Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Aktualitātes

18.05.2019.
 0 komentāri
2019. gada maijā publicētie tiesību aktu tulkojumi

MK noteikumi Nr. 619 - Kārtība, kādā organizē zinātnisko institūciju darbības starptautisko novērtējumu (Likumos - Zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma organizēšanas kārtība)

Cab. Reg. No. 619 - Procedures for Organising the International Evaluation of Scientific Institution Activity

MK noteikumi Nr. 940 - Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu

Cab. Reg. No. 940 - Regulations Regarding the Establishment and Management of Micro-reserves, Their Conservation, as well as Determination of Micro-reserves and Their Buffer Zones

MK noteikumi Nr. 562 - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis

Cab. Reg. No. 562 - Price List of Paid Services of the Office of Citizenship and Migration Affairs

MK noteikumi Nr. 725 - Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība

Cab. Reg. No. 725 - Procedures for Evaluating Fundamental and Applied Research Projects and Administering the Financing Thereof

MK noteikumi Nr. 502 - Kārtība, kādā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku militārpersonām, bruņotajos spēkos nodarbinātajām civilpersonām, šo militārpersonu vai civilpersonu apgādājamajiem un citām ar bruņotajiem spēkiem saistītām personām izsniedz apliecinājumu par tiesībām uzturēties Latvijas Republikā

Cab. Reg. No. 502 - Procedures for Issuing Certification of the Right to Stay in the Republic of Latvia to Military Personnel of the Armed Forces of the North Atlantic Treaty Organization and European Union Member States, Civil Personnel of the Armed Forces, Dependants of such Military or Civil Personnel, and Other Persons Related to the Armed Forces

MK noteikumi Nr. 1315 - Kārtība, kādā personas svinīgā ceremonijā dod un paraksta solījumu par uzticību Latvijas Republikai

Cab. Reg. No. 1315 - Procedures by which Persons Give and Sign the Pledge of Loyalty to the Republic of Latvia in a Solemn Ceremony

MK noteikumi Nr. 384 - Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu

Cab. Reg. No. 384 - Regulations Regarding the Management and Registration of Decentralised Sewerage Systems

MK noteikumi Nr. 667 - Adopcijas kārtība

Cab. Reg. No. 667 - Procedures for Adoption

MK noteikumi Nr. 399 - Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība

Cab. Reg. No. 399 - Procedures for Accounting, Quality Control and Provision of State Administration Services

MK noteikumi Nr. 226 - Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu (ar groz. līdz 09.04.2013.)

Cab. Reg. No. 226 - Regulations Regarding Carriage of Dangerous Goods by Rail (with amendments to 09.04.2013.)

MK noteikumi Nr. 686 - Kārtība, kādā veic patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudi un sanitāro apstrādi, kā arī reģistrē to rezultātus

Cab. Reg. No. 686 - Procedures for Performing Health Examination and Sanitary Treatment of an Asylum Seeker, and also for Registering the Results Thereof

MK noteikumi Nr. 523 - Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves (ar groz. līdz 30.01.2018.)

Cab. Reg. No. 523 - Procedures for Bringing the Body of a Deceased Human into the State or Taking It out of the State, Conveying, Storing, Burying or Cremating the Body of a Deceased Human who has Died from an Infectious Disease, and for Conducting a Mandatory Pathologic-Anatomical Investigation to Refine Diagnosis after the Death of a Patient (with amendments to 30.01.2018.)

MK noteikumi Nr. 558 - Noteikumi par kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības aprakstā norādāmo informāciju

Cab. Reg. No. 558 - Regulations Regarding the Information to be Indicated in the Description of the Security of the Information Systems, Equipment and Procedures for the Provision of the Qualified or Qualified Increased Security Electronic Identification Service

MK noteikumi Nr. 302 - Noteikumi par vienreizējo finansiālo atbalstu un pabalstu uzturēšanās izmaksu segšanai bēglim un alternatīvo statusu ieguvušai personai

Cab. Reg. No. 302 - Regulations Regarding the Single Financial Support and the Benefit for Covering the Subsistence Costs for a Refugee and Person who has Acquired the Alternative Status

MK noteikumi Nr. 331 - Noteikumi par pasākumiem, kas saistīti ar civilās aviācijas nelaimes gadījumiem

Cab. Reg. No. 331 - Regulations Regarding the Measures Related to Civil Aviation Accidents

MK noteikumi Nr. 764 - Noteikumi par dizainparaugu reģistrācijas procedūras veidlapu un reģistrācijas apliecības paraugiem

Cab. Reg. No. 764 - Regulations Regarding the Sample Forms of the Registration Procedure of Designs and the Sample Registration Certificate Thereof

MK noteikumi Nr. 447 - Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība

Cab. Reg. No. 447 - Regulations Regarding Work Related to a Possible Risk to the Health of Other Persons and Procedures for the Performance of Mandatory Health Examinations

MK noteikumi Nr. 692 - Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība

Cab. Reg. No. 692 - Procedures for Establishing and Maintaining a Bathing Water Site and Managing its Water Quality

MK noteikumi Nr. 732 - Centrālās statistikas pārvaldes nolikums

Cab. Reg. No. 732 - By-laws of the Central Statistical Bureau

MK noteikumi Nr. 108 - Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi (ar groz. līdz 12.06.2018.) (bez pielikumiem)

Cab. Reg. No. 108 - Regulations Regarding Public Electronic Procurements (with amendments to 12.06.2018.)

MK noteikumi Nr. 560 - Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība

Cab. Reg. No 560 - Procedures for the Implementation of State Research Programme Projects

MK noteikumi Nr. 231 - Noteikumi par aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra un patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekārtošanu un aprīkošanu

Cab. Reg. No. 231 - Regulations Regarding Arranging and Equipping the Accommodation Centre for Detained Foreigners and Accommodation Premises for Asylum Seekers

MK noteikumi Nr. 757 - Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi

Cab. Reg. No. 757 - Regulations for Licensing of Security Guard Activities

MK noteikumi Nr. 722 - Konsulārā reģistra noteikumi

Cab. Reg. No. 722 - Regulations Regarding the Consular Register

MK noteikumi Nr. 114 - Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju (ar groz. līdz 27.02.2018.)

Cab. Reg. No. 114 - Regulations Regarding the Written Form and Use in the Latvian Language of Personal Names, and also Identification Thereof (with amendments to 27.02.2018.)

Par tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības

On Judicial Cooperation and Protection of Persons’ Rights during the Transition Period after the Withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union

Arodbiedrību likums

Law on Trade Unions

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.—2021. gada perioda vadības likums

Law on the Management of the European Economic Area Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism for the Period 2014-2021

Trauksmes celšanas likums

Whistleblowing Law

Apsardzes darbības likums (ar groz. līdz 22.12.2016.)

Security Guard Activities Law (with amendments to 22.12.2016.)

Likums “Par Visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses”

On the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the One Part, and the European Union and Its Member States, of the Other Part

MK rīkojums Nr. 129 - Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2016.-2020. gadam

Cab. Order No. 129 - On the Energy Development Guidelines for 2016-2020

Vienošanās par grozījumiem 2010. gada 20. decembra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības Vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu

AGREEMENT ON THE AMMENDMENTS TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION OF 20 DECEMBER 2010 ON THE SIMPLIFICATION OF MUTUAL TRAVELS OF INHABITANTS IN THE TERRITORIES OF THE BORDER AREA OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE RUSSIAN FEDERATION

SPRK lēmums Nr. 1/35 - Noteikumi par kārtību, kādā tiek ierīkotas un lietotas dabasgāzes tiešās līnijas

Decision No. 1/35 - Regulations Regarding the Procedures for the Installation and Use of Direct Lines of Natural Gas

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanas plāns 2018.–2020.gadam (pamatteksts bez pielikumiem)

Plan for the Promotion of Equal Rights and Opportunities for Women and Men for 2018–2020

Grozījumi MK noteikumos Nr. 149 - Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu (līdz 07.03.2006.)

Cab. Reg. No. 149 - Regulations for Protection against Ionising Radiation (with amendments to 07.03.2006.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 172 - Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem (līdz 21.08.2018.)

Cab. Reg. No. 172 - Regulations Regarding Nutritional Norms for Educatees of Educational Institutions, Clients of Social Care and Social Rehabilitation Institutions and Patients of Medical Treatment Institutions (with amendments to 21.08.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 723 - Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību (līdz 29.05.2018.)

Cab. Reg. No. 723 - Regulations Regarding the Requirements for Competent Authorities and Competent Specialists in Labour Protection Issues and the Procedures for Assessing Competence (with amendments to 29.05.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 526 - Nelikumīgi izvesto mākslas un antikvāro priekšmetu atdošanas kārtība (līdz 06.10.2015.)

Cab. Reg. No. 526 - Procedures for Return of Unlawfully Removed Art and Antique Objects (with amendments to 06.10.2015.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 67 - Informācijas sabiedrības padomes nolikums (līdz 11.07.2017.)

Cab. Reg. No. 67 - By-law of the Information Society Council (with amendments to 11.07.2017.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 908 - Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm (līdz 19.12.2017.)

Cab. Reg. No. 908 - Procedures for the Application of the Zero Per Cent Value Added Tax Rate to Supply of Goods and Services Provided to Diplomatic and Consular Missions, International Organisations, European Union Institutions and the North Atlantic Treaty Organisation (NATO), and Procedures for the Refund of Excise Duty for Excisable Goods Purchased in the Republic of Latvia and Application of the Exemption from Excise Duty (with amendments to 19.12.2017.)

Grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likumā (līdz 06.11.2013.)

Development Planning System Law (with amendments to 06.11.2013.)

Grozījumi Kriminālprocesa likumā (līdz 20.06.2018.)

Criminal Procedure Law (with amendments to 20.06.2018.)

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā (līdz 03.05.2018., stājas spēkā 01.01.2019.)

Electronic Communications Law (with amendments to 03.05.2018.)

Grozījumi Kredītiestāžu likumā (līdz 01.11.2018.)

Credit Institution Law (with amendments to 01.11.2018.)

Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā (līdz 19.04.2018.)

Epidemiological Safety Law (with amendments to 19.04.2018.)

Grozījumi Autopārvadājumu likumā (līdz 28.09.2017.)

Law on Carriage by Road (with amendments to 28.09.2017.)

Grozījumi Dokumentu legalizācijas likumā (līdz 01.11.2018.)

Document Legalisation Law (with amendments to 01.11.2018.)

Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā (līdz 06.09.2018.)

Judicial Disciplinary Liability Law (with amendments to 06.09.2018.)

Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" (līdz 20.09.2018.)

On Protection of Cultural Monuments (with amendments to 20.09.2018.)

Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (līdz 21.06.2018.)

Law on Scientific Activity (with amendments to 21.06.2018.)

Grozījumi Meža likumā (līdz 27.07.2017.)

Law on Forests (with amendments to 27.07.2017.)

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības Vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu (parakstīta 20.12.2010.)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE SIMPLIFICATION OF MUTUAL TRAVELS OF INHABITANTS IN THE TERRITORIES OF THE BORDER AREA OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE RUSSIAN FEDERATION

Grozījumi SPRK lēmumā Nr. 1/14 - Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē (līdz 21.12.2017.)

Decision No. 1/14 - Regulations Regarding the General Authorisation, Registration and Submission of Information in the Water Management Sector (with amendments to 21.12.2017.)

 

0 komentāri
pievienot savu
Vārds:
Komentārs:
Drošības kods:
drošības attēls
Rādīt
jaunu kodu
pievienot komentāru
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)