Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Līgums starp Latvijas Republikas Valdību, Igaunijas Republikas Valdību un Lietuvas Republikas Valdību par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras attiecīgo valstu teritorijā uzturas nelikumīgi

Latvijas Republikas Valdība, Igaunijas Republikas Valdība un Lietuvas Republikas Valdība, turpmāk tekstā - Puses,

vēlēdamās nodrošināt atpakaļuzņemšanu personām, kuras nelikumīgi uzturas otras Puses teritorijā, t.i., personas, kuras nepilda nosacījumus, ko paredz atļauja uzturēties, sadarbības garā un ievērojot savstarpēju vienlīdzību,

ir vienojušās par sekojošo:

l. pants.

Līgumā lietotie termini

Atbildētāja Puse - Puse, kurai pēc citas Puses pieprasījuma jāuzņem vai jāļauj atkārtoti ieceļot izraidāmajai personai.

Pieprasītāja Puse - Puse, kura citai Pusei pieprasa uzņemt izraidāmo personu, ļaut tai atkārtoti ieceļot vai šķērsot tās teritoriju tranzītā.

Izraidāmā persona - persona, kurai nav likumīga pamata uzturēties Pieprasītājas Puses teritorijā.

Atpakaļuzņemšana - izraidāmās personas uzņemšana, ko veic Atbildētāja Puse savā teritorijā pēc Pieprasītājas Puses pieprasījuma.

Uzturēšanās atļauja - jebkāda veida atļauja, kuru izsniegusi kāda no Pusēm un kura dod tiesības personai uzturēties šīs Puses teritorijā, izņemot tranzītvīzu un pagaidu uzturēšanās atļauju, kas izsniegta sakarā ar jautājuma izskatīšanu par patvēruma tiesību īstenošanu.

Ārējā robeža - Puses valsts robeža, kura šķērsota pirmā un kura nav kopīga ar citu Pusi.

Trešā valsts - valsts, kas nav šī Līguma dalībvalsts.

2. pants.

Savas valsts pilsoņu atpakaļuzņemšana

1. Atbildētājai Pusei pēc Pieprasītājas Puses pieprasījuma bez jebkādām formalitātēm jāuzņem izraidāmās personas, ja tas ir pierādāms vai ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka tām ir Atbildētājas Puses pilsonība. Tas pats attiecināms uz personām, kuras ir zaudējušas Atbildētājas Puses pilsonību pēc ieceļošanas Pieprasītājas Puses teritorijā un nav ieguvušas citas valsts pilsonību.

2. Pēc Pieprasītājas Puses pieprasījuma Atbildētāja Puse bez kavēšanās izsniedz izraidāmajām personām ceļošanas dokumentus, kuri nepieciešami to atpakaļuzņemšanai.

3. Pieprasītāja Pusei, pamatojoties uz tiem pašiem nosacījumiem, jāuzņem atpakaļ izraidāmās personas, ja tiek konstatēts, ka tām nav bijusi piešķirta Atbildētājas Puses pilsonība brīdī, kad tās tika izraidītas no Pieprasītājas Puses teritorijas.

3. pants.

Trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku, kuri šķērsojuši Pušu ārējo robežu, atpakaļuzņemšana

1. Atbildētājai Pusei, kuras ārējo robežu šķērsojusi izraidāmā persona, bez jebkādām formalitātēm jāuzņem izraidāmo personu pēc Pieprasītājas Puses pieprasījuma, ja ir pierādāms vai ir pietiekams pamats uzskatīt, ka izraidāmā persona ir ieceļojusi Pieprasītājas Puses teritorijā no Atbildētājas Puses teritorijas.

2. Šī panta 1. punkta noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad izraidāmajai personai, ierodoties Pieprasītājas Puses teritorijā, ir bijusi derīga uzturēšanās atļauja vai arī ja tai šāda uzturēšanās atļauja tikusi izsniegta pēc ierašanās Pieprasītājas Puses teritorijā.

4. pants.

Trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana, ko veic par to ieceļošanu atbildīgā Puse

1. Gadījumos, kad izraidāmai personai ir bijusi izsniegta Atbildētājas Puses uzturēšanās atļauja, tad šai Pusei jāuzņem izraidāmā persona pēc Pieprasītājas Puses pieprasījuma bez jebkādām formalitātēm.

2. Gadījumos, kad uzturēšanās atļauju izraidāmajai personai izsniegusi vairāk nekā viena Puse, tad atpakaļuzņemšanas pienākums ir tai Pusei, kuras izsniegtajai uzturēšanās atļaujai derīguma termiņš beidzas vēlāk.

5. pants.

Termiņi

1. Atbildētājai Pusei uz saņemtajiem atpakaļuzņemšanas pieprasījumiem jāatbild rakstiskā veidā bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā piecpadsmit dienu laikā no pieprasījuma brīža.

2. Atbildētāja Puse atļauj izraidāmajām personām, kurām tā izsniegusi atpakaļuzņemšanas atļauju vai kuru uzņemšanu tā garantējusi rakstiski, ieceļot savā teritorijā bez kavēšanās, tomēr ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā kopš Pieprasītājas Puses pieprasījuma saņemšanas brīža. Pēc Pieprasītājas Puses lūguma termiņu var pagarināt, ņemot vērā laiku, kāds nepieciešams, pārvarot juridiska un praktiska rakstura sarežģījumus.

6. pants.

Atpakaļuzņemšanas pienākuma izbeigšanās termiņš

Pieprasītājai Pusei pieprasījums uzņemt atpakaļ izraidāmās personas jāiesniedz Atbildētājai Pusei viena gada laikā kopš brīža, kad konstatēts fakts par personas atbilstību izraidāmās personas statusam.

7. pants.

Izraidāmo personu tranzīts, šķērsojot Līgumslēdzēju Pušu teritoriju

1. Jebkura no Pusēm atļauj izraidāmajām personām tranzītā šķērsot savas valsts teritoriju, pamatojoties uz citas Puses lūgumu gadījumos, kad izraidāmo personu ieceļošana trešajā valstī ir garantēta.

2. Šādā gadījumā tranzītvīza tiek izsniegta bez maksas.

3. Neskatoties uz jebkādām izsniegtajām atļaujām, izraidāmās personas, kuras tranzītā šķērso Pušu teritoriju, tiek nosūtītas atpakaļ uz citas Puses teritoriju, ja trešā valsts uzņemšanu savā teritorijā vai tālāku ceļošanu vairs negarantē.

4. Pusēm jācenšas ierobežot izraidāmo personu tranzīts gadījumos, ja tās iespējams nosūtīt tieši uz valsti, kura garantējusi to uzņemšanu.

8. pants.

Informācijas par izraidāmajām personām

Īstenojot šo Līgumu, par izraidāmo personu, ja tas ir iespējams, sniedzama šāda informācija:

a) uzvārds, vārds, visi dotie vārdi, iesaukas vai pseidonīmi, segvārdi, dzimšanas laiks un vieta, dzimums, pilsonība, iepriekšējā pilsonība (ja tāda ir), tautība;

b) ziņas par izraidāmās personas pasi, personas apliecību vai citiem personas identitāti apliecinošiem dokumentiem, kā arī ceļošanas dokumentiem vai atļaujām: numurs, derīguma termiņš, izsniegšanas laiks un vieta, izsniedzēja iestāde;

c) citas ziņas, kas nepieciešamas izraidāmās personas identificēšanai;

d) izsūtīšanas maršruts un apstāšanās vietas;

e) uzturēšanās atļaujas vai tranzītvīzas, kuras izsniegusi kāda no Pusēm, to apraksts;

f) šī Līguma 7. pantā minētajā gadījumā - trešās valsts garantijas izraidāmās personas uzņemšanai.

9. pants.

Izdevumi

1. Izdevumi par izraidāmās personas pārvietošanu līdz Atbildētājas Puses valsts robežai saskaņā ar šī Līguma 2., 3. un 4. pantu jāsedz Pieprasītājai Pusei.

2. Izdevumi par izraidāmās personas tranzītu līdz kādas Trešās valsts robežai un, kad tas nepieciešams, izdevumi, kuri saistīti ar atpakaļtransportēšanu saskaņā ar šī Līguma 7. pantu, jāsedz Pieprasītājai Pusei.

10. pants.

Līguma spēkā stāšanās un piemērošana

1. Šis Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

2. Pēc šī Līguma spēkā stāšanās Puses, izmantojot diplomātiskos kanālus, informē cita citu par to kompetentām institūcijām, kuras pilnvarotas risināt jautājumus, kas saistīti ar šī līguma piemērošanu, kā arī par izmaiņām attiecībā uz šīm institūcijām.

3. Iepriekšminētās institūcijas lemj par praktiskiem pasākumiem, kas nepieciešami šī Līguma īstenošanai ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šī Līguma stāšanās spēkā. Nepieciešamības, īpaši strīdu, gadījumos tās rīko savstarpējas tikšanās nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc vienas no Pusēm pieprasījuma.

4. Iepriekšminētās institūcijas savstarpēji koordinē pasākumus, kas ir nepieciešami šī Līguma īstenošanai:

- informācijas apmaiņu un detalizāciju;

- robežu šķērsošanas punktu noteikšanu izraidāmo personu pārsūtīšanas gadījumos;

- tranzīta transportēšanas nosacījumus izraidāmām personām policijas vai robežsargu eskorta pavadībā;

- citus atbilstošus pasākumus.

11. pants.

Saistība ar citiem starptautiskajiem līgumiem

Šī Līguma normas nekādā veidā neietekmē Pušu tiesības un pienākumus, kas izriet no citiem Pušu noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

12. pants.

Nobeiguma noteikumi

1. Šis Līgums ir beztermiņa.

2. Ikviena no Pusēm ir tiesīga uz laiku apturēt šī Līguma vai tā atsevišķu pantu darbību, it īpaši ja tas attiecas uz valsts drošības, aizsardzības, sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju veselības apdraudējumu, par to paziņojot, izmantojot diplomātiskos kanālus. Līguma darbības apturēšana stājas spēkā nekavējoties.

3. Ikviena no Pusēm ir tiesīga denonsēt šo Līgumu, pamatojoties uz nopietniem iemesliem, paziņojot par to citām Pusēm. Šī Līguma denonsēšana stājas spēkā nākošā mēneša pirmajā datumā, kas seko mēnesim, kad cita Puse saņēmusi šo paziņojumu.

Līgums parakstīts ------------------ 199 ---. gada " ." ---------------------- trijos eksemplāros igauņu, latviešu, lietuviešu un angļu valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski. Strīdu gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas

Igaunijas Republikas Lietuvas Republikas
Valdības vārdā Valdības vārdā Valdības vārdā
 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 Baltic States
 Estonia
 Lithuania
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 01.07.1995.
Signature:
 01.07.1995.
Place of signature: 
Rīga
Ratification:
 Cabinet of Ministers
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 101, 05.07.1995.
Related documents
  • Other related documents
870
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)