Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Starptautiskā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centra statūti

Pārskatīti Ģenerālās asamblejas XXIV sesijā 2005. gada 11. novembrī

1. pants

Mērķis un funkcijas

Starptautiskais kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrs, turpmāk tekstā - "ICCROM", veicina kultūras vērtību saglabāšanu un restaurāciju visā pasaulē, ierosinot, pilnveidojot, veicinot un sekmējot šādas saglabāšanas un restaurācijas apstākļus. ICCROM it īpaši veic šādas funkcijas:

a) apkopo, pēta un izplata informāciju saistībā ar zinātnes, tehnikas un ētikas jautājumiem, kas attiecas uz kultūras vērtību saglabāšanu un restaurāciju;

b) saskaņo, veicina vai organizē pētījumus šajā jomā, it īpaši piešķirot līdzekļus organizācijām vai ekspertiem, starptautiskajām sanāksmēm, publikācijām un speciālistu apmaiņai;

c) konsultē un sniedz ieteikumus par vispārējiem vai īpašiem jautājumiem saistībā ar kultūras vērtību saglabāšanu un restaurāciju;

d) veicina, pilnveido un nodrošina apmācību saistībā ar kultūras vērtību saglabāšanu un restaurāciju, kā arī uzlabo saglabāšanas un restaurācijas darba standartus un praksi;

e) atbalsta iniciatīvas, kas padziļina izpratni par kultūras vērtību saglabāšanu un restaurāciju.

2. pants

Dalība

1. ICCROM ir starptautiska organizācija, kuras sastāvā ietilpst dalībvalstis.

2. Valsts, kas ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (turpmāk tekstā - "UNESCO") dalībvalsts, var kļūt par ICCROM dalībvalsti, iesniedzot UNESCO ģenerāldirektoram oficiālu deklarāciju par pievienošanos. Ikviena valsts, kas kļuvusi par ICCROM dalībvalsti un pēc tam pārtrauc dalību UNESCO, turpina būt ICCROM dalībvalsts.

3. Valsts, kas nav UNESCO dalībvalsts, vai ikviena bijusī ICCROM dalībvalsts, kura atsaukusi savu dalību šajā organizācijā saskaņā ar 10. panta noteikumiem, var iesniegt ICCROM ģenerāldirektoram pieteikumu dalībai minētajā organizācijā. Pēc tam, kad Padome izskatījusi pieteikumu, Ģenerālā asambleja šo valsti var uzņemt ICCROM. Lai valsti uzņemtu ICCROM, vajadzīgs lēmums, ko pieņem ar klātesošo un balsojošo ICCROM dalībvalstu divu trešdaļu balsu vairākumu. UNESCO ģenerāldirektoram paziņo par ICCROM dalībvalsts uzņemšanu saskaņā ar šā punkta noteikumiem.

4. Dalība, kas panākta saskaņā ar šā panta 2. punkta noteikumiem, stājas spēkā trīsdesmit dienas pēc tam, kad UNESCO ģenerāldirektors saņēmis oficiālo paziņojumu par pievienošanos. Dalība, kas panākta saskaņā ar šā panta 3. punkta noteikumiem, stājas spēkā dienā, kurā Ģenerālā asambleja nolemj uzņemt attiecīgo dalībvalsti.

5. Ikviena dalībvalsts veic iemaksas ICCROM budžetā saskaņā ar Ģenerālās asamblejas noteikto likmi.

3. pants

Iestādes

ICCROM sastāvā ir Ģenerālā asambleja, Padome un sekretariāts.

4. pants

Ģenerālā asambleja

1. Sastāvs un dalība

a) Ģenerālās asamblejas sastāvu veido dalībvalstu delegāti. Katru dalībvalsti pārstāv viens delegāts.

b) Delegāti jāizraugās no tiem viskvalificētākajiem speciālistiem, kas saistīti ar kultūras vērtību saglabāšanu un restaurāciju, un vēlams - no to speciālistu vidus, kuri saistīti ar iestādēm, kas specializējušās šajā jomā.

c) UNESCO, Istituto Centrale per il Restauro un 5. panta 1. punkta j) apakšpunktā norādītajiem Padomes pārstāvjiem bez balsstiesībām ir tiesības piedalīties Ģenerālās asamblejas sesijās novērotāja statusā. Tie var iesniegt priekšlikumus, taču tiem nav tiesību balsot.

2. Funkcijas

Ģenerālās asamblejas funkcijas ir šādas:

a) noteikt ICCROM vispārējo politiku;

b) izskatīt un apstiprināt ICCROM pasākumu un budžeta programmu nākamajiem diviem gadiem, pamatojoties uz Padomes iesniegtajiem priekšlikumiem;

c) uzņemt jaunas dalībvalstis saskaņā ar 2. panta 3. punkta noteikumiem;

d) izraudzīties Padomes locekļus;

e) pēc Padomes ieteikuma iecelt ģenerāldirektoru saskaņā ar 6. panta d) punkta noteikumiem;

f) izskatīt un apstiprināt ziņojumus par Padomes un ICCROM sekretariāta aktivitātēm;

g) noteikt dalībvalstu iemaksu apmēru;

h) pieņemt ICCROM finanšu noteikumus;

i) lemt par 9. pantā norādīto sankciju piemērošanu.

3. Procedūra

Ģenerālā asambleja:

a) sanāk uz kārtējo sesiju ik pēc diviem gadiem;

b) sanāk uz ārkārtas sesiju, ja pati to nolemj, ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa dalībvalstu vai ja tā nolemj Padome;

c) tiekas Romā, Itālijā, ja vien Ģenerālā asambleja vai Padome nenolemj citādi;

d) pieņem savu reglamentu;

e) katras sesijas sākumā ievēl priekšsēdētāju un citas amatpersonas;

f) izveido komitejas, kas tai var būt vajadzīgas tās funkciju īstenošanai.

4. Balsošana

Pamatojoties uz 9. panta noteikumiem, katrai dalībvalstij Ģenerālajā asamblejā ir viena balss. Lēmumus pieņem ar klātesošo un balsojošo dalībvalstu vienkāršu balsu vairākumu, ja vien šajos Statūtos vai Ģenerālās asamblejas reglamentā nav paredzēts citādi.

5. pants

Padome

1. Sastāvs

a) Padomes sastāvā ir Ģenerālās asamblejas ievēlētie locekļi, UNESCO ģenerāldirektora pārstāvis, Itālijas valdības pārstāvis, Istituto Centrale per il Restauro pārstāvis un šā punkta i) apakšpunktā norādītie pārstāvji bez balsstiesībām.

b) Ir divpadsmit ievēlēti locekļi un vēl viens ievēlēts loceklis uz katrām piecām dalībvalstīm pēc pirmajām trīsdesmit. Tomēr kopējais ievēlēto locekļu skaits nepārsniedz divdesmit piecus.

c) Ģenerālās asamblejas ievēlētos locekļus izraugās no tiem viskvalificētākajiem speciālistiem, kas saistīti ar kultūras vērtību saglabāšanu un restaurāciju, ņemot vērā vēlamību panākt to, ka vienlīdzīgi tiek pārstāvēti pasaules nozīmīgākie kultūras reģioni un ka atbilstoši tiek aptvertas dažādās specializācijas jomas, kas attiecas uz ICCROM darbu. Ģenerālā asambleja ņem vērā arī šo personu spēju īstenot Padomes administratīvās un izpildu funkcijas.

d) Ģenerālās asamblejas ievēlēto Padomes locekļu pilnvaru termiņš ir četri gadi. Tomēr Ģenerālās asamblejas pirmajā kārtējā sesijā, kurā spēkā ir šis noteikums, vienai pusei Ģenerālās asamblejas ievēlēto locekļu pilnvaru termiņa laiks ir četri gadi, bet otrai - divi gadi. Ja minētajā sesijā ievēlēto locekļu skaits ir nepāra, tad uz četru gadu pilnvaru termiņu ievēl pusi locekļu un vēl vienu locekli.

e) Padomes ievēlētie locekļi savus pienākumus veic no brīža, kad tiek slēgta Ģenerālās asamblejas sesija, kuras laikā tie ievēlēti, līdz tās sesijas slēgšanai, kas notiek gadā, kurā beidzas viņu pilnvaru termiņš.

f) Padomes locekļus var ievēlēt atkārtoti, taču viņi nevar atrasties amatā ilgāk nekā divus termiņus pēc kārtas.

g) Ievēlēta Padomes locekļa nāves, pastāvīgas darbnespējas vai atlūguma gadījumā radušos brīvo vietu atlikušo pilnvaru termiņa laiku ieņem tas kandidāts, kas no neievēlētajiem kandidātiem pēdējās Ģenerālās asamblejas vēlēšanās saņēmis vislielāko balsu skaitu. Ja šis kandidāts nevar stāties amatā, brīvo vietu ieņem kandidāts, kam saņēmis otro lielāko balsu skaitu, un tā tālāk līdz minēto vēlēšanu kandidātu saraksta beigām. Ja vietu nevar ieņemt kandidāts, kas iepriekšējās vēlēšanās izvirzījis savu kandidatūru, vieta paliek brīva līdz vēlēšanām Ģenerālās asamblejas nākamajā sesijā.

h) Ģenerālajā asamblejā ievēlētos Padomes locekļus ievēl, pamatojoties uz viņu personīgajām spējām. Viņi veic savus pienākumus ICCROM interesēs, nevis kā valstu pārstāvji.

i) Padomes pārstāvji bez balsstiesībām ir Starptautiskās Muzeju padomes pārstāvis un Starptautiskās Pieminekļu un ievērojamu vietu aizsardzības padomes pārstāvis.

j) Padomes pārstāvji bez balsstiesībām var piedalīties Padomes diskusijās.

2. Funkcijas

Padomei ir šādas funkcijas:

a) Ģenerālās asamblejas vadībā uzraudzīt pasākumu programmas īstenošanu un Ģenerālās asamblejas pieņemtā budžeta izpildi;

b) ņemot vērā Ģenerālās asamblejas lēmumus un direktīvas un ievērojot apstākļus, kādi rodas laikposmā starp divām kārtējām sesijām, Ģenerālās asamblejas vārdā un ciešā sadarbībā ar ģenerāldirektoru veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu ģenerāldirektora apstiprinātās darbības programmas efektīvu un racionālu īstenošanu;

c) ciešā sadarbībā ar ģenerāldirektoru izstrādāt organizācijas politiku un vajadzības gadījumā iesniegt to apstiprināšanai Ģenerālajā asamblejā;

d) pārskatīt un, ja vajadzīgs, koriģēt ģenerāldirektora sagatavotās pasākumu programmas un budžeta projektu un to apstiprināt iesniegšanai Ģenerālajā asamblejā;

e) izskatīt pieteikumus uzņemšanai ICCROM saskaņā ar 2. panta 3. punkta noteikumiem;

f) sniegt Ģenerālajai asamblejai ieteikumus par ģenerāldirektora iecelšanu amatā un par viņa iecelšanas nosacījumiem, kā arī vajadzības gadījumā pagarināt ģenerāldirektora pilnvaru termiņu saskaņā ar 6. panta d) punkta noteikumiem;

g) iecelt ģenerāldirektoru 6. panta e) punktā paredzētajos gadījumos;

h) apstiprināt ģenerāldirektora ierosināto sekretariāta struktūru;

i) apstiprināt personāla nolikumu;

j) sniegt Ģenerālajai asamblejai ieteikumus par finanšu noteikumu pieņemšanu;

k) iecelt pieaicināto auditoru;

l) uzraudzīt ICCROM finanšu operācijas;

m) par tās aktivitātēm sagatavot ziņojumu, ko savā kārtējā sesijā izskata Ģenerālā asambleja;

n) veikt citus pienākumus, kurus tai var uzdot Ģenerālā asambleja.

3. Procedūra

Padome:

a) sanāk uz sesiju

i) tūlīt pēc Ģenerālās asamblejas kārtējās sesijas;

ii) tieši pirms Ģenerālās asamblejas nākamās kārtējās sesijas un

iii) vienu reizi laikā starp i) un ii) ievilkumā norādītajām sesijām;

b) sanāk uz sesiju Romā, Itālijā, ja vien Ģenerālā asambleja vai pati Padome nenolemj citādi;

c) pieņem savu reglamentu;

d) tās pirmās sesijas sākumā, kas seko Ģenerālās asamblejas kārtējai sesijai, ievēl priekšsēdētāju un citas amatpersonas, kas ieņems amatu līdz Ģenerālās asamblejas nākamās kārtējās sesijas slēgšanai;

e) izveido komisijas, kas tai var būt vajadzīgas tās pienākumu veikšanai.

4. Balsošana

Katram Padomes ievēlētajam loceklim, UNESCO ģenerāldirektora pārstāvim, Itālijas valdības pārstāvim un Istituto Centrale per il Restauro pārstāvim ir viena balss. Lēmumus pieņem ar klātesošo un balsojošo locekļu vienkāršu balsu vairākumu, ja vien šajos Statūtos vai Padomes reglamentā nav paredzēts citādi.

6. pants

Sekretariāts

a) ICCROM sekretariāta sastāvā ir ģenerāldirektors un vajadzīgais personāls.

b) Ģenerāldirektora un personāla pienākumi pēc būtības ir starptautiski. Veicot savus pienākumus, viņi neprasa norādes nevienai valdībai vai iestādei, kas ir ārpus ICCROM, un šādus norādījumus no tām nesaņem. Tie atturas no jebkādas darbības, kas var nelabvēlīgi atsaukties uz viņu starptautiskas amatpersonas amatu. Ikviena dalībvalsts apņemas respektēt ģenerāldirektora un personāla pienākumu starptautisko nozīmi un necensties tos ietekmēt viņu pienākumu pildīšanas laikā.

c) Darbiniekus ieceļ amatā saskaņā ar Padomes apstiprināto personāla nolikumu. Visi darbinieki ir pakļauti ģenerāldirektoram.

d) Ģenerāldirektoru izvirza Padome un, izņemot šā panta e) punktā norādīto gadījumu, ieceļ Ģenerālā asambleja. Ģenerālā asambleja pēc Padomes ieteikuma nosaka pilnvaru termiņa laiku un apstiprina nosacījumus, saskaņā ar kuriem ģenerāldirektors pilda amata pienākumus. Ģenerālās asamblejas veikto ģenerāldirektora iecelšanu amatā Padome var pagarināt ne vairāk kā divas reizes un uz laiku, kas ikreiz nepārsniedz divus gadus, bet ar nosacījumu, ka ģenerāldirektora pilnvaru termiņš un tā pagarināšana, ko veic Padome, nekādā gadījumā kopā nepārsniedz sešus gadus. Ģenerālā asambleja ģenerāldirektoru var iecelt amatā atkārtoti.

e) Ja ģenerāldirektora amata vieta atbrīvojas laikā starp divām Ģenerālās asamblejas sesijām, Padome var iecelt jaunu ģenerāldirektoru uz laika posmu, kas beidzas Ģenerālās asamblejas nākamās kārtējās sesijas slēgšanas dienā. Padome paredz arī ģenerāldirektora iecelšanas nosacījumus, kurus ietver līgumā, ko paraksta Padomes priekšsēdētājs un jaunais ģenerāldirektors.

f) Ģenerāldirektors izstrādā priekšlikumus attiecībā uz Ģenerālās asamblejas un Padomes veicamajiem pasākumiem un sagatavo iesniegšanai Padomē pasākumu programmas un budžeta projektu. Saskaņā ar Ģenerālās asamblejas un Padomes lēmumiem ģenerāldirektors atbild par apstiprinātās pasākumu programmas efektīvu un racionālu izpildi. Viņš/viņa sagatavo un nosūta dalībvalstīm periodiskus pārskatus par ICCROM veiktajiem pasākumiem.

7. pants

Finanšu procedūras

a) ICCROM budžetu sagatavo divu gadu periodam. Budžeta projektu nākamajiem diviem gadiem, kā arī pasākumu programmu dalībvalstīm nosūta vismaz 60 dienas pirms Ģenerālās asamblejas, kurā tie jāizskata.

b) ICCROM finanšu periods ir divi kalendārie gadi pēc Ģenerālās asamblejas kārtējās sesijas, ja vien Ģenerālā asambleja nenolemj citādi.

c) Dalībvalstu iemaksas par finanšu periodu maksā divos vienādos gada maksājumos, no kuriem vienu veic pirmā kalendārā gada sākumā, bet otru - otrā kalendārā gada sākumā.

d) Ģenerāldirektors var pieņemt brīvprātīgas iemaksas, dāvanas, novēlējumus un subsīdijas tieši no valdībām, valsts un privātajām iestādēm, asociācijām un privātpersonām saskaņā ar nosacījumiem, kas norādīti finanšu noteikumos.

e) Budžetu pārvalda sekretariāts saskaņā ar finanšu noteikumiem Padomes uzraudzībā.

8. pants

Juridiskais statuss

Ikvienas dalībvalsts teritorijā ICCROM ir vajadzīgā tiesībspēja, lai panāktu savus mērķus un pildītu savas funkcijas.

9. pants

Sankcijas

Dalībvalsts zaudē savas balsstiesības Ģenerālajā asamblejā un savas tiesības izvirzīt kandidātus dalībai Padomē, ja tās ICCROM maksājamo kopējo iemaksu summa, kuras maksājuma termiņš pienācis un kura nav samaksāta neatkarīgi no kalendārā gada vai gadiem, uz ko iemaksas attiecas, pārsniedz attiecīgās dalībvalsts veicamo iemaksu summu par kārtējo kalendāro gadu un iepriekšējo kalendāro gadu. Dalībvalsts, kas nav veikusi savas iemaksas, kuru maksājuma termiņš pienācis, četru secīgu kalendāro gadu laikā, arī zaudē tiesības saņemt pakalpojumus no ICCROM. Ģenerālā asambleja pārtrauc tādas dalībvalsts dalību, kas sešu secīgu kalendāro gadu laikā nav veikusi savas iemaksas, kuru maksājuma termiņš pienācis. Tomēr Ģenerālā asambleja var atļaut dalībvalstij īstenot iepriekšminētās tiesības, tostarp tiesības saņemt pakalpojumus no ICCROM, vai nolemt nepārtraukt dalībvalsts dalību, ja ir pārliecināta, ka maksājums nav veikts saistībā ar īpašiem apstākļiem, kas ir ārpus dalībvalsts kontroles.

10. pants

Dalības atsaukšana

Ikviena dalībvalsts var atsaukt dalību ICCROM, nosūtot ICCROM ģenerāldirektoram adresētu paziņojumu, jebkurā laikā pēc divu gadu termiņa beigšanās no tās pievienošanās dienas vai Ģenerālās asamblejas veiktās uzņemšanas. Šāds atsaukums stājas spēkā tā gada 31. decembrī, kas seko gadam, kurā paziņojums tika sniegts. Šāds atsaukums neskar finansiālās saistības attiecībā pret ICCROM, kādas šai valstij ir dienā, kad dalības atsaukums stājas spēkā. ICCROM ģenerāldirektors informē UNESCO ģenerāldirektoru par datumu, kurā stājas spēkā dalībvalsts atsaukums.

11. pants

Statūtu grozīšana

a) Grozījumus šajos Statūtos var ierosināt dalībvalsts vai Padome. Tos pieņem Ģenerālā asambleja ar lēmumu, kas pieņemts ar klātesošo un balsojošo dalībvalstu divu trešdaļu balsu vairākumu, ja minētais divu trešdaļu vairākums ir vairāk nekā puse no ICCROM dalībvalstu skaita.

b) ICCROM ģenerāldirektors par ierosinātajiem grozījumiem informē visas dalībvalstis un UNESCO ģenerāldirektoru vismaz 180 dienas pirms tās Ģenerālās asamblejas sesijas, kuras darba kārtībā tie jāiekļauj.

c) Ja pēc tam, kad saņemta informācija par ierosināto grozījumu, dalībvalsts vai Padome ierosināto grozījumu vēlas grozīt, tās var to darīt, ja par to paziņo visām dalībvalstīm un UNESCO ģenerāldirektoram vismaz 90 dienas pirms tās Ģenerālās asamblejas sesijas, kuras darba kārtībā ir iekļauts sākotnējais ierosinātais grozījums.

12. pants

Stāšanās spēkā

Statūti stājas spēkā uzreiz pēc ICCROM Ģenerālās asamblejas XXIII sesijas slēgšanas.

13. pants

Darbības pārtraukšana

ICCROM darbību var pārtraukt ar Ģenerālās asamblejas lēmumu. Ģenerālā asambleja var pieņemt šādu lēmumu tikai tad, ja sešus mēnešus pirms tam visām dalībvalstīm ir nosūtīts rakstisks paziņojums, kurā izklāstīts pamatojums. Ikviena lēmuma pieņemšanai par ICCROM darbības pārtraukšanu vajadzīgs klātesošo un balsojošo dalībvalstu divu trešdaļu balsu vairākums, ja minētais divu trešdaļu vairākums ir vairāk nekā puse ICCROM dalībvalstu skaita.

14. pants

Autentiskie teksti

Šo Statūtu teksti angļu un franču valodā ir vienlīdz autentiski.

 
Document information
Status:
In force
In force
Int. Org.:
Type:
 international agreement
 multilateral
Adoption:
 05.12.1956.
Entry into force:
 31.03.2012.
Accession:
 31.03.2012.
Place of adoption: 
Roma
Ratification:
 Parliament
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 14, 25.01.2012.
Language:
Related documents
  • Notice of coming into force
  • Other related documents
653
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)