Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Aktualitātes

05.09.2019.
 0 komentāri
2019. gada septembrī publicētie tiesību aktu tulkojumi

 

MK noteikumi Nr. 695 - Digitālās drošības uzraudzības komitejas nolikums (ar groz. līdz 17.07.2018.)

Cab. Reg. No. 695 - By-laws of the Supervisory Committee of Digital Security (with amendments to  17.07.2018.)

MK noteikumi Nr. 546 - Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas noteikumi

Cab. Reg. No. 546 - Regulations Regarding the Official Electronic Address Information System

MK noteikumi Nr. 674 - Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi (ar groz. līdz 09.04.2013.)

Cab. Reg. No. 674 - Regulations Regarding the Carriage of Dangerous Goods (with amendments to 09.04.2013.)

MK noteikumi Nr. 784 - Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā (ar groz. līdz  26.06.2018.)

Cab. Reg. No. 784 - Procedures by Which the Institutions Involved in the Management of the European Union Structural Funds and the Cohesion Fund Ensure Preparation of Planning Documents and Implementation of These Funds during the 2014–2020 Programming Period (with amendments to 26.06.2018.)

MK noteikumi Nr. 402 - Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi

Cab. Reg. No. 402 - Regulations Regarding the Public Administration E-services

MK noteikumi Nr. 737 - Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi

Cab. Reg. No. 737 - Regulations Regarding the Establishment and Maintenance of the National System for the Greenhouse Gas Inventories and Preparation of Projections

MK noteikumi Nr. 707 - Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis un kārtība, kādā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība un valsts nodevas

Cab. Reg. No. 707 - Price List of the Consular Remuneration of the Ministry of Foreign Affairs and the Procedures for the Collection of the Consular Remuneration and State Fees

MK noteikumi Nr. 241 - Slimību profilakses un kontroles centra nolikums (ar grozījumiem līdz 07.08.2018.)

Cab. Reg. No. 241 - By-laws of the Centre for Disease Prevention and Control (with amendments to 07.08.2018.)

MK noteikumi Nr. 354 - Audžuģimenes noteikumi

Cab. Reg. No. 354 - Regulations for Foster Families

MK noteikumi Nr. 182 - Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi

Cab. Reg. No. 182 - Regulations Regarding the Development of Draft Emission Limits of Stationary Pollution Sources

MK noteikumi Nr. 706 - Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs veicamo notariālo funkciju noteikumi

Cab. Reg. No. 706 - Regulations Regarding Notarial Functions to be Performed in Diplomatic and Consular Representations of the Republic of Latvia Abroad

MK noteikumi Nr. 109 - Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem (ar groz. līdz 03.05.2017.)

Cab. Reg. No. 109 - Regulations Regarding the Violations of Professional Activity (with amendments to 03.05.2017.)

MK noteikumi Nr. 558 - Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība

Cab. Reg. No. 558 - Procedures for Drawing up and Preparing Documents

MK noteikumi Nr. 630 - Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā

Cab. Reg. No. 630 - Regulations Regarding the Basic Requirements for an Internal Control System for the Prevention of Corruption and Conflict of Interest in an Institution of a Public Person

MK noteikumi Nr. 380 - Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība

Cab. Reg. No. 380 - Procedures for the Issuance of Security Guard Certificates

MK noteikumi Nr. 690 - Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem

Cab. Reg. No. 690 - Regulations Regarding Documents Attesting the Course of a Person’s Work or Service and Education of Archival Value, and Time Periods for Their Keeping

MK noteikumi Nr. 715 - Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem

Cab. Reg. No. 715 - Regulations Regarding Procedures for Accounting and Granting de minimis Aid and Samples of de minimis Aid Accounting Forms

MK noteikumi Nr. 531 - Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā

Cab. Reg. No. 531 - Regulations Regarding Assessment of the Competence of Independent Experts and Monitoring of Professional Activity Thereof in the Field of Energy Performance of Buildings

MK noteikumi  Nr. 802 - Transfertcenu dokumentācija un kārtība, kādā noslēdzama nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam vai darījumu veidam

Cab. Reg. No. 802 - Transfer Pricing Documentation and Procedures for Concluding an Advance Agreement Between a Taxpayer and Tax Administration on Determination of the Armʼs Length Price (Value) for a Transaction or Type of Transactions

MK noteikumi Nr. 750 - Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtība, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi

Cab. Reg. No. 750 - Procedures by which Military Aviation Aircrafts shall use Civil Aviation Aerodromes, and Civil Aviation Aircrafts shall use Military Aviation Aerodromes

MK noteikumi Nr. 804 - Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem

Cab. Reg. No. 804 - Regulations Regarding Quality Standards for Soil and Ground

MK noteikumi Nr. 474 - Tieslietu ministrijas nolikums

Cab. Reg. No. 474 - By-laws of the Ministry of Justice

MK noteikumi Nr. 1472 - Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku (ar grozījumiem līdz 26.08.2014.)

Cab. Reg. No. 1472 - Procedures for the Provision of Social Rehabilitation Services and Ensuring Technical Aids – Typhlotechnology and Surdotechnology – by the Latvian Society of the Blind and the Latvian Association of the Deaf (with amendments to 26.08.2014.)

MK noteikumi Nr. 107 - Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība

Cab. Reg. No. 107 - Tendering Procedures for Procurement Procedures and Design Contests

MK noteikumi Nr. 1514 - Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam

Cab. Reg. No. 1514 - Procedures by which a Registered Taxable Person shall submit an Application for the Receipt of the Value Added Tax Refund in Another European Union Member State, and Procedures for the Refund of Value Added Tax to a Registered Taxable Person of Another European Union Member State

MK noteikumi Nr. 705 - Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem

Cab. Reg. No. 705 - Regulations Regarding the Requirements of the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing for the Providers of Consumer Crediting and Debt Recovery Services

MK noteikumi Nr. 419 - Noteikumi par nacionālo sankciju noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu

Cab. Reg. No. 419 - Regulations Regarding the Imposition of National Sanctions in Relation to Subjects Connected with the Nuclear Programme and Political Regime Implemented by the Democratic People’s Republic of Korea

MK noteikumi Nr. 1427 - Noteikumi par sodāmības ziņu pieprasīšanas un sniegšanas veidlapas saturu un paraugu

Cab. Reg. No. 1427 - Regulations Regarding the Contents and Template of the Form for Requesting and Provision of Information on Criminal Record

MK noteikumi Nr. 814 - Noteikumi par iemaksas apmēru valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai un tās veikšanas kārtību

Cab. Reg. No. 814 - Regulations Regarding the Amount of the Contribution for Receipt of State-ensured Legal Aid and Procedures for the Payment Thereof

MK noteikumi Nr. 167 - Noteikumi par darbinieku apliecībām

Cab. Reg. No. 167 - Regulations Regarding Employee Cards

MK noteikumi Nr. 15 - Noteikumi par drošības incidenta būtiskuma kritērijiem, informēšanas kārtību un ziņojuma saturu

Cab. Reg. No. 15 - Regulations Regarding the Security Incident Relevance Criteria, Reporting Procedures, and Content of Report

MK noteikumi Nr. 43 - Noteikumi par nosacījumiem drošības incidenta būtiski traucējošās ietekmes noteikšanai un kārtību, kādā piešķir, pārskata un izbeidz pamatpakalpojuma sniedzēja un pamatpakalpojuma statusu

Cab. Reg. No. 43 - Regulations Regarding the Conditions for the Determination of Significant Disruptive Effect of a Security Incident and the Procedures by which the Status of an Operator of Essential Services and Essential Services are Granted, Reviewed, and Terminated

MK noteikumi Nr. 516 - Noteikumi par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendentu pieteikšanās nosacījumiem un kārtību, kā arī pretendentu atlases un vērtēšanas kārtību (ar grozījumiem līdz 28.02.2017.)

Cab. Reg. No. 516 - Regulations Regarding the Conditions and Procedures for Applying for the Position of the Head of the Corruption Prevention and Combating Bureau by Applicants, and also the Procedures for Selecting and Evaluating the Applicants (with amendments to 28.02.2017.)

MK noteikumi Nr. 563 - Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas prasībām

Cab. Reg. No. 563 - Regulations Regarding the Provision and Receipt of Information from the Punishment Register, the Amount of the State Duty, and the Requirements for Drawing up the Statement

MK noteikumi Nr. 263 - Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas noteikumi

Cab. Reg. No. 263 - Regulations Regarding the Electronic Information System of the State Border Guard

MK noteikumi Nr. 233 - Finanšu sektora attīstības padomes nolikums (ar grozījumiem līdz 12.02.2019.)

Cab. Reg. No. 233 - By-laws of the Financial Sector Development Board (with amendments to 12.02.2019.)

MK noteikumi Nr. 328 - Sankciju koordinācijas padomes nolikums

Cab. Reg. No. 328 - By-laws of the Sanctions Coordination Board

MK noteikumi Nr. 327 - Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība

Cab. Reg. No. 327 - Procedures for the Proposition and Enforcement of International and National Sanctions

MK noteikumi Nr. 173 - Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību

Cab. Reg. No. 173 - Regulations Regarding the Population Groups at Risk of Social Exclusion Risk and Procedures for Granting, Registration and Supervision of the Status of a Social Enterprise

MK noteikumi Nr. 406 - Jonizējošā starojuma avotu iepakošanas un marķēšanas kārtība

Cab. Reg. No. 406 - Procedures for Packaging and Labelling Sources of Ionising Radiation

MK Rīkojums nr. 602 - Plāns reto slimību jomā 2017.-2020. gadam (tikai informatīvā daļa, bez aktivitāšu tabulas)

Cab. Order No. 602 - On the Plan in the Field of Rare Diseases 2017-2020

MK rīkojums Nr. 390 - Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu

Cab. Order No. 390 - Regarding the Imposition of Financial Restrictions in Relation to Subjects Connected with the Nuclear Programme and Political Regime Implemented by the Democratic People’s Republic of Korea

MK rīkojums Nr. 137 - Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu

Cab. Order No. 137 - Regarding the Imposition of Financial Restrictions in Relation to Subjects Connected with the Nuclear Programme and Political Regime Implemented by the Democratic People’s Republic of Korea

Kooperatīvo sabiedrību likums

Co-operative Societies Law

Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums (ar groz. līdz 27.09.2018.)

Law on the Status of Creative Persons and Professional Creative Organisations (with amendments to 27.09.2018.)

Fizisko personu reģistra likums

Law on the Register of Natural Persons

Likums „Par 1995.gada 24.jūnija UNIDROIT Konvenciju par zagtajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekšmetiem”

On the UNIDROIT Convention of 24 June 1995 on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects

Likums „Par 1970.gada 14.novembra UNESCO Konvenciju par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu”

On the UNESCO Convention of 14 November 1970 on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property

Apdrošināšanas līguma likums

Insurance Contract Law

Informatīvais ziņojums "Par valsts vienotās IKT arhitektūras ieviešanu"

Informative Report on the Introduction of the Joint State ICT Architecture

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 158 - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu (ar grozījumiem līdz 28.03.2019.)

Latvijas Banka Reg. No. 158 - Requirements for the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing upon Carrying out Buying and Selling of Foreign Currency Cash (with amendments to 28.03.2019.)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 13 - Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi

Financial and Capital Market Commission Regulatory Provisions No. 13 - Regulatory Provisions for the Management of Sanctions Risk

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 1 - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi

Finance and Capital Market Commission Regulatory Provisions No. 1 - Regulatory Provisions for the Money Laundering and Terrorism Financing Risk Management

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 176 - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu

Latvijas Banka Regulation No. 176 - Requirements for the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing and Sanctions Risk Management upon the Purchase and Sale of Cash in Foreign Currencies

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 36 - Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi (ar grozījumiem līdz 16.07.2019.)

Latvijas Banka Regulation No. 36 - Regulation for Purchasing and Selling Cash Foreign Currencies

Grozījumi MK noteikumos Nr. 225 - Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanu (līdz 07.08.2018.)

Cab. Reg. No. 225 - Regulations Regarding the Amount of Financial Means Necessary for a Foreigner and the Determination of the Existence of Financial Means (with amendments to 07.08.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 746 - Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība (līdz 12.06.2018.)

Cab. Reg. No. 746 - Procedures for Establishing, Supplementing and Maintaining a Register of Patients Suffering from Certain Diseases (with amendments to 12.06.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 564 - Uzturēšanās atļauju noteikumi (līdz 11.09.2018.)

Cab. Reg. No. 564 - Regulations Regarding Residence Permits (with amendments to 11.09.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 364 - Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā (līdz 11.09.2018.)

Cab. Reg. No. 364 - Procedures for the Licensing and Supervision of Merchants which Provide Recruitment and Placement Services in Manning the Ship’s Crew (with amendments to 11.09.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 279 - Ceļu satiksmes noteikumi (līdz 28.08.2018.)

Cab. Reg. No. 279 - Road Traffic Regulations (with amendments to 28.08.2018.)

Grozījums MK noteikumos Nr. 585 - Noteikumi par filmu producentu reģistrācijas valsts nodevu (līdz 18.12.2018.)

Cab. Reg. No. 585 - Regulations Regarding the State Fee for the Registration of Film Producers (with amendments to 18.12.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 338 - Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem (līdz 11.09.2018.)

Cab. Reg. No. 338 - Requirements for Social Service Providers (with amendments to 11.09.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 662 - Akcīzes preču aprites kārtība (līdz 29.11.2016.)

Cab. Reg. No. 662 - Procedures for the Circulation of Excisable Goods (with amendments to 29.11.2016.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 586 - Filmu producentu reģistrācijas kārtība (līdz 18.12.2018.)

Cab. Reg. No. 586 - Procedures for the Registration of Film Producers (with amendments to 18.12.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 325 - Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās (līdz 10.07.2018.)

Cab. Reg. No. 325 - Labour Protection Requirements when Coming in Contact with Chemical Substances at Workplaces (with amendments to 10.07.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 50 - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi (līdz 02.04.2019.)

Cab. Reg. No. 50 - Regulations Regarding the Implementation of Activity 1.1.1.2 “Post-doctoral Research Aid” of the Specific Objective 1.1.1 “To Increase the Research and Innovative Capacity of Scientific Institutions of Latvia and the Ability to Attract External Financing, Investing in Human Resources and Infrastructure” of the Operational Programme “Growth and Employment” (with amendments to 02.04.2019.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 127 - Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi (līdz 22.05.2018.)

Cab. Reg. No. 127 - Regulations Regarding the Preservation and Protection of the Historic Centre of Rīga (with amendments to 22.05.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 163 - Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā (līdz 18.12.2018.)

Cab. Reg. No. 163 - Procedures for the Granting of the State Budget Co-financing for Filming of Foreign Films in Latvia (with amendments to 18.12.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 975 - Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem (līdz 18.12.2018.)

Cab. Reg. No. 975 - Procedures by which the National Film Centre shall Grant Public Financing to Film Industry Projects (with amendments to 18.12.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 397 - Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu (līdz 26.02.2019.)

Cab. Reg. No. 397 - Regulations Regarding the National Civil Aviation Security Programme (with amendments to 26.02.2019.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 239 - Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi (līdz 12.03.2019.)

Cab. Reg. No. 239 - Regulations Regarding the Service Passport of the Republic of Latvia (with amendments to 12.03.2019.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 557 - Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem (līdz 30.10.2018.)

Cab. Reg. No. 557 - Regulations Regarding the State Fee for the Examination of the Documents Necessary for Requesting a Visa, Residence Permit or the Status of a Long-term Resident of the European Union in the Republic of Latvia and the Services Related Thereto (with amendments to 30.10.2018.)

Grozījumi Augstskolu likumā (līdz 18.10.2018.)

Law on Higher Education Institutions (with amendments to 18.10.2018.)

Grozījumi Pasta likumā (līdz 20.06.2018.)

Postal Law (with amendments to (20.06.2018.)

Grozījumi Imigrācijas likumā (līdz 21.06.2018.)

Immigration Law (with amendments to 21.06.2018.)

Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā (līdz 22.03.2018.)

On the State Border of the Republic of Latvia (with amendments to 22.03.2018.)

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību (līdz 23.11.2017.)

On Budget and Financial Management (with amendments to 23.11.2017.)

Grozījumi Krimināllikumā (līdz 11.10.2018.)

The Criminal Law (with amendments to 11.10.2018.)

Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" (līdz 20.09.2018.)

On Protection of Cultural Monuments (with amendments to 20.09.2018.)

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (līdz 03.05.2018.)

Law on the Protection of the Children’s Rights (with amendments to 03.05.2018.)

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (līdz 03.05.2018.)

Law on the Protection of the Children’s Rights (with amendments to 03.05.2018.)

Grozījumi Bāriņtiesu likumā (līdz 01.11.2018.)

Law On Orphan’s and Custody Courts (with amendments to 01.11.2018.)

Grozījumi likumā “Par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā” (līdz 13.06.2013.)

Law on the Status of a Long-term Resident of the European Union in the Republic of Latvia (with amendments to 13.06.2013.)

Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā (līdz 12.04.2018.)

Law on Bailiffs (with amendments to 12.04.2018.)

Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā (līdz 19.04.2018.)

Law on the Procedures for Holding the Detained Persons (with amendments to 19.04.2018.)

Grozījumi Darba likumā (līdz 01.11.2018.)

Labour Law (with amendments to 01.11.2018.)

Grozījumi likumā "Par tiesu varu”(līdz 25.10.2018.)

On Judicial Power (with amendments to 25.10.2018.)

Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā (līdz 17.01.2019.)

Law on Circulation of Fertilisers (with amendments to 17.01.2019.)

Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā (līdz 02.02.2017.)

Law on Control of Aid for Commercial Activity (with amendments to 02.02.2017.)

Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā (līdz 23.11.2016.)

Support for Unemployed Persons and Persons Seeking Employment Law (with amendments to 23.11.2016.)

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (līdz 14.02.2019.)

Maritime Administration and Marine Safety Law (with amendments to 14.02.2019.)

Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā (līdz 20.09.2018.)

Law on Preservation and Protection of the Historic Centre of Riga (with amendments to 20.09.2018.)

Grozījumi Nacionālās drošības likumā (līdz 04.10.2018.)

National Security Law (with amendments to 04.10.2018.)

Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē (līdz 04.10.2018.)

THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF LATVIA (with amendments to 04.10.2018.)

Grozījumi Paziņošanas likumā (līdz 21.06.2018.)

Law on Notification (with amendments to 21.06.2018.)

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (līdz 13.12.2018.)

On Personal Income Tax (with amendments to 13.12.2018.)

Publisko iepirkumu likums (ar grozījumiem līdz 21.02.2019.)

Public Procurement Law (with amendments to 21.02.2019.)

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" (līdz 10.01.2019.)

On Taxes and Duties (with amendments to 10.01.2019.)

Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā (līdz 11.10.2018.)

Law on the Security of Information Technologies (with amendments to 11.10.2018.)

Grozījumi Kontu reģistra likumā (līdz 23.11.2017.)

Account Register Law (with amendments to 23.11.2017.)

Grozījumi Filmu likumā (līdz 24.03.2011.)

Film Law (with amendments to 24.03.2011.)

Grozījums likumā "Par diplomātisko pasi" (līdz 01.11.2018.)

On the Diplomatic Passport (with amendments to 01.11.2018.)

Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (līdz 13.06.2019.)

Law on International Sanctions and National Sanctions of the Republic of Latvia (with amendments to 13.06.2019.)

Grozījums Fizisko personu datu apstrādes likumā (līdz 23.05.2019.)

Personal Data Processing Law (with amendments to 23.05.2019.)

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (līdz 13.06.2019.)

Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing (with amendments to 13.06.2019.)

Grozījumi Finanšu nodrošinājuma likumā (līdz 14.09.2017.)

Financial Collateral Law (with amendments to 14.09.2017.)

Grozījumi likumā “Par piesārņojumu” (līdz 12.04.2018.)

On Pollution (with amendments to 12.04.2018.)

Grozījumi SPRK lēmumā Nr. 1/18 - Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām (līdz  08.11.2018.)

Decision No. 1/18 of the Board of the Public Utilities Commission - Regulations Regarding the Right of Use of Numbering (with amendments to 08.11.2018.)

Kārtība, kurā iekļauts pasākumu kopums, kas jāveic zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, lai izpildītu prasību iesniegt rakstveida ziņojumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par faktiem, kuri atklāti revīzijas pakalpojumu sniegšanas laikā un lietpratēja vai uzticības uzdevuma izpildes laikā un varētu būt saistīti ar materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu došanu valsts amatpersonai kukuļa veidā vai ar starpniecību šādu materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu nodošanā (ar grozījumiem)

Procedures by which Sworn Auditors and Commercial Companies of Sworn Auditors shall Perform Surveying of Bribery during Carrying out of an Audit and Assurance Engagement and, if Necessary, Notify the Corruption Prevention and Combating Bureau  (with amendments)

Grozījumi SPRK lēmumā Nr. 1/16 - Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi (līdz  25.10.2018.)

Decision No. 1/16 of the Board of the Public Utilities Commission - Regulations Regarding the Use of Natural Gas Transmission System (with amendments to 25.10.2018.)

 

0 komentāri
pievienot savu
Vārds:
Komentārs:
Drošības kods:
drošības attēls
Rādīt
jaunu kodu
pievienot komentāru
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)