācijas apliecību (3.pielikums) un izdara ierakstu reģistrā.

14. Reģistrā ieraksta:

14.1. šādas ziņas par pakalpojumu sniedzēju:

14.1.1. nosaukums;

14.1.2. juridiskā adrese un faktiskā adrese;

14.1.3. pakalpojumu veids;

14.1.4. pakalpojumu sniedzēja veids;

14.1.5. klienti (pēc vecuma un dzimuma), kam tiek sniegti pakalpojumi;

14.1.6. klientu grupa, kam tiek sniegti pakalpojumi;

14.1.7. juridiskais statuss;

14.1.8. reģistrācijas datums;

14.1.9. pakalpojumu sniedzēja vadītājs (vārds, uzvārds);

14.1.10. tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, mājas lapas adrese internetā (ja tāda ir);

14.2. pakalpojumu sniedzējam piešķirto reģistrācijas kodu, kur:

14.2.1. koda pirmā daļa ir administratīvajai teritorijai un pašvaldību teritoriālajai vienībai pēc Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora (ATVK) piešķirtais kods (septiņas zīmes);

14.2.2. koda otrā daļa ir Produkcijas un pakalpojumu klasifikācijas kods atbilstoši pakalpojumu darbības veidam (CPA) (sešas zīmes);

14.2.3. koda trešā daļa ir pakalpojumu sniedzēja kods atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam atšifrējumam (septiņas zīmes).

15. Ja reģistrācijas apliecība ir nozaudēta, pakalpojumu sniedzējs nekavējoties rakstiski par to informē pārvaldi. Pārvalde izsniedz par maksu attiecīgās reģistrācijas apliecības dublikātu.

16. Reģistrētā pakalpojumu sniedzēja vadītāja vai viņa pilnvarotās personas pienākums ir 10 darbdienu laikā rakstiski informēt pārvaldi par darbības izbeigšanu un jebkurām izmaiņām šo noteikumu 9.1.apakš­punktā minētajā iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos. Ja ir izmaiņas šo noteikumu 9.2., 9.3., 9.4. un 9.5.apakš­punktā minētajos dokumentos, pievieno šīs izmaiņas apliecinošus dokumentus.

17. Pārvalde pieņem lēmumu par reģistrācijas atlikšanu, ja:

17.1. nav iesniegti visi reģistrācijai nepieciešamie dokumenti saskaņā ar šo noteikumu prasībām;

17.2. iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi vai neatbilst šo noteikumu prasībām.

18. Lēmumu par reģistrācijas atlikšanu pārvalde pieņem 14 darbdienu laikā no šo noteikumu 9.punktā minēto dokumentu saņemšanas dienas un par to rakstiski informē pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu sniedzēja vadītājs vai viņa pilnvarota persona 14 darbdienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas iesniedz pārvaldē lēmumā par reģistrācijas atlikšanu norādītos dokumentus un ziņas.

19. Pārvalde pieņem lēmumu par reģistrācijas atteikšanu, ja:

19.1. pakalpojumu sniedzējs neatbilst prasībām, kādas Ministru kabinets noteicis pakalpojumu sniedzējiem;

19.2.14 dienas pēc lēmuma pieņemšanas par reģistrācijas atlikšanu nav novērsti lēmumā norādītie trūkumi;

19.3. iesniedzējs sniedzis nepatiesas ziņas.

20. Pārvalde pieņem lēmumu par pakalpojumu sniedzēja izslēgšanu no reģistra:

20.1. ja pēc reģistrācijas apliecības derīguma termiņa beigām netiek veikta pārreģistrācija;

20.2. ja saņemts pakalpojumu sniedzēja rakstisks iesniegums par izslēgšanu no reģistra;

20.3. ja pakalpojumu sniedzējs ir izbeidzis darbību (piemēram, likvidēts);

20.4. ja pakalpojumu sniedzējs neatbilst normatīvajos aktos par pakalpojumu sniedzējiem noteiktajām prasībām;

20.5. pamatojoties uz tiesas nolēmumu.

21. Pārvalde reģistrēto pakalpojumu sniedzēju sarakstu, kā arī to pakalpojumu sniedzēju sarakstu, kuri ir izslēgti no reģistra, publicē pārvaldes mājas lapā internetā. Sarakstā norāda:

21.1. pakalpojumu sniedzēja nosaukumu;

21.2. pakalpojumu sniedzēja juridisko statusu;

21.3. pakalpojumu veidu;

21.4. pakalpojumu sniedzēja veidu;

21.5. klientus (pēc vecuma un dzimuma), kam tiek sniegti pakalpojumi;

21.6. klientu grupu, kam tiek sniegti pakalpojumi;

21.7. pakalpojumu sniedzēja juridisko adresi un faktisko adresi, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi;

21.8. pakalpojumu sniedzēja tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi, mājas lapas adresi internetā (ja tāda ir).

22. Pakalpojumu sniedzēja pienākums ir sniegt patiesas un dokumentāri pamatotas reģistrācijai nepieciešamās ziņas.

Ministru prezidenta vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers

Labklājības ministre D.Staķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 1.februāra noteikumiem Nr.78
Sociālo pakalpojumu pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumi

(Pielikums svītrots ar MK 25.04.2006. noteikumiem Nr.308)

2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 1.februāra noteikumiem Nr.78

(Pielikums grozīts ar MK 25.04.2006. noteikumiem Nr.308)

Labklājības ministre D.Staķe
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 1.februāra noteikumiem Nr.78
4.PNG (72446 bytes)
Labklājības ministre D.Staķe
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 1.februāra noteikumiem Nr.78
Sociālo pakalpojumu sniedzēja koda trešās daļas atšifrējums

1.pozīcija

2.pozīcija

3.pozīcija

4.pozīcija

1 - ar izmitināšanu

2 - bez izmitināšanas

3 - ar izmitināšanu vai bez izmitināšanas

01 - ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija

02 - sociālās rehabilitācijas institūcija

03 - krīzes centrs

04 - profesionālās rehabilitācijas institūcija

05 - patversme

06 - nakts patversme

07 - dienas aprūpes centrs

08 - aprūpe mājās

99 - citi

01 - bērni (meitenes)

02 - bērni (zēni)

03 - bērni (meitenes un zēni)

04 - bērni kopā ar vecākiem, tuviniekiem, aizbildņiem

05 - pilngadīgas personas (sievietes)

06 - pilngadīgas personas (vīrieši)

07 - pilngadīgas personas (sievietes un vīrieši)

01 - bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni

02 - personas ar garīga rakstura traucējumiem

03 - personas, kas cietušas no prettiesiskām darbībām

04 - personas, kas atkarīgas no psihoaktīvām vielām

05 - krīzes situācijā nonākušas personas

06 - redzes invalīdi

07 - dzirdes invalīdi

08 - invalīdi ar fiziska rakstura traucējumiem

09 - personas, kas atgriezušās no ieslodzījuma vietas

10 - cilvēku tirdzniecības upuri

11 - vecie ļaudis

99 - citi

Labklājības ministre D.Staķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 78Pieņemts: 01.02.2005.Stājas spēkā: 05.02.2005.Zaudē spēku: 26.11.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 20, 04.02.2005.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
100904
{"selected":{"value":"29.04.2006","content":"<font class='s-1'>29.04.2006.-25.11.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.04.2006","iso_value":"2006\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2006.-25.11.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.02.2005","iso_value":"2005\/02\/05","content":"<font class='s-1'>05.02.2005.-28.04.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.04.2006
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)