Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Protokols par grozījumiem
1.panta a-punktā, 14.panta 1.daļā
un 14.panta 3.dažas b-punktā
Eiropas valstu nolīgumā
par bīstamo kravu
starptautiskajiem pārvadājumiem
ar autotransportu (ADR)

Ženēvā, 1993.gada 28.oktobrī

Šā Protokola puses,

Apsverot Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) (tālāk tekstā - "Nolīgums"), kurš sagatavots Ženēvā 1957.gada 30.septembrī, noteikumus attiecībā uz termina "satiksmes līdzeklis" definīciju 1.pantā (a-punkts) un grozījumu veikšanas kārtību Nolīguma pielikumos, it īpaši Nolīguma 14.panta (1.daļa) noteikumus;

 

Ņemot vērā, ka Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm ir grūti Nolīguma 14.pantā (3.daļā) noteiktajā laikā veikt atbilstošus valsts iekšējos pasākumus, lai šie grozījumi stātos spēkā;

 

Ņemot vērā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas ekonomiskās komisijas iekšējā transporta komitejas Bīstamo kravu pārvadāšanas darba grupas viedokli un Austrijas un Francijas valdību priekšlikumus par grozījumu izdarīšanu Nolīgumā,

vienojas par sekojošo:

 

1.pants

Grozījumi Nolīguma 1.panta a-punktā

Nolīguma 1.panta a-punkts grozīts sekojoši:

"a) termins " transporta līdzeklis " nozīmē jebkuru transporta līdzekli ar motoru, kurš paredzēts kravu pārvadājumiem pa autoceļiem, ir pilnībā nokomplektēts vai arī nav nokomplektēts, kuram ir vismaz četri riteņi un tā maksimālais pieļaujamais ātrums pārsniedz 25km/stundā, kā arī tā piekabes, izņemot tos transporta līdzekļus, kuri pārvietojas pa sliedēm, kuri pieder Līgumslēdzēju pušu bruņotajiem spēkiem vai ir to rīcībā, kā arī lauksaimniecībai un mežsaimniecībai paredzētos traktorus un jebkurus pārvietojamos mehānismus."

 

2.pants

Grozījumi 14.panta 1.daļā

Nolīguma 14.panta 1.daļa tiek grozīta sekojoši:

"1. Neatkarīgi no šā Nolīguma 13.pantā paredzētajām izskatīšanas procedūrām jebkura Līgumslēdzēja puse var ierosināt vienu vai vairākus grozījumus šā Nolīguma pielikumos, pēc tam nosūtot tekstus ar grozījumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram. Lai nodrošinātu šajos pielikumos teiktā atbilstību citiem starptautiskiem nolīgumiem par bīstamo kravu pārvadājumiem, arī Ģenerālsekretārs var ierosināt izdarīt grozījumus šā Nolīguma pielikumos.

Turklāt viņš var ierosināt izdarīt grozījumus šā Nolīguma pielikumos, kurus pieņēmusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas ekonomiskās komisijas Iekšējā transporta komitejas Bīstamo kravu pārvadāšanas darba grupa pēc šīs darba grupas lūguma."

 

3.pants

Grozījumi Nolīguma 14.panta 3.daļā

Nolīguma 14.panta 3.daļas b-punkts tiek grozīts sekojoši:

"b) Līgumslēdzēja puse vai, ja nepieciešams, Ģenerālsekretārs, kurš ir ierosinājis izdarīt grozījumus saskaņā ar šā panta 1.daļu, var savā priekšlikumā par grozījumiem ieteikt to spēkā stāšanās periodu arī garāku par trīs mēnešiem."

 

4.pants

Parakstīšana, ratifikācija, akceptēšana, apstiprināšana vai pievienošanās

1. Nolīguma Līgumslēdzējas puses var kļūt par šā Protokola Līgumslēdzējām pusēm,

a) to parakstot,

b) deponējot ratifikācijas, akceptēšanas vai apstiprināšanas instrumentu pēc parakstīšanas ar piezīmi par ratifikāciju, akceptēšanu vai apstiprināšanu,

c) deponējot pievienošanās instrumentu.

2. Šis Protokols būs atklāts parakstīšanai Eiropas ekonomiskās komisijas sekretāra darba telpās Ženēvā no 1993.gada 28.oktobra līdz 1994.gada 31.janvārim.

 

5.pants

Depozitārijs

Ratificēšanas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenti deponējami Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram.

 

6.pants

Stāšanās spēkā

Šis Protokols stājas spēkā vienu mēnesi pēc tam, kad visas Līgumslēdzējas puses ir to parakstījušas bez piebildes par ratificēšanu, akceptēšanu vai apstiprināšanu vai deponējušas savus ratificēšanas, akceptēšanas vai apstiprināšanas instrumentus atbilstoši katram atsevišķam gadījumam.

 

7.pants

Jebkura valsts, kura kļūst par Nolīguma Līgumslēdzēju pusi pēc tam, kad šā Protokola nosacījumi ir stājušies spēkā saskaņā ar 6.pantu, tiek uzskatīta par Nolīguma, kurā izdarīti grozījumi saskaņā ar šo Protokolu, Līgumslēdzēju pusi.

 

8.pants

Šā Protokola oriģināls, kura teksti angļu un franču valodā ir autentiski, tiks deponēts Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram.

 
Document information
Int. Org.:
Type:
 international agreement
 multilateral
Adoption:
 28.10.1993.
Place of adoption: 
Ženēva
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 155, 10.10.1995.
Related documents
  • Amendment to
  • Other related documents
1328
0
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"