Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

PROTOKOLS, AR KO GROZA NOLĪGUMU PAR JŪRAS TRANSPORTU STARP EIROPAS KOPIENU UN TĀS DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES, UN ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKAS VALDĪBU, NO OTRAS PUSES

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

turpmāk "dalībvalstis", kuras pārstāv Eiropas Savienības Padome, un

EIROPAS KOPIENA, turpmāk "Kopiena", ko pārstāv Eiropas Savienības Padome,

no vienas puses, un

ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKAS VALDĪBA,

no otras puses,

ŅEMOT VĒRĀ Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai un līdz ar to arī Kopienai 2007. gada 1. janvārī,

IR VIENOJUŠĀS ŠĀDI.

1.pants

Bulgārijas Republika un Rumānija ir līgumslēdzējas puses Nolīgumā par jūras transportu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ķīnas Tautas Republikas valdību, no otras puses, kas parakstīts Briselē 2002. gada 6. decembrī un stājās spēkā 2008. gada 1. martā (turpmāk "Nolīgums").

2.pants

Nolīguma teksti bulgāru un rumāņu valodā ir pievienoti šim protokolam un kļūst autentiski saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā teksta varianti citās valodās, kas sagatavoti saskaņā ar Nolīguma 14. pantu.

3.pants

Līgumslēdzējas puses viena otrai paziņo par iekšējo juridisko procedūru pabeigšanu, kas vajadzīgas, lai šis protokols stātos spēkā. Protokols stājas spēkā dienā, kad saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums.

4.pants

Šis protokols ir sagatavots Briselē divtūkstoš devītā gada trīsdesmit pirmajā martā divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, holandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, vācu, ungāru, zviedru un ķīniešu valodā, visu valodu teksti ir vienlīdz autentiski.

 
Document information
Status:
In force
In force
Int. Org.:
State:
 China
Type:
 international agreement
 multilateral
Adoption:
 31.03.2009.
Entry into force:
 27.10.2009.
Place of adoption: 
Brisele
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 180, 12.11.2009.
Related documents
  • Notice of coming into force
1679
0
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"