Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības ekonomiskās sadarbības līgums

Latvijas Republikas valdība un Ķīnas Tautas Republikas valdība (turpmāk sauktas par "Līgumslēdzējām Pusēm"),

Atzīmējot Latvijas Republikas un Ķīnas Tautas Republikas draudzīgo attiecību attīstību,

Uzskatot, ka 1994.gada 19.decembrī parakstītais Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par tirdzniecību un ekonomisko sadarbību ir ticis sekmīgi īstenots,

Apzinoties, ka Latvijas Republika kļūst par Eiropas Savienības dalībvalsti,

Vienprātīgi piekrītot uzsākt jaunu posmu savās tirdznieciskās un ekonomiskās attiecībās,

Saskaņā ar abpusējām interesēm vēloties stiprināt un dažādot savu tirdzniecību un aktīvi attīstīt ekonomisko un tehnisko sadarbību,

Nolēma noslēgt šo līgumu, kura nosacījumi ir sekojošie:

1.pants

Abas Līgumslēdzējas Puses centīsies, savu spēkā esošo likumu un noteikumu ietvaros un uz vienlīdzības un abpusēja izdevīguma principu pamata:

- veicināt pastāvīgu ekonomiskās sadarbības attīstību;

- sekmēt un stiprināt tirdzniecību starp tām.

2.pants

Abas Līgumslēdzējas Puses, ņemot vērā ekonomisko attiecību pašreizējo stāvokli un perspektīvas, vienojas, ka labvēlīgi apstākļi iespējamai ilgtermiņa sadarbībai pastāv, tai skaitā, sekojošās jomās:

- rūpniecība un izrakteņu ieguve;

- lauksaimniecība, ieskaitot lauksaimniecības rūpniecību;

- zinātne un tehnoloģijas;

- enerģētika;

- komunikācija;

- transports;

- tūrisms;

- vides aizsardzība;

- citās jomās, kas veicina tālāku ekonomiskās sadarbības attīstību.

3.pants

Abas Līgumslēdzējas Puses, nolūkā sasniegt šī Līguma mērķus, centīsies veicināt un sekmēt, starp citām, sekojošas jomas:

- sakari un sadarbība starp valdības iestādēm;

- sakari starp profesionālajām organizācijām, kamerām un asociācijām;

- vizītes, kontakti un darbības, virzītas uz sadarbības veicināšanu starp indivīdiem, delegācijām un ekonomiskām organizācijām;

- izstāžu un gadatirgu organizēšana;

- semināru un simpoziju organizēšana;

- konsultāciju pakalpojumi;

- sadarbība starp finanšu iestādēm;

- kopuzņēmumu veidošana un citas kopējas ekonomiskās aktivitātes;

- mazo un vidējo uzņēmumu līdzdalība divpusējās ekonomiskās attiecībās.

4.pants

Abas Līgumslēdzējas Puses regulāri apmainīsies ar informāciju par tirdzniecību, komerciju, investīcijām un finanšu pakalpojumiem un citu informāciju, kas nepieciešama tirdzniecības sekmēšanai un veicināšanai.

5.pants

Abas Līgumslēdzējas Puses apzinās intelektuālā īpašuma tiesību efektīvas aizsardzības nozīmību ekonomiskajā, rūpnieciskajā un tehnoloģiskajā sadarbībā. Līgumslēdzējas Puses regulāri apmainīsies ar informāciju par viņu attiecīgo valstu likumiem un procedūrām intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā.

6.pants

1. Šī Līguma ietvaros Līgumslēdzējas Puses nodibinās Apvienoto Komiteju, kuras sastāvā būs pārstāvji no Latvijas Republikas valdības iestādēm un no Ķīnas Tautas Republikas valdības iestādēm.

2. Apvienotās Komitejas uzdevumi ir sekojoši:

- pārraudzīt un pārbaudīt šī Līguma darbību un pārskatīt dažādu sadarbības projektu īstenošanu;

- izskatīt jebkurus jautājumus, kuri var rasties šī Līguma īstenošanas gaitā;

- risināt problēmas, kuras varētu traucēt ekonomiskās sadarbības attīstībai starp Līgumslēdzējām Pusēm;

- izskatīt iespējas uzlabot tirdzniecības struktūru tās tālākas dažādošanas nolūkā;

- izskatīt veidus un jaunas iespējas ekonomiskās sadarbības attīstībai;

- sniegt rekomendācijas, kuras var palīdzēt sasniegt šī Līguma mērķus abpusējo interešu jomās;

3. Apvienotā Komiteja sanāks pēc kārtas Pekinā un Rīgā vismaz reizi divos gados, atbilstoši abpusējām vajadzībām. Ja Līgumslēdzējas Puses uzskata par nepieciešamu, Apvienotā Komiteja var izveidot darba grupas, kas palīdzētu tai darbā.

4. Apvienotā Komiteja veiks rekomendācijas attiecībā uz šī Līguma papildinājumiem un grozījumiem.

7.pants

Šī Līguma stāšanās spēkā, grozījumi tajā un tā darbības pārtraukšana neietekmē Līgumslēdzēju Pušu uzņēmumu juridiskās saistības, kuras ir noslēgtas pirms šī Līguma spēkā stāšanās vai šī Līguma spēkā esamības laikā.

8.pants

Šis Līgums nemazina saistības, kas izriet no Latvijas dalības Eiropas Savienībā. Šī Līguma nosacījumi nevar tikt piesaukti vai iztulkoti tādā veidā, lai padarītu par spēkā neesošu vai citādi ietekmētu saistības, kas izriet no Eiropas Savienības Dibināšanas Līguma vai Līguma starp Ķīnas Tautas Republiku un Eiropas Kopienu.

9.pants

Līgums stājās spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Līgumslēdzējas Puses ir paziņojušas viena otrai par šim nolūkam nepieciešamo juridisko procedūru izpildi. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un paliks spēkā līdz brīdim, kad jebkura no Līgumslēdzējām Pusēm sešus mēnešus iepriekš nepaziņo par šī Līguma darbības pārtraukšanu.

Līgums var tikt papildināts ar abu Līgumslēdzēju Pušu savstarpēju piekrišanu.

Parakstīts Pekinā, 2004.gada 15.aprīlī, latviešu, ķīniešu un angļu valodās divos eksemplāros, visi teksti ir vienlīdz autentiski. Domstarpību gadījumā par pamatu tiek ņemts Līguma teksts angļu valodā.

Latvijas

Republikas

valdības vārdā

Ķīnas Tautas

Republikas

valdības vārdā

 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 China
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 01.12.2004.
Signature:
 15.04.2004.
Place of signature: 
Pekina
Ratification:
 Cabinet of Ministers
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 14, 26.01.2005.
Language:
Related documents
  • Notice of coming into force
  • Other related documents
403
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)