Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 284

Rīgā 2000.gada 22.augustā (prot. Nr. 39, 13.§)

Noteikumi par pārvadātāju, kas veic gaisa pārvadājumus, vienošanos atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma

Izdoti saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu

1. Šie noteikumi nosaka, ka atsevišķu pārvadātāju, kas veic gaisa pārvadājumus (turpmāk - pārvadātājs), vienošanās - savstarpējie līgumi, saskaņotas darbības un pārvadātāju apvienību lēmumi - tiek atbrīvotas no Konkurences likuma 15.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma, ievērojot minētā likuma 15.panta otro daļu, ja attiecīgās vienošanās atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Šādas vienošanās ir atļautas, neiesniedzot paziņojumu par tām Konkurences padomē.

2. Vienošanās aizliegums nav attiecināms uz vienošanos starp pārvadātājiem, ja tā noslēgta, lai:

2.1. kopīgi plānotu un koordinētu lidojumu grafikus saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu;

2.2. kopīgi veiktu regulāros gaisa pārvadājumus jaunos vai maz noslogotos maršrutos saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu;

2.3. konsultētos par pasažieru regulāro gaisa pārvadājumu tarifiem saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu;

2.4. sadalītu laika logus un plānotu ar tiem saistītos darbus lidostās saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu.

3. Laika logs ir iepriekš plānots laikposms konkrētā datumā, kurā notiek gaisa kuģa pacelšanās vai nosēšanās.

4. Šo noteikumu 2.1.apakšpunktā noteiktās vienošanās par lidojumu grafika kopīgu plānošanu un koordinēšanu tiek atbrīvotas no vienošanās aizlieguma, ja:

4.1. plānošana un koordinācija tiek veikta, lai:

4.1.1. sniegtu apmierinošus pakalpojumus dienas mazāk noslogotajā laikā, mazāk noslogotos laikposmos vai mazāk noslogotos maršrutos, ievērojot vienošanās dalībnieku brīvprātības principu;

4.1.2. izveidotu saskaņotus lidojumu grafikus, kas vienošanās dalībnieku piedāvātajos maršrutos ļautu pasažieriem izmantot vairākus gaisa pārvadājumus (ar pārsēšanos) bez ievērojamiem laika zudumiem;

4.2. vienošanās neietver tiešus vai netiešus vienošanās dalībnieku piedāvāto pasažieru vietu skaita ierobežojumus vai pasažieru vietu skaita pārdali;

4.3. vienošanās dalībnieki bez soda naudas maksāšanas un bez citu vienošanās dalībnieku piekrišanas var piedāvāt papildu pakalpojumus;

4.4. vienošanās dalībnieki bez soda naudas maksāšanas var atsaukt savu piedalīšanos kopējā plānošanā un koordinācijā, paziņojot par to ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš;

4.5. vienošanās neietekmē to pārvadātāju lidojumu grafikus, kas nav vienošanās dalībnieki.

5. Šo noteikumu 2.2.apakšpunktā noteiktās vienošanās par kopīgiem regulāriem gaisa pārvadājumiem jaunos vai maz noslogotos maršrutos tiek atbrīvotas no vienošanās aizlieguma, ja:

5.1. pārvadātāju izmaksas un ienākumi jaunos vai maz noslogotos maršrutos tiek sadalīti starp visiem vienošanās dalībniekiem;

5.2. maršrutos, kuros vienošanās paredz kopīgus gaisa pārvadājumus, četrās iepriekšējās lidojumu sezonās nav bijuši tiešie pārvadājumi vai piedāvātais pasažieru vietu skaits nav pārsniedzis 30000 vietu gadā katrā virzienā. Minēto pasažieru vietu skaitu var divkāršot maršrutos, kas garāki par 750 km un kuros ik dienas ir vismaz divi lidojumi;

5.3. pārvadātājs, kurš saskaņā ar vienošanos gaisa pārvadājumus veic jaunā vai maz noslogotā maršrutā, papildus kopīgi veiktajiem gaisa pārvadājumiem piedāvā ne vairāk kā 90000 pasažieru vietu gadā vienā no lidostām, kas noteiktas saskaņā ar vienošanos;

5.4. pārvadātājs saskaņā ar vienošanos gaisa pārvadājumus veic jaunā vai maz noslogotā maršrutā un to kontrolējošo pārvadātāju ienākumi no gaisa pārvadājumiem starp Latvijas un jebkuras citas valsts lidostām nepārsniedz 400 miljonus ekiju gadā;

5.5. vienošanās dalībnieki atsevišķi var veikt papildu gaisa pārvadājumus starp divām lidostām, kas noteiktas saskaņā ar vienošanos, kā arī neatkarīgi noteikt tarifus, pasažieru vietu skaitu un šo lidojumu grafikus;

5.6. attiecīgās vienošanās (par kopīgiem gaisa pārvadājumiem) ilgums nepārsniedz trīs gadus;

5.7. katrs vienošanās dalībnieks var paziņot par kopīgo gaisa pārvadājumu izbeigšanu ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms lidojumu sezonas beigām.

6. Šo noteikumu 2.3.apakšpunktā noteiktās vienošanās, lai konsultētos par pasažieru regulāro gaisa pārvadājumu tarifiem, tiek atbrīvotas no vienošanās aizlieguma, ja:

6.1. vienošanās dalībnieki konsultējas tikai par tiem pasažieru regulāro gaisa pārvadājumu tarifiem vai to veidošanas nosacījumiem, ko gaisa pārvadājumu pakalpojumu saņēmējs maksā tieši kādam no vienošanās dalībniekiem vai tā pilnvarotajam aģentam. Konsultāciju objekts nedrīkst būt pasažieru vietu skaits, kurām šie tarifi tiek piemēroti;

6.2. konsultācijas veicina iespēju izmantot vienošanās dalībnieku piedāvātos saistītos gaisa pārvadājumus (tie ir konsultāciju objekts):

6.2.1. noformējot šiem gaisa pārvadājumiem vienu gaisa pārvadājuma dokumentu;

6.2.2. brīvi mainot rezervēto gaisa pārvadājuma pakalpojumu pret cita pārvadātāja šajā pašā maršrutā veikto gaisa pārvadājuma pakalpojumu par viņa noteiktajiem tarifiem, ja to pieļauj objektīvie tehniskie un ekonomiskie apstākļi;

6.3. vienošanās dalībnieki pasažieru gaisa pārvadājumu tarifus (tie ir konsultāciju objekts) piemēro neatkarīgi no pasažieru valstiskās piederības;

6.4. piedalīšanās konsultācijās ir brīvprātīga un tajās var piedalīties jebkurš pārvadātājs, kas sniedz vai gatavojas sniegt tiešos vai netiešos gaisa pārvadājumu pakalpojumus attiecīgajā maršrutā;

6.5. konsultācijās pieņemtie lēmumi nav obligāti vienošanās dalībniekiem un attiecībā uz pasažieru gaisa pārvadājumu tarifiem tie var darboties neatkarīgi;

6.6. konsultācijās pieņemtie lēmumi neietekmē aģentu kompensācijas vai citus attiecīgo tarifu elementus.

7. Šo noteikumu 2.4.apakšpunktā noteiktās vienošanās, lai sadalītu laika logus un plānotu ar tiem saistītos darbus lidostā, tiek atbrīvotas no vienošanās aizlieguma, ja:

7.1. konsultācijās par laika logu sadalīšanu un ar tiem saistīto darbu plānošanu lidostā var brīvi piedalīties visi pārvadātāji, kas izteikuši interesi par laika logiem (tie ir konsultāciju objekts);

7.2. visiem pārvadātājiem (arī tiem, kas nav vienošanās dalībnieki) ir vienādi priekšnoteikumi, ievērojot patērētāju un lidostas vajadzības, kā arī to, ka pārvadātājs izmantojis attiecīgo laika logu iepriekšējā sezonā;

7.3. jaunajiem pārvadātājiem, kuru pieprasījumi pēc laika logiem nav apmierināti, tiek piešķirts ne mazāk par 50 % no jaunizveidotajiem vai neizmantotajiem laika logiem, kā arī no tiem laika logiem, kas kļuvuši pieejami (piemēram, no kuriem pārvadātāji iepriekšējā sezonā ir atteikušies);

7.4. vienošanās dalībniekiem (vismaz konsultāciju laikā) ir pieejama informācija:

7.4.1. par visu pārvadātāju rīcībā bijušajiem un esošajiem laika logiem attiecīgajā lidostā;

7.4.2. par visu pārvadātāju pieprasītajiem (arī iepriekšējā lidojumu sezonā) laika logiem šajā lidostā;

7.4.3. par piešķirtajiem un noraidītajiem laika logiem (arī iepriekšējā lidojumu sezonā);

7.4.4. par brīvajiem laika logiem;

7.4.5. par kritērijiem, kas piemēroti laika logu piešķiršanā, un atteikumu iemesli.

8. Jauns pārvadātājs ir pārvadātājs, kas pretendē uz laika logu noteiktā dienā lidostā, kurā tam nav bijuši laika logi, kā arī ir vai ir bijuši ne vairāk kā trīs laika logi šajā dienā.

9. Vienošanās dalībnieki 10 dienas pirms šo noteikumu 6. vai 7.punktā minētajām konsultācijām informē par tām Satiksmes ministriju, norādot konsultācijas vietu un konsultāciju objektu. Konsultācijās ir tiesīgas piedalīties Satiksmes ministrijas amatpersonas vai to pilnvarotie pārstāvji.

10. Vienošanās dalībnieki par šo noteikumu 6. vai 7.punktā minētajām konsultācijām mēneša laikā iesniedz Satiksmes ministrijā un Konkurences padomē vispusīgu ziņojumu.

11. Konkurences padome ir tiesīga aizliegt atbrīvojumu no vienošanās aizlieguma, ja tā konstatē pārvadātāju vienošanās neatbilstību Konkurences likuma 15.panta otrās daļas nosacījumiem, īpaši, ja:

11.1. kādā no maršrutiem vai maršrutu grupām, kas ir tarifu konsultāciju objekts, nav efektīvas konkurences;

11.2. gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kas tiek sniegti saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu, nav efektīvas konkurences, ko veidotu citu pārvadātāju nodrošinātie gaisa pārvadājumu pakalpojumi vai citu transporta veidu nodrošinātie pakalpojumi;

11.3. vienošanās par laika logu sadali neļauj jaunajiem pārvadātājiem iegūt pieprasītos laika logus un efektīvi konkurēt ar citiem pārvadātājiem attiecīgajos maršrutos.

12. Ja Konkurences padome konstatē, ka ir spēkā kāds no šo noteikumu 11.punktā minētajiem nosacījumiem, tā pieprasa vienošanās dalībniekiem iesniegt paziņojumu par vienošanos un izskata to noteiktajā kārtībā, kādā atzīstamas par spēkā esošām vienošanās starp tirgus dalībniekiem.

13. Šie noteikumi tiek piemēroti, ja starp Latviju un valsti, uz kuru vai caur kuru tiek veikts starptautiskais gaisa pārvadājums, gaisa pārvadājumu tirgus ir brīvs. Ja gaisa pārvadājumu tirgu ierobežo divpusējie starpvaldību līgumi vai attiecīgo valstu normatīvie akti, pārvadātāju vienošanās ir atbrīvotas no Konkurences likuma 15.panta noteikumiem un nav pakļautas Konkurences likumā ietvertajiem aizliegumiem.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pārvadātāju, kas veic gaisa pārvadājumus, vienošanos atbrīvošanu no Konkurences .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 284Pieņemts: 22.08.2000.Stājas spēkā: 26.08.2000.Zaudē spēku: 01.07.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 300/301, 25.08.2000.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
10028
26.08.2000
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)