Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības Nolīgums par sadarbību zinātnē un tehnoloģijā

Latvijas Republikas valdība un Ķīnas Tautas Republikas valdība, turpmāk tekstā - Līgumslēdzējas Puses,

vēlēdamās tālāk attīstīt un padziļināt draudzīgās attiecības un veicināt sadarbību starp abām valstīm zinātnes un tehnoloģijas laukā,

atzīdamas tehnoloģiskās sadarbības labvēlīgo ietekmi uz tautsaimniecības un sabiedrības attīstību abās valstīs,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Līgumslēdzējas Puses saskaņā ar vienlīdzības un savstarpējā izdevīguma principu savu likumdošanas aktu robežās atbalstīs un attīstīs sadarbību starp abām valstīm zinātnē un tehnoloģijā.

2. pants

Saskaņā ar šo Nolīgumu Līgumslēdzēju Pušu veicināmās sadarbības formas ir šādas:

1) zinātniskās un tehnoloģiskās informācijas un datu, materiālu un ražojumu paraugu, kā arī sēklu un dīgstu apmaiņa,

2) zinātnisko un tehnoloģisko delegāciju, zinātnieku, pētnieku, tehnisko speciālistu un mācāmo apmaiņas vizītes studiju un zinātniskās pētniecības nolūkā,

3) kopīgi pētījumi un/vai projektu attīstīšana atsevišķās kopīgu interešu jomās,

4) divpusēju zinātnisku un tehnisku simpoziju un tikšanos organizēšana,

5) citas zinātnisko un tehnoloģisko aktivitāšu formas, par kurām Līgumslēdzējas Puses var vienoties.

3. pants

Sekojot šā Nolīguma mērķiem, Līgumslēdzējas Puses veicinās un atvieglos tiešos kontaktus savu zinātnes iestāžu, pētniecības centru un uzņēmumu starpā un atsevišķu vienošanos slēgšanu šādu sadarbības aktivitāšu īstenošanai šā Nolīguma ietvaros.

4. pants

1. Finansiālie pasākumi šā Nolīguma īstenošanai tiks atsevišķi norunāti projektu un programmu formulēšanas laikā saskaņā ar darbības raksturu.

2. Līgumslēdzējas Puses vienojas, ka, ja netiek nolemts citādi, jautājumos par zinātnieku, pētnieku, tehnisko speciālistu un mācāmo dalību apmaiņas programmās šā Nolīguma ietvaros un par 6. pantā minētajām darba sesijām nosūtītāja puse segs starptautisko ceļojumu izmaksas un algas, turpretim uzņēmēja puse segs izmitināšanas, uzņemšanas, transporta un medicīniskās aprūpes izmaksas savā teritorijā.

5. pants

Varas iestādes, kas atbild par šā Nolīguma iedzīvināšanu, ir Zinātnes un tehnikas valsts komiteja no Ķīnas puses un Izglītības un zinātnes ministrija no Latvijas puses.

6. pants

Līgumslēdzējas Puses vienojas, ka darba sesijas var tikt rīkotas saskaņā ar nepieciešamību pārmaiņus abās valstīs nolūkā pārlūkot un iztirzāt zinātnes un tehnoloģijas sadarbības formu attīstību Līgumslēdzēju Pušu starpā un vienoties par jautājumiem, kas saistīti ar šā Nolīguma iedzīvināšanu.

7. pants

Jautājumos par kopīgo pētījumu un attīstības projektu galarezultātiem un patentu piederību, autortiesībām, projektiem un citādu rūpniecisko vai intelektuālo īpašumu, kas radīts šajā Nolīgumā ietvertās sadarbības rezultātā, tiks panāktas atsevišķas normatīvas vienošanās.

8. pants

Šis Nolīgums stājas spēkā 30 dienas pēc tam, kad Līgumslēdzējas Puses ir paziņojušas viena otrai, ka šim Nolīgumam nepieciešamās juridiskās procedūras ir noslēgtas, un ir spēkā piecus gadus. Šis Nolīgums tiek automātiski pagarināts uz vienu gadu, ja vien kāda no Pusēm nav ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms Nolīguma izbeigšanās rakstveidā paziņojusi par tā pārtraukšanu, un ir attiecīgi atjaunojams.

Šo apliecinot, zemāk minētie savu valstu valdību pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši šo dokumentu.

Noslēgts 1996. gada 7. jūnijā divos eksemplāros, katrs latviešu, ķīniešu un angļu valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Latvijas Republikas Ķīnas Tautas Republikas
valdības vārdā valdības vārdā
Māris Grīnblats Džans Deguans
 
Document information
Status:
Not yet in force
Not yet in force
State:
 China
Type:
 international agreement
 bilateral
Signature:
 07.06.1996.
Place of signature: 
Rīga
Ratification:
 Cabinet of Ministers
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 99, 11.06.1996.
Related documents
  • Other related documents
416
0
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"