Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Aktualitātes

20.06.2022.
 0 komentāri
2022. gada martā un aprīlī publicētie tiesību aktu tulkojumi

MK noteikumi Nr. 809 – Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu (līdz 01.04.2021.)

Cab. Reg. No. 809 – Regulations Regarding the Assessment of the Material Situation of a Household and Receipt of Social Assistance (with amendments to 01.04.2021)

MK noteikumi Nr. 485 – Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra

Cab. Reg. No. 485 – Regulations Regarding the State Fee for the Receipt of Information from the Register of Natural Persons

MK noteikumi Nr. 19 – Izmantošanai pārtikā aizliegto augu un augu daļu noteikumi

Cab. Reg. No. 19 – Regulations Regarding the Plants and Parts of Plants Prohibited for Human Consumption

MK noteikumi Nr. 545 – Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā (līdz 07.06.2016.)

Cab. Reg. No. 545 – Procedures for the Training of Persons Employed in the Handling of Food in the Field of Food Hygiene (with amendments to 07.06.2016.)

Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums

Law on Animal Production and Breeding

Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos (līdz 09.11.2017.)

On Participation of the Republic of Latvia in the Flexibility Mechanisms under the Kyoto Protocol (with amendments to 09.11.2017.)

Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums

Unified Relief Information System Law

Par privatizācijas sertifikātiem (līdz 07.11.2013.)

On Privatisation Certificates (with amendments to 07.11.2013.)

Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likums (līdz 17.09.2015.)

Law on Parliamentary Investigatory Committees (with amendments to 17.09.2015.)

Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu (līdz 16.06.2021.)

On the Status of a Participant to the National Resistance Movement (with amendments to 16.06.2021.)

Par kompensāciju izmaksas atjaunošanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām un šīm personām piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu (līdz 11.03.2004.)

On the Reinstatement of the Payment of Compensation to Persons Administratively Unduly Exiled and the Deletion of Property Compensation Certificates Granted to Those Persons (with amendments to 11.03.2004.)

Latvijas vides aizsardzības fonda likums (līdz 03.04.2019.)

Law on the Latvian Environmental Protection Fund (with amendments to 03.04.2019.)

Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu (līdz 12.02.2004.)

On Protection Measures in Respect of Import of Swine and Pigmeat (with amendments to 12.02.2004.)

Rīgas Latviešu biedrības nama likums

Law on the Latvian Society House of Rīga

Deklarācija par Latvijas valsti

Declaration on the State of Latvia

Prokuroru izdienas pensiju likums (līdz 17.12.2020.)

Law on Service Pensions of Prosecutors (with amendments to 17.12.2020.)

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi, kura aizņemta ar īpaši aizsargājamiem dabas objektiem

On Restoration of Ownership Rights to the Land Occupied by Specially Protected Nature Objects

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums (līdz 19.08.2021.)

Law on the Alienation of the Property of a Public Person (with amendments to 19.08.2021.)

Rāznas nacionālā parka likums (līdz 16.12.2010.)

Rāzna National Park Law (with amendments to 16.12.2010.)

Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums

Sacral Heritage Preservation Financing Law

Par Starptautiskās tiesas jurisdikcijas atzīšanu

On the Recognition of Jurisdiction of the International Court of Justice

Par personu noziedzīgu darbību rezultātā, kā arī organizāciju vainas dēļ cietušo ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanu (līdz 07.09.2006.)

On the Reimbursement of the Funds Used for the Treatment of Victims of Criminal Activities of Persons and Misconduct of Organisations (with amendments to 07.09.2006.)

Kvalificētajiem finanšu darījumiem piemērojamā izslēdzošā ieskaita likums

Law on Close-out Netting Applicable to Qualified Financial Transactions

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām

On Alienation of Immovable Properties for Public Needs

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriski nozīmīgas būves būvniecībai

On Alienation of Immovable Property for the Construction of Structure of Public Interest

Par centrālās iestādes noteikšanu saskaņā ar 1929.gada 20.aprīļa Starptautiskās konvencijas par naudas viltošanas apkarošanu 12.pantu

On Designation of Central Office in Accordance with Article 12 of the International Convention of 20 April 1929 for the Suppression of Counterfeiting Currency

Par valsts speciālo pabalstu Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem

On the Special State Benefit for the Children of Persons who Died in the Process of Regaining Independence of Latvia

Saeimas vēlēšanu likums (līdz 20.01.2022.)

Law on the Election of the Saeima (with amendments to 20.01.2022.)

Grozījumi MK Noteikumos Nr. 458 – Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība (līdz 17.12.2020.)

Cab. Reg. No. 458 – Procedures for Licensing and Supervision of Merchants – Providers of Work Placement Services (with amendments to 17.12.2020.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 1069 – Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi (līdz 11.06.2019.)

Cab. Reg. No. 1069 – Regulations Regarding State Fee for Performance of Notary Activities (with amendments to 11.06.2019.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 730 – Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība (līdz 17.11.2020.)

Cab. Reg. No. 730 – Procedures for the Registration and Authorisation of a Feed Business (with amendments to 17.11.2020.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 173 – Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību (līdz 04.02.2021.)

Cab. Reg. No. 173 – Regulations Regarding the Population Groups at Risk of Social Exclusion Risk and Procedures for Granting, Registration and Supervision of the Status of a Social Enterprise (with amendments to 04.02.2021.)

Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (līdz 20.05.2021.)

Consumer Rights Protection Law (with amendments to 20.05.2021.)

Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (līdz 06.07.2021.)

On the Enterprise Register of the Republic of Latvia (with amendments to 06.07.2021.)

Grozījumi Apsardzes darbības likumā (līdz 23.09.2021.)

Security Guard Activities Law (with amendments to 23.09.2021.)

Grozījumi Tūrisma likumā (līdz 08.10.2020.)

Tourism Law (with amendments to 08.10.2020.)

Grozījumi Ieroču aprites likumā (līdz 06.05.2021.)

Law on the Handling of Weapons (with amendments to 06.05.2021.)

Grozījumi Bāriņtiesu likumā (līdz 16.06.2021.)

Law on Orphan’s and Custody Courts (with amendments to 16.06.2021.)

Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā (līdz 06.05.2021.)

National Guard of the Republic of Latvia Law (with amendments to 06.05.2011.)

Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (līdz 10.06.2021.)

State Immovable Property Cadastre Law (with amendments to 10.06.2021.)

Grozījumi Krimināllikumā (līdz 11.11.2021.)

Criminal Law (with amendments to 11.11.2021.)

Grozījumi likumā “Par nacionālās sporta bāzes statusu” (līdz 09.06.2011.)

On the Status of a National Sports Facility (with amendments to 09.06.2011.)

Grozījumi Civillikumā (līdz 04.11.2021.)

Civil Law (with amendments to 04.11.2021.)

Grozījumi Tiesībsarga likumā (līdz 07.01.2021.)

Ombudsman Law (with amendments to 07.01.2021.)

Grozījumi Būvniecības likumā (līdz 19.08.2021.)

Construction Law (with amendments to 19.08.2021.)

Grozījumi Kontu reģistra likumā (līdz 10.06.2021.)

Account Register Law (with amendments to 10.06.2021.)

Grozījumi Statistikas likumā (līdz 24.10.2019.)

Statistics Law (with amendments to 24.10.2019.)

Grozījumi Fizisko personu datu apstrādes likumā (līdz 06.05.2021.)

Personal Data Processing Law (with amendments to 06.05.2021.)

Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā (līdz 17.10.2019.)

Law on Lotteries of Goods and Services (with amendments to 17.10.2019.)

Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadības likumā (līdz 16.12.2010.)

Law on the Management of Programmes for Objective 3 of the European Union Structural Funds “European Territorial Cooperation” (with amendments to 16.12.2010.)

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (līdz 23.09.2021.)

Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing (with amendments to 23.09.2021.)

Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā (līdz 23.09.2021.)

Electoral Register Law (with amendments to 23.09.2021.)

Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (līdz 15.06.2021.)

On Prevention of Conflict of Interest in Activities of Public Officials (with amendments to 15.06.2021.)

Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” (līdz 24.11.2020.)

On Mandatory Social Insurance in Respect of Accidents at Work and Occupational Diseases (with amendments to 24.11.2020.)

Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā (līdz 10.06.2021.)

Pre-election Campaign Law (with amendments to 10.06.2021.)

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (līdz 16.11.2021.)

On Personal Income Tax (with amendments to 16.11.2021.)

Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (līdz 13.01.2022.)

On the Regulated Professions and the Recognition of Professional Qualifications (with amendments to 13.01.2022.)

Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā (līdz 21.06.2018.)

Sexual and Reproductive Health Law (with amendments to 21.06.2018.)

Grozījumi Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā (līdz 12.09.2013.)

Latvian-Swiss Cooperation Programme Management Law (with amendments to 12.09.2013.)

Grozījumi Zemesgrāmatu likumā (līdz 16.11.2021.)

Land Register Law (with amendments to 16.11.2021.)

Grozījumi Militārā dienesta likumā (līdz 09.12.2021.)

Military Service Law (with amendments to 09.12.2021.)

Grozījumi likumā “Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās” (līdz 11.02.2021.)

Participation of the Latvian National Armed Forces in International Operations (with amendments to 11.02.2021.)

Grozījumi Prokuratūras likumā (līdz 30.09.2021.)

Office of the Prosecutor (with amendments to 30.09.2021.)

Grozījumi Dzelzceļa likumā (līdz 15.06.2021.)

Railway Law (with amendments to 15.06.2022.)

Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā (līdz 18.02.2021.)

Advocacy Law of the Republic of Latvia (with amendments to 18.02.2021.)

Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību” (līdz 03.10.2019.)

On Uniformity of Measurements (with amendments to 03.10.2019.)

Grozījumi Personu speciālās aizsardzības likumā (līdz 21.10.2010.)

Special Protection of Persons Law (with amendments to 21.10.2010.)

Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā (līdz 06.05.2021.)

Law on State Social Allowances (with amendments to 06.05.2021.)

MK noteikumi Nr. 451 - Noteikumi par drošības prasībām vietējos reisos iesaistītiem pasažieru kuģiem (ar groz. līdz 08.06.2021.)

Cab. Reg. No. 451 - Regulations Regarding the Safety Requirements for the Passenger Ships Engaged in Domestic Voyages (with amendments to 08.06.2021.)

MK noteikumi Nr. 621 -  Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība

Cab. Reg. No. 621 - Procedures for the Implementation and Supervision of the Plan for the European Recovery and Resilience Facility

MK noteikumi Nr. 447 - Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu bezpilota gaisa kuģu lidojumiem

Cab. Reg. No. 447 - Regulations Regarding the Mandatory Civil Liability Insurance for Flights with Unmanned Aircrafts

MK noteikumi Nr. 412 - Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā

Cab. Reg. No. 412 - Procedures for the Inclusion and Updating of Information in the Register of Natural Persons

MK noteikumi Nr. 563 - Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība

Cab. Reg. No. 563 - Procedures for Issuing the Information Included in the Register of Natural Persons

MK noteikumi Nr. 422 - Prasības pārtikas produktiem ar samazinātu enerģētisko vērtību un to papildu marķējumam

Cab. Reg. No. 422 - Requirements for Food Products with Reduced Energy Value and for the Additional Labelling Thereof

MK noteikumi Nr. 269 - Prasības zīdaiņu un mazu bērnu pārtikai un tās marķējumam

Cab. Reg. No. 269 - Requirements for Food for Infants and Young Children and the Labelling Thereof

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums (ar grozījumiem līdz 21.04.2022.)

Law on Assistance to Ukrainian Civilians (with amendments to 21.04.2022.)

Iekšējās drošības biroja likums

Internal Security Bureau Law

Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu (ar grozījumiem līdz 21.08.1991.)

On the Restoration of Independence of the Republic of Latvia (with amendments to 21.08.1991.)

Gaujas nacionālā parka likums (ar grozījumiem līdz 10.12.2020.)

Gauja National Park Law (with amendments to 10.12.2020.)

Par citas valsts teritorijā esošas nekustamā īpašuma zemes daļas kompensēšanu

On the Compensation of the Part of the Land of the Immovable Property in the Territory of Another Country

Slīteres nacionālā parka likums

Slītere National Park Law

Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā (līdz 20.02.2014.)

Law on Management of European Union Structural Funds and the Cohesion Fund (with amendments to 20.02.2014.)

Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros izveidoto fondu vadības likums

Law on the Management of the Funds Created within the Framework of the General Programme “Solidarity and Management of Migration Flows”

Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm (ar grozījumiem līdz 17.12.2020.)

On the Service Pensions of Employees with Special Service Ranks Working in the System of the Ministry of the Interior (with amendments to 17.12.2020.)

Apžēlošanas likums (ar grozījumiem līdz 01.12.2011.)

Clemency Law (with amendments to 01.12.2011.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 80 - Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu (līdz 07.01.2021.)

Cab. Reg. No. 80 - Regulations Regarding the Minimum Safe Manning of Ships (with amendments to 07.01.2021.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 75 - Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem (līdz 08.03.2022.)

Cab. Reg. No. 75 - Regulations Regarding the Procedures for the Organising and Financing of Active Employment Measures and Preventative Measures for Unemployment Reduction and Principles for the Selection of Implementers of Measures (with amendments to 08.03.2022.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 345 - Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi (līdz 19.10.2021.)

Cab. Reg. No. 345 - Regulations Regarding the Trade Service of a Protected Customer (with amendments to 19.10.2021.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 145 - Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam (līdz 26.10.2021.)

Cab. Reg. No. 145 - Regulations Regarding Phytosanitary Measures and Procedures for Their Application to Wood Packaging Material (with amendments to 26.10.2021.)

MK noteikumi Nr. 114 - Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju  (ar grozījumiem līdz 27.02.2018.)

Cab. Reg. No. 114 - Regulations Regarding the Written Form and Use in the Latvian Language of Personal Names, and also Identification Thereof (with amendments to 27.02.2018.)

Grozījumi Valsts meža dienesta likumā (līdz 15.03.2012.)

State Forest Service Law (with amendments to 15.03.2012.)

Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā (līdz 13.05.2021.)

Law on Control of Aid for Commercial Activity (with amendments to 13.05.2021.)

Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā (līdz 23.09.2021.)

On the State Border of the Republic of Latvia (with amendments to 23.09.2021.)

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (līdz 16.06.2021.)

Micro-enterprise Tax Law (with amendments to 16.06.2021.)

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (līdz 23.11.2020.)

Natural Resources Tax Law (with amendments to 23.11.2020.)

Grozījumi Muzeju likumā (līdz 18.03.2021.)

Law on Museums (with amendments to 18.03.2021.)

Grozījumi Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā (līdz 04.06.2020.)

Law on the Circulation of Pyrotechnic Articles (with amendments to 04.06.2020.)

Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā (līdz 23.09.2021.)

Law on the Operation of the Schengen Information System (with amendments to 23.09.2021.)

Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā (līdz 10.03.2016.)

Law on the Handling of Explosives for Civil Uses (with amendments to 10.03.2016.)

Grozījumi likumā "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" (līdz 20.09.2012.)

On the Stabilisation of Local Government Finances and the Monitoring of the Financial Activities of Local Governments (with amendments to 20.09.2012.)

Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā (līdz 06.07.2021.)

Law on the Change of a Given Name, Surname and Nationality Record (with amendments to 06.07.2021.)

Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā (līdz 14.10.2021.)

Law on the Road User Charge (with amendments to 14.10.2021.)

Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā (līdz 28.11.2019.)

Law on the Restriction of Pornography (with amendments to 28.11.2019.)

Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (līdz 30.10.2014.)

Law on Agriculture and Rural Development (with amendments to 30.10.2014.)

Grozījumi Iepakojuma likumā (līdz 25.11.2021.)

Packaging Law (with amendments to 25.11.2021.)

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā (līdz 23.09.2021.)

Law on State Funded Pensions (with amendments to 23.09.2021.)

Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā (līdz 17.12.2020.)

Law on Public Transport Services (with amendments to 17.12.2020.)

Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā (līdz 23.09.2021.)

Insurance and Reinsurance Distribution Law (with amendments to 23.09.2021.)

Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (līdz 09.12.2021.)

Law on Administrative Territories and Populated Areas (with amendments to 09.12.2021.)

Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (līdz 04.02.2021.)

State Administration Structure Law (with amendments to 04.02.2021.)

Grozījumi likumā "Par policiju" (līdz 20.01.2022.)

On Police (with amendments to 20.01.2022.)

Grozījumi Notariāta likumā (līdz 14.10.2021.)

Notariate Law (with amendments to 14.10.2021.)

Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā (līdz 23.11.2020.)

Law on Information Society Services (with amendments to 23.11.2020.)

0 komentāri
pievienot savu
Vārds:
Komentārs:
Drošības kods:
drošības attēls
Rādīt
jaunu kodu
pievienot komentāru
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)