Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 

Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par Baltijas aizsardzības koledžu

 

Igaunijas Republikas valdība, Latvijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība (turpmāk tekstā - Puses),

Apzinādamās nepieciešamību Igaunijas Republikā, Latvijas Republikā un Lietuvas Republikā uzlabot vecāko štāba virsnieku apmācību,

Uzskatīdamas, ka kopēja izglītības iestāde vecāko štāba virsnieku apmācībai palielinās un stiprinās sadarbību un sapratni starp Pušu bruņotajiem spēkiem,

Atzīmēdamas, ka citas valstis izteikušas vēlēšanos atbalstīt šādas izglītības iestādes izveidošanu un sākotnējo darbību;

Vienojušās par turpmāko:

I pants

1. Puses vienojas izveidot kopēju izglītības iestādi - Baltijas aizsardzības koledžu.

2. Baltijas aizsardzības koledža izvietojama Igaunijas Republikā. Baltijas aizsardzības koledžas un tās personāla, studentus ietverot, statuss nosakāms atsevišķos līgumos.

3. Galvenais Baltijas aizsardzības koledžas uzdevums ir izveidot un pastāvīgi uzlabot bruņoto spēku vecāko štāba virsnieku un, ja par to panākta vienošanās, arī Pušu civildienesta ierēdņu apmācību un pilnveidošanu.

4. Baltijas aizsardzības koledžas darba valoda ir angļu.

5. Baltijas aizsardzības koledžas vadītie pasākumi un kursi organizēti ar mērķi lai galvenokārt:

(a) ņemtu vērā Pušu vispārīgos politiskos un ģeogrāfiskos apstākļus,

(b) atspoguļotu Pušu bruņoto spēku uzdevumus nacionālajā aizsardzībā,

(c) atspoguļotu Pušu aizsardzības koncepcijas,

(d) cik vien iespējams, integrētu NATO principus un procedūras ar mērķi sagatavot Puses dalībai NATO,

(e) padziļinātu zināšanas par starptautisko organizāciju, kas piedalās Eiropas drošības veidošanā, lomu un uzdevumiem.

6. Pirmie kursi Baltijas aizsardzības koledžā sākami 1999.gada augustā.

II pants

1. Baltijas aizsardzības koledžai ir savs budžets.

2. Baltijas aizsardzības koledžai ir savs zīmogs un emblēma.

III pants

1. Apmācības un citi Baltijas aizsardzības koledžas pasākumi veicami saskaņā ar Ikgadējo pasākumu plānu, par kuru Puses vienojas saskaņā ar šīs Vienošanās VI panta b. punktu.

2. Puses, kad tās uzņem ar Baltijas aizsardzības koledžu saistītus saskaņotus pasākumus, vienojas tos atbalstīt. Noteikumi, ar kādiem sniedzams atbalsts, ietverami administratīva rakstura līgumos, kas noslēdzami saskaņā ar šīs Vienošanās VI panta b. punktu.

IV pants

1. Baltijas aizsardzības koledžu vada Rektors. Iecelšanas kārtība un rotācijas periods ietverams administratīva rakstura līgumos, kas noslēdzami saskaņā ar šīs Vienošanās VI panta b. punktu.

2. Baltijas aizsardzības koledžas Rektora iecelšana ir katras Puses atbildības sfērā, tomēr pirms iecelšanas tas jāapstiprina pārējo Pušu institūcijām.

3. Baltijas aizsardzības koledžas štata personāla un studentu izvēle, sagatavošana un savlaicīga iecelšana un aizstāšana ir katras Puses pienākums, un tas veicams saskaņā ar katras Puses likumdošanu un kārtību.

V pants

1. Puses vienojas, ka, ar Baltijas aizsardzības koledžu saistītu darbību laikā kādas Puses teritorijā, Pušu bruņoto spēku statusu regulē Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības - mieram", līgums par to bruņoto spēku statusu (turpmāk - PfP SOFA).

2. Ja vien nav nolemts citādi un pamatojoties uz atsevišķiem līgumiem, Puses vienojas veicināt NATO SOFA noteikumu piemērošanu valstu, kas nav šīs Vienošanās Puses, bet ir PfP SOFA puses, personālam, kad tas uzturas ikvienas šīs Vienošanās Puses teritorijā pasākumu laikā, kuri saistīti ar Baltijas aizsardzības koledžu.

VI pants

1. Šīs Vienošanās ietvaros Puses pilnvaro savus aizsardzības ministrus:

(a) izveidot organizatorisko struktūru darbību koordinēšanai, Baltijas aizsardzības koledžas vadīšanai un pārvaldīšanai,

(b) ja vien šajā Vienošanā nav noteikts citādāk, noslēgt nepieciešamos administratīva rakstura līgumus, un ar mērķi savstarpēji sadarboties Baltijas aizsardzības koledžas mērķiem un Baltijas aizsardzības koledžas vadīšanā, finansēšanā un pārvaldīšanā, izveidot sadarbības kārtību.

VII pants

1. Igaunijas Republikas valdība ir šīs Vienošanās depozitārijs.

2. Šī Vienošanās stājas spēkā 30.dienā pēc tam, kad depozitārijs saņēmis pēdējo rakstisko paziņojumu par to, ka Pušu konstitucionālās prasības, kas nepieciešamas, lai šī Vienošanās stātos spēkā, ir izpildītas. Depozitārijs paziņo Pusēm par katru šāda paziņojuma saņemšanu un datumu, kad šī Vienošanās stājas spēkā.

VIII pants

1. Šīs Vienošanās interpretācijas vai piemērošanas domstarpības risināmas sarunu ceļā starp Pusēm.

2. Ikviena Puse katrā laikā var pieprasīt grozīt šo Vienošanos. Pieprasījums nosūtāms depozitārijam, kas paziņo pārējām Pusēm par šāda pieprasījuma saņemšanu un tā saņemšanas datumu. Šādi grozījumi stājas spēkā saskaņā ar šīs Vienošanās VII panta 2.punkta noteikumiem.

IX pants

1. Šī Vienošanās tiek noslēgta uz nenoteiktu laiku. To var denonsēt ikviena Puse, iesniedzot rakstisku paziņojumu depozitārijam, kas pārējām Pusēm paziņo par katru šādu paziņojumu un tā saņemšanas datumu.

2. Denonsēšana stājas spēkā pēc 6 mēnešiem kopš paziņojuma saņemšanas brīža depozitārijā. Gadījumā, ja kāda Puse denonsējusi šo Vienošanos, tā zaudē spēku attiecībā uz šo konkrēto Pusi.

Parakstīts Briselē 1998.gada 12.jūnijā vienā oriģināleksemplārā latviešu, igauņu, lietuviešu un angļu valodā, kurš tiek deponēts depozitārija arhīvā, visiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem. Depozitārijs Vienošanās apliecinātas kopijas nosūta visām Pusēm. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir angļu teksts.

Igaunijas Republikas valdības vārdā ANDRUS ÖÖVEL Aizsardzības ministrs

Latvijas Republikas valdības vārdā ĀLAVS JUNDZIS Aizsardzības ministrs

Lietuvas Republikas valdības vārdā TČESLOVAS STANKEVČIUS Nacionālās aizsardzības ministrs

 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 Baltic States
 Estonia
 Lithuania
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 18.02.2000.
Signature:
 12.06.1998.
Place of signature: 
Brisele
Ratification:
 Parliament
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 92/95 (1552/1555), 24.03.1999.
Language:
Related documents
  • Notice of coming into force
  • Other related documents
896
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
Contacts
For feedback
Terms of service
Privacy policy
Cookies
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security) Kvalitātes balva