Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības Nolīgums par sadarbības principiem un savstarpējo attiecību nosacījumiem transporta jomā

Latvijas Republikas Valdība un Krievijas Federācijas Valdība turpmāk tekstā - "Līgumslēdzējas Puses",

cenšoties tālāk attīstīt sadarbību transporta jomā,

vēloties atvieglot pasažieru un kravas satiksmi starp abām valstīm, kā arī tranzītā caur to teritorijām uz trešajām valstīm,

vienojās par sekojošo:

1. pants

Līgumslēdzējas Puses izsaka savu gatavību attīstīt un padziļināt savstarpējo ekonomisko un zinātniski-tehnisko sadarbību visos transporta veidos.

2. pants

Katra no Līgumslēdzējām Pusēm savā teritorijā, vadoties no savstarpības principiem, radīs labvēlīgus apstākļus otras Līgumslēdzējas Puses visu veidu transportam, kas veic kravu un pasažieru pārvadājumus starp abām valstīm un tranzītā caur to teritorijām.

3. pants

Līgumslēdzējas Puses starpvaldību Nolīgumos par atsevišķiem transporta veidiem paredzēs pēc savstarpības principiem maksimāli iespējamu abu Līgumslēdzēju Pušu pārvadātāju, kas veic pasažieru un kravu pārvadājumus otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, un transporta līdzekļu, kas veic šos pārvadājumus, atbrīvošanu no nodokļiem un valsts nodevām, kas saistīti ar autoceļu un citu satiksmes ceļu izmantošanu vai uzturēšanu, transporta līdzekļu valdījumu vai lietošanu, tāpat arī no nodokļiem un nodevām no pārvadājuma rezultātā iegūtajiem ieņēmumiem un peļņas.

4. pants

Kārtība, kādā veicami kravu un pasažieru pārvadājumi ar dzelzceļa, gaisa, jūras, upju un automobiļu transportu, kā arī kravu pārvadājumi ar caurļvadu transportu starp abām valstīm un tranzītā caur to teritorijām, tiks noteikta, balstoties uz speciāliem nolīgumiem starp abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentiem orgāniem.

5. pants

Līgumslēdzējas Puses vienojās veicināt tiešu ekonomisko sakaru attīstību starp abu valstu transporta uzņēmumiem un organizācijām un kopuzņēmumu veidošanu transporta jomā.

6. pants

Savstarpējie norēķini un maksājumi starp abu Līgumslēdzēju Pušu transporta uzņēmumiem, organizācijām un firmām notiks saskaņā ar spēkā esošiem nolīgumiem starp Līgumslēdzējām Pusēm par norēķiniem un maksājumiem.

7. pants

1. Jautājumi, kas nav noregulēti šajā Nolīgumā, kā arī starptautiskajos nolīgumos, kuru dalībnieces ir abas Līgumslēdzējas Puses, tiks risināti atbilstoši katras Līgumslēdzējas Puses iekšējai likumdošanai.

2. Līgumslēdzējas Puses apņemas informēt viena otru par izmaiņām transporta darbības noteikumos savā valstī, kas skar otras Līgumslēdzējas Puses intereses.

8. pants

Nolūkā nodrošināt šī Nolīguma izpildi, kā arī, rodoties sarežģījumiem, veicot pārvadājumus starp abām valstīm, Līgumslēdzēju Pušu kompetentie orgāni uzturēs tiešus kontaktus un nepieciešamības gadījumā noturēs divpusējas sanāksmes abpusēji pieņemamu lēmumu izstrādāšanai.

9. pants

Šis Nolīgums stājas spēkā 30 dienas pēc tam, kad Līgumslēdzējas Puses pa diplomātiskajiem kanāliem paziņos viena otrai par to, ka visas likumā paredzētās procedūras, kas nepieciešamas, lai Nolīgums stātos spēkā, katrā valstī ir izpildītas un būs spēkā līdz 90 dienu termiņa notecēšanai no dienas, kad viena no Līgumslēdzējām Pusēm notifikācijas ceļā paziņos otrai Līgumslēdzējai Pusei par savu nodomu izbeigt Nolīguma darbību.

Parakstīts Maskavā, 1995. gada 22. februārī divos oriģināleksemplāros, katrs no tiem latviešu un krievu valodā, turklāt abiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks.

Latvijas Republikas Krievijas Federācijas

Valdības vārdā: Valdības vārdā:

Andris Gūtmanis, Vitālijs Jefimovs,

Latvijas Republikas Krievijas Federācijas

satiksmes ministrs transporta ministrs

Nolīgums stājies spēkā ar 1995. gada 14. jūniju

 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 Russia
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 14.06.1995.
Signature:
 22.02.1995.
Place of signature: 
Maskava
Ratification:
 Parliament
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 450/451, 13.12.2000.
Related documents
  • Amendments
  • Other related documents
634
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)