Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Nolīgums par pasta maksājumu pakalpojumiem

Satura rādītājs

I daļa
Pasta maksājumu pakalpojumiem piemērojamie kopīgie principi

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. Nolīguma darbības joma

2. Definīcijas

3. Tādas institūcijas vai institūciju izraudzīšanās, kas ir atbildīga(-as) par to pienākumu izpildi, kuri izriet no pievienošanās šim nolīgumam

4. Dalībvalstu funkcijas

5. Pasta maksājumu pakalpojumu sniegšana izņēmuma kārtā, ko veic pilnvarots plašāks pasta nozares dalībnieku loks

6. Operatoru funkcijas

7. Īpašumtiesības uz pasta maksājumu pakalpojumu naudas līdzekļiem

8. Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un finansiālo noziegumu novēršana

9. Konfidencialitāte un personas datu izmantošana

10. Tehnoloģiskā neitralitāte

II nodaļa
Vispārīgie principi un pakalpojumu kvalitāte

11. Vispārīgie principi

12. Pakalpojuma kvalitāte

III nodaļa
Elektroniskās datu apmaiņas principi

13. Sadarbspēja

14. Elektroniskās datu apmaiņas drošības nodrošināšana

15. Pasta maksājumu uzdevumu virzības izsekošanas sistēma

II daļa
Noteikumi, kas reglamentē pasta maksājumu pakalpojumus

I nodaļa
Pasta maksājumu uzdevumu apstrāde

16. Pasta maksājumu uzdevumu iesniegšana, ievadīšana sistēmā un nosūtīšana

17. Saņēmēja identitātes pārbaude un naudas līdzekļu izsniegšana

18. Maksimālā summa

19. Atmaksāšana

II nodaļa
Pieprasījumi un atbildība

20. Pieprasījumi

21. Izraudzīto operatoru atbildība pret lietotājiem

22. Izraudzīto operatoru savstarpējie pienākumi un atbildība

23. Gadījumi, kad izraudzītie operatori nav atbildīgi

24. Atrunas attiecībā uz atbildību

III nodaļa
Finansiālās attiecības

25. Grāmatvedības un finanšu noteikumi

26. Norēķini un klīrings

III daļa
Pārejas noteikumi un noslēguma noteikumi

27. Atrunas kongresā

28. Noslēguma noteikumi

29. Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem stāšanās spēkā un darbības laiks

Nolīgums par pasta maksājumu pakalpojumiem

Ņemot vērā 22. panta 4. punktu Pasaules Pasta savienības Konstitūcijā, kas pieņemta Vīnē 1964. gada 10. jūlijā, apakšā parakstījušās Savienības dalībvalstu valdību pilnvarotās personas, kopīgi vienojoties un saskaņā ar Konstitūcijas 25. panta 4. punktu, ir izstrādājušas Nolīgumu, kas atbilst Konstitūcijas principiem, lai, pamatojoties uz sistēmām, ar kurām nodrošina izraudzīto operatoru tīklu sadarbspēju, veicinātu finansiālo integrāciju un ieviestu drošu un pieejamu pasta maksājuma pakalpojumu, kas pielāgots iespējami lielam lietotāju skaitam.

I daļa
Pasta maksājumu pakalpojumiem piemērojamie kopīgie principi

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. pants
Nolīguma darbības joma

1. Saskaņā ar 2. punkta noteikumiem ikviena dalībvalsts dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka tās teritorijā tiek piedāvāti vai pieņemti turpmāk norādītie pasta maksājumu pakalpojumi, izmantojot elektroniskos līdzekļus.

1.1. Skaidras naudas pārvedums - sūtītājs iemaksā naudas līdzekļus pakalpojumu pieejamības punktā un lūdz izmaksāt saņēmējam pilnu summu skaidrā naudā, neveicot ieturējumus no šīs summas.

1.2. Izmaksājamais naudas pārvedums - sūtītājs pieprasa debetēt viņa kontu un lūdz izmaksāt saņēmējam pilnu summu skaidrā naudā, neveicot ieturējumus no šīs summas.

1.3. Naudas pārvedums ar iemaksu kontā - sūtītājs iemaksā naudas līdzekļus pakalpojumu pieejamības punktā un lūdz ieskaitīt šos līdzekļus saņēmēja kontā, neveicot no tiem ieturējumus.

1.4. Pārskaitījums - sūtītājs pieprasa debetēt viņa kontu un lūdz ieskaitīt līdzvērtīgu summu saņēmēja kontā, neveicot ieturējumus no šīs summas.

2. Ja dalībvalsts nepiedāvā vai nepieņem nevienu no 1. punktā minētajiem elektroniskajiem pasta maksājumu pakalpojumiem, šai dalībvalstij ir jāpiedāvā vai jāpieņem vismaz viens no iepriekš minētajiem pasta maksājumu pakalpojumiem papīra formātā.

3. Šā nolīguma izpildes kārtība noteikta Reglamentā.

2. pants
Definīcijas

1. Kompetentā iestāde - dalībvalsts iestāde, kas, pamatojoties uz valsts tiesību aktos piešķirtajām pilnvarām, uzrauga izraudzītā operatora vai šajā pantā minēto personu darbības. Kompetentā iestāde var sazināties ar noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanā iesaistītajām valsts pārvaldes un tiesībaizsardzības iestādēm un jo īpaši ar valsts finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestu un uzraudzības iestādēm.

2. Iemaksa - daļējs avansa maksājums, ko izraudzītais operators izdevējs veic izraudzītajam operatoram maksātājam, lai atvieglinātu izraudzītā operatora maksātāja stāvokli attiecībā uz pieejamajiem skaidras naudas līdzekļiem saistībā ar pasta maksājumu pakalpojumiem.

3. Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija - naudas līdzekļu konversija vai pārskaitīšana, kuru, apzinoties, ka šie naudas līdzekļi ir iegūti, izdarot noziedzīgu darbību vai piedaloties šādā darbībā, veic, lai slēptu vai maskētu naudas līdzekļu nelikumīgo izcelsmi vai lai palīdzētu personai, kura piedalījusies šādā darbībā, izvairīties no tās rīcības tiesiskajām sekām; par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju jāuzskata gadījums, kad darbības, kurās gūti legalizējamie naudas līdzekļi, ir sodāmas citas dalībvalsts vai trešās valsts teritorijā.

4. Nodalīšana - lietotāju naudas līdzekļu obligāta nošķiršana no izraudzītā operatora naudas līdzekļiem, tādējādi novēršot iespēju, ka lietotāju naudas līdzekļi tiek izmantoti ar pasta maksājumu pakalpojuma operāciju īstenošanu nesaistītiem mērķiem.

5. Klīringa iestāde - daudzpusējos maiņas darījumos klīringa iestāde apstrādā savstarpējos parādus un prasījumus, kas rodas, vienam operatoram sniedzot pakalpojumus citam operatoram. Tās uzdevums ir uzskaitīt starp operatoriem notikušos maiņas darījumus, kas tiek veikti ar norēķinu bankas starpniecību, un veikt nepieciešamos pasākumus norēķinu kļūdu gadījumos.

6. Klīrings - sistēma, ar kuras palīdzību ir iespējams līdz minimumam samazināt veicamo maksājumu skaitu, regulāri aprēķinot debeta un kredīta atlikumu attiecībā uz iesaistītajām pusēm. Klīringam ir divi posmi - divpusējo atlikumu noteikšana un, saskaitot šos atlikumus, katras organizācijas kopējā stāvokļa noteikšana attiecībā pret visu apvienību, lai būtu iespējams veikt tikai vienu norēķinu, pamatojoties uz attiecīgās organizācijas parādnieka vai kreditora stāvokli.

7. Saldo norēķinu konts - no dažādiem avotiem iegūtu naudas līdzekļu apkopojums vienā kontā.

8. Sadarbības konts - žiro konts, kuru abpusēji atvēruši izraudzītie operatori, īstenojot divpusējo sadarbību, un ar kura palīdzību tiek veikti savstarpējie parādu un kredītu norēķini.

9. Noziedzīga darbība - jebkura līdzdalība noziegumā vai likumpārkāpumā vai to sagatavošanā atbilstoši tam, kā noteikts valsts tiesību aktos.

10. Drošības depozīts - summa, ko iemaksā, izmantojot skaidru naudu vai vērtspapīrus, lai garantētu maksājumus, kas tiek veikti starp izraudzītajiem operatoriem.

11. Saņēmējs - fiziska vai juridiska persona, kuru sūtītājs izraudzījies kā naudas pārveduma vai pasta žiro rēķina pārskaitījuma adresātu.

12. Trešās valsts valūta - starpvalūta, ko izmanto tad, ja divas valūtas nav savstarpēji konvertējamas, vai klīringā/norēķinos.

13. Lietotāju uzticamības pārbaude - vispārēja prasība, kas jāievēro izraudzītajiem operatoriem un kas nosaka šādus pienākumus:

13.1. lietotāju identificēšanu;

13.2. informācijas iegūšanu saistībā ar pasta maksājuma uzdevumu;

13.3. pasta maksājumu uzdevumu uzraudzību;

13.4. pārbaudi, vai informācija par lietotājiem ir atjaunināta;

13.5. ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem kompetentajām iestādēm.

14. Elektroniskie dati par pasta maksājumu uzdevumiem - dati par pasta maksājuma uzdevumu izpildi, pieprasījumiem, adrešu maiņu vai labošanu vai atmaksāšanu, kurus no viena izraudzītā operatora ar elektronisku līdzekļu palīdzību pārraida citam izraudzītajam operatoram; šos datus ievada vai nu izraudzītie operatori, vai arī tos automātiski sagatavo šo operatoru informācijas sistēma, un tie norāda pasta maksājuma uzdevuma vai uzdevuma pieprasījuma statusa maiņu.

15. Personas dati - personas informācija, kas nepieciešama, lai identificētu sūtītāju vai saņēmēju.

16. Pasta dati - dati, kas nepieciešami pasta maksājuma uzdevuma virzīšanai un izsekošanai vai statistikas vajadzībām, kā arī centralizētai klīringa sistēmai.

17. Elektroniskā datu apmaiņa (EDI) - operāciju datu apmaiņa starp datoriem, izmantojot tīklus un ar Savienības sistēmu savietojamus standarta formātus.

18. Sūtītājs - fiziska vai juridiska persona, kas pieprasa izraudzītajam operatoram sniegt pasta maksājumu pakalpojumu saskaņā ar Savienības aktiem.

19. Terorisma finansēšana - terora aktu, teroristu un teroristu organizāciju finansēšana.

20. Lietotāju naudas līdzekļi - naudas summas, kuras jāizmaksā sūtītāja norādītam saņēmējam saskaņā ar šo nolīgumu un tā reglamentu un kuras sūtītājs sniedz izraudzītajam operatoram izdevējam skaidrā naudā vai kuras tiek debetētas sūtītāja kontā, kas reģistrēts izraudzītā operatora izdevēja grāmatvedības dokumentos, vai kuras tiek pārskaitītas saņēmējam, izmantojot citu tādu drošu elektronisko bankoperāciju paņēmienu, kuru sūtītājs nodevis izraudzītā operatora izdevēja vai cita finanšu operatora rīcībā.

21. Pēcmaksas naudas pārveduma maksājuma uzdevums - darba termins, ko izmanto, lai apzīmētu pasta maksājuma uzdevumu, kas tiek izsniegts par sūtījuma ar pēcmaksu piegādi, kā to nosaka šā nolīguma 1. pants.

22. Izmaksāšanas valūta - saņēmējvalsts valūta vai saņēmējvalsts atļauta trešās valsts valūta, kurā izmaksā pasta maksājuma uzdevumā norādīto summu.

23. Izraudzītais operators izdevējs - izraudzītais operators, kas nosūta pasta maksājuma uzdevumu izraudzītajam operatoram maksātājam saskaņā ar Savienības aktiem.

24. Izraudzītais operators maksātājs - izraudzītais operators, kas ir atbildīgs par pasta maksājuma uzdevuma izpildi saņēmējvalstī saskaņā ar Savienības aktiem.

25. Derīguma termiņš - laika posms, kurā pasta maksājuma uzdevumu var izpildīt vai atcelt.

26. Pakalpojumu pieejamības punkts - fiziska vai virtuāla vieta, kurā lietotājs var iemaksāt naudas līdzekļus vai tos saņemt, pamatojoties uz pasta maksājuma uzdevumu.

27. Atlīdzība - summa, kas izraudzītajam operatoram izdevējam ir jāsamaksā izraudzītajam operatoram maksātājam saistībā ar naudas līdzekļu izmaksāšanu saņēmējam.

28. Atceļamība - iespēja sūtītājam atcelt savu pasta maksājuma uzdevumu (naudas pārvedumu vai pārskaitījumu) līdz naudas līdzekļu izmaksāšanas brīdim vai līdz derīguma termiņa beigām, ja izmaksa nav veikta.

29. Darījuma partnera risks - risks, ka viena puse neizpilda saistības, tādējādi radot zaudējumus vai likviditātes risku.

30. Likviditātes risks - risks, ka norēķinu sistēmas dalībnieks vai darījumu partneris uz laiku nespēj pilnīgi izpildīt savas saistības noteiktajā termiņā.

31. Ziņošana par aizdomīgu darījumu - izraudzītā operatora pienākums saskaņā ar valsts tiesību aktiem un Savienības rezolūcijām sniegt kompetentajām valsts iestādēm informāciju par aizdomīgiem darījumiem.

32. Pasta maksājumu uzdevumu virzības izsekošanas sistēma - sistēma, ar kuras palīdzību ir iespējams uzraudzīt pasta maksājuma uzdevuma izpildes gaitu un jebkurā laikā noteikt tā atrašanās vietu un statusu.

33. Cena - summa, kuru sūtītājs maksā izraudzītajam operatoram izdevējam par pasta maksājuma pakalpojumu.

34. Aizdomīgs darījums - vienreizējs vai atkārtots pasta maksājuma uzdevums vai atmaksāšanas pieprasījums attiecībā uz pasta maksājuma uzdevumu, kas saistīts ar noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.

35. Lietotājs - fiziska vai juridiska persona, sūtītājs vai saņēmējs, kas izmanto pasta maksājumu pakalpojumus saskaņā ar šo nolīgumu.

3. pants
Tādas institūcijas vai institūciju izraudzīšanās, kas ir atbildīga(-as) par to pienākumu izpildi, kuri izriet no pievienošanās šim nolīgumam

1. Dalībvalstis pēc tam, kad kongress ir beidzies, sešu mēnešu laikā paziņo Starptautiskajam birojam tās valsts institūcijas nosaukumu un adresi, kas ir atbildīga par valsts regulējuma izstrādi pasta maksājumu pakalpojumu jomā un pasta maksājumu pakalpojumu izpildes pārraudzību.

2. Dalībvalstis pēc tam, kad kongress beidzies, sešu mēnešu laikā Starptautiskajam birojam paziņo arī tā(-o) operatora(-u) nosaukumu un adresi, kas(-uri) ir oficiāli izraudzīts(-i), lai sniegtu pasta maksājumu pakalpojumus, izmantojot savu tīklu, un piedāvātu vai pieņemtu vismaz vienu pasta maksājumu pakalpojumu, kā arī izpildītu savā(-ās) teritorijā(-ās) pienākumus, kas noteikti Savienības aktos.

3. Ja sešu mēnešu laikā šāds paziņojums netiek sniegts, Starptautiskais birojs nosūta dalībvalstīm atgādinājumu.

4. Kongresu starplaikā par pārmaiņām attiecībā uz valsts institūcijām un oficiāli izraudzītiem operatoriem paziņo Starptautiskajam birojam, cik drīz vien iespējams.

5. Izraudzītie operatori sniedz pasta maksājumu pakalpojumus saskaņā ar šo nolīgumu.

4. pants
Dalībvalstu funkcijas

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu pasta maksājumu pakalpojumu nepārtrauktību gadījumā, kad to izraudzītais(-ie) operators(-i) nepilda savus pienākumus, neskarot šā(-o) operatora(-u) atbildību pret citiem izraudzītajiem operatoriem, kas noteikta Savienības aktos.

2. Ja dalībvalsts izraudzītais(-ie) operators(-i) nepilda savus pienākumus, dalībvalsts ar Starptautiskā biroja starpniecību informē citas šā nolīguma dalībvalstis:

2.1. par to, ka tā pārtrauc sniegt pasta maksājumu pakalpojumus, sākot ar norādīto datumu, līdz turpmākajam paziņojumam;

2.2. par pasākumiem, ko veic, lai atsāktu tās pakalpojumu sniegšanu, izmantojot citu izraudzīto operatoru.

5. pants
Pasta maksājumu pakalpojumu sniegšana izņēmuma kārtā, ko veic pilnvarots plašāks pasta nozares dalībnieku loks

1. Neskarot 6. panta 4. punktā izklāstīto apakšlīgumu slēgšanas iespēju, dalībvalstis: i) ja to izraudzītais(-ie) operators(-i) nenodrošina visu pasta maksājumu pakalpojumu klāstu, kā noteikts 1. pantā, vai, ii) saskaroties ar 4. pantā minēto saistību neizpildes situāciju, izraudzītajiem operatoriem ir iespēja atļaut iesaistīt plašāku pasta nozares dalībnieku loku (turpmāk - WPSP) piedalīties pasta maksājumu pakalpojumu savietojamībā un/vai izpildē, lai sekmētu finansiālo integrāciju un turpmāk veicinātu starptautisko pasta maksājumu pakalpojumu tīkla sadarbspēju.

1.1. Dalībvalstis nodrošina, ka to atļaujas par jebkāda pasta maksājumu pakalpojumu izpildi, ko veic WPSP, pieprasot WPSP ievērot attiecīgos šā nolīguma noteikumus, kas attiecas uz pasta maksājumu pakalpojumiem, un nodrošina, ka šādas atļaujas pieprasa WPSP ievērot jebkādas UPU prasības attiecībā uz licencēšanas pasākumiem, lai tie darbotos saskaņā ar kopīgo zīmolu PosTransfer.

1.2. Dalībvalstu veiktā WPSP identificēšana notiek saskaņā ar 1. punktā noteiktajiem parametriem (saskaņā ar detalizētiem darbības kritērijiem, ko noteikusi attiecīgā iestāde, kas izveidota saskaņā ar Pasta darbības padomi).

1.3. Starptautiskais birojs ir atbildīgs par to dalībvalstu saraksta sagatavošanu, kurās WPSP ir atļauts darboties, kā arī par atļauto WPSP saraksta sagatavošanu. Šo sarakstu Starptautiskais birojs regulāri atjaunina un ar apkārtrakstu paziņo visām dalībvalstīm.

2. Šā panta 1. punktā minētās darbības veic saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem vai politiku, kuras teritorijā izveido WPSP. Šajā saistībā un neatkarīgi no 3. pantā noteiktajiem izraudzīšanas pienākumiem dalībvalstis nodrošina, ka tiek nepārtraukti izpildīti to pienākumi saskaņā ar šo nolīgumu.

2.1. Ievērojot iepriekš minētos kritērijus, jebkurš WPSP licencēšanas pieteikums tiek adresēts dalībvalstij, kurā WPSP plāno veikt darbības, kas saistītas ar pasta maksājumu pakalpojumu savietojamību vai izpildi. Šajā sakarā WPSP var darboties vairākās dalībvalstīs ar nosacījumu, ka tas ir tiesīgs un to ir pilnvarojusi šādai darbībai attiecīgās dalībvalsts valsts iestāde.

2.2. Jebkura atļauja, ko dalībvalsts oficiāli piešķir WPSP, ir uz ierobežotu laiku un neierobežo dalībvalsts iespēju atsaukt šādu atļauju, ja vairs netiek ievēroti 1. punktā minētie nosacījumi.

2.3. Šā panta 1.3. punkta nolūkos iepriekšminētās dalībvalsts WPSP atļaujas kopija (un jebkura dokumentācija, kas ar to saistīta) nekavējoties jāiesniedz Starptautiskajam birojam.

3. Šā panta 2. punktā noteiktās prasības vienlīdzīgi piemēro arī saņēmējai dalībvalstij par pasta maksājumu uzdevumu pieņemšanu no WPSP.

4. Dalībvalstis paziņo Starptautiskajam birojam par savu politiku attiecībā uz pasta maksājumu uzdevumiem, kas tiek pārsūtīti ar WPSP starpniecību vai saņemti no tiem. Šo informāciju dara pieejamu arī Savienības tīmekļa vietnē.

5. Neviens no šā panta noteikumiem nav uzskatāms par prasību piemērot WPSP tādus pašus nosacījumus kā dalībvalsts izraudzītajiem operatoriem saskaņā ar Savienības aktiem vai piemērot juridiskus pienākumus citām dalībvalstīm atzīt šādus WPSP par izraudzītajiem operatoriem šā nolīguma nolūkos.

6. Lai nodrošinātu atbilstību šā panta noteikumiem, dalībvalstis vienojas, ka visas atļaujas, ko tās sniedz WPSP, lai tie piedalītos pasta maksājumu pakalpojumu savietojamībā un/vai izpildē, ir atkarīgas no prasības, ka WPSP piekrīt, ka to darbības, kas attiecas uz šo nolīgumu, var tikt pakļautas periodiskām revīzijām, ko veic Starptautiskais birojs saskaņā ar attiecīgajām procedūrām, kas noteiktas Reglamentā.

6. pants
Operatoru funkcijas

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to izraudzītie operatori un pilnvarotie WPSP, kas minēti 5. pantā, ir atbildīgi par pasta maksājumu pakalpojumu izpildi vis-à-vis citiem operatoriem un lietotājiem.

2. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem tie ir atbildīgi par dažādiem riska veidiem - darbības risku, likviditātes risku un darījuma partnera risku.

3. Lai ieviestu pasta maksājumu pakalpojumus, kuru sniegšana ir uzticēta 1. punktā minētajiem izraudzītajiem operatoriem un pilnvarotajiem WPSP, dalībvalstis nodrošina, ka šādas institūcijas noslēdz divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus ar citiem izraudzītajiem operatoriem un pilnvarotajiem WPSP pēc viņu izvēles.

4. Neatkarīgi no iepriekšminētajiem pienākumiem izraudzītais operators var noslēgt apakšlīgumu, kurā daļu no pienākumiem, kas saistīti ar pasta maksājumu pakalpojumu izpildi un savietojamības nodrošināšanu, kuri šeit ir definēti un kurus dalībvalsts tam uzticējusi, deleģē citiem uzņēmumiem, kuriem ar izraudzīto operatoru ir līgumsaistības, saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Šādā gadījumā izraudzītais operators garantē savu pienākumu nepārtrauktu izpildi saskaņā ar šo nolīgumu un ir pilnīgi atbildīgs par visām attiecībām ar citu dalībvalstu izraudzītajiem operatoriem un ar Starptautisko biroju.

7. pants
Īpašumtiesības uz pasta maksājumu pakalpojumu naudas līdzekļiem

1. Ikviena naudas summa, kas tiek iesniegta skaidrā naudā vai debetēta kontā pasta maksājuma uzdevuma izpildes nolūkā, pieder sūtītājam līdz brīdim, kad to izmaksā saņēmējam vai ieskaita saņēmēja kontā, izņemot pēcmaksas naudas pārvedumu gadījumos.

2. Sūtītājs var atsaukt pasta maksājuma uzdevumu konkrētā pasta maksājuma uzdevuma derīguma termiņa laikā līdz brīdim, kad naudas summu izmaksā saņēmējam vai ieskaita saņēmēja kontā, izņemot pēcmaksas naudas pārvedumu gadījumos.

3. Ikviena naudas summa, kas tiek iesniegta skaidrā naudā vai debetēta kontā pēcmaksas naudas pārveduma izpildes nolūkā, pieder sūtījuma ar pēcmaksu sūtītājam kopš brīža, kad izdots attiecīgais maksājuma uzdevums. Maksājuma uzdevums pēc tam nav atsaucams.

8. pants
Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un finansiālo noziegumu novēršana

1. Izraudzītajiem operatoriem ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai izpildītu savus pienākumus, kas izriet no valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un finansiālo noziegumu apkarošanas jomā.

2. Tiem ir jāinformē savas valsts kompetentās iestādes par aizdomīgiem darījumiem, kā noteikts valsts tiesību aktos.

3. Reglamentā sīki izklāsta izraudzīto operatoru pienākumus lietotāja identifikācijas jomā, pienācīgas rūpības principu un noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un finansiālo noziegumu novēršanas noteikumu īstenošanas procedūras.

9. pants
Konfidencialitāte un personas datu izmantošana

1. Dalībvalstis un to izraudzītie operatori nodrošina personas datu konfidencialitāti un drošību saskaņā ar valsts tiesību aktiem un attiecīgā gadījumā arī saskaņā ar starptautiskajām saistībām un Reglamentu.

2. Personas datus var izmantot tikai tiem nolūkiem, kuriem tie tikuši iegūti saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem un starptautiskajām saistībām.

3. Personas datus sniedz vienīgi tām trešām pusēm, kurām piemērojamie valsts tiesību akti atļauj sniegt šādu informāciju.

4. Izraudzītie operatori informē savus klientus par viņu personas datu izmantošanu un par nolūku, kādā šie personas dati ir iegūti.

5. Dati, kas vajadzīgi pasta maksājuma uzdevuma izpildei, ir konfidenciāli.

6. Izraudzītie operatori vismaz reizi gadā sniedz Savienības Starptautiskajam birojam pasta datus statistikas vajadzībām un, iespējams, arī pakalpojuma kvalitātes noteikšanas un centralizēta klīringa vajadzībām. Starptautiskais birojs ievēro konfidencialitāti visu to pasta datu apstrādē, kuri attiecas uz personām.

10. pants
Tehnoloģiskā neitralitāte

1. Šajā nolīgumā noteikto pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo datu apmaiņu veic saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes principu, proti, šo pakalpojumu sniegšana nav atkarīga no konkrētas tehnoloģijas izmantošanas.

2. Pasta maksājumu uzdevumu izpildes procedūras, tostarp maksājuma uzdevuma iesniegšanas, ievadīšanas sistēmā, nosūtīšanas, izmaksāšanas un atmaksāšanas nosacījumi un pieprasījumu apstrādes nosacījumi, kā arī termiņš, kurā naudas līdzekļi ir pieejami saņēmējam, var mainīties atkarībā no maksājuma uzdevuma pārsūtīšanā izmantotās tehnoloģijas.

3. Pasta maksājumu pakalpojumus var sniegt, izmantojot dažādu tehnoloģiju kombināciju.

II nodaļa
Vispārīgie principi un pakalpojumu kvalitāte

11. pants
Vispārīgie principi

1. Pieejamība ar tīkla starpniecību un finansiālā integrācija

1.1. Izraudzītie operatori sniedz pasta maksājumu pakalpojumus, izmantojot savu(-us) tīklu(-us) un/vai kāda cita partnera tīklu, lai nodrošinātu šo pakalpojumu pieejamību iespējami lielam lietotāju skaitam, un ņemot vērā to, ka ir jānodrošina piekļuve plašam pasta maksājumu pakalpojumu klāstam par pieņemamu cenu un šādu pakalpojumu izmantošanas iespēja.

1.2. Pasta maksājumu pakalpojumi ir pieejami visiem lietotājiem neatkarīgi no to līgumattiecībām vai komerciālajām attiecībām ar izraudzīto operatoru.

2. Naudas līdzekļu nodalīšana

2.1. Lietotāju naudas līdzekļi tiek nošķirti. Šos naudas līdzekļus un to radītās plūsmas nošķir no citiem operatoru naudas līdzekļiem un plūsmām, jo īpaši no operatoru pašu naudas līdzekļiem.

2.2. Norēķini, kas saistīti ar izraudzīto operatoru savstarpējo atlīdzību, ir nošķirti no norēķiniem, kas saistīti ar lietotāju naudas līdzekļiem.

3. Izdošanas valūta un maksāšanas valūta pasta maksājumu uzdevumu izpildē

3.1. Pasta maksājuma uzdevuma norādīto summu izsaka un izmaksā saņēmējvalsts valūtā vai citā valūtā, kuru saņēmējvalsts ir atļāvusi izmantot.

4. Nenoraidāmība

4.1. Pasta maksājumu uzdevumu nosūtīšana, izmantojot elektroniskos līdzekļus, ir jāveic saskaņā ar nenoraidāmības principu, proti, izraudzītais operators izdevējs neapšauba šo maksājumu uzdevumu pastāvēšanu un izraudzītais operators maksātājs neatsakās pieņemt maksājumu uzdevumus, ja ziņojums atbilst noteiktiem tehniskajiem standartiem.

4.2. Elektronisko pasta maksājumu uzdevumu nenoraidāmību nodrošina, izmantojot tehniskus līdzekļus, neatkarīgi no tā, kādu sistēmu izmanto izraudzītais operators.

5. Pasta maksājumu uzdevumu izpilde

5.1. Tie pasta maksājumu uzdevumi, kurus izraudzītie operatori pārsūta cits citam, ir jāizpilda saskaņā ar šā nolīguma un valsts tiesību aktu noteikumiem.

5.2. Izraudzīto operatoru tīklā summai, ko sūtītājs iemaksā izraudzītajam operatoram izdevējam, ir jābūt vienādai ar summu, ko saņēmējam izmaksā izraudzītais operators maksātājs, ja abās dalībvalstīs tiek izmantota viena un tā pati valūta. Ja tiek izmantotas dažādas valūtas, summu konvertē, pamatojoties uz oficiāli apstiprināto valūtas maiņas kursu, attiecīgi uzdevuma izdošanas un/vai naudas izmaksas brīdī.

5.3. Naudas līdzekļu izmaksāšana skaidrā naudā saņēmējam nav atkarīga no tā, vai izraudzītais operators maksātājs ir saņēmis atbilstošus naudas līdzekļus no sūtītāja. Tai ir jābūt atkarīgai no tā, vai izraudzītais operators izdevējs ir izpildījis tos pienākumus pret izraudzīto operatoru maksātāju, kas saistīti ar iemaksām, regulāriem norēķiniem, sadarbības konta nodrošināšanu vai norēķiniem centralizētajā klīringa un norēķinu sistēmā.

5.4. Izraudzītais operators maksātājs iemaksā naudas līdzekļus saņēmēja kontā tad, kad ir saņemti atbilstoši naudas līdzekļi no sūtītāja un kad izraudzītais operators izdevējs darījis tos pieejamus izraudzītajam operatoram maksātājam. Šie naudas līdzekļi var tikt pārskaitīti no izraudzītā operatora izdevēja sadarbības konta vai no centralizētās klīringa un norēķinu sistēmas.

6. Likmju noteikšana

6.1. Izraudzītais operators izdevējs nosaka pasta maksājumu pakalpojumu cenu.

6.2. Šo cenu var papildināt ar maksu par sūtītāja pieprasītiem izvēles vai papildu pakalpojumiem.

7. Atbrīvojums no maksas

7.1. Pasaules Pasta konvencijas noteikumus attiecībā uz atbrīvojumu no maksas par pasta sūtījumiem, kuri paredzēti karagūstekņiem un internētajām civilpersonām, piemēro pasta maksājumu pakalpojumiem, ja saņēmējs ir minēto personu kategorijā.

8. Atlīdzība izraudzītajam operatoram maksātājam

8.1. Izraudzītais operators maksātājs saņem atlīdzību no izraudzītā operatora izdevēja par pasta maksājumu uzdevumu izpildi.

9. Izraudzīto operatoru savstarpējo norēķinu intervāli

9.1. Norēķinu biežums starp izraudzītajiem operatoriem par summām, kas sūtītāja vārdā tiek izmaksātas saņēmējam vai ieskaitītas saņēmēja kontā, var atšķirties no to norēķinu biežuma, kas tiek veikti saistībā ar izraudzīto operatoru savstarpējo atlīdzību. Par izmaksātajām vai kontos ieskaitītajām summām ir jānorēķinās ne retāk kā reizi mēnesī.

10. Pienākums informēt lietotājus

10.1. Lietotājiem ir tiesības saņemt šādu informāciju, ko publisko un dara pieejamu visiem sūtītājiem: noteikumus par pasta maksājumu pakalpojumu sniegšanu, cenām, papildu maksām, valūtas maiņas kursiem un apmaiņas kārtību, saistību izpildes nosacījumus un informācijas un pieprasījumu dienestu adresi.

10.2. Nodrošina, ka šī informācija ir pieejama bez maksas.

12. pants
Pakalpojuma kvalitāte

1. Lai varētu identificēt pasta maksājumu pakalpojumus, izraudzītie operatori var nolemt izmantot kopīgu zīmolu.

2. Pasta darbības padome nosaka pakalpojumu kvalitātes mērķus, elementus un standartus attiecībā uz pasta maksājumu uzdevumiem, kurus nosūta elektroniski.

3. Izraudzītajiem operatoriem jāpiemēro minimālais skaits pakalpojumu kvalitātes elementu un standartu attiecībā uz pasta maksājumu uzdevumiem, kurus nosūta elektroniski.

III nodaļa
Elektroniskās datu apmaiņas principi

13. pants
Sadarbspēja

1. Tīkli

1.1. Lai nodrošinātu pasta maksājumu pakalpojumu izpildei nepieciešamo datu apmaiņu starp visiem izraudzītajiem operatoriem un lai uzraudzītu pakalpojuma kvalitāti, izraudzītie operatori izmanto Savienības elektroniskās datu apmaiņas sistēmu (EDI) vai citu sistēmu, kas nodrošina pasta maksājumu pakalpojumu sadarbspēju saskaņā ar šo nolīgumu.

14. pants
Elektroniskās datu apmaiņas drošības nodrošināšana

1. Izraudzītie operatori ir atbildīgi par savu iekārtu pareizu darbību.

2. Ir jāveido droša elektroniskā datu pārraide, lai nodrošinātu pārraidīto datu autentiskumu un integritāti.

3. Izraudzītie operatori veic drošas transakcijas saskaņā ar starptautiskajiem standartiem.

15. pants
Pasta maksājumu uzdevumu virzības izsekošanas sistēma

1. Kamēr atbilstošā summa nav izmaksāta saņēmējam vai ieskaitīta saņēmēja kontā, vai, ja nepieciešams, atmaksāta sūtītājam, ar izraudzīto operatoru izmantoto sistēmu palīdzību jābūt iespējamam uzraudzīt maksājuma uzdevuma apstrādi un to, vai sūtītājs ir atsaucis šo maksājuma uzdevumu.

II daļa
Noteikumi, kas reglamentē pasta maksājumu pakalpojumus

I nodaļa
Pasta maksājumu uzdevumu apstrāde

16. pants
Pasta maksājumu uzdevumu iesniegšana, ievadīšana sistēmā un nosūtīšana

1. Pasta maksājumu uzdevumu iesniegšanas, ievadīšanas sistēmā un nosūtīšanas nosacījumi ir izklāstīti Reglamentā.

2. Pasta maksājumu uzdevumu derīguma termiņu nedrīkst pagarināt, un šis termiņš ir minēts Reglamentā.

17. pants
Saņēmēja identitātes pārbaude un naudas līdzekļu izsniegšana

1. Pēc saņēmēja identitātes apstiprināšanas saskaņā ar valsts tiesību aktiem un pēc saņēmēja sniegtās informācijas pareizības apstiprināšanas izraudzītais operators veic izmaksu skaidrā naudā. Bezskaidras naudas pārvedumu vai pārskaitījumu ieskaita saņēmēja kontā.

2. Naudas līdzekļu izsniegšanas termiņu nosaka divpusējos un daudzpusējos nolīgumos, kas noslēgti starp izraudzītajiem operatoriem.

18. pants
Maksimālā summa

1. Izraudzītie operatori informē Pasaules Pasta savienības Starptautisko biroju par valstu tiesību aktos noteiktajām maksimālajām summām, kuras var nosūtīt vai saņemt.

19. pants.
Atmaksāšana

1. Atmaksājamās summas apjoms

1.1. Summā, kas atmaksājama saistībā ar pasta maksājumu pakalpojumiem, ietilpst pilna pasta maksājuma uzdevumā norādītā summa izdevējas valsts valūtā. Atmaksājamā summa ir vienāda ar sūtītāja iemaksāto summu vai summu, kas atskaitīta no sūtītāja konta. Ja izraudzītais operators ir pieļāvis kļūdu, atmaksājamajai summai ir jāpieskaita pasta maksājumu pakalpojuma cena.

1.2. Pēcmaksas naudas pārvedumi netiek atmaksāti.

II nodaļa
Pieprasījumi un atbildība

20. pants
Pieprasījumi

1. Pieprasījumus pieņem sešu mēnešu laikā no nākamās dienas pēc pasta maksājuma uzdevuma pieņemšanas.

2. Izraudzītajiem operatoriem atbilstoši to valstu tiesību aktiem ir tiesības iekasēt maksu no klientiem par pieprasījumu iesniegšanu attiecībā uz pasta maksājumu uzdevumiem.

21. pants
Izraudzīto operatoru atbildība pret lietotājiem

1. Naudas līdzekļu apstrāde

1.1. Izņemot attiecībā uz pēcmaksas naudas pārvedumiem, izraudzītais operators izdevējs ir atbildīgs par summām, kuras sūtītājs iemaksājis skaidrā naudā vai kuras debetētas sūtītāja kontā līdz brīdim, kad:

1.1.1. pasta maksājuma uzdevumā norādītā summa ir pilnīgi izmaksāta saņēmējam vai

1.1.2. ieskaitīta saņēmēja kontā vai

1.1.3. kad naudas līdzekļi ir atmaksāti sūtītājam skaidrā naudā vai ieskaitīti viņa kontā.

1.2. Attiecībā uz pēcmaksas naudas pārvedumiem izraudzītais operators izdevējs ir atbildīgs saņēmēja priekšā par summām, kuras sūtītājs iemaksājis skaidrā naudā vai kuras debetētas sūtītāja kontā līdz brīdim, kad pēcmaksas naudas pārveduma maksājuma uzdevumā norādītā summa ir pilnīgi izmaksāta saņēmējam vai ieskaitīta saņēmēja kontā.

22. pants
Izraudzīto operatoru savstarpējie pienākumi un atbildība

1. Ikviens izraudzītais operators ir atbildīgs par savām kļūdām.

2. Atbildības nosacījumi un apjoms ir minēti Reglamentā.

23. pants
Gadījumi, kad izraudzītie operatori nav atbildīgi

1. Izraudzītie operatori nav atbildīgi šādos gadījumos:

1.1. ja pakalpojuma izpilde tiek aizkavēta;

1.2. ja tie nevar atskaitīties par pasta maksājuma uzdevuma izpildi, jo pasta maksājumu pakalpojuma dati ir iznīcināti nepārvaramas varas apstākļos, ja vien izraudzīto operatoru atbildību nevar citādi pierādīt;

1.3. ja kaitējums ir radies sūtītāja vainas vai nolaidības dēļ, it īpaši saistībā ar sūtītāja pienākumu sniegt pareizu informāciju par sava pasta maksājuma uzdevuma izpildi, tostarp apliecinājumu, ka nosūtāmie naudas līdzekļi ir gūti no likumīga avota un ka pasta maksājuma uzdevums ir paredzēts likumīgam mērķim;

1.4. ja nosūtītie naudas līdzekļi tiek konfiscēti;

1.5. ja naudas līdzekļi tiek nosūtīti karagūstekņiem vai internētām civilpersonām;

1.6. ja lietotājs nav iesniedzis pieprasījumu šajā nolīgumā minētajā termiņā;

1.7. ja izdevējā valstī ir beidzies termiņš regresa prasījuma iesniegšanai attiecībā uz pasta maksājumu pakalpojumiem.

24. pants
Atrunas attiecībā uz atbildību

1. Atrunas nedrīkst noteikt attiecībā uz 21.-23. pantā izklāstītajiem noteikumiem par atbildību, izņemot divpusēja nolīguma gadījumā.

III nodaļa
Finansiālās attiecības

25. pants
Grāmatvedības un finanšu noteikumi

1. Grāmatvedības noteikumi

1.1. Izraudzītie operatori ievēro Reglamentā noteiktos grāmatvedības noteikumus.

2. Mēneša pārskata un kopējo rēķinu sagatavošana

2.1. Izraudzītais operators maksātājs sagatavo katram izraudzītajam operatoram izdevējam mēneša rēķinu, kurā norādītas summas, kas izmaksātas, pamatojoties uz pasta maksājumu uzdevumiem. Mēneša rēķinus periodiski iekļauj kopējā savstarpējo ieskaitījumu rēķinā, kurā norādītas arī iemaksas un kurš ļauj aprēķināt atlikumu.

3. Iemaksa

3.1. Ja savstarpējos darījumos starp izraudzītajiem operatoriem pastāv neatbilstība, izraudzītais operators izdevējs veic iemaksu izraudzītajam operatoram maksātājam vismaz reizi mēnesī norēķinu perioda sākumā. Ja ar maiņas darījumiem saistīto norēķinu pieaugošā biežuma dēļ šis laika posms sarūk tā, ka kļūst īsāks par vienu nedēļu, operatori var vienoties par minētās iemaksas atcelšanu.

4. Saldo norēķinu konts

4.1. Parasti katra izraudzītā operatora rīcībā ir viens saldo norēķinu konts, kas paredzēts lietotāju naudas līdzekļiem. Šos naudas līdzekļus izmanto tikai pasta maksājumu naudas summu izmaksāšanai saņēmējiem vai atmaksāšanai sūtītājiem neizpildītu pasta maksājumu uzdevumu gadījumā.

4.2. Visas izraudzītā operatora izdevēja iemaksas ieskaita izraudzītā operatora maksātāja saldo norēķinu kontā. Šīs iemaksas izmanto tikai maksājumu veikšanai saņēmējiem.

5. Drošības depozīts

5.1. Drošības depozītu var pieprasīt saskaņā ar Reglamentā minētajiem nosacījumiem.

26. pants
Norēķini un klīrings

1. Centralizēti norēķini

1.1. Izraudzītie operatori savstarpējos norēķinus var veikt, izmantojot centrālo klīringa iestādi, saskaņā ar Reglamentā minētajām procedūrām, un tie ir jāveic no izraudzīto operatoru saldo norēķinu kontiem.

2. Divpusēji norēķini

2.1. Rēķina samaksa, pamatojoties uz kopējā rēķina atlikumu

2.1.1. Izraudzītie operatori, kuri nav centralizētas klīringa sistēmas dalībnieki, norēķinus parasti veic, pamatojoties uz kopējā rēķina atlikumu.

2.2. Sadarbības konts

2.2.1. Ja izraudzītajiem operatoriem ir žiro norēķinu iestādes, tad katrs no tiem var atvērt sadarbības kontu, ar kura starpniecību tiks veikti norēķini par savstarpējiem parādiem un prasījumiem, kas saistīti ar pasta maksājumu pakalpojumiem.

2.2.2. Ja izraudzītajam operatoram maksātājam nav žiro norēķinu sistēmas, sadarbības kontu var atvērt citā finanšu iestādē.

2.3. Norēķinos izmantotā valūta

2.3.1. Norēķinus veic saņēmējvalsts valūtā vai trešās valsts valūtā, par kuru izraudzītie operatori ir savstarpēji vienojušies.

III daļa
Pārejas noteikumi un noslēguma noteikumi

27. pants
Atrunas kongresā

1. Jebkura atruna, kas nav saderīga ar Savienības mērķi, nav pieļaujama.

2. Parasti jebkura dalībvalsts, kuras viedoklis atšķiras no citu dalībvalstu viedokļa, cenšas pēc iespējas pielāgoties vairākuma viedoklim. Atrunas izdara tikai tad, ja tās ir noteikti nepieciešamas, un šīs atrunas ir pienācīgi jāpamato.

3. Atrunas attiecībā uz jebkuru šā nolīguma pantu iesniedz kongresā kā kongresa priekšlikumu, kas izstrādāts vienā no Starptautiskā biroja darba valodām saskaņā ar atbilstošiem kongresu kārtības ruļļa noteikumiem.

4. Lai priekšlikumi par atrunām stātos spēkā, tie jāapstiprina dalībvalstu attiecīgajam vairākumam, kāds nepieciešams, lai grozītu pantu, uz kuru atruna attiecas.

5. Principā atrunas piemēro, pamatojoties uz savstarpību starp dalībvalsti, kas izdara atrunu, un citām dalībvalstīm.

6. Šā nolīguma tekstā izdarāmās atrunas iekļauj tā noslēguma protokolā, pamatojoties uz kongresa apstiprinātajiem priekšlikumiem.

28. pants
Noslēguma noteikumi

1. Visos gadījumos, kurus šis nolīgums skaidri nereglamentē, pēc analoģijas piemēro Konvenciju.

2. Konstitūcijas 4. pants uz šo nolīgumu neattiecas.

3. Nosacījumi priekšlikumu apstiprināšanai attiecībā uz šo nolīgumu un Reglamentu

3.1. Lai stātos spēkā priekšlikumi, kas kongresā iesniegti par šo nolīgumu, tie jāapstiprina to klātesošo un balsojošo balsstiesīgo dalībvalstu vairākumam, kuras ir Nolīguma puses. Vismaz pusei kongresā pārstāvēto balsstiesīgo dalībvalstu ir jābūt klāt balsošanas laikā.

3.2. Lai priekšlikumi attiecībā uz šā nolīguma Reglamentu stātos spēkā, tie jāapstiprina to balsstiesīgo Pasta darbības padomes locekļu vairākumam, kuri ir klātesoši un piedalās balsošanā, kuriem ir tiesības balsot un kuri ir šo nolīgumu parakstījuši vai tam pievienojušies.

3.3. Lai kongresu starplaikā iesniegtie priekšlikumi attiecībā uz šo nolīgumu stātos spēkā, jāiegūst:

3.3.1. divas trešdaļas balsu, balsošanā piedaloties vismaz pusei no balsstiesīgajām dalībvalstīm, kuras ir Nolīguma puses, ja priekšlikumi ietver jaunu noteikumu iekļaušanu;

3.3.2. balsu vairākums, balsošanā piedaloties vismaz pusei balsstiesīgo dalībvalstu, kuras ir Nolīguma puses, ja tie ietver šā nolīguma noteikumu grozījumus;

3.3.3. balsu vairākums, ja priekšlikumi ietver šā nolīguma noteikumu skaidrojumu.

3.4. Neatkarīgi no 3.3.1. punktā noteiktā jebkura dalībvalsts, kuras tiesību akti vēl nav saderīgi ar ierosināto papildinājumu, var 90 dienu laikā no tā paziņošanas dienas izstrādāt rakstveida deklarāciju Starptautiskā biroja ģenerāldirektoram, paziņojot, ka tā nevar pieņemt šo papildinājumu.

29. pants
Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem stāšanās spēkā un darbības laiks

1. Nolīgums stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.

To apliecinot, līgumslēdzēju valstu valdību pilnvarotās personas ir parakstījušas šo nolīgumu vienā eksemplārā, ko deponē Starptautiskā biroja ģenerāldirektoram. Pasaules Pasta savienības Starptautiskais birojs katrai dalībvalstij piegādā šā nolīguma kopiju.

Abidžanā, 2021. gada 26. augustā

Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem Noslēguma protokols

Parakstot Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem, kas noslēgts šajā dienā, apakšā parakstījušās pilnvarotās personas ir vienojušās par turpmāko.

I pants
Nolīguma darbības joma

1. Neatkarīgi no 1. pantā noteiktā Vjetnama patur tiesības sniegt pēcmaksas naudas pārveduma pakalpojumu tās teritorijā.

II pants
Darbības funkcijas

1 Atsaucoties uz 6. panta 4. punktu un piemērojot Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem 3. un 4. pantu, jebkurš Francijas izraudzīts operators veic pasta maksājumu pakalpojumus tikai ar to dalībvalstu operatoriem, kuras ir parakstījušas Nolīgumu.

2 Gadījumos, kad viens no šiem operatoriem nav izraudzītais operators, tam ir tiesības samaksāt tikai no Francijas izraudzītā operatora saņemtos pārvedumus. Lai noslēgtu apmaiņas līgumu ar Francijas izraudzīto operatoru, šis operators vispirms iesniedz attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm deklarācijas kopiju par savu dalību vienīgi pasta maksājumu pakalpojumu pārvedumu izpildē, kas pēc saviem ieskatiem var to apvienot ar atļauju.

3 Šos pašus noteikumus Francijas valsts teritorijā savstarpēji piemēro jebkuram Francijas operatoram, kas vēlas sadarboties vienīgi ar citu dalībvalstu izraudzītajiem operatoriem, kas ir parakstījušas Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem.

Abidžanā, 2021. gada 26. augustā

 
Document information
Status:
In force
In force
Int. Org.:
Type:
 international agreement
 multilateral
Entry into force:
 01.07.2022.
Signature:
 26.08.2021.
Place of adoption: 
Abidžana
Ratification:
 Parliament
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 115, 15.06.2022.
Language:
Related documents
  • Has ceased to be valid with
  • Notice of coming into force
  • Other related documents
1981
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)