Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Aktualitātes

12.01.2021.
 0 komentāri
2021. gada janvārī publicētie tiesību aktu tulkojumi

MK noteikumi Nr. 123 - Granta projektu konkursu īstenošanas kārtība

Cab. Reg. No. 123 - Procedures for the Implementation of Calls for Grant Project Proposals

MK noteikumi Nr. 624 - Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm (ar groz. līdz 18.09.2018.)

Cab. Reg. No. 624 - Regulations Regarding the Procedures for the Metrological Control of Measuring Instruments and the Initial Verification Marks (with amendments to 18.09.2018.)

MK noteikumi Nr. 489 - Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi (ar groz. līdz 07.06.2016.)

Cab. Reg. No. 489 - Regulations Regarding the Labelling of Meat, Minced Meat, Mechanically Separated Meat, Meat Preparations, and Meat Products Obtained in Latvia and to Be Distributed on the Domestic Market (with amendments to 07.06.2016.)

MK noteikumi Nr. 334 - Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība

Cab. Reg. No. 334 - Procedures for the Classification, Investigation, and Registration of Railway Traffic Accidents

MK noteikumi Nr. 1342 - Kārtība, kādā personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, tikšanās laikā ar aizstāvi tiek nodrošināta tulka palīdzība

Cab. Reg. No. 1342 - Procedures by Which Assistance of an Interpreter shall be Provided to a Person Who Has the Right to Defence in a Meeting with the Defence Counsel

MK noteikumi Nr. 759 - Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem (ar grozījumiem līdz 18.07.2017.)

Cab. Reg. No. 759 - Regulations Regarding a Year Distinction Mark for Precious Metal Articles (with amendments to 18.07.2017.)

MK noteikumi Nr. 194 - Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus

Cab. Reg. No. 194 - Procedures for the Issuing, Temporary Suspending, or Cancelling of Special Permits (Licences) and Licence Cards for the Performance of Carriage by Road for Reward and for the Issuing of Professional Competence Certificates of the Transport Manager

MK noteikumi Nr. 624 - Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei nelielā apjomā galapatērētājam

Cab. Reg. No. 624 - Requirements for the Handling of Wild Game and Their Meat and the Supply Thereof to a Final Consumer in Small Quantities

MK noteikumi Nr. 235 - Prasības olu apritei nelielā apjomā (ar groz. līdz 21.08.2018.)

Cab. Reg. No. 235 - Requirements for the Circulation of Eggs in Small Quantities (with amendments to 21.08.2018.)

MK noteikumi Nr. 375 - Dzelzceļa drošības noteikumi

Cab. Reg. No. 375 - Railway Safety Regulations

MK noteikumi Nr. 37 - Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību (ar grozījumiem līdz 13.12.2016.)

Cab. Reg. No. 37 - Regulations Regarding International Carriage of Passengers by Bus and Coach, the Procedures for the Organising, Performing Thereof, for the Opening, Changing, and Closing of Routes (with amendments to 13.12.2016.)

MK noteikumi Nr. 548 - Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība (ar grozījumiem līdz 08.03.2005.)

Cab. Reg. No. 548 - Requirements for the Equipping of Vehicles with a Speed Limitation Device and the Procedures for the Use of Such Device (with amendments to 08.03.2005.)

MK noteikumi Nr. 212 - Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība

Cab. Reg. No. 212 - Metrological Requirements for Measuring Instruments and the Procedures for the Metrological Control Thereof

MK noteikumi Nr.333 - Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” (ar groz. līdz 22.10.2019.)

Cab. Reg. No. 333 - Regulations Regarding Latvian Construction Standard LBN 201-15, Fire Safety of Structures (with amendments to 22.10.2019.)

MK noteikumi Nr. 431 - Kārtība, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm, un kārtība, kādā naudas līdzekļus pārskaita uz ārvalstīm (ar grozījumiem līdz 29.10.2013.)

Cab. Reg. No. 431 - Procedures for the Division of Money or Property Acquired as a Result of a Confiscation of Property with Foreign Countries, and the Procedures for the Transfer of Money to Foreign Countries (with amendments to 29.10.2013.)

MK noteikumi Nr. 319 - Noteikumi par kvalitātes prasībām svaigpienam, kas paredzēts siera ražošanai ar nogatavināšanas laiku vismaz 60 dienas (ar grozījumiem līdz 27.11.2018.)

Cab. Reg. No. 319 - Regulations Regarding Quality Requirements for Raw Milk that Is Intended for the Production of Cheese Whose Ageing Period is at Least 60 Days (with amendments to 27.11.2018.)

MK noteikumi Nr. 71 - Kārtība, kādā tirdzniecības vietā vai speciāli izveidotā iepakojuma pieņemšanas punktā savāc iepakojumu, kuram nepiemēro depozīta sistēmu

Cab. Reg. No. 71 - Procedures by Which the Packaging to Which the Deposit System Is Not Applied Is Collected at a Sales Point or Specially Established Packaging Collection Point

MK noteikumi Nr. 548 - Otrreizējo izejvielu uzskaites kārtība

Cab. Reg. No. 548 - Procedures for Accounting Secondary Raw Materials

MK noteikumi Nr. 855 - Noteikumi par Eiropas Savienības dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvaroto un neatkarīgo proves uzraudzības iestāžu sarakstu, kārtību, kādā šīs proves uzraudzības iestādes iekļaujamas sarakstā, un kārtību, kādā atzīstami šo proves uzraudzības iestāžu zīmogi vai proves zīmogi (ar grozījumiem līdz 20.02.2018.)

Cab. Reg. No. 855 - Regulations Regarding the List of Assay Supervisory Authorities Authorised by and of Independent Assay Supervisory Authorities of the European Union Member States, Swiss Confederation, Turkey, or a State of the European Economic Area, the Procedures for the Inclusion of Such Assay Supervisory Authorities in the List, and the Procedures for the Recognition of Marks of Such Assay Supervisory Authorities or Fineness Marks (with amendments to 20.02.2018.)

MK noteikumi Nr. 885 - Kārtība, kādā reģistrējami saimnieciskās darbības veicēju personiskie zīmogi darbam ar dārgmetāla izstrādājumiem (ar grozījumiem līdz 19.11.2019.)

Cab. Reg. No. 885 - Procedures for Registering Personal Marks of Performers of Economic Activity for Work with Precious Metal Articles (with amendments to 19.11.2019.)

MK noteikumi Nr. 367 - Kārtība, kādā reģistrējamas saimnieciskās darbības vietas darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, to obligātās provēšanas un marķēšanas kārtība un neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas kārtība (ar grozījumiem līdz 05.03.2013.)

Cab. Reg. No. 367 - Procedures for the Registration of Places where Economic Activity Involving Precious Metals, Precious Stones and Their Articles is Performed, the Procedures for the Mandatory Assaying and Labelling Thereof, and Procedures for Storing Non-assayed Precious Metals, Precious Stones and Their Articles (with amendments to 05.03.2013.)

MK noteikumi Nr. 595 - Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku

Cab. Reg. No. 595 - Requirements Regarding the Provision of Information on Non-prepacked Food

MK noteikumi Nr. 452 - Datorspēļu izplatīšanas noteikumi (ar grozījumiem līdz 30.06.2009.)

Cab. Reg. No. 452 - Regulations for the Distribution of Computer Games (with amendments to 30.06.2009.)

MK noteikumi Nr. 1525 - Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas kārtība un pieļaujamais remedijs (ar grozījumiem līdz 02.07.2019.)

Cab. Reg. No. 1525 - Procedures for Marking Precious Metal Articles and the Permitted Remedy (with amendments to 02.07.2019.)

Starptautisko skolu likums

International School Law

Grozījumi MK noteikumos Nr. 890 - Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu (līdz 18.02.2020.)

Cab. Reg. No. 890 - Hygiene Requirements for the Providers of Child Supervision Service and Educational Institutions Implementing a Pre-School Education Programme (with amendments to 18.02.2020.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 628 - Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem (līdz 01.11.2016.)

Cab. Reg. No. 628 - Requirements in Relation to Activities with Biocidal Products (with amendments to 01.11.2016.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 179 - Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā, 13. un 14.1 pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem (līdz 07.01.2020.)

Cab. Reg. No. 179 - Procedures for Determining a Fine for the Infringements Provided for in Section 11, Paragraph One, Sections 13 and 14.1 of the Competition Law and Sections 5, 6, 7, and 8 of the Unfair Retail Trade Practices Prohibition (with amendments to 07.01.2020.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 499  - Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā (līdz 09.07.2013.)

Cab. Reg. No. 499 - Hygiene Requirements for the Primary Production of Products of Plant Origin and Direct Supply in Small Quantities to a Final Consumer (with amendments ot 09.07.2020.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 1493 - Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību (līdz 11.12.2018.)

Cab. Reg. No. 1493 - Regulations Regarding the Amount of State-Ensured Legal Aid, the Amount of Payment, Reimbursable Expenses and the Procedures for Payment Thereof (with amendments to 11.12.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 251 - Kārtība, kādā aitu sugas dzīvniekiem veic slimības Maedi-Visna uzraudzību, kontroli un apkarošanu (līdz 16.08.2016.)

Cab. Reg. No. 251 - Procedures for Performing Surveillance, Control and Eradication of the Disease Maedi-Visna in Ovine Animals (with amendments to 16.08.2016.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 606 - Noteikumi par Nacionālās drošības likumā noteikto institūciju, institūcijā iesniedzamās informācijas apjomu, iesniegšanas kārtību un iesniegtās informācijas izvērtēšanu, kā arī Nacionālās drošības likumā noteiktā lēmuma pieņemšanu un paziņošanu (līdz 06.10.2020.)

Cab. Reg. No. 606 - Regulations Regarding the Information to be Submitted to the Authority Determined in the National Security Law and the Handling of Information on Foreign Direct Investments (with amendments to 06.10.2020.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 1393 - Prasības mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā apjomā (līdz 05.11.2018.)

Cab. Reg. No. 1393 - Requirements for the Circulation of Meat from Poultry and Lagomorphs in Small Quantities (with amendments to 05.11.2018.)

Grozījums MK noteikumos Nr. 906 - Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi (līdz 06.03.2018.)

Cab. Reg. No. 906 - Regulations Regarding the Sanitary Maintenance of a Residential House (with amendments to 06.03.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 178 - Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība (līdz 02.07.2019.)

Cab. Reg. No. 178 - Procedures for the Prevention and Combating of Rabies (with amendments to 02.07.2019.)

Grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā (līdz 14.05.2020.)

Law on the Latgale Special Economic Zone (with amendments to 14.05.2020.)

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (līdz 19.12.2019.)

Road Traffic Law (with amendments to 19.12.2019.)

Grozījumi likumā "Par pašvaldībām" (līdz 19.12.2019.)

On Local Governments (with amendments to 19.12.2019.)

Grozījumi Administratīvā procesa likumā (līdz 02.02.2017.)

Administrative Procedure Law (with amendments to 02.02.2017.)

Grozījumi Trauksmes celšanas likumā (līdz 30.01.2020.)

Whistleblowing Law (with amendments to 30.01.2020.)

Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā (līdz 05.12.2019.)

Law on Administration of Residential Houses (with amendments to 05.12.2019.)

Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā (līdz 28.11.2019.)

Marine Environment Protection and Management Law (with amendments to 28.11.2019.)

Grozījumi likumā “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas” (līdz 13.06.2019.)

On Declaration of Cash at the State Border (with amendments to 13.06.2019.)

Grozījumi likumā “Par aviāciju” (līdz 07.11.2019.)

On Aviation (with amendments to 07.11.2019.)

Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā (līdz 05.06.2020.)

Epidemiological Safety Law (with amendments to 05.06.2020.)

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā (līdz 28.05.2020.)

Sentence Execution Code of Latvia (with amendments to 28.05.2020.)

Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā (līdz 04.06.2020.)

Law on the Safety of Public Entertainment and Festivity Events (with amendments to 04.06.2020.)

Grozījumi Krimināllikumā (līdz 03.09.2020.)

Criminal Law (with amendments to 03.09.2020.)

Grozījumi likumā “Par valsts proves uzraudzību” (līdz 17.10.2019.)

On Supervision of Official Fineness (with amendments to 17.10.2019.)

Grozījumi Darba likumā (līdz 17.10.2019.)

Labour Law (with amendments to 17.10.2019.)

Grozījumi Bāriņtiesu likumā (līdz 13.11.2019.)

Law on Orphan’s and Custody Courts (with amendments to 13.11.2019.)

Grozījumi Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā (līdz 12.10.2017.)

Law on Water Management Services (with amendments to 12.10.2017.)

Grozījumi Mediācijas likumā (līdz 14.11.2019.)

Mediation Law (with amendments to 14.11.2019.)

Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" (līdz 22.11.2017.)

On Protection of Employees in case of Insolvency of Employer (with amendments to 22.11.2017.)

Grozījumi Dzelzceļa likumā (līdz 13.02.2020.)

Railway Law (with amendments to 13.02.2020.)

Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam

Informative Report

Strategy of Latvia for the Achievement of Climate Neutrality by 2050

0 komentāri
pievienot savu
Vārds:
Komentārs:
Drošības kods:
drošības attēls
Rādīt
jaunu kodu
pievienot komentāru
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)