Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 

 

Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par pilsoņu savstarpējiem braucieniem

 

Nr. _____

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija apliecina savu cieņu Baltkrievijas Republikas Ārlietu ministrijai, un tai ir tas gods, pamatojoties uz savstarpīguma principu, piedāvāt noslēgt šādu starptautisku vienošanos:

1. Pušu valstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniedz otras Puses valsts pilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri pastāvīgi dzīvo otras Puses valsts teritorijā, un personām, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa statuss, vīzas, kas dod tiesības uzturēties tās teritorijā līdz 180 dienām gada laikā (90 dienas pusgada laikā), skaitot no pirmās ieceļošanas reizes.

2. Pušu valstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības diplomātisko un dienesta pasu turētājiem - Ārlietu ministriju centrālo aparātu un pārstāvniecību ārvalstīs darbiniekiem, kuru dienesta pienākumi ir saistīti ar nepieciešamību bieži ieceļot otras valsts teritorijā, izsniedz daudzkārtējās diplomātiskās vai dienesta vīzas ar derīguma termiņu līdz 1 gadam. Šādu vīzu saņemšanas pamats ir otras Puses valsts Ārlietu ministrijas oficiālas notas.

3. Latvijas Republikas pilsoņi, bezvalstnieki, kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikas teritorijā, kā arī personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa statuss, ir atbrīvoti no reģistrācijas Baltkrievijas Republikas teritorijā, ja viņu uzturēšanās nepārsniedz 30 dienas no ieceļošanas dienas un ja viņiem ir, ieceļojot Baltkrievijas Republikā, noformēta migrācijas karte. Baltkrievijas Republikas pilsoņiem un bezvalstniekiem, kuri pastāvīgi dzīvo Baltkrievijas Republikas teritorijā, nav jāreģistrējas Latvijas Republikas teritorijā.

4. Latvijas Republikas pilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikas teritorijā, personām, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa statuss, Baltkrievijas Republikas pilsoņiem un bezvalstniekiem, kuri pastāvīgi dzīvo Baltkrievijas Republikas teritorijā, nav nepieciešama vīza izceļošanai no otras Puses valsts teritorijas, ja viņiem ir kompetentas institūcijas izsniegta atgriešanās apliecība.

5. Vienas Puses valsts pilsoņi, kā arī personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa statuss, bet kuras pastāvīgi dzīvo otrās Puses valsts teritorijā, izbrauc no savas pastāvīgās dzīvesvietas valsts teritorijas un atgriežas tajā bez vīzām, ja viņiem ir dokuments, kas apliecina pastāvīgās uzturēšanās tiesības attiecīgās Puses valsts teritorijā.

6. Pušu valstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniedz daudzkārtējās vīzas ar derīguma termiņu līdz 1 gadam šādu kategoriju personām, ja viņiem saskaņā ar attiecīgās Puses valsts tiesību aktiem ir pamats pieprasīt daudzkārtējo vīzu un ja viņiem iepriekšējā kalendārā gada laikā vismaz vienu reizi ir tikusi izsniegta vīza, ko viņi ir izmantojuši saskaņā ar apmeklējamās valsts tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos tās teritorijā:

a) oficiālu delegāciju locekļiem, kuri piedalās oficiālās sanāksmēs, konsultācijās vai pārrunās, - pamatojoties uz ministrijas vai pašvaldības oficiālu ielūgumu, kurā norādīti plānoto sanāksmju, konsultāciju vai pārrunu datumi, vai arī norādīts plānoto tikšanos biežums;

b) komersantiem un komersantu organizāciju pārstāvjiem, kuriem ir pastāvīgi darījumu sakari otras Puses valstī uz ielūguma pamata, kas noformēts uzņemošas Puses normatīvo aktu noteiktajā kārtībā;

c) autovadītājiem, kas veic starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumus ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Pušu valstīs, - pamatojoties uz Pušu valstu starptautisko autopārvadātāju nacionālo asociāciju rakstisku iesniegumu, kurā norādīts braucienu mērķis, ilgums un biežums;

d) starptautisko vilcienu, refrižeratoru un lokomotīvju, kas kursē starp Pušu valstu teritorijām, apkalpju locekļiem, pamatojoties uz Pušu valstu dzelzceļa transporta nacionālās organizācijas vai dzelzceļa organizācijas (kompānijas) rakstisku pieprasījumu, kurā norādīts braucienu mērķis, ilgums un biežums;

e) personām, kas piedalās zinātnes, kultūras vai mākslas pasākumos, tai skaitā augstskolu apmaiņas programmās, - pamatojoties uz uzņemošās organizācijas rakstisku iesniegumu par piedalīšanos šādos pasākumos;

f) skolēniem, augstskolu studentiem un viņus pavadošajiem mācībspēkiem, kuri dodas uz mācībām vai stažēšanos, tostarp apmaiņas programmu un citu ar mācībām saistītu aktivitāšu ietvaros, - pamatojoties uz uzņemošās universitātes, akadēmijas, institūta, koledžas vai skolas rakstisku iesniegumu vai imatrikulācijas apliecību, vai studenta apliecību, vai apliecību par uzņemšanu kursos, kurus plānots apmeklēt;

g) starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas viņus pavada profesionālā statusā, - pamatojoties uz uzņemošās organizācijas - Pušu valstu kompetento institūciju, nacionālo sporta federāciju un nacionālo olimpisko komiteju - rakstisku iesniegumu;

h) sadraudzības pilsētu rīkoto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem - pamatojoties uz uzņemošās Puses rakstisku iesniegumu.

7. Pušu valstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības bez maksas izsniedz vīzas šādām personu kategorijām: bērniem līdz 6 gadu vecumam, skolēniem, augstskolu studentiem un viņus pavadošajiem mācībspēkiem, pamatojoties uz šos faktus apliecinošiem dokumentiem.

8. Vīzas ar derīguma termiņu līdz 15 dienām tiek izsniegtas steidzamā kārtā bez maksas, tajā skaitā arī robežkontroles punktos: Pušu valstu pilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri pastāvīgi dzīvo Pušu valstu teritorijā, un personām, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa statuss, kuri iebrauc otras Puses valsts teritorijā, pamatojoties uz ārsta apliecinātu paziņojumu par tuva radinieka vai ģimenes locekļa smagu slimību vai nāvi, kā arī pamatojoties uz paziņojumiem, kas saņemti pa diplomātiskajiem kanāliem.

9. Pušu valstu kompetentās institūcijas bez šķēršļiem uzņem atpakaļ savas valsts teritorijā jebkuru personu, kura uzturas otras valsts teritorijā šīs Vienošanās darbības ietvaros.

10. Šī vienošanās neierobežo katras Puses tiesības saskaņā ar tās tiesību aktiem atteikt ieceļošanu otras Puses valsts pilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri pastāvīgi dzīvo otras Puses valsts teritorijā, un personām, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa statuss vai saīsināt viņu uzturēšanās laiku.

Ja šis piedāvājums ir pieņemams Baltkrievijas Pusei, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija ierosina, ka šī nota un atbilde uz to veidos Latvijas Republikas Valdības un Baltkrievijas Republikas Valdības Vienošanos par pilsoņu savstarpējiem braucieniem, kas pagaidu kārtībā tiks piemērota no 2008. gada 1. februāra un kas stāsies spēkā pēdējā rakstiskā paziņojuma par abu Pušu valsts iekšējo procedūru izpildi, kas nepieciešamas, lai tas stātos spēkā, dienā.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija izmanto šo iespēju, lai vēlreiz apliecinātu savu cieņu Baltkrievijas Republikas Ārlietu ministrijai.

 

Baltkrievijas Republikas

Ārlietu ministrija

Minska

 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 Belarus
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 01.08.2008.
Signature:
 31.01.2008.
Place of signature: 
noslēgts notu apmaiņas ceļā
Ratification:
 Cabinet of Ministers
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 41, 13.03.2008.
Language:
Related documents
  • Notice of coming into force
  • Other related documents
174
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
Contacts
For feedback
Terms of service
Privacy policy
Cookies
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security) Kvalitātes balva