Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas papildprotokols "Par grozījumiem Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3. protokolā par preču izcelsmi"

Latvijas Republika (turpmāk tekstā Latvija) un Ungārijas Republika (turpmāk tekstā Ungārija),

Atsaucoties uz 1999. gada 10. jūnijā Budapeštā parakstīto brīvās tirdzniecības līgumu starp Latvijas Republiku, no vienas puses, un Ungārijas Republiku, no otras puses, un šī līguma 3. protokolu par "izcelsmes produkcijas" jēdziena definējumu un administratīvās sadarbības metodēm,

Ievērojot to, ka:

1) Ir piedāvāti tehniski labojumi, lai novērstu neatbilstību starp tekstiem dažādās valodās;

2) Ir nepieciešams veikt labojumus nepietiekamas apstrādes vai pārstrādes sarakstā, lai nodrošinātu pareizu interpretēšanu un ņemtu vērā nepieciešamību iekļaut dažas pārstrādes un apstrādes operācijas, kas iepriekš minētajā sarakstā netika iekļautas;

3) Līdz 2001.gada 31.decembrim ir nepieciešams pagarināt noteikumus par pamatlikmju pagaidu lietošanu gadījumos, kuros ir aizliegts atmaksāt muitas nodokli vai atbrīvot no tā;

4) Ir radusies nepieciešamība nodrošināt izcelsmes un neizcelsmes materiālu uzskaites nodalīšanu, kam ir nepieciešama atļauja no muitas iestādēm;

5) Ir nepieciešams pārskatīt noteikumus par summu izteikšanu eiro, lai precizētu procedūru un nodrošinātu lielāku stabilitāti summu līmenim nacionālajās valūtās;

6) Ievērojot to, ka jāprecizē apstrādes un pārstrādes noteikumu saraksts, kas jāizpilda neizcelsmes materiāliem, lai tie iegūtu izcelsmes statusu, ņemot vērā izmaiņas pārstrādes metodēs un atsevišķu izejmateriālu trūkumu attiecīgajās valstīs,

IR NOLĒMUŠAS SEKOJOŠO:

1. pants

Sekojoši labojumi tiek veikti 3.protokolā saistībā ar "izcelsmes produkcijas" jēdziena definējumu un administratīvās sadarbības metodēm:

1. 1.(i) pants tiek aizstāts ar:

"(i) "pievienotā vērtība" - cena no ražotāja rūpnīcas mīnus katra iestrādātā materiāla muitas vērtība, kura izcelsmes vieta ir citas valstis, kas minētas 3. un 4.pantos, vai gadījumā, ja muitas vērtība nav zināma vai nav nosakāma - pirmā pārbaudāmā cena, kas samaksāta par materiāliem attiecīgajā Latvijā vai Ungārijā."

2. 7.pants tiek aizstāts ar:

" 7.pants

Nepietiekama apstrāde vai pārstrāde

1. Neietekmējot 2.punktu, sekojošās operācijas tiks uzskatītas par nepietiekamu apstrādi vai pārstrādi, lai noteiktu izcelsmes preču statusu, neņemot vērā to, vai tiek izpildītas 6.panta prasības:

(a) operācijas, kas nodrošina preču saglabāšanu labā stāvoklī, transportēšanas un uzglabāšanas laikā;

(b) iepakojuma izjaukšana un salikšana;

(c) mazgāšana, tīrīšana; putekļu, oksīdu, eļļas, krāsas vai citu pārklājumu noņemšana;

(d) tekstilpreču gludināšana vai presēšana;

(e) vienkāršas krāsošanas un pulēšanas operācijas;

(f) graudu un rīsu lobīšana, daļēja vai kopēja balināšana, pulēšana un glazēšana;

(g) cukura krāsošanas vai cukura graudu veidošanas operācijas;

(h) augļu, riekstu un dārzeņu lobīšana, kauliņu izņemšana un mizošana;

(i) beršana, vienkārša malšana vai vienkārša sagriešana;

(j) sijāšana, šķirošana, klasificēšana, šķirošana, salikšana (ieskaitot preču komplektēšanu);

(k) vienkārša iepildīšana pudelēs, metāla kārbās, kolbās, ielikšana maisos, kārbās, kastēs, piestiprināšana kartēm vai kartonam un visas pārējās vienkāršās iepakošanas darbības;

(l) preču zīmju, etiķešu, logo un citu atšķirības zīmju piestiprināšana vai uzdrukāšana uz precēm vai to iepakojumiem;

(m) vienkārša, atšķirīgu vai neatšķirīgu veidu, produktu sajaukšana;

(n) preču daļu vienkārša salikšana gatavas preces izgatavošanai vai preču izjaukšana pa daļām;

(o) divu vai vairāku no (a) līdz (n) apakšpunktos minēto operāciju apvienojums;

(p) dzīvnieku kaušana.

2. Visas operācijas, kas tika veiktas ar konkrēto preci Latvijā vai Ungārijā, tiek uzskatītas par kopumu, nosakot vai šīs preces veiktā apstrāde vai pārstrāde ir jāuzskata par nepietiekamu 1.punkta nozīmē."

3. 15.panta 6.punkta pēdējais teikums tiek aizstāts ar:

"Šī panta noteikumi ir piemērojami līdz 2001.gada 31.decembrim."

4. Pēc 20.panta ievietot sekojošo pantu un pievienot atsauci uz šo pantu satura rādītājā:

" 20.a pants

Uzskaites nodalīšana

1. Gadījumā, ja, uzglabājot atsevišķus izcelsmes un neizcelsmes materiālu krājumus, kas ir identiski un savstarpēji apmaināmi, rodas ievērojamas izmaksas vai būtiski sarežģījumi, muitas iestādes drīkst, pēc attiecīgo personu rakstiska pieprasījuma, atļaut izmantot tā saukto "uzskaites nodalīšanas" metodi šādu krājumu izmantošanā.

2. Ar šo metodi jānodrošina, ka konkrētā atskaites periodā saņemto preču, kuras var uzskatīt par "izcelsmes" precēm, skaits ir vienāds ar tādu preču skaitu, kuras varētu saņemt krājumu fiziskas nodalīšanas gadījumā.

3. Muitas iestādes drīkst dot šādu atļauju, izvirzot jebkuru nosacījumu, kuru tā uzskata par atbilstošu.

4. Šī metode tiek reģistrēta un izmantota, balstoties uz vispārējiem grāmatvedības standartiem, kas piemērojami preces ražošanas valstī.

5. Minētās atļaujas saņēmējs drīkst izdot vai iesniegt pieteikumu attiecībā uz izcelsmes pierādījuma dokumentiem - saskaņā ar konkrētu gadījumu - par preču, kuras var uzskatīt par izcelsmes precēm, skaitu. Pēc muitas iestāžu pieprasījuma saņēmējs iesniedz apstiprinājumu par to, kādi daudzumi ir izmantoti.

6. Muitas iestādes kontrolē atļaujas izmantošanu un drīkst to atsaukt jebkurā brīdī, ja saņēmējs nepienācīgi izmanto doto atļauju vai nepilda jebkurus no nosacījumiem, kas noteikti šajā Protokolā."

5. 22.panta 1.punkta pirmajā teikumā pēc vārda "eksportētājs" tiek ievietots sekojošs teksts:

"turpmāk saukts "atzīts eksportētājs","

6. 30.pants tiek aizstāts ar:

" 30.pants

Eiro izteiktās summas

1. Ar mērķi piemērot 21.(1)(b) panta un 26.(3) panta noteikumus gadījumos, kad rēķini par precēm ir izdoti citā valūtā nevis eiro, summas, kas izteiktas 3. un 4.pantos minēto valstu nacionālajās valūtās un kas ir vienādas ar summām, kas izteiktas eiro, tiek labotas reizi gadā katrā attiecīgajā valstī.

2. Preču nosūtītājs gūst labumu no 21.(1)(b) panta vai 26.(3) panta noteikumiem, atsaucoties uz valūtu, kurā ir sastādīts rēķins, saskaņā ar attiecīgās valsts laboto summu.

3. Summa, kas lietojama jebkurā dotajā nacionālajā valūtā, ir vienāda ar šīs valūtas summām, kas izteiktas eiro oktobra pirmajā darba dienā, un ir piemērojama līdz nākamā gada 1.janvārim. Summas tiek paziņotas Eiropas Komisijai līdz 15. oktobrim un tiek piemērotas no nākamā gada 1. janvāra. Eiropas Komisija informē dalībvalstis par attiecīgajām summām.

4. Valsts drīkst noapaļot uz augšu vai uz leju summu, kas iegūta valsts nacionālajā valūtā, eiro konvertēšanas rezultātā. Noapaļotā summa nedrīkst atšķirties no konvertēšanas rezultātā iegūtās summas par vairāk kā 5 procentiem. Valsts drīkst saglabāt eiro izteiktās summas ekvivalentu tās nacionālajā valūtā bez izmaiņām, ja ikgadējās labošanas brīdī, kas noteikts 3.paragrāfā, šīs summas konvertēšanas rezultātā iegūtā ekvivalentā summa nacionālajā valūtā palielinās ne mazāk kā par 15 procentiem pirms summas noapaļošanas. Summas ekvivalentu nacionālajā valūtā drīkst saglabāt nemainītu, ja ekvivalentās summas vērtība konvertēšanas rezultātā samazinātos.

5. Pēc jebkuras dalībvalsts pieprasījuma Apvienotā komiteja pārskata summu, kas izteikta eiro. Veicot šādu pārskatīšanu, Apvienotā komiteja apsver nepieciešamību saglabāt ierobežojumu rezultātus reālajos noteikumos. Šim nolūkam komiteja drīkst pieņemt lēmumu par eiro valūtā izteikto summu labošanu.

7. Sekojoši labojumi tiek veikti II pielikumā:

HS preču pozīcijas no 5309 līdz 5311 ir jāaizvieto ar sekojošo:

"5309 Audumi no pārējām
līdz augu tekstilšķiedrām;
5311 audumi no papīra
pavedieniem:
- ar gumijas Ražošana no vienas
pavedienu; šķiedras1
- citi Ražošana no1:
- kokosa šķiedras;
- džutas šķiedras;
- dabīgajām šķiedrām;
- ar rokām izgatavotām
nekārstām vai neķem-
mētām, vai citādi vērp-
šanai nesagatavotām
štāpeļšķiedrām;
- ķīmiskiem materiāliem
vai tekstila pulpas, vai
- papīra
vai
apdrukāšana kopā ar
vismaz divām sagatavo-
šanas vai pabeigšanas
operācijām (piemēram,
tīrīšana, balināšana,
merserizēšana, žāvēšana,
pacelšana, kalandrēšana,
apstrādāšana pret sarau-
šanos, iepriekšēja apdare,
dekatierēšana, piesūcinā-
šana, labošana un mez-
glošana), kurā izmantotā
neapdrukātā auduma vēr-
tība nepārsniedz 47,5%
no produkcijas ex-works
cenas

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skatīt 5.piezīmi."

2. pants

1. Šis papildprotokols stājas spēkā 2001. gada 1. janvārī, ar noteikumu, ka pirms šī datuma abas Puses ir apmainījušās ar diplomātiskajām notām, kuras apliecina tā apstiprināšanu saskaņā ar katras Puses iekšējām juridiskajām prasībām.

2. Ja šis papildprotokols nevar stāties spēkā saskaņā ar šī panta pirmo daļu, tad tas stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā datumā, pēc pēdējās diplomātiskās notas saņemšanas, kas apliecina tā apstiprināšanu saskaņā ar katras Puses iekšējām juridiskajām prasībām.

PARAKSTĪTS Budapeštā, 2000.gada 19.decembrī, divos oriģināleksemplāros angļu valodā, pie kam abi teksti ir pilnīgi autentiski.

 

Latvijas Republikas Ungārijas Republikas

vārdā vārdā

Kaspars Gerhards Peter Balas

Ekonomikas ministrijas Ārlietu ministrijas

valsts sekretārs valsts sekretāra vietnieks

 
Document information
Status:
Not in force
Not in force
State:
 Hungary
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 29.12.2000.
Signature:
 19.12.2000.
Place of signature: 
Budapešta
End of validity:
 01.05.2004.
Ratification:
 Parliament
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 3, 05.01.2001.
Language:
Related documents
  • Has ceased to be valid with
  • Other related documents
971
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)