Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Aktualitātes

30.10.2019.
 0 komentāri
2019. gada oktobrī publicētie tiesību aktu tulkojumi

MK noteikumi Nr. 303 - Noteikumi par skaidras naudas deklarācijas veidlapu, tās aizpildīšanas, iesniegšanas un sniegto ziņu pārbaudes kārtību

Cab. Reg. No. 303 - Regulations Regarding the Cash Declaration Form, the Procedures for Filling in and Submission Thereof and Verification of the Provided Information

MK noteikumi Nr. 686 - Revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas kārtība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadībā 2014.–2021. gada periodā

Cab. Reg. No. 686 - Procedures for Ensuring the Functions of the Audit Authority in the Management of the European Economic Area Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism in 2014–2021

MK noteikumi Nr. 762 - Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi

Cab. Reg. No. 762 - Regulations Regarding Certification of Civil Aviation Flight Crew Members

MK noteikumi Nr. 355 - Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi

Cab. Reg. No. 355 - Regulations Regarding the Out-of-family Care Support Centre

MK noteikumi Nr. 76 - Veselības inspekcijas nolikums (ar groz. līdz  22.10.2013.)

Cab. Reg. No. 76 - By-laws of the Health Inspectorate (with amendments to 22.10.2013.)

MK noteikumi Nr. 811 - Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai un pieprasījuma veidlapas paraugu

Cab. Reg. No. 811 - Regulations Regarding the Eligibility of Persons for the State Ensured Legal Aid Considering Their State of Property and Income Level and the Sample Form of the Request

MK noteikumi Nr. 186 - Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība, maksājumu iestāde sniedz kontu reģistra informāciju (ar grozījumiem līdz 04.01.2018.)

Cab. Reg. No. 186 - Procedures by which a Credit Institution, a Savings and Loan Association and a Payment Service Provider Provide Information to the Account Register, and Users of the Account Register Information Receive Information from the Account Register (with amendments to 04.01.2018.)

MK noteikumi Nr. 286 - Veselības ministrijas nolikums (ar grozījumiem līdz 24.07.2018.)

Cab. Reg. No. 286 - By-laws of the Ministry of Health (with amendments to 24.07.2018.)

MK noteikumi Nr. 204 - Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu

Cab. Reg. No. 204 - Procedures for the Determination of Equitable Compensation for Immovable Property to be Alienated for Public Needs

MK noteikumi Nr. 810 - Automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) un Tālās darbības identifikācijas un sekošanas (LRIT) sistēmas darbības nodrošināšanas, datu izmantošanas un aprites kārtība

Cab. Reg. No. 810 - Procedures for Ensuring Operation of the Automatic Identification System (AIS) and Long-range Identification and Tracking (LRIT) System, Use and Circulation of Data

MK noteikumi Nr. 124 - Noteikumi par Latvijas centrālajām iestādēm un sadarbību saistībā ar publisko dokumentu uzrādīšanas prasību vienkāršošanu Eiropas Savienībā

Cab. Reg. No. 124 - Regulations Regarding the Central Authorities of Latvia and Cooperation in Connection with the Simplification of Requirements for Presenting Public Documents in the European Union

MK noteikumi Nr. 563 - Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība

Cab. Reg. No. 563 - Procedures for Identifying and Determining Objects of Increased Danger, as well as for the Planning and Implementation of Civil Protection and Disaster Management

MK noteikumi Nr. 722 - Starptautiskās palīdzības pieprasīšanas kārtība

Cab. Reg. No. 722 - Procedures for Requesting International Assistance

MK noteikumi Nr. 748 - Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi

Cab. Reg. No. 748 - Regulations Regarding the Operation of In-depth Cooperation Programme

MK noteikumi Nr. 131 - Noteikumi par juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā, vai glābšanas darbos, kā arī tai radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību

Cab. Reg. No. 131 - Regulations Regarding the Involvement of the Resources of Legal or Natural Persons in Response and Elimination of Consequences Measures or Fire-fighting or Rescue Operations and Procedures for the Calculation of Compensation for the Incurred Expenditures and Losses

MK noteikumi Nr. 440 - Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība

Cab. Reg. No. 440 - Procedures for Establishing, Operating and Financing the National Early Warning System

MK noteikumi Nr. 341 - Noteikumi par civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību veidiem un organizēšanas kārtību

Cab. Reg. No. 341 - Regulations Regarding the Types and Procedures for the Organising of Civil Protection and Disaster Management Exercises

MK noteikumi Nr. 716 - Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam

Cab. Reg. No. 716 - Minimum Requirements for the Content of the Mandatory Course in Civil Protection and the Content of Training of Employees in Civil Protection

MK noteikumi Nr. 721 - Humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtība

Cab. Reg. No. 721 - Procedures for the Receipt and Provision of Humanitarian Aid

MK noteikumi Nr. 402 - Jonizējošā starojuma avota drošības datu lapas aizpildīšanas un nosūtīšanas kārtība

Cab. Reg. No. 402 - Procedures for the Completion and Sending of a Safety Data Sheet of a Source of Ionising Radiation

Veselības aprūpes finansēšanas likums

Health Care Financing Law

SPRK lēmums Nr. 1/7 - Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem

Decision No. 1/7 of the Board of the Public Utilities Commission - Regulations for a System Connection for Participants of an Electricity System

MK noteikumi Nr. 173 - Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību

Cab. Reg. No. 173 - Regulations Regarding the Population Groups at Risk of Social Exclusion Risk and Procedures for Granting, Registration and Supervision of the Status of a Social Enterprise

Grozījumi MK noteikumos Nr. 50 - Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi (līdz 07.08.2018.)

Cab. Reg. No. 50 - Regulations Regarding the Trade and Use of Electricity (with amendments to 07.08.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 895 - Jūrnieku sertificēšanas noteikumi (līdz 21.11.2018.)

Cab. Reg. No. 895 - Regulations Regarding Certification of Seafarers (with amendments to 21.11.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 211 - Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība (līdz 27.11.2018.)

Cab. Reg. No. 211 - Procedures for the Denaturation of Alcohol and the Circulation of Denaturated Alcohol (with amendments to 27.11.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 749 - Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos (līdz 18.12.2012.)

Cab. Reg. No. 749 - Regulations Regarding Training in Labour Protection Matters (with amendments to 18.12.2012.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 811 - Jūrnieku ārstu atzīšanas noteikumi (līdz 28.05.2019.)

Cab. Reg. No. 811 - Regulations Regarding the Recognition of Medical Practitioners of Seafarers (with amendments to 28.05.2019.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 1290 - Noteikumi par gaisa kvalitāti (līdz 21.02.2017.)

Cab. Reg. No. 1290 - Regulations Regarding Ambient Air Quality (with amendments to 21.02.2017.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 219 - Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude (līdz 16.06.2015.)

Cab. Reg. No. 219 - Procedures for the Performance of Mandatory Health Examinations (with amendments to 16.06.2015.)

Grozījumi MK noteikumos Nr . 442 - Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām (līdz 15.01.2019.)

Cab. Reg. No. 442 - Procedures for the Ensuring Conformity of Information and Communication Technologies Systems to Minimum Security Requirements (with amendments to 15.01.2019.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 156 - Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā (līdz 14.05.2019.)

Cab. Reg. No. 156 - Regulations Regarding Appointment of Safety Advisers (Consultants), Vocational Qualification and Activities Thereof in the Field of Transport of Dangerous Goods (with amendments to 14.05.2019.)

Grozījumi MK noteikumos Nr.733 - Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi (līdz 04.06.2019.)

Cab. Reg. No. 733 - Regulations Regarding the Extent of the Knowledge of the Official Language, the Procedures for Examining the Proficiency in the Official Language and the State Fee for Examining the Proficiency in the Official Language (with amendments to 04.06.2019.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 206 - Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību (līdz 07.04.2015.)

Cab. Reg. No. 206 - Regulations regarding Work in which Employment of Adolescents is prohibited and Exceptions when Employment in such Work is Permitted in Connection with Vocational Training of the Adolescent (with amendments to 07.04.2015.)

Grozījumi Kriminālprocesa likumā (līdz 27.09.2018.)

Criminal Procedure Law (with amendments to 27.09.2018.)

Grozījumi likumā “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas” (līdz 13.06.2019.)

On Declaration of Cash at the State Border (with amendments to 13.06.2019.)

Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā (līdz 20.04.2017.)

Law on Public-Private Partnership (with amendments to 20.04.2017.)

Grozījumi Notariāta likumā (līdz 01.11.2018.)

Notariate Law (with amendments to 01.11.2018.)

Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” (līdz 25.10.2018.)

On State Social Insurance (with amendments to 25.10.2018.)

Grozījumi Iesniegumu likumā (līdz 15.03.2012.)

Law on Submissions (with amendments to 15.03.2012.)

Grozījumi likumā "Par valsts pensijām" (līdz 27.09.2018.)

On State Pensions (with amendments to 27.09.2018.)

Grozījumi Kredītiestāžu likumā (līdz 13.06.2019.)

Credit Institution Law (with amendments to 13.06.2019.)

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (līdz 13.06.2019.)

Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing (with amendments to 13.06.2019.)

Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā (līdz 13.06.2019.)

Law on the Financial and Capital Market Commission (with amendments to 13.06.2019.)

Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu" (līdz 13.06.2019.)

On Official Secret (with amendments to 13.06.2019.)

Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (līdz 22.11.2017.)

On Regulators of Public Utilities (with amendments to 22.11.2017.)

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā (līdz 11.10.2018.)

Law on State Funded Pensions (with amendments to 11.10.2018.)

Grozījumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā (līdz 12.04.2018.)

Law on Aid for the Activities of Start-up Companies (with amendments to 12.04.2018.)

Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā (līdz 02.11.2017.)

Associations and Foundations Laws (with amendments to 02.11.2017.)

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" (līdz 30.05.2019.)

On Taxes and Duties (with amendments to 30.05.2019.)

Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" (līdz 06.12.2018.)

On the Procedures for the Coming into Force and Application of The Criminal Law (with amendments to 06.12.2018.)

Grozījumi Darba strīdu likumā (līdz 15.01.2015.)

Labour Dispute Law (with amendments to 15.01.2015.)

Grozījumi Darba likumā (līdz 06.06.2019.)

Labour Law (with amendments to 06.06.2019.)

MK rīkojums Nr. 129 - Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2016.-2020. gadam

Cab. Order No. 129 - On the Energy Development Guidelines for 2016-2020

Grozījumi SPRK lēmumā Nr. 1/15 - Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos (līdz 07.03.2019.)

Decision No. 1/15 of the Board of the Public Utilities Commission - Provisions of General Authorisation and Regulations Regarding the Registration and Submission of Information for Solid Waste Disposal Service at Landfills for Solid Waste (with amendments to 07.03.2019.)

0 komentāri
pievienot savu
Vārds:
Komentārs:
Drošības kods:
drošības attēls
Rādīt
jaunu kodu
pievienot komentāru
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)