Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Grieķijas Republikas valdības līgums par ekonomisko un tehnoloģisko sadarbību

 

Latvijas Republikas valdība un Grieķijas Republikas valdība,

Turpmāk tekstā sauktas par "Pusēm",

Vēloties attīstīt ekonomisko un tehnoloģisko sadarbību starp tām savstarpējās interešu sfērās uz vienlīdzības, savstarpējā izdevīguma un mijiedarbības principiem,

Apzinoties ilgtermiņa pasākumu svarīgumu, lai panāktu veiksmīgu sadarbības attīstību un savstarpējo saišu stiprināšanu starp tām dažādos līmeņos, galvenokārt to uzņēmēju līmenī,

Vienojās par sekojošo:

1.pants

1. Puses savas valsts likumu un noteikumu ietvaros un, ņemot vērā savas starptautiskās saistības, kā arī līgumus starp Latvijas Republiku un Eiropas Kopienu, veiks visus pasākumus, lai attīstītu un stiprinātu ekonomisko un tehnoloģisko sadarbību pēc iespējas plašākos ietvaros visās nozarēs, kas uzskatāmas par abpusēji interesējošām un izdevīgām.

Grieķijas Republika, piemērojot šo Līgumu, ievēros saistības, kas izriet no tās līdzdalības Eiropas Savienībā.

2. Šāda sadarbība kopumā tiks virzīta uz:

- ekonomisko saišu stiprināšanu un veidošanu starp Pusēm,

- jaunu tirgu atvēršanu,

- ekonomiskās sadarbības viecināšanu starp uzņēmumiem, ieskaitot arī mazos un vidējos uzņēmumus, ar mē®ki sekmēt investīciju piesaisti, kopuzņēmumu veidošanu, licences līgumu slēgšanu un cita veida sadarbību starp tām.

2.pants

1. Ekonomiskā un tehnoloģiskā sadarbība, kas paredzēta 1.pantā, paplašināsies galvenokārt sekojošās jomās:

-rūpniecība,

- kuģu būve un remonts,

- lauksaimniecība, ieskaitot agrorūpniecību,

- būvdarbi un dzīvokļu celtniecība,

- transports, ieskaitot jūras transportu,

- banku, apdrošināšanas un citi finansiālie pakalpojumi,

- tūrisms,

- profesionālā apmācība,

- pārējie pakalpojumi, kuros ir ieinteresētas abas Puses.

2. Puses savstarpēji konsultēsies, lai noteiktu savas sadarbības prioritāros virzienus, kā arī jaunus ekonomiskās un tehnoloģiskās sadarbības virzienus.

3.pants

1. Ekonomiskā sadarbība, kura ir paredzēta šajā Līgumā, tiks izpildīta, galvenokārt balstoties uz līgumiem starp Latvijas un Grieķijas uzņēmumiem, organizācijām un firmām, ņemot vērā katras Puses valsts likumus.

2. Puses darīs visu iespējamo, lai veicinātu minētos pasākumus, radot labvēlīgus apstākļus ekonomiskajai sadarbībai galvenokārt:

- attīstot labvēlīgus apstākļus investīcijām,

- veicinot komerciālās un ekonomiskās informācijas apmaiņu,

- veicinot apmaiņu un kontaktus starp to uzņēmējiem,

- veicinot gadatirgu, izstāžu un simpoziju organizēšanu utt.,

- sekmējot citus tirdzniecību veicinošos pasākumus.

4.pants

1. Puses izveidos labvēlīgos apstākļus tehnoloģiskās sadarbības attīstībai starp tām, kā arī starp to attiecīgām organizācijām vai firmām atbilstoši nacionālajām prioritātēm un saskaņā ar saviem likumiem.

2. Tehnoloģiskā sadarbība cita starpā var izpausties tādā formā kā:

- kopēju izpētes programmu izstrādāšana,

- specifisku delegāciju vizīšu un studiju programmu organizēšana,

- mācību programmu organizēšana abpusēji interesējošās jomās,

- tehniskās un zinātniskās ekspertīzes nodrošināšana,

- simpoziju un sapulču sasaukšana.

5.pants

1. Ar šo tiek nodibināta Apvienotā Komiteja, kuras mērķis ir nodrošināt šī Līguma ieviešanu.

2. Apvienotā Komiteja tiek sastādīta no abu Pušu pārstāvjiem un tai jāsanāk kopā pēc jebkuras Puses pieprasījuma, savstarpēji vienojoties par vietu un laiku diplomātiskā ceļā.

3. Apvienotā Komiteja pārbauda, cik lielā mērā ir sasniegti šajā Līgumā noteiktie mērķi, un nepieciešamības gadījumā formulē ieteikumus to īstenošanai.

4. Apvienotā Komiteja nepieciešamības gadījumā var nolemt izveidot apakškomitejas un darba grupas, lai veicinātu tās mērķu sasniegšanu.

6.pants

1. Šis Līgums stājas spēkā trīsdesmit dienas pēc tam, kad Puses paziņo viena otrai, ka izpildītas visas attiecīgajos likumos paredzētās procedūras. Tas paliek spēkā tik ilgi, kamēr viena no Pusēm 6 mēnešus iepriekš paziņo otrai Pusei savu nodomu lauzt Līgumu.

2. Šī Līguma laušanas gadījumā visus tā attiecīgos noteikumus jāturpina piemērot visiem līgumiem, kas noslēgti Līguma darbības periodā līdz pilnīgai tajos paredzēto saistību izpildei.

Parakstīts Atēnās, 1999.gada 17.martā divos oriģināleksemplāros, katrs no tiem latviešu, grieķu un angļu valodā. Visi teksti ir vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumos dominē Līguma teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas valdības vārdā Grieķijas Republikas valdības vārdā

Valdis Birkavs Yannos Kranidiotis

Ārlietu ministrs Alternatīvais ārlietu ministrs

 

 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 Greece
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 26.04.2000.
Signature:
 17.03.1999.
Place of signature: 
Atēnas
Ratification:
 Cabinet of Ministers
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 154/157, 03.05.2000.
Language:
Related documents
  • Notice of coming into force
  • Other related documents
56
0
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"