Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Baltijas kopējā tranzīta procedūras līguma Apvienotās komitejas 2000.gada 27.septembra lēmums Nr. 3/2000 par labojumiem 1998.gada 10.jūlija līguma par Baltijas kopējā tranzīta procedūru II un IV pielikumos

APVIENOTĀ KOMITEJA,

Atsaucoties uz 1998.gada 10.jūlija Līgumu par Baltijas Kopējā tranzīta procedūru, un konkrēti - tā 15.panta 3.punkta (a) apakšpunktu,

Ņemot vērā to, ka minētā Līguma II un IV pielikumi satur noteikumus attiecībā uz ECU;

Ņemot vērā to, ka pēc eiro ieviešanas, summas, kas izteiktas ECU, tiks aizstātas ar summām, kas izteiktas Eiropas Monetārās Savienības kopējā valūtā (eiro);

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU:

1.pants

II pielikuma 34.a panta 1. un 2.punktā apzīmējums "ECU" tiek aizstāts ar apzīmējumu "EUR", un minētie punkti tiek noteikti šādi:

"1. Vispārējās garantijas summu nosaka 100% apjomā no nodokļiem un citiem maksājumiem, kas būtu jāmaksā vismaz 7000 EUR lielumā, saskaņā ar 4.punkta nosacījumiem, izņemot 2.punktā minētajos gadījumos.

2. Muitas iestāde var noteikt vispārējās garantijas summu 30% apjomā no nodokļiem un citiem maksājumiem, kas būtu jāmaksā vismaz 7000 EUR lielumā, saskaņā ar 4.punkta nosacījumiem, ja:

- operators pēdējo divu gadu laikā ir regulāri veicis Baltijas Kopējā tranzīta operāciju, izmantojot vispārējās garantijas sistēmu,

- viņš nav pārkāpis savas saistības šajā laika periodā,

- preces neatrodas II pielikuma 8.pielikuma sarakstā."

2.pants

II pielikuma 40.pantā apzīmējums "ECU" tiek aizstāts ar apzīmējumu "EUR", un minētais punkts tiek izteikts šādi:

" 40.pants

Ja tas nav pretrunā ar 41. (2) un (3) panta nosacījumiem, fiksētās likmes summa, kuru galvinieks drīkst garantēt deklarācijā, saskaņā ar I pielikuma 28. (1) pantu līdzinās 7000 EUR."

3.pants

II pielikuma 41.pantā apzīmējums "ECU" tiek aizstāts ar apzīmējumu "EUR", un minētais punkts tiek noteikts šādi:

" 41.pants

1. Nosūtītāja iestāde nepieprasa garantiju, kas pārsniedz 7000 EUR fiksētās likmes summu katrai T1B tranzīta deklarācijai, neatkarīgi no iespējamo nodokļu un citu maksājumu summas, kura piemērojama konkrētas deklarācijas precēm, izņemot 2. un 3.punktā minētos gadījumus.

2. Ja sakarā ar īpašiem apstākļiem pārvadājuma operācija rada palielinātu risku un 7000 EUR garantija tādēļ nav pietiekama, nosūtītāja iestāde pieprasa garantiju par lielāku summu, kas dalāma ar 7000 EUR, lai garantētu nodokļus un citus maksājumus par nosūtāmo preču kopējo daudzumu.

Par operāciju ar palielinātu krāpšanas risku tiek uzskatīta tāda, kurā iekļautas preces, uz kurām attiecas 34.b panta nosacījumi par vispārējās garantijas izmantošanu.

Bez tam 8.pielikumā minēto preču pārvadāšana izraisa fiksētās likmes garantijas summas palielināšanu, ja pārvadāto preču daudzums pārsniedz daudzumu, kas atbilst fiksētās likmes summai - 7000 EUR. Šādā gadījumā fiksētās likmes summu palielina līdz tai ar 7000 EUR dalāmai summai, kura nepieciešama, lai garantētu nosūtāmo preču daudzumu.

4. Principāls 2. un 3.punktā minētajos gadījumos uzrāda nosūtītāja iestādei fiksētās likmes garantijas talonus, kas atbilst nepieciešamajai ar 7000 EUR dalāmajai summai."

4.pants

II pielikuma 43.panta 3.punktā apzīmējums "ECU" tiek aizstāts ar apzīmējumu "EUR", un minētais punkts tiek noteikts šādi:

"3. Galvinieks ir atbildīgs par summu līdz 7000 EUR par katru fiksētās likmes garantijas talonu".

5.pants

II pielikuma V sadaļā un 51.pantā apzīmējums "ECU" tiek aizstāts ar apzīmējumu "EUR", un minētā sadaļa un minētais pants tiek noteikts šādi:

" V sadaļa

Īpaši noteikumi par EUR maiņas kursu

51.pants

1. Šajā pielikumā minētais EUR izteiktās summas ekvivalents nacionālajā valūtā tiek aprēķināts, izmantojot oktobra pirmās darbadienas nacionālās bankas noteikto valūtas kursu, un to piemēro no nākamā gada 1.janvāra.

Ja kādai nacionālajai valūtai kurss nav pieejams, piemērojamais kurss ir kurss, kas izsludināts pirmajā dienā pēc oktobra pirmās darbadienas. Ja kurss nav bijis izsludināts pēc oktobra pirmās darbadienas, piemērojamais kurss būs kurss, kas izsludināts pēdējā dienā pirms oktobra pirmās darbadienas.

2. Lai piemērotu 1.punktu, izmantojamais EUR maiņas kurss ir tas, kas ir bijis pieejams datumā, kad T1B deklarācija, kas segta ar fiksētās likmes garantijas talonu vai taloniem, tika reģistrēta saskaņā ar 41.pantu."

6.pants

II pielikuma 6.pielikuma I. daļas "Galvojuma vēstule" 1. un 2.punktos apzīmējums "ECU" tiek aizstāts ar apzīmējumu "EUR", un minētie punkti tiek noteikti šādi:

"1.Galvinieks1

................................................................................

................................................................................

2............................................................................... ................................................................................

ar šo kopīgi un atsevišķi galvo.................... ..............................garantijas iestādē par labu Igaunijas Republikai, Latvijas Republikai un Lietuvas Republikai jebkuru summu, par kuru principāls var būt atbildīgs minētajām valstīm sakarā ar pārkāpumiem vai neatbilstībām Baltijas kopējā tranzīta procedūras līguma tranzīta operācijas laikā, kuru veic šī persona, arī nodokļus, nodevas un citus maksājumus, izņemot naudas sodus, kas attiecas uz principāla vai papildu saistībām, izdevumiem un papildu izdevumiem, par kuriem apakšā parakstījies ir uzņēmies atbildību, izsniedzot garantijas talonus līdz 7000 EUR maksimumam uz katra garantijas talona.

2. Parakstītājs apņemas maksāt pēc valstu, kuras minētas 1.punktā, kompetentu iestāžu pirmā rakstiskā pieprasījuma un neatliekot maksāšanu vairāk nekā 30 dienas no pieprasījuma datuma, pieprasītās summas līdz 7000 EUR uz garantijas talona, izņemot, ja viņš vai viņa, vai jebkura cita saistīta persona pirms laika perioda beigām pierāda kompetentajām iestādēm, ka tranzīta operācija saskaņā ar Baltijas kopējā tranzīta procedūras līgumu tika veikta bez jebkādiem pārkāpumiem vai neatbilstībām 1.punkta nozīmē.

Kompetentās iestādes var pēc parakstītāja pieprasījuma un jebkāda iemesla dēļ, kas atzīts par pamatotu, atlikt laika periodu, kurā parakstītājam ir obligāti jāsamaksā pieprasītās summas, uz vairāk nekā 30 dienām no samaksas pieprasījuma datuma. Izdevumi, kas radušies no šī papildu laika perioda piešķiršanas, īpaši jebkādi procenti, tiek aprēķināti tādā veidā, ka summa ir līdzvērtīga tai, kura būtu maksājama šim iemeslam attiecīgās valsts naudas vai finansiālajā tirgū".

1 Uzņēmuma nosaukums

2 Pilna adrese

7.pants

II pielikuma 9.pielikumā apzīmējums "ECU" tiek aizstāts ar apzīmējumu "EUR", un minētais pielikums tiek izteikts šādi:

L218PI~1.GIF (71674 BYTES)

8.pants

IV pielikuma 7.panta 2.(c) apakšpunktā apzīmējums "ECU" tiek aizstāts ar apzīmējumu "EUR", un minētais apakšpunkts tiek noteikts šāds:

"(c) prasība pārsniedz 1500 EUR. EUR summai līdzvērtīga summa nacionālajās valūtās tiek aprēķināts saskaņā ar II pielikuma 51.panta noteikumiem."

9.pants

Lēmums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

Sastādīts Rīgā, 2000.gada 27.septembrī.

Aivars Krastiņš

Apvienotās komitejas priekšsēdētājs

 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 Baltic States
Type:
 international agreement
 multilateral
Adoption:
 27.09.2000.
Entry into force:
 01.01.2001.
Place of adoption: 
Rīga
Ratification:
 Parliament
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 3, 05.01.2001.
Language:
Related documents
  • Other related documents
1497
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)