Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.88

Rīgā 2005.gada 1.februārī (prot. Nr.7 36.§)
Kārtība, kādā Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali

(Noteikumu nosaukums MK 06.02.2007. noteikumu Nr.99 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk - budžeta programma) līdzekļu pārdali kārtējā gada valsts budžetā attiecībā uz Eiropas Savienības finanšu plānošanas ietvaru 2004.-2006.gadam un pārējiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem.

(MK 06.02.2007. noteikumu Nr.99 redakcijā)

2. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes vispirms izlieto attiecīgajā valsts budžeta programmā (apakšprogrammā) piešķirtos līdzekļus noteiktu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai un tikai pēc tam, ja nepieciešams, pieprasa papildu finansējumu attiecīgā projekta īstenošanai.

(MK 06.02.2007. noteikumu Nr.99 redakcijā)

II. Līdzekļu pārdale Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

3. Priekšlikumus par budžeta programmas līdzekļu pārdali Eiropas Savienības struktūrfondu — Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta — finansēto projektu īstenošanai Finanšu ministrija sagatavo sadarbībā ar pirmā līmeņa starpniekinstitūcijām.

4. Ņemot vērā attiecīgajā struktūrfonda vadības komitejā pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas iesniegto un saskaņoto struktūrfonda nacionālās programmas un atklāta konkursa projektu iesnieguma atbalstāmo projektu sarakstu un attiecīgā struktūrfonda vadības komitejā grantu shēmas apsaimniekotāja iesniegto informāciju par apstiprinātajiem grantu shēmas projektiem, ministrijas un citas centrālās valsts iestādes divu nedēļu laikā iesniedz Finanšu ministrijā pieprasījumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu šo noteikumu 3.punktā minēto Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai, norādot:

4.1. nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) apjomu (Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļa, valsts budžeta finansējuma daļa) struktūrfonda finansēto projektu īstenošanai un/vai līdzekļu atmaksai, pamatojoties uz prognozēto naudas plūsmu kopumā, sadalījumā pa gadiem līdz projekta pabeigšanai, pa prioritātēm, pasākumiem un projektiem, un norādot arī citus finansēšanas avotus (pašvaldības budžeta līdzekļi, privātais finansējums) un informāciju par izdevumu sadalījumu atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

4.2. valsts budžeta līdzekļus projekta īstenošanai un/vai atmaksai, kas paredzēti kārtējā gada valsts budžetā;

4.3. projekta īstenošanas gaitā — mēnesi kārtējā gadā, kad tiks sākti maksājumi no valsts budžeta;

4.4. struktūrfonda finansējuma saņēmēju un granta finansējuma saņēmēju. Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs un granta finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, norāda ministriju, kuras padotībā tā atrodas.

(Grozīts ar MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.829)

5. Otrā līmeņa starpniekinstitūcijām izdevumu veikšanas pēdējais termiņš ir 2008.gada 30.decembris, bet struktūrfonda finansējuma saņēmējiem — 2008.gada 30.septembris.

6. Finanšu ministrija izvērtē šo noteikumu 4.punktā minēto informāciju (arī informācijas atbilstību kārtējā gada valsts budžetam), sagatavo atzinumu par projektam pieprasīto valsts budžeta līdzekļu apmēru un iesniedz to attiecīgā struktūrfonda vadības komitejā.

III. Līdzekļu pārdale Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda garantiju daļas līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

7. Priekšlikumus par budžeta programmas līdzekļu pārdali Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda garantiju daļas finansēto un līdzfinansēto pasākumu un projektu īstenošanai sagatavo Zemkopības ministrija un iesniedz Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu (Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļa, valsts budžeta finansējuma daļa).

8. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumā Zemkopības ministrija, pamatojoties uz prognozēto naudas plūsmu kopumā un sadalījumā pa gadiem līdz pasākuma pabeigšanai, iekļauj informāciju par nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) apjomu:

8.1. tiešo maksājumu, Lauku attīstības programmas platībatkarīgo maksājumu un papildu valsts tiešo maksājumu veikšanai, ņemot vērā, ka izmaksas jāveic reizi gadā no kārtējā gada 1.decembra līdz nākamā gada 30.aprīlim;

8.2. Lauku attīstības programmas ietvaros Lauku atbalsta dienestā apstiprinātajiem projektiem un pasākumiem;

8.3. intervences pasākumiem pēc Eiropas Komisijas lēmuma sākt intervences pasākumu īstenošanu un pēc maksājumu pieteikumu saņemšanas, kā arī gadījumos, ja kārtējā gada valsts budžetā Zemkopības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammai 29.04.00 "Intervences un iekšējā tirgus atbalsta pasākumu nodrošināšana" paredzētais finansējums ir izlietots vai nepietiekams;

8.4. eksporta kompensācijām uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, pēc eksportētāja maksājumu pieteikuma iesniegšanas un apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā;

8.5. pārējiem lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības kopējā tirgus organizācijas pasākumiem pēc pieteikuma apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā.

9. Šo noteikumu 8.2., 8.4.un 8.5.apakšpunktā minēto informāciju Zemkopības ministrija iesniedz Finanšu ministrijā reizi mēnesī līdz nākamā mēneša piektajam datumam. Šo noteikumu 8.4.apakšpunktā minēto informāciju Zemkopības ministrija iesniedz Finanšu ministrijā arī tad, ja pieteikumu summa sasniedz 0,5 miljonus latu.

10. Ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas, Lauku atbalsta dienests pēc Zemkopības ministrijas noteiktajiem kritērijiem var noteikt projektu īstenošanas prioritāro secību.

IV. Līdzekļu pārdale Eiropas Kopienas iniciatīvu ietvaros līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

11. Priekšlikumus par budžeta programmas līdzekļu pārdali Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ietvaros finansētajām prioritātēm, projektiem un tehniskajai palīdzībai sagatavo Labklājības ministrija un iesniedz Finanšu ministrijā šādu informāciju:

11.1. informāciju par valsts budžeta līdzekļu apjomu, kas nepieciešams atklātā konkursā Labklājības ministrijas apstiprināto prioritāšu un projektu īstenošanai un/vai atmaksai un tehniskajai palīdzībai, pamatojoties uz prognozēto naudas plūsmu kopumā, sadalījumā pa gadiem līdz projekta pabeigšanai (izmaksu termiņi — tādi paši kā struktūrfondiem), pa pasākumiem un projektiem, norādot arī citus finansēšanas avotus (pašvaldības budžeta līdzekļi, privātais finansējums);

11.2. informāciju par valsts budžeta līdzekļiem prioritātes vai projekta īstenošanai un/vai atmaksai un tehniskajai palīdzībai, kas paredzēti kārtējā gada valsts budžetā;

11.3. projekta īstenošanas gaitā — informāciju par mēnesi kārtējā gadā, kad tiks sākti maksājumi no valsts budžeta;

11.4. norādi par finansējuma saņēmēju. Ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, norāda ministriju, kuras padotībā tā atrodas.

12. Priekšlikumus par budžeta programmas līdzekļu pārdali Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" (turpmāk — INTERREG) ietvaros finansētajām programmām, tehniskās palīdzības prioritātēm un projektiem sagatavo Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, pamatojoties uz saprašanās memorandiem (līgumiem), kas noslēgti ar vadošajām iestādēm, un INTERREG programmu attiecīgo vadības komiteju atklātā konkursā apstiprinātajiem projektiem, un iesniedz Finanšu ministrijā šādu informāciju:

12.1. informāciju par valsts budžeta līdzekļu (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) apjomu (Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļa, valsts budžeta finansējuma daļa), kas nepieciešams finansēto programmu, prioritāšu un projektu īstenošanai un/vai līdzekļu atmaksai, pamatojoties uz prognozēto naudas plūsmu kopumā, sadalījumā pa gadiem līdz projekta pabeigšanai, pa programmām, prioritātēm un projektiem;

12.2. projekta īstenošanas gaitā — informāciju par mēnesi kārtējā gadā, kad tiks sākti maksājumi no valsts budžeta.

V. Līdzekļu pārdale Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

13. Priekšlikumus par budžeta programmas līdzekļu pārdali Kohēzijas fonda līdzfinansētajiem projektiem sagatavo Satiksmes ministrija (attiecībā uz projektiem transporta jomā) un Vides ministrija (attiecībā uz projektiem vides aizsardzības jomā) un iesniedz Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu. Pieprasījumā iekļauj informāciju par valsts budžeta līdzekļu apjomu, kas nepieciešams attiecināmajiem un neattiecināmajiem izdevumiem, pamatojoties uz prognozēto naudas plūsmu kopumā, sadalījumā pa gadiem līdz projekta pabeigšanai un pa projektiem. Informāciju sagatavo un valsts budžeta līdzekļus pieprasa tikai tiem projektiem, par kuru pieteikumiem no Eiropas Komisijas saņemts paziņojums, ka tie ir pieņemti izskatīšanai.

14. Ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas, Satiksmes ministrija un Vides ministrija var noteikt projektu īstenošanas prioritāro secību.

VI. Līdzekļu pārdale Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

(Nodaļas nosaukums MK 03.10.2006. noteikumu Nr.829 redakcijā)

15. Priekšlikumus par budžeta programmas līdzekļu pārdali Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (turpmāk - finanšu instrumenti) finansēto projektu īstenošanai Finanšu ministrija sagatavo sadarbībā ar ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, kurām piešķirtas finansējuma saņēmēja, apsaimniekotāja vai īpašo atbalsta formu ieviešanas atbildīgās iestādes funkcijas vai kuru padotībā ir finansējuma saņēmējs, apsaimniekotājs vai īpašo atbalsta formu ieviešanas atbildīgā iestāde (turpmāk - centrālā valsts iestāde).

(MK 03.10.2006. noteikumu Nr.829 redakcijā)

16. Pēc tam, kad no donorvalstu puses parakstīts granta līgums par individuālā projekta, programmas vai grantu shēmas īstenošanu, vai pēc komponentprojekta vai apakšprojekta apstiprināšanas centrālā valsts iestāde iesniedz Finanšu ministrijā pieprasījumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu šo noteikumu 15.punktā minēto finanšu instrumentu finansēto projektu īstenošanai, norādot:

16.1. valsts budžeta līdzekļu (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) apjomu (finanšu instrumentu līdzfinansējuma daļa, valsts budžeta finansējuma daļa), kas nepieciešams finanšu instrumentu finansēto projektu īstenošanai, pamatojoties uz prognozēto naudas plūsmu kopumā, sadalījumā pa gadiem līdz projekta pabeigšanai, pa prioritātēm, pasākumiem un projektiem, un norādot arī citus finansēšanas avotus (pašvaldības budžeta līdzekļi, privātais finansējums);

16.2. valsts budžeta līdzekļus projekta īstenošanai, kas paredzēti kārtējā gada valsts budžetā;

16.3. projekta īstenošanas gaitā — mēnesi kārtējā gadā, kad tiks sākti maksājumi no valsts budžeta;

16.4. finansējuma saņēmēju.

(Grozīts ar MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.829; MK 06.02.2007. noteikumiem Nr.99)

VI1. Līdzekļu pārdale citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

(Nodaļa MK 03.10.2006. noteikumu Nr.829 redakcijā)

16.1 Priekšlikumus par budžeta programmas līdzekļu pārdali citu Eiropas Savienības politiku instrumentu finansēto projektu īstenošanai Finanšu ministrija sagatavo sadarbībā ar centrālajām valsts iestādēm.

16.2 Centrālās valsts iestādes iesniedz Finanšu ministrijā pieprasījumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu šo noteikumu 16.1 punktā minētā instrumenta finansēto projektu īstenošanai, norādot:

16.2 1. valsts budžeta līdzekļu (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) apjomu, kas nepieciešams attiecīgo projektu īstenošanai, un citu informāciju pēc Finanšu ministrijas pieprasījuma atbilstoši attiecīgā instrumenta finanšu vadības un projekta īstenošanas specifikai;

16.2 2. valsts budžeta līdzekļus projekta īstenošanai, kas paredzēti kārtējā gada valsts budžetā;

16.2 3. projekta īstenošanas laikā - mēnesi kārtējā gadā, kad plānots sākt maksājumus no valsts budžeta.

VII. Finanšu līdzekļu pieprasījuma sagatavošana

17. Pieprasījumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Eiropas Savienības politiku instrumentu vai finanšu instrumentu līdzfinansēto prioritāšu, programmu, pasākumu un projektu īstenošanai un/vai līdzekļu atmaksai sagatavo, ievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par attiecīgo Eiropas Savienības politikas instrumentu vai finanšu instrumentu.

(Grozīts ar MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.829)

18. Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus un Ministru kabineta rīkojuma projektu par budžeta programmas līdzekļu pārdali, ņemot vērā, ka:

18.1. struktūrfonda nacionālā programma un atklātā konkursa projektu pieteikumu saraksts ir saskaņots attiecīgā struktūrfonda vadības komitejā vai vadības komiteja informēta par apstiprinātajiem grantu shēmas projektiem;

18.2. finanšu instrumenta programma, grantu shēma vai individuālā projekta iesniegums ir apstiprināts Norvēģijas Ārlietu ministrijā vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejā, vai finanšu instrumenta apakšprojektu vai komponentprojektu ir apstiprinājis apsaimniekotājs vai īpašo atbalsta formu ieviešanas atbildīgā iestāde;

18.3. centrālās valsts iestādes ir iesniegušas šo noteikumu 4., 8., 11., 12., 13., 16. un 16.2 punktā minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.829; MK 06.02.2007. noteikumiem Nr.99)

19. Atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam finanšu ministrs palielina valsts budžeta apropriāciju tām pirmā līmeņa starpniekinstitūcijām un centrālajām valsts iestādēm, kurām paredzēts finansējums Eiropas Savienības fondu vai finanšu instrumentu finansēto prioritāšu, programmu, pasākumu un projektu īstenošanai un/vai līdzekļu atmaksai.

(MK 03.10.2006. noteikumu Nr.829 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 06.02.2007. noteikumu Nr.99 redakcijā)

20. Noteikumi zaudē spēku ar 2010.gada 31.decembri.

Ministru prezidenta vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 88Pieņemts: 01.02.2005.Stājas spēkā: 05.02.2005.Zaudē spēku: 03.08.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 20, 04.02.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
100894
{"selected":{"value":"14.02.2007","content":"<font class='s-1'>14.02.2007.-02.08.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.02.2007","iso_value":"2007\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2007.-02.08.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.10.2006","iso_value":"2006\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2006.-13.02.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.02.2005","iso_value":"2005\/02\/05","content":"<font class='s-1'>05.02.2005.-11.10.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.02.2007
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva