Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMS PAR SADARBĪBU IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Latvijas Republikas valdība un Ķīnas Tautas Republikas valdība (turpmāk - Puses),

ŅEMOT VĒRĀ esošo veiksmīgo sadarbību izglītības jomā starp Pusēm, jo īpaši izveidotos personiskos kontaktus un kontaktus starp institūcijām, īstenotās apmaiņas un kopīgos projektus,

VĒLĒDAMĀS stiprināt un veicināt draudzīgas attiecības izglītības jomā starp abām valstīm,

PĀRLIECĪBĀ, ka ilgstoša un auglīga sadarbība izglītības jomā veicinās izglītības uzlabošanu un sociālo attīstību un stiprinās saiknes starp abām valstīm,

IR VIENOJUŠĀS par turpmāko:

1. pants

Puses, pamatojoties uz savstarpējas cieņas un partnerības principiem, sekmē un atbalsta dažādas sadarbības formas izglītības jomā, tostarp sadarbību starp attiecīgajiem abu valstu departamentiem un iestādēm.

2. pants

Puses atbalsta informācijas apmaiņu par izglītības sistēmām, spēkā esošajiem nacionālajiem tiesību aktiem izglītības jomā, plānotajām un īstenotajām reformām un citu būtisku informāciju, kas nepieciešama veiksmīgai abu Pušu sadarbībai.

3. pants

Puses atbalsta un sekmē sadarbību augstākās izglītības jomā. Šādas sadarbības ietvaros Puses:

1) sekmē tiešu kontaktu izveidi, informācijas un pieredzes apmaiņu starp augstākās izglītības iestādēm;

2) sekmē mācību grāmatu, publikāciju, periodisko izdevumu, zinātnisko publikāciju, dokumentu un citu ar augstāko izglītību saistītu informācijas avotu apmaiņu;

3) sekmē amatpersonu, akadēmiskā personāla, ekspertu un speciālistu apmaiņu vizītēm vai dalībai semināros, simpozijos un konferencēs, kā arī pieredzes, zinātības un labākās prakses apmaiņu;

4) veicina kopīgu projektu, starptautisku konferenču, forumu, semināru, simpoziju, izstāžu, darbsemināru un citu pasākumu par savstarpēji interesējošām tēmām organizēšanu un dalību tajos.

4. pants

Puses piedāvā viena otrai stipendijas studentu, akadēmiskā personāla un pētnieku apmaiņai bakalaura, maģistra un doktora studijām un pētniecības veikšanai augstākās izglītības institūcijās un dalībai starptautiskajās vasaras skolās, pamatojoties uz savstarpīguma principu.

5. pants

Puses atbalsta un sekmē sadarbību profesionālās izglītības jomā. Šādas sadarbības ietvaros Puses:

1) sekmē tiešo kontaktu izveidi un informācijas un pieredzes apmaiņu starp profesionālās izglītības iestādēm;

2) sekmē informācijas, pieredzes un ekspertu apmaiņu starp institūcijām, kas atbild par profesionālās izglītības politiku abās valstīs.

6. pants

Puses vienojas atbalstīt latviešu valodas un kultūras studijas Ķīnā un ķīniešu valodas un kultūras studijas Latvijā.

7. pants

Puses atbalsta un sekmē sadarbību starp izglītības iestādēm sporta jomā, kā arī informācijas un pieredzes apmaiņu šajā jomā.

8. pants

Puses vienojas turpināt sadarbību Āzijas-Eiropas sanāksmes (ASEM) Izglītības procesa, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO), Eiropas Savienības programmu un projektu un citu starptautisku organizāciju ietvaros.

9. pants

Visi pasākumi šī Līguma ietvaros tiek īstenoti saskaņā ar Pušu pieejamiem finanšu resursiem, nacionālajiem tiesību aktiem un starptautiskajām saistībām. Šis Līgums neietekmē Pušu tiesības un pienākumus attiecībā uz jebkuriem citiem starptautiskajiem līgumiem, kuros tās ir puses.

10. pants

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un Ķīnas Tautas Republikas Izglītības ministrija izveido regulāru sanāksmju mehānismu ģenerāldirektoru līmenī un organizē apmaiņas vizītes ne retāk kā reizi trijos gados, lai apmainītos ar izglītības politiku, izpētītu konkrētu sadarbību savstarpēji interesējošās jomās un noteiktu sadarbības prioritātes nākamajiem gadiem.

11. pants

Jebkuras domstarpības par šī Līguma interpretāciju vai īstenošanu Puses risina konsultāciju un sarunu ceļā.

12. pants

Šo Līgumu var grozīt ar savstarpēju rakstisku abu Pušu piekrišanu, noformējot papildu protokolus kā Līguma neatņemamu sastāvdaļu, un tie stājas spēkā saskaņā ar 13. pantu.


13. pants

Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc pēdējā rakstiskā paziņojuma saņemšanas pa diplomātiskajiem kanāliem, apstiprinot, ka ir izpildītas iekšējās procedūras, lai šis Līgums stātos spēkā.

Katra Puse var izbeigt šī Līguma darbību, iesniedzot otrai Pusei pa diplomātiskajiem kanāliem rakstisku paziņojumu 6 (sešus) mēnešus pirms Līguma darbības izbeigšanas datuma.

Parakstīts divos eksemplāros Pekinā 2017. gada 22. novembrī latviešu, ķīniešu un angļu valodā, visiem tekstiem ir vienāds spēks. Šī Līguma atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā
Māris Selga
Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Ķīnas Tautas Republikā

 

Ķīnas Tautas Republikas valdības vārdā
Čens Baošengs
 Ķīnas Tautas Republikas izglītības ministrs

 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 China
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 04.03.2018.
Signature:
 22.11.2017.
Place of signature: 
Pekina
Ratification:
 Cabinet of Ministers
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 36, 20.02.2018.
Language:
Related documents
  • Notice of coming into force
  • Other related documents
1749
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
Contacts
For feedback
Terms of service
Privacy policy
Cookies
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security) Kvalitātes balva