Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

 

B PROTOKOLS1 PAR "IZCELSMES PRODUKCIJAS" JĒDZIENA DEFINĒJUMU UN ADMINISTRATĪVĀS SADARBĪBAS METODĒM

Satura rādītājs

I nodaļa

Vispārējie nosacījumi

1.pants

Definīcijas

II nodaļa

''Izcelsmes produkcijas" jēdziena definējums

2.pants

Vispārējās prasības

3.pants

Kumulācija EBTA's valstīs

4.pants

Kumulācija Latvijā

5.pants

Pilnībā iegūtā produkcija

6.pants

Pietiekami apstrādāta vai pārstrādāta produkcija

7.pants

Nepietiekamas apstrādes vai pārstrādes operācijas

8.pants

Kvalifikācijas vienība

9.pants

Piederumi, rezerves daļas un instrumenti

10.pants

Komplekti

11.pants

Neitrālie elementi

III nodaļa

Teritoriālās prasības

12.pants

Teritoriālais princips

13.pants

Tiešie pārvadājumi

14.pants

Izstādes

IV nodaļa

Muitas nodokļu atmaksāšana vai atbrīvošana no tiem

15.pants

Aizliegums atmaksāt muitas nodokli vai atbrīvot no tā

V nodaļa

Izcelsmes apliecinājums

16.pants

Vispārīgie noteikumi

17.pants

EUR.1 kustības sertifikātu izsniegšanas kārtība

18.pants

Retrospektīvi izsniegtie kustības sertifikāti EUR.1

19.pants

EUR.1 kustības sertifikāta dublikāta izsniegšana

20.pants

Kustības sertifikāta EUR.1 izsniegšana, pamatojoties uz iepriekš

 

izdotu vai izrakstītu izcelsmes apstiprinājumu

20.a

Uzskaites dalīšana (segregācija)

21.pants

Rēķina-faktūras deklarācijas izrakstīšanas nosacījumi

22.pants

Atzīts eksportētājs

23.pants

Izcelsmes apliecinājuma derīgums

24.pants

Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

25.pants

Importēšana pa daļām

26.pants

Izņēmumi formālajam izcelsmes apliecinājumam

27.pants

Papildus dokumenti

28.pants

Izcelsmes apstiprinājuma un papildus dokumentu uzglabāšana

29.pants

Atšķirības un formālas kļūdas

30.pants

EIRO izteiktās summas

VI nodaļa

Administratīvās sadarbības pasākumi

31.pants

Savstarpējā palīdzība

32.pants

Izcelsmes apstiprinājumu pārbaude

33.pants

Strīdu izšķiršana

34.pants

Sodi

35.pants

Brīvās zonas

VII nodaļa

Nobeiguma nosacījumi

36.pants

Muitas un izcelsmes apakškomiteja

PIELIKUMI

 

I pielikums

Ievadpiezīmes Protokola II pielikumam

II pielikums

Apstrādes vai pārstrādes operāciju saraksts, kas veicamas ar

 

neizcelsmes materiāliem, lai rožotā produkcija varētu iegūt

 

izcelsmes statusu

III pielikums

EUR 1 kustības sertifikāts un pieteikuma iesniegšana EUR 1

 

kustības sertifikāta saņemšanai

IV pielikums

Rēķina-faktūras deklarācija

APVIENOTĀ DEKLARĀCIJA

Apvienotā Deklarācija par izmaiņu izcelsmes noteikumos pārskatīšanu Harmonizētās Sistēmas grozījumu rezultātā.

I NODAĻA

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

1.pants

Definīcijas

Šī Protokola izpratnē:

(a) "ražošana" nozīmē jebkāda veida apstrādi vai pārstrādi, tajā skaitā salikšanu vai specifiskas operācijas;

(b) "materiāls" nozīmē jebkādu sastāvdaļu, izejvielu, komponentu vai daļu u.tml., kura tiek izmantota produkcijas ražošanai;

(c) "produkcija" nozīmē produkciju, kas tiek ražota, pat ja tā ir paredzēta vēlākai izmantošanai citās ražošanas operācijās;

(d) "preces" nozīmē gan materiālus, gan produkciju;

(e) "muitas vērtība" nozīmē vērtību, kas noteikta saskaņā ar Līguma par 1994.gada Vispārējās Vienošanās par Tarifiem un Tirdzniecību VII. panta ieviešanu (PTO Līgums par Muitas vērtību);

(f) "ex-works cena" nozīmē produkcijas rūpnīcas cenu, kas samaksāta ražotājam EBTA's valstī vai Latvijā, kura uzņēmumā ir veikta pēdējā apstrāde vai pārstrāde; ar noteikumu, ka dotajā cenā ietilpst visu izmantoto materiālu vērtība, atņemot visus iekšējos nodokļus, kuri ir vai var tikt atmaksāti, kad iegūtā produkcija tiek eksportēta;

(g) "materiālu vērtība" nozīmē izmantoto neizcelsmes materiālu muitas vērtību importēšanas brīdī vai, ja tā nav zināma vai nevar tikt noskaidrota, tad pirmā noskaidrotā tirgus cena, kas samaksāta par materiāliem EBTA's valstī vai Latvijā;

(h) "izcelsmes materiālu vērtība" nozīmē (g) apakšpunktā minētu materiālu vērtību, kas piemērojama mutatis mutandis;

(i) "pievienotā vērtība" ir ex-works cena mīnus katra iestrādātā materiāla muitas vērtība, kura izcelsmes vieta ir citas valstis, kas minētas 3. un 4. pantos, vai gadījumā, ja muitas vērtība nav zināma vai nav nosakāma - pirmā pārbaudāmā cena, kas samaksāta par materiāliem attiecīgajā EBTA's valstī vai Latvijā;

(j) "grupas" un " preču pozīcijas" nozīmē grupas un preču pozīcijas (četru ciparu kodus), kurus lieto nomenklatūrā, kas veido Preču aprakstīšanas un Kodēšanas Harmonizēto Sistēmu, kas šajā Protokolā ir minēta kā "Harmonizētā sistēma" vai "HS";

(k) "klasificēts" attiecas uz produkcijas vai materiāla klasifikāciju attiecīgajā preču pozīcijā;

(l) "sūtījums" nozīmē produkciju, kas visa tiek vienlaicīgi sūtīta no viena eksportētāja vienam kravas saņēmējam, vai kuras pārvadājumu no eksportētāja pie kravas saņēmēja noformē ar vienu un to pašu transporta dokumentu vai, ja tāda nav, tad ar vienu un to pašu rēķinu;

(m) "teritorijas" ietver teritoriālos ūdeņus.

(n) "EUR" nozīmē "euro" Eiropas monitārās savienības vienoto valūtu.

 

II NODAĻA

"IZCELSMES PRODUKCIJAS" JĒDZIENA DEFINĒJUMS

2. pants

Vispārējās prasības

1. Šī Līguma izpildes nolūkā sekojoša produkcija tiks uzskatīta par EBTA's valsts izcelsmes produkciju:

a) produkcija, kas pilnībā iegūta EBTA's valstī, kā noteikts šī Protokola 5. pantā;

b) produkcija, kas iegūta EBTA's valstī un satur materiālus, kuri nav pilnībā tur iegūti, nodrošinot, ka minētie materiāli ir izgājuši pietiekamu apstrādi vai pārstrādi EBTA's valstī, kā tas ir noteikts šī Protokola 6. pantā;

c) preces kuru izcelsmes valsts ir Eiropas Ekonomiskā telpa, kā noteikts līguma Par Eiropas Ekonomisko telpu 4.protokolā.

2. Šī Līguma izpildes nolūkā sekojoša produkcija tiks uzskatīta par Latvijas izcelsmes produkciju:

a) produkcija, kas pilnībā iegūta Latvijā, kā noteikts šī Protokola 5. pantā;

b) produkcija, kas iegūta Latvijā un satur materiālus, kuri nav pilnībā tur iegūti, nodrošinot, ka minētie materiāli ir izgājuši pietiekamu apstrādi vai pārstrādi Latvijā, kā tas ir noteikts šī Protokola 6. pantā;

3.pants

Kumulācija EBTA's valstī

1. Produkcija, neietekmējot 2.panta 1.daļā minēto, tiek uzskatīta par EBTA's valsts izcelsmes produkciju, ja tā tur tiek arī iegūta un satur materiālus, kuru izcelsmes valstis ir Latvija, Islande, Norvēģija, Šveice (ieskaitot Lihtenšteinu2), Ungārija, Polija, Čehijas Republika, Slovākijas Republika, Bulgārija, Rumānija, Slovēnija, Igaunija, Lietuva, Turcija vai Eiropas Kopiena, saskaņā ar Protokola noteikumiem par preču izcelsmi, kas pievienoti attiecīgajiem Līgumiem starp EBTA 's valstīm, Eiropas Kopienu un katru no minētajām valstīm, nodrošinot, ka tās apstrāde vai pārstrāde EBTA's valstī pārsniedz šī Protokola 7. pantā minēto. Nav nepieciešams, lai šie materiāli būtu izgājuši pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.

2. Tur, kur EBTA's valstī veiktā apstrāde vai pārstrāde nepārsniedz 7.pantā minētās operācijas, iegūtā produkcija tiek uzskatīta par attiecīgās EBTA's valsts izcelsmes produkciju tikai, kad pievienotā vērtība ir lielāka par izmantoto materiālu vērtību, kuru izcelsmes valsts ir Eiropas Kopiena vai jebkura no 1.punktā minētām valstīm. Pretējā gadījumā iegūtā produkcija tiek uzskatīta par radītu Eiropas Kopienā vai tajā valstī, kur ir visaugstākā to izcelsmes materiālu vērtība, kas izmantoti ražošanā attiecīgajā EBTA's valstī.

3. Produkcija, kuras izcelsmes valsts ir Eiropas Kopiena vai kāda no 1.punktā minētajām valstīm, kas netiek nekādā veidā apstrādāta vai pārstrādāta attiecīgā EBTA's valstī, saglabā savu izcelsmi, ja tiek eksportēta uz Eiropas Kopienu vai kādu no šīm valstīm.

4. Šajā pantā minētā kumulācija tiek attiecināta tikai uz tiem materiāliem un produkciju, kas ieguvuši izcelsmes statusu tikai šim Protokolam identisku izcelsmes noteikumu piemērošanas ceļā.

4. pants

Kumulācija Latvijā

1. Produkcija, neietekmējot 2.panta 2.daļā minēto, tiek uzskatīta par Latvijas izcelsmes produkciju, ja tā tur tiek arī iegūta un satur materiālus, kuru izcelsmes valstis ir Islande, Norvēģija, Šveice (ieskaitot Lihtenšteinu)2, Latvija, Ungārija, Polija, »ehijas Republika, Slovākijas Republika, Bulgārija, Rumānija, Slovēnija, Igaunija, Lietuva, Turcija vai Eiropas Kopiena, saskaņā ar Protokola noteikumiem par preču izcelsmi, kas pievienoti attiecīgajiem Līgumiem starp Latviju un Eiropas Kopienu vai katru no minētajām valstīm, nodrošinot, ka tās apstrāde vai pārstrāde Latvijā pārsniedz šī Protokola 7. pantā minēto. Nav nepieciešams, lai šie materiāli būtu izgājuši pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.

2. Tur, kur Latvijā veiktā apstrāde vai pārstrāde nepārsniedz 7.pantā minētās operācijas, iegūtā produkcija tiek uzskatīta par Latvijas izcelsmes produkciju, taču tikai tur, kur pievienotā vērtība ir lielāka par izmantoto materiālu vērtību, kuru izcelsmes valsts ir Eiropas Kopiena vai jebkura no 1.punktā minētām valstīm. Pretējā gadījumā iegūtā produkcija tiek uzskatīta par radītu Eiropas Kopienā vai tajā valstī, kur ir visaugstākā to izcelsmes materiālu vērtība, kas izmantoti ražošanā Latvijā.

3. Produkcija, kuras izcelsmes valsts ir Eiropas Kopiena vai kāda no 1.punktā minētām valstīm, kas netiek nekādā veidā apstrādāta vai pārstrādāta Latvijā, saglabā savu izcelsmi, ja tiek eksportēta uz Eiropas Kopienu vai kādu no šīm valstīm.

4. Šajā pantā minētā kumulācija tiek attiecināta tikai uz tiem materiāliem un produkciju, kas ieguvuši izcelsmes statusu tikai šim Protokolam identisku izcelsmes noteikumu piemērošanas ceļā.

5. pants

Pilnībā iegūtā produkcija

1. Sekojošais tiek uzskatīts par pilnībā iegūtu EBTA's valstī vai Latvijā:

(a) minerāli, kas iegūti no to augsnes vai jūras dzīlēm;

(b) tur novākta dārzeņu produkcija;

(c) dzīvi dzīvnieki, tur dzimuši un auguši;

(d) produkcija, kas iegūta no tur audzētiem dzīviem dzīvniekiem;

(e) tur medībās vai makšķerējot iegūtā produkcija;

(f) jūras zvejas produkcija, vai cita produkcija, ko jūrā ārpus Pušu teritoriālajiem ūdeņiem, iegūst to kuģi;

(g) produkcija, kas ražota uz to pārstrādes kuģiem tikai no produkcijas, kas minēta (f) apakšpunktā;

(h) tur savākti lietoti izstrādājumi, kas der tikai izejmateriālu iegūšanai, tai skaitā lietotas riepas, kuras der tikai atjaunošanai vai kā atkritumi;

(i) atkritumi un lūžņi, kas radušies ražošanas procesā, kas tur veikts;

(j) produkcija, kas iegūta no jūras dzīlēm vai dzīlēm ārpus to teritoriālajiem ūdeņiem, ar noteikumu, ka tām vienīgajām ir tiesības izstrādāt šo jūras dibenu un dzīles zem tā;

(k) preces, kas ražotas no produkcijas, kas minēta apakšpunktos no (a) līdz (j).

2. Jēdzieni "to kuģi" un "to pārstrādes kuģi" 1.punkta (f) un (g) apakšpunktos tiek attiecināti tikai uz kuģiem un pārstrādes kuģiem:

(a) kuri ir reģistrēti vai uzskaitīti EBTA's valstī vai Latvijā;

(b) kuri kuģo zem šīs EBTA's valsts vai Latvijas karoga;

(c) kuri vismaz 50% apmērā pieder EBTA's valsts vai Latvijas pilsoņiem, vai uzņēmumam, kura galvenā mītne ir vienā no šīm valstīm, vai kura vadītājs/a vai vadītāji, direktoru padomes vai uzraudzības padome un šādu padomju locekļu vairākums ir EBTA's valstu vai Latvijas pilsoņi, un kurā, turklāt, līgumsabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību gadījumā, vismaz puse kapitāla pieder šīm valstīm, tās valdības iestādēm vai pilsoņiem;

(d) kuru kapteinis un virsnieki ir EBTA's valsts vai Latvijas pilsoņi un;

(e) uz kuriem vismaz 75% apkalpes ir EBTA's valsts vai Latvijas pilsoņi.

6.pants

Pietiekami apstrādāta vai pārstrādāta produkcija

1. 2. panta nolūkos, produkcija, kas nav pilnībā iegūta, tiek uzskatīta par tur pietiekami apstrādātu vai pārstrādātu, ja tā atbilst šī Protokola II Pielikuma nosacījumiem.

Augstākminētie nosacījumi nosaka visu šī Līguma produkcijas grupu apstrādi vai pārstrādi, kas jāveic ar neizcelsmes materiāliem, kuri tiek izmantoti šīs produkcijas ražošanā un tikai attiecībā uz šādiem materiāliem. Tādēļ, ja produkcija, kas ieguvusi izcelsmes statusu izpildot visus šai produkcijai piemērojamos nosacījumus, tiek izmantota citas produkcijas ražošanā, uz produkciju, kurā ietverta iepriekšminētā produkcija, šie nosacījumi neattiecas un netiek ņemti vērā tie neizcelsmes materiāli, kas var tikt lietoti tās ražošanā.

2. Neraugoties uz 1.punkta nosacījumiem, neizcelsmes materiāli, kas, saskaņā ar šai produkcijai piemērojamo nosacījumu sarakstu nedrīkst tikt lietoti produkcijas ražošanā, tomēr var tikt izmantoti, ar noteikumu, ka:

(a) to kopējā vērtība nepārsniedz 10 % no produkcijas ex-works cenas;

(b) ja sarakstā dotās neizcelsmes materiālu maksimālās procentuālās vērtības netiek pārsniegtas, piemērojot šīs daļas nosacījumus.

Šis punkts neattiecas uz produktiem, kas minēti Harmonizētā Sistēmā no 50. līdz 63. grupai.

3. 1. un 2. punkti tiek piemēroti saskaņā ar 7.panta nosacījumiem.

7. pants

Nepietiekama apstrāde vai pārstrāde

1. Neietekmējot 2.punktu, sekojošās operācijas tiks uzskatītas par nepietiekamu apstrādi vai pārstrādi, lai noteiktu izcelsmes preču statusu, neņemot vērā to, vai tiek izpildītas 6.panta prasības:

(a) operācijas, kas nodrošina preču saglabāšanu labā stāvoklī, transportēšanas un uzglabāšanas laikā;

(b) iepakojuma izjaukšana un salikšana;

(c) mazgāšana, tīrīšana; putekļu, oksīdu, eļļas, krāsas vai citu pārklājumu noņemšana;

(d) tekstilpreču gludināšana vai presēšana;

(e) vienkāršas krāsošanas un pulēšanas operācijas;

(f) graudu un rīsu lobīšana, daļēja vai kopēja balināšana, pulēšana un glazēšana;

(g) cukura krāsošanas vai cukura graudu veidošanas operācijas;

(h) augļu, riekstu un dārzeņu lobīšana, kauliņu izņemšana un mizošana;

(i) beršana, vienkārša malšana vai vienkārša sagriešana;

(j) sijāšana, kārtošana, klasificēšana, šķirošana, salikšana (ieskaitot preču komplektēšanu);

(k) vienkārša iepildīšana pudelēs, metāla kārbās, kolbās, ielikšana maisos, kārbās, kastēs, piestiprināšana kartēm vai kartonam un visas pārējās vienkāršās iepakošanas darbības;

(l) preču zīmju, etiķešu, logo un citu atšķirības zīmju piestiprināšana vai uzdrukāšana uz precēm vai to iepakojumiem;

(m) vienkārša, atšķirīgu vai neatšķirīgu veidu, produktu sajaukšana;

(n) preču daļu vienkārša salikšana gatavas preces izgatavošanai vai preču izjaukšana pa daļām;

(o) divu vai vairāku no (a) līdz (n) apakšpunktos minēto operāciju apvienojums;

(p) dzīvnieku kaušana.

2. Visas operācijas, kas tika veiktas ar konkrēto preci EBTA's valstī vai Latvijā, tiek uzskatītas par kopumu, nosakot vai šīs preces veiktā apstrāde vai pārstrāde ir jāuzskata par nepietiekamu 1.punkta izpratnē.

8. pants

Kvalifikācijas vienība

1. Par kvalifikācijas vienību šī Protokola noteikumu lietošanas aspektā, tiek uzskatīta attiecīgā produkcija, kura tiek atzīta par pamata vienību, nosakot klasifikāciju ar Harmonizētās Sistēmas nomenklatūras palīdzību.

Tādējādi:

(a) kad produkcija, kas sastāv no izstrādājumu grupas vai komplekta, tiek klasificēta Harmonizētā Sistēmā kā viena grupa, tad viss kopums veido vienu kvalifikācijas vienību;

(b) kad sūtījums sastāv no vairākiem identiskiem produktiem, kurus klasificē vienā un tajā pašā Harmonizētās Sistēmas grupā, katrs šāds produkts ir jāuztver atsevišķi, lietojot šī Protokola nosacījumus.

2. Tur, kur saskaņā ar Harmonizētās Sistēmas 5. vispārīgo noteikumu, iepakojums klasifikācijas nolūkos tiek iekļauts produkcijā, tam jābūt tāpat iekļautam arī izcelsmes noteikšanas nolūkos.

9. pants

Piederumi, rezerves daļas un instrumenti

Piederumi, rezerves daļas un instrumenti, kurus nosūta ar iekārtu, mašīnu, aparātu vai transporta līdzekli, un kuri ir to parastās komplektācijas daļa un ir iekļauti to cenā, vai kuri netiek pieprasīti apmaksai ar atsevišķu rēķinu, šajā gadījumā tiek uzskatīti par vienu veselumu ar atbilstošo iekārtu, mašīnu, aparātu vai transporta līdzekli.

10. pants

Komplekti

Komplekti, pēc Harmonizētās sistēmas 3. vispārīgā noteikuma definīcijas, tiek uzskatīti par izcelsmes komplektiem, ja katra tos veidojošā sastāvdaļa ir izcelsmes produkcija. Tomēr, ja komplekts sastāv no izcelsmes un neizcelsmes produkcijas, tas kopumā tiek atzīts par izcelsmes produkciju, nodrošinot, ka neizcelsmes produkcijas vērtība nepārsniedz 15 procentus no komplekta ex-works cenas.

11. pants

Neitrālie elementi

Lai noteiktu, vai produkcijai ir izcelsme, nav nepieciešams noteikt sekojošo elementu izcelsmi, kas var būt izmantoti šīs produkcijas ražošanā:

(a) enerģija un degviela;

(b) aprīkojums un iekārtas;

(c) mašīnas un instrumenti;

(d) preces, kas neietilpst un nav paredzētas iekļaušanai produkcijas galīgajā komplektā.

 

III NODAĻA

TERITORIĀLĀS PRASĪBAS

12. pants

Teritoriālais princips

1. II nodaļā minētos nosacījumus attiecībā uz izcelsmes statusa iegūšanu EBTA's valsts vai Latvijas teritorijā ir jāpilda nepārtraukti, izņemot gadījumus, kas atrunāti 2.panta 1. punkta c apakšpunktā, 3. un 4.pantā kā arī šī panta 3.punktā.

2. Izņemot 3.un 4.pantā minētos gadījumus, ja izcelsmes preces, kas ir eksportētas no EBTA's valsts vai Latvijas uz citu valsti, tiek atsūtītas atpakaļ, tās uzskata par neizcelsmes precēm, ja vien muitas iestādēm nevar pierādīt, ka:

(a) atpakaļ atsūtītās preces ir tās pašas preces, kuras tika eksportētas un;

(b) tās nav apstrādātas ne ar kādām operācijām, izņemot tām, kas nepieciešamas to saglabāšanai labā stāvoklī tajā valstī vai eksporta laikā.

3. Apstrāde vai pārstrāde, kas veikta ārpus EBTA's valstīm vai Latvijas ar materiāliem, kas eksportēti no EBTA's valstīm vai Latvijas un pēcāk atkārtoti ievestas atpakaļ šajās valstīs, neietekmē izcelsmes statusa ieguvi saskaņā ar II nodaļā minētajiem nosacījumiem, ar nosacījumu, ka:

(a) minētie materiāli ir pilnībā iegūti EBTA's valstīs vai Latvijā vai ir izgājuši apstrādi vai pārstrādi, kas ir plašāka par 7.pantā minētajām operācijām pirms to eksporta; un

(b) ir iespējams pārliecinoši nodemonstrēt muitas iestādēm, ka

(i) atpakaļ ievestās preces ir iegūtas, apstrādājot vai pārstrādājot eksportētos materiālus un;

(ii) kopējā pievienotā vērtība, kas iegūta ārpus attiecīgās EBTA's valsts vai Latvijas, piemērojot šī panta nosacījumus, nepārsniedz 10% no gala produkta ex-works cenas, kuram tiek pieprasīts izcelsmes statuss.

4. 3.punkta nolūkos, II nodaļas noteikumi izcelsmes statusa iegūšanai netiek attiecināti uz apstrādi vai pārstrādi, kas notiek ārpus EBTA's valstīm vai Latvijas. Tomēr, tur, kur tiek attiecināts II Pielikuma sarakstā minētais noteikums par maksimālās vērtības noteikšanu visiem izmantotajiem neizcelsmes materiāliem, lai identificētu izcelsmes statusu beigu produktam, kopējā neizcelsmes materiālu vērtība, kas izmatoti attiecīgās Puses teritorijā, ņemta kopā ar kopējo pievienoto vērtību, kas iegūta ārpus attiecīgās EBTA's valsts vai Latvijas, saskaņā ar šī panta nosacījumiem, nepārsniedz tur minētos procentus.

5. 3.un 4.punkta lietošanas nolūkā, ar "kopējo pievienoto vērtību" saprot visas izmaksas, kas rodas ārpus attiecīgās EBTA's valsts vai Latvijas, ieskaitot tur iestrādāto materiālu vērtību.

6. 3.un 4.punkta noteikumi netiek attiecināti uz produkciju, kas neapmierina II Pielikuma sarakstā minētos nosacījumus vai arī, kuru var uzskatīt par pietiekami apstrādātu vai pārstrādātu tikai, ja tiek piemērotas 6. (2) pantā minētās vispārējās vērtības.

7. 3.un 4.punkta noteikumi neattiecas uz produktiem, kas pieder pie Harmonizētās Sistēmas 50 - 63 grupām.

8. Jebkura tāda veida apstrāde vai pārstrāde, kas minēta šī panta noteikumos un notiek ārpus EBTA's valstīm vai Latvijas, tiek veikta saskaņā ar vienošanos par ārējo apstrādi vai līdzīgiem principiem.

13. pants

Tiešie pārvadājumi

1. Priekšrocības, kuras sniedz šis Līgums, tiek attiecinātas tikai uz produkciju, kas atbilst šī Protokola noteikumiem, un kura tiek pārvadāta starp Līgumslēdzējām Pusēm tieši vai caur citu valstu vai Eiropas Kopienas teritorijām, kuras ir minētas 3.un 4. pantā. Tomēr, produkcija, kas veido vienotu, nedalītu sūtījumu, var tikt pārvadāta caur citu teritoriju, ar, ja tas nepieciešams, pārkraušanu vai pagaidu uzglabāšanu šajā teritorijā, nodrošinot, ka preces paliek tranzīta valsts muitas iestāžu uzraudzībā vai uzglabāšanā un ka ar tām netiks veiktas citas operācijas, kā tikai izkraušana, pārkraušana, vai jebkura cita operācija, kas preces saglabā labā stāvoklī.

Izcelsmes produkcija var tikt transportēta pa cauruļvadiem cauri teritorijai, kura nav Līgumslēdzēju Pušu teritorija.

2. Kā pierādījums tam, ka 1. punkta nosacījumi ir izpildīti, importējošās valsts muitas iestādēm jāuzrāda:

(a) vienotu kravas pavadzīmi, kurā uzrādīts ceļš no eksportējošās valsts caur tranzīta valsti vai;

(b) tranzīta valsts muitas iestāžu izsniegts sertifikāts:

(i) dodot produkcijas precīzu aprakstu;

(ii) norādot produkcijas izkraušanas un pārkraušanas datumus un, ja iespējams, izmantoto kuģu vai citu transporta līdzekļu nosaukumus un;

(iii) apliecinājums par apstākļiem, kādos produkcija atradās tranzīta valstī vai;

(c) augšminētajam iztrūkstot, jebkādus citus pamatojošus dokumentus.

14. pants

Izstādes

1. Izcelsmes produkcija, kura sūtīta izstādei ārpus Līgumslēdzējas Puses valsts vai Eiropas Kopienas, vai citām 3.un 4.pantā norādītajām valstīm, un kas pēc izstādes ir pārdota importēšanai uz EBTA's valsti vai Latviju, importējot iegūst priekšrocības no šī Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka muitas iestāžu prasību apmierināšanai tiek uzrādīts, ka:

(a) eksportētājs ir nosūtījis šo produkciju no EBTA's valsts vai Latvijas uz valsti, kurā ir notikusi izstāde un ir to tur izstādījis;

(b) produkcija ir tikusi pārdota vai eksportētājs to citādi nodevis EBTA's valsts vai Latvijas personai;

(c) produkcija ir tikusi nosūtīta izstādes laikā vai tūlīt pēc izstādes no valsts, kurā tā tika sūtīta uz izstādi un;

(d) produkcija, kopš tā nosūtīta uz izstādi, nav lietota nekādiem nolūkiem, izņemot demonstrēšanu izstādē.

2. Izcelsmes apliecinājumam jābūt izsniegtam un izrakstītam saskaņā ar V nodaļas nosacījumiem un iesniegtam importējošās valsts muitas iestādēm parastajā veidā. Tajā jābūt minētam izstādes nosaukumam un adresei. Kur nepieciešams, var tikt pieprasīti papildus pierādījumu dokumenti par apstākļiem, kādos produkcija tika izstādīta.

3. 1.punkta noteikumi jāattiecina uz jebkurām tirdzniecības, rūpniecības, lauksaimniecības vai amatniecības izstādēm, gadatirgiem vai līdzīgām sabiedriskām izrādēm vai demonstrējumiem, kuri netiek organizēti privātiem mērķiem veikalos vai darījumu telpās ar nolūku pārdot ārzemju produkciju, un, kuru laikā produkcija paliek muitas kontrolē.

 

IV NODAĻA

MUITAS NODEVU ATMAKSĀŠANA VAI ATBRĪVOŠANA NO TĀM

15. pants

Aizliegums atmaksāt muitas nodokli vai atbrīvot no tā

1. Par neizcelsmes materiāliem, kuri tiek izmantoti EBTA's valsts vai Latvijas vai Eiropas Kopienas vai kādas no 3.un 4. pantā minētās valsts izcelsmes produkcijas ražošanā un kurai ir izdots vai izrakstīts izcelsmes apstiprinājums saskaņā ar V nodaļas nosacījumiem, nav atļauts atmaksāt muitas nodokli vai atbrīvot no tā EBTA's valstī vai Latvijā.

2. 1.punkta aizliegums attiecas uz jebkuru atlīdzināšanas, atlaišanas vai nemaksāšanas kārtību, daļēju vai pilnīgu, muitas nodokļiem un maksājumiem ar līdzvērtīgu efektu, kas tiek pielietoti EBTA's valstī vai Latvijā attiecībā uz materiāliem, kas tiek izmantoti ražošanā, ja šāda atlīdzināšanas, atlaišanas vai nemaksāšanas kārtība tiek attiecināta, teorētiski vai faktiski, tad, kad produkcija, kas iegūta no iepriekšminētajiem materiāliem, tiek eksportēta un netiek attiecināta, kad tā tiek atgriezta iekšējai lietošanai šajā valstī.

3. Produkcijas, kurai izdots izcelsmes apstiprinājums, eksportētājam ir jābūt gatavam jebkurā brīdī, pēc muitas iestāžu pieprasījuma, iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, kas apstiprina, ka nav saņemts atlīdzinājums attiecībā uz neizcelsmes materiāliem, kas izmantoti attiecīgās produkcijas ražošanā un ka visi muitas nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu efektu, kas attiecināmi uz šādiem materiāliem ir faktiski nomaksāti.

4. 1. līdz 3. punkta nosacījumi attiecas arī uz iepakojumu 8. (2) panta skaidrojumā, piederumiem, rezerves daļām un instrumentiem 9. panta skaidrojumā un komplektiem 10. panta skaidrojumā, ja tiem nav izcelsmes.

5. 1.līdz 4. pantu nosacījumi attiecas tikai uz tāda veida materiāliem, uz kuriem šis Līgums attiecas. Turklāt, tas nenoliedz eksporta kompensācijas sistēmas pielietojumu lauksaimniecības produkcijai, kas tiek attiecināta uz eksportu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

 

V NODAĻA

IZCELSMES APLIECINĀJUMS

16. pants

Vispārējās prasības

1. EBTA's valsts izcelsmes produkcija, importējot to Latvijā, un Latvijas izcelsmes produkcija importējot to EBTA's valstī gūst labumu no šī Līguma, iesniedzot:

(a) kustības sertifikātu EUR.1, kura paraugs dots III Pielikumā vai;

(b) 21.(1) pantā konkretizētajos gadījumos, deklarāciju, (turpmāk tekstā "deklarācija uz rēķina-faktūras"), ko iesniedz eksportētājs uz rēķina-faktūras, preču piegādes pavadzīmes vai jebkura cita komerciāla dokumenta un kas pietiekami detalizēti apraksta attiecīgo produkciju, lai to varētu identificēt. Deklarācijas teksts atspoguļots IV pielikumā.

2. Neievērojot 1.punkta nosacījumus izcelsmes produkcija šī Protokola izpratnē, 26. pantā konkretizētajos gadījumos gūst labumu no šī Līguma bez nepieciešamības iesniegt kādu no augstākminētajiem dokumentiem.

17. pants

EUR.1 kustības sertifikāta izsniegšanas kārtība

1. EUR.1 kustības sertifikātu izsniedz eksportētājas valsts muitas iestādes, pamatojoties uz eksportētāja vai eksportētāja atbildībā esošā pilnvarotā pārstāvja rakstisku iesniegumu.

2. Šim nolūkam eksportētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim jāaizpilda gan EUR.1 kustības sertifikāts, gan iesnieguma veidlapa, kuru paraugi doti III Pielikumā. Šīm veidlapām jābūt aizpildītām kādā no Līgumslēdzēju Puses oficiālajām valodām vai angļu valodā saskaņā ar eksportējošās valsts nacionālo normatīvo aktu nosacījumiem. Ja tās tiek aizpildītas ar roku, tās jāaizpilda ar tinti un drukātiem burtiem. Produkcijas apraksts jādod šim nolūkam paredzētajā rūtiņā, neatstājot nevienu brīvu līniju. Ja aile nav pilnībā aizpildīta, zem apraksta pēdējās rindas jānovelk horizontāla svītra, svītrojot tukšo laukumu.

3. Eksportētājam, kurš ir griezies pēc EUR.1 sertifikāta izsniegšanas, jebkurā laikā, pēc eksportētājas valsts muitas iestāžu pieprasījuma, kurās EUR.1 kustības sertifikāts tiek izsniegts, jābūt gatavam iesniegt visus atbilstošus dokumentus, kuri apliecinātu attiecīgās produkcijas izcelsmes statusu, kā arī šī Protokola citu prasību izpildi.

4. EBTA's valsts vai Latvijas muitas iestādes izsniedz kustības sertifikātu EUR.1, ja attiecīgā produkcija var tikt uzskatīta par EBTA's valsts vai Latvijas vai Eiropas Kopienas vai kādas no 3.un 4. pantā minēto valstu izcelsmes produkciju un tā atbilst pārējām šī Protokola prasībām.

5. Kustības sertifikātu EUR.1 izsniedzošā muitas iestāde veic nepieciešamos pasākumus, lai pārbaudītu produkcijas izcelsmes statusu un šī Protokola pārējo prasību izpildi. Šim nolūkam tai ir tiesības pieprasīt jebkurus pierādījumus un veikt jebkuru eksportētāja uzskaites inspekciju vai jebkādu citu pārbaudi, kuru tā uzskata par derīgu. Tāpat tās pārliecinās, ka 2. punktā minētās anketas tiek pienācīgi aizpildītas. Jo sevišķi tās pārbauda, vai ailes, kas domātas produkcijas aprakstam, tiek aizpildītas tā, lai izslēgtu jebkuru iespēju tās papildināt viltošanas nolūkos.

6. Kustības sertifikāta EUR.1 izdošanas datums tiek uzrādīts sertifikāta 11. ailē.

7. EUR.1 kustības sertifikātu izsniedz muitas iestādes un tam jābūt pieejamam eksportētājam, tiklīdz notiek vai ir nodrošināta faktiskā eksportēšana.

18. pants

Retrospektīvi izsniegtie kustības sertifikāti EUR.1

1. Neievērojot 17.(7) panta nosacījumus, EUR.1 kustības sertifikāti var izņēmuma veidā tikt izsniegti pēc produkcijas eksporta, ja:

(a) tie netika izsniegti eksportēšanas laikā, kļūdu vai netīšas nolaidības vai īpašu apstākļu dēļ vai;

(b) muitas iestādēm tiek pierādīts, ka EUR.1 kustības sertifikāts ticis izsniegts, bet tehnisku iemeslu dēļ nav akceptēts importēšanai.

2. 1.punkta izpildes nodrošināšanai eksportētājam šajā iesniegumā ir jāuzrāda produkcijas, uz kuru attiecas EUR.1 kustības sertifikāts, eksportēšanas vieta un datums un jānorāda savas prasības iemesli.

3. Muitas iestādes var izsniegt EUR.1. kustības sertifikātu retrospektīvi tikai pēc pārbaudes, vai eksportētāja iesniegumā sniegtā informācija atbilst norādītajiem datiem.

4. Retrospektīvi izsniegtajiem EUR.1 kustības sertifikātiem jābūt apstiprinātiem ar vienu no sekojošām frāzēm:

"DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"

EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"

FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI"

IS "ōTGEFID EFTIR Ė"

IT "RILASCIATO A POSTERIORI"

LV "IZDOTS PĒC PREČU EKSPORTA"

NO "UTSTEDT SENERE"

5. 4.punktā minētajam apstiprinājumam jābūt ievietotam EUR.1 kustības sertifikāta ailē "Piezīmes".

19. pants

EUR.1 kustības sertifikātu dublikātu izsniegšana

1. EUR.1 kustības sertifikāta nozagšanas, nozaudēšanas vai iznīcināšanas gadījumā eksportētājs var griezties pie muitas iestādēm, kuras to izsniedza, pēc dublikāta, kuru sastāda uz to rīcībā esošo eksporta dokumentu pamata.

2. 2. Šādā veidā izsniegtajam dublikātam jābūt apstiprinātam ar vienu no sekojošiem vārdiem

DE "DUPLIKAT"

EN "DUPLICATE"

FR "DUPLICATA"

IS "EFTIRRIT"

IT "DUPLICATO"

LV "DUBLIKĀTS"

NO "DUPLIKAT".

3. 2.punktā minētajam apstiprinājumam jābūt iekļautam EUR.1 kustības sertifikāta dublikāta ailē "Piezīmes".

4. Dublikāts, kuram jāsatur EUR.1 kustības sertifikāta oriģināla izsniegšanas datums, stājas spēkā no šī datuma.

20. pants

Kustības sertifikātu EUR.1 izdošana, pamatojoties uz izdotu vai iepriekš izrakstītu izcelsmes apstiprinājumu

Ja izcelsmes produkcija atrodas EBTA's valsts vai Latvijas muitas iestādes kontrolē, ir iespējams aizvietot oriģinālo izcelsmes apstiprinājumu ar vienu vai vairākiem kustības sertifikātiem EUR.1 ar mērķi nosūtīt visu vai daļu produkcijas citām muitas iestādēm EBTA's valsts vai Latvijas teritorijā. Aizvietojošais kustības sertifikāts(i) EUR.1 tiek izsniegts muitas iestādē, kuras kontrolē atrodas attiecīgā produkcija.

20.a pants

Uzskaites nodalīšana

1. Gadījumā, ja, uzglabājot atsevišķus izcelsmes un neizcelsmes materiālu krājumus, kas ir identiski un savstarpēji apmaināmi, rodas ievērojamas izmaksas vai būtiski sarežģījumi, muitas iestādes drīkst, pēc attiecīgo personu rakstiska pieprasījuma, atļaut izmantot tā saukto "uzskaites nodalīšanas" metodi šādu krājumu izmantošanā.

2. Ar šo metodi jānodrošina, ka konkrētā atskaites periodā saņemto preču, kuras var uzskatīt par "izcelsmes" precēm, skaits ir vienāds ar tādu preču skaitu, kuras varētu saņemt krājumu fiziskas nodalīšanas gadījumā.

3. Muitas iestādes drīkst dot šādu atļauju, izvirzot jebkuru nosacījumu, kuru tā uzskata par atbilstošu.

4. Šī metode tiek reģistrēta un izmantota, balstoties uz vispārējiem grāmatvedības standartiem, kas piemērojami preces ražošanas valstī.

5. Minētās atļaujas saņēmējs drīkst izdot vai iesniegt pieteikumu attiecībā uz izcelsmes pierādījuma dokumentiem - saskaņā ar konkrētu gadījumu - par preču, kuras var uzskatīt par izcelsmes precēm, skaitu. Pēc muitas iestāžu pieprasījuma, saņēmējs iesniedz apstiprinājumu par to, kādi daudzumi ir izmantoti.

6. Muitas iestādes kontrolē atļaujas izmantošanu un drīkst to atsaukt jebkurā brīdī, ja saņēmējs nepienācīgi izmanto doto atļauju vai nepilda jebkurus no nosacījumiem, kas noteikti šajā Protokolā.

21. pants

Deklarācijas uz rēķina-faktūras izrakstīšanas nosacījumi

1. Deklarāciju uz rēķina-faktūras, kā minēts 16. (1) (b) pantā, var izrakstīt:

(a) atzīts eksportētājs 22. panta izpratnē;

(b) jebkurš cits eksportētājs sūtījumam, kas sastāv no viena vai vairākiem iepakojumiem, kas satur izcelsmes produkciju, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 6 000 EUR.

2. Deklarācija uz rēķina - faktūras var tikt izrakstīta, ja attiecīgā produkcija var tikt uzskatīta par EBTA's valsts vai Latvijas vai Eiropas Kopienas vai 3.un 4. pantā uzskaitīto valstu izcelsmes produkciju un izpilda citas šī Protokola prasības.

3. Eksportētājam, kas izraksta deklarāciju uz rēķina-faktūras, jābūt gatavam jebkurā brīdī pēc eksportētājas valsts muitas iestāžu pieprasījuma iesniegt visus atbilstošos dokumentus, kas apstiprina attiecīgās produkcijas izcelsmes statusu, kā arī garantēt citu šī Protokola prasību izpildi.

4. Eksportētājam deklarācija uz rēķina-faktūras, kuras teksta piemērs dots IV Pielikumā, ir jānoformē drukātā vai iespiestā uz rēķina-faktūras, kravas pavadzīmes, vai cita komerciāla dokumenta, lietojot vienu no lingvistiskajām versijām, kas minētas šajā Pielikumā, saskaņā ar eksportētājvalsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem. Ja deklarācija ir rakstīta ar roku, tad tai jābūt aizpildītai ar tinti un drukātiem burtiem.

5. Deklarācijām uz rēķina-faktūras ir jābūt parakstītām ar eksportētāja paraksta oriģinālu. Tomēr, atzītam eksportētājam, 22. panta izpratnē, nav jāparaksta šādu deklarāciju, nodrošinot, ka tas iesniedz eksportējošās valsts muitas iestādēm rakstisku solījumu par to, ka uzņemas pilnu atbildību par katru rēķinu-faktūru, kas identificē to kā parakstītāju.

6. Deklarāciju uz rēķina-faktūras var sastādīt eksportētājs tad, kad produkcija, uz kuru tā attiecas, tiek eksportēta vai pēc arī tam ar nosacījumu, ka tā tiek iesniegta importējošās valsts muitas iestādēm ne vēlāk kā divus gadus pēc attiecīgo preču importa.

22. pants

Atzīts eksportētājs

1. Eksportētājvalsts muitas iestādes var pilnvarot jebkuru eksportētāju, turpmāk tekstā - "Atzīts eksportētājs", kas veic regulārus šīs produkcijas sūtījumus šī Līguma ietvaros, aizpildīt deklarācijas uz rēķina - faktūras, neatkarīgi no attiecīgās produkcijas vērtības. Eksportētājam, kas vēlas saņemt šādu pilnvarošanu, muitas iestādēs ir jāiesniedz produkcijas izcelsmes, kā arī citu dotā Protokola nosacījumu izpildes pierādījumus.

2. Muitas iestādes var garantēt Atzīta eksportētāja statusu, izvirzot jebkuru nosacījumu, kuru tā uzskata par atbilstošu.

3. Muitas iestādes piešķir Atzītam eksportētājam muitas pilnvaras numuru, kas jāuzrāda deklarācijā uz rēķina - faktūras.

4. Muitas iestādes uzrauga Atzītā eksportētāja pilnvarojuma izmantošanu.

5. Muitas iestādes var pārtraukt pilnvarojumu jebkurā brīdī. Tās to dara, ja Atzītais eksportētājs vairs nenodrošina garantijas, kas minētas 1.punktā, vairs nepilda nosacījumus, kas uzskaitīti 2. punktā vai pilnvarojumu nepareizi izmanto savādāk.

23. pants

Izcelsmes apliecinājuma derīgums

1. Izcelsmes apliecinājums ir derīgs četru mēnešu laikā no izsniegšanas datuma eksportējošā valstī un tas norādītajā periodā jāiesniedz importējošās valsts muitas iestādēm.

2. Izcelsmes apliecinājumi, kas ir iesniegti importētājas valsts muitas iestādēm pēc pēdējās 1. punktā noteiktās dienas, var tikt akceptēti labvēlīga tirdzniecības režīma nodrošināšanas nolūkos, ja šo dokumentu iesniegšanas kavējums ir radies ārkārtēju iemeslu dēļ.

3. Citos nokavētas iesniegšanas gadījumos importējošās valsts muitas iestādes var akceptēt izcelsmes apliecinājumu, ja produkcija tiek uzrādīta pirms norādītā beigu datuma.

24. pants

Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

Izcelsmes apliecinājums jāiesniedz importējošās valsts muitas iestādēm saskaņā ar kārtību, kas ir spēkā šajā valstī. Norādītās iestādes var pieprasīt izcelsmes apliecinājuma tulkojumu. Tās var arī prasīt pievienot importa deklarācijai importētāja paziņojumu par to, ka produkcija atbilst šī Līguma izpildei nepieciešamajiem nosacījumiem.

25. pants

Importēšana pa daļām

Ja pēc importētāja pieprasījuma un importējošās valsts muitas iestāžu noteikumiem izjaukta vai nesalikta produkcija, Harmonizētās Sistēmas 2.(a) vispārējo noteikumu, kas ietilpst nodaļās XVI un XVII vai HS preču pozīcijās 7308 un 9406 izpratnē, tiek importēta pa daļām, tad šādas produkcijas vienots izcelsmes apliecinājums jāiesniedz muitas iestādēm, importējot pirmo daļu.

26. pants

Izņēmumi formālajam izcelsmes apliecinājumam

1. Produkcija, ko privātpersona sūta nelielā iepakojumā citai privātpersonai vai kas veido daļu no ceļotāju personiskās bagāžas, tiek atzīta par izcelsmes produkciju bez formāla izcelsmes apliecinājuma, nodrošinot, ka šāda produkcija netiek importēta tirdzniecības nolūkos un ir deklarēta kā šī Protokola nosacījumus izpildoša, ja nav šaubu par šādas deklarācijas ticamību. Gadījumā, ja produkcija ir nosūtīta pa pastu, šī deklarācija var tikt aizpildīta uz muitas deklarācijas CN22/CN23 vai uz papīra lapas, kas pievienota šim dokumentam.

2. Gadījuma rakstura imports, kas sastāv pamatā no saņēmēja vai ceļotāja, vai to ģimenes locekļu personiskās lietošanas priekšmetiem netiek uzskatīts kā imports tirdzniecības veidā, ja no produkcijas dabas un daudzuma ir acīmredzams, ka tur nav komerciāla rakstura nodomu.

3. Turklāt, kopējā šādas produkcijas vērtība nedrīkst pārsniegt 500 EUR nelielu iepakojumu gadījumā vai 1200 EUR gadījumā, ja šī produkcija veido daļu no ceļotāja personiskās bagāžas.

27. pants

Papildus dokumenti

Dokumenti, kas minēti 17. (3) un 21. (3) pantos un lietoti EUR.1 kustības sertifikātā vai deklarācijā uz rēķina-faktūras minētās produkcijas izcelsmes apstiprināšanai EBTA's valstī vai Latvijā vai Eiropas Kopienā vai arī kādā no 3.un 4. pantā uzskaitītām valstīm, kā arī kas izpilda šī Protokola citas prasības, var sastāvēt inter alia no sekojošiem komponentiem:

(a) tieša liecība par eksportētāja vai piegādātāja veiktām operācijām nolūkā iegūt attiecīgo produkciju, kas ietverta, piemēram, tā rēķinos vai iekšējā grāmatvedībā;

(b) dokumenti, kas apstiprina izmantoto materiālu izcelsmi, kurus izdevusi vai kuri ir izrakstīti EBTA's valstī vai Latvijā, kur šie dokumenti tiek lietoti saskaņā ar šīs valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem;

(c) dokumenti, kas apstiprina attiecīgās produkcijas apstrādi vai pārstrādi EBTA's valstī vai Latvijā, kurus izdevusi vai izrakstījusi EBTA's valsts vai Latvija un, kur šie dokumenti tiek lietoti saskaņā ar šīs valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem;

(d) EUR.1 kustības sertifikāti vai deklarācijas uz rēķina - faktūras, kas apstiprina izmantoto materiālu izcelsmi, kurus izdevusi vai izrakstījusi EBTA's valsts vai Latvija saskaņā ar šo Protokolu vai Eiropas Kopiena vai kāda no 3.un 4.pantā minētajām valstīm, saskaņā ar izcelsmes noteikumiem, kas ir identiski šajā Protokolā atrunātajiem noteikumiem.

28. pants

Izcelsmes apliecinājuma un papildus dokumentu uzglabāšana

1. Eksportētājs, kas iesniedz pieprasījumu EUR.1 kustības sertifikāta izsniegšanai, uzglabā 17. (3) pantā minētos dokumentus vismaz trīs gadus.

2. Eksportētājs, kas izraksta deklarāciju uz rēķina-faktūras, uzglabā šīs deklarācijas kopiju un 21. (3) pantā minētos dokumentus vismaz trīs gadus.

3. Eksportētājvalsts muitas iestādes, kuras izdod EUR.1 kustības sertifikātu, uzglabā vismaz trīs gadus 17. (2) pantā minētā pieteikuma veidlapu.

4. Importētājvalsts muitas iestādēs uzglabā vismaz trīs gadus tām iesniegtos EUR.1 kustības sertifikātus un deklarācijas uz rēķina-faktūras.

29. pants

Nesakritības un formālas kļūdas

1. Nelielu nesakritību starp ziņām, kuras sniegtas izcelsmes apliecinājumā un tām, kuras sniegtas muitas iestādēm iesniegtajos dokumentos ar nolūku veikt produkcijas importēšanas formalitātes, atklāšana nevar ipso facto padarīt izcelsmes apliecinājumu par likumīgu spēku zaudējušu, ja ir pienācīgi pamatota šo dokumentu saistība ar piegādāto produkciju.

2. Acīmredzamas formālas kļūdas, tādas kā drukas kļūdas izcelsmes apliecinājuma dokumentos, nevar būt par iemeslu šī dokumenta noraidīšanai, ja šīs kļūdas nav tādas, kuras rada šaubas par šajā dokumentā sniegto ziņu precizitāti.

30. pants

Eiro izteiktās summas

1. Ar mērķi piemērot 21.(1)(b) panta un 26.(3) panta noteikumus gadījumos, kad rēķini par precēm ir izdoti citā valūtā nevis eiro, summas, kas izteiktas 3. un 4.pantā minēto valstu nacionālajās valūtās un kas ir vienādas ar summām, kas izteiktas eiro, tiek noteiktas reizi gadā katrā attiecīgajā valstī.

2. Preču nosūtītājs gūst labumu no 21.(1)(b) panta vai 26.(3) panta noteikumiem, atsaucoties uz valūtu, kurā ir sastādīts rēķins, saskaņā ar attiecīgās valsts noteikto summu.

3. Summa, kas lietojama jebkurā dotajā nacionālajā valūtā, ir vienāda ar šīs valūtas summām, kas izteiktas eiro oktobra pirmajā darba dienā, un ir piemērojama no nākamā gada 1.janvāra. Līgumslēdzējas Puses tiek informētas par attiecīgajām summām.

4. Valsts drīkst noapaļot uz augšu vai uz leju summu, kas iegūta valsts nacionālajā valūtā, eiro konvertēšanas rezultātā. Noapaļotā summa nedrīkst atšķirties no konvertēšanas rezultātā iegūtās summas par vairāk kā 5 procentiem. Valsts drīkst saglabāt eiro izteiktās summas ekvivalentu tās nacionālajā valūtā bez izmaiņām, ja ikgadējās labošanas brīdī, kas noteikts 3.punktā, šīs summas konvertēšanas rezultātā iegūtā ekvivalentā summa nacionālajā valūtā palielinās ne mazāk kā par 15 procentiem pirms summas noapaļošanas. Summas ekvivalentu nacionālajā valūtā drīkst saglabāt nemainītu, ja ekvivalentās summas vērtība konvertēšanas rezultātā samazinātos.

5. Pēc jebkuras dalībvalsts pieprasījuma Apvienotā Komiteja pārskata summu, kas izteikta eiro. Veicot šādu pārskatīšanu, Apvienotā Komiteja apsver nepieciešamību saglabāt ierobežojumu rezultātus reālajos noteikumos. Šim nolūkam Apvienotā Komiteja drīkst pieņemt lēmumu par eiro valūtā izteikto summu labošanu.

 

VI NODAĻA

ADMINISTRATĪVĀS SADARBĪBAS NOSACĪJUMI

31. pants

Savstarpējā sadarbība

1. EBTA's valsts vai Latvijas muitas iestādes, ar EBTA's sekretariāta starpniecību, apmainās ar zīmogu paraugiem, kurus tās lieto EUR.1 sertifikātu izsniegšanai un muitas iestāžu adresēm, kuras atbildīgas par šo sertifikātu un deklarāciju uz rēķina-faktūras pārbaudi.

2. Nolūkā nodrošināt šī Protokola pareizu pielietošanu, EBTA's valsts vai Latvija sniedz palīdzību viena otrai, caur kompetentām muitas administrācijām, EUR.1 kustības sertifikātu un deklarāciju uz rēķina-faktūras autentiskuma un tajos uzrādītās informācijas pareizības pārbaudē.

32. pants

Izcelsmes apliecinājuma pārbaude

1. Sekojoša EUR.1 kustības sertifikātu un deklarāciju uz rēķina-faktūras pārbaude jāveic izlases kārtībā vai jebkurā brīdī, kad importējošās valsts muitas iestādēm ir pamats apšaubīt šo dokumentu autentiskumu, attiecīgās produkcijas izcelsmes statusu vai šī Protokola citu prasību izpildi.

2. 1.punkta nosacījumu izpildes nolūkā, importējošās valsts muitas iestādēm jāatdod EUR.1 kustības sertifikāts un rēķins-faktūra, ja tas ir iesniegts, deklarācija uz rēķina-faktūras vai šo dokumentu kopijas eksportējošās valsts muitas iestādēm, paziņojot, kur tas ir nepieciešams, izmeklēšanas iemeslus. Jebkurš iegūtais dokuments vai informācija, kas liek domāt, ka izcelsmes apliecinājumā ietvertā informācija ir nepareiza, ir attiecīgi jānosūta, lai sniegtu papildus atbalstu lietas pārbaudīšanai.

3. Pārbaude jāveic eksportējošās valsts muitas iestādēm. Šim nolūkam tām ir jābūt tiesīgām pieprasīt jebkādas liecības un veikt jebkādu eksportētāja uzskaites inspekciju vai jebkādu citu pārbaudi, kuru tā uzskata par nepieciešamu.

4. Ja importējošās valsts muitas iestādes nolemj apturēt priekšrocību režīmu attiecīgajai produkcijai, kamēr tiek gaidīti pārbaudes rezultāti, tām jāpiedāvā izsniegt produkciju importētājam, pakļaujot to drošības pasākumiem, kuri tiek atzīti par nepieciešamiem.

5. Muitas iestādes, kuras pieprasa pārbaudi, tiek informētas par šīs pārbaudes rezultātiem cik ātri vien iespējams. Šiem rezultātiem skaidri jānorāda, vai dokumenti ir autentiski un vai attiecīgā produkcija var tikt uzskatīta par EBTA's valsts vai Latvijas vai Eiropas Kopienas vai kādas citas valsts, kas uzskaitītas 3.un 4.pantā izcelsmes produkciju un vai tā izpilda šī Protokola citas prasības.

6. Ja pamatotu šaubu gadījumos, atbilde netiek saņemta desmit mēnešu laikā pēc pārbaudes pieprasīšanas, vai, ja šī atbilde nesatur pietiekošu informāciju, lai noteiktu apšaubāmā dokumenta autentiskumu vai reālo produkcijas izcelsmi, pieprasījumu izteikušās muitas iestādes atsakās sniegt muitas atvieglojumus, izņemot ārkārtējus apstākļus.

33. pants

Strīdu izšķiršana

Ja rodas strīdi attiecībā uz 32. panta pārbaudes procedūrām, kuri nevar tikt izšķirti starp muitas iestādēm, kuras pieprasa pārbaudi un muitas iestādēm, kuras ir atbildīgas par pārbaudes veikšanu, vai, ja tie izraisa jautājumu par šī Protokola interpretāciju, tiem jābūt iesniegtiem izskatīšanai Apvienotajā Komitejā.

Visos gadījumos strīdu starp importētāju un importējošās valsts muitas iestādēm izšķiršana notiek pēc šīs Līgumslēdzējas Puses likumdošanas.

34. pants

Sodi

Jebkura persona, kuras izraksta vai liek izrakstīt dokumentu, kurš satur neprecīzu informāciju ar mērķi iegūt privileģētu attieksmi pret attiecīgo produkciju, ir sodāma.

35. pants

Brīvās zonas

1. EBTA's valstīm vai Latvijai jāsper visi nepieciešamie soļi, lai nodrošinātu, ka produkcija, kuru tirgo saskaņā ar izcelsmes apliecinājuma noteikumiem, un kuru transportējot izmanto brīvo zonu, kas atrodas to teritorijā, netiek aizstāta ar citām precēm un, ka tā netiek pakļauta kaut kādai darbībai, izņemot normālas operācijas, lai pasargātu to no bojāšanās.

2. Kā izņēmumu 1. punkta nosacījumiem, kad EBTA's valsts vai Latvijas izcelsmes produkcija tiek importēta brīvajā zonā kā izcelsmes produkcija un tur tiek pakļauta apstrādei vai pārstrādei, attiecīgajām iestādēm pēc eksportētāja pieprasījuma jāizsniedz jauns transportēšanas sertifikāts EUR.1, ja veiktā apstrāde vai pārstrāde ir atbilstoša šī Protokola nosacījumiem.

 

VII NODAĻA

NOBEIGUMA NOSACĪJUMI

36. pants

Muitas un izcelsmes lietu apakškomiteja

Apvienotās Komitejas ietvaros tiek izveidota muitas un izcelsmes jautājumu apakškomiteja, lai atvieglotu tās pienākumu veikšanu un pastāvīgi sniegtu informāciju un konsultācijas, kas notiek starp ekspertiem.

Apakškomitejas sastāvā darbojas abu Līgumslēdzēju Pušu eksperti, kas atbild par izcelsmes un muitas jautājumiem.

1 B protokols ar tā pielikumiem, kurā veikti grozījumi atbilstoši Latvijas - EBTA Apvienotās komitejas 1996.gada Lēmumam Nr.1 (1996.gada 20.novembris), 1999.gada Lēmumam Nr.1 (1999.gada 6.janvāris) un Nr.3 (1999.gada 23.septembris), 2000.gada Lēmumam Nr.1 (2000.gada 22.novembris)

2 Saskaņā ar 1923.gada 29.marta līguma nosacījumiem Lihtenšteinas hercogistei ir muitas ūnija ar Šveici un tā ir līgumslēdzēja puse 1992.gada 2.maijā noslēgtajā līgumā Par Eiropas Ekonomisko telpu puse

 

LATVIJAS-EBTA APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr.1/2001

(pieņemts 2001.gada 29 novembrī piektajā AK tikšanās reizē)

LV-D / 2001

XX XXXX 2001

Kopiju saraksts B (LV)

GROZĪJUMI B PROTOKOLĀ

APVIENOTĀ KOMITEJA,

Ievērojot 1995.gada 7.decembrī parakstīto Latvijas un EBTA valstu līguma "turpmāk - Līgums" B protokolu "Par "izcelsmes produkcijas" jēdziena definēšanu un administratīvās sadarbības metodēm", kurā veikti grozījumi atbilstoši Latvijas-EBTA Apvienotās komitejas 1996.gada Lēmumam Nr.1 un 1999.gada Lēmumiem Nr. 1 un Nr. 3, un 2000.gada Latvijas-EBTA's Apvienotās komitejas Lēmumam Nr.1

Ņemot vērā HS 2002 pārstrādāto izdevumu, formāli veicot strukturālas pārmaiņas un konsolidējot izcelsmes protokolus Paneiropas kumulācijas ietvaros,

Atzīmējot to, ka izcelsmes eksperti no visām Paneiropas kumulācijā iesaistītajām Pusēm apstiprināja tehniskos labojumus,

Vadoties no Līguma 31.panta, atbilstoši kuram Apvienotā komiteja ir pilnvarota veikt grozījumus šī Līguma B protokolā.

NOLEMJ:

1. Protokols B jāaizstāj ar tekstu, kāds norādīts šī lēmuma pielikumā.

2. Šis lēmums stājas spēkā 2002. gada 1. janvārī, pieņemot, ka Latvija līdz šim laikam ir paziņojusi Depozitārijam, ka tās nacionālā procedūra, lai lēmums stātos spēkā ir izpildīta. Ja šāda paziņošana notiek pēc 2002. gada 1.janvāra, šis lēmums stājas spēkā mēneša pirmajā dienā, kas seko pēc paziņošanas Depozitārijam.

3. Eiropas brīvas tirdzniecības asociācijas Ģenerālsekretāram jādeponē šī Lēmuma teksts Depozitārijam.

 

B PROTOKOLA I PIELIKUMS

Ievadpiezīmes II pielikuma tabulai 

1. piezīme:

Tabulā doti nepieciešamie nosacījumi visai produkcijai, lai tā tiktu uzskatīta par pietiekami apstrādātu vai pārstrādātu šī Protokola 6. panta izpratnē.

2. piezīme:

2.1. Tabulas pirmās divas ailes ietver iegūtās produkcijas aprakstu. Pirmā ailē norādīts preču pozīcijas numurs vai grupas numurs, kurus izmanto harmonizētajā sistēmā un otrā ailē - preču apraksts, kuru izmanto šajā sistēmā atbilstošajai preču pozīcijai vai grupai. Katram ierakstam pirmajās divās ailēs atbilst 3. vai 4. ailē norādītie noteikumi. Dažos gadījumos, ierakstu pirmajā ailē ievada "ex", tas norāda, ka 3. vai 4. ailes noteikumi attiecas tikai uz to pozīcijas daļu, kura aprakstīta 2. ailē.

2.2. Tur, kur vairāki preču pozīciju numuri tiek grupēti kopā 1.ailē, kā arī tiek dots grupas numurs un produkcijas apraksts 2.ailē, tādējādi, dots vispārīgos jēdzienos, kopīgie noteikumi 3. vai 4. ailēs attiecas uz visu produkciju, kura pēc harmonizētās sistēmas tiek klasificēta kā šīs grupas pozīcija vai uz jebkuru preču pozīciju, kas sagrupēta kopā 1.ailē.

2.3. Ja sarakstā ir atšķirīgi noteikumi attiecībā uz dažādu produkciju vienā preču pozīcijā, katra atkāpe satur aprakstu tai preču pozīcijas daļai, kurai atbilst blakus esošie 3. vai 4.ailes noteikumi.

2.4. Ja ierakstam pirmajās divās ailēs atbilstošie noteikumi ir aprakstīti gan 3. gan 4.ailē, eksportētājs var izvēlēties, kā alternatīvu, pielietot vienu vai otru noteikumu. Ja 4.ailē nav doti izcelsmes noteikumi, jāvadās no 3.ailē minētajiem.

3. piezīme:

3.1. Šī Protokola 6. panta noteikumi attiecībā uz produkciju, kas ir ieguvusi izcelsmes statusu un kura tiek izmantota citas produkcijas iegūšanā, jāpiemēro neatkarīgi no tā vai šis statuss iegūts rūpnīcā, kurā šī produkcija tiek izmantota vai arī citā rūpnīcā Līgumslēdzējas Puses valstī.

 

Piemērs:

8407.preču pozīcijas dzinējs, kuram noteikums nosaka, ka neizcelsmes materiālu, kuri var tikt iestrādāti, vērtība nedrīkst pārsniegt 40% no ex-works cenas, ir izgatavots no 7224.preču pozīcijas "citiem tērauda sakausējumiem, kuri rupji apstrādāti ar kalšanu".

Ja šis kalums ir kalts kādas Puses valstī no neizcelsmes stieņiem, tad kalums jau ir ieguvis izcelsmi, saskaņā ar ex 7224.preču pozīcijas noteikumu. Šis kalums var tikt ieskaitīts dzinēja vērtības aprēķinā kā izcelsmes materiāls neatkarīgi no tā, vai tas ir ražots tajā pašā vai citā rūpnīcā Līgumslēdzējas Puses valstī. Neizcelsmes stieņu vērtība tādējādi netiek ņemta vērā, kad tiek saskaitīta izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība.

3.2. Noteikumi sarakstā atspoguļo minimālo apstrādes vai pārstrādes apjomu, kas nepieciešams, jo lielāka apjoma apstrādes vai pārstrādes veikšana arī piešķir izcelsmes statusu; attiecīgi pretēji - mazāka apjoma apstrādes vai pārstrādes veikšana nevar nodrošināt izcelsmes statusu. Tādējādi, ja noteikumi nodrošina, ka neizcelsmes materiāli noteiktā ražošanas stadijā var tikt izmantoti, šādu materiālu izmantošana agrīnā ražošanas stadijā ir atļauta, bet vēlākā - nē.

3.3. Neietekmējot 3.2. punkta nosacījumus, kas saka, ka "ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem'', tad jebkuras preču pozīcijas materiāli/s (pat materiāli ar to pašu aprakstu un preču pozīciju kā produkts) var tikt izmantoti, tomēr pakļaujot tos specifiskiem ierobežojumiem, kuri arī var būt ietverti noteikumos.

Tomēr izteiciens "ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus materiālus no preču pozīcijas" vai "ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, tai skaitā citiem materiāliem tajā pašā preču pozīcijā kā produkts" nozīmē, ka jebkuras preču pozīcijas materiāli var tikt izmantoti, izņemot tos, kam tāds pats apraksts kā produkcijai saraksta 2.ailē.

3.4. Kad noteikums tabulā nosaka, ka produkcija var tikt ražota no vairāk nekā viena materiāla, tas nozīmē, ka jebkurš viens vai vairāki materiāli var tikt izmantoti. Netiek prasīts, lai tiktu izmantoti visi.

 

Piemērs:

Noteikums par audumu no 5208 līdz 5212 preču pozīcijai nosaka, ka var tikt izmantotas dabīgās šķiedras un var tikt izmantoti, citu materiālu starpā, ķīmiskie materiāli. Tas nenozīmē, ka abiem jābūt izmantotiem; var tikt izmantoti kā viens, tā otrs, vai abi kopā.

3.5. Kad noteikums tabulā nosaka, ka produkcijai jābūt ražotai no noteikta materiāla, tas, acīmredzot, nenoliedz citu materiālu izmantošanu, kuri nevar izpildīt noteikumu tiem piemītošas dabas dēļ (skat. arī piezīmi 6.2. attiecībā uz tekstilu).

 

Piemērs:

1904 preču pozīcijas noteikums par gataviem pārtikas produktiem, kurš īpaši izslēdz labības vai tās atvasinājumu izmantošanu, neliedz izmantot minerālos sāļus, ķimikālijas vai citus papildinājumus, kuri netiek iegūti no labības.

Tomēr, tas neattiecas uz produkciju, kas, lai arī nevar tikt ražota no konkrētā materiāla, kas minēts tabulā, var tomēr tikt izgatavota no līdzīga materiāla agrākā ražošanas stadijā.

 

Piemērs:

Gadījumā, kad ex 62.grupas apģērbs ir izgatavots no neaustajiem materiāliem, ja tiek pieļauta tikai neizcelsmes dzijas izmantošana šai izstrādājumu klasei, nav iespējams sākt ar neausto audumu - pat tad, ja neaustie audumi nevar normāli tikt izgatavoti no dzijas. Šādos gadījumos, sākuma materiāls varētu būt pirms dzijas, tas ir, šķiedras stadijā.

3.6. Ja tabulas noteikumā tiek noteiktas divas procentuālās vērtības neizcelsmes materiālu, kuri var tikt izmantoti, maksimālā satura apzīmēšanai, tad šie procentu rādītāji nevar tikt saskaitīti kopā. Visu izmantoto neizcelsmes materiālu maksimālā vērtība nekad nedrīkst pārsniegt augstāko no dotajiem procentu rādītājiem. Bez tam, individuālie procentu rādītāji nedrīkst tikt pārsniegti attiecībā uz noteiktajiem materiāliem, uz kuriem tie attiecas.

4. piezīme:

4.1. Jēdziens "dabīgās šķiedras" tabulā tiek lietots attiecībā uz šķiedrām, kas nav mākslīgās vai sintētiskās šķiedras. Tas attiecas uz ierobežotu ražošanas stadiju pirms vērpšanas, ieskaitot atkritumus, un, ja nav noteikts citādi, iekļauj šķiedras, kuras ir kārstas, ķemmētas vai citādi pārstrādātas, bet nevērptas.

4.2. Jēdziens "dabīgās šķiedras" ietver 0503. preču pozīcijas zirgu astrus, 5002. un 5003. preču pozīciju zīdu, kā arī 5101. līdz 5105. preču pozīciju vilnas šķiedru, smalkus vai rupjus dzīvnieku matus, 5201. līdz 5203. preču pozīciju kokvilnas šķiedras un citas 5301. līdz 5305. preču pozīciju augu šķiedras.

4.3. Jēdzieni "tekstila pulpa", "ķīmiskie materiāli" un "papīra ražošanas materiāli" tiek lietoti tabulā, attiecībā uz materiālus, kuri nav klasificēti 50. līdz 63. grupās, un kuri var tikt izmantoti mākslīgo, sintētisko vai papīra šķiedru, vai dziju ražošanai.

4.4. Jēdziens "mākslīgā štāpeļšķiedra" tiek lietots attiecībā uz 5501. līdz 5507. preču pozīciju sintētisko vai mākslīgo pavedienu auklu, štāpēļšķiedrām vai atkritumiem.

5. piezīme:

5.1. Gadījumā, ja produkcija tabulā ir nosaukta ar atsauci uz šo Piezīmi, tad tabulas 3.ailes nosacījumi netiek attiecināti uz nevienu tekstila pamatmateriālu, kurš izmantots tās ražošanā un kas, kopā ņemot, sastāda 10% vai mazāk no izmantoto tekstila pamatmateriālu svara (skat. zemāk arī 5.3. un 5.4. piezīmi).

5.2. Tomēr, 5.1.panta pieļāvums var tikt attiecināts tikai uz jaukto produkciju, kura izgatavota no diviem vai vairākiem tekstila pamatmateriāliem.

Zemāk minētie materiāli ir tekstila pamatmateriāli:

- zīds,

- vilna

- rupjie dzīvnieku mati,

- smalkie dzīvnieku mati,

- zirgu astri,

- kokvilna,

- papīra ražošanas materiāli un papīrs,

- lini,

- kaņepāji,

- džuta un citu tekstila lūksnu šķiedras,

- sizāls un citas Agave dzimtas tekstila šķiedras,

- kokosriekstu, abakas, rāmijas un citu tekstilaugu šķiedras,

- sintētiskie pavedieni,

- mākslīgie pavedieni,

- strāvu vadošie pavedieni,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no polipropilēna,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no poliestera,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no poliamīda,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no poliakrilonitrila,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no polimīda,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no politetrafluoroetilēna,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no poli(fenilēna sulfīda),

- sintētiskās štāpeļšķiedras no poli(vinilhlorīda),

- citas sintētiskās štāpeļšķiedras,

- mākslīgās štāpeļšķiedras no viskozas,

- pārējās ķīmiskās štāpeļškiedras,

- no poliuretāna izgatavota šķiedra (dzija), pārklāta ar elastīgu polietera kārtu, gluda vai reljefa,

- no poliuretāna izgatavota šķiedra, pārklāta ar elastīgu poliestera kārtu, gluda vai reljefa,

- 5605 preču pozīcijas (metalizētā šķiedra) produkti, kurā ir alumīnija sloksnes, kas sastāv no alumīnija folijas serdes vai plastmasas plēves serdes, pārklātas ar alumīnija pulveri vai nepārklātas, platumā, kas nepārsniedz 5 mm, saspiestas ar caurspīdīgu vai krāsainu lipīgu materiālu starp plastmasas plēves divām kārtām,

- citi 5605 preču pozīcijas produkti.

 

Piemērs:

5205. preču pozīcijas dzija, izgatavota no 5203. preču pozīcijas kokvilnas šķiedras un 5506. preču pozīcijas sintētiskās štāpeļšķiedras, ir jauktā dzija. Tādējādi, neizcelsmes sintētiskā štāpeļšķiedra, kura neizpilda izcelsmes noteikumus (kuri prasa ražošanu no ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas), var tikt izmantota, ar nosacījumu, ka kopējais svars nepārsniedz līdz 10% no dzijas svara.

 

Piemērs:

5112. preču pozīcijas vilnas audums, kurš izgatavots no 5107. preču pozīcijas vilnas dzijas un 5509. preču pozīcijas sintētiskās štāpeļšķiedras dzijas, ir jaukts audums. Tādējādi, sintētiskā dzija, kura neizpilda izcelsmes noteikumus (kuri prasa ražošanu no ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas), vai vilnas dzija, kura neizpilda izcelsmes noteikumus (kuri prasa ražošanu no nekārstajām vai neķemmētajām un citādi vērpšanai nesagatavotām dabīgajām šķiedrām), vai šo divu kombinācija var tikt izmantota ar nosacījumu, ka to kopējais svars nepārsniedz 10%.

 

Piemērs:

5802. preču pozīcijas cauršūtie tekstila audumi, kuri izgatavoti no 5205. preču pozīcijas kokvilnas dzijas un 5210. preču pozīcijas kokvilnas auduma, tikai tad uzskatāma par jauktu produkcija, ja pats kokvilnas audums ir jaukts audums, kurš ir izgatavots no dzijām, kuras klasificētas divās atsevišķās pozīcijās vai, ja izmantotās kokvilnas dzijas pašas ir jauktas.

 

Piemērs:

Ja attiecīgais cauršūtais tekstila audums būtu izgatavots no 5205. preču pozīcijas kokvilnas dzijas un 5407. preču pozīcijas sintētiskā auduma, tad, izmantotās dzijas ir divi atsevišķi tekstila pamatmateriāli, un cauršūtais tekstila audums, attiecīgi, ir jaukta produkcija.

5.3. Gadījumā, ja audumā iestrādāta "grodota vai negrodota dzija, kura izgatavota no poliuretāna segmentiem ar poliestera lokaniem segmentiem", šis pieļāvums ir 20% attiecībā pret tādu dziju.

5.4. Gadījumā, ja audumi, kuri satur lentu ar alumīnija folijas serdeni vai plastikāta plēves serdeni ar vai bez alumīnija pulvera seguma, kuru platums nepārsniedz 5 mm, kuras no abām pusēm kā sviestmaizē iespiestas ar caurspīdīga vai krāsaina līmmateriāla palīdzību starp diviem plastikāta plēves slāņiem, šis pieļāvums sastāda 30% attiecībā uz šo lentu.

6. piezīme

6.1. Ja tabulā ir atsauce uz šo Piezīmi, tad var tikt izmantoti arī tekstila materiāli (izņemot oderes un starplikas), kas neatbilst šīs tabulas 3.ailes noteikumiem attiecīgajai gatavajai produkcijai, ar nosacījumu, ka tie tiek klasificēti citā pozīcijā, nekā produkcija, un ka to vērtība nepārsniedz 8% no šīs produkcijas ex works cenas.

6.2. Materiāli, kuri netiek klasificēti 50. līdz 63. grupās, var tikt brīvi izmantoti tekstilprodukcijas ražošanai, neatkarīgi no tā vai tie satur vai nesatur tekstilu.

 

Piemērs:

Ja noteikums tabulā nosaka, ka noteiktam tekstila priekšmetam, piemēram, biksēm, jāizmanto dzija, tas neliedz izmantot metāla priekšmetus, piemēram, pogas, jo pogas netiek klasificētas 50. līdz 63. grupās. Tāda paša iemesla dēļ, tas neliedz izmantot rāvējslēdzējus pat tad, ja šie rāvējslēdzēji parasti satur tekstilu.

6.3. Tur, kur tiek piemēroti procentuālie noteikumi, apdares un piederumu vērtībai ir jābūt ņemtai vērā, kad tiek saskaitīta iestrādāto neizcelsmes materiālu vērtība.

7. piezīme

7.1. ''Specifiski procesi'' ex 2707, 2713 līdz 2715, ex 2901, ex 2902 un ex 3403 preču pozīciju izpratnē, ir šādi:

(a) vakuuma destilēšana;

(b) sekundārā destilēšana, precīza frakcionēšana;

(c) krekings;

(d) riformings;

(e) ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;

(f) process, kas satur visas sekojošās operācijas: apstrāde ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrītu; neitralizācija ar sārmiem, atkrāsošana un attīrīšana ar dabīgajām aktīvajām zemēm, aktivizētām zemēm, aktivizētu kokogli vai boksītu;

(g) polimerizācija;

(h) alkilēšana;

(i) izomerizācija.

7.2. 2710, 2711 un 2712 preču pozīciju mērķiem "specifiski procesi" ir:

(a) vakuuma destilēšana;

(b) sekundārā destilēšana, precīza frakcionēšana;

(c) krekings;

(d) riformings;

(e) ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;

(f) process, kas satur visas sekojošās operācijas: apstrāde ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrītu; neitralizācija ar sārmiem, atkrāsošana un attīrīšana ar dabīgajām aktīvajām zemēm, aktivizētām zemēm, aktivizētu kokogli vai boksītu;

(g) polimerizācija;

(h) alkilēšana;

(ij) izomerizācija;

(k) attiecībā uz smagajām eļļām, klasificētajām ex 2710. preču pozīcijā, desulfurizācija ar ūdeņradi, kuras rezultātā apstrādātajos produktos sēra saturs samazinās par 85 procentiem (metode ASTM D 1266-59 T);

(l) attiecībā uz precēm, klasificētām ex 2710.preču pozīcijā - deparafēšana citādā veidā kā ar filtrēšanu;

(m) attiecībā uz smagajām eļļām, klasificētām ex 2710. preču pozīcijā, apstrāde ar ūdeņradi pie spiediena lielāka kā 20 bāri pie temperatūras augstākas kā 2500C, pielietojot katalizatorus atšķirīgus no tiem, kas izsauc desulfurizāciju, ja ūdeņradis veido aktīvu elementu ķīmiskajā reakcijā. Turpmākā ex 2710. preču pozīcijā klasificēto smēreļļu apstrāde ar ūdeņradi (piemēram, hidrogenēšana vai atkrāsošana), lai uzlabotu krāsu vai stabilitāti netiek uzskatīta par specifisku procesu;

(n) attiecībā uz degvieleļļām ex 2710.preču pozīcijā, destilēšana pie atmosfēras spiediena ar nosacījumu, ka atgūtais tilpums, ieskaitot zudumus, ir mazāks par 30 procentiem pie temperatūras ne augstākas kā 3000C pēc ASTM D 86 metodes;

(o) attiecībā uz smagajām eļļām, izņemot gāzeļļas un degvieleļļas, kuras klasificētas ex 2710. preču pozīcijā, apstrāde ar augstfrekvences elektrisko lauku;

(p) attiecībā uz jēlproduktiem, kas klasificēti tikai ex 2712 preču pozīcijā, (citiem kā petrolejas želeja, ozekerīts, lignītvasks vai kūdras vasks, parafīna vasks, ar eļļas saturu mazāku kā 0,75 procenti), eļļas atdalīšana frakcionēti kristalizējot.

7.3. 2707, 2713 līdz 2715, ex 2901, ex 2902 un ex 3403. preču pozīciju nolūkos, vienkāršas operācijas kā attīrīšana, atsāļošana, atūdeņošana, filtrēšana, iekrāsošana, iezīmēšana, naftas produkta, ar noteiktu sēra saturu iegūšana, pievienojot dažādus sēra saturošus savienojumus. Jebkura šo operāciju kombinācija vai līdzīgas operācijas nepiešķir izcelsmi.

 

 

B PROTOKOLA II PIELIKUMS

APSTRĀDES VAI PĀRSTRĀDES OPERĀCIJU SARAKSTS,

KAS VEICAMS AR NEIZCELSMES MATERIĀLIEM,

LAI RAŽOTĀ PRODUKCIJA VARĒTU IEGŪT IZCELSMES STATUSU

Visas sarakstā uzskaitītās preces var arī nebūt iekļautas šajā Līgumā. Tādēļ nepieciešams ņemt vērā citas Līguma daļas.

HS preču

Preces apraksts

Ar neizcelsmes materiāliem veiktā apstrāde

pozīcija

 

vai pārstrāde, lai tie iegūtu izcelsmes statusu

(1)

(2)

(3) vai (4)

1. grupa

Dzīvi dzīvnieki

Visiem dzīvniekiem 1. grupā

   

pilnībā ir izcelsme

2. grupa

Gaļa un pārtikas gaļas

Ražošana, kurā visiem 1. un

 

subprodukti

2. grupas materiāliem ir izcelsme

3. grupa

Zivis un vēžveidīgie,

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem

 

moluski un pārējie ūdens

3. grupas materiāliem ir izcelsme

 

bezmugurkaulnieki

 

ex 4. grupa

Lauksaimniecības

Ražošana, kurā visi lietotie 4. grupas

 

produkti; putnu olas,

materiāli ir ar izcelsmi

 

dabiskais medus,

 
 

dzīvnieku valsts pārtikas

 
 

produkti, kas nav minēti

 
 

vai klasificēti citās preču

 
 

pozīcijās, izņemot:

 

0403

Paniņas, ieraudzēts

Ražošana, kurā:

 

piens un krējums, jogurts,

- visiem 4. grupā izmantotajiem

 

kefīrs un pārējie fermentētie

materiāliem jau ir izcelsme;

 

un skābpiena produkti,

- visām 2009 preču pozīcijas sulām

 

iebiezināts vai

(izņemot ananāsu, citronu un

 

neiebiezināts, ar vai bez

greipfrūtu) jābūt izcelsmei;

 

cukura vai citām

- visu 17. grupā izmantoto materiālu

 

saldinātājvielām vai

vērtība nepārsniedz 30% no

 

aromatizētājvielām, ar

produkcijas ex works cenas

 

vai bez augļiem,

 
 

riekstiem vai kakao

 

ex 5. grupa

Citur neminēti dzīvnieku

Ražošana, kurā visiem 5. grupā

 

izcelsmes produkti,

izmantotajiem materiāliem

 

izņemot:

jau ir izcelsme

ex 0502

Pārstrādāti cūku un

Saru tīrīšana, dezinficēšana,

 

kuiļu sari

šķirošana, izstiepšana

6. grupa

Augoši koki un pārējie

Ražošana, kurā:

 

augi; bumbuļi, saknes un

- visiem 6. grupā izmantotajiem

 

līdzīgas augu daļas; griezti

materiāliem jau ir izcelsme;

 

ziedi un dekoratīvi zaļumi

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 50 % no produkcijas

   

ex works cenas

7. grupa

Pārtikas dārzeņi, sakņaugi

Ražošana, kurā visiem 7. grupā

 

un bumbuļaugi

izmantotajiem materiāliem

   

jau ir izcelsme

8. grupa

Pārtikas augļi un rieksti;

Ražošana, kurā:

 

citrusaugļu un

- visiem augļiem un riekstiem

 

ķirbjaugu mizas

jau ir izcelsme;

   

- visu izmantoto 17. grupas

   

materiālu vērtība nepārsniedz 30 %

   

no produkcijas ex works cenas.

ex 9. grupa

Kafija, tēja, matē un

Ražošana, kurā visiem 9. grupā

 

garšvielas, izņemot:

izmantotajiem materiāliem

   

jau ir izcelsme

0901

Kafija, grauzdēta vai

Ražošana no jebkuras

 

negrauzdēta, ar kofeīnu

preču pozīcijas materiāliem

 

vai bez kofeīna, kafijas

 
 

čaumalas, kafijas

 
 

aizvietotāji ar kafijas

 
 

saturu dažādās proporcijās

 

0902

Tēja, aromatizēta vai

Ražošana no jebkuras preču

 

nearomatizēta

pozīcijas materiāliem

ex 0910

Garšvielu maisījumi

Ražošana no jebkuras preču

   

pozīcijas materiāliem

10. grupa

Graudaugu kultūras

Ražošana, kurā visiem 10. grupā

   

izmantotajiem materiāliem

   

jau ir izcelsme

ex

Miltrūpniecības

Ražošana, kurā visiem graudiem,

11. grupa

produkcija; ciete,

ēdamiem dārzeņiem, saknēm un

 

iesals, inulīns,

citiem 0714 preču pozīcijas

 

kviešu lipeklis,

augiem vai lietotajiem

 

izņemot:

augļiem jau ir izcelsme

ex 1106

Milti, rupja maluma

0708 preču pozīcijas pākšaugu

 

milti un pulveris no

dārzeņu malšana un izžāvēšana

 

žāvētiem, lobītiem

 
 

pākšaugu dārzeņiem,

 
 

kas minēti 0713

 
 

preču pozīcijā

 

12. grupa

Eļļas augu sēklas un

Ražošana, kurā visiem 12. grupā

 

augļi, dažādi graudi,

izmantotajiem materiāliem

 

sēklas, augļi, augi

jau ir izcelsme

 

rūpniecības un medicīnas

 
 

vajadzībām, salmi

 
 

un lopbarība

 

1301

Šellaka, dabiskie sveķi,

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

sveķainas vielas, sveķu

materiālu vērtība nepārsniedz 50 %

 

atlikumi un oleosveķi

no 1301 preču pozīcijas izmantoto

 

(piem., balzāms)

materiālu produkcijas ex works cenas

1302

Augu izcelsmes sulas un

 
 

ekstrakti; pektīni; pektināti

 
 

un pektāti; agars un

 
 

pārējās augu izcelsmes

 
 

līmes un biezinātāji,

 
 

pārveidoti vai nepārveidoti:

 
 

- Augu izcelsmes līme

Ražošana no nepārveidotas

 

un biezinātāji, pārveidoti

augu līmes un sabiezinātājiem

 

- Pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto

   

materiālu vērtība nepārsniedz

   

50 % no produkcijas ex works cenas

14. grupa

Augu izcelsmes materiāli,

Ražošana, kurā visiem 14. grupā

 

augu un dārzeņu produkti,

izmantotajiem materiāliem

 

kas citur nav minēti

jau ir izcelsme

ex

Dzīvnieku vai augu tauki

Ražošana, kurā visus izmantotos

15. grupa

un eļļas un to sašķelšanas

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

produkti, sagatavoti

citā kā produkcijai

 

pārtikas tauki, dzīvnieku

 
 

vai augu vaski, izņemot:

 

1501

Cūku tauki (ieskaitot lardu),

 
 

mājputnu tauki, izņemot

 
 

0209 vai 1503 preču

 
 

pozīcijā minētos

 
 

- Tauki no kauliem

Ražošana no jebkuras citas preču

 

vai atliekām

pozīcijas, izņemot 0203, 0206,

   

0207 vai 0506 preču pozīcijas kauliem

 

- pārējie

Ražošana no gaļas vai ēdamiem

   

subproduktiem no cūkām, kas

   

klasificēti 0203 vai 0206 preču

   

pozīcijā, vai no gaļas, vai ēdamiem

   

gaļas subproduktiem no putnu

   

gaļas preču pozīcijas 0207

1502

Liellopu, aitu un kazu

 
 

tauki, izņemot 1503.

 
 

preču pozīcijā minētos

 
 

- kaulu vai atkritumu

Ražošana no jebkuras citas preču

 

tauki

pozīcijas materiāliem, izņemot materiālus

   

no 0201, 0202, 0204 vai 0206 preču

   

pozīcijas vai kauliem no 0506 preču pozīcijas

 

- pārējie

Ražošana, kurā visiem 2. grupas

   

materiāliem jau ir izcelsme

1504

Zivju un jūras zīdītāju

 
 

tauki un eļļa, kā arī to

 
 

frakcijas, rafinēti vai

 
 

nerafinēti, bet bez

 
 

izmaiņām to ķīmiskajā

 
 

sastāvā:

 
 

- cietās frakcijas

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem,

   

ieskaitot citus 1504 preču pozīcijas materiālus

 

- pārējie

Ražošana, kurā visiem 2. un 3. grupas

   

izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

ex 1505

Rafinēts lanolīns

Ražošana no nepārstrādātas vilnas taukiem

   

no 1505 preču pozīcijas

1506

Pārējie dzīvnieku tauki,

 
 

eļļas un to frakcijas,

 
 

rafinētas vai nerafinētas,

 
 

bez izmaiņām to

 
 

ķīmiskajā sastāvā:

 
 

- cietās frakcijas

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas

   

materiāliem, ieskaitot citus materiālus

   

no 1506 preču pozīcijas

 

- pārējie

Ražošana, kurā visiem 2. grupas

   

izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

1507-1515

Augu eļļas un to frakcijas:

 
 

- sojas, zemes riekstu,

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

palmas, kopras,

materiālus klasificē citā preču

 

palmriekstu, babassu,

pozīcijā nekā produkcija

 

tunga un oitišas eļļas,

 
 

miršu vasks un Japānas

 
 

vasks, jojoba eļļas frakcijas,

 
 

eļļas tehniskām un

 
 

rūpnieciskām vajadzībām,

 
 

izņemot pārtikas produktu

 
 

ražošanu

 
 

- cietās frakcijas,

Ražošana no citiem materiāliem

 

izņemot jojoba eļļu

no 1507 līdz 1515 preču pozīcijai

 

- pārējie

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

1517

Margarīns, dzīvnieku vai

Ražošana, kurā:

 

augu tauku vai eļļu vai

- visiem 2.,4.grupas izmantotajiem

 

dažādu tauku vai eļļu

materiāliem jau ir izcelsme; un

 

frakciju, kas minēti šajā

- visiem augu izcelsmes materiāliem

 

grupā, pārtikas maisījumi

jau ir izcelsme, var arī izmantot 1507,

 

vai produkti, izņemot

1508, 1511 un 1513 preču pozīcijā

 

pārtikas taukus vai eļļas

minētos materiālus

 

vai to frakcijas, kas minētas

 
 

1516 preču pozīcijā

 

16. grupa

Gaļas, zivju un vēžveidīgo,

Ražošana:

 

molusku un pārējo ūdens

- no 1. grupas dzīvniekiem, un/vai

 

bezmugurkaulnieku

- visiem 3. grupas izmantotajiem

 

izstrādājumi

materiāliem ir izcelsme

ex

Cukurs un konditorejas

Ražošana, kurā visus izmantotos

17. grupa

izstrādājumi no cukura,

materiālus klasificē citā preču

 

izņemot:

pozīcijā nekā produkcija

ex 1701

Cukurniedru vai

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

cukurbiešu cukurs,

17. grupas materiālu vērtība

 

ķīmiski tīra saharoze,

nepārsniedz 30 % no produkcijas

 

cietā stāvoklī, ar

ex works cenas

 

aromātiskām un

 
 

krāsojošām piedevām

 

1702

Pārējie cukura veidi,

 
 

ieskaitot ķīmiski tīru

 
 

laktozi, maltoze, glikoze

 
 

un fruktoze cietā stāvoklī;

 
 

cukura sīrups bez

 
 

aromātiskām vai

 
 

krāsojošām piedevām;

 
 

mākslīgais medus,

 
 

sajaukts vai nesajaukts

 
 

ar dabīgo medu;

 
 

grauzdēts cukurs

 
 

- Ķīmiski tīra fruktoze

Ražošana no citu grupu materiāliem,

 

un maltoze

ieskaitot citus materiālus

   

no 1702 preču pozīcijas

 

- pārējie cukura veidi

Ražošana, kurā visu 17. grupas

 

cietā stāvoklī, ar

izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz

 

aromātiskām vai

30 % no produkcijas ex works cenas

 

krāsojošām piedevām

 
 

- pārējie

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem

   

materiāliem jau ir izcelsme

ex 1703

Melase, kas iegūta

Ražošana, kurā visu 17. grupas

 

cukura rafinēšanas

izmantoto materiālu vērtība

 

rezultātā, ar

nepārsniedz 30 % no produkcijas

 

aromātiskām vai

ex works cenas

 

krāsojošām piedevām

 

1704

Konditorejas izstrādājumi

Ražošana, kurā:

 

no cukura (tai skaitā

- visus izmantotos materiālus klasificē

 

baltā šokolāde) bez

citā preču pozīcijā nekā produkcija;

 

kakao piedevas

- visu izmantoto 17. grupas materiālu

   

vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas

   

ex works cenas

18. grupa

Kakao un kakao

Ražošana, kurā:

 

izstrādājumi

- visus izmantotos materiālus klasificē

   

citā preču pozīcijā nekā produkcija;

   

- visu izmantoto 17. grupas materiālu

   

vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas

   

ex works cenas

1901

Iesala ekstrakts;

 
 

pārtikas izstrādājumi

 
 

no miltiem, putraimiem,

 
 

rupja maluma miltiem,

 
 

cietes vai iesala ekstrakta,

 
 

kas nesatur vai satur

 
 

mazāk nekā 40% kakao,

 
 

pārrēķinot uz pilnīgi

 
 

attaukotu pamatu, citā

 
 

vietā neminēti; pārtikas

 
 

izstrādājumi no izejvielām,

 
 

kas minētas 0401 līdz

 
 

0404 preču pozīcijā, kas

 
 

nesatur vai satur mazāk

 
 

nekā 5% kakao, pārrēķinot

 
 

uz pilnīgi attaukotu pamatu,

 
 

citā vietā neminēti:

 
 

- Iesala ekstrakts

Ražošana no 10. grupā minētajām

   

graudaugu kultūrām

 

- Pārējie

Ražošana, kurā:

   

- visus izmantotos materiālus klasificē

   

citā preču pozīcijā nekā produkcija;

   

- jebkura cita 17. grupas materiāla

   

vērtība nepārsniedz 30% no

   

produkcijas ex works cenas

1902

Makaronu izstrādājumi,

 
 

vārīti vai nevārīti, ar

 
 

pildījumu (gaļa vai citi

 
 

produkti) vai bez tā, vai

 
 

sagatavoti ar citu

 
 

paņēmienu, kā spageti,

 
 

makaroni, nūdeles, lazanja,

 
 

gnoči, ravioli, kanneloni;

 
 

kuskussmakaroni,

 
 

sagatavoti vai nesagatavoti:

 
 

- kas satur 20 %

Ražošana, kurā visai izmantotajai

 

(no svara) vai mazāk gaļas,

labībai un tās atvasinājumiem

 

gaļas subproduktu,

(izņemot cietos kviešus un

 

zivju vai vēžveidīgo

tā atvasinājumus) jau ir izcelsme

 

vai molusku

 
 

- kas satur vairāk nekā

Ražošana, kurā:

 

20 % (no svara) gaļas,

- visai izmantotajai labībai un tās

 

gaļas subproduktu, zivju

atvasinājumiem (izņemot cietos

 

vai vēžveidīgo vai molusku

kviešus un tā atvasinājumus)

   

jau ir izcelsme;

   

- visiem 2. un 3. grupas izmantotajiem

   

materiāliem jau ir izcelsme

1903

Tapioka un tās aizstājēji,

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas

 

kas pagatavoti no cietes

materiāliem, izņemot 1108 preču

 

pārslu, graudu, putraimu,

pozīcijā klasificēto kartupeļu cieti

 

kliju formā vai līdzīgā formā

 

1904

Gatavi pārtikas produkti,

Ražošana, kurā:

 

kas iegūti uzpūšot vai

- neizmanto 1806 preču pozīcijā

 

apgrauzdējot graudus vai

minētos materiālus;

 

graudu produktus (piem.,

- kurā visai izmantotajai labībai

 

kukurūzas pārslas);

un miltiem (izņemot ziemas kviešus un

 

pārējie graudaugi, izņemot

Zea indurata kukurūza un tās

 

kukurūzu, graudu vai

atvasinājumus) jau ir izcelsme pilnībā;

 

pārslu veidā, vai citādā

- kurā visu 17. grupas izmantoto

 

veidā apstrādāti graudi

materiālu vērtība nepārsniedz 30 %

 

(izņemot miltus,

no produkcijas ex works cenas

 

putraimus un rupja

 
 

maluma miltus) iepriekš

 
 

novārīti vai sagatavoti

 
 

citā veidā, citur neminēti

 

1905

Maizes un miltu

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas

 

izstrādājumi ar vai bez

materiāliem, izņemot 11. grupas materiālus

 

kakao piedevas;

 
 

vafeļu diski, tukšas

 
 

kapsulas, kuras izmanto

 
 

farmācijā, vafeles,

 
 

rīspapīrs un līdzīgi produkti

 

ex

Izstrādājumi no dārzeņiem,

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem

20. grupa

augļiem, riekstiem vai

augļiem, riekstiem un dārzeņiem

 

citām augu daļām, izņemot:

jau ir izcelsme pilnībā

ex 2001

Jamsi, etiķī vai etiķskābē

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

sagatavoti vai konservēti

materiālus klasificē citā preču

 

saldie kartupeļi, kuru

pozīcijā nekā produkcija

 

saturā ir vismaz 5% ciete

 

ex 2004 un

Bez etiķa vai etiķskābes

Ražošana, kurā visus izmantotos

ex 2005

sagatavoti vai konservēti

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

kartupeļi miltu, rupja

citā nekā produkcijai

 

maluma miltu vai

 
 

pārslu veidā

 

2006

Dārzeņi, augļi, rieksti,

Ražošana, kurā visu 17. grupas

 

augļu mizas un pārējās

izmantoto materiālu vērtība

 

augļu daļas, konservētas

nepārsniedz 30 % no produkcijas

 

cukurā (žāvētas,

ex woks cenas

 

iecukurotas vai glazētas)

 

2007

Džemi, augļu želejas,

Ražošana, kurā:

 

marmelādes, augļu vai

- visus izmantotos materiālus klasificē

 

riekstu biezeņi vai pastas,

preču pozīcijā, citā nekā produkcijai;

 

termiski apstrādātas, ar

- visu 17. grupas izmantoto materiālu

 

vai bez cukura vai citu

vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas

 

saldinātājvielu piedevas

ex woks cenas

ex 2008

- Rieksti bez spirta vai

Ražošana, kurā izcelsmes riekstu

 

cukura piedevas

un eļļas sēklu no 0801, 0802 un

   

1202 līdz 1207 preču pozīcijas vērtība

   

pārsniedz 60 % no ex works cenas

 

- Zemesriekstu sviests,

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

uz graudaugu pamata

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

veidots maisījums;

citā kā produkcijai

 

palmu kodoli;

 
 

(kukurūza)

 
 

- Pārējie, izņemot

Ražošana, kurā:

 

augļus un riekstus,

- visus izmantotos materiālus klasificē

 

kas nav gatavoti vārot,

preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

 

tvaicējot vai vārot ūdenī,

- jebkura izmantotā 17. grupas materiāla

 

bez cukura, sasaldēti

vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas

   

ex works cenas

2009

Augļu sulas, dārzeņu

Ražošana, kurā:

 

sulas, ieskaitot vīnogu

- visus izmantotos materiālus klasificē

 

misu, neraudzētas, bez

citā preču pozīcijā nekā produkcija;

 

spirta piedevas, ar vai

- jebkura izmantotā 17. grupas materiāla

 

bez cukura vai citām

vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas

 

saldinātājvielām

ex woks cenas

ex

Jaukti pārtikas

Ražošana, kurā visus izmantotos

21. grupa

produkti, izņemot:

materiālus klasificē citā preču

   

pozīcijā nekā produkciju

2101

Kafijas, tējas, matē,

Ražošana, kurā:

 

grauzdētu cigoriņu un

- visus izmantotos materiālus klasificē

 

citu kafijas aizvietotāju

citā preču pozīcijā nekā produkciju;

 

ekstrakti, esences un

- cigoriņiem jau jābūt izcelsmei pilnībā

 

koncentrāti uz kafijas

 
 

tējas vai matē pamata,

 
 

grauzdēti cigoriņi un

 
 

citi kafijas aizvietotāji,

 
 

to ekstrakti un koncentrāti

 

2103

Produkti mērču

 
 

gatavošanai un gatavas

 
 

mērces; jauktas piedevas

 
 

un garšvielas; sinepju

 
 

pulveris un smelkne un

 
 

gatavas sinepes:

 
 

- Produkti mērču

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

gatavošanai un gatavas

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

mērces; jauktas piedevas

citā nekā produkciju. Tomēr var izmantot

 

un garšvielas

sinepju pulveri, miltus un gatavas sinepes

 

- sinepju pulveris un

Ražošana no jebkuras preču

 

gatavas sinepes

pozīcijas materiāliem

ex 2104

Gatavas zupas un

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas

 

buljoni un produkti

materiāliem, izņemot 2002 līdz

 

to sagatavošanai

2005 preču pozīcijās minētos jau

   

sagatavotus vai konservētus dārzeņus

2106

Pārtikas produkti,

- Ražošana, kurā visus izmantotos

 

kas citur nav minēti

materiālus klasificē preču pozīcijā,

   

citā nekā produkcijai;

   

- jebkura izmantotā 17. grupas materiāla

   

vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas

   

ex woks cenas

ex

Bezalkoholiskie,

Ražošana, kurā:

22. grupa

alkoholiskie dzērieni

- visus izmantotos materiālus klasificē preču

 

un etiķis, izņemot:

pozīcijā, citā kā produkcijai;

   

- visas vīnogas jeb to frakcijas,

   

kas tiek lietotas ir jau ar izcelsmi

2202

Ūdeņi, ieskaitot

Ražošana, kurā:

 

minerālūdeņus un

- visus izmantotos materiālus klasificē

 

gāzētos ūdeņus ar

preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

 

cukura vai citu

- visu 17. grupā izmantoto materiālu

 

saldinātājvielu vai

vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas

 

aromātisko vielu piedevu,

ex works cenas un;

 

un pārējie bezalko-

- jebkurai izmantotajai augļu sulai

 

holiskie dzērieni,

(izņemot ananāsu, citronu un greipfrūtu

 

izņemot augļu un

sulu) jau ir izcelsme

 

dārzeņu sulas, kas

 
 

minētas 2009 preču

 
 

pozīcijā

 

2207

Nedenaturēts etilspirts

Ražošana:

 

ar spirta tilpumkoncentrāciju

- kurā izmanto materiālus, kas nav

 

80% un vairāk; etilspirts

klasificēti 2207 vai 2208 preču pozīcijā

 

un pārējie jebkura

- visām vīnogām vai visiem materiāliem,

 

stipruma spirti, denaturēti

kas atvasināti no vīnogām, jābūt izcelsmei

   

pilnībā, vai ja visi pārējie lietotie produkti

   

jau ir izcelsmes, araku drīkst lietot

   

līdz 5 % no tilpuma

2208

Nedenaturēts etilspirts

Ražošana, kurā:

 

ar spirta tilpumkon-

- izmanto materiālus, kas nav

 

centrāciju mazāk nekā

klasificēti 2207 un 2208 preču pozīcijā;

 

80%; stiprie alkoholiskie

- visām vīnogām vai visiem materiāliem,

 

dzērieni, liķieri, un

kas atvasināti no vīnogām, jābūt

 

pārējie alkoholiskie dzērieni

izcelsmei pilnībā, vai ja visi pārējie

   

lietotie produkti jau ir izcelsmes, araku

   

drīkst lietot līdz 5 % no tilpuma

ex

Pārtikas rūpniecības

Ražošana, kurā visus izmantotos

23. grupa

atliekas, gatavā

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

dzīvnieku barība,

citā kā produkcijai

 

izņemot:

 

ex 2301

Cilvēku uzturā nederīga

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem

 

vaļa gaļa; cilvēku uzturā

2. un 3. grupas materiāliem

 

nederīgi no zivīm vai

ir izcelsme pilnībā

 

vēžveidīgajiem, moluskiem

 
 

vai ūdens bezmugur-

 
 

kaulniekiem iegūti milti,

 
 

rupja maluma milti

 
 

un granulas

 

ex 2303

Cietes ražošanas

Ražošana, kurā visai izmantotajai

 

atlikumi no kukurūzas

kukurūzai ir izcelsme pilnībā

 

(izņemot koncentrētus

 
 

graudu mērcēšanas

 
 

šķidrumus) ar

 
 

olbaltumvielu saturu,

 
 

pārrēķinot sausnā,

 
 

vairāk nekā 40%

 

ex 2306

Eļļas rauši un pārējie

Ražošana, kurā visām olīvām ir

 

cietie atlikumi, kas iegūti

izcelsme pilnībā

 

olīveļļas ekstrakcijas

 
 

rezultātā, kas satur 3%

 
 

vai vairāk olīveļļas

 

2309

Produkti, kurus izmanto

Ražošana, kurā

 

dzīvnieku barībai

- visiem graudiem, cukuriem, melasei,

   

pienam un izmantotajai gaļai jau ir izcelsme un;

   

- kurā visiem 3. grupas materiāliem

   

jau ir izcelsme

ex

Tabaka un rūpnieciskie

Ražošana, kurā visiem 24. grupas

24. grupa

tabakas aizstājēji,

materiāliem jau ir izcelsme

 

izņemot:

 

2402

Cigāri, cigāri ar

Ražošana, kurā vismaz 70 % no

 

nogrieztiem galiem,

tabakas svara vai no 2401 preču

 

cigarellas, cigaretes

pozīcijā minētajām tabakas

 

no tabakas vai tabakas

atliekām jau ir izcelsme

 

aizstājējiem

 

ex 2403

Smēķējamā tabaka

Ražošana, kurā vismaz 70 % no

   

tabakas svara vai no 2401 preču pozīcijā

   

minētajām tabakas atliekām jau ir izcelsme

ex

Sāls; sērs; zemes

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

25. grupa

un akmens; apmešanas

klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

materiāli, kaļķi un

 
 

cements izņemot:

 

ex 2504

Dabīgais kristāliskais

Dabīgā kristāliskā grafīta oglekļa satura

 

grafīts, ar bagātinātu

bagātināšana, attīrīšana un malšana

 

oglekļa saturu, attīrīts

 
 

un malts

 

ex 2515

Marmors, sazāģēts vai

Marmora (pat agrāk jau zāģēta), kura

 

citādi apstrādāts taisnstūra

biezums pārsniedz 25 cm, zāģēšana

 

(to skaitā kvadrāta) blokos

vai sadalīšana citā veidā

 

vai plātnēs līdz 25 cm

 
 

biezumam

 

ex 2516

Granīts, porfīrs, bazalts,

Akmens (pat agrāk jau zāģēta), kura

 

smilšakmens un pārējie

biezums pārsniedz 25 cm, zāģēšana

 

akmeņi monumentiem

vai sadalīšana citā veidā

 

un celtniecībai, sazāģēti

 
 

vai citādi apstrādāti

 
 

taisnstūrveida (to skaitā

 
 

kvadrāta) blokos vai

 
 

plātnēs līdz 25 cm

 
 

biezumam

 

ex 2518

Kalcinēts dolomīts

Nekalcinēta dolomīta kalcinēšana

ex 2519

Drupināts dabiskais

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

magnija karbonāts

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

(magnezīts), kas

citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot

 

hermētiski noslēgts

dabīgo magnija karbonātu (magnezītu)

 

konteineros, un magnija

 
 

oksīds, ar vai bez

 
 

piemaisījumiem, citi kā

 
 

kausēts magnēzijs vai

 
 

pārdedzinātais

 
 

(aglomerētais) magnēzijs

 

ex 2520

Zobārstniecībai īpaši

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 

sagatavots ģipsis

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

ex 2524

Dabīgās azbesta šķiedras

Ražošana no azbesta koncentrāta

ex 2525

Vizlas pulveris

Vizlas vai vizlas atbiru malšana

ex 2530

Krāszemes, kalcinētas

Krāszemju kalcinēšana vai malšana

 

vai pulverizētas (maltas)

 

26. grupa

Rūdas, sārņi un pelni

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

   

klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

ex

Minerālais kurināmais,

Ražošana, kurā visus izmantotos

27. grupa

minerāleļļas un tās

materiālus klasificē preču pozīcijā

 

pārtvaices produkti;

citā kā produkcijai

 

bitumenvielas;

 
 

minerālvasks; izņemot:

 

ex 2707

Eļļas, kurās aromātisko

Attīrīšanas operācijas un/vai viens

 

sastāvdaļu svars

vai vairāki specifiski procesi(1)

 

pārsniedz nearomātisko

vai

 

sastāvdaļu svaru,

Citas procedūras, kurās visus izmantotos

 

analoģiskas minerāleļļām,

materiālus klasificē preču pozīcijās,

 

kas iegūtas akmeņogļu

citās kā produkcija, tomēr materiāli no

 

darvas augsttemperatūras

tās pašas preču pozīcijas var būt izmantoti,

 

pārtvaices rezultātā, no

ja to vērtība nepārsniedz 50 % no

 

kura tilpuma vairāk

produkcijas ex works cenas

 

par 65% destilē 250¼ C

 
 

(to skaitā naftas spirtu

 
 

un benzola maisījumi)

 
 

izmantošanai kā motoru

 
 

degvielu un apkurei

 

ex 2709

Naftas eļļa iegūta no

Destruktīva bitumenminerālu destilācija

 

bitumenminerāliem

 

2710

Naftas eļļas un no

Attīrīšanas operācijas un/vai viens

 

bitumenminerāliem

vai vairāki specifiski procesi(2)

 

iegūtas eļļas, izņemot

vai

 

neapstrādātas eļļas; citā

citas darbības, kurās visus izmantotos

 

vietā neminēti produkti,

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

kas satur 70% vai

citā kā produkcijai, tomēr materiāli no tās

 

vairāk naftas eļļas, vai

pašas preču pozīcijas var tikt izmantoti,

 

no bitumenminerāliem

ja to vērtība nepārsniedz 50 % no

 

iegūtas eļļas, kas ir šo

produkcijas ex works cenas

 

produktu pamat-

 
 

sastāvdaļas; eļļas atkritumi

 

2711

Naftas gāzes un pārējie

Rafinēšanas procesi un citi

 

gāzveida ogļūdeņraži

specifiski procesi (2)

   

vai

   

Citas procedūras, kurās visus izmantotos

   

materiālus klasificē preču pozīcijās,

   

citās kā produkcija, tomēr materiāli no tās

   

pašas preču pozīcijas var būt izmantoti,

   

ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas

   

ex works cenas

2712

Naftas vazelīns,

Rafinēšanas procesi un citi

 

parafīna vasks,

specifiski procesi(2)

 

mikrokristāliskais

vai

 

naftas vasks, ogļu

Citas procedūras, kurās visus izmantotos

 

putekļu vasks, ozokerīts,

materiālus klasificē preču pozīcijās,

 

lignītvasks, kūdras vasks

citās kā produkcijai, tomēr materiāli

 

un pārējie minerālvaski

no tās pašas preču pozīcijas var būt

 

un līdzīgi produkti, kas

izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz

 

iegūti sintēzes vai citu

50 % no produkcijas ex works cenas

 

procesu rezultātā,

 
 

krāsoti vai nekrāsoti

 

2713

Naftas kokss, naftas

Rafinēšanas procesi un citi

 

bitumens un pārējie

specifiski procesi(1)

 

naftas produktu vai

vai

 

no bitumenminerāliem

Citas procedūras, kurās visus izmantotos

 

iegūto produktu

materiālus klasificē preču pozīcijās,

 

pārstrādes atlikumi

citās kā produkcijai, tomēr materiāli

   

no tās pašas preču pozīcijas var būt izmantoti,

   

ja to vērtība nepārsniedz 50 % no

   

produkcijas ex works cenas

2714

Dabīgs bitumens un

Rafinēšanas procesi un citi

 

asfalts, bitumena vai

specifiski procesi1

 

naftas slānekļi un darvas

vai

 

smiltis, asfaltīti un

Citas procedūras, kurās visus izmantotos

 

asfalta ieži

materiālus klasificē preču pozīcijās,

   

citās kā produkcijai, tomēr materiāli no

   

tās pašas preču pozīcijas var būt izmantoti,

   

ja to vērtība nepārsniedz 50 % no

   

produkcijas ex works cenas

2715

Bitumena maisījumi,

Rafinēšanas procesi un citi

 

kuru pamatā ir dabīgs

specifiski procesi(1)

 

asfalts, dabīgs bitumens,

vai

 

naftas bitumens,

Citas procedūras, kurās visus izmantotos

 

minerāldarva un minerāl-

materiālus klasificē preču pozīcijās,

 

darvas piķis (piemēram,

citās kā produkcijai, tomēr materiāli

 

bitumena mastika,

no tās pašas preču pozīcijas var būt

 

asfalta bitumena atliekas)

izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 %

   

no produkcijas ex works cenas

ex

Neorganiskās ķīmijas

Ražošana, kurā visus izmantotos

28. grupa

produkti; dārgmetālu un

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

retzemju metālu,

citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot

 

radioaktīvo elementu

tajā pat preču pozīcijā klasificētos

 

vai izotopu organiskie

materiālus, ja to vērtība nepārsniedz

 

un neorganiskie

20% no produkcijas ex works cenas

 

savienojumi; izņemot:

 

ex 2805

"Mischmetall"

Ražošana elektrolītiski un termiski

   

apstrādājot, kurā visu izmantoto

   

materiālu vērtība nepārsniedz 50%

   

no produkcijas ex works cenas

ex 2811

Sēra trioksīds

Ražošana no sēra dioksīda

     
     
     
     

ex 2833

Alumīnija sulfāts

Ražošana, kurā visu izmantoto

   

materiālu vērtība nepārsniedz 50%

   

no produkcijas ex works cenas

ex 2840

Nātrija perborāts

Ražošana no nātrija tetraborāta

   

pentahidrāta

     
     
     

ex

Organiskie ķīmiskie

Ražošana, kurā visus izmantotos

29. grupa

savienojumi; izņemot:

materiālus klasificē preču pozīcijā,

   

citā kā produkcija. Tomēr var izmantot

   

materiālus, kas klasificēti tajā pat

   

preču pozīcijā, nodrošinot, ka

   

materiālu vērtība nepārsniedz 20 %

   

no produkcijas ex works cenas

Ex 2901

Acikliskie ogļūdeņraži,

Rafinēšanas procesi un citi

 

kurus lieto enerģijai

specifiski procesi (1)

 

vai kā kurināmo

vai

   

Citas procedūras, kurās visus

   

izmantotos materiālus klasificē

   

preču pozīcijās, citās kā produkcijai,

   

tomēr materiāli no tās pašas preču

   

pozīcijas var būt izmantoti, ja to

   

vērtība nepārsniedz 50 % no

   

produkcijas ex works cenas

ex 2902

Ciklāni un ciklēni (kas

Rafinēšanas procesi un citi

 

nav azulēni), benzols,

specifiski procesi (1)

 

toluols, ksiloli, kurus

vai

 

izmanto enerģijai vai

Citas procedūras, kurās visus izmantotos

 

kā kurināmo

materiālus klasificē preču pozīcijās, citās

   

kā produkcijai, tomēr materiāli no

   

tās pašas preču pozīcijas var būt

   

izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz

   

50 % no produkcijas ex works cenas

ex 2905

Šīs preču pozīcijas

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas

 

spirti, kā arī etilspirta

materiāliem, ieskaitot citus 2905

 

vai metālu spirti

preču pozīcijā klasificētos. Tomēr var

   

izmantot šīs preču pozīcijas metāla

   

spirtus, nodrošinot, ka to vērtība

   

nepārsniedx 20% no produkcijas

   

ex works cenas

2915

Piesātinātas acikliskās

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas

 

monokarbonskābes un

materiāliem. Tomēr 2915 un

 

to anhidrīdi, halogēnanhidrīti,

2916 preču pozīciju visu izmantoto

 

peroksīdi un peroksiskābes;

materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt

 

šo savienojumu

20% no produkcijas ex works cenas

 

halogenētie, sulfurētie,

 
 

nitrētie un nitrozētie

 
 

atvasinājumi

 

ex 2932

- Cikliskie ēteri un to

Ražošana no jebkuras pozīcijas

 

halogenētie, sulfurētie,

materiāliem. Tomēr visu 2909

 

nitridētie un nitrozētie

preču pozīcijā klasificēto materiālu

 

atvasinājumi

vērtība nedrīkst pārsniegt 20%

   

no produkcijas ex works cenas

 

- Cikliskie acetāti un

Ražošana no jebkuras preču

 

cikliskie pusacetāti, kā

pozīcijas materiāliem

 

arī to halogenētie, sulfētie,

 
 

nitridētie un nitrozētie

 
 

atvasinājumi

 

2933

Heterocikliskie savienojumi,

Ražošana no jebkuras preču

 

kas satur tikai slāpekļa

pozīcijas materiāliem. Tomēr visu

 

heteroatomu (us)

2932 un 2933 preču pozīcijās

   

izmantoto materiālu vērtība

   

nedrīkst pārsniegt 20% no

   

produkcijas ex works cenas

2934

Nukleīnskābes un to

Ražošana no jebkuras preču

 

sāļi; neatkarīgi no tā,

pozīcijas materiāliem. Tomēr

 

vai to ķīmiskais sastāvs

visu 2932, 2933 un 2934 preču

 

ir noteikts; pārējie

pozīcijās izmantoto materiālu

 

heterocikliskie savienojumi

vērtība nedrīkst pārsniegt 20%

   

no produkcijas ex works cenas

ex 2939

Magoņu stiebru

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

koncentrāts, kas satur

materiālu vērtība nepārsniedz

 

ne mazāk kā 50%

40 % no produkcijas ex works cenas

 

alkaloīdu

 

ex

Farmācijas produkti;

Ražošana, kurā visus izmantotos

30. grupa

izņemot:

materiālus klasificē preču pozīcijā,

   

citā kā produkcijai. Tomēr drīkst

   

izmantot tajā pat preču pozīcijā

   

klasificētos materiālus, nodrošinot,

   

ka to vērtība nepārsniedz

   

20% ex works cenas

3002

Cilvēku asinis; dzīvnieku

 
 

asinis, kas sagatavotas

 
 

terapijas, profilakses

 
 

vai diagnostikas vajadzībām;

 
 

antiserumi un pārējās

 
 

asins frakcijas un modificēti

 
 

imunoloģiskie produkti,

 
 

kuri ir vai nav iegūti

 
 

biotehnoloģiskos procesos;

 
 

vakcīnas, toksīni,

 
 

mikroorganismu kultūras

 
 

(izņemot raugus) un

 
 

līdzīgi produkti:

 
 

- Produkti, kas sastāv

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas

 

no divām vai vairākām

materiāliem, to skaitā no citiem

 

sastāvdaļām, kas sajauktas

3002.preču pozīcijas materiāliem.

 

terapijas vai profilakses

Var izmantot šī apraksta materiālus,

 

vajadzībām, vai nesajaukta

nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz

 

produkcija šīm pašām

20% no produkcijas ex works cenas

 

vajadzībām, fasēta

 
 

precīzās devās vai formās

 
 

vai iesaiņota

 
 

mazumtirdzniecībai

 
 

- Pārējie:

 
 

-- Cilvēku asinis

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas

   

materiāliem, to skaitā no citiem

   

3002 preču pozīcijas materiāliem.

   

Var izmantot šī apraksta materiālus,

   

nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz

   

20% no produkcijas ex works cenas

 

- Terapijas un profilakses

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas

 

vajadzībām sagatavotas

materiāliem, to skaitā no citiem

 

dzīvnieku asinis

3002 preču pozīcijas materiāliem.

   

Var izmantot šī apraksta materiālus,

   

nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz

   

20% no produkcijas ex works cenas

 

- Asins daļas, citas kā i

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas

 

mūnserumi, hemoglobīns

materiāliem, to skaitā no citiem

 

un serumglobulīns

3002 preču pozīcijas materiāliem.

   

Var izmantot šī apraksta materiālus,

   

nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz

   

20% no produkcijas ex works cenas

 

- Hemoglobīns, asins

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas

 

globulīns un serumglobulīns

materiāliem, to skaitā no citiem

   

3002 preču pozīcijas materiāliem.

   

Var izmantot šī apraksta materiālus,

   

nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz

   

20 % no produkcijas ex works cenas

 

- Pārējie

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas

   

materiāliem, to skaitā no citiem

   

3002 preču pozīcijas materiāliem.

   

Var izmantot šī apraksta materiālus,

   

nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz

   

20% no produkcijas ex works cenas

3003

Medikamenti (izņemot

 

un 3004

3002, 3005 un 3006

 
 

preču pozīcijas):

 
 

- Iegūti no amikamicīna

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

no 2941 preču pozīcijas

materiālus klasificē preču pozīcijā,

   

citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot

   

3003 vai 3004 preču pozīciju materiālus,

   

nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz

   

20% no produkcijas ex works cenas

 

- Pārējie

Ražošana, kurā:

   

- visus izmantotos materiālus klasificē

   

preču pozīcijā, citā kā produkcijai.

   

Tomēr var izmantot 3003 vai 3004

   

preču pozīciju materiālus, nodrošinot,

   

ka to vērtība nepārsniedz 20% no

   

produkcijas ex works cenas un;

   

visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 50% no produkcijas

   

ex works cenas

ex 3006

Farmācijas produkti,

Produktu izcelsme tās izcelsmes

 

kas minēti šīs grupas

klasifikatorā tiks saglabāta

 

4(k).piezīmē.

 

ex

Mēslojumi, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos

31. grupa

 

materiālus klasificē preču pozīcijā,

   

citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot

   

tajā pat preču pozīcijā klasificētos

   

materiālus, nodrošinot, ka to vērtība

   

nepārsniedz 20% no produkcijas

   

ex works cenas

ex 3105

Minerālie vai ķīmiskie

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

mēslojumi, kas satur

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

divus vai trīs barojošus

citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot

 

elementus: slāpekli,

tajā pat preču pozīcijā klasificētos

 

fosforu un kāliju: pārējie

materiālus, nodrošinot, ka to vērtība

 

mēslojumi; šīs grupas

nepārsniedz 20% no produkcijas

 

preces tabletēs un

ex works cenas

 

citās līdzīgās formās vai

 
 

iepakojumā, kura svars

 
 

nepārsniedz 10 kg, izņemot:

 
 

- Nātrija nitrātu

- visu izmantoto materiālu

 

- Kalcija cianamīdu

vērtība nepārsniedz 50% no

 

- Kālija sulfātu

produkcijas ex works cenas

 

- Magnēzija kālija sulfātu

 

ex

Miecvielu un

Ražošana, kurā visus izmantotos

32. grupa

krāsošanas ekstrakti;

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

tanīni un to atvasinājumi;

citā kā produkcijai. Tomēr var

 

pigmenti un pārējās

izmantot tajā pat preču pozīcijā

 

krāsvielas; krāsas un

klasificētos materiālus, nodrošinot,

 

lakas; tepes un pārējās

ka to vērtība nepārsniedz 20% no

 

mastikas; tinte; izņemot

produkcijas ex works cenas

ex 3201

Tanīni un to sāļi, ēteri

Ražošana no augu izcelsmes

 

un esteri un pārējie

tanīna ekstraktiem

 

atvasinājumi

 
     
     

3205

Krāsu lakas;

Ražošana no jebkuras preču

 

uz to pamata izgatavotie

pozīcijas materiāliem, izņemot

 

preparāti, kas minēti šīs

3203, 3204 un 3205. Tomēr var

 

grupas 3.piezīmē(3)

izmantot 3205 preču pozīcijas

   

materiālus, nodrošinot, ka to

   

vērtība nepārsniedz 20% no

   

produkcijas ex works cenas

ex

Ēteriskās eļļas un

Ražošana, kurā visus izmantotos

33. grupa

rezinoīdi; parfimērijas,

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

kosmētikas un tualetes

citā kā produkcijai. Tomēr var

 

līdzekļi; izņemot:

izmantot tajā pat preču pozīcijā

   

klasificētos materiālus, nodrošinot,

   

ka to vērtība nepārsniedz 20% no

   

produkcijas ex works cenas

3301

Ēteriskas eļļas

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas

 

(atbrīvotas vai

materiāliem, to skaitā no šīs

 

neatbrīvotas no terpēniem),

pašas preču pozīcijas citas

 

to skaitā cietās un attīrītās;

"grupas" (4) materiāliem. Tomēr var

 

rezinoīdi; ekstraktāti

izmantot tās pat grupas materiālus,

 

oleorezīni; ēterisko eļļu

nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20%

 

koncentrāti taukos,

no produkcijas ex works cenas

 

negaistošās eļļās, vaskos

 
 

vai līdzīgās vielās, kas

 
 

iegūti šķīdināšanas vai

 
 

ziedu ekstrahēšanas ceļā;

 
 

terpēnu blakusprodukti,

 
 

kas iegūti atbrīvojot

 
 

ēteriskās eļļas no terpēniem;

 
 

ēterisko eļļu ūdens destilāti

 
 

un ūdens šķīdumi

 

ex

Ziepes, virsmaktīvās

Ražošana, kurā visus izmantotos

34. grupa

organiskās vielas,

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

mazgāšanas un

citā kā produkcija. Tomēr var izmantot

 

eļļošanas līdzekļi,

tajā pat preču pozīcijā klasificētos

 

mākslīgie un gatavie

materiālus, nodrošinot, ka to

 

vaski, pulēšanas vai

vērtība nepārsniedz 20%

 

tīrīšanas līdzekļi, sveces

no produkcijas ex works cenas

 

un līdzīgi izstrādājumi,

 
 

veidošanas pastas,

 
 

"zobu vasks" un zobu

 
 

sastāvi uz ģipša

 
 

pamata; izņemot:

 

ex 3403

Smērvielas, kas satur

Refinēšanas operācijas un/vai viens

 

70 % vai mazāk naftas

vai vairāki specifiski procesi (1)

 

vai naftas produktu,

vai

 

kas iegūti no

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

bitumenminerāliem

materiālus klasificē preču pozīcijā,

   

citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot

   

tajā pat preču pozīcijā klasificētos

   

materiālus, ja to vērtība nepārsniedz

   

50% no produkcijas ex works cenas

3404

Mākslīgie un gatavie

 
 

vaski: -

 
 

Uz parafīna, naftas vasku,

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

no bitumena materiāliem

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

iegūto vasku bāzes,

citā kā produkcijai. Tomēr var

 

pulējamais vasks vai

izmantot tajā pat preču pozīcijā

 

zīmoglakas

klasificētos materiālus, ja to

   

vērtība nepārsniedz 50% no

   

produkcijas ex works cenas

 

- Pārējie

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas

   

materiāliem, izņemot:

   

- 1516 preču pozīcijas hidrogenizētās

   

eļļas, kurām ir vasku īpašības;

   

- 3823 preču pozīcijas ķīmiski

   

nedefinētās taukskābes vai rūpnieciskie

   

taukspirti, kuriem ir vasku īpašības;

   

- 3404 preču pozīcijas materiālus

   

Tomēr šos materiālus var izmantot,

   

nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz

   

20% no produkcijas ex works cenas

ex

Olbaltumvielas,

Ražošana, kurā visus izmantotos

35. grupa

modificētas cietes,

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

līmes; fermenti; izņemot

citā kā produkcijai. Tomēr var

   

izmantot tajā pat preču pozīcijā

   

klasificētos materiālus, nodrošinot,

   

ka to vērtība nepārsniedz 20% no

   

produkcijas ex works cenas

3505

Dekstrīni un pārējās

 
 

modificētās cietes

 
 

(piem., želatinizētas vai

 
 

esterificētas cietes);

 
 

līmes, kas iegūtas uz

 
 

cietes, dekstrīnu vai

 
 

pārējo modificēto

 
 

ciešu pamata:

 
 

- Esterificētas un

Ražošana no jebkuras pozīcijas

 

ēterificētas cietes

materiāliem, to skaitā citiem

   

3505 preču pozīcijas materiāliem

     
     
 

- Pārējās

Ražošana no jebkuras preču

   

pozīcijas materiāliem, izņemot

   

1108 preču pozīcijas materiālus

     
     

ex 3507

Gatavie fermenti,

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

kas citur nav minēti

materiālu vērtība nepārsniedz

   

50% no produkcijas ex works cenas

36. grupa

Sprāgstvielas;

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

pirotehniskie izstrādājumi;

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

sērkociņi; piroforie

citā kā produkcijai. Tomēr var

 

sakausējumi; daži

izmantot tajā pat preču pozīcijā

 

degvielu veidi

klasificētos materiālus, nodrošinot,

   

ka to vērtība nepārsniedz 20%

   

no produkcijas ex works cenas

ex

Fotopreces un

Ražošana, kurā visus izmantotos

37. grupa

kinopreces; izņemot:

materiālus klasificē preču pozīcijā,

   

citā kā produkcijai. Tomēr var

   

izmantot tajā pat preču pozīcijā

   

klasificētos materiālus, nodrošinot,

   

ka to vērtība nepārsniedz 20%

   

no produkcijas ex works cenas

3701

Neeksponētas

 
 

gaismjūtīgas plakanās

 
 

fotoplates un fotofilmas

 
 

no jebkādiem materiāliem,

 
 

izņemot papīru, kartonu

 
 

vai tekstilmateriālus;

 
 

neeksponētas

 
 

gaismjūtīgas plakanas

 
 

filmas momentfotogrāfijai,

 
 

iesaiņotas vai neiesaiņotas:

 
 

- Iesaiņotas neeksponētas

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

gaismjūtīgas filmas

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

krāsu moment-

citā kā 3701 vai 3702. Tomēr var

 

fotogrāfijai

izmantot 3702 preču pozīcijā

   

klasificētos materiālus, nodrošinot,

   

ka to vērtība nepārsniedz 30% no

   

produkcijas ex works cenas

 

- Pārējie

Ražošana, kurā visus izmantotos

   

materiālus klasificē preču pozīcijā,

   

citā kā 3701 vai 3702. Tomēr

   

3701 un 3702 preču pozīcijās

   

klasificētos materiālus var izmantot,

   

ja vien to vērtība saskaitot nepārsniedz

   

20% no produkcijas ex works cenas

3702

Neeksponētas

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli

 

gaismjūtīgas fotofilmas

tiek klasificēti preču pozīcijā,

 

ruļļos no jebkuriem

citā kā 3701 vai 3702

 

materiāliem, izņemot

 
 

papīru, kartonu vai

 
 

tekstilmateriālus;

 
 

neeksponētas gaism-

 
 

jūtīgas filmas moment-

 
 

fotogrāfijai ruļļos

 

3704

Fotoplates, fotofilmas,

Ražošana, kurā visi izmantotie

 

fotopapīrs, kartons un

materiāli tiek klasificēti preču pozīcijā,

 

tekstilmateriāli, eksponēti,

citā kā 3701 līdz 3704

 

bet neattīstīti

 
     

ex

Pārējie ķīmiskie

Ražošana, kurā visus izmantotos

38. grupa

produkti, izņemot:

materiālus klasificē preču pozīcijā,

   

citā kā produkcijai. Tomēr tajā

   

pat preču pozīcijā klasificētos

   

materiālus var izmantot, ja vien

   

to vērtība nepārsniedz 20%

   

no produkcijas ex works cenas

ex 3801

- Koloīdais grafīts eļļas

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

suspensijā un puskoloīdais

materiālu vērtība nepārsniedz 50%

 

grafīts; oglekļa pastas

no produkcijas ex works cenas

 

elektrodiem

 
 

- Grafīta pasta, kurā ir

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

vairāk nekā 30% grafīta

3403 preču pozīcijas materiālu

 

pēc svara, maisījums

vērtība nepārsniedz 20% no

 

ar minerāleļļām

produkcijas ex works cenas

     

ex 3803

Rafinēta taleļļa

Neattīrītas taleļļas rafinēšana

     
     
     
     

ex 3805

Attīrīti sulfātterpentīna

Sulfātterpentīna jēlspirtu attīrīšana

 

spirti

ar destilāciju vai rafinēšanu

     
     
     

ex 3806

Esteru sveķi

Ražošana no sveķus saturošām

   

skābēm

     
     
     

ex 3807

Koka darva

Koka darvas destilācija

 

(koka darvas piķis)

 
     
     
     

3808

Insekticīdi, rodenticīdi,

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

fungicīdi, herbicīdi,

materiālu vērtība nepārsniedz

 

augu pretdīgšanas līdzekļi

50% no produkcijas ex works cenas

 

un augšanas regulatori,

 
 

dezinficējoši līdzekļi un

 
 

līdzīgi produkti, iesaiņoti

 
 

mazumtirdzniecībai vai

 
 

preparātu un izstrādājumu

 
 

veidā (piem., ar sēru

 
 

apstrādātas lentes, daktis,

 
 

sveces, mušpapīrs)

 

3809

Virsmas apstrādes vielas,

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

krāsas nesēji krāsošanas

materiālu vērtība nepārsniedz

 

paātrināšanai vai krāsu

50% no produkcijas ex works cenas

 

nostiprināšanai un pārējie

 
 

produkti un preparāti

 
 

(piem., apretūras un

 
 

kodinātāji), izmantojami

 
 

tekstil-, papīra, ādas vai

 
 

līdzīgās rūpniecības nozarēs,

 
 

kas citur nav minētas

 

3810

Metāla virsmu kodināšanas

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

preparāti; kušņi un pārējie

materiālu vērtība nepārsniedz 50%

 

palīgpreparāti mīkstlo-

no produkcijas ex works cenas

 

dēšanai, cietlodēšanai un

 
 

metināšanai; pulveri un

 
 

pastas mīkstlodēšanai,

 
 

cietlodēšanai un metināšanai,

 
 

kas sastāv no metāla un

 
 

pārējiem materiāliem;

 
 

preparāti, ko izmanto kā

 
 

stieņus vai serdeņus

 
 

metināšanas elektrodiem

 
 

vai pārklājumiem

 

3811

Antidetonācijas sastāvi,

 
 

oksidācijas inhibitori,

 
 

sveķainu izdalījumu

 
 

inhibitori, biezinātāji,

 
 

pretkorozijas līdzekļi un

 
 

pārējās gatavās piedevas

 
 

minerāleļļām (ieskaitot

 
 

benzīnu) vai pārējiem

 
 

šķidrumiem, ko izmanto

 
 

tām pašām vajadzībām

 
 

kā minerāleļļas

 
 

- Gatavas piedevas smēreļļai,

Ražošana, kurā visi 3811 preču

 

kas satur naftas eļļas vai

pozīcijā klasificētie izmantotie

 

no bitumenminerāliem

materiāli nepārsniedz 50% no

 

iegūtas eļļas

produkcijas ex works cenas

 

- Pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto

   

materiālu vērtība nepārsniedz 50%

   

no produkcijas ex works cenas

3812

Gatavie kaučuka

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

vulkanizācijas paātrinātāji;

materiālu vērtība nepārsniedz

 

kaučuku vai plastmasas

50% no produkcijas ex works

 

plastificējošie savienojumi,

 
 

kas citur nav minēti;

 
 

antioksidanti un pārējie

 
 

kaučuku un plastmasas

 
 

stabilizējoši savienojumi

 

3813

Sastāvi un lādiņi

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

ugunsdzēšamajiem

materiālu vērtība nepārsniedz 50%

 

aparātiem; uzlādēti

no produkcijas ex works cenas

 

ugunsdzēšanas aparāti

 

3814

Organiski salikti šķīdinātāji

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

un atšķaidītāji, citur

materiālu vērtība nepārsniedz

 

neminēti; gatavi krāsas

50% no produkcijas ex works cenas

 

vai lakas noņemšanas

 
 

sastāvi

 

3818

Leģētie ķīmiskie elementi,

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

ko izmanto elektronikā,

materiālu vērtība nepārsniedz 50%

 

disku, plātņu vai līdzīgās

no produkcijas ex works cenas

 

formās; ķīmiskie savienojumi,

 
 

ko izmanto elektronikā

 

3819

Bremžu šķidrumi un

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

pārējie gatavie šķidrumi

materiālu vērtība nepārsniedz 50%

 

hidrauliskajiem pārvadiem,

no produkcijas ex works cenas

 

kas nesatur vai satur mazāk

 
 

nekā 70% naftas eļļu

 
 

vai eļļu, kuras iegūtas

 
 

no bitumenminerāliem

 

3820

Šķīdumi pret sasalšanu

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

un apledošanu

materiālu vērtība nepārsniedz 50%

   

no produkcijas ex works cenas

3822

Diagnostikas vai

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

laboratorijas reaģenti uz

materiālu vērtība nepārsniedz 50%

 

pamata un gatavie

no produkcijas ex works cenas

 

diagnostikas vai

 
 

laboratorijas reaģenti

 
 

uz pamata vai bez tā,

 
 

izņemot 3002 vai 3006

 
 

preču pozīcijā minētos;

 
 

sertificēti standarta

 
 

materiāli

 

3823

Rūpnieciskās monokarbo-

 
 

ksiltaukskābes, skābas

 
 

eļļas no rafinēšanas

 
 

procesiem; rūpnieciskie

 
 

taukainie spirit

 
 

- Rūpnieciskās monokar-

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

boksiltaukskābes,

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

skābas eļļas no

citā kā produkcijai

 

rafinēšanas procesiem

 
 

- rūpnieciskie

Ražošana no jebkuras grupas

 

taukainie spirti

materiāliem, ieskaitot 3823 preču

   

pozīcijā minētos

3824

Gatavās saistvielas,

 
 

kuras izmanto liešanas

 
 

veidņu un serdeņu

 
 

ražošanā; ķīmijas vai

 
 

saskarnozaru rūpniecības

 
 

ķīmiskie produkti un

 
 

preparāti (ieskaitot

 
 

dabisko produktu

 
 

maisījumus), kas

 
 

citur nav minēti:

 
 

Sekojošais no

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

šīs pozīcijas:

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

- Gatavās saistvielas,

citā kā produkcija. Tomēr var izmantot

 

kuras izmanto liešanas

tajā pat preču pozīcijā klasificētos

 

veidņu un serdeņu

materiālus, nodrošinot, ka to vērtība

 

ražošanā uz dabīgo

nepārsniedz 20% no produkcijas

 

sveķu pamata

ex works cenas

 

- Naftēnskābes, to ūdenī

 
 

nešķīstošie sāļi un esteri

 
 

- Sorbitols, izņemot

 
 

2905 preču pozīcijā minēto

 
 

- Naftas sulfonāti, izņemot

 
 

naftas sulfonātus, kas

 
 

iegūti no sārmu metāliem,

 
 

amonjaka vai etanolamīniem;

 
 

sēru saturošas sulfonskābes,

 
 

kas iegūtas no bitumen-

 
 

minerāliem un tā sāļiem

 
 

- Jonu apmaiņas sveķi

 
 

- Elektrovakuumaparātu

 
 

gāzes absorbētāji

 
 

- Sārmains dzelzs oksīds

 
 

gāzes attīrīšanai

 
 

- Sālskābe, kas

 
 

bagātināta ar amonjaku

 
 

un oksīds, kas iegūts

 
 

akmeņogļu attīrīšanas

 
 

procesā

 
 

- Sulfonaftēnskābes,

 
 

to ūdenī nešķīstošie

 
 

sāļi un to esteri

 
 

- Fusela un Dipela eļļa

 
 

- Sāļu maisījumi,

 
 

kam ir dažādi anjoni

 
 

- Pastas kopēšanai uz

 
 

želatīna pamata, ar vai

 
 

bez papīra vai tekstila

 
 

pamatnes

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto

   

materiālu vērtība nepārsniedz 50%

   

no produkcijas ex works cenas

3901

Polimēri primārās

 

līdz 3915

formās, plastmasas

 
 

atkritumi, atlūzas un

 
 

lūžņi; izņemot preču

 
 

pozīcijas ex 3907 un

 
 

3912, kuriem noteikumi

 
 

doti zemāk:

 
 

Papildus homopoli-

Ražošana, kurā:

 

merizācijas produkti,

- visu izmantoto materiālu

 

kuros vienkāršo monomēru

vērtība nepārsniedz 50% no

 

ir vairāk kā 99 % no

produkcijas ex works cenas;

 

visa polimēru sastāva

 
   

- visu 39. grupas materiālu

   

vērtība nepārsniedz 20% no

   

produkcijas ex works cenas(5)

 

- Pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto

   

39. grupas materiālu vērtība

   

nepārsniedz 20% no produkcijas

   

ex works cenas(5)

     

ex 3907

Kopolimērs, kas

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

iegūts no polikarbonāta

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

un akrilonitrila-butadiēna

citā produkcijai. Tomēr var

 

- stirola kopolimēra (ABS)

izmantot tajā pat preču pozīcijā

   

klasificētos materiālus, nodrošinot,

   

ka to vērtība nepārsniedz 50%

   

no produkcijas ex works cenas (5)

 

- Poliesteri

Ražošana, kurā visu izmantoto

   

39. grupas materiālu vērtība

   

nepārsniedz 50% no produkcijas

   

ex works cenas un/vai ražošana

   

no tetrabromo- polikarbonāta (bisfenols A)

3912

Celuloze un tās

Ražošana, kurā jebkura materiāla,

 

ķīmiskie atvasinājumi

kas aprakstīts tajā pašā grupā,

 

primārās formās,

vērtība nepārsniedz 20 %

 

citur neminētas

no produkta ex works cenas

3916

Plastmasas pusfabrikāti,

 

līdz 3921

kā arī tās izstrādājumi,

 
 

izņemot ex 3916,

 
 

ex 3917, ex 3920 un

 
 

ex 3921 preču pozīcijas,

 
 

kam noteikumi minēti zemāk

 
 

Plakani izstrādājumi,

Ražošana, kurā izmantotā

 

kas pakļauti tālākai

39. grupas materiāla vērtība

 

apstrādei, ne tikai

nepārsniedz 50 % no produkcijas

 

virsmu apstrāde vai

ex works cenas

 

sagriezti formās, citās

 
 

kā taisnstūrveidīgās

 
 

(to skaitā kvadrātveida);

 
 

pārējie izstrādājumi,

 
 

kas pakļauti apstrādei,

 
 

ne tikai virsmas apstrāde

 
 

- Pārējie;

 
 

-- Papildus homopoli-

Ražošana, kurā:

 

merizācijas produkti,

- visu izmantoto materiālu

 

kuros vienkāršie monomeri

vērtība nepārsniedz 50 % no

 

ir vairāk kā 99 % no

produkcijas ex works cenas;

 

visa polimēru sastāva

- izmantotā 39. grupas materiāla

   

vērtība nepārsniedz 20 % no

   

produkcijas ex works cenas(5)

 

-- Pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto

   

39. grupas materiālu vērtība

   

nepārsniedz 20 % no produkcijas

   

ex works cenas(5)

     

ex 3916

Profili un caurules

Ražošana, kurā:

un ex 3917

 

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 50 % no produkcijas

   

ex works cenas;

   

- visu materiālu vērtība,kas

   

klasificēti tajā pašā preču pozīcijā

   

nepārsniedz 20 % no produkcijas

   

ex works cenas

ex 3920

- Jonomēru loksne

Ražošana no daļējas termoplastiskās

 

vai plēve

sāls, kas ir etilēna un

   

metaakrilskābes kopolimērs, daļēji

   

neitralizēts ar metāla joniem,

   

galvenokārt cinka un nātrija joniem

 

- Reģenerētas celulozes

Ražošana, kurā visu materiālu

 

plātnes, poliamīdi

vērtība, kas klasificēti tajā pat

 

vai polietilēns

preču pozīcijā kā produkcija,

   

nepārsniedz 20 % no produkcijas

   

ex works cenas

ex 3921

Metalizēta plastmasas

Ražošana no ārkārtīgi caurspīdīgas

 

folija

poliesteru folijas, kam biezums ir

   

mazāks par 23 mikroniem(6)

     
     

3922

Plastmasas izstrādājumi

Ražošana, kurā visu izmantoto

līdz 3926

 

materiālu vērtība nepārsniedz

   

50% no produkcijas ex works cenas

ex

Kaučuks un tā

Ražošana, kurā visus izmantotos

40. grupa

izstrādājumi; izņemot:

materiālus klasificē preču pozīcijā,

   

citā kā produkcijai

ex 4001

Laminētas loksnes vai

Dabīgās gumijas plākšņu laminēšana

 

krepa gumija apaviem

 

4005

Pildītais, nevulkanizētais

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

kaučuks primārās formās

materiālu, izņemot dabīgo gumiju,

 

vai plātnēs, plāksnēs

vērtība nepārsniedz 50% no

 

vai lentās

produkcijas ex works cenas

4012

Atjaunotas vai lietotas

 
 

pneimatiskās gumijas

 
 

riepas; cietās vai

 
 

puspneimatiskās gumijas

 
 

riepas, riepas ar

 
 

maināmiem protektoriem

 
 

un loka lentes:

 
 

- Atjaunotas pneimatiskās,

Lietotu riepu atjaunošana

 

cietās vai puspneimatiskās

 
 

gumijas riepas

 
 

- Pārējie

Ražošana no jebkuras pozīcijas

   

materiāliem, izņemot 4011 un

   

4012 preču pozīcijā klasificētos

ex 4017

Izstrādājumi no cietās

Ražošana no cietās gumijas

 

gumijas

 

ex

Jēlādas (izņemot

Ražošana, kurā visus izmantotos

41. grupa

kažokādas) un

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

izstrādāta āda,

citā kā produkcija

 

izņemot

 

ex 4102

Aitu vai jēru jēlādas

Apmatojuma noņemšana

 

bez apmatojuma

no aitu vai jēru ādām

4104

Miecētas vai pirmēji

Nemiecētas ādas miecēšana

līdz 4106

apstrādātas ādas bez

vai

 

apmatojuma, arī

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

šķeltas, bet tālāk

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

neapstrādātas

citā kā produkcijai

4107,

Āda, kas tālāk

Ražošana, kurā visus izmantotos

4112,

apstrādāta pēc

materiālus klasificē preču pozīcijā,

4113

miecēšanas vai

citā kā 4104 līdz 4113

 

pirmapstrādes,

 
 

ieskaitot

 
 

pergamentētu ādu,

 
 

bez vilnas vai

 
 

apmatojuma, arī

 
 

šķeltas, kas

 
 

neietilpst preču

 
 

pozīcijā 4114

 

ex 4114

Lakāda, dabiskā

Ražošana no 4104 līdz 4106,

 

lakāda, lakādas

preču pozīcijas materiāliem,

 

imitācija; metalizētā āda

nodrošinot, ka tā kopējā vērtība

   

nepārsniedz 50% no produkcijas

   

ex works cenas

42. grupa

Izstrādājumi no ādas;

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

iejūga piederumi un

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

zirglietas; ceļojuma

citā produkcijai

 

piederumi; somas un

 
 

līdzīgi izstrādājumi,

 
 

izstrādājumi no dzīvnieku

 
 

zarnām (izņemot

 
 

zīdtārpiņa pavedienu)

 

ex

Kažokādas un

Ražošana, kurā visus izmantotos

43. grupa

mākslīgās kažokādas;

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

izstrādājumi no tām;

citā kā produkcijai

 

izņemot:

 

ex 4302

Miecētas vai izstrādātas

 
 

kažokādas, salikta

 
 

- Plātnes, krusti un

Balināšana vai krāsošana kā

 

līdzīgas formas

papildinājums miecētu un izstrādātu

   

nesaliktu kažokādu apgriešanai un salikšanai

 

- Pārējās

Ražošana no miecētām vai izstrādātām

   

nesaliktām kažokādām

4303

Izstrādājumi no kažokādām

Ražošana no miecētām vai izstrādātām

 

apģērba piederumi un

nesaliktām 4302 preču pozīcijā

 

pārējie kažokādu

klasificētām kažokādām

 

izstrādājumi

 

ex

Koksne un tās

Ražošana, kurā visus izmantotos

44. grupa

izstrādājumi; kokogles;

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

izņemot:

citā kā produkcijai

ex 4403

Brusoti kokmateriāli

Ražošana no mizotiem vai nemizotiem,

   

vai neaptēstiem apaļkokiem

ex 4407

Garumā sazāģēti vai

Ēvelēšana, slīpēšana vai savienošana

 

sašķelti kokmateriāli,

ar tapām

 

ēvelēti vai lobīti, aptēsti,

 
 

slīpēti vai savienoti

 
 

ar tapām, biezāki par 6 mm

 

ex 4408

Vienslāņa finiera

Salīmēšana, ēvelēšana,

 

plāksnes (ieskaitot loksnes,

slīpēšana vai savienošana ar tapām

 

kas iegūtas no laminēta

 
 

koka) finierskaidas

 
 

saplāksnim, biezumā

 
 

līdz 6 mm, salīmētas; kā

 
 

arī gareniski sazāģēta,

 
 

ēvelēta vai lobīta koksne

 
 

biezumā līdz 6 mm,

 
 

aptēsta, slīpēta vai

 
 

savienota ar tapām

 

ex 4409

Zāģmateriāli ar

 
 

nepārtrauktu profilu kādā

 
 

no malām vai šķautnēm

 
 

ēvelēti vai neēvelēti,

 
 

slīpēti vai savienoti ar tapām:

 
 

- Slīpēti vai savienoti

Slīpēšana vai savienošana ar tapām

 

ar tapām

 
 

- Noapaļoti vai fasonēti

Noapaļošana vai fasonēšana

ex 4410

Izstrādājumi ar

Noapaļošana vai fasonēšana

līdz ex 4413

noapaļotām malām,

 
 

kā arī fasonēti

 
 

izstrādājumi, to skaitā

 
 

grīdlīstes un citi

 
 

fasonēti dēļi

 

ex 4415

Kastes, sprosti, grozi,

Ražošana no pēc izmēra

 

toveri un citi analoģiski

neapgrieztiem dēļiem

 

izstrādājumi iesaiņošanai

 
 

no koka

 

ex 4416

Mucas, muciņas, kubli,

Ražošana no skaldītiem mucu

 

toveri un citi mucenieku

dēlīšiem, kas nav citādāk apstrādāti,

 

izstrādājumi, kā arī to

kā tikai zāģēti divās pamatvirsmās

 

daļas no koka

 

ex 4418

- Koka celtniecības un

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

galdniecības izstrādājumi

materiālus klasificē preču pozīcijā,

   

citā kā produkcija. Tomēr var izmantot

   

šūnainos koka paneļus, jumstiņus

   

un jumta lubiņas

 

- Noapaļoti un fasonēti

Noapaļošana un fasonēšana

 

izstrādājumi

 

ex 4421

Sērkociņu skaliņi; koka

Ražošana no jebkuras pozīcijas

 

naglas vai tapas apaviem

kokmateriāliem, izņemot 4409 preču

   

pozīcijā klasificēto piesūcināto koksni

ex

Korķis un tā izstrādājumi;

Ražošana, kurā visus izmantotos

45. grupa

izņemot:

materiālus klasificē preču pozīcijā,

   

citā kā produkcija

4503

Izstrādājumi

Ražošana no 4501 preču pozīcijā

 

no dabīgā korķa

klasificētā korķa

46. grupa

Izstrādājumi no salmiem,

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

esparto vai pārējiem

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

pīšanas materiāliem;

citā kā produkcijai

 

grozi un pārējie pinumi

 

47. grupa

Koksnes vai pārējo

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

celulozes šķiedrvielu

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

papīra masa, pārstrādāts

citā kā produkcijai

 

(atkritumi un makulatūra)

 
 

papīrs un kartons

 

ex

Papīrs un kartons;

Ražošana, kurā visus izmantotos

48. grupa

izstrādājumi no papīra

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

masas, papīra vai

citā kā produkcijai

 

kartona, izņemot:

 

ex 4811

Papīrs un kartons, ruļļos,

Ražošana no 47. grupā klasificētā

 

loksnēs vai vienīgi

papīra izejvielām

 

sagriezts

 

4816

Kopējamais papīrs,

Ražošana no papīra izgatavošanas

 

paškopējošais vai cits

materiāliem, kas minēti 47. grupā

 

kopējamais vai

 
 

novelkamais papīrs

 
 

(izņemot to, kas

 
 

klasificēts 4809 preču

 
 

pozīcijā), trafareti

 
 

kopējamiem aparātiem

 
 

un ofseta plates no

 
 

papīra, iepakotas kastēs

 
 

vai neiepakotas

 

4817

Aploksnes, pastkartes,

Ražošana, kurā:

 

atklātnes bez zīmējuma

- visus izmantotos materiālus

 

un kartītes sarakstei

klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcija;

 

no papīra vai kartona;

visu izmantoto materiālu vērtība

 

kārbas papīra somas,

nepārsniedz 50% no produkcijas

 

piezīmju grāmatiņas no

ex works cenas

 

papīra vai kartona,

 
 

rakstāmlietu komplekti,

 
 

kas satur papīru

 

ex 4818

Tualetes papīrs

Ražošana no 47. grupā klasificētā

   

papīra izejvielām

ex 4819

Kastes, kārbas, maisi,

Ražošana, kurā:

 

somas un citi iesaiņojuma

visus izmantotos materiālus

 

priekšmeti no papīra,

klasificē preču pozīcijā,

 

kartona, celulozes vates

citā kā produkcijai;

 

vai celulozes šķiedru

visu izmantoto materiālu vērtība

 

auduma

nepārsniedz 50% no produkcijas

   

ex works cenas

ex 4820

Vēstuļu bloki

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

   

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas

   

ex works cenas

ex 4823

Pārējie papīra veidi,

Ražošana no 47. grupā klasificētā

 

kartons, celulozes vate

papīra izejvielām

 

un celulozes šķiedru

 
 

audums, sagriezts pēc

 
 

noteikta izmēra un formas

 

ex

Grāmatas, avīzes,

Ražošana, kurā visus izmantotos

49. grupa

reprodukcijas un citi

materiālus klasificē preču

 

poligrāfijas rūpniecības

pozīcijā, citā kā produkcijai

 

izstrādājumi; rokraksti,

 
 

mašīnraksta teksti un

 
 

rasējumi; izņemot:

 

4909

Iespiestas vai ilustrētas

Ražošana no materiāliem, kas nav

 

atklātnes; apsveikuma,

klasificēti 4909 vai

 

ielūguma vai līdzīga

4911 preču pozīcijās

 

satura kartītes, ilustrētas

 
 

vai neilustrētas, ar vai

 
 

bez aploksnēm, ar

 
 

vai bez rotājumiem

 

4910

Visu veidu kalendāri,

 
 

ieskaitot noplēšamos:

 
 

- Pārliekamie kalendāri,

Ražošana, kurā:

 

kam maināmais bloks

- visus izmantotos materiālus klasificē

 

nostiprināts uz pamata,

preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

 

izņemot papīra

- visu izmantoto materiālu vērtība

 

vai kartona pamatu

nepārsniedz 50% no produkcijas

   

ex works cenas

 

- Pārējie

Ražošana no materiāliem, kas nav

   

klasificēti 4909 vai 4911 preču pozīcijās

ex

Zīda; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos

50. grupa

 

materiālus klasificē preču pozīcijā,

   

citā kā produkcijai

ex 5003

Zīda atlikumi (to

Zīda atlikumu kāršana un ķemmēšana

 

skaitā kokoni, nederīgi

 
 

attīšanai, vērpšanas

 
 

atkritumi un plucinātas

 
 

izejvielas), kārstas

 
 

vai ķemmētas

 

5004 līdz

Zīda dzija un no

Ražošana no (7)

ex 5006

zīda atlikām vērpta

- jēlzīda vai zīda atlikām.

 

dzija

Kārstām vai ķemmētām vai citādi

   

sagatavotām vērpšanai;

   

- citām dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas

   

vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

   

- ķīmiskā materiāla vai tekstila pulpas,

   

vai

   

- no materiāliem, no kuriem ražo papīru

5007

Audumi no dabīgā zīda

 
 

vai zīda atlikumiem:

 
 

- Saturoši gumijas diegu

Ražošana no vienkāršas dzijas (7)

 

- Pārējie

Ražošana no (7)

   

- kokosšķiedru dzijas,

   

- dabīgajām šķiedrām,

   

- sintētiskās štāpeļšķiedras, kas nav

   

kārsta vai ķemmēta, vai kā citādi

   

sagatavota vērpšanai,

   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

   

- vai

   

- papīra

   

vai

   

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām

   

sagatavošanas vai apdares operācijām

   

(tādām kā mazgāšana, balināšana,

   

merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana,

   

kalenderē-šana, apstrāde pret saraušanos,

   

gala apdare, degadēšana, piesūcināšana,

   

lāpīšana, un apcirpšana), kur izmantotā

   

neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz

   

47,5% no produkcijas ex works cenas

ex

Vilna, smalkie vai

Ražošana, kurā visus izmantotos

51. grupa

rupjie dzīvnieku mati;

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

zirgu astru dzija un

citā kā produkcijai

 

audums; izņemot:

 

5106 līdz

Vilnas dzija no smalkiem

Ražošana no(7):

5110

un rupjiem dzīvnieku

- jēlzīda vai zīda atlikām, kas nav kārstas

 

matiem vai zirgu astriem

vai ķemmētas, vai kā citādi

   

sagatavotas vērpšanai,

   

- dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas vai

   

ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas vai,

   

- materiāliem, no kā ražo papīru

5111 līdz

Audumi no vilnas, no

 

5113

smalkiem un rupjiem

 
 

dzīvnieku matiem vai

 
 

zirgu astriem:

 
 

- Saturoši gumijas

Ražošana no vienkāršas dzijas(7)

 

pavedienu

 
 

- Pārējie

Ražošana no(7):

   

- kokosšķiedras dzijas,

   

- dabīgajām šķiedrām,

   

- sintētiskām

   

- štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai

   

ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas vai ;

   

- papīra vai

   

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām

   

sagatavošanas vai apdares operācijām

   

(tādām kā mazgāšana, balināšana,

   

merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana,

   

kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos,

   

gala apdare, degadēšana, piesūcināšana,

   

lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā

   

neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz

   

47,5% no produkcijas ex works cenas

ex

Kokvilna; izņemot:

Ražošana, kurā visu izmantotos materiālus

52. grupa

 

klasificē preču pozīcijā, citā nekā produkcijai

5204 līdz

Kokvilnas dzija un diegi

Ražošana no(7):

5207

 

- jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai

   

ķemmētām, vai citādi sagatavotām vērpšanai,

   

- -dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas vai

   

ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

   

- vai

   

- materiāliem, no kā ražo papīru

5208 līdz

Kokvilnas audumi:

 

5212

-Saturoši gumijas

Ražošana no vienkāršas dzijas(7)

 

pavedienu

 
 

- Pārējie

Ražošana no(7):

   

- kokosšķiedras dzijas,

   

- dabīgajām šķiedrām,

   

- sintētiskām

   

- štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai

   

ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas vai;

   

- papīra vai

   

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām

   

sagatavošanas vai apdares operācijām

   

(tādām kā mazgāšana, balināšana,

   

merserizācija, termofiksē-šana, uzkāršana,

   

kalenderē-šana, apstrāde pret saraušanos,

   

gala apdare, degadēšana, piesūcināšana,

   

lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā

   

neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz

   

47,5% no produkcijas

   

ex works cenas

ex

Pārējās augu

Ražošana, kurā visus izmantotos

53. grupa

tekstilšķiedras; papīra

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

pavedieni un to audumi;

citā kā produkcijai

 

izņemot:

 

5306 līdz

Dzija no pārējām augu

Ražošana no(7):

5308

tekstilšķiedrām,

- jēlzīda vai zīda atlikām, kas kārstas

 

papīra dzija

vai ķemmētas,

   

- vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

   

- dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas

   

vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

   

- materiāliem, no kā ražo papīru

5309 līdz

Audumi no citām

 

5311

augu tekstilšķiedrām;

 
 

audumi no papīra dzijas:

 
 

- Saturoši gumijas

Ražošana no vienkāršas dzijas(7)

 

pavedienu

 
 

- Pārējie

Ražošana no(7):

   

- kokosšķiedras dzijas,

   

- dabīgajām šķiedrām,

   

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav

   

kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi

   

sagatavotas vērpšanai,

   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

   

- papīra vai;

   

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām

   

sagatavošanas vai apdares operācijām

   

(tādām kā mazgāšana, balināšana,

   

merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana,

   

kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos,

   

gala apdare, degadēšana, piesūcināšana,

   

lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā

   

neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz

   

47,5% no produkcijas ex works cenas

5401 līdz

No sintētiskā pavediena

Ražošana no(7):

5406

iegūta dzija, monopa-

- jēlzīda vai zīda atlikām, kas kārstas

 

vediens un diegi

vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai

   

- dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai

   

ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

   

- materiāliem, no kā ražo papīru

5407 un

Audumi no sintētiskās

 

5408

šķiedras pavedieniem:

 
 

- Saturoši gumijas

Ražošana no vienkāršas dzijas(7)

 

pavedienu

 
 

- Pārējās

Ražošana no(7):

   

- kokosšķiedras dzijas,

   

- dabīgajām šķiedrām,

   

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav

   

kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi

   

sagatavotas vērpšanai,

   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

   

- papīra vai;

   

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām

   

sagatavošanas vai apdares operācijām

   

(tādām kā mazgāšana, balināšana,

   

merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana,

   

kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos,

   

gala apdare, degadēšana, piesūcināšana,

   

lāpīšana, un apcirpšana), kur izmantotā

   

neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz

   

47,5% no produkcijas ex works cenas

5501 līdz

Sintētiskās

Ražošana no ķīmiskiem materiāliem

5507

štāpeļšķiedras

vai tekstila pulpas

5508 līdz

Sintētisko štāpeļšķiedru

Ražošana no(7):

5511

dzija un diegi šūšanai

 
   

- jēlzīda vai zīda atlikām,

   

kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā

   

citādi sagatavotas vērpšanai,

   

- dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas

   

vai ķemmētas, vai kā citādi

   

sagatavotas vērpšanai,

   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

   

- materiāliem, no kā ražo papīru

5512 līdz

Audumi no sintētiskām

 

5516

štāpeļšķiedrām

 
 

- Saturoši gumijas

Ražošana no vienkāršas dzijas(7)

 

pavedienu

 
 

- Pārējie

Ražošana no(7):

   

-kokosšķiedras dzijas,

   

-dabīgajām šķiedrām,

   

-sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav

   

kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi

   

sagatavotas vērpšanai,

   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

   

-papīra vai

   

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām

   

sagatavošanas vai apdares operācijām

   

(tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija,

   

termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana,

   

apstrāde pret saraušanos, gala apdare,

   

degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un

   

apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā

   

auduma vērtība nepārsniedz 47,5%

   

no produkcijas ex works cenas

ex

Vate, tūba un neaustie

Ražošana no(7):

56. grupa

materiāli; speciāla dzija,

- kokosšķiedru dzijas,

 

auklas, tauvas un virves,

- dabīgajām šķiedrām,

 

kā arī to izstrādājumi,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

 

izņemot:

- vai materiāliem, no kā ražo papīru

5602

Tūba, piesūcināta vai

 
 

nepiesūcināta, ar vai bez

 
 

apvalka, ar segumu, vai

 
 

bez tā, laminēta vai

 
 

nelaminēta

 
 

- Filcs, iegūts ar

Ražošana no(7):

 

adatošanas paņēmienu

- dabīgajām šķiedrām,

   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

   

Tomēr var izmantot:

   

- 5402 preču pozīcijas polipropilēna pavedienus,

   

- 5503 vai 5506 preču pozīcijas

   

polipropilēna šķiedras

   

vai

   

- 5501 preču pozīcijas polipropilēna

   

pavedienu grīstes, kuru lineārais blīvums

   

visos monopavediena vai šķiedras gadījumos

   

ir mazāks par 9 decitekiem, nodrošinot, ka to

   

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

   

ex works cenas

 

- Pārējie

Ražošana no(7):

   

- dabīgām šķiedrām,

   

- no kazeīna ražotām mākslīgām štāpeļšķiedrām, vai

   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

5604

Gumijas pavedieni un

 
 

kords ar tekstila segumu;

 
 

5404 vai 5405 preču

 
 

pozīcijās klasificētā

 
 

tekstildzija un lenta un

 
 

līdzīgi izstrādājumi,

 
 

piesūcināti, ar segumu,

 
 

apklāti vai caurslāņoti

 
 

ar gumiju vai plastmasu:

 
 

- Gumijas pavediens un

Ražošana no gumijas pavediena, kas

 

aukla ar tekstila segumu

nav pārklāts ar tekstilmateriāliem

 

- Pārējie

Ražošana no(7):

   

- nekārstām vai neķemmētām vai citādi

   

vērpšanai neapstrādātām dabīgām šķiedrām,

   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

   

- papīra izejvielām

5605

Metalizēti pavedieni,

Ražošana no(7):

 

dekorēti vai nedekorēti;

- dabīgajām šķiedrām,

 

5404 vai 5405 preču

- nekārstām vai neķemmētām vai citādi

 

pozīcijā klasificētiem

vērpšanai neapstrādātām sintētiskām

 

tekstila pavedieniem

štāpeļšķiedrām,

 

un lentām un līdzīgiem

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

 

izstrādājumiem, kas

- papīra izejvielām

 

kombinēti ar metāla

 
 

pavedienu, lentu vai

 
 

pulveri vai apklāti

 
 

ar metālu

 

5606

Pozumenta pavediens,

Ražošana no(7):

 

lenta vai līdzīgi 5404 vai

- dabīgajām šķiedrām,

 

5405 preču pozīcijās

- nekārstām vai neķemmētām vai

 

klasificēti izstrādājumi,

citādi vērpšanai neapstrādātām

 

dekoratīvie (izņemot

sintētiskām štāpeļšķiedrām,

 

5605 preču pozīcijā

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila

 

klasificētos un dekoratīvos

pulpas, vai

 

izstrādājumus no zirgu

- papīra izejvielām

 

astriem); šenila dzijas to

 
 

skaitā šenila dzija no pūkām;

 
 

fasonētā cilpainā dzija

 

57. grupa

Paklāji un pārējās

 
 

tekstila grīdsegas:

 
 

- No adatu cauršūtā filca

Ražošana no(7):

   

- dabīgajām šķiedrām, vai

   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

   

Tomēr var izmantot:

   

- 5402 preču pozīcijā klasificēto

   

polipropilēna pavedienu,

   

- 5503 vai 5506 preču pozīcijā

   

klasificētos polipropilēna pavedienus vai

   

- 5501 preču pozīcijas polipropilēna pavedienu grīstes,

   

- kuru lineārais blīvums visos monopavediena

   

vai šķiedras gadījumos ir mazāks par

   

9 decitekiem, ar nosacījumu, ka to vērtība

   

nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

Džutas audumi var tikt izmantoti oderējumam

 

- No pārējā filca

Ražošana no(7):

   

- nekārstām vai neķemmētām vai citādi

   

neapstrādātām dabīgām šķiedrām,

   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 

- Pārējie

Ražošana no(7):

   

- kokosšķiedras dzijas vai džutas dzijas,

   

- sintētiskās vai mākslīgās pavedienu dzijas,

   

- dabīgām šķiedrām, vai

   

- nekārstām vai neķemmētām vai citādi vērpšanai

   

neapstrādātām sintētiskām štāpeļšķiedrām

   

Džutas audums var tikt izmantots

   

oderējumam

ex

Speciālie audumi,

 

58. grupa

audumi ar šūtām plūksnām;

 
 

mežģīnes; gobelēni;

 
 

apdares materiāli; izšuvumi,

 
 

izņemot:

 
 

- Kombinēti ar

Ražošana no monopavediena(7)

 

gumijas diegu

 
 

- Pārējie

Ražošana no(7):

   

- dabīgajām šķiedrām,

   

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav

   

kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi

   

sagatavotas vērpšanai

   

-vai ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas vai,

   

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām

   

sagatavošanas vai apdares operācijām

   

(tādām kā mazgāšana, balināšana,

   

merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana,

   

kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos,

   

gala apdare, degadēšana, piesūcināšana,

   

lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā

   

neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz

   

47,5% no produkcijas ex works cenas

5805

Ar rokām austi gobelēni

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

flanders, aubusson,

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

beauvais tehnikās un

citā kā produkcijai

 

līdzīgi izstrādājumi,

 
 

izšūti gobelēni (piem.,

 
 

sīkdūrienā, krustdūrienā),

 
 

komplektēti vai nē

 

5810

Izšuvumi gabalos, lentās

Ražošana, kurā:

 

vai atsevišķu izšuvumu veidā

- visus izmantotos materiālus klasificē

   

preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

   

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cena

5901

Tekstilizstrādājumi,

Ražošana no dzijas

 

sveķoti vai cietināti,

 
 

lietojami grāmatu

 
 

iesiešanai un līdzīgiem

 
 

mērķiem; pausaudums;

 
 

caurspīdīgie audumi

 
 

zīmēšanai; gruntētais

 
 

linaudekls gleznošanai,

 
 

stīvdrēbe un līdzīgi audumi

 
 

cepuru karkasiem

 

5902

Riepu kordaudumi no

 
 

augstas stiprības neilona

 
 

vai pārējiem poliamīdu,

 
 

poliesteru vai viskozes

 
 

pavedieniem:

 
 

- Saturoši pēc svara ne

Ražošana no dzijas

 

vairāk kā 90% tekstilmateriālu

 
 

- Pārējie

Ražošana no ķīmiskajiem

   

materiāliem vai tekstilcelulozes

5903

Tekstilaudumi, izņemot

Ražošana no dzijas

 

5902.preču pozīcijā

vai

 

minētos, piesūcināti,

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām

 

segti vai dublēti

sagatavošanas vai apdares operācijām

 

ar plastmasām

(tādām kā mazgāšana, balināšana,

   

merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana,

   

kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos,

   

gala apdare, degadēšana, piesūcināšana,

   

lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā

   

neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz

   

47,5% no produkcijas ex works cenas

5904

Linolejs, piegriezts vai

Ražošana no dzijas(7)

 

nepiegriezts pēc formas;

 
 

grīdas seguma materiāli

 
 

uz tekstila pamatnes,

 
 

piegriezti vai nepiegriezti

 
 

pēc formas

 

5905

Tapetes no

 
 

tekstilmateriāliem:

 
 

- Piesūcinātas, pārklātas,

Ražošana no dzijas

 

segtas vai laminētas ar

 
 

gumiju, plastmasu vai

 
 

citiem materiāliem

 
 

- Pārējie

Ražošana no(7):

   

- kokosrieksta šķiedrām,

   

- dabīgajām šķiedrām,

   

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas

   

vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

   

- ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas vai;

   

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas

   

vai apdares operācijām (tādām kā beršana,

   

balināšana, merserizācija, termofiksēšana,

   

uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret

   

saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana,

   

lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā

   

auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no

   

produkcijas ex works cenas

5906

Gumijoti tekstilmateriāli,

 
 

izņemot 5902 preču

 
 

pozīcijas materiālus

 
 

- adīti vai tamborēti

Ražošana no(7):

 

materiāli

- dabīgajām šķiedrām,

   

- mākslīgajām štāpeļšķiedrām, nekārstām,

   

neķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,

   

vai

   

ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilcelulozes

 

- Pārējie audumi no

Ražošana no ķīmiskajiem materiāliem

 

sintētisko pavedienu dzijas,

 
 

saturoši pēc svara vairāk

 
 

par 90% tekstilmateriālu

 
 

- Pārējie

Ražošana no dzijas

5907

Tekstilmateriāli,

Ražošana no dzijas

 

piesūcināti, nosegti

vai

 

vai pārklāti; apgleznoti

Apdrukāšana, kopā ar vismaz

 

audekli teātra dekorācijām,

divām sagatavošanas vai apdares

 

mākslas studiju foniem

operācijām (tādām kā mazgāšana,

 

un līdzīgiem mērķiem

balināšana, merserizācija, termofiksēšana,

   

uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde

   

pret saraušanos, gala apdare,

   

degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana

   

un apcirpšana), kur izmantotā

   

neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz

   

47,5% no produkcijas ex works cenas

5908

Daktis no auduma,

 
 

austas, pītas vai adītas

 
 

lampām, petrolejas

 
 

lampām, šķiltavām,

 
 

svecēm; vāciņi kvēllampām

 
 

un cauruļveida trikotāžas

 
 

gāzes degļiem,

 
 

piesūcināti

 
 

vai nepiesūcināti:

 
 

- Piesūcināti vāciņi

Ražošana no cauruļveida trikotāžas

 

kvēllampām

gāzes degļiem

 

- Pārējie

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

   

klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

5909 līdz

Tekstilizstrādājumi, kas

 

5911

piemēroti rūpnieciskai

 
 

lietošanai:

 
 

- Pulēšanas diski vai

Ražošana no dzijas vai 6310 preču

 

gredzeni, citi kā veltie

pozīcijas audumu vai paklāju lupatām

 

no preču pozīcijas 5911

 
 

- Austi audumi, kādus

Ražošana no(7):

 

mēdz lietot papīra ražonēs

- kokosšķiedras dzijas,

 

vai citos tehniskos lietojumos,

- sekojošiem materiāliem:

 

velti vai nevelti, var būt

- politetrafluoroetilēna diegiem(8)

 

vai nebūt piesūcināti vai

 
 

pārklāti, cauruļveida vai

 
 

bezgalīgi, ar vienu vai

 
 

vairākiem šķēru un/vai

 
 

audu vai plakanausti ar

 
 

vairākām sķēru un vai

 
 

audu sistēmām no

 
 

5911 preču pozīcijas

 
   

- kārtoti poliamīda pavedieni, pārklāt

   

impregnējot vai pārklājot ar poliamīda sveķiem,

   

- aromātisko poliamīdu šķiedras, iegūtas

   

polidensējot m-fenilendiamīdu un izoftalskābi.

   

- politertrafluoretilēna monošķiedra(8)

   

- poli-p-fenilena tereftalamīda sintētisko

   

tekstilšķiedru pavedieni,

   

- stikla šķiedru pavedieni, pārklāti

   

ar fenola sveķiem un cauršūta ar akrila diegiem(8)

   

- kopoliestera monofilamenti un

   

tereftalskābes sveķi un 1,4

   

- cikloheksandimetanola un izoftalskābe

   

- dabīgajām šķiedrām

   

- sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas

   

vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilcelulozes

 

- Pārējie

Ražošana no(7):

   

- kokosšķiedras dzijas,

   

- dabīgajām šķiedrām,

   

- mākslīgajām štāpeļšķiedrām, kas nav

   

kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi

   

sagatavotas vērpšanai, vai

   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

60. grupa

Trikotāžas audumi

Ražošana no(7):

   

- dabīgajām šķiedrām,

   

- sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav

   

kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi

   

sagatavotas vērpšanai, vai

   

- ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas

61. grupa

Trikotāžas apģērbs

 
 

un apģērba piederumi:

 
 

- Šūti vai citādi savienoti

Ražošana no dzijas(7) (9)

 

no diviem vai vairākiem

 
 

adītiem vai tamborētiem

 
 

auduma gabaliem, kas ir

 
 

piegriezti vai uzreiz

 
 

izgatavoti pēc formas

 
 

- Pārējie

Ražošana no(7):

   

- dabīgajām šķiedrām,

   

- sintētiskajām štāpeļšķiedrām,

   

kas nav kārstas vai ķemmētas,

   

vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

   

- ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas

ex

Apģērbi un apģērba

Ražošana no dzijas (7) (9)

62. grupa

piederumi, bet ne adīti

 
 

vai tamborēti; izņemot:

 

ex 6202,

Sieviešu, meiteņu un

Ražošana no dzijas(9)

ex 6204,

bērnu apģērbs un

vai

ex 6206,

apģērba piederumi

Ražošana no neizšūtiem audumiem,

ex 6209,

bērniem, izšūti

nodrošinot, ka izmantotā neizšūtā

ex 6211

 

auduma vērtība nepārsniedz 40%

   

no produkcijas ex works cenas(9)

ex 6210 un

Uguns izturīgie piederumi

Ražošana no dzijas(9)

ex 6216

no auduma, kas pārklāts

vai

 

ar aluminizēta poliestera

Ražošana no nepārklāta auduma,

 

foliju

nodrošinot, ka izmantotā nepārklātā

   

auduma vērtība nepārsniedz 40 %

   

no produkcijas ex works cenas(9)

6213 un

Kabatas lakatiņi, šalles,

 

6214

lakati, kašnē, mantiļas,

 
 

plīvuri un analogi

 
 

izstrādājumi:

 
 

- Izšūti

Ražošana, no nebalinātas

   

vienkāršas dzijas(7) (9)

   

Vai

   

Ražošana no neizšūtiem audumiem,

   

nodrošinot, ka izmantoto neizšūto audumu

   

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

   

ex works cenas(9)

 

- Pārējie

Ražošana no nebalinātas

   

vienkāršas dzijas(7) (9)

   

vai

   

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām

   

sagatavošanas vai apdares operācijām

   

(tādām kā mazgāšana, balināšana,

   

merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana,

   

kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos,

   

gala apdare, degadēšana, piesūcināšana,

   

lāpīšana un apcirpšana), kur 6213 un 6214

   

preču pozīciju izmantoto neapdrukāto preču

   

vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas

   

ex works cenas

6217

Pārējie gatavie

 
 

apģērba piederumi;

 
 

apģērba daļas vai tā

 
 

piederumi, citi kā 6212

 
 

preču pozīcijā minētie:

 
 

- Izšūtie

Ražošana no dzijas(9)

   

vai

   

Ražošana no neizšūtiem audumiem,

   

nodrošinot, ka izmantoto neizšūto audumu

   

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

   

ex works cenas(9)

 

- Uguns izturīgie

Ražošana no dzijas(9)

 

piederumi no auduma,

vai

 

kas pārklāts ar

Ražošana no nepārklāta auduma,

 

aluminizēta poliestera

nodrošinot, ka izmantotā nepārklātā

 

foliju

auduma vērtība nepārsniedz 40%

   

no produkcijas ex works cenas(9)

 

- Piegrieztas starplikas

Ražošana, kurā:

 

apkaklēm un aprocēm

- visus izmantotos materiālus

   

klasificē preču pozīcijā, citā

   

kā produkcijai, un

   

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 40% no produkcijas

   

ex works cenas

 

- Pārējie

Ražošana no dzijas(9)

ex

Pārējie gatavie

Ražošana, kurā visus izmantotos

63. grupa

izstrādājumi no tekstila;

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

komplekti; apģērbi un

citā kā produkcijai

 

izstrādājumi no tekstila;

 
 

lupatām; izņemot:

 

6301 līdz

Segas, ceļotāju pledi,

 

6304

gultas veļa utt., aizkari

 
 

utt., pārējie mēbeļu

 
 

izstrādājumi:

 
 

- No filca vai neaustajiem

Ražošana no(7):

 

materiāliem

- dabīgajām šķiedrām vai,

   

- ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas

 

- Pārējie:

 
 

-- Izšūti

Ražošana no nebalinātas vienkāršas

   

dzijas(9) (10)

   

vai

   

Ražošana no neizšūtiem audumiem

   

(bet ne trikotāžas), nodrošinot, ka izmantoto

   

neizšūto audumu vērtība nepārsniedz

   

40% no produkcijas ex works cenas

     
 

-- Pārējie

Ražošana no nebalinātas vienkāršas dzijas(9) (10)

6305

Maisi un somas preču

Ražošana no(7):

 

iesaiņošanai

- dabīgajām šķiedrām,

   

- sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav

   

kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi

   

sagatavotas vērpšanai, vai

   

- ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas

6306

Brezents, audekla nojumes

 
 

un sauljumi; teltis; buru

 
 

laivām, buru dēļiem vai

 
 

sauszemes līdzekļiem;

 
 

kempinga piederumi:

 
 

- No neaustajiem

Ražošana no(7) (9):

 

materiāliem

- no dabīgajām šķiedrām, vai

   

- no ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 

- Pārējie

Ražošana no nebalinātas vienkāršas dzijas(7) (9)

6307

Pārējie gatavie

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

izstrādājumi, to skaitā

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

 

apģērbu piegrieztnes

no produkcijas ex works cenas

6308

Komplekti, kas satāv

Katram šī komplekta priekšmetam

 

no auduma un dzijas

jāizpilda tas noteikums, kas uz to attiektos,

 

ar vai bez piederumiem

ja tas nebūtu iekļauts komplektā.

 

paklāju, gobelēnu, izšūto

Tomēr, neizcelsmes izstrādājumi

 

galdautu vai salvešu

var tikt iestrādāti, nodrošinot, ka to kopējā

 

vai līdzīgu tekstila

vērtība nepārsniedz 15% no

 

izstrādājumu izgatavošanai,

komplekta ex works cenas

 

iesaiņoti mazumtirdzniecībai

 

ex

Apavi, getras un līdzīgi

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas

64. grupa

izstrādājumi, izņemot:

materiāliem, izņemot virsas daļas,

   

kas piestiprinātas saistzolei vai citiem

   

6406 preču pozīcijas zoles komponentiem

6406

Apavu daļas (to skaitā

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

virsas daļas, piestiprinātas

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

vai nepiestiprinātas zolei,

citā kā produkcijai

 

bet ne ieliekamās

 
 

saistzoles); pieskrūvējamie

 
 

papēži un analoģiski

 
 

priekšmeti; getras, galošas

 
 

un analoģiski priekšmeti,

 
 

kā arī to daļas

 

ex

Galvassegas, un

Ražošana, kurā visus izmantotos

65. grupa

to daļas; izņemot:

materiālus klasificē preču pozīcijā,

   

citā kā produkcijai

6503

Filca cepures un citas

Ražošana no dzijas vai tekstilšķiedrām(9)

 

galvassegas, izgatavotas

 
 

no 6501 preču pozīcijas

 
 

cepuru pusfabrikātiem

 
 

vai plakanām sagatavēm,

 
 

ar vai bez oderes vai apdares

 

6505

Cepures un citas

Ražošana no tekstilšķiedru dzijas(9)

 

galvassegas, adītas vai

 
 

tamborētas, vai kas

 
 

izgatavotas no mežģīnēm

 
 

vai filca vai citiem

 
 

tekstilmateriāliem, kas

 
 

izgatavotas no viena

 
 

gabala, bet ne sloksnēm,

 
 

ar vai bez oderes vai apdares;

 
 

dažādu materiālu matu

 
 

tīkliņi ar vai bez oderes

 
 

vai apdares

 

ex

Lietussargi, saulessargi,

Ražošana, kurā visus materiālus

66. grupa

spieķi, pātagas un

klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

to daļas; izņemot:

 

6601

Lietussargi un saulessargi

Ražošana, kurā visu izmantoto vērtība

 

(to skaitā lietussargi-spieķi,

nepārsniedz 50% no produkcijas

 

dārza saulessargi un

ex works cenas

 

līdzīgi izstrādājumi

 

67. grupa

Apstrādātas spalvas

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

un dūnas, izstrādājumi

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

no spalvām un dūnām;

citā kā produkcijai

 

mākslīgie ziedi;

 
 

izstrādājumi no cilvēku

 
 

matiem

 

ex

Akmens, ģipša, cementa,

Ražošana, kurā visus izmantotos

68. grupa

azbesta, vizlas un līdzīgu

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

materiālu izstrādājumi;

citā kā produkcijai

 

izņemot:

 

ex 6803

Izstrādājumi no dabiskā

Ražošana no apstrādāta slānekļa

 

slānekļa vai aglomerātā

 
 

slānekļa

 

ex 6812

Izstrādājumi no azbesta;

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas

 

izstrādājumi no

 
 

maisījumiem uz azbesta

 
 

bāzes vai maisījumiem

 
 

uz azbesta un magnija

 
 

karbonāta bāzes

 

ex 6814

Izstrādājumi no vizlas,

Ražošana no apstrādātas vizlas

 

to skaitā aglomerētā vai

(to skaitā no aglomerētās vai

 

reģenerētā vizla uz papīra,

reģenerētās vizlas)

 

kartona vai cita

 
 

materiāla pamata

 

69. grupa

Keramikas izstrādājumi

Ražošana, kurā visus izmantotos

   

materiālus klasificē preču pozīcijā,

   

citā kā produkcijai

ex 70. grupa

Stikls un tā

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

izstrādājumi; izņemot:

materiālus klasificē preču pozīcijā,

   

citā kā produkcijai

ex 7003

Stikls ar nespīdošu virsmu

Ražošana no 7001 preču pozīcijas materiāliem

ex 7004

   

ex 7005

   

7006

Preču pozīcijās 7003,

 
 

7004 vai 7005

 
 

klasificētais stikls, izliekts,

 
 

slīpēts, gravēts, urbts,

 
 

emaljēts vai citādā veidā

 
 

apstrādāts, bez rāmja, un

 
 

nav kombinēts ar

 
 

citiem materiāliem:

 
 

- stikla plāksne, kas

Ražošana no nepārklāta stikla plāksnes,

 

pārklāta ar dielektrisku

kas klasificēta 7006 preču pozīcijā

 

pārklājumu, pusvadītāju

 
 

kategorija saskaņā ar

 
 

SEMII standartiem(11)

 
 

- pārējie

Ražošana no 7001 preču pozīcijā

   

klasificētiem materiāliem

7007

Neplīstošs stikls,

Ražošana no 7001 preču pozīcijas

 

ieskaitot rūdīto vai

materiāliem

 

daudzkārtaino stiklu

 

7008

Daudzkārtainie stikla

Ražošana no 7001 preču

 

izolatori

pozīcijas materiāliem

7009

Stikla spoguļi, rāmjos

Ražošana no 7001 preču

 

un bez rāmjiem, to skaitā

pozīcijas materiāliem

 

atpakaļskata spoguļi

 

7010

Baloni, pudeles,

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

pudelītes, flakoni,

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

burkas, pialas, ampulas

citā kā produkcijai

 

un citas stikla tilpnes

vai

 

preču glabāšanai,

Stikla izstrādājumu sagriešana,

 

iesaiņošanai; stikla burkas

ja vien negrieztā stikla vērtība nepārsniedz

 

konservēšani; aizbāžņi,

50% no produkcijas ex works cenas

 

vāciņi un citi analoģiski

 
 

stikla izstrādājumi

 

7013

Galda un virtuves trauki,

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

tualetes un kancelejas

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

piederumi, telpu

citā kā produkcijai

 

iekārtojuma un līdzīga

vai

 

pielietojuma priekšmeti

Stikla izstrādājumu sagriešana,

 

(citi kā 7010 un 7018

nodrošinot, ka nesagrieztā stikla

 

preču pozīcijā)

vērtība nepārsniedz 50% no

   

produkcijas ex works cenas

   

vai

   

Manuāli pūstā stikla dekorēšana ar rokām

   

(izņemot sietspiedi), nodrošinot, ka

   

manuāli pūstā stikla vērtība nepārsniedz

   

50% no produkcijas ex works cenas

ex 7019

Izstrādājumi (citi kā dzija)

Ražošana no:

 

no stiklšķiedras

- nekrāsotām šķipsnām, pavedieniem,

   

dzijas vai sagrieztiem pavedieniem, vai

   

- stikla vates

ex

Dabiskās vai kultivētās

Ražošana, kurā visus izmantotos

71. grupa

pērles, dārgakmeņi vai

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

pusdārgakmeņi,

citā kā produkcijai

 

dārgmetāli, parastie

 
 

metāli, pārklāti vai

 
 

plakēti ar dārgmetālu, un

 
 

to izstrādājumi;

 
 

juvelierizstrādājumu

 
 

imitācijas; monētas, izņemot:

 

ex 7101

Dabiskās vai kultivētās

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 

pērles, pagaidu apstrāde

vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas

 

transportēšanai

ex works cenas

ex 7102,

Apstrādāti dārgakmeņi

Ražošana no neapstrādātiem

ex 7103,

un pusdārgakmeņi

dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem

ex 7104

(dabiskie, sintētiskie

 
 

vai reģenerētie)

 

7106,

Dārgmetāli

 

7108, 7110

   
 

- Neapstrādāti

Ražošana no materiāliem, kas nav

   

klasificēti 7106, 7108 vai 7110 preču pozīcijās

   

vai

   

7106, 7108 vai 7110 preču pozīciju

   

dārgmetālu elektrolītiskā, termiskā un

   

ķīmiskā atdalīšana

   

vai

   

7106, 7108 vai 7110 preču pozīciju

   

dārgmetālu sakausēšana savā starpā vai

   

ar parastiem metāliem

 

- Pusfabrikāti vai

Ražošana no neapstrādātiem dārgmetāliem

 

pulverveida

 

ex 7107,

Ar dārgakmeņiem

Ražošana no neapstrādātiem metāliem,

ex 7109,

pārklāti parastu

kas pārklāti ar dārgmetāliem

ex 7111

metālu pusfabrikāti

 

7116

Izstrādājumi no dabiskajām

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 

vai kultivētām pērlēm,

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas

 

dārgakmeņiem vai

ex works cenas

 

pusdārgakmeņiem

 
 

(dabiskiem, mākslīgiem,

 
 

reģenerētiem)

 

7117

Juvelierizstrādājumu

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

imitācijas

materiālus klasificē preču pozīcijā,

   

citā kā produkcijai

   

vai

   

Ražošana no parasto metālu daļām, kas

   

nav pārklātas vai apklātas ar dārgmetāliem,

   

nodrošinot, ka visu izmantoto materiālu

   

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas

   

ex works cenas

ex

Tērauds un dzelzs;

Ražošana, kurā visus izmantotos

72. grupa

izņemot:

materiālus klasificē preču pozīcijā,

   

citā kā produkcijai

7207

Dzelzs un neleģētā

Ražošana no 7201, 7202, 7203,

 

tērauda pusfabrikāti

7204 vai 7205 preču pozīcijās

   

klasificētiem materiāliem

7208 līdz

Dzelzs vai neleģētā

Ražošana no 7206 preču pozīcijas lietņiem

7216

tērauda plakanie

vai citām pamatformām

 

velmējumi, stieņi un

 
 

loksnes, leņķdzelži,

 
 

profili un sekcijas

 

7217

Dzelzs vai neleģētā

Ražošana no 7207 preču pozīcijas

 

tērauda stieple

pusfabrikātu materiāliem

ex 7218,

Nerūsējoša tērauda

Ražošana no 7218 preču pozīcijas lietņiem

7219 līdz

pusfabrikāti, plakanie

vai citām pamatformām

7222

velmējumi, stieņi un

 
 

loksnes, leņķdzelži,

 
 

profili un sekcijas

 

7223

Nerūsējošā tērauda

Ražošana no 7218 preču pozīcijas

 

stieple

pusfabrikātu materiāliem

ex 7224,

Pārējo leģēto tēraudu

Ražošana no 7206, 7218 vai

7225 līdz

pusfabrikāti, plakanie

7224 preču pozīciju lietņiem

7228

velmējumi, stieņi un

vai citām pamatformām

 

loksnes, neregulāri

 
 

satīti ruļļos;

 
 

Pārējo leģēto tēraudu

 
 

pārējās loksnes un stieņi,

 
 

leņķdzelži, profili un

 
 

sekcijas; leģētā un

 
 

neleģētā tērauda

 
 

dobi stieņi urbšanai

 

7229

Pārējo leģēto tēraudu

Ražošana no 7224 preču pozīcijas

 

stieple

pusfabrikātu materiāliem

ex

Izstrādājumi no

Ražošana, kurā visus izmantotos

73. grupa

dzelzs vai tērauda;

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

izņemot:

citā kā produkcijai

ex 7301

Rievkonstrukcijas

Ražošana no 7206 preču pozīcijā

 

klasificētiem materiāliem

 

7302

Dzelzs vai tērauda

Ražošana no 7206 preču pozīcijā

 

izstrādājumi dzelzceļiem

klasificētajiem materiāliem

 

un tramvaju ceļiem;

 
 

sliedes, pretsliedes un

 
 

zobainās sliedes,

 
 

pārmiju sliedes, sliežu

 
 

mezgla krusteņi, pārmiju

 
 

stieņi un citi šķērssavie-

 
 

nojumi, gulšņi,

 
 

savienojumu uzlikas,

 
 

ķīļi, pamatnes, balstpaliktņi,

 
 

savilcēji, āķskrūves un

 
 

citas detaļas sliežu

 
 

savienošani un

 
 

nostiprināšanai

 

7304,

Dzelzs vai tērauda

Ražošana no 7206, 7207, 7218,

7305 un

(bet ne čuguna) lielu

vai 7224 preču pozīcijā klasificētajiem

7306

un mazu izmēru caurules

materiāliem

 

un dobie profili

 

ex 7307

No vairākām daļām

Kaltu sagatavju apvirpošana, urbšana,

 

sastāvošu lielu un mazu

izrīvēšana, griešana, un atgratēšana,

 

izmēru cauruļvadu

kuru vērtība nepārsniedz 35%

 

armatūra no nerūsējoša

no produkcijas ex works cenas

 

tērauda (ISO

 
 

Nr.X5Cr NiMo 1712)

 

7308

Dzelzs vai tērauda

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

konstrukcijas (izņemot

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

9406 preču pozīcijā

citā kā produkcijai. Tomēr nevar izmantot

 

klasificētās saliekamās

7301 preču pozīcijā klasificētos leņķdzelžus,

 

būvkonstrukcijas) un

profilus un sekcijas

 

to daļas (piem., tilti un

 
 

to sekcijas, slūžu vārti,

 
 

torņi, ažūri masti, jumti,

 
 

jumtu pārsegumi,

 
 

būvsastatnes, durvis,

 
 

logi un to rāmji, sliekšņi,

 
 

žalūzijas, balustrādes,

 
 

kolonnas un kolonnu

 
 

balsti); plāksnes, stieņi,

 
 

leņķdzelži, profili, sekcijas,

 
 

caurules un līdzīgi

 
 

izstrādājumi izmantošanai

 
 

dzelzs un tērauda konstrukcijās

 

ex 7315

Pretslīdes ķēdes

Ražošana, kurā visu 7315 preču pozīcijā

   

klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz

   

50% no produkcijas ex works cenas

ex

Varš un tā izstrādājumi;

Ražošana, kurā:

74. grupa

izņemot:

- visus izmantotos materiālus klasificē

   

preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

   

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz

   

50% no produkcijas ex works cenas

7401

Vara kušņi; cementēts

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 

varš (nogulsnēts varš)

klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

7402

Nerafinēts varš, vara

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

anodi elektrolītiskai

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

rafinēšanai

citā kā produkcijai

7403

Rafinēts varš un vara

 
 

sakausējumi (neapstrādāti):

 
 

- Rafinēts varš

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

   

klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

- Vara sakausējumi un

Ražošana no neapstrādāta vara, attīrīta vai

 

rafinēts varš, kas satur

atgriezumiem un lūžņiem

 

citus elementus

 

7404

Vara atgriezumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

   

klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

7405

Vara šablonsakausējumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

   

klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

ex

Niķelis un tā izstrādājumi;

Ražošana, kurā:

75. grupa

izņemot:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču

   

pozīcijā, citā kā produkcijai;

   

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

7501 līdz

Niķeļa kausējumi, tā

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

7503

plāva un pārējie niķeļa

klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

metalurģijas produkti;

 
 

neapstrādāts niķelis;

 
 

niķeļa atgriezumi un lūžņi

 

ex

Alumīnijs un tā

Ražošana, kurā:

76. grupa

izstrādājumi; izņemot:

- visus izmantotos materiālus klasificē

   

preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

   

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

7601

Neapstrādāts alumīnijs

Ražošana, kurā:

   

- visi izmantotie materiāli tiek klasificēti

   

citā preču pozīcijā kā produkts; un

   

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz

   

50% no produkta ex-works cenas

   

vai

   

Ražošana no termiski vai elektrolītiski

   

apstrādāta neleģēta alumīnija vai alumīnija

   

atgriezumiem un lūžņiem

7602

Alumīnija atgriezumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 

un lūžņi

klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

ex 7616

Alumīnija izstrādājumi,

Ražošana, kurā:

 

citi kā stiepļu sieti,

- visus izmantotos materiālus klasificē

 

pinumi, režģi, tīkli, žogi,

preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr

 

armētie audumi un līdzīgie

var izmantot alumīnija stieples un

 

materiāli (to skaitā

stieptā alumīnija izstrādājumus, citus kā

 

bezgalīgās lentas) no

stiepļu sietus, pinumus, režģus, tīklus,

 

alumīnija stieplēm

žogus, armētos audumus un līdzīgus

 

un stieptā alumīnija

materiālus (to skaitā bezgalīgās lentas);

   

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz

   

50% no produkcijas ex works cenas

77. grupa

Rezervēta iespējamai

 
 

izmantošanai nākotnē

 

ex

Svins un tā izstrādājumi;

Ražošana, kurā:

78. grupa

izņemot:

- visus izmantotos materiālus klasificē

   

preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

   

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

7801

Neapstrādāts svins:

 
 

- Rafinētais svins

Ražošana no "buljona" vai "darba" svina

 

- Pārējie

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

   

klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai.

   

Tomēr nevar izmantot 7802 preču

   

pozīcijās klasificētos atgriezumus un lūžņus

7802

Svina atgriezumi un

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 

lūžņi

klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

ex

Cinks un tā izstrādājumi;

Ražošana, kurā:

79. grupa

izņemot:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču

   

pozīcijā, citā kā produkcijai;

   

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

7901

Neapstrādāts cinks

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

   

klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai.

   

Tomēr nevar izmantot 7902 preču

   

pozīcijā klasificētos atgriezumus un lūžņus

7902

Cinka atgriezumi un

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 

lūžņi

klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

ex

Alva un tās izstrādājumi;

Ražošana, kurā:

80. grupa

izņemot:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču

   

pozīcijā, citā kā produkcijai;

   

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz

   

50% no produkcijas ex works cenas

8001

Neapstrādāta alva

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

   

klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai.

   

Tomēr nevar izmantot 8002 preču pozīcijā

   

klasificētos atgriezumus un lūžņus

8002 un

Alvas atgriezumi un

Ražošana, kurā visus materiālus klasificē

8007

lūžņi; pārējie izstrā-

preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

dājumi no alvas

 

81. grupa

Pārējie parastie metāli;

 
 

metālkeramika;

 
 

to izstrādājumi:

 
 

- Pārējie parastie metāli,

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība,

 

apstrādāti; to izstrādājumi

kas klasificēti tajā pat preču pozīcijā kā

   

produkcija nepārsniedz 50% no

   

produkcijas ex works cenas

 

- Pārējie

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

   

klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

ex

Parasto metālu

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

82. grupa

instrumenti, naži,

klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

karotes un dakšiņas;

 
 

to daļas no parastiem

 
 

metāliem; izņemot

 

8206

Divu vai vairāku

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 

8202 līdz 8205 preču

klasificē preču pozīcijās, citās kā 8202

 

pozīcijās klasificēto

un 8205. Tomēr 8202 līdz 8205 preču

 

instrumentu komplekti,

pozīciju instrumentus var iestrādāt komplektā,

 

kas paredzēti

nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz

 

mazumtirdzniecībai

15% no komplekta ex works cenas

8207

Maināmie instrumenti

Ražošana, kurā:

 

rokas darbarīkiem ar

- visus izmantotos materiālus klasificē

 

vai bez piedziņas vai

preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

 

mehāniskiem darbarīkiem

- visu izmantoto materiālu vērtība

 

(piem., presēšanai,

nepārsniedz 40% no produkcijas

 

štancēšanai, vītņošanai,

ex works cenas

 

urbšanai, izvirpošanai,

 
 

caurvilkšanai, frēzēšanai,

 
 

virpošanai vai savērpšanai),

 
 

to skaitā instrumenti

 
 

metāla vilkšanai vai

 
 

presēšanai, instrumenti

 
 

klinšu un grunts urbšanai

 

8208

Naži un asmeņi mašīnām

Ražošana, kurā:

 

un mehāniskajām ierīcēm

- visus izmantotos materiālus klasificē

   

preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

   

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

ex 8211

Naži ar zāģveida vai

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 

citādiem asmeņiem

klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai.

 

(to skaitā naži koka

Tomēr var izmantot nažu asmeņus un rokturus

 

griešanai) citi kā

no parastiem metāliem

 

8208 klasificētie

 

8214

Pārējie griezējinstrumenti

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

(piem., matu griešanas

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

mašīnas, miesnieku vai

citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot

 

virtuves naži, cērtņi,

rokturus no parastiem metāliem

 

papīrnaži); manikīra vai

 
 

pedikīra komplekti un

 
 

instrumenti (to skaitā

 
 

nagu vīles)

 

8215

Karotes, dakšiņas,

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

pavārnīcas, putu karotes,

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

tortes lāpstiņas, zivju

citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot

 

naži, sviesta naži, cukura

rokturus no parastiem metāliem

 

standziņas un līdzīgi

 
 

virtuves vai galda piederumi

 

ex

Pārējie parasto metālu

Ražošana, kurā visus izmantotos

83. grupa

izstrādājumi; izņemot:

materiālus klasificē preču pozīcijā,

   

citā kā produkcijai

8302

Citi montējumi, daļas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 

un objekti, kas izmantojami

klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai.

 

celtniecībā ēkām un

Tomēr var izmantot 8302 preču

 

automātiskajiem

pozīcijas materiālus, nodrošinot, ka to

 

durvju aizvērējiem

vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas

   

ex works cenas

ex 8306

Parasto metālu statuetes

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 

un citi rotājumi

klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai.

   

Tomēr var izmantot 8306 preču pozīcijas

   

materiālus, nodrošinot, ka to vērtība

   

nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

ex

Kodolreaktori, katli,

Ražošana, kurā:

84. grupa

iekārtas un mehāniskās

- visus izmantotos materiālus klasificē

 

ierīces, to daļas; izņemot:

preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

   

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 40 % no produkcijas

   

ex works cenas

ex 8401

Kodolenerģijas elementi

Ražošana, kurā visus izmantotos

   

materiālus klasificē preču pozīcijā,

   

citā kā produkcijai(12)

     
     

8402

Tvaika katli vai citi tvaiku

Ražošana, kurā: visus izmantotos

 

ģenerējoši katli (izņemot

materiālus klasificē preču

 

centrālapkures karstā

pozīcijā, citā kā produkcijai;

 

ūdens katlus, kas arī

- visu izmantoto materiālu

 

spēj ražot tvaiku zemā

vērtība nepārsniedz 40% no

 

spiedienā); katli ļoti

produkcijas ex works cenas

 

augstai temperatūrai

 

8403,

Centrālapkures katli,

Ražošana, kurā visus izmantotos

ex 8404

citi kā 8402 preču

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

pozīcijā klasificētie, un

citā kā 8403 vai 8404

 

centrālapkures katlu

 
 

palīgiekārtas

 

8406

Ūdenstvaika turbīnas

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

un citas tvaika turbīnas

materiālu vērtība nepārsniedz

   

40% no produkcijas ex works cenas

8407

Dzirksteļaizdedzes

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

iekšdedzes motori ar

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

 

divpusējiem vai

no produkcijas ex works cenas

 

rotējošiem virzuļiem

 

8408

Kompresijas aizdedzes

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

iekšdedzes virzuļmotori

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

 

(dīzeļi un pusdīzeļi)

no produkcijas ex works cenas

8409

Daļas, kas speciāli vai

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

galvenokārt paredzētas

materiālu vērtība nepārsniedz 40% no

 

8407 vai 8408 preču

produkcijas ex works cenas

 

pozīcijās klasificētiem

 
 

motoriem

 

8411

Turboreaktīvie dzinēji,

Ražošana, kurā:

 

turbopropelleru dzinēji

- visus izmantotos materiālus klasificē

 

un pārējās gāzes turbīnas

preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

   

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 40% no produkcijas

   

ex works cenas

8412

Pārējie dzinēji un

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

spēkiekārtas

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

   

no produkcijas ex works cenas

ex 8413

Rotorsūkņi

Ražošana, kurā:

   

- visus izmantotos materiālus

   

klasificē preču pozīcijā, citā kā

   

produkcijai;

   

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 40% no produkcijas

   

ex works cenas

ex 8414

Rūpniecībā izmantojamie

Ražošana, kurā:

 

ventilatori, gaisa pūtēji

- visus izmantotos materiālus

 

un tiem analogas ierīces

klasificē preču pozīcijā, citā

   

kā produkcijai;

   

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 40% no produkcijas

   

ex works cenas

8415

Gaisa kondicionēšanas

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

iekārtas ar motoru

materiālu vērtība nepārsniedz

 

darbināmo ventilatoru

40% no produkcijas ex works cenas

 

un ierīcēm gaisa mitruma

 
 

un temperatūras

 
 

mainīšanai, to skaitā

 
 

tādas iekārtas, kurās

 
 

gaisa mitrums nevar

 
 

būt regulēts šķirti

 

8418

Dzesinātāji, saldētavas

Ražošana, kurā:

 

un citas elektriskās

- visus izmantotos materiālu klasificē

 

dzesēšanas vai saldēšanas

preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

 

iekārtas, siltumsūkņi,

- visu izmantoto materiālu vērtība

 

citi kā 8415 preču

nepārsniedz 40 %no produkcijas

 

pozīcijas gaisa kondi-

ex works cenas;

 

cionēšanas iekārtas

- visu izmantoto neizcelsmes

   

materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto

   

izcelsmes materiālu vērtību

ex 8419

Iekārtas kokapstrādes,

Ražošana:

 

papīra pulpa, un papīra

- kurā visu izmantoto materiālu

 

un kartona rūpniecībai

vērtība nepārsniedz 40% no

   

produkcijas ex works cenas;

   

- kur augstākminētajās robežās

   

materiāls, kas klasificēts tajā pat

   

preču pozīcijā kā produkcijai, tiek

   

izmantots tikai līdz 25% no

   

produkcijas ex works cenas

8420

Kalandri un citas ruļļu

Ražošana:

 

mašīnas, izņemot

- kurā visu izmantoto materiālu

 

metālam vai stiklam,

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

 

un to cilindri

ex works cenas;

   

- kur augstāk minētājās robežās

   

materiāls, kas klasificēts tajā pat

   

preču pozīcijā kā produkcija tiek

   

izmantots tikai līdz 25% no

   

produkcijas ex works cenas

8423

Iekārtas svēršanai

Ražošana, kurā:

 

(izņemot ļoti precīzus

- visus izmantotos materiālus klasificē

 

svarus no 5 cg vai vēl

preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

 

precīzākus), ieskaitot

- visu izmantoto materiālu vērtība

 

mašīnas svara pārbaudei;

nepārsniedz 40% no produkcijas

 

visu veidu atsvarus

ex works cenas

8425 līdz

Iekārtas pacelšanai,

Ražošana:

8428

pārvietošanai,

- visu izmantoto materiālu vērtība

 

iekraušanai vai

nepārsniedz 40% no produkcijas

 

izkraušanai

ex works cenas;

   

- kur augstākminētajās robežās

   

materiāls, kas klasificēts 8431

   

preču pozīcijā tiek, izmantots tikai

   

līdz 10% no produkcijas ex works cenas

8429

Pašgājēji buldozeri,

 
 

pašgājēji buldozeri ar

 
 

maināmu vērstuvi

 
 

(angledozers), greideri,

 
 

planētāji, skrēperi,

 
 

mehāniskās lāpstas,

 
 

ekskavatori, vienkausa

 
 

krāvēji, blietēšanas

 
 

mašīnas un ceļa veltņi:

 
 

- Ceļa veltņi

Ražošana, kurā visu izmantoto

   

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

   

no produkcijas ex works cenas

 

- Pārējie

Ražošana, kurā:

   

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 40% no produkcijas

   

ex works cenas;

   

- kur augstākminētajās robežās materiāls,

   

kas klasificēts 8431 preču pozīcijā

   

tiek izmantots tikai līdz 10 %

   

no produkcijas ex works cenas

8430

Pārējās mašīnas grunts,

Ražošana:

 

minerālu vai rūdu

- kurā visu izmantoto materiālu

 

pārvietošanai, planēšanai,

vērtība nepārsniedz 40% no

 

profilēšanai, rakšanai,

produkcijas ex works cenas;

 

izstrādāšanai, blietēšanai

- kur augstākminētajās robežās

 

blīvēšanai, izņemšanai

materiāls, kas klasificēts

 

vai urbšanai; pāļu dzinēji

8431 preču pozīcijā tiek izmantots

 

un izvilcēji, sniega arkli

tikai līdz 10% no produkcijas

 

un sniega tīrītāji

ex works cenas

ex 8431

Daļas, ko lieto vienīgi

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

vai galvenokārt ar

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

 

ceļa veltņiem

no produkcijas ex works cenas

8439

Iekārtas papīra masas

Ražošana:

 

un celulozes šķiedrmateriālu

- kurā visu izmantoto materiālu

 

ražošanai vai papīra vai

vērtība nepārsniedz 40% no

 

kartona ražošanai un

produkcijas ex works cenas;

 

apstrādei

- kur augstākminētajās robežās

   

materiāls, kas klasificēts tajā pat

   

preču pozīcijā kā produkcija, tiek

   

izmantots tikai līdz 25% no

   

produkcijas ex works cenas

8441

Pārējās iekārtas papīra

Ražošana:

 

masas, papīra vai

- kurā visu izmantoto materiālu

 

kartona ražošanai,

vērtība nepārsniedz 40% no

 

ieskaitot visa veida

produkcijas ex works cenas;

 

mašīnas papīra vai

- kur augstākminētajās robežās

 

kartona griešanai

materiāls, kas klasificēts tajā pat

   

preču pozīcijā kā produkcija,

   

tiek izmantots tikai līdz 25%

   

no produkcijas ex works cenas

8444 līdz

Šajās preču pozīcijās

Ražošana, kurā visu izmantoto

8447

klasificētās mašīnas

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

 

izmantošanai

no produkcijas ex works cenas

 

tekstilrūpniecībā

 

ex 8448

Palīgierīces, paredzētas

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

izmantošanai kopā ar

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

 

8444 un 8445 preču

no produkcijas ex works cenas

 

pozīcijās klasificētām

 
 

mašīnām

 

8452

Šujmašīnas, izņemot

 
 

8440 preču pozīcijā

 
 

klasificētās grāmatu

 
 

brošēšanas mašīnas;

 
 

šujmašīnām paredzētie

 
 

skapīši, galdiņi un

 
 

vāki; šujmašīnu adatas:

 
 

- Šujmašīnas (tikai

Ražošana:

 

slēgdūrienam), kuru

- kurā visu izmantoto materiālu

 

galviņas svars nepārsniedz

vērtība nepārsniedz 40% no

 

16 kg bez motora

produkcijas ex works cenas;

 

vai 17 kg ar motoru

- kur visu neizcelsmes materiālu,

   

kas izmantoti galviņas salikšanā

   

(bez motora), vērtība nepārsniedz

   

izmantoto izcelsmes materiālu vērtību;

   

- kur izmantotiem diega nostiepšanas,

   

izšūšanas un zigzaga mehānismiem

   

jau ir izcelsme

 

- Pārējās

Ražošana, kurā visu izmantoto

   

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

   

no produkcijas ex works cenas

8456 līdz

Darbgaldi un iekārtas,

Ražošana, kurā visu izmantoto

8466

kā arī to daļas, kas

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

 

klasificētas 8456

no produkcijas ex works cenas

 

līdz 8466 preču pozīcijās

 

8469 līdz

Mašīnas birojam

Ražošana, kurā visu izmantoto

8472

(piem., rakstāmmašīnas,

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

 

kalkulatori, skaitļošanas,

no produkcijas ex works cenas

 

kopēšanas, kā arī

 
 

brošēšanas iekārtas)

 

8480

Metālliešanas veidkastes

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

un kokiles; kokiļu plātnes;

materiālu vērtība nepārsniedz 50%

 

liešanas veiduļi; veidnes

no produkcijas ex works cenas

 

(izņemot kokiles) metālu,

 
 

metālkarbīdu, stikla,

 
 

minerālmateriālu, gumijas

 
 

vai plastmasas liešanai

 

8482

Lodīšu vai rullīšu gultņi

Ražošana, kurā:

   

- visus izmantotos materiālus klasificē

   

preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

   

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 40% no produkcijas

   

ex works cenas

8484

Starplikas un līdzīgi

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

savienojumi no metāla

materiālu vērtība nepārsniedz

 

lokšņu materiāla

40% no produkcijas ex works cenas

 

kombinācijā ar citu

 
 

materiālu vai no divām

 
 

vai vairākām metāla

 
 

kārtām; starpliku un

 
 

līdzīgu savienojumu

 
 

komplekti vai sortiments

 
 

ar atšķirīgu uzbūvi,

 
 

ievietoti maisos,

 
 

aploksnēs vai citos

 
 

līdzīgos saiņojumos;

 
 

mehāniskās plombas

 

8485

Elektriskos savienojumus,

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

izolatorus, kontaktus,

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

 

spoles, vadus un citas

no produkcijas ex works cenas

 

līdzīgas detaļas

 
 

nesaturošas mašīnu

 
 

daļas, nekur citur šajā

 
 

grupā neminētas

 

ex

Elektriskās mašīnas

Ražošana, kurā:

85. grupa

un iekārtas, to daļas;

- visus izmantotos materiālus klasificē

 

skaņu ierakstu un

preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

 

atskaņošanas

- visu izmantoto materiālu vērtība

 

aparatūra; aparatūra

nepārsniedz 40% no produkcijas

 

TV attēla un skaņas

ex works cenas

 

ierakstīšanai un

 
 

reproducēšanai, tās

 
 

daļas un piederumi;

 
 

izņemot:

 

8501

Elektromotori un

Ražošana:

 

ģeneratori (izņemot

- kurā visu izmantoto materiālu

 

ģeneratoru- iekārtas)

vērtība nepārsniedz 40% no

   

produkcijas ex works cenas;

   

- kur augstākminētajās robežās

   

materiāls, kas klasificēts 8503

   

preču pozīcijā, tiek izmantots tikai

   

līdz 10% no produkcijas ex works cenas

8502

Elektriskoģeneratoru

Ražošana:

 

iekārtas un rotējošie

- kurā visu izmantoto materiālu

 

pārveidotāji

vērtība nepārsniedz 40% no

   

produkcijas ex works cenas;

   

- kur augstākminētajās robežās

   

materiāls, kas klasificēts 8501

   

vai 8503 preču pozīcijās, tās

   

apkopojot, tiek izmantots tikai

   

līdz 10% no produkcijas ex works cenas

ex 8504

Strāvas padeves ierīces

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

automātiskajām datu

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

 

apstrādes iekārtām

no produkcijas ex works cenas

ex 8518

Mikrofoni un to statīvi;

Ražošana:

 

skaļruņi, iemontēti vai

- kurā visu izmantoto materiālu

 

neiemontēti korpusos;

vērtība nepārsniedz 40% no

 

zemas frekvences

produkcijas ex works cenas;

 

elektriskie pastiprinātāji;

- kur visu izmantoto neizcelsmes

 

elektriskās skaņas

materiālu vērtība nepārsniedz

 

pastiprināšanas iekārtas

izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

8519

Skaņuplašu atskaņotāji

Ražošana:

 

(atskaņošanas pultis),

- kurā visu izmantoto materiālu

 

skaņu ierakstu atskaņotāji,

vērtība nepārsniedz 40% no

 

kasešu atskaņotāji un

produkcijas ex works cenas;

 

pārējā atskaņošanas

- kur visu izmantoto neizcelsmes

 

aparatūra, kurai nav

materiālu vērtība nepārsniedz

 

skaņu ierakstīšanas ierīču

izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

8520

Magnetofoni un pārējā

Ražošana:

 

skaņu ierakstu aparatūra

- kurā visu izmantoto materiālu

 

ar vai bez atskaņošanas

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

 

ierīcēm

ex works cenas;

   

- kur visu izmantoto neizcelsmes

   

materiālu vērtība nepārsniedz

   

izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

8521

Video ierakstu vai

Ražošana:

 

atskaņošanas aparatūra,

- kurā visu izmantoto materiālu

 

ar vai bez video

vērtība nepārsniedz 40%

 

atskaņošanas ierīcēm

no produkcijas ex works cenas;

   

- kur visu izmantoto neizcelsmes

   

materiālu vērtība nepārsniedz

   

izmantoto izcelsmes materiālu

   

vērtību

8522

Daļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

lietošanai galvenokārt

materiālu vērtība nepārsniedz

 

ar 8519 līdz 8521 preču

40% no produkcijas ex works cenas

 

pozīcijās klasificētajiem

 
 

aparātiem

 

8523

Gatavi, neierakstīti skaņu

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

vai līdzīgi kodu ierakstu

materiālu vērtība nepārsniedz

 

nesēji, izņemot 37.

40% no produkcijas ex works cenas

 

grupas produkciju

 

8524

Skaņu plates, lentas un

 
 

citi ierakstīti skaņu un

 
 

līdzīgi kodu nesēji, to

 
 

skaitā skaņu plašu

 
 

izgatavošanas matricas

 
 

un veidnes, taču izņemot

 
 

37. grupas produkciju:

 
 

- Skaņu plašu ražošanas

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

matricas un veidnes

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

   

no produkcijas ex works cenas

 

- Pārējie

Ražošana:

   

- kurā visu izmantoto materiālu

   

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

   

ex works cenas;

   

- kur augstākminētajās robežās materiāls,

   

kas klasificēts 8523 preču pozīcijā,

   

tiek izmantots tikai līdz 10%

   

no produkcijas ex works cenas

8525

Raidaparatūra

Ražošana:

 

radiotelefona vai

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība

 

radiotelegrāfa sakariem,

nepārsniedz 40% no produkcijas

 

radiofonijai vai televīzijai,

ex works cenas;

 

kas satur vai nesatur

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu

 

uztverošo, skaņu ierakstošo

vērtība nepārsniedz izmantoto

 

vai atskaņojošo aparatūru;

izcelsmes materiālu vērtību

 

televīzijas kameras,

 
 

videokameras ar apturamo

 
 

materiālu un citi videokameru

 
 

magnetofoni; digitālās kameras

 

8526

Radiolokācijas,

Ražošana:

 

radionavigācijas aparatūra

- kurā visu izmantoto materiālu

 

un tālvadības radioaparatūra

vērtība nepārsniedz 40% no

   

produkcijas ex works cenas;

   

- kur visu izmantoto neizcelsmes

   

materiālu vērtība nepārsniedz

   

izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

8527

Uztvērējaparatūra

Ražošana:

 

radiotelefona vai

- kurā visu izmantoto materiālu

 

radiotelegrāfa sakariem,

vērtība nepārsniedz 40% no

 

radiofonijai, kas atrodas

produkcijas ex works cenas, un kur

 

vai neatrodas vienā

visu izmantoto neizcelsmes materiālu

 

korpusā ar skaņas

vērtība nepārsniedz izmantoto

 

noņēmēju, vai atskaņošanas

izcelsmes materiālu vērtību

 

aparatūru vai pulksteni

 

8528

Televizori, kombinēti vai

Ražošana:

 

nekombinēti ar radio-

- kurā, visu izmantoto materiālu

 

uztvērēju vai skaņas un

vērtība nepārsniedz 40% no

 

attēla ieraksta vai

produkcijas ex works cenas

 

reproducēšanas aparatūru,

- kur visu izmantoto neizcelsmes

 

video monitori un

materiālu vērtība nepārsniedz

 

video projektori

izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

8529

Daļas, kas paredzētas

 
 

galvenokārt vai tikai

 
 

8525 līdz 8528 preču

 
 

pozīcijās klasificētai

 
 

aparatūrai:

 
 

- Kas paredzēta

Ražošana, kur visu izmantoto

 

galvenokārt vai tikai

materiālu vērtība nepārsniedz

 

video ieraksta un

40% no produkcijas ex works cenas

 

reproducēšanas

 
 

aparatūrai

 
 

- Pārējie

Ražošana:

   

- kurā visu izmantoto materiālu

   

vērtība nepārsniedz 40% no

   

produkcijas ex works cenas;

   

- kur visu izmantoto neizcelsmes

   

materiālu vērtība nepārsniedz

   

izmantoto izcelsmes materiālu

   

vērtību

8535 un

Elektroaparatūras

Ražošana:

8536

trāvas ieslēgšanai vai

- kurā visu izmantoto materiālu

 

aizsardzībai elektriskajās

vērtība nepārsniedz 40% no

 

ķēdēs vai kontaktiem

produkcijas ex works cenas;

 

pie elektriskajām

- kur augstākminētajās robežās

 

ķēdēm vai tajās

materiāls, kas klasificēts 8538

   

preču pozīcijā, tiek izmantots

   

tikai līdz 10% no produkcijas

   

ex works cenas

8537

Pultis, paneļi, konsoles,

Ražošana:

 

galdi, sadales dēļi un

- kurā visu izmantoto materiālu

 

pārējie elektroaparatūras

vērtība nepārsniedz 40% no

 

pamati, kas apgādāti

produkcijas ex works cenas;

 

ar diviem vai vairākiem

- kur augstākminētajās robežās

 

8535 vai 8536 preču

materiāls, kas klasificēts 8538

 

pozīcijās klasificētiem

preču pozīcijā, tiek izmantots

 

aparātiem, strāvas

tikai līdz 10% no produkcijas

 

kontrolei vai sadalei, to

ex works cenas

 

skaitā 90. grupā

 
 

klasificētos instrumentus

 
 

un aparātus, izņemot

 
 

8517 preču pozīcijā

 
 

klasificētās komutācijas

 
 

ierīces

 

ex 8541

Diodes, tranzistori un

Ražošana: kurā visus izmantotos

 

analogi pusvadītāji,

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

izņemot tos, kas nav

citā kā produkcijai;

 

ieslēgti integrālajā

- kurā visu izmantoto materiālu

 

shēmā (mikroshēmā)

vērtība nepārsniedz 40% no

   

produkcijas ex works cenas

8542

Elektroniskās integrālās

Ražošana:

 

un mikroshēmas

- kurā visu izmantoto materiālu

 

- monolītās integrālās

vērtība nepārsniedz 40% no

 

ciparu shēmas

produkcijas ex works cenas;

   

- kur augstākminētajās robežās

   

materiāls, kas klasificēts 8541

   

vai 8542 preču pozīcijās, tās

   

apvienojot, tiek izmantots tikai līdz

   

10% no produkcijas ex works cenas

   

vai

   

Difūzijas darbība (kurā integrālshēmas

   

veido uz pusvadītāja apakšējā slāņa

   

selektīvi ievadot atbilstošu piemaisījumu),

   

samontēti vai nesamontēti un/vai pārbaudīti

   

valstī citā kā norādīts 3.un 4.pantā

 

- Pārējie

Ražošana:

   

- kurā visu izmantoto materiālu

   

vērtība nepārsniedz 40% no

   

produkcijas ex works cenas; un

   

- kur augstākminētajās robežās

   

visu izmantoto materiālu, kas

   

klasificēti 8541 un 8542 preču

   

pozīcijās, vērtība nepārsniedz 10%

   

no produkcijas ex works cenas

8544

Izolēti vadi (ieskaitot

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

emaljētus vai anodētus),

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

 

kabeļi (ieskaitot koaksiālos)

no produkcijas ex works cenas

 

un citi izolētie elektrības

 
 

vadi ar vai bez savienojošām

 
 

detaļām; šķiedru optiskie

 
 

kabeļi, kuru šķiedrām ir

 
 

individuāli apvalki, ar vai

 
 

bez pārslēdzējiem vai

 
 

savienojumu elementiem

 

8545

Ogles elektrodi, ogles

Ražošana,

 

sukas, lampu vai bateriju

kurā visu izmantoto materiālu

 

ogles vai citi grafīta vai

vērtība nepārsniedz 40% no

 

citu oglekļa veidu

produkcijas ex works cenas

 

izstrādājumi ar vai bez

 
 

metāla, paredzēti

 
 

izmantošanai

 
 

elektrotehnikā

 

8546

Elektroizolatori no

Ražošana,

 

jebkura materiāla

kurā visu izmantoto materiālu

   

vērtība nepārsniedz 40% no

   

produkcijas ex works cenas

8547

Izolācijas piederumi

Ražošana,

 

elektriskām mašīnām,

kurā visu izmantoto materiālu

 

ierīcēm vai iekārtām,

vērtība nepārsniedz 40%

 

kas kā armatūra pilnīgi

no produkcijas ex works cenas

 

veido izolācijas materiālus

 
 

savrup no sīkām metāla

 
 

sastāvdaļām (piem.,

 
 

spuldzes vītņu patrona),

 
 

kas liešanas procesā

 
 

iekļauti vienīgi komplek-

 
 

tēšanas nolūkiem, citi

 
 

kā 8546 preču pozīcijā

 
 

klasificētie izolācijas materiāli;

 
 

elektriskie cauruļvadi un

 
 

to savienojumi, no

 
 

pamatmetāla izklāti ar

 
 

izolācijas materiālu

 

8548

Pirmelementu,

Ražošana,

 

pirmbateriju, un

kurā visu izmantoto materiālu

 

elektrisko akumulatoru

vērtība nepārsniedz 40%

 

atkritumi un lūžņi;

no produkcijas ex works cenas

 

nolietoti pirmelementi,

 
 

nolietotas pirmbaterijas

 
 

un nolietoti elektriskie

 
 

akumulatori; elektroiekārtu

 
 

daļas un piederumi, kas

 
 

citur šajā grupā nav minēti

 

ex

Dzelzceļa vai tramvaja

Ražošana,

86. grupa

lokomotīves, ritošais

kurā visu izmantoto materiālu

 

sastāvs un to daļas;

vērtība nepārsniedz 40%

 

dzelzceļa vai tramvaja

no produkcijas ex works cenas

 

ceļu ierīces un to daļas;

 
 

visu veidu mehāniskās

 
 

(ieskaitot elektrome-

 
 

hāniskās), signali-

 
 

zācijas iekārtas; izņemot:

 

8608

Dzelzceļa vai tramvaja

Ražošana, kurā:

 

ceļu ierīces; mehāniskās

- visus izmantotos materiālus

 

(ieskaitot elektrome-

klasificē preču pozīcijā,

 

hāniskās) signalizācijas

citā kā produkcija;

 

iekārtas, iekārtas kustības

- visu izmantoto materiālu

 

drošības un kontroles

vērtība nepārsniedz 40%

 

nodrošināšanai uz

no produkcijas ex works cenas

 

dzelzceļa, tramvaju ceļiem,

 
 

autoceļiem, iekšzemes

 
 

ūdensceļiem, stāvvietās,

 
 

ostu iekārtojumos vai

 
 

lidlaukos, to daļas

 

ex

Sauszemes

Ražošana,

87. grupa

transportlīdzekļi,

kurā visu izmantoto materiālu

 

izņemot dzelzceļa

vērtība nepārsniedz 40% no

 

ritošo sastāvu un

produkcijas ex works cenas

 

tramvajus, to daļas

 
 

un iekārtas: izņemot:

 

8709

Ar celšanas vai takelāžas

Ražošana, kurā:

 

ierīcēm neapgādāti

- visus izmantotos materiālus

 

pašgājēji kravas

klasificē preču pozīcijā,

 

transportētāji, kas

citā kā produkcijai;

 

izmantojami rūpnīcās,

- visu izmantoto materiālu vērtība

 

noliktavās, ostās un

nepārsniedz 40% no

 

lidostās kravu pārvadāšanai

produkcijas ex works cenas

 

nelielos attālumos; vilcēji,

 
 

ko izmanto dzelzceļu

 
 

platformās; to daļas

 

8710

Tanki un citas pašgājējas

Ražošana, kurā:

 

kaujas bruņumašīnas,

-visus izmantotos materiālus

 

motorizētas, ar vai bez

klasificē preču pozīcijā,

 

bruņojuma, to daļas

citā kā produkcijai;

   

- visu izmantoto materiālu

   

vērtība nepārsniedz 40% no

   

produkcijas ex works cenas

8711

Motocikli (ieskaitot

 
 

mopēdus) un velosipēdi

 
 

ar tiem uzstādītiem

 
 

palīgmotoriem, ar

 
 

blakusvāģi vai bez tā;

 
 

blakusvāģi:

 
 

- ar iekšdedzes virzuļmotoru,

 
 

- kura cilindra tilpums:

 
 

- pārsniedz 50 cm3

Ražošana:

   

- kurā visu izmantoto materiālu

   

vērtība nepārsniedz 40% no

   

produkcijas ex works cenas;

     
   

- kurā visu izmantoto neizcelsmes

   

materiālu vērtība nepārsniedz

   

izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

 

- Pārējie

Ražošana:

   

- kurā visu izmantoto materiālu

   

vērtība nepārsniedz 40% no

   

produkcijas ex works cenas;

   

- kurā visu izmantoto neizcelsmes

   

materiālu vērtība nepārsniedz

   

izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

ex 8712

Divriteņi bez

Ražošana no 8714 preču pozīcijā

 

lodīšu gultņiem

neklasificētiem materiāliem

     
     

8715

Bērnu ratiņi un to daļas

Ražošana, kurā:

   

- visus izmantotos materiālus

   

klasificē preču pozīcijā,

   

citā kā produkcija;

   

- visu izmantoto materiālu

   

vērtība nepārsniedz 40% no

   

produkcijas ex works cenas

8716

Piekabes un puspiekabes;

Ražošana, kurā:

 

citi nepašgājēji

- visus izmantotos materiālus

 

transportlīdzekļi; to daļas

klasificē preču pozīcijā,

   

citā kā produkcijai;

   

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 40% no produkcijas

   

ex works cenas

ex

Lidaparāti, kosmiskie

Ražošana, kurā visus izmantotos

88. grupa

aparāti, to daļas;

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

izņemot:

citā kā produkcijai

     

ex 8804

Rotošūti

Ražošana no jebkuras pozīcijas

   

materiāliem, to skaitā no citiem

   

8804 preču pozīcijas materiāliem

     

8805

Lidmašīnu pacelšanās

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

ierīces, klāja bremzes

materiālus klasificē preču

 

un analogas nosēšanās

pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ierīces; lidotāju

 
 

sauszemes trenažieri;

 
 

minēto izstrādājumu daļas

 

89. grupa

Kuģi, laivas un citi

Ražošana, kurā visus izmantotos

 

peldlīdzekļi

materiālus klasificē preču pozīcijā,

   

citā kā produkcijai. Tomēr nevar

   

izmantot 8906 preču pozīcijā

   

klasificētos korpusus

ex

Optiskās, fotogrāfiskās

Ražošana, kurā:

90. grupa

kino ierīces un aparāti,

- visus izmantotos materiālus

 

mēraparāti, kontroles,

klasificē preču pozīcijā kā produkcija;

 

precizējošas ierīces,

- visu izmantoto materiālu

 

medicīnā vai citā ķirurģijā

vērtība nepārsniedz 40% no

 

lietojamās ierīces un

produkcijas ex works cenas

 

aparāti; to daļas un

 
 

piederumi; izņemot:

 

9001

Optiskās šķiedras un

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

optiskās šķiedras grīstes;

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

 

optiskās šķiedras kabeļi,

no produkcijas ex works cenas

 

citi kā 8544 preču

 
 

pozīcijā klasificētie;

 
 

loksnes un plāksnes no

 
 

polarizētajiem materiāliem;

 
 

lēcas (to skaitā kontaktlēcas),

 
 

prizmas, spoguļi un citi

 
 

nesamontēti optiskie

 
 

materiāli no jebkādiem

 
 

materiāliem, citi kā šādi

 
 

elementi no optiski

 
 

neapstrādāta stikla

 

9002

Lēcas, prizmas, spoguļi

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

un pārējie samontētie

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

 

optiskie elementi no

no produkcijas ex works cenas

 

jebkuriem materiāliem,

 
 

kas ir instrumentu vai

 
 

aparātu daļas vai

 
 

piederumi, citi kā šādi

 
 

elementi no optiski

 
 

neapstrādāta stikla

 

9004

Brilles, aizsargbrilles

Ražošana,

 

un tām līdzīgas ierīces,

kurā visu izmantoto materiālu

 

koriģējošās un

vērtība nepārsniedz 40% no

 

aizsargājošās, un pārējās

produkcijas ex works cenas

ex 9005

Binokļi, monokļi, pārējās

Ražošana, kurā:

 

optiskās caurules un to

- visus izmantotos materiālus

 

statīvi, izņemot

klasificē preču pozīcijā, citā kā

 

astronomiskās ierīces

produkcijai;

 

un statīvus

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 40% no produkcijas

   

ex works cenas;

   

-visu izmantoto neizcelsmes materiālu

   

vērtība nepārsniedz izmantoto

   

izcelsmes materiālu vērtību

ex 9006

Fotokameras (izņemot

Ražošana, kurā:

 

kinokameras);

- visus izmantotos materiālus

 

zibspuldzes, citas kā

klasificē preču pozīcijā

 

gāzizlādes lampas

citā kā produkcijai;

   

-visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 40% no produkcijas

   

ex works cenas;

   

- visu izmantoto neizcelsmes materiālu

   

vērtība nepārsniedz izmantoto

   

izcelsmes materiālu vērtību

9007

Kinoaparāti un projektori

Ražošana, kurā:

 

ar skaņu ierakstīšanas

- visus izmantotos materiālus

 

un atskaņošanas

klasificē preču pozīcijā citā kā produkcijai;

 

ierīcēm vai bez tām

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 40% no produkcijas

   

ex works cenas;

   

- visu izmantoto neizcelsmes materiālu

   

vērtība nepārsniedz izmantoto

   

izcelsmes materiālu vērtību

9011

Sarežģīti optiskie

Ražošana, kurā:

 

mikroskopi, to skaitā

- visus izmantotos materiālus

 

mikrofotogrāfijai,

klasificē preču pozīcijā citā

 

mikrokinouzņemšanai

kā produkcijai;

 

vai mikroprojicēšanai

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 40% no produkcijas

   

ex works cenas;

   

- visu izmantoto neizcelsmes materiālu

   

vērtība nepārsniedz izmantoto

   

izcelsmes materiālu vērtību

ex 9014

Pārējās navigācijas

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

ierīces un instrumenti

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

   

no produkcijas ex works cenas

9015

Kartogrāfiskās (to skaitā

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

fotogrammetriskās),

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

 

hidrogrāfiskās,

no produkcijas ex works cenas

 

okeanogrāfiskās,

 
 

hidroloģiskās,

 
 

meteoroloģiskās vai

 
 

ģeofiziskās ierīces un

 
 

instrumenti, izņemot

 
 

kompasus; tālmēri

 

9016

Svari, kuru jutīgums ir

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

5 cg vai lielāks,

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

 

ar vai bez atsvariem

no produkcijas ex works cenas

9017

Rasēšanas, iezīmēšanas

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

vai matemātisko

materiālu vērtība nepārsniedz

 

aprēķinu instrumenti

40% no produkcijas

 

(piem., rasēšanas mašīnas,

ex works cenas

 

pantogrāfi, stieņcirkuļi,

 
 

transportieri, logaritmiskie

 
 

lineāli, diska kalkulatori);

 
 

rokas instrumenti

 
 

līnijizmēru mērīšanai

 
 

(piem., mērstieņi, ruletes,

 
 

mikrometri, stieņcirkuļi),

 
 

nekur citur šajā grupā

 
 

neminēti

 

9018

Medicīniskie, ķirurģiskie,

 
 

stomatoloģiskie un

 
 

veterinārie instrumenti

 
 

un ierīces (ieskaitot

 
 

scintigrāfisko aparatūru),

 
 

pārējā elektriskā medicīniskā

 
 

aparatūra un ierīces redzes

 
 

asuma noteikšanai:

 
 

- Stomatoloģiskie krēsli

Ražošana no jebkuras preču

 

ar attiecīgām ierīcēm un

pozīcijas materiāliem, ieskaitot

 

spļaujamtrauki

citus 9018 preču pozīcijā

   

klasificētos materiālus

 

- Pārējie

Ražošana, kurā:

   

visus izmantotos materiālus

   

klasificē preču pozīcijā citā

   

kā produkcijai;

   

- visu izmantoto materiālu

   

vērtība nepārsniedz 40% no

   

produkcijas ex works cenas

9019

Mehanoterapijas

Ražošana, kurā:

 

aparatūra; masāžas

- visus izmantotos materiālus

 

aparatūra; psiholoģisko

klasificē preču pozīcijā

 

testu aparatūra; ozona,

citā kā produkcijai;

 

skābekļa terapijas un

- visu izmantoto materiālu

 

aeroterapijas, mākslīgās

vērtība nepārsniedz 40% no

 

elpināšanas aparatūra

produkcijas ex works cenas

 

un pārējā elpināšanas

 
 

aparatūra

 

9020

Pārējās ierīces elpināšanai

Ražošana, kurā:

 

un gāzmaskas, izņemot

- visus izmantotos materiālus

 

aizsargmaskas bez

klasificē preču pozīcijā

 

mehāniskām daļām un

citā kā produkcijai;

 

nomaināmiem filtriem

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 40% no produkcijas

   

ex works cenas

9024

Mašīnas un ierīces

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

materiālu (piem.,

materiālu vērtība nepārsniedz

 

metāla, koksnes, tekstila,

40% no produkcijas

 

papīra, plastmasas)

ex works cenas

 

cietības, stiprības,

 
 

saspiežamības, elastības

 
 

un citu mehānisko īpašību

 
 

noteikšanai

 

9025

Hidrometri un analogi

Ražošana,

 

šķidrumā gremdējami rīki,

kurā visu izmantoto materiālu

 

termometri, pirometri,

vērtība nepārsniedz 40%

 

barometri, higrometri un

no produkcijas ex works cenas

 

psihrometri, ar vai bez

 
 

pieraksta iespējām, šo

 
 

rīku jebkura kombinācija

 

9026

Ierīces un aparatūra

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

šķidrumu un gāzes

materiālu vērtība nepārsniedz

 

plūsmas, līmeņa, spiediena

40% no produkcijas ex works cenas

 

vai citu lielumu mērīšanai

 
 

vai pārbaudei (piem.,

 
 

plūsmas mērītāji, līmeņa

 
 

rādītāji, manometri,

 
 

siltuma mērītāji), izņemot

 
 

9014, 9015, 9028 un

 
 

9032 preču pozīcijās

 
 

klasificētos instrumentus

 
 

un ierīces

 

9027

Fizikālās vai ķīmiskās

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

analīzes ierīces un

materiālu vērtība nepārsniedz

 

aparatūra (piem., polarimetri,

40% no produkcijas

 

refraktometri, gāzes vai

ex works cenas

 

dūmu analizatori); ierīces

 
 

un aparatūra viskozitātes,

 
 

porainības, izplešanās,

 
 

virsmas spraiguma utt.

 
 

mērīšanai vai kontrolei;

 
 

ierīces un aparatūra

 
 

siltuma, skaņas vai

 
 

gaismas daudzuma

 
 

mērīšanai vai kontrolei

 
 

(to skaitā eksponometri);

 
 

mikrotomi

 

9028

Gāzes, šķidruma un

 
 

elektrības padeves vai

 
 

ražošanas mērītāji,

 
 

ieskaitot kalibrējošos

 
 

- Daļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto

   

materiālu vērtība nepārsniedz

   

40% no produkcijas ex works cenas

 

- Pārējie

Ražošana, kurā:

   

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 40% no produkcijas

   

ex works cenas;

   

- visu izmantoto neizcelsmes materiālu

   

vērtība nepārsniedz izmantoto

   

izcelsmes materiālu vērtību

9029

Apgriezienu skaita

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

un produkcijas skaitītāji,

materiālu vērtība nepārsniedz

 

taksometri, mileometri,

40% no produkcijas ex works cenas

 

soļu skaitītāji un tiem

 
 

analogas ierīces;

 
 

spidometri un tahometri,

 
 

izņemot 9014 un 9015

 
 

preču pozīcijās

 
 

klasificētos; stroboskopi

 

9030

Osciloskopi, spektrometri

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

un pārējās ierīces un

materiālu vērtība nepārsniedz

 

aparatūra elektrisko

40% no produkcijas ex works cenas

 

lielumu mērīšanai vai

 
 

kontrolei, izņemot

 
 

9028 preču pozīcijā

 
 

klasificētās mērierīces;

 
 

ierīces un aparatūra alfa,

 
 

beta, gamma, rentgena,

 
 

kosmisko vai citu

 
 

jonizējošo starojumu

 
 

mērīšanai vai noteikšanai

 

9031

Mērīšanas un kontroles

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

ierīces, palīgierīces un

materiālu vērtība nepārsniedz

 

mašīnas, nekur citur

40% no produkcijas ex works cenas

 

šajā grupā neminētas;

 
 

profila projektori

 

9032

Automātiskās

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

regulēšanas vai kontroles

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

 

ierīces un aparatūra

no produkcijas ex works cenas

9033

90. grupā klasificēto

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

mašīnu, ierīču un

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

 

aparatūras daļas un

no produkcijas ex works cenas

 

piederumi (kas nekur

 
 

citur šajā grupā nav minēti)

 

ex

Pulksteņi un to

Ražošana, kurā visu izmantoto

91. grupa

daļas, izņemot:

materiālu vērtība nepārsniedz 40%

   

no produkcijas ex works cenas

9105

Pārējie pulksteņi

Ražošana, kurā:

   

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 40% no produkcijas

   

ex works cenas;

   

- visu izmantoto neizcelsmes

   

materiālu vērtība nepārsniedz

   

izcelsmes materiālu vērtību

9109

Nokomplektēti un

Ražošana, kurā:

 

samontēti pulksteņu

- visu izmantoto materiālu

 

mehānismi

vērtība nepārsniedz 40% no

   

produkcijas ex works cenas;

   

- visu izmantoto neizcelsmes

   

materiālu vērtība nepārsniedz

   

izcelsmes materiālu vērtību

9110

Nesamontēti vai

Ražošana, kurā:

 

daļēji samontēti

- visu izmantoto materiālu vērtība

 

nokomplektēti pulksteņu

nepārsn.40% no produkcijas

 

mehānismi (mehānismu

ex works cenas;

 

komplekti); samontēti

- augstākminētas robežās materiāls,

 

nenokomplektēti

kas klasificēts 9114 preču

 

pulksteņu mehānismi;

pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz

 

iepriekš nepilnīgi salikti

10% no produkcijas ex works cenas

 

pulksteņu mehānismi

 

9111

Rokas pulksteņu

Ražošana, kurā:

 

korpusi, to daļas

- visus izmantotos materiālus

   

klasificē preču pozīcijā, citā kā

   

produkcijai;

   

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 40% no produkcijas

   

ex works cenas

9112

Pulksteņu korpusi un

Ražošana, kurā:

 

līdzīgi korpusi citām šīs

- visus izmantotos materiālus

 

grupas precēm un

klasificē preču pozīcijā

 

to daļas

citā kā produkcijai;

   

- visu izmantoto materiālu

   

vērtība nepārsniedz 40% no

   

produkcijas ex works cenas

9113

Rokas pulksteņu siksniņas,

 
 

lentas un aproces,

 
 

kā arī to daļas:

 
 

- No parastā metāla ar

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

vai bez plakēšanas vai

materiālu vērtība nepārsniedz

 

pārklāšanas ar

40% no produkcijas

 

dārgmetāliem

ex works cenas

 

- Pārējās

Ražošana, kurā visu izmantoto

   

materiālu vērtība nepārsniedz

   

50% no produkcijas ex works cenas

92. grupa

Mūzikas instrumenti,

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

to daļas un piederumi

materiālu vērtība nepārsniedz

   

40% no produkcijas ex works cenas

93. grupa

Ieroči un munīcija,

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

to daļas un piederumi

materiālu vērtība nepārsniedz 50%

   

no produkcijas ex works cenas

ex

Mēbeles, gultas piederumi,

Ražošana, kurā visus izmantotos

94. grupa

matrači, matraču pamati,

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

dīvānspilveni, un analoģiski

citā kā produkcijai

 

polsterēti mēbeļu piederumi;

 
 

lampas un to daļas, kas

 
 

citā vietā nav minētas;

 
 

gaismas rādītāji, tablo

 
 

un analoģiski izstrādājumi;

 
 

samontētas būv-

 
 

konstrukcijas; izņemot:

 

ex 9401

Mēbeles no parastajiem

Ražošana, kurā visus izmantotos

un ex 9403

metāliem, kas satur

materiālus klasificē preču

 

nepolsterētu kokvilnas

pozīcijā citā kā produkcijai

 

audumu, kam svars ir

vai

 

300 g/m2 vai mazāks

Ražošana no jau tādās formās

   

piegriezta kokvilnas auduma,

   

kas gatavs izmantošanai 9401

   

vai 9403 preču pozīcijām,

   

odrošinot, ka:

   

- tā vērtība nepārsniedz 25%

   

no produkcijas ex works cenas

   

- visi citi izmantotie materiāli ir

   

izcelsmes un ir klasificēti citā

   

preču pozīcijā kā 9401 vai 9403

9405

Lampas un apgaismes

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

ierīces, ieskaitot

materiālu vērtība nepārsniedz

 

prožektorus, starmešus

50% no produkcijas ex works cenas

 

un to daļas, kas citur

 
 

nav minēti; gaismas

 
 

rādītāji, tablo un līdzīgas

 
 

ierīces ar pastāvīgi

 
 

uzstādītiem gaismas

 
 

avotiem, to daļas, kas

 
 

citviet nav minētas

 

9406

Saliekamās

Ražošana, kurā visu izmantoto

 

būvkonstrukcijas

materiālu vērtība nepārsniedz 50%

   

no produkcijas ex works cena

ex

Rotaļlietas, spēles un

Ražošana, kurā visus izmantotos

95. grupa

sporta inventārs, to daļas

materiālus klasificē preču pozīcijā,

 

un piederumi, izņemot:

citā kā produkcijai

9503

Pārējās rotaļlietas;

Ražošana, kurā:

 

samazināta lieluma

- visus izmantotos materiālus

 

("apjoma") modeļi un

klasificē preču pozīcijā,

 

analoģiski izklaidēšanās

citā kā produkcijai;