Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Līgums starp Latvijas Republiku un Dānijas Karalisti par ekonomiskās, ražošanas un tehniskās sadarbības attīstību

Latvijas Republika valdība un Dānijas Karalistes valdība, turpmāk tekstā sauktas par Pusēm,

- vēloties radīt jaunus nosacījumus savstarpējās ekonomiskās sadarbības izvēršanai un pastiprināšanai, pamatojoties uz savstarpēji vienlīdzīgām tiesībām un priekšrocībām;

- cerot pilnībā izmantot jaunās iespējas nākotnes sadarbības nostiprināšanai;

- atzīstot savstarpējā tirdzniecībā savas starptautiskās saistības;

- uzsverot vēlēšanos nostiprināt Latvijas - Dānijas attiecību nepārtrauktību, ņemot vērā 1990.gada 27.novembra Līgumu par kopīgas kontaktu grupas izveidošanu ekonomiskai, industriālai un tehniskai sadarbībai starp Latvijas Republikas (Rīgas) Ministru Padomes Ārējo sakaru departamentu un Dānijas Ārlietu ministrijas (Kopenhāgenas) Tirdzniecības departamentu,

vienojās par sekojošo:

1.pants

Līgumslēdzējas Puses centīsies attīstīt un veicināt ekonomisko, ražošanas un tehnisko sadarbību starp ieinteresētām institūcijām, organizācijām un uzņēmumiem divās valstīs. Šī sadarbība notiks dažādos ekonomiskās dzīves sektoros, kā arī sekojošās praktisko zinātņu un tehnoloģijas darbības sfērās:

a) kopēju interešu projektos, iekļaujot kapitāla investīcijas, licenzēšanu un know-how nosacījumus starp Latvijas un Dānijas uzņēmumiem un institūcijām abās valstīs un trešajos tirgos,

b) studiju un vizīšu veidā, ieviešot kopējus projektus,

c) izvēršot konferences un kursus speciālistiem,

d) speciālistu un praktikantu apmaiņā,

e) tehhiskās dokumentācijas un informācijas apmaiņā,

f) citās savstarpēji izdevīgās sadarbības formās.

2.pants

Puses aktīvi sekmēs sevišķi nozīmīgu jomu un projektu izvēršanu, attīstot demokrātiskas institūcijas un tirgus ekonomiku Latvija Republikā. Šādu projektu ieviešanā varētu tikt ņemta vērā Dānija sabiedrisko institūciju un uzņēmumu pieredze.

Puses centīsies noteikt projektus, kuri varētu tikt finansēti, pamatojoties uz eksistējošām divpusējām un daudzpusējām palīdzības programmām.

3.pants

Ņemot vērā divu valstu ekonomisko struktūru, specifiski daudzsološas ekonomiskās sadarbības nozares varētu tikt rastas rūpnieciskās ražošanas, lauksaimniecības, pārtikas ražošanas, mežsaimniecības, zvejniecības, enerģētikas, infrastruktūras, transporta un preču kustības, komunikāciju, informācijas, veselības aizsardības, celtniecības, kosultatīvās, pakalpojumu, tūrisma, sabiedriskā sektora, finansu, profesionālās un personāla arodapmācības un vides aizsardzības sfērās. Citas savstarpējo interešu nozares var tikt norādītas Pusēm vienojoties.

4.pants

Tiks izveidota Apvienotā Latvijas - Dānijas Augsta līmeņa konsultāciju grupa, kas sastāvēs no atbildīgu Valdības institūciju, kā arī tirdzniecības, ražošanas un finansu centrālo organizāciju pārstāvjiem abās valstīs.

Tās iespēju robežās Augsta līmeņa konsultāciju grupa:

- pētīs abu valstu ekonomikas un biznesa vidi;

- izskatīs kādas no pusēm iesniegtos ierosinājumus;

- noteiks un precizēs ekonomiskās, rūpnieciskās un tehniskās ilgtermina sadarbības iespējamos virzienus starp Latvija Republiku un Dāniju;

- sekmēs labvēlīgus apstākļus šādas sadarbības stiprināšanai un paplašināšanai;

- piesaistīs atbilstošu uzņēmumu un organizāciju uzmanību konkrētām tirdzniecības un sadarbības iespējām;

- veicinās atbilstošu uzņēmumu un organizāciju piedalīšanos kopējā ekonomiskajā sadarbībā;

- pārbaudīs un aktīvi piedalīsies šī līguma 2.panta izpildē;

- centīsies novērst iespējamos šķēršļus, kuri varētu rasties līguma izpildes gaita.

5.pants

Augsta līmeņa konsultāciju grupa var veidot pastāvīgas un pagaidu ekspertu darba grupas, lai izskatītu konkrētus jautājumus.

Augsta līmeņa konsultāciju grupa sanāks pēc savstarpējas vienošanās, pārmaiņus Latvijā un Dānijā.

Pēc kādas no pusēm lūguma var tikt noturēta sanāksme starp Augsta līmeņa konsultāciju grupas koppriekšsēdētājiem, lai apspriestu konkrētus jautājumus.

Uzņemot otras puses pārstāvjus, katra puse apņemas atvieglināt viņu pienākumu izpildi.

6.pants

Katra puse iecels Augsta līmeņa konsultāciju grupas Pastāvīgo Sekretariātu.

7.pants

Šis līgums stāsies spēkā no parakstīšanas dienas.

Līgums var tikt pārtraukts kalendārā gada beigās, par to paziņojot 6 mēnešus iepriekš.

Paziņojums par pārtraukšanu neatteiksies uz kontraktu un līguma izpildi, kas noslēgti pamatojoties uz doto līgumu.

Līgumam stājoties spēkā no tā parakstīšanas dienas, tiks atcelts 1990.gada 27.novembra Līgums par kopīgas kontaktu grupas izveidošanu ekonomiskai, industriālai un tehniskai sadarbībai starp Latvijas Republikas (Rīgas) Ministru Padomes Ārējo sakaru departamentu un Dānijas Ārlietu ministrijas (Kopenhāgenas) Tirdzniecībs departamentu.

Noslēgts Rīgā, 1992.gada 30.jūlijā divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, dāņu un angļu valodās, visi varianti ir vienlīdz autentiski. Ja rodas domstarpības šī līguma variantu interpretācijā, par pamatu tiek ņemts teksts angļu valodā.

Līgums stājies spēkā ar 1992. gada 30. jūliju

Latvijas Republikas Dānijas Karalistes
valdības vārdā valdības vārdā
Jānis Jurkāns, Uffe Ellemann-Jensen,
ārlietu ministrs ārlietu ministrs
 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 Denmark
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 30.06.1992.
Signature:
 30.06.1992.
Place of signature: 
Rīga
Ratification:
 Council of Ministers
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 448/449, 12.12.2000.
304
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)