Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Aktualitāšu arhīvs

30.03.2017.
 0 komentāri
2017. gada martā pievienotie tiesību aktu tulkojumi

Vietnē Likumi.lv vairāk nekā 1600 tiesību aktiem pievienotas saites uz tulkojumiem angļu valodā, kas pieejami Valsts valodas centra mājaslapā: vvc.gov.lv

 

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums angļu valodā

MK Noteikumi nr. 1486 - Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti (ar grozījumiem līdz 10.12.2013.)

Cab. Reg. No. 1486 - Procedures by Which Budget Institutions shall Organise the Accounting Thereof (with amendments to 10.12.2013.)

MK Noteikumi nr. 80 - Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu (ar grozījumiem līdz 28.01.2014.)

Cab. Reg. No. 80 - Regulations Regarding the Minimum Safe Manning of Ships (with amendments to 28.01.2014.)

MK Noteikumi nr. 124 - Kārtība, kādā tiek veikta Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu finanšu kontrole

Cab. Reg. No. 124 - Procedures for Carrying Out the Financial Control of the Projects Funded by the Programmes of the Objective “European Territorial Cooperation” of the European Structural and Investment Funds

MK Noteikumi nr. 431 - Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām (ar grozījumiem līdz 27.08.2013.)

Cab. Reg. No. 431 - Hygiene Requirements for Social Care Institutions (with amendments to 27.08.2013.)

MK Noteikumi nr. 976 - Kārtība, kādā bezvalstnieku vai nepilsoņu bērnu, kas dzimis Latvijā pēc 1991.gada 21.augusta, atzīst par Latvijas pilsoni (ar grozījumiem līdz 30.09.2014.)

Cab. Reg. No. 976 - Procedures for the Recognition of a Child of Stateless Persons or Non-citizens who has been Born in Latvia after 21 August 1991 as a Latvian Citizen (with amendments to 30.09.2014.)

MK Noteikumi nr. 550 - Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību

Cab. Reg. No. 550 - Regulations Regarding the State Border Strip, the Borderland and the Border Area, as well as Samples of Indication Signs and Information Signs of the Border Area, the Borderland and the State Border Strip, and the Procedures for Installing Them

MK Noteikumi nr. 500 - Vispārīgie būvnoteikumi

Cab. Reg. No. 500 - General Construction Regulations

MK Noteikumi nr. 378 - Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu

Cab. Reg. No. 378 - Regulations Regarding the Amount of Information to be Included in the Population Register

MK Noteikumi nr. 142 - Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums (ar grozījumiem līdz 10.02.2015.)

Cab. Reg. No. 142 - By-laws of the Food and Veterinary Service (with amendments to 10.02.2015.)

MK Noteikumi nr. 926 - Noteikumi par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu apriti (ar grozījumiem līdz 29.10.2013.)

Cab. Reg. No. 926 - Regulations Regarding the Circulation of the Equipment, Devices or Instruments and their Components Specially Designed or Adapted for the Operational Activity Measures to be Performed by a Specific Method (with amendments to 29.10.2013.)

MK Noteikumi nr. 468 - Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem (bez pielikumiem)

Cab. Reg. No. 468 - Regulations Regarding the State Standard in Basic Education, the Subjects of Study Standards in Basic Education and Model Basic Educational Programmes

MK Noteikumi nr. 1284 - Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība

Cab. Reg. No. 1284 - Procedures for Control and Registration of the Exposure of Employees

MK noteikumi Nr. 446 - Kārtība, kādā atļauj izmantot pacienta datus konkrētā pētījumā (bez pielikumiem)

Cab. Reg. No. 446 - Procedures for Using the Patient Data in a Specific Research

MK Noteikumi nr. 103 - Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti

Cab. Reg. No. 103 - Procedures for Granting the Status of an Unemployed Person and the Status of a Person Seeking Employment and the Documents Necessary for the Granting of the Status

MK Noteikumi nr. 740 - Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus (ar grozījumiem līdz 29.10.2013.)

Cab. Reg. No. 740 - Procedures for Reporting Regarding Irregularities Detected in the Implementation of the European Union Structural Funds and Cohesion Fund, Taking Decisions on Utilisation of the Financing Granted, and Recovering Irregular Expenditure (with amendments to 29.10.2013.)

MK Noteikumi nr. 40 - Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām (ar grozījumiem līdz 30.09.2014.)

Cab. Reg. No. 40 - Regulations Regarding Value Added Tax Returns (with amendments to 30.09.2014.)

MK Noteikumi nr. 133 - Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu (ar grozījumiem līdz 04.02.2014.)

Cab. Reg. No. 133 - Regulations Regarding the State Fee for the Issuance of Personal Identification Documents (with amendments to 04.02.2014.)

MK Noteikumi nr. 267 - Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi

Cab. Reg. No. 267 - Regulations Regarding Licensing and Supervision of Credit Bureaus

MK Noteikumi nr. 748 - Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam

Cab. Reg. No. 748 - Regulations Regarding Declaring End-of-Life Vehicles to be Abandoned and Procedures for Transferring Abandoned End-of-Life Vehicles to a Treatment Facility

MK Noteikumi nr. 134 - Personu apliecinošu dokumentu noteikumi (ar grozījumiem līdz 12.05.2015.)

Cab. Reg. No. 134 - Regulations Regarding Personal Identification Documents (with amendments to 12.05.2015.)

MK Noteikumi nr. 791 - Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem

Cab. Reg. No. 791 - Regulations Regarding the Procedures for the Issuance and Cancellation of Special Passes by the State Border Guard and Sample Forms of Special Passes

MK noteikumi Nr. 591 - Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi

Cab. Reg. No. 591 - Procedures for Enrolling Students in and Discharging from General Educational Institutions and Special Pre-school Educational Groups, and also for Moving Them up into the Next Grade

MK noteikumi Nr. 468 - Starptautisko un nacionālo sankciju izpildes kārtība

Cab. Reg. No. 468 - Procedures for the Execution of International and National Sanctions

MK Noteikumi nr. 789 - Kārtība, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža

Cab. Reg. No. 789 - Procedures by which the State Border Guard shall Register Vessels and Vehicles used in Inland Waters having a Determined External Border

MK noteikumi Nr.78 - Ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas noteikumi

Cab. Reg. No. 78 - Regulations Regarding Co-existence of Genetically Modified Crops

MK noteikumi Nr. 891 - Latvijas Kara muzeja nolikums

Cab. Reg. No. 891 - By-law of the Latvian War Museum

MK Noteikumi nr. 182 - Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem

Cab. Reg. No. 182 - Regulation Regarding Hygiene Requirements for the Provision of Tattooing and Piercing Services and Special Requirements for the Tattooing Products

MK Noteikumi nr. 135 - Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām (ar grozījumiem līdz 26.01.2016.)

Cab. Reg. No. 135 - Regulations Regarding Recycling of End-of Life Vehicles and Environmental Requirements Determined for Treatment Facilities (with amendments to 26.01.2016.)

MK Noteikumi nr. 30 - Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai

Cab. Reg. No. 30 - Procedures by Which the State Environmental Service Shall Issue Technical Regulations for the Intended Activity

MK noteikumi Nr. 119 - Noteikumi par Patērētāju strīdu risināšanas komisijas priekšsēdētāja atlīdzības apmēru un tās izmaksāšanas kārtību

Cab. Reg. No. 119 - Regulations Regarding the Amount of Remuneration of the Chairperson of the Commission for Solving the Consumer Disputes and the Procedures for Disbursing such Remuneration

MK noteikumi Nr. 1613 - Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām

Cab. Reg. No. 1613 - Procedures for Providing the Necessary Assistance to a Child who has Suffered from Illegal Activities

MK noteikumi Nr. 975 - Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība (ar grozījumiem līdz 10.11.2014.)

Cab. Reg. No. 975 - Procedures Regarding Loss and Restoration of Latvian Citizenship (with amendments to 10.11.2014.)

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums (ar grozījumiem līdz 17.12.2014.)

Law On the Information System of Restricted Territories (with amendments to 17.12.2014.)

Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums (ar grozījumiem līdz 12.09.2013.)

Biometric Data Processing System Law  (with amendments to 12.09.2013.)

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums

Law On the Annual Financial Statements and Consolidated Financial Statements

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likums

Law On Management of European Union Structural Funds and the Cohesion Fund for the 2014-2020 Programming Period

Statistikas likums

Statistics Law

Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums

Law On Out-Of-Court Consumer Dispute Resolution Bodies

Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā

On the Agreement Between the European Union and its Member States, of the One Part, and Iceland, of the Other Part, Concerning Iceland's Participation in the Joint Fulfilment of Commitments of the European Union, its Member States and Iceland for the Second Commitment Period of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change

Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola Dohas grozījumu

On the Doha Amendment to the Kyoto Protocol of the United Nations Framework Convention on Climate Change

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums (ar grozījumiem līdz 12.09.2013.)

Law On the Liepāja Special Economic Zone (with amendments to 12.09.2013.)

Nemateriālā kultūras mantojuma likums

Intangible Cultural Heritage Law

Latvijas Republikas Valdības vienkāršotais ziņojums par 1927.gada Konvenciju Nr. 24 „Par rūpniecības un tirdzniecības strādnieku un mājkalpotāju apdrošināšanu slimības gadījumam” laika posmā no 2011.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 1.jūnijam

Republic of Latvia Simplified Government Report on Convention No. 24 “Concerning Sickness Insurance for Workers in Industry and Commerce and Domestic Servants” (1927) during the period of time from 1 June 2011 to 1 June 2016

Latvijas Republikas Valdības vienkāršotais ziņojums par 1925.gada Konvenciju Nr. 19 „Par vienlīdzīgu apiešanos ar ārvalstu un pašas valsts strādniekiem nelaimes gadījumu darbā atlīdzībā” laika posmā no 2011.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 1.jūnijam

Republic of Latvia Simplified Government Report on Convention No. 19 “Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention” (1925) during the period of time from 1 June 2011 to 1 June 2016

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS ZIŅOJUMS par 1982. gada konvenciju Nr. 158 - Par darba attiecību pārtraukšanu pēc darba devēja iniciatīvas laika posmā no 2011.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 1.jūnijam

Republic of Latvia Government Report on Convention No. 158 “Concerning Termination of Employment at the Initiative of the Employer” (1982)

during the period of time from 1 June 2011 to 1 June 2016

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS ZIŅOJUMS par 1958. gada konvenciju Nr. 111 - "Par diskrimināciju darbā un nodarbošanās jomā" laika posmā no 2014.gada  1.jūnija līdz 2016.gada 1.jūnijam

Republic of Latvia Government Report on Convention No. 111 “Discrimination (Employment and Occupation) Convention” (1958) during the period of time from 1 June 2014 to 1 June 2016

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS ZIŅOJUMS par 1951. gada konvenciju Nr. 100 „Par vienlīdzīgu atalgojumu” laika posmā no 2013.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 1.jūnijam

Republic of Latvia Government Report on Convention No. 100 “Equal Remuneration Convention” (1951) during the period of time from 1 June 2013 to 1 June 2016

SPRK lēmums nr. 1_15 - Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos

Decision No. 1/15 of the Board of the Public Utilities Commission - General Authorisations and Registration Regulations for Municipal Waste Disposal at Landfill Sites

Elektromobilitātes attīstības plāns 2014.-2016.gadam (daļa)

ON ELECTROMOBILITY DEVELOPMENT PLAN FOR 2014-2016 (part)

Kārtība, kurā iekļauts pasākumu kopums, kas jāveic zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, lai izpildītu prasību iesniegt rakstveida ziņojumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par faktiem, kuri atklāti revīzijas pakalpojumu sniegšanas laikā un lietpratēja vai uzticības uzdevuma izpildes laikā un varētu būt saistīti ar materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu došanu valsts amatpersonai kukuļa veidā vai ar starpniecību šādu materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu nodošanā

Procedures by which Sworn Auditors and Commercial Companies of Sworn Auditors shall Perform Surveying of Bribery during Carrying out of an Audit and Expert or Entrusted Tasks and, if Necessary, Notify the Corruption Prevention and Combating Bureau

Jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana Latvijā, KONCEPTUĀLS ZIŅOJUMS

Implementation of a New Higher Education Financing Model in Latvia, CONCEPTUAL REPORT

Latvijas Republikas Valdības vienkāršotais ziņojums par 1925.gada Konvenciju Nr. 18 „Par atlīdzību profesionālo slimību gadījumos” laika posmā no 2011.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 1.jūnijam

Republic of Latvia Simplified Government Report on Convention No. 18 “Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention” (1925) during the period of time from 1 June 2011 to 1 June 2016

Latvijas Republikas Valdības vienkāršotais ziņojums Par 1925.gada Konvenciju Nr. 17 „Par atlīdzību strādājošajiem nelaimes gadījumos ražošanā” laika posmā no 2011.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 1.jūnijam

Republic of Latvia Simplified Government Report on Convention No. 17 “Workmen’s Compensation for Accidents” (1925) during the period of time from 1 June 2011 to 1 June 2016

Latvijas Republikas Valdības vienkāršotais ziņojums par 1921. gada Konvenciju Nr. 12 „Par atlīdzību strādniekiem nelaimes gadījumos lauksaimniecības darbos” laika posmā no 2011.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 1.jūnijam

Republic of Latvia Simplified Government Report on Convention No. 12 “Workmen’s Compensation (Agriculture) Convention” (1921) during the period of time from 1 June 2011 to 1 June 2016

SPRK lēmums nr. 1/12 - Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi

Decision No. 1/12 of the Board of the Public Utilities Commission - Regulations Regarding the Use of Natural Gas Transmission System of the Joint Stock Company “Latvijas Gāze”

Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam

MASS MEDIA POLICY GUIDELINES OF LATVIA 2016-2020

 

Grozījumi un labojumi, kas publiskoti VVC mājaslapā 2017.g. februārī

 

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums angļu valodā

Grozījumi MK noteikumos nr. 973 - Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums (līdz 26.07.2011.)

Cab. Reg. No. 973 - By-laws of the Transport Accident and Incident Investigation Bureau (with amendments to 26.07.2011.)

Grozījumi MK noteikumos nr. 286 - Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā (līdz 07.07.2015.)

Cab. Reg. No. 286 - Procedures for the Ensuring and Providing of Emergency Stock Services by Merchants for the Establishment of State Petroleum Product Stocks in a Specified Amount  (with amendments to 07.07.2015.)

Grozījumi MK noteikumos nr. 330 - Vakcinācijas noteikumi (līdz 27.01.2015.)

Cab. Reg. No. 330 - Vaccination Regulations  (with amendments to 27.01.2015.)

Grozījumi MK Noteikumos nr. 908 - Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm (līdz 22.10.2013.)

Cab. Reg. No. 908 - Procedures for the Application of Zero Rate of Value Added Tax to the Supply of Goods and Services Provided to Diplomatic and Consular Missions, International Organisations, European Union Institutions and the North Atlantic Treaty Organisation (NATO), and Procedures for the Reimbursement of Excise Duty for Excisable Goods Purchased in the Republic of Latvia (with amendments to 22.10.2013.)

Grozījumi MK noteikumos nr. 328 - Noteikumi par poliomielīta pretepidēmijas pasākumiem (līdz 10.04.2012.)

Cab. Reg. No. 328 - Regulations Regarding Counter-epidemic Measures for Poliomyelitis (with amendments to 10.04.2012.)

Grozījumi MK noteikumos nr. 907 - Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām (ar grozījumiem līdz 07.01.2014.)

Cab. Reg. No. 907 - Regulations Regarding the Survey, Technical Servicing, Current Repairs and Minimal Requirements for Energy Efficiency of the Residential House (with amendments to 07.01.2014.)

Grozījumi MK noteikumos nr. 116 - Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi (līdz 24.03.2015.)

Cab. Reg. No. 116 - Regulations Regarding the Registration of Construction Merchants (with amendments to 24.03.2015.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 916 - Noteikumi par kārtību, kādā tirgus uzraudzības iestādes informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par veiktajiem pasākumiem, kas ierobežo vai liedz preču laišanu apgrozībā, un kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs saņemto informāciju nosūta Eiropas Komisijai un rīkojas ar informāciju, kas saņemta no Eiropas Komisijas (līdz 03.11.2014.)

Cab. Reg. No. 916 - Regulations Regarding Procedures by which Market Surveillance Institutions Inform the Consumer Rights Protection Centre Regarding the Measures Taken which Restrict or Prohibit the Placing of Products on the Market and the Procedures by which the Consumer Rights Protection Centre Sends the Received Information to the European Commission and Handles the Information Received from the European Commission (with amendments to 03.11.2014.)

Grozījumi MK noteikumos nr. 435 - Noteikumi par izmitināšanas centra iekārtošanas un aprīkošanas prasībām (līdz 07.07.2015.)

Cab. Reg. No. 435 - Regulations Regarding the Requirements for the Arranging and Equipping of the Accommodation Centre (with amendments to 07.07.2015.)

Grozījumi MK noteikumos nr. 178 - Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība (līdz 08.09.2015.)

Cab. Reg. No. 178 - Procedures for the Prevention and Combating of Rabies (with amendments to 08.09.2015.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 251 - Kārtība, kādā aitu sugas dzīvniekiem veic slimības Maedi-Visna uzraudzību, kontroli un apkarošanu (līdz 07.04.2015.)

Cab. Reg. No. 251 - Procedures for Performing Surveillance, Control and Eradication of the Disease Maedi-Visna in Ovine Animals  (with amendments to 07.04.2015.)

Grozījumi MK Noteikumos nr. 172 - Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem (līdz 02.02.2016.)

Cab. Reg. No. 172 - Regulations Regarding Nutritional Norms for Educatees of Educational Institutions, Clients of Social Care and Social Rehabilitation Institutions and Patients of Medical Treatment Institutions (with amendments to 02.02.2016.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 132 - Rotaļlietu drošuma noteikumi (līdz 18.08.2015.)

Cab. Reg. No. 132 - Regulations Regarding the Safety of Toys (with amendments to 18.08.2015.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 457 - Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu (līdz 27.10.2015.)

Cab. Reg. No. 457 - Regulations Regarding Deliberate Release of Genetically Modified Organisms  (with amendments to 27.10.2015.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 1013 - Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (līdz  03.11.2014.)

Cab. Reg. No. 1013 - Procedures by which an Apartment Owner in a Residential Apartment House shall Pay for Services, which are Related to Usage of the Residential Property (with amendments to 03.11.2014.)

Grozījumi MK noteikumos nr. 999 - Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (līdz 02.12.2014.)

Cab. Reg. No. 999 - Procedures by which Tenants and Lessors of Residential Space Settle Accounts with Service Providers for Services that are Associated with the Use of a Residential Space (with amendments to 02.12.2014.)

MK noteikumi Nr. 946 - Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā ari neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos (ar grozījumiem līdz 07.04.2015.)

Cab. Reg. No. 946 - Procedures by which the National Armed Forces shall Participate in Emergency, Firefighting and Rescue Operations, as well as in the Measures for the Elimination of the Consequences Caused by Emergency Situations (with amendments to 07.04.2015.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 440 - Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību (līdz 17.12.2013.)

Cab. Reg. No. 440 - Regulations Regarding the Types of Trade to Be Agreed upon with a Local Government and the Procedures for Organising of Trade (with amendments to 17.12.2013.)

Grozījumi MK Noteikumos nr. 458 - Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība (līdz 04.10.2016.)

Cab. Reg. No. 458 - Procedures for Licensing and Supervision of Merchants – Providers of Work Placement Services (with amendments to 04.10.2016.)

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (līdz 13.06.2013.)

Maritime Administration and Marine Safety Law (with amendments to 13.06.2013.)

Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (līdz 30.10.2014.)

National Real Estate Cadastre Law (with amendments to 30.10.2014.)

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (līdz 17.12.2014.)

Electricity Market Law (with amendments to 17.12.2014.)

Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā (līdz 22.09.2011.)

Law On the Circulation of Goods of Strategic Significance (with amendments to 22.09.2011.)

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (līdz 30.04.2015.)

Waste Management Law (with amendments to 30.04.2015.)

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (līdz 04.02.2016.

On Prevention of Conflict of Interest in Activities of Public Officials (with amendments to 04.02.2016.)

Grozījumi likumā "Par valsts pensijām" (līdz 18.06.2015.)

On State Pensions (with amendments to 18.06.2015.)

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (līdz 19.02.2015.)

Value Added Tax Law (with amendments to 19.02.2015.)

Grozījumi Zvejniecības likumā (līdz 29.05.2014.)

Fishery Law (with amendments to 29.05.2014.)

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā (līdz 23.10.2014.)

Law On the Supervision of the Handling of Food (with amendments to 23.10.2014.)

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā (līdz 22.10.2015.)

Electronic Communications Law (with amendments to 22.10.2015.)

Grozījumi Rīgas brīvostas likumā (līdz 14.10.2010.)

The Free Port of Riga Law (with amendments to 14.10.2010.)

Grozījumi Informācijas atklātības likumā (līdz 03.09.2015.)

Freedom of Information Law (with amendments to 03.09.2015.)

Grozījumi Enerģētikas likumā (līdz 03.03.2016.)

Energy Law (with amendments to 03.03.2016.)

Grozījumi Konkurences likumā (līdz 12.05.2016.)

Competition Law (with amendments to 12.05.2016.)

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" (līdz 17.12.2015.)

On Taxes and Duties (with amendments to 17.12.2015.)

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību (līdz 21.04.2016.)

On Budget and Financial Management (with amendments to 21.04.2016.)

 

0 komentāri
pievienot savu
Vārds:
Komentārs:
Drošības kods:
drošības attēls
Rādīt
jaunu kodu
pievienot komentāru
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva