Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Amerikas Savienoto Valstu valdību par Amerikas Savienoto Valstu Miera korpusa programmu Latvijas Republikā

Latvijas Republikas valdība un Amerikas Savienoto Valstu valdība, atzīstot abpusēji izdevīgu attiecību un sadarbības starp savām tautām attīstības nozīmīgumu, ir vienojušās par sekojošo:

1. Amerikas Savienoto Valstu valdība apņemas sagādāt Miera korpusa brīvprātīgos darbiniekus (turpmāk saukti par "brīvprātīgajiem darbiniekiem"), vadoties no Latvijas Republikas valdības pieprasījuma un Amerikas Savienoto Valstu valdības apstiprinājuma abpusēji saskaņotu uzdevumu veikšanai Latvijas Republikā.

Brīvprātīgie darbinieki strādās abu valdību nozīmēto Latvijas Republikas valstisko un privāto organizāciju tiešā pārziņā. Amerikas Savienoto Valstu valdība nodrošinās brīvprātīgo darbinieku apmācību, lai tie spētu veikt savus uzdevumus visefektīvākajā veidā.

2. Latvijas Republikas valdība apņemas izrādīt taisnīgu apiešanos attiecībā uz brīvprātīgajiem darbiniekiem un viņu īpašumu; sniegt tiem pilnīgu atbalstu un aizsardzību, ieskaitot tādu apiešanos, kas ir ne mazāk labvēlīga par to, ko parasti saņem Latvijas Republikā dzīvojošie Amerikas Savienoto Valstu pilsoņi; pilnīgi informēt, konsultēties un sadarboties ar Amerikas Savienoto Valstu valdības pārstāvjiem attiecībā uz visām lietām, kas skar brīvprātīgos darbiniekus. Latvijas Republika atbrīvos brīvprātīgos darbiniekus no visiem nodokļiem uz maksājumiem, kurus viņi saņem savu uzturēšanās izdevumu segšanai un uz ienākumiem no avotiem ārpus Latvijas Republikas, no visām muitas nodevām vai citiem maksājumiem attiecībā uz viņu personisko īpašumu, kas tiek ievests Latvijas Republikā viņu personiskai lietošanai, kā arī atbrīvos no visiem citiem nodokļiem vai maksājumiem (ieskaitot iebraukšanas maksājumus), izņemot licencēšanas maksājumus un nodokļus vai citus maksājumus, kuri ir iekļauti Latvijas Republikā pirkto iekārtu, materiālu un pakalpojumu cenās.

3. Amerikas Savienoto Valstu valdība nodrošinās brīvprātīgos darbiniekus ar ierobežotu daudzumu iekārtu un materiālu, kas pēc abu valdību uzskatiem ir nepieciešams, lai brīvprātīgie darbinieki varētu veikt savus uzdevumus efektīvi. Latvijas Republikas valdība atbrīvos no visiem nodokļiem, muitas nodevām un citiem maksājumiem visas iekārtas un materiālus, kurus ievedīs vai iegādāsies Latvijas Republikā Amerikas Savienoto Valstu valdība vai jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir līgumiskās attiecībās ar to dotā līguma izpildes nolūkos.

4. Lai dotu iespēju Amerikas Saienoto Valstu valdībai izpildīt savas saistības saskaņā ar šo līgumu, Latvijas Republikas valdība sev pieņemamos apmēros un veidā uzņems pārstāvi, tā personālu un to Amerikas Savienoto Valstu privāto organizāciju personālu, kas pilda saistības saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Amerikas Savienoto Valstu valdību dotās programmas ietvaros. Latvijas Republika atbrīvos šīs personas no visiem nodokļiem uz ienākumiem no darba Miera korpusā vai avotiem ārpus Latvijas Republikas un no visiem citiem nodokļiem vai maksājumiem (ieskaitot iebraukšanas maksājumus), izņemot licencēšanas maksājumus un nodokļus vai citus maksājumus, kuri ir iekļauti Latvijas Republikā pirkto iekārtu, materiālu un pakalpojumu cenās. Latvijas Republikas valdība attiecinās uz Miera korpusa pārstāvi un tā personālu tādu pašu apiešanos, kāda tiek izrādīta Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības līdzīga ranga vai kategorijas personālam, ieskaitot apiešanos attiecībā uz muitas nodevu maksājumiem vai citiem maksājumiem par personisko īpašumu, kas tiek ievests Latvijas Republikā viņu personiskai lietošanai, bet izņemot diplomātiskos titulus vai imunitāti. Latvijas Republikas valdība izrādīs Amerikas Savienoto Valstu privāto organizāciju personālam, kas ir līgumiskās attiecībās ar Amerikas Savienoto Valstu valdību dotās programmas ietvaros, tādu pašu apiešanos attiecībā uz muitas nodevu maksājumiem vai citiem maksājumiem par personisko īpašumu, kas tiek ievests Latvijas Republikā viņu personiskai lietošanai, kāda tiek izrādīta brīvprātīgajiem darbiniekiem saskaņā ar doto līgumu. Šis noteikums neattiecas uz Latvijas pilsoņiem.

5. Latvijas Republikas valdība atbrīvos no noguldījuma prasībām un valūtas kontroles visus naudas līdzekļus, kurus ievedīs Latvijas Republikā Amerikas Savienoto Valstu valdība vai jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir līgumiskās attiecībās ar to dotās programmas vajadzībām. Šie naudas līdzekļi tiks konvertēti Latvijas Republikas valūtā pēc visaugstākā kursa, kas nav atzīts par nelikumīgu Latvijas Republikā.

6. Atbilstoši abu valdību pārstāvji var laiku pa laikam vienoties par pasākumiem attiecībā uz Miera korpusa brīvprātīgajiem darbiniekiem un Miera korpusa programmām Latvijas Republikā, ja tas ir nepieciešams vai vēlams šī līguma izpildes nolūkos.

7. Katras valdības saistības saskaņā ar šo līgumu ir atkarīgas no līdzekļu pieejamības. Strīdi, kuri var rasties šī līguma ietvaros, tiks atrisināti draudzīgi starp abām valdībām.

8. Šī līguma saistības laiku pa laikam var tikt grozītas, abām valdībām savstarpēji vienojoties.

9. Šīs līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un paliek spēkā nenoteiktu laiku, ja vien kāda no valdībām deviņdesmit dienas iepriekš rakstveidā nepaziņo otrai valdībai par nodomu līgumu izbeigt.

Līgums noslēgts Rīgā 1992. gada 6. februārī divos oriģinālos eksemplāros, katrs latviešu un angļu valodā, turklāt abi teksti ir vienādi autentiski.

Latvijas Republikas Amerikas Savienoto valstu

valdības vārdā valdības vārdā

Stājies spēkā ar 1992. gada 6. februāri

 
Document information
Status:
Not in force
Not in force
State:
 United States of America
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 06.02.1992.
Signature:
 06.02.1992.
Place of signature: 
Rīga
End of validity:
 30.09.2002.
Ratification:
 Council of Ministers
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 406/407, 08.12.1999.
141
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)