Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Aktualitātes

04.03.2020.
 0 komentāri
2020. gada martā publicētie tiesību aktu tulkojumi

MK noteikumi Nr. 380 - Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem

Cab. Reg. No. 380 - Regulations Regarding the Procedures for the Preparation and Provision of Package Travel and Linked Travel Arrangements and the Rights and Obligations of Service Providers of Package Travel and Linked Travel Arrangements and Travellers

MK noteikumi Nr. 563 - Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība

Cab. Reg. No. 563 - Procedures for Identifying and Determining Objects of Increased Danger, as well as for the Planning and Implementation of Civil Protection and Disaster Management

MK noteikumi Nr. 722 - Starptautiskās palīdzības pieprasīšanas kārtība

Cab. Reg. No. 722 - Procedures for Requesting International Assistance

MK noteikumi Nr. 631 - Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai

Cab. Reg. No. 631 - Hygiene Requirements for the Provision of Beauty Treatment Services

MK noteikumi Nr. 13 - Prasības kosmētiskā iedeguma pakalpojuma sniegšanai

Cab. Reg. No. 13 - Requirements for the Provision of Cosmetic Tanning Service

MK noteikumi Nr. 736 - Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām

Cab. Reg. No. 736 - Procedures by Which Emission of Air Pollutants from Combustion Plants Shall Be Prevented, Limited and Controlled

MK noteikumi Nr. 395 - Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtība

Cab. Reg. No. 395 - Procedures for Co-ordinating and Monitoring the Implementation of Projects in the Transport and Telecommunications Sector Financed by the Connecting Europe Facility

MK noteikumi Nr. 155 - Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas noteikumi

Cab. Reg. No. 155 - Regulations Regarding the Traceability System for Tobacco Products

MK noteikumi Nr. 344 - Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri

Cab. Reg. No. 344 - Regulations Regarding the Procedures by Which the Victims of the Trafficking in Human Beings Receive Social Rehabilitation Service, and the Criteria for the Recognition of a Person as a Victim of the Trafficking in Human Beings

MK noteikumi Nr. 264 - Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi

Cab. Reg. No. 264 - Regulations Regarding Legalisation of Public Documents

MK noteikumi Nr. 487 - Uzņēmumu energoaudita noteikumi (ar grozījumiem līdz 12.06.2018.)

Cab. Reg. No. 487 - Regulations Regarding Energy Audit of Enterprises (with amendments to 12.06.2018.)

MK noteikumi Nr. 226 - Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi

Cab. Reg. No. 226 - Regulations Regarding the Energy Efficiency Obligation Scheme

MK noteikumi Nr. 221 - Noteikumi par kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondos, un to apmēru, kā arī energoefektivitātes fonda līdzekļu izmantošanu

Cab. Reg. No. 221 - Regulations Regarding the Procedures by which Contributions are Made in Energy Efficiency Funds, and their Amount, as well as the Use of the Resources of the Energy Efficiency Fund

MK noteikumi Nr. 202 - Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību

Cab. Reg. No. 202 - Regulations Regarding the Amount of Energy Efficiency Duty and the Procedures for Its Calculation, Application, Payment and Control

MK noteikumi Nr. 669 - Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu

Cab. Reg. No. 669 - Procedures for Concluding and Supervising a Voluntary Agreement on Energy Efficiency Improvement

MK noteikumi Nr. 299 - Epidemioloģiskās drošības pasākumi tuberkulozes izplatības ierobežošanai

Cab. Reg. No. 299 - Epidemiological Safety Measures for the Limitation of the Spread of Tuberculosis

MK noteikumi Nr. 138 - Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu

Cab. Reg. No. 138 - Regulations Regarding the Receipt of Social Services and Social Assistance

MK noteikumi Nr. 611 - Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā

Cab. Reg. No. 611 - Procedures for Publishing Information on the Internet by Institutions

MK noteikumi Nr. 541 - Noteikumi par tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili

Cab. Reg. No. 541 - Regulations Regarding Providers of Website or Mobile Application Services in Taxi Service and Commercial Passenger Car Service

MK noteikumi Nr. 334 - Akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā

Cab. Reg. No. 334 - Procedures for Filling in and Submitting a Notification on the Movement of Excise Goods at a Border Crossing Point Set up on a Motorway

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums (ar grozījumiem līdz 14.04.2016.)

Law on the Alienation of Immovable Property Necessary for Public Needs (with amendments to 14.04.2016.)

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums (ar grozījumiem līdz 21.02.2019.)

Law on Procurements in the Field of Defence and Security (with amendments to 21.02.2019.)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums (ar grozījumiem līdz 11.05.2017.)

Law on Service Pensions for Officials of the Corruption Prevention and Combating Bureau (with amendments to 11.05.2017.)

Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums (ar grozījumiem līdz 03.04.2019.)

Law on Payment Services and Electronic Money (with amendments to 03.04.2019.)

Valsts materiālo rezervju likums

Law on the State Material Reserves

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums

Insurance and Reinsurance Distribution Law

Saeimas paziņojums - Par Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu (26.09.2019.)

Report of the Saeima - On Approval of the National Security Concept (26.09.2019.)

SPRK lēmums Nr.1/13 - Elektronisko sakaru tīkla tehniskie un darbības noteikumi starpsavienojuma pakalpojumam

Decision No. 1/13 of the Board of the Public Utilities Commission - Electronic Communications Network Technical and Operational Regulations for the Interconnection Service

SPRK lēmums Nr. 1/4 - Vispārējās atļaujas noteikumi pasta nozarē

Decision No. 1/4 of the Board of the Public Utilities Commission - General Authorisation Regulations in the Postal Sector

SPRK lēmums Nr. 1/38 - Starpsavienojuma pamatpiedāvājuma noteikumi (ar grozījumiem līdz 30.03.2017.)

Decision No. 1/38 of the Board of the Public Utilities Commission - Regulations Regarding the Interconnection Reference Offer (with amendments to 30.03.2017.)

SPRK lēmums Nr.1/25 - Elektronisko sakaru tīkla tehniskie un darbības noteikumi par piekļuvi datu plūsmai (ar grozījumiem līdz 04.10.2018.)

SPRK lēmums Nr.1/25 - Elektronisko sakaru tīkla tehniskie un darbības noteikumi par piekļuvi datu plūsmai (ar grozījumiem līdz 04.10.2018.)

SPRK lēmums Nr.1/35 - Vispārējās atļaujas noteikumi elektronisko sakaru nozarē

Decision No. 1/35 of the Board of the Public Utilities Commission - General Authorisation Regulations in the Field of Electronic Communications

Grozījumi MK noteikumos Nr. 747 - Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi (līdz 11.12.2018.)

Cab. Reg. No. 747 - Provisions for the Operation of the National Archives of Latvia (with amendments to 11.12.2018.)

Grozījumi MK noteikumos nr. 454 - Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu (līdz 16.05.2017.)

Cab. Reg. No. 454 - Regulations Regarding Forced Return of Foreigners, Standard Travel Document and the Issue Thereof (with amendments to 16.05.2017.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 676 - Vīzu noteikumi (līdz 09.10.2018.)

Cab. Reg. No. 676 - Visa Regulations (with amendments to 09.10.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 506 - Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi (teksts + 3., 5., 6., 11., 12., 13., 14., 16.pielikums) (ar grozījumiem līdz 26.06.2018.)

Cab. Reg. No. 506 - Regulations Regarding the Identification, Quality Conformity Assessment and Sale of Fertilisers and Substrates (with amendments to 26.06.2018.)

Grozījumi MK noteikumos nr. 330 - Vakcinācijas noteikumi (līdz 19.03.2019.)

Cab. Reg. No. 330 - Vaccination Regulations (with amendments to 19.03.2019.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 120 - Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi (līdz 04.12.2018.)

Cab. Reg. No. 120 - Regulations on the Growing and Marketing of Cereal Seed (with amendments to 04.12.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 746 - Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība (līdz 08.01.2019.)

Cab. Reg. No. 746 - Procedures for Establishing, Supplementing and Maintaining a Register of Patients Suffering from Certain Diseases (with amendments to 08.01.2019.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 134 - Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu (līdz 28.05.2019.)

Cab. Reg. No. 134 - Regulations Regarding the Unified Electronic Information System of the Health Sector (with amendments to 28.05.2019.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 834 - Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma (līdz 09.10.2018.)

Cab. Reg. No. 834 - Requirements Regarding the Protection of Water, Soil and Air from Pollution Caused by Agricultural Activity (with amendments to 09.10.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 1056 - Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība (līdz 10.09.2019.)

Cab. Reg. No. 1056 - Requirements for Integrated Cultivation, Storage and Labelling of Agricultural Products and the Procedures for Control Thereof (with amendments to 10.09.2019.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 94 - Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi (līdz 02.07.2019.)

Cab. Reg. No. 94 - Regulations Regarding the Control of Fish Landing and Inspection of Fish Marketing and Transport Facilities, Warehouses and Processing Premises (with amendments to 02.07.2019.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 21 - Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi (līdz 30.07.2013.)

Cab. Reg. No. 21 - Regulations Regarding the Protection of Official Secrets and the Classified Information of the North Atlantic Treaty Organisation, European Union and Foreign Authorities (with amendments to 30.07.2013.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 975 - Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem (līdz 21.05.2019.)

Cab. Reg. No. 975 - Procedures by which the National Film Centre shall Grant Public Financing to Film Industry Projects (with amendments to 21.05.2019.)

Likums “Par pašvaldību budžetiem” (ar grozījumiem līdz 11.03.2010.)

On Local Government Budgets (with amendments to 11.03.2010.)

Grozījumi Likumā par ostām (līdz 18.12.2019.)

Law on Ports (with amendments to 18.12.2019.)

Grozījumi Ventspils brīvostas likumā (līdz 18.12.2019.)

The Free Port of Ventspils Law (with amendments to 18.12.2019.)

Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums

Law on Execution of Confiscation of Criminally Acquired Property

Grozījumi Civillikumā (līdz 05.12.2019.)

The Civil Law (with amendments to 05.12.2019)

Grozījumi Nacionālās drošības likumā (līdz 04.10.2018.)

National Security Law (with amendments to 04.10.2018.)

Grozījumi Ķīmisko vielu likumā (līdz 26.10.2017.)

Chemical Substances Law (with amendments to 26.10.2017.)

Grozījumi Zemesgrāmatu likumā (līdz 01.11.2018.)

Land Register Law (with amendments to 01.11.2018.)

Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā (līdz 14.12.2017.)

Population Register Law (with amendments to 14.12.2017.)

Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā (līdz 07.06.2018.)

Law on the Official Electronic Address (with amendments to 07.06.2018.)

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" (līdz 30.05.2019.)

On Taxes and Duties (with amendments to 30.05.2019.)

Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā (līdz 04.04.2019.)

On the Handling of Tobacco Products, Herbal Products for Smoking, Electronic Smoking Devices and Their Liquids (with amendments to 04.04.2019.)

Grozījumi Civilprocesa likumā (līdz 28.02.2019.)

Civil Procedure Law (with amendments to 28.02.2019.)

Grozījumi Tūrisma likumā (līdz 22.11.2017.)

Tourism Law (with amendments to 22.11.2017.)

Grozījumi Dokumentu legalizācijas likumā (līdz 21.03.2019.)

Document Legalisation Law (with amendments to 21.03.2019.)

Grozījumi Energoefektivitātes likumā (līdz 25.04.2019.)

Energy Efficiency Law (with amendments to 25.04.2019.)

Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā (līdz 20.06.2019.)

Law on Audit Services (with amendments to 20.06.2019.)

Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā (līdz 20.12.2018.)

Solidarity Tax Law (with amendments to 20.12.2018.)

Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā (līdz 25.04.2019.)

Declaration of Place of Residence Law (with amendments to 25.04.2019.)

Grozījumi Militārā dienesta likumā (līdz 07.03.2019.)

Military Service Law (with amendments to 07.03.2019.)

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” (līdz 06.06.2019.)

On Land Ownership Rights of the State and Local Governments and Corroboration Thereof in the Land Registers (with amendments to 06.06.2019.)

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (līdz 23.05.2019.)

On Personal Income Tax (with amendments to 23.05.2019.)

Grozījumi Streiku likumā (līdz 17.10.2019.)

Strike Law (with amendments to 17.10.2019.)

Grozījumi SPRK lēmumā Nr. 1/32 - Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu (līdz 20.12.2018.)

Decision No. 1/32 of the Board of the Public Utilities Commission - Regulations Regarding the Registration of Electronic Communications Merchants and the List of Electronic Communications Networks and Services (with amendments to 20.12.2018.)

Grozījumi SPRK lēmumā Nr.1/3 - Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē (līdz 18.12.2019.)

Decision No. 1/3 of the Board of the Public Utilities Commission - Regulations Regarding General Authorisation and Registration in the Energy Sector (with amendments to 18.12.2019.)

0 komentāri
pievienot savu
Vārds:
Komentārs:
Drošības kods:
drošības attēls
Rādīt
jaunu kodu
pievienot komentāru
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)