Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2004. gada 28. oktobra likumu: Dizainparaugu likums.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.252

Rīgā 2004.gada 8.aprīlī (prot. Nr.20, 8.§)

Dizainparaugu noteikumi

Izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Noteikumos lietotie termini

Noteikumos ir lietoti šādi termini:

1) dizainparaugs - izstrādājuma vai tā daļas ārējais veidols, kas izriet no izstrādājuma vai tā rotājuma (ornamenta) īpatnībām, it sevišķi no līniju, apveida, krāsu, formas, virsmas struktūras vai izmantoto materiālu īpatnībām;

2) izstrādājums - jebkurš rūpniecisks vai amatniecisks darinājums, arī daļas, kas paredzētas savienošanai kompleksā izstrādājumā, iepakojums, apdare, grafiski simboli un tipogrāfijas šrifti. Datorprogrammas, kā arī pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas šo noteikumu izpratnē nav izstrādājumi;

3) komplekss izstrādājums - izstrādājums, kas sastāv no vairākām sastāvdaļām (komponentiem), kuras var mainīt, tādējādi izstrādājumu izjaucot un savienojot no jauna;

4) dizainers - dizainparauga autors, fiziska persona, kuras radoša darba rezultātā izveidots dizainparaugs;

5) Parīzes konvencija - 1883.gada 20.marta Parīzes konvencija par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību (1967.gada 14.jūlijā Stokholmā pieņemtajā redakcijā, ar 1979.gada 28.septembrī izdarītajiem grozījumiem);

6) Parīzes savienība - Parīzes konvencijas dalībvalstu savienība;

7) dizainparaugu starptautiskā reģistrācija (starptautiskā reģistrācija) - dizainparaugu reģistrācija, kas veikta saskaņā ar 1925.gada 6.novembra Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju 1999.gada 2.jūlija Ženēvas aktu vai citu starptautisko līgumu par dizainparaugu starptautisku reģistrāciju, kas stājies spēkā attiecībā uz Latviju;

8) Starptautiskais birojs - Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautiskais birojs, kas veic dizainparaugu starptautisko reģistrāciju un kārto dizainparaugu starptautisko reģistru;

9) Dizainparaugu starptautiskā klasifikācija (Lokarno klasifikācija) -klasifikācija, kas iedibināta ar 1968.gada 8.oktobra Lokarno nolīgumu par dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas izveidošanu.

2.pants. Noteikumu mērķis

(1) Noteikumi regulē tiesiskās attiecības dizainparaugu reģistrācijas, izmantošanas un aizsardzības jomā.

(2) Šie noteikumi neierobežo citu normatīvo aktu piemērošanu; citstarp tie neliedz attiecīgos gadījumos piemērot Patentu likumu, likumu "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm", Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumu, normatīvos aktus, kas attiecas uz negodīgu konkurenci, vai likuma noteikumus par civiltiesisko atbildību. Līdztekus aizsardzībai saskaņā ar šiem noteikumiem vai neatkarīgi no tā dizainparaugs var tikt aizsargāts arī kā dizaina darbs atbilstoši Autortiesību likuma noteikumiem.

(3) Noteikumos ietvertais regulējums par dizainparaugiem attiecas arī uz dizainparaugu starptautisko reģistrāciju, tiesībām, kas saistītas ar starptautiski reģistrētiem dizainparaugiem, to spēkā esamību, izmantošanu un aizsardzību, ciktāl citādi neparedz dizainparaugu starptautiskās reģistrācijas noteikumi.

(4) Latvijas Republikas fiziskās un juridiskās personas ir tiesīgas reģistrēt, izmantot un aizsargāt dizainparaugus citās valstīs saskaņā ar šo valstu likumiem un starptautiskajiem līgumiem.

(5) Ja Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos paredzēti noteikumi, kas atšķiras no šo noteikumu normām, piemērojami starptautisko līgumu noteikumi.

II nodaļa

Dizainparaugu aizsardzības priekšnoteikumi

3.pants. Aizsargājams dizainparaugs

(1) Dizainparaugam piešķir tiesisko aizsardzību, ja tas ir jauns un tam ir individuāls raksturs.

(2) Dizainparaugu, kas īstenots vai iekļauts kompleksā izstrādājumā, uzskata par jaunu un tādu, kam piemīt individuāls raksturs, vienīgi, ja ir šādi nosacījumi:

1) kompleksajā izstrādājumā iekļautā sastāvdaļa (komponents) ir redzama, komplekso izstrādājumu normāli lietojot;

2) sastāvdaļas (komponenta) redzamās īpatnības atbilst novitātes un individuāla rakstura prasībām.

(3) Ar normālu lietošanu, kas minēta šā panta otrās daļas pirmajā punktā, saprot lietošanu, ko īsteno īstais lietotājs (patērētājs), izņemot izstrādājuma tehnisko apkopi un remontu.

4.pants. Novitāte

(1) Dizainparaugs ir jauns, ja pirms tā reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas dienas (pieteikuma datuma) vai prioritātes datuma (ja pieprasīta prioritāte) sabiedrībai nav ticis izpausts identisks dizainparaugs.

(2) Dizainparaugus uzskata par identiskiem arī tādā gadījumā, ja nebūtiskās detaļās to īpatnības atšķiras.

5.pants. Individuāls raksturs

(1) Dizainparaugam ir individuāls raksturs, ja kopiespaids, ko tas izraisa informētam lietotājam, atšķiras no kopiespaida, kuru šādam lietotājam izraisa jebkurš cits dizainparaugs, kas ticis izpausts sabiedrībai pirms tā dizainparauga reģistrācijas pieteikuma datuma vai prioritātes datuma (ja pieprasīta prioritāte), kuram pieprasīta aizsardzība.

(2) Novērtējot dizainparauga individuālo raksturu, ņem vērā dizainera brīvības pakāpi tā izstrādāšanā atkarībā no izstrādājuma iedabas un rūpniecības vai amatniecības nozares īpatnībām.

6.pants. Izpaušana

(1) Piemērojot šo noteikumu 4. un 5.pantu, dizainparaugu uzskata par izpaustu sabiedrībai, ja tas publicēts reģistrācijas vai citu iemeslu dēļ, demonstrēts izstādē, lietots komercdarbībā vai citādi izpausts pirms tā dizainparauga reģistrācijas pieteikuma datuma vai prioritātes datuma (ja pieprasīta prioritāte), kuram pieprasīta aizsardzība.

(2) Dizainparaugs nav uzskatāms par izpaustu sabiedrībai, ja šā panta pirmajā daļā minētās darbības parastā notikumu gaitā nevarēja kļūt zināmas attiecīgās nozares speciālistiem, kas darbojas Eiropas Kopienā.

(3) Dizainparaugs nav uzskatāms par izpaustu sabiedrībai, ja tas trešajai personai izpausts ar tieši izteiktiem vai netiešiem konfidencialitātes nosacījumiem.

(4) Piemērojot šo noteikumu 4. un 5.pantu, dizainparauga izpaušanu, kas notikusi ne agrāk kā 12 mēnešus pirms pieteikuma datuma vai prioritātes datuma (ja pieprasīta prioritāte), neņem vērā, ja dizainparaugu izpaudis pats dizainers vai viņa tiesību pārņēmējs, vai trešā persona, izmantojot informāciju, kas tieši vai netieši iegūta no dizainera vai viņa tiesību pārņēmēja.

(5) Šā panta ceturtās daļas noteikumus piemēro arī gadījumā, ja dizainparauga izpaušana saistīta ar ļaunprātību pret dizaineru vai viņa tiesību pārņēmēju.

7.pants. Neaizsargājami objekti

(1) Saskaņā ar šiem noteikumiem tiesisko aizsardzību nepiešķir izstrādājuma ārējam veidolam, kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai sabiedrībā pieņemtajiem morāles principiem.

(2) Tiesisko aizsardzību nepiešķir izstrādājuma ārējā veidola īpatnībām, kas ir atkarīgas vienīgi no izstrādājuma tehniskajām funkcijām.

(3) Tiesisko aizsardzību nepiešķir tādām izstrādājuma ārējā veidola īpatnībām, kurām jābūt atveidotām noteiktā formā un izmēros, lai izstrādājumu, kurā šis dizainparaugs iekļauts vai īstenots, varētu mehāniski savienot ar citu izstrādājumu, ievietot citā izstrādājumā, novietot tam apkārt vai pie tā, un turklāt abi izstrādājumi spētu pildīt savas funkcijas.

(4) Dizainparaugam, kas nodrošina savstarpēji aizvietojamu izstrādājumu vairākkārtīgu salikšanu vai savienošanu modulārā sistēmā, piešķir aizsardzību, neņemot vērā šā panta trešās daļas noteikumus, ja šāds dizainparaugs atbilst šo noteikumu 4. un 5.pantā noteiktajām prasībām.

III nodaļa

Dizainparaugu tiesību subjekti

8.pants. Tiesību subjekti

(1) Tiesības uz dizainparaugu ir dizaineram vai viņa juridisko tiesību pārņēmējam.

(2) Ja divas vai vairākas personas dizainparaugu radījušas kopīgi, tiesības uz dizainparaugu ir tām kopīgas. Kā šīs personas minētās tiesības izlieto, nosaka to savstarpēja vienošanās. Ja šāda vienošanās nav noslēgta, piemērojamas Civillikuma normas, kas attiecas uz kustamas mantas kopīpašumu.

(3) Tiesības uz dizainparaugu, kas radīts, pildot darba uzdevumu, ir dizaineram, ja vien līgumā ar darba devēju nav paredzēts citādi. Līgums var noteikt ar dizainparaugu saistītās tiesiskās attiecības, arī darba devēja tiesības uz dizainparauga izmantošanu un dizainera tiesības uz taisnīgu papildu atlīdzību par dizainparauga radīšanu un izmantošanu. Līgumā var paredzēt pienākumu pusēm noteiktu laiku saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz dizainparaugu. Strīdu par līguma noteikumu izpildi izšķir tiesa.

(4) Personu, kas iesniegusi dizainparauga reģistrācijas pieteikumu (dizainparauga pieteicēju), uzskata par tiesīgu pieteicēju un personu, kas iekļauta valsts dizainparaugu reģistrā kā dizainparauga īpašnieks, - par tiesīgu īpašnieku, iekams ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts pretējais.

9.pants. Dizainera personiskās tiesības

(1) Dizaineram neatkarīgi no tā, kas ir dizainparauga pieteicējs vai īpašnieks, ir neatsavināmas personiskās tiesības uz:

1) autorību - tiesības tikt atzītam par dizaineru (konkrētā dizainparauga autoru);

2) vārdu - tiesības tikt minētam dizainparauga reģistrācijas pieteikumā un visos ar dizainparauga reģistrāciju saistītajos dokumentos un publikācijās vai atteikties no šīm tiesībām un pieprasīt, lai viņa vārds netiktu minēts.

(2) Par dizaineru neuzskata personu, kas sniegusi tehnisku vai citādu palīdzību dizainparauga izveidošanā, bet nav devusi radoša rakstura ieguldījumu.

IV nodaļa

No dizainparauga reģistrācijas izrietošās tiesības

10.pants. Reģistrēta dizainparauga īpašnieka izņēmuma tiesības

(1) Izņēmuma tiesības uz dizainparaugu var nodrošināt ar Latvijas Republikas Patentu valdē (turpmāk - Patentu valde) veiktu dizainparauga reģistrāciju vai reģistrāciju, kas veikta saskaņā ar dizainparaugu starptautiskās reģistrācijas noteikumiem un attiecas uz Latviju.

(2) Dizainparauga reģistrācija piešķir dizainparauga īpašniekam izņēmuma tiesības izmantot dizainparaugu un bez īpašnieka piekrišanas aizliegt to izmantot jebkurai citai personai. Par dizainparauga izmantošanu it īpaši uzskata tāda izstrādājuma izgatavošanu, piedāvāšanu pārdošanai, laišanu tirgū, importu, eksportu, lietošanu, kā arī uzglabāšanu minētajiem nolūkiem, kurā dizainparaugs īstenots vai iekļauts.

(3) Reģistrēta dizainparauga tiesības pilnā apjomā, arī īpašnieka izņēmuma tiesības attiecībā pret citām personām stājas spēkā ar dienu, kad dizainparaugs sakarā ar tā reģistrāciju publicēts Patentu valdes vai starptautiskās reģistrācijas oficiālajā izdevumā.

11.pants. Dizainparauga tiesiskās aizsardzības apjoms

(1) Reģistrēta dizainparauga tiesiskās aizsardzības apjoms aptver jebkuru dizainparaugu (izstrādājuma vai tā daļas ārējo veidolu), kurš informētam lietotājam neizraisa citādu kopiespaidu.

(2) Dizainparauga aizsardzības apjomu vērtē, pamatojoties uz reģistrācijā un oficiālajā publikācijā ietvertajos attēlos redzamajām dizainparauga īpatnībām, uz kurām saskaņā ar šiem noteikumiem attiecas tiesiskā aizsardzība. Ja dizainparauga reģistrācijas pieteikumam pievienots izstrādājuma paraugs, vienlaikus ar attēliem ievēro arī izstrādājuma parauga īpatnības, ciktāl tās nav pretrunā ar attēliem.

(3) Novērtējot dizainparauga aizsardzības apjomu, ņem vērā dizainera brīvības pakāpi tā izstrādāšanā atkarībā no izstrādājuma iedabas un rūpniecības vai amatniecības nozares īpatnībām.

(4) Dizainparauga aizsardzības apjomu neietekmē tā izstrādājuma nosaukums, kurā dizainparaugu paredzēts īstenot vai iekļaut, Dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas (Lokarno klasifikācijas) indekss, kā arī dizainparauga apraksts (ja tas pievienots dizainparauga reģistrācijas pieteikumam).

12.pants. Izņēmuma tiesību ierobežojumi

(1) Izņēmuma tiesības, kas izriet no reģistrēta dizainparauga aizsardzības, nevar īstenot attiecībā uz:

1) darbībām, ko veic privātām vajadzībām un nekomerciālos nolūkos;

2) darbībām eksperimentālos nolūkos;

3) dizainparauga atveidošanu (reproducēšanu), ko veic citēšanas nolūkā vai mācību vajadzībām, ar nosacījumu, ka tā atbilst godprātīgas komercdarbības praksei, nekaitē dizainparauga normālai izmantošanai un ir atsauce uz avotu.

(2) Izņēmuma tiesības, kas izriet no dizainparauga aizsardzības, nevar īstenot arī attiecībā uz:

1) to citās valstīs reģistrētu kuģu un gaisakuģu iekārtām un piederumiem, kuri uz laiku atrodas Latvijas teritorijā;

2) rezerves daļu un piederumu ievešanu Latvijā šādu transportlīdzekļu remontam;

3) šādu transportlīdzekļu remontu.

(3) Izņēmuma tiesības nevar īstenot pret personu, kas izmanto dizainparaugu, ja izstrādājums, kurā šis dizainparaugs īstenots vai iekļauts, ir kompleksa izstrādājuma sastāvdaļa (komponents), dizainparaugs ir atkarīgs no kompleksā izstrādājuma ārējā veidola (pakārtots tam) un minētās izmantošanas mērķis ir nodrošināt kompleksā izstrādājuma remontu, lai atjaunotu tā sākotnējo ārējo veidolu.

(4) Izņēmuma tiesības neskar darbības ar izstrādājumu, kurā īstenots vai iekļauts dizainparaugs, kas ietilpst aizsargājamā dizainparauga aizsardzības apjomā, ja šo izstrādājumu saimnieciskajā apritē Eiropas Ekonomikas zonā iekļāvis pats aizsargājamā dizainparauga īpašnieks vai cita persona ar viņa piekrišanu.

13.pants. Iepriekšlietojuma tiesības

(1) Iepriekšlietojuma tiesības saglabā persona, kas pirms dizainparauga reģistrācijas pieteikuma datuma vai prioritātes datuma (ja pieprasīta prioritāte) labā ticībā uzsākusi Latvijā izmantot dizainparaugu (izstrādājuma vai tā daļas ārējo veidolu), kurš ietilpst minētā aizsargājamā dizainparauga aizsardzības apjomā, bet nav kopēts no tā (atdarināts), vai veikusi šādai izmantošanai nepieciešamus nopietnus un efektīvus priekšdarbus.

(2) Iepriekšlietojuma tiesības ļauj šā panta pirmajā daļā minētajai personai izmantot dizainparaugu tiem nolūkiem, kuriem pirms dizainparauga reģistrācijas pieteikuma datuma vai attiecīgi prioritātes datuma tika uzsākta tā izmantošana vai veikti nopietni un efektīvi priekšdarbi; šādu izmantošanu neskar izņēmuma tiesības, kas izriet no dizainparauga reģistrācijas.

(3) Iepriekšlietojuma tiesības neietver tiesības piešķirt citai personai dizainparauga izmantošanas licenci.

(4) Iepriekšlietojuma tiesības citai personai var nodot tikai kopā ar to uzņēmumu vai uzņēmuma daļu, kuras darbībā dizainparauga izmantošana tika uzsākta vai veikti minētie priekšdarbi.

V nodaļa

Apstrīdams dizainparaugs

14.pants. Dizainparauga reģistrācijas atteikums vai tās atzīšana par spēkā neesošu

(1) Dizainparauga reģistrāciju var atteikt Patentu valde, izskatot reģistrācijas pieteikumu.

(2) Ja dizainparaugs reģistrēts, reģistrāciju var atzīt par spēkā neesošu Patentu valdes Apelācijas padome (turpmāk - Apelācijas padome), izskatot pret reģistrāciju iesniegtu iebildumu, vai tiesa prasības lietā par dizainparauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu.

15.pants. Materiāltiesiskie pamatojumi dizainparauga reģistrācijas atteikumam un atzīšanai par spēkā neesošu

(1) Dizainparauga reģistrāciju var atteikt vai atzīt par spēkā neesošu vienīgi tādā gadījumā, ja:

1) reģistrācijai pieteiktais objekts neatbilst dizainparauga definīcijai (1.panta 1.punkts);

2) dizainparaugs neatbilst šo noteikumu 3., 4., 5., 6. vai 7.pantā minētajām prasībām;

3) personai, kas iesniegusi dizainparauga reģistrācijas pieteikumu, vai reģistrētā dizainparauga īpašniekam atbilstoši šo noteikumu 8.panta pirmajai, otrajai vai trešajai daļai nav tiesību uz to;

4) dizainparaugs ir pretrunā agrākam dizainparaugam, kurš gan izpausts sabiedrībai pēc apstrīdētā dizainparauga reģistrācijas pieteikuma datuma vai prioritātes datuma, bet kuram ir agrāks pieteikuma datums vai agrāka prioritāte sakarā ar Patentu valdē veiktu reģistrāciju vai starptautisko reģistrāciju, kas attiecas uz Latviju;

5) dizainparaugā izmantots apzīmējums, kas nodrošina atšķirību, - preču zīme, firma, komercapzīmējums, arī personas vārds, portrets vai cits līdzīgs apzīmējums, kura īpašnieks vai attiecīgo personisko tiesību subjekts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir tiesīgs aizliegt šādu izmantošanu;

6) dizainparaugā prettiesiski izmantots darbs, kuru aizsargā autortiesības;

7) dizainparaugā ietverts vai atdarināts jebkurš no Parīzes konvencijas 6.-ter pantā paredzētajiem apzīmējumiem, arī Parīzes savienības dalībvalsts ģerbonis vai karogs, tās oficiāla proves (raudzes), kontroles vai garantijas zīme, starptautiskas organizācijas emblēma vai karogs, tās nosaukums vai nosaukuma saīsinājums, un šā apzīmējuma izmantošanu dizainparaugā var atzīt par nepiedienīgu, nepiemērotu vai Parīzes konvencijas 6.-ter panta noteikumiem neatbilstošu;

8) dizainparaugā ietverts vai atdarināts apzīmējums, uz kuru neattiecas Parīzes konvencijas 6.-ter pants, bet kurš ir sabiedriski īpaši nozīmīgs Latvijā vai citā valstī - oficiāli apstiprināta heraldika, valsts apbalvojums, valsts dienesta atšķirības zīme, cits oficiāls apzīmējums vai citāda zīme ar augstu simbolisku vērtību, arī reliģisks simbols -, un šā apzīmējuma izmantošanu dizainparaugā var atzīt par nepiedienīgu vai nepiemērotu.

(2) Uz šā panta pirmās daļas 3.punktā paredzēto pamatojumu var atsaukties vienīgi persona, kurai ir tiesības uz dizainparaugu atbilstoši šo noteikumu 8.panta pirmajai, otrajai vai trešajai daļai.

(3) Uz šā panta pirmās daļas 4., 5. vai 6.punktā paredzēto pamatojumu var atsaukties vienīgi attiecīgo agrāko tiesību pieteicējs vai īpašnieks.

(4) Uz šā panta pirmās daļas 7. vai 8.punktā paredzēto pamatojumu var atsaukties persona vai institūcija, kurai ir tiesības lietot minētos apzīmējumus vai pārraudzīt to lietošanu vai kuras tiesības vai tiesiskās intereses skar šo apzīmējumu lietošana dizainparaugā.

16.pants. Sekas dizainparauga reģistrācijas atzīšanai par spēkā neesošu

(1) Ciktāl dizainparauga reģistrācija atzīta par spēkā neesošu, uzskata, ka tai nav bijis šajos noteikumos noteikto tiesisko seku no to rašanās brīža.

(2) Dizainparauga reģistrācijas atzīšanas par spēkā neesošu atgriezeniskā iedarbība neskar galīgus tiesas spriedumus attiecīgā dizainparauga pārkāpumu lietās, ja tie jau stājušies spēkā un izpildīti, un pirms tam noslēgtus līgumus, ciktāl tie izpildīti.

(3) Šā panta otrās daļas noteikumi neliedz prasīt tādu zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies dizainparauga īpašnieka nevērības vai negodprātības dēļ, vai izmantot likuma noteikumus par prasījumiem no netaisnas iedzīvošanās, arī atprasīt sakarā ar līgumu veiktus maksājumus, ja to attaisno lietas apstākļi.

(4) Ja dizainparauga reģistrācija tiek atteikta vai atzīta par spēkā neesošu saskaņā ar šo noteikumu 15.panta pirmās daļas 2., 5., 6., 7. vai 8.punktu, dizainparaugu var reģistrēt vai uzturēt spēkā mainītā formā, ja šajā formā tas atbilst dizainparaugu aizsardzības priekšnoteikumiem un dizainparauga būtība saglabājas negrozīta. Reģistrāciju var uzturēt spēkā mainītā formā arī tādējādi, ka tai pievieno norādi par daļēju tiesību izslēgumu, pamatojoties uz dizainparauga īpašnieka daļēju atteikšanos no izņēmuma tiesībām (disklamācija), vai Patentu valdes vai Apelācijas padomes lēmumu, vai tiesas spriedumu, ar kuru dizainparaugs atzīts par daļēji spēkā neesošu.

VI nodaļa

Dizainparauga reģistrācijas procedūra

17.pants. Pieteikums

(1) Persona, kas vēlas reģistrēt dizainparaugu Latvijā, Patentu valdē rakstveidā iesniedz dizainparauga reģistrācijas pieteikumu (turpmāk -pieteikums).

(2) Pieteikumā jāietver:

1) lūgums reģistrēt dizainparaugu;

2) ziņas, kas ļauj identificēt pieteicēju;

3) attēls vai attēli, kas sniedz skaidru un pilnīgu priekšstatu par dizainparauga īpatnībām;

4) tā izstrādājuma nosaukums, kurā dizainparaugu paredzēts īstenot vai iekļaut;

5) ziņas, kas ļauj identificēt dizaineru;

6) ziņas par pieteicēja pārstāvi un pārstāvja pilnvara, ja pieteikumu iesniedz ar pārstāvja starpniecību;

7) dokuments par pieteikuma nodevas samaksu.

(3) Pieteikumā var ietvert:

1) Dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas (Lokarno klasifikācijas) indeksu, ja tas pieteicējam zināms;

2) īsu dizainparauga aprakstu;

3) izstrādājuma paraugu;

4) lūgumu atzīt dizainparauga prioritāti un dokumentu, kas to apliecina;

5) lūgumu atlikt dizainparauga publikāciju.

(4) Pieteikumu, obligāti ietverot tajā izstrādājuma nosaukumu, iesniedz latviešu valodā. Pārstāvja pilnvaru, dizainparauga aprakstu un prioritāti apliecinošo dokumentu var iesniegt arī angļu, franču, krievu vai vācu valodā. Patentu valde ir tiesīga pieprasīt iesniegto dokumentu un materiālu tulkojumu latviešu valodā. Minētie tulkojumi iesniedzami Patentu valdes noteiktajā termiņā. Visa ar pieteikumu saistītā lietvedība un sarakste notiek latviešu valodā.

(5) Ziņas par dizaineru pieļaujams aizstāt ar dizaineru grupas nosaukumu atbilstoši pieteicēja valstī pieņemtajai praksei vai, ja dizainers atteicies no tiesībām tikt minētam vai pieprasījis, lai viņš netiktu minēts, - ar attiecīgu pieteicēja paziņojumu. Par šāda paziņojuma patiesumu atbild pieteicējs.

(6) Dizainparauga aprakstā var paskaidrot attēlā (attēlos) redzamās dizainparauga īpatnības, ņemot vērā, ka apraksts neietekmē dizainparauga aizsardzības apjomu (11.panta ceturtā daļa).

(7) Izstrādājuma paraugu var iesniegt tikai plakanam dizainparaugam.

(8) Pieteikumu un tam pievienotos lūgumus paraksta pieteicējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

18.pants. Komplekss pieteikums

(1) Vienā pieteikumā var ietvert vairākus dizainparaugus. Visiem izstrādājumiem, kuros paredzēts īstenot vai iekļaut vienā pieteikumā ietvertos dizainparaugus (izņemot gadījumu, ja pieteikumā ietverti tikai tādi dizainparaugi, kam ir rotājuma (ornamenta) raksturs), jāattiecas uz vienu un to pašu Dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas (Lokarno klasifikācijas) klasi.

(2) Iesniedzot pieteikumu, kurā ietverti vairāki dizainparaugi, pieteicējs norāda dizainparaugu skaitu. Par katru dizainparaugu, kas pieteikumā ietverts papildus pirmajam dizainparaugam, maksājama papildnodeva.

19.pants. Pārstāvība

(1) Ja pieteikumu iesniedz ar pārstāvja starpniecību, pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu. Prasības attiecībā uz pārstāvības kārtību un pilnvarām nosaka Patentu likums, Civillikuma vispārīgie noteikumi par pilnvarojuma līgumu un attiecīgie Latvijai saistošo starptautisko līgumu noteikumi.

(2) Atbilstoši Patentu likuma noteikumiem par pārstāvību Patentu valdē ārvalsts pieteicējs iesniedz pieteikumu, kārto saraksti un veic visas turpmākās darbības Patentu valdē un Apelācijas padomē tikai ar profesionāla patentpilnvarotā (dizainparaugu aģenta) starpniecību.

20.pants. Pieteikuma datums

(1) Par pieteikuma iesniegšanas dienu (pieteikuma datumu), ievērojot šā panta otrās daļas noteikumus, uzskata dienu, kad Patentu valdē saņemti šo noteikumu 17.panta otrās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie dokumenti un materiāli.

(2) Dokumentu par pieteikuma nodevas samaksu, saglabājot sākotnējo pieteikuma datumu, var pievienot mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas. Ja šis termiņš nokavēts, bet iesniegti visi pieteikuma datuma noteikšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli, par pieteikuma datumu uzskata dienu, kad iesniegts dokuments, kas apliecina pieteikuma nodevas (ja ir komplekss pieteikums, - arī papildnodevas) samaksu.

21.pants. Dizainparauga prioritāte

(1) Personai, kas noteiktā kārtībā iesniegusi dizainparauga pieteikumu jebkurā Parīzes savienības dalībvalstī vai jebkurā citā valstī vai valstu savienībā, ar kuru Latvija ir noslēgusi vienošanos par prioritātes tiesību atzīšanu, vai šīs personas tiesību pārņēmējam sešu mēnešu laikā no pirmā pieteikuma datuma ir prioritātes tiesības (konvencijprioritāte), iesniedzot šī paša dizainparauga pieteikumu Latvijā.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteikto sešu mēnešu prioritātes termiņu piemēro arī tādā gadījumā, ja dizainparauga pieteikumu iesniedz, pamatojoties uz tā paša objekta pieteikumu, kas iesniegts saskaņā ar lietderīgo modeļu aizsardzības noteikumiem.

(3) Pieteikums, kas iesniegts tajā pašā valstī par objektu, kura pirmais pieteikums ir atsaukts, atstāts bez virzības vai noraidīts, turklāt nav publiskots, no tā neizriet nekādas tiesības un tas nav vēl bijis par pamatu prioritātes prasībai, uzskatāms par pirmo pieteikumu prioritātes noteikšanā. Šajā gadījumā iepriekšējais pieteikums arī vēlāk vairs nevar pamatot prioritātes prasību.

(4) Pieteicējam, kas vēlas izmantot pirmā pieteikuma prioritātes priekšrocības, šī prasība jāiesniedz vienlaikus ar vēlāko pieteikumu, norādot pirmā pieteikuma datumu, valsti (reģionālo dizainparaugu reģistrācijas iestādi), kurā tas iesniegts, kā arī pieteikuma numuru, ja tas zināms vēlākā pieteikuma iesniegšanas brīdī. Pirmā pieteikuma kopija, kuras atbilstību oriģinālam apliecinājusi institūcija, kas šo pieteikumu pieņēmusi, iesniedzama triju mēnešu laikā no vēlākā pieteikuma iesniegšanas dienas.

(5) Pieteicējs, kas oficiālā vai oficiāli atzītā starptautiskā izstādē Latvijā vai jebkurā Parīzes savienības dalībvalstī demonstrējis izstrādājumu, kurā iekļauts vai īstenots dizainparaugs, ir tiesīgs pieprasīt prioritātes tiesības šā panta septītās daļas izpratnē no pirmās dienas, kad šis izstrādājums demonstrēts izstādē, ja dizainparauga pieteikums iesniegts sešu mēnešu laikā no minētās dienas.

(6) Pieteicējam, kas vēlas izmantot šā panta piektajā daļā noteiktās priekšrocības (izstādes prioritāti), šī prasība jāiesniedz vienlaikus ar pieteikumu, norādot izstrādājuma pirmās demonstrēšanas dienu un izstādi. Dokuments, kas apliecina tiesības uz prioritāti, tas ir, pierāda izstādē demonstrēto materiālu identitāti un to pirmās demonstrēšanas datumu, un kuru izdevusi kompetenta izstādes institūcija, iesniedzams triju mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas.

(7) Izstādes prioritāte nepagarina šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu.

(8) Dizainparauga prioritāte (prioritātes tiesības) izpaužas tādējādi, ka, piemērojot šo noteikumu 4., 5., 6. un 13.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 22.panta pirmo daļu, pieteikuma datuma vietā ņem vērā prioritātes datumu.

22.pants. Publikācijas atlikšana

(1) Pieteicējs var lūgt atlikt dizainparauga publikāciju uz laiku, kas nepārsniedz 30 mēnešus, skaitot no pieteikuma datuma vai prioritātes datuma (ja pieprasīta prioritāte). Šādu lūgumu var ietvert pieteikumā vai pievienot tam ne vēlāk par laiku, kad Patentu valde pieņēmusi lēmumu par dizainparauga reģistrāciju un uzaicina pieteicēju samaksāt nodevu par reģistrāciju un publikāciju. Patentu valde ņem vērā lūgumu atlikt dizainparauga publikāciju, ja samaksāta noteiktā nodeva.

(2) Pieteicējs ir tiesīgs atsaukt lūgumu par publikācijas atlikšanu vai lūgt saīsināt atlikšanas termiņu. Ja pieņemts lēmums par dizainparauga reģistrāciju un laikposmā, kad publikācija ir atlikta, pieteicējs pilnībā samaksā nodevu par dizainparauga reģistrāciju un publikāciju, Patentu valde uzskata, ka lūgums atlikt publikāciju ir atsaukts un nekavējoties sagatavo dizainparauga attēlu (attēlus) un ziņas par dizainparaugu reģistrācijai un publikācijai.

(3) Ja ir komplekss pieteikums, lūgums atlikt dizainparauga publikāciju vai šāda lūguma atsaukums var attiekties tikai uz visiem pieteikumā iekļautajiem dizainparaugiem. Visiem kompleksa pieteikuma dizainparaugiem nosakāms viens publikācijas termiņš.

(4) Ja pieteicējs vēlas, lai publikācijas laiks atsevišķiem kompleksa pieteikuma dizainparaugiem būtu atšķirīgs, viņš noteiktā kārtībā iesniedz lūgumu par pieteikuma sadalīšanu un katram nodalītajam pieteikumam pievieno attiecīgu lūgumu par publikācijas atlikšanu.

23.pants. Pieteikuma izskatīšana un formālo prasību pārbaude

(1) Patentu valde pieteikumu izskata iespējami īsā laika posmā, nepārsniedzot trīs mēnešus no pieteikuma saņemšanas dienas. Ja pieteikums neatbilst vai tikai daļēji atbilst noteiktajām prasībām, Patentu valde par to rakstveidā paziņo pieteicējam, pamatojot neatbilstību un nosakot triju mēnešu termiņu atbildes sniegšanai (trūkumu novēršanai). Pēc paziņojuma nosūtīšanas pieteikuma izskatīšanas termiņa skaitījumu aptur, un tas turpinās ar dienu, kad ir saņemta pieteicēja atbilde vai izbeidzies tās sniegšanai noteiktais termiņš.

(2) Patentu valde pārbauda, vai ir iesniegti šo noteikumu 17.panta otrās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie dokumenti un materiāli un samaksāta pieteikuma nodeva, un saskaņā ar šo noteikumu 20.pantu nosaka pieteikuma datumu. Ja pieteikums sākotnēji neatbilst šīm prasībām, bet pieteicējs Patentu valdes norādītajā termiņā trūkumus novērš, pieteikuma datumu nosaka ar dienu, kad Patentu valdē saņemti visi minētie dokumenti un materiāli. Ja pēc Patentu valdes pieprasījuma pieteicējs šos trūkumus nenovērš, pieteikumu uzskata par neiesniegtu un pieteicējam par to paziņo rakstveidā.

(3) Patentu valde pārbauda arī pieteikuma atbilstību citām noteikumos noteiktajām formālajām prasībām. Pārbaudot šo noteikumu 17.panta izpildi, pārbauda arī ziņas par pieteicēju, dizaineru un izstrādājumu, kurā dizainparaugu paredzēts īstenot vai iekļaut, kā arī nosaka šā izstrādājuma klasifikācijas indeksu saskaņā ar Dizainparaugu starptautisko klasifikāciju (Lokarno klasifikāciju). Ja pieteikums ir iesniegts ar pārstāvja starpniecību, Patentu valde pārbauda pārstāvības noteikumu izpildi (19.pants).

(4) Ja no iesniegtā dizainparauga attēla nevar izgatavot kvalitatīvu reprodukciju, Patentu valde uzaicina pieteicēju iesniegt citu, reproducēšanai piemērotu attēlu. No jauna iesniedzamajā attēlā nedrīkst būt ietvertas jaunas, sākotnējā attēlā nesaskatāmas dizainparauga īpatnības. Ja Patentu valde tādas konstatē, ar pieteicēja piekrišanu par pieteikuma datumu var atzīt vēlāk iesniegtā attēla iesniegšanas dienu. Ja pieteicējs pieteikuma datuma pārcelšanai nepiekrīt, viņam jāiesniedz reproducēšanai piemērots attēls, kas nesatur jaunas dizainparauga īpatnības.

(5) Ja ir komplekss pieteikums, Patentu valde pārbauda arī šo noteikumu 18.pantā minēto prasību izpildi un nosaka pieteikumā ietverto dizainparaugu faktisko skaitu. Ja pieteikums neatbilst šo noteikumu 18.panta pirmajai daļai, Patentu valde uzaicina pieteicēju to sadalīt divos vai vairākos pieteikumos atbilstoši minētajām prasībām, ar nepieciešamajām izmaiņām piemērojot noteikto pieteikuma sadalīšanas kārtību. Ja pieteicējs šo iespēju neizmanto, Patentu valde pieteikuma izskatīšanu turpina tikai attiecībā uz tiem dizainparaugiem, kuri nepārsniedz kompleksam pieteikumam noteiktos ietvarus.

(6) Ja iesniegts lūgums atzīt dizainparauga prioritāti, Patentu valde pārbauda šo noteikumu 21.pantā minēto prasību izpildi un, ja saskaņā ar šiem noteikumiem pieteicējam ir tiesības uz prioritāti, nosaka prioritātes datumu. Ja pieteicējs noteiktajā termiņā neizpilda prioritātes tiesību atzīšanai noteiktās prasības, prioritāte netiek piešķirta.

(7) Ja pieteikumā ir citi būtiski trūkumi un pēc attiecīgā pieprasījuma pieteicējs tos nenovērš, pieteikumu noraida un pieteicējam par to paziņo rakstveidā.

24.pants. Lēmums par dizainparauga reģistrācijas atteikumu

(1) Patentu valde pieņem lēmumu par dizainparauga reģistrācijas atteikumu, ja pieteikuma izskatīšanas un formālo prasību pārbaudes gaitā kļūst acīmredzams, ka pieteiktais dizainparaugs neatbilst dizainparauga definīcijai (1.panta 1.punkts) vai saskaņā ar šo noteikumu 7.panta pirmo daļu nav aizsargājams.

(2) Pirms lēmuma pieņemšanas Patentu valde rakstveidā iepazīstina pieteicēju ar paredzamā reģistrācijas atteikuma pamatojumiem, sniedzot pieteicējam iespēju triju mēnešu laikā izteikt savus apsvērumus, atsaukt pieteikumu vai to grozīt (uzturēt spēkā mainītā formā) saskaņā ar šo noteikumu 16.panta ceturto daļu.

25.pants. Pieteikuma atsaukšana, ierobežošana un grozīšana

(1) Jebkurā pieteikuma lietvedības stadijā pieteicējs ir tiesīgs atsaukt visu pieteikumu vai atsevišķus tajā ietvertos dizainparaugus. Šādā gadījumā samaksātā nodeva netiek atmaksāta.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem grozījumiem pieteikumā var izdarīt tikai tādus grozījumus, precizējumus un labojumus, kuri nemaina dizainparauga būtību un nepaplašina izstrādājumu sarakstu, kuros dizainparaugu paredzēts īstenot vai iekļaut. Par pieteikuma grozīšanu uzskata arī pieteikuma turpmāku uzturēšanu spēkā mainītā formā atbilstoši 16.panta ceturtās daļas noteikumiem. Grozījumus, precizējumus un labojumus visā pieteikuma izskatīšanas gaitā ir tiesīga pieprasīt Patentu valde.

(3) Dizainparauga pieteicējs nekavējoties paziņo Patentu valdei par grozījumiem vai konstatētajām kļūdām ziņās, kas attiecas uz dizainparauga reģistrāciju, par pieteicēja (īpašnieka) vārda (nosaukuma) maiņu, par pārstāvja maiņu, precizējumiem ziņās par dizaineru un grozījumiem minēto personu adresēs. Pēc pieteicēja iniciatīvas iesniegtos pieļaujamos grozījumus Patentu valde ņem vērā pieteikuma izskatīšanas procedūrā, ja samaksāta attiecīgā nodeva. Patentu valdes pieļautās kļūdas tiek izlabotas bez maksas.

(4) Patentu valde pieteikumam pievieno paziņojumu, ka tiesā iesniegta prasība par tiesību atjaunošanu uz dizainparaugu (ja tāds saņemts), galīgo tiesas spriedumu šajā lietā vai paziņojumu par lietas izbeigšanu, kā arī ņem vērā jebkuras izmaiņas īpašumtiesībās attiecībā uz pieteikumu, kas noteiktas tiesas spriedumā, kurš stājies likumīgā spēkā.

(5) Grozījumus, kas Patentu valdē saņemti pēc reģistrācijas ziņu sagatavošanas publikācijai, uzskata par grozījumiem reģistrācijas ziņās, un tiem piemēro šo noteikumu 28.panta otro daļu.

(6) Ja pieteikuma izskatīšanas un reģistrācijas procedūras gaitā, izņemot šo noteikumu 23.panta otrajā, piektajā un sestajā daļā un 24.panta otrajā daļā minētos gadījumus, pieteicējs noteiktā termiņā neatbild uz Patentu valdes pieprasījumu vai nesamaksā attiecīgo nodevu un nav lūdzis termiņa pagarinājumu, pieteikumu uzskata par atsauktu un pieteicējam par to paziņo rakstveidā.

26.pants. Kompleksa pieteikuma sadalīšana

(1) Kompleksu pieteikumu var sadalīt divos vai vairākos atsevišķos pieteikumos, ietverot katrā no tiem vienu vai vairākus dizainparaugus. Nodalītais pieteikums saglabā sākotnējā pieteikuma datumu un prioritāti.

(2) Lūgumu par pieteikuma sadalīšanu pieteicējs pēc savas iniciatīvas ir tiesīgs iesniegt, iekams Patentu valde nav pabeigusi sagatavot dizainparaugu un ziņas par to reģistrācijai un publikācijai.

(3) Lūgumā pieteicējs norāda, kuri dizainparaugi atstājami sākotnējā pieteikumā, un katru nodalīto pieteikumu noformē atbilstoši šo noteikumu 17.panta prasībām par pieteikuma saturu, kā arī samaksā jauna pieteikuma iesniegšanai noteiktās nodevas. Papildnodevu, kas samaksāta par dizainparaugiem, kuri no sākotnējā pieteikuma pāriet uz nodalīto pieteikumu, pēc pieteicēja lūguma var attiecināt uz nodalīto pieteikumu tam noteiktā kopējā nodevas apmēra daļējai segšanai. Ja mēneša laikā no dienas, kad Patentu valde saņēmusi lūgumu par pieteikuma sadalīšanu, pieteicējs nav iesniedzis noteiktos dokumentus un materiālus attiecībā uz nodalīto pieteikumu vai nav samaksājis noteikto nodevu, lūgumu par pieteikuma sadalīšanu uzskata par atsauktu un pieteicējam par to paziņo rakstveidā.

(4) Nodalītā pieteikuma izskatīšana notiek saskaņā ar šo noteikumu 23. un 24.pantā noteikto kārtību. Pēc tam kad ziņas sagatavotas reģistrācijai un publikācijai, lūgumu par pieteikuma sadalīšanu nevar atsaukt.

27.pants. Dizainparauga reģistrācija, publikācija un apliecības izsniegšana

(1) Ja pieteikuma izskatīšanas rezultāts ir pozitīvs, Patentu valde pieņem lēmumu par dizainparauga reģistrāciju. Ja kompleksa pieteikuma izskatīšanā pozitīvu lēmumu var pieņemt tikai par daļu no kompleksā pieteikumā ietvertajiem dizainparaugiem, lēmumu par reģistrāciju pieņem attiecībā uz šo daļu. Lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam, uzaicinot viņu triju mēnešu laikā samaksāt nodevu par dizainparauga reģistrāciju un publikāciju. Ja nodeva (ja publicē vairāk par vienu dizainparaugu, - arī papildnodeva) ir samaksāta, Patentu valde iespējami īsā laikposmā dizainparauga attēlu (attēlus) un ziņas par dizainparaugu sagatavo reģistrācijai un publikācijai.

(2) Ja saņemts pieteicēja lūgums atlikt dizainparauga publikāciju (22.pants) un samaksāta attiecīgā nodeva, dizainparauga reģistrāciju un publikāciju atliek un Patentu valde informē pieteicēju par paredzēto reģistrācijas un publikācijas laiku.

(3) Dizainparauga reģistrācija Valsts dizainparaugu reģistrā notiek vienlaikus ar tā publikāciju Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

(4) Pēc dizainparauga reģistrācijas un publikācijas Patentu valde dizainparauga īpašniekam izsniedz noteikta parauga dizainparauga reģistrācijas apliecību.

28.pants. Valsts dizainparaugu reģistrs

(1) Patentu valde kārto Valsts dizainparaugu reģistru (turpmāk - reģistrs). Reģistrā iekļauj reģistrēto dizainparaugu (tā attēlu vai attēlus), ziņas par dizaineru (ja pieteikumā nav ietverts paziņojums par dizainera atteikšanos no tiesībām tikt minētam), dizainparauga īpašnieku un viņa pārstāvi (ja tāds iecelts), pieteikuma datumu, ziņas par prioritāti (ja tā piešķirta), reģistrācijas un publikācijas datumu, tā izstrādājuma nosaukumu, kurā dizainparaugu paredzēts īstenot vai iekļaut, kā arī citas šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos paredzētās ziņas.

(2) Dizainparauga īpašnieks nekavējoties paziņo Patentu valdei par grozījumiem vai konstatētajām kļūdām ziņās, kas attiecas uz dizainparauga reģistrāciju, par īpašnieka vārda (nosaukuma) maiņu, par pārstāvja maiņu, precizējumiem ziņās par dizaineru, grozījumiem šo personu adresēs vai par vēlēšanos dizainparaugu uzturēt spēkā mainītā formā, daļēji atsakoties no izņēmuma tiesībām saskaņā ar šo noteikumu 16.panta ceturto daļu. Ja samaksāta noteiktā nodeva, Patentu valde pieļaujamos grozījumus iekļauj reģistrā, paziņojumu par izdarītajiem grozījumiem publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā un nosūta dizainparauga īpašniekam pievienošanai dizainparauga reģistrācijas apliecībai. Patentu valdes pieļautās kļūdas tiek izlabotas bez maksas.

(3) Patentu valde reģistrācijai pievieno paziņojumu, ka tiesā iesniegta prasība par tiesību atjaunošanu uz dizainparaugu (ja šāds paziņojums saņemts), galīgo tiesas spriedumu šajā lietā vai paziņojumu par lietas izbeigšanu, un reģistrā iekļauj izmaiņas īpašumtiesībās attiecībā uz reģistrāciju, kas noteiktas tiesas spriedumā, kurš stājies likumīgā spēkā. Reģistrācijai pievieno arī spēkā stājušos Patentu valdes Apelācijas padomes lēmumu vai tiesas spriedumu, ja dizainparauga reģistrācija atzīta par spēkā neesošu vai daļēji spēkā neesošu.

29.pants. Apelācijas iesniegšana

(1) Pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts, kas pilnībā vai daļēji nepiekrīt pieteikuma izskatīšanas rezultātiem vai citā ar dizainparauga reģistrāciju saistītas procedūras posmā pieņemtajam Patentu valdes lēmumam, ir tiesīgs triju mēnešu laikā no lēmuma saņemšanas dienas pēc attiecīgas nodevas samaksāšanas iesniegt Patentu valdē motivētu rakstveida apelāciju. Apelācijas iesniegšana aptur Patentu valdes lēmuma izpildi.

(2) Ja lēmums nepārtrauc pieteikuma izskatīšanas attiecīgo posmu vai citu procedūru Patentu valdē attiecībā uz tā adresātu, to var apstrīdēt tikai kopā ar galīgo lēmumu, ja vien pašā lēmumā nav noteikta iespēja iesniegt atsevišķu apelāciju.

30.pants. Apelācijas virzība

(1) Patentu valde nekavējoties atceļ vai groza attiecīgo lēmumu, ciktāl tā atzīst iesniegto apelāciju par pamatotu.

(2) Ja lēmuma atcelšana vai grozīšana var skart trešās personas tiesības vai tiesiskās intereses vai divu nedēļu laikā pēc apelācijas iesniegšanas lēmums nav atcelts vai grozīts šā panta pirmajā daļā paredzētajā kārtībā, Patentu valde apelāciju nodod izskatīšanai Apelācijas padomē.

(3) Ja Patentu valdes lēmums saskaņā ar šā panta pirmo daļu ir atcelts vai grozīts un tas apmierina apelācijas iesniedzēju, viņš atsauc apelāciju. Par apelācijas iesniegšanu samaksātā nodeva atmaksājama Administratīvā procesa likumā paredzētajā kārtībā.

(4) Ja lēmuma grozījumi apelācijas iesniedzēju neapmierina, viņš triju mēnešu laikā pēc grozītā lēmuma saņemšanas par to paziņo Patentu valdei, kas apelāciju nekavējoties nodod Apelācijas padomei.

(5) Līdz izskatīšanai Apelācijas padomē apelācijas iesniedzējs ir tiesīgs iesniegto apelāciju precizēt vai papildināt.

31.pants. Iebildums pret dizainparauga reģistrāciju

(1) Sešu mēnešu laikā pēc dizainparauga publikācijas attiecīgas nodevas samaksāšanas ieinteresētā persona var iesniegt iebildumu pret dizainparauga reģistrāciju. Iebildums iesniedzams Patentu valdē rakstveidā, argumentējams un pamatojams ar atsaucēm uz tiesību normām. Pēc minētā termiņa izbeigšanās iebilduma iesniedzējs nav tiesīgs grozīt (paplašināt) sākotnējo iebilduma tiesisko pamatojumu, bet līdz Apelācijas padomes lēmuma pieņemšanai viņš var iesniegt papildu dokumentus un materiālus, kas apstiprina (precizē) apstākļus, uz kuriem pamatots iebildums.

(2) Iebildumu var iesniegt, ja ir šo noteikumu 15.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 6., 7. vai 8.punktā paredzētie pamatojumi dizainparauga apstrīdēšanai. Kompleksā reģistrācijā ietvertu atsevišķu dizainparaugu var apstrīdēt arī neatkarīgi no pārējiem šajā reģistrācijā ietvertajiem dizainparaugiem.

(3) Ievērojot šo noteikumu 15.panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, iebildumu var iesniegt jebkura persona, arī profesionālās apvienības, ražotāju, tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēju apvienības un organizācijas, un institūcijas, kuru uzdevums ir patērētāju tiesību aizsardzība vai konkurences uzraudzība.

(4) Apelācijas padome iepazīstina dizainparauga īpašnieku ar iesniegto iebildumu un nosaka triju mēnešu termiņu atbildes iesniegšanai.

(5) Ja šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā iebildums nav iesniegts, dizainparauga reģistrāciju var apstrīdēt tikai tiesā.

32.pants. Apelāciju un iebildumu izskatīšana

(1) Saskaņā ar šo noteikumu 29.pantu iesniegtās apelācijas un saskaņā ar 31.pantu iesniegtos iebildumus izskata Apelācijas padome.

(2) Apelāciju izskata triju mēnešu laikā pēc tās saņemšanas Patentu valdē. Ja Patentu valdes lēmums ir grozīts šo noteikumu 30.panta pirmajā daļā paredzētajā kārtībā, bet apelācija nav atsaukta, to izskata ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc minētā panta ceturtajā daļā paredzētā paziņojuma saņemšanas.

(3) Iebildumus izskata triju mēnešu laikā pēc apstrīdētā dizainparauga īpašnieka atbildes saņemšanas vai atbildes iesniegšanas termiņa beigām.

(4) Uz Apelācijas padomes sēdi, kurā izskata apelāciju pret Patentu valdes lēmumu, uzaicina apelācijas iesniedzēju vai viņa pārstāvi, bet, ja Apelācijas padomes lēmums var skart trešo personu, arī šo personu vai tās pārstāvi. Uz Apelācijas padomes sēdi, kurā izskata iebildumus pret dizainparauga reģistrāciju, uzaicina iebildumu iesniedzēju un apstrīdētā dizainparauga īpašnieku vai to pārstāvjus. Visas ieinteresētās puses ir tiesīgas iesniegt nepieciešamos dokumentus un materiālus un sniegt mutiskus paskaidrojumus.

(5) Saskaņā ar apelācijas izskatīšanas rezultātiem Apelācijas padome pieņem lēmumu par apelācijas pilnīgu vai daļēju apmierināšanu vai tās noraidīšanu. Ar šo lēmumu var atcelt, grozīt vai atstāt spēkā attiecīgo Patentu valdes lēmumu. Ja apelācija iesniegta pret Patentu valdes lēmumu attiecībā uz dizainparauga reģistrācijas atteikumu (24.panta pirmā daļa), dizainparaugu var atzīt par reģistrējamu atbilstoši pieteikumam, par reģistrējamu mainītā formā (16.panta ceturtā daļa) vai arī atstāt spēkā lēmumu par reģistrācijas atteikumu. Ja sakarā ar apelāciju atklājušies jauni lietas apstākļi, Apelācijas padome var pieņemt lēmumu par pieteikuma atkārtotu izskatīšanu.

(6) Saskaņā ar iebilduma izskatīšanas rezultātiem Apelācijas padome pieņem lēmumu par iebilduma pilnīgu vai daļēju apmierināšanu vai par tā noraidīšanu, turklāt apstrīdēto dizainparauga reģistrāciju ar šo lēmumu var atzīt par spēkā neesošu ar reģistrācijas dienu, atzīt par spēkā esošu mainītā formā (16.panta ceturtā daļa) vai atzīt par spēkā esošu atbilstoši formai, kādā veikta reģistrācija.

(7) Apelācijas padome pieņem lēmumu, citām personām klāt neesot. Lēmuma rezolutīvo daļu paziņo sēdes noslēgumā, bet motivētu rakstveida lēmumu mēneša laikā nosūta šā panta ceturtajā daļā minētajām personām. Ja Apelācijas padomes lēmums neapmierina kādu no lietas dalībniekiem, jebkura no šīm personām sešu mēnešu laikā pēc lēmuma noraksta saņemšanas var šo lēmumu pārsūdzēt tiesā.

(8) Pieteikuma iesniegšana tiesā aptur Apelācijas padomes lēmuma izpildi.

(9) Neatkarīgi no pieteikuma iesniegšanas par Apelācijas padomes lēmumu ieinteresētā persona var noteiktā kārtībā tiesā apstrīdēt reģistrēto dizainparaugu (prasība par dizainparauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu). Ja šāda prasība iesniegta, pirms izskatīta administratīvā lieta par Apelācijas padomes lēmumu, administratīvo tiesvedību aptur līdz prasības izspriešanai.

33.pants. Reģistrācijas sadalīšana

(1) Kompleksu reģistrāciju var sadalīt divās vai vairākās atsevišķās reģistrācijās, sadalot starp tām sākotnējā reģistrācijā ietvertos dizainparaugus. Nodalītā reģistrācija saglabā sākotnējās reģistrācijas pieteikuma datumu un prioritāti.

(2) Lūgumu par reģistrācijas sadalīšanu var iesniegt tikai pēc šo noteikumu 31.panta pirmajā daļā paredzētā iebildumu iesniegšanas termiņa (iebildumu perioda) beigām.

(3) Iesniedzot lūgumu par reģistrācijas sadalīšanu, dizainparauga īpašnieks norāda, kuri dizainparaugi atstājami sākotnējā reģistrācijā un kuri ietverami nodalītajā reģistrācijā (reģistrācijās), kā arī attiecībā uz katru nodalīto reģistrāciju samaksā noteikto nodevu par dizainparauga reģistrāciju un publikāciju.

(4) Ja mēneša laikā no dienas, kad Patentu valde saņēmusi lūgumu par reģistrācijas sadalīšanu, noteiktā nodeva nav samaksāta, lūgumu uzskata par atsauktu un par to rakstveidā paziņo dizainparauga īpašniekam.

(5) Patentu valde iespējami īsā laikposmā reģistrā iekļauj nodalīto reģistrāciju un grozījumus attiecībā uz sākotnējo reģistrāciju, publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā attiecīgus paziņojumus, kā arī izsniedz reģistrācijas apliecību par nodalīto reģistrāciju un papildina sākotnējās reģistrācijas apliecību saskaņā ar šo noteikumu 27.panta ceturto daļu un 28.panta otro daļu.

(6) Pēc tam kad nodalītās reģistrācijas ziņas sagatavotas reģistrācijai un publikācijai, lūgumu par reģistrācijas sadalīšanu nevar atsaukt.

34.pants. Reģistrācijas spēkā esamības termiņš un reģistrācijas atjaunošana

(1) Dizainparauga reģistrācija ir spēkā piecus gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot ikreiz uz jaunu piecu gadu periodu līdz dizainparaugu aizsardzības maksimālajam termiņam - 25 gadiem no pieteikuma datuma.

(2) Iesniegumu par reģistrācijas atjaunošanu dizainparauga īpašnieks iesniedz reģistrācijas spēkā esamības perioda pēdējā gada laikā, samaksājot attiecīgu nodevu. Ja šis termiņš nokavēts, bet tiek samaksāta arī papildu nodeva, Patentu valde sešu mēnešu laikā pēc spēkā esamības perioda beigām atjauno reģistrāciju.

(3) Reģistrācijas atjaunošana var neattiekties uz visiem kompleksā reģistrācijā iekļautajiem dizainparaugiem. Iesniegumā jānorāda atjaunojamie dizainparaugi.

(4) Patentu valde ziņas par dizainparauga reģistrācijas atjaunošanu iekļauj reģistrā, paziņojumu par reģistrācijas atjaunošanu publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā un nosūta dizainparauga īpašniekam pievienošanai dizainparauga reģistrācijas apliecībai. Dizainparauga atjaunotā reģistrācija stājas spēkā nākamajā dienā pēc iepriekšējā spēkā esamības perioda izbeigšanās.

35.pants. Noteikto termiņu pagarināšana un atjaunošana

(1) Termiņus, kas paredzēti dizainparauga reģistrācijas procedūras noteikumos, izņemot tos termiņus, kuri noteikti šo noteikumu 21.panta pirmajā, otrajā un piektajā daļā, 22.panta pirmajā daļā, 31.panta pirmajā daļā, 32.panta septītajā daļā un 34.pantā, attiecīgi Patentu valde vai Apelācijas padome var pagarināt uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk par trim mēnešiem, ja šāds lūgums Patentu valdē saņemts pirms attiecīgā termiņa beigām un samaksāta termiņa pagarināšanas nodeva.

(2) Šā panta pirmajā daļā paredzētos termiņus, ja tie nokavēti, var atjaunot, ja attiecīgs lūgums Patentu valdē saņemts ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc termiņa beigām, apstiprinājušies attaisnojoši iemesli termiņa neievērošanai un samaksāta nodeva par termiņa atjaunošanu.

36.pants. Pieteikuma un reģistra ziņu publiskums

(1) Pirms dizainparauga reģistrācijas un publikācijas pieteikuma dokumenti un materiāli ir pieejami trešajām personām vienīgi ar pieteicēja rakstveida piekrišanu.

(2) Patentu valde bez dizainparauga pieteicēja vai īpašnieka piekrišanas var atļaut iepazīties ar pieteikuma un reģistrācijas lietas dokumentiem un materiāliem, ja ieinteresētā persona sniedz ziņas, kas liecina, ka tiesības, kas izriet no dizainparauga reģistrācijas, var skart šīs personas tiesības vai pienākumus. Šādas ziņas ir arī pierādījumi, ka dizainparauga pieteicējs vai īpašnieks veic pasākumus, lai izmantotu savas tiesības pret minēto personu, vai ka tai ir tiesības uz dizainparaugu saskaņā ar šo noteikumu 8.panta pirmo, otro vai trešo daļu.

(3) Pēc dizainparauga reģistrācijas un publikācijas lietas dokumenti un materiāli ir pieejami jebkurai personai, kas iesniegusi attiecīgu lūgumu.

(4) Atļaujot iepazīties ar pieteikuma un reģistrācijas lietu saskaņā ar šā panta pirmo, otro vai trešo daļu, Patentu valde ir tiesīga liegt pieeju atsevišķiem dokumentiem un materiāliem, kuru izpaušana var nodarīt kaitējumu dizainparauga pieteicēja vai īpašnieka tiesiskām interesēm, ja vien viņš pats nav tieši atļāvis iepazīties ar tiem. Lietā esošie Patentu valdes iekšējie dokumenti, lēmumu projekti un to sagatavošanas materiāli uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.

(5) Reģistra ieraksti tādā apjomā, kādu paredz šo noteikumu 28.panta pirmā daļa, pēc to publikācijas ir pieejami jebkurai personai.

(6) Par noteiktu samaksu Patentu valde izsniedz dokumentu un materiālu kopijas un reģistra ziņu izrakstus šajā pantā paredzētajā apjomā.

(7) Tiesai un izziņas iestādēm ir tiesības iepazīties ar jebkuriem dizainparauga pieteikuma un reģistrācijas dokumentiem un materiāliem.

37.pants. Nodeva

Par pieteikuma iesniegšanu, dizainparauga reģistrāciju, publikāciju un citām šajos noteikumos noteiktajām ar dizainparaugu tiesisko aizsardzību saistītajām darbībām jāmaksā valsts nodeva. Nodevas apmēru nosaka Ministru kabinets.

VII nodaļa

Dizainparauga reģistrācijas darbības pārtraukšana

38.pants. Dizainparauga reģistrācijas pirmstermiņa dzēšana pēc īpašnieka iniciatīvas (atteikšanās no reģistrācijas)

(1) Dizainparauga īpašnieks var lūgt dzēst dizainparauga reģistrāciju pirms dizainparauga reģistrācijas spēkā esamības termiņa beigām. Ja Patentu valdē saņemts attiecīgs iesniegums un samaksāta noteiktā nodeva, dizainparauga reģistrāciju dzēš ar īpašnieka norādīto dienu, bet ne agrāk par iesnieguma saņemšanas dienu. Patentu valde izdara attiecīgu ierakstu reģistrā, bet paziņojumu par to publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā un nosūta dizainparauga īpašniekam.

(2) Iesniegumu par reģistrācijas pirmstermiņa dzēšanu, kas neattiecas uz visiem kompleksā reģistrācijā iekļautajiem dizainparaugiem, izskata šo noteikumu 28.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā kā grozījumu reģistrācijas ziņās.

(3) Ja reģistrā iekļautas ziņas par spēkā esošu licences līgumu vai citām tiesībām, kas pamatotas uz dizainparauga reģistrāciju, reģistrāciju pirms termiņa dzēst var tikai ar licenciāta vai minēto tiesību īpašnieka rakstveida piekrišanu.

(4) Ja kāda persona ir iesniegusi prasību tiesā par tiesību atjaunošanu uz dizainparaugu, dizainparauga reģistrāciju pirms termiņa nedzēš bez šīs personas piekrišanas.

39.pants. Dizainparauga reģistrācijas atzīšana par spēkā neesošu

(1) Dizainparauga reģistrāciju ar tiesas spriedumu var atzīt par spēkā neesošu jebkurā no šo noteikumu 15.panta pirmajā daļā paredzētajiem gadījumiem.

(2) Ievērojot šo noteikumu 15.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, prasību par dizainparauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu var iesniegt jebkura persona, arī profesionālās apvienības, ražotāju, tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēju apvienības, kā arī organizācijas un institūcijas, kuru uzdevums ir patērētāju tiesību aizsardzība vai konkurences uzraudzība.

(3) Prasību par dizainparauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu, ja ir attiecīgi pamatojumi, var iesniegt visā reģistrācijas spēkā esamības laikā, arī kā pretprasību lietā par dizainparauga pārkāpumu. Dizainparauga reģistrāciju var atzīt par spēkā neesošu (spēkā nebijušu) arī pēc tam, kad beidzies reģistrācijas spēkā esamības termiņš vai reģistrācija dzēsta pēc dizainparauga īpašnieka iniciatīvas.

(4) Prasība par dizainparauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu var attiekties gan uz visu reģistrāciju, gan arī uz kompleksā reģistrācijā iekļautu atsevišķu dizainparaugu neatkarīgi no pārējiem dizainparaugiem.

(5) Ja tiesa konstatē pamatojumu dizainparauga reģistrācijas atzīšanai par spēkā neesošu, dizainparaugu atzīst par spēkā neesošu ar reģistrācijas dienu. Galīga tiesas sprieduma tiesiskās sekas vērtējamas saskaņā ar šo noteikumu 16.panta pirmo, otro un trešo daļu.

(6) Ja atbilstoši šo noteikumu 16.panta ceturtajai daļai pamatojumu atzīšanai par spēkā neesošu konstatē vienīgi attiecībā uz atsevišķām dizainparauga īpatnībām un ja turklāt var atzīt, ka dizainparaugs bez šīm īpatnībām atbilst dizainparaugu aizsardzības priekšnoteikumiem un tā būtība saglabājas negrozīta, dizainparaugu atzīst par daļēji spēkā neesošu un reģistrāciju atļauj uzturēt spēkā mainītā formā.

(7) Puse, kuras labā pieņemts tiesas spriedums, tā norakstu iesniedz Patentu valdē, kas izdara attiecīgu ierakstu reģistrā un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā paziņojumu par dizainparauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu (pilnībā vai daļēji) vai uzturēšanu spēkā mainītā formā.

40.pants. Dizainparauga reģistrācijas dzēšana sakarā ar tās spēkā esamības termiņa izbeigšanos (svītrošana no reģistra)

(1) Patentu valde dzēš dizainparauga reģistrāciju un svītro to no reģistra, ja beidzies kārtējais dizainparauga reģistrācijas spēkā esamības piecu gadu periods un sešu mēnešu papildu termiņš reģistrācijas atjaunošanai, bet reģistrācija nav atjaunota šo noteikumu 34.pantā noteiktajā kārtībā, vai beidzies dizainparauga reģistrācijas spēkā esamības galīgais 25 gadu termiņš.

(2) Dizainparauga reģistrāciju, kura nav atjaunota vai kurai beidzies spēkā esamības galīgais termiņš, svītro no reģistra ar dienu, kas seko dizainparauga reģistrācijas spēkā esamības periodam. Patentu valde publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā attiecīgu paziņojumu un nosūta to dizainparauga īpašniekam.

VIII nodaļa

Dizainparaugs kā īpašuma objekts

41.pants. Ar dizainparaugiem saistīto īpašumtiesību būtība

(1) Tiesības uz dizainparaugu, kas pamatojas uz reģistrāciju vai tās pieteikumu, tiesiskā režīma ziņā pielīdzināmas tiesībām uz kustamu mantu Civillikuma izpratnē, bet nevar būt par īpašuma prasības objektu. Ciktāl šie noteikumi neparedz citādi, uz šīm tiesībām attiecināmas vispārīgās normas par kustamo mantu un mantiskiem darījumiem. Ar dizainparaugu saistītās mantiskās tiesības var pārdot, pilnībā vai daļēji nodot citai personai (tiesību pārņēmējam), dāvināt vai citādi iekļaut civilajā apritē, tās var mantot vai iegūt tiesību pēctecības kārtībā.

(2) Divu vai vairāku personu kopīpašumu attiecībā uz dizainparaugu regulē to savstarpēji noslēgtais līgums. Ja šāds līgums nav noslēgts, katrs kopīpašnieks var izmantot dizainparaugu pēc saviem ieskatiem, arī atsavināt savu domājamo daļu. Visu dizainparaugu atsavināt vai piešķirt licenci citai personai drīkst tikai saskaņā ar visu kopīpašnieku vienošanos vai ar tiesas spriedumu.

(3) Dizainparaugus, kas ietverti kompleksā pieteikumā vai kompleksā reģistrācijā, var nodot, licencēt vai citādi iekļaut civilajā apritē neatkarīgi citu no cita.

(4) Dizainparauga nodošana citai personai (42.pants) un licences izdošana (43.pants) neskar licences, kas pirms tam izdotas trešajām personām. Taču, ja persona tiesā izvirza prasību par tiesību atjaunošanu uz dizainparaugu, tā var arī prasīt, lai iepriekš piešķirtās licences un citi dizainparauga apgrūtinājumi tiktu atzīti par spēku zaudējušiem, ciktāl tie neattiecas uz tiesību pārņēmēju vai uzliek tam apstākļu neattaisnotus pienākumus.

42.pants. Dizainparauga nodošana citām personām

(1) Dizainparauga īpašniekam ir tiesības nodot dizainparaugu citai personai kopā ar uzņēmumu vai tā daļu, kas izmanto šo dizainparaugu, vai neatkarīgi no tā.

(2) Ziņas par reģistrēta dizainparauga īpašnieka maiņu (arī par dizainparauga nodošanu citai personai) pēc attiecīga iesnieguma, tiesību pāreju apliecinoša dokumenta un noteiktās nodevas saņemšanas Patentu valde iekļauj reģistrā un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā, kā arī nosūta īpašniekam (īpašniekiem) paziņojumu par reģistrā izdarīto ierakstu.

(3) Dizainparauga nodošanas līgums attiecībā pret trešajām personām stājas spēkā dienā, kad ziņas par nodošanu publicētas Patentu valdes oficiālajā izdevumā. Kamēr īpašnieka maiņa nav ierakstīta reģistrā, tiesību pārņēmējs (jaunais dizainparauga īpašnieks) nevar izmantot tiesības, kas izriet no dizainparauga reģistrācijas.

(4) Ja dizainparauga reģistrācijas nodošana citai personai (īpašnieka maiņa) neattiecas uz visiem kompleksā reģistrācijā ietvertajiem dizainparaugiem, Patentu valde šo reģistrāciju sadala, ar nepieciešamajām izmaiņām piemērojot šo noteikumu 33.pantu un izveidojot jaunu reģistrāciju attiecībā uz dizainparaugu vai dizainparaugiem, kuriem mainījies īpašnieks.

(5) Ja pieteikums citai personai tiek nodots pirms lēmuma par dizainparauga reģistrāciju pieņemšanas Patentu valdē, pēc attiecīga iesnieguma, tiesību pāreju apliecinoša dokumenta un noteiktās nodevas saņemšanas Patentu valde pieteicēja maiņu ņem vērā kā grozījumu pieteikumā šo noteikumu 25.panta izpratnē un pieteikuma izskatīšanu turpina attiecībā uz jauno pieteicēju.

(6) Šā panta ceturtajā daļā paredzētā kārtība ar nepieciešamajām izmaiņām attiecas arī uz kompleksu pieteikumu, kura sadalei, ja tā nodošana (pieteicēja maiņa) neattiecas uz visiem tajā ietvertajiem dizainparaugiem, attiecīgi piemēro šo noteikumu 26.pantu.

43.pants. Dizainparauga licences līgums

(1) Dizainparauga īpašniekam ir tiesības ar licences līgumu piešķirt citai personai dizainparauga izmantošanas tiesības pilnā apjomā vai daļēji. Atbilstoši licences raksturam (izņēmuma licence vai vienkārša licence) dizainparauga izmantošanas tiesību izdevējpuse (licenciārs), kā arī saņēmējpuse (licenciāts) uzņemas noteiktas tiesības un pienākumus.

(2) Licenci atzīst par izņēmuma licenci, ja licenciāts iegūst izņēmuma tiesības uz dizainparauga izmantošanu saskaņā ar licences līgumā paredzētajiem noteikumiem, bet licenciārs saglabā tiesības izmantot dizainparaugu, ciktāl šīs tiesības nav pārgājušas licenciātam.

(3) Licenci atzīst par vienkāršu licenci, ja licenciārs, piešķirot citai personai dizainparauga izmantošanas tiesības, saglabā sev tiesības izmantot šo dizainparaugu, kā arī tiesības izdot licenci tā paša dizainparauga izmantošanai trešajām personām. Ja līgumā nav tieši noteikts pretējais, licenci uzskata par vienkāršu.

(4) Dizainparauga īpašnieks ir tiesīgs izmantot izņēmuma tiesības pret licenciātu, kas pārkāpj licences līguma noteikumus attiecībā uz:

1) licences termiņu;

2) formu, kādā dizainparaugu atļauts izmantot;

3) izstrādājumiem, attiecībā uz kuriem licence piešķirta;

4) teritoriju, kurā dizainparaugu atļauts izmantot;

5) licenciāta izstrādājumu kvalitāti.

(5) Ja licences līgumā nav noteikts citādi, izdoto licenci nedrīkst nodot trešajām personām un licenciāts nav tiesīgs izdot sublicenci.

(6) Ziņas par reģistrēta dizainparauga licences līgumu pēc attiecīga iesnieguma, līgumslēdzējas puses un licencētās tiesības apliecinoša dokumenta un noteiktās nodevas saņemšanas Patentu valde iekļauj reģistrā un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā, nosūtot pusēm paziņojumu par reģistrā izdarīto ierakstu. Iesniegumu par licences reģistrēšanu, kas šādā kārtībā iesniegts pirms dizainparauga reģistrācijas, Patentu valde ņem vērā ar dizainparauga reģistrācijas dienu.

(7) Reģistrā iekļauj un publicē arī ziņas par licences līguma darbības izbeigšanos un par grozījumiem licences noteikumos, ja tās noteiktā kārtībā paziņotas Patentu valdei. Ziņas par licences līguma darbības izbeigšanos pirms sākotnēji noteiktā termiņa vai par jebkuriem grozījumiem licences noteikumos reģistrā iekļauj un publicē, ja iesniegumam pievienots dokuments, kas apliecina šīs izmaiņas.

(8) Fakts, ka ziņas par licences līgumu nav iekļautas reģistrā vai nav publicētas, vai ka licenciāts uz izstrādājumiem, to iepakojuma vai reklāmā nav sniedzis norādi par dizainparauga izmantošanu atbilstoši licencei, vai ka šāda norāde sniegta neprecīzi, nevar būt par pamatu, lai apstrīdētu licenciāta tiesības iestāties lietā par dizainparauga pārkāpumu vai tiesības saņemt atlīdzību par zaudējumiem, kas tam radušies sakarā ar licencētā dizainparauga nelikumīgu izmantošanu.

44.pants. Atklātā licence

Dizainparauga īpašnieks ir tiesīgs Patentu valdei oficiālai publicēšanai paziņot par gatavību piešķirt dizainparauga izmantošanas tiesības jebkurai ieinteresētai personai (atklātā licence). Šādu paziņojumu var iesniegt arī dizainparauga pieteicējs vienlaikus ar pieteikumu vai tā izskatīšanas laikā. Ar paziņojuma iesniegšanas dienu par 50 procentiem tiek samazinātas turpmākajām darbībām noteiktās nodevas. Ja atklātā licence tiek atsaukta, nodevas samaksājamas pilnā apmērā. Ja ieinteresētās puses nevar vienoties par atklātās licences izmantošanas noteikumiem, tos var noteikt tiesa.

IX nodaļa

Ar dizainparaugiem saistīto tiesību aizsardzība

45.pants. Dizainera personisko tiesību aizsardzība

(1) Ja kāds nepamatoti aizskar dizainera autorību vai citādi pārkāpj dizainera personiskās tiesības (9.pants), dizainers ir tiesīgs vērsties tiesā, pamatojoties uz Civillikuma normām, kas attiecas uz personisku aizskārumu.

(2) Likumā noteiktajos gadījumos vainīgās personas saucamas pie kriminālatbildības.

46.pants. Tiesību atjaunošana uz dizainparaugu

(1) Persona, kurai saskaņā ar šo noteikumu 8.panta pirmo, otro vai trešo daļu ir tiesības uz dizainparaugu un attiecīgi pierādījumi, var iesniegt tiesā prasību nodot tai tiesības uz dizainparauga reģistrācijas pieteikumu vai reģistrāciju, ja dizainparaugu reģistrācijai pieteikusi persona, kurai nebija tādu tiesību, vai ja reģistrācija jau veikta šādas personas labā.

(2) Ja personai saskaņā ar šo noteikumu 8.panta otro daļu ir tiesības uz dizainparaugu kopīgi ar citu personu vai personām un šīs tiesības nav ievērotas, minētā persona var šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā prasīt, lai tā tiktu atzīta par dizainparauga īpašnieku kopīgi ar citu personu vai personām.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētās tiesības izmantojamas visā dizainparauga reģistrācijas spēkā esamības laikā.

(4) Kompleksa pieteikuma vai kompleksas reģistrācijas gadījumā prasība par tiesību atjaunošanu var attiekties arī uz atsevišķu dizainparaugu vai vairākiem dizainparaugiem neatkarīgi no pārējiem dizainparaugiem.

(5) Persona, kas iesniegusi tiesā prasību par tiesību atjaunošanu uz dizainparaugu, nekavējoties par to paziņo Patentu valdei. Ja prasība izvirzīta, pirms dizainparaugs sakarā ar reģistrāciju oficiāli publicēts vai citādi izpausts sabiedrībai, Patentu valde, tiesa un lietas puses ievēro nepieciešamo konfidencialitāti attiecībā uz dizainparauga būtību.

(6) Puse, kuras labā pieņemts tiesas spriedums, tā norakstu iesniedz Patentu valdē, kas izmaiņas īpašumtiesībās un citus grozījumus, kuri izriet no sprieduma, ņem vērā pieteikuma izskatīšanā vai, ja dizainparauga reģistrācija jau veikta, iekļauj reģistrā un Patentu valdes oficiālajā izdevumā publicē attiecīgu paziņojumu.

(7) Šā panta noteikumi neliedz personai, kuras tiesības uz dizainparaugu nav ievērotas, izmantot arī citus normatīvajos aktos paredzētus tiesiskos līdzekļus.

47.pants. Brīdināšana par izņēmuma tiesībām

(1) Reģistrēta dizainparauga īpašniekam un - ar viņa piekrišanu - arī personai, kas dizainparaugu izmanto ar īpašnieka atļauju (licenciātam), ir tiesības marķēt izstrādājumus, kuros šis dizainparaugs īstenots vai iekļauts, ar brīdinājuma apzīmējumu - aplī ietvertu burtu D - vai tekstu, kas brīdina par dizainparauga reģistrāciju. Brīdinājuma marķējumā var ietvert dizainparauga īpašnieka vārdu (nosaukumu) vai zīmi un norādīt reģistrācijas vai pieteikuma datējumu.

(2) Brīdinājuma marķējumu nedrīkst izvietot uz izstrādājumiem, uz kuriem neattiecas vai vairs neattiecas dizainparauga aizsardzība. Ja šis nosacījums netiek ievērots, piemērojami normatīvo aktu noteikumi par negodīgu konkurenci.

(3) Ja dizainparauga īpašniekam ir pamats uzskatīt, ka persona pārkāpj viņa izņēmuma tiesības, viņš var to brīdināt par iespējamo pārkāpumu.

48.pants. Dizainparauga nelikumīga izmantošana (dizainparauga pārkāpumi)

(1) Par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu uzskatāma dizainparauga īpašnieka izņēmuma tiesību pārkāpšana, tas ir, dizainparauga izmantošana šo noteikumu 10.panta otrās daļas izpratnē bez īpašnieka atļaujas, ja tā notikusi dizainparauga reģistrācijas spēkā esamības laikā.

(2) Nosakot, vai kāda darbība kvalificējama kā izņēmuma tiesību pārkāpums, ņem vērā darbības ar izstrādājumiem, kuru ārējais veidols attiecināms uz reģistrētā dizainparauga tiesiskās aizsardzības apjomu (11.pants), un attiecīgos gadījumos vienlaikus ar šā panta pirmās daļas noteikumiem ievēro šo noteikumu 12.panta noteikumus par izņēmuma tiesību ierobežojumiem, kā arī 13.pantā paredzētās iepriekšlietojuma tiesības, ja atbildētājs tās pierāda.

49.pants. Atbildība par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu

(1) Atbildība par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu iestājas tādā gadījumā, ja atbilstoši šo noteikumu 48.pantam ir pierādīts dizainparauga pārkāpuma fakts. Pierādīt pārkāpuma faktu ir cietušās puses (dizainparauga īpašnieka vai licenciāta) pienākums.

(2) Prasību tiesā par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu var iesniegt dizainparauga īpašnieks vai tā tiesību pārņēmējs. Patstāvīgu prasību par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu licenciāts ir tiesīgs iesniegt ar dizainparauga īpašnieka piekrišanu. Dizainparauga īpašnieka piekrišana nav nepieciešama, ja licenciātam tiesības patstāvīgi izvirzīt prasību piešķirtas licences līgumā vai dizainparauga īpašnieks prasību neiesniedz, neraugoties uz to, ka licenciāts rakstveidā uzaicinājis viņu to darīt. Jebkurš attiecīgā dizainparauga licenciāts ir tiesīgs iestāties lietā un prasīt atlīdzību par zaudējumiem, kas tam radušies licencētā dizainparauga nelikumīgas izmantošanas dēļ.

(3) Persona, pret kuru izvirzīta prasība par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu, nevar iebilst pret prasību, tikai atsaucoties uz to, ka dizainparaugs neatbilst dizainparaugu aizsardzības priekšnoteikumiem vai ka reģistrācijas darbība pārtraucama citu iemeslu dēļ, taču atbilstoši šo noteikumu 39.pantam tā var iesniegt pretprasību par dizainparauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Šajos gadījumos dizainparauga pārkāpumu var konstatēt tiktāl, ciktāl dizainparauga reģistrācija netiek atzīta par spēkā neesošu.

(4) Ja dizainparauga pārkāpuma fakts tiek pierādīts, cietusī puse var prasīt, lai tiesa atkarībā no pārkāpēja vainas pakāpes un pārkāpuma sekām pieņemtu spriedumu par vienu pasākumu vai vairākiem šādiem pasākumiem (sankcijām):

1) dizainparauga nelikumīgas izmantošanas pārtraukšana un aizliegums atsākt tā izmantošanu;

2) dizainparauga nelikumīgas izmantošanas dēļ nodarīto zaudējumu (arī neiegūtās peļņas) atlīdzināšana;

3) tiesāšanās izdevumu segšana, ietverot likumā paredzētos lietas vešanas izdevumus, kā arī pārstāvja honorāru.

(5) Tiesas spriedumā var noteikt pasākumus dizainparauga pārkāpumu turpmākai novēršanai, arī pienākumu:

1) iznīcināt pretlikumīgos izstrādājumus vai atdot tos dizainparauga īpašniekam, tā tiesību pārņēmējam vai licenciātam, ja viņš tam piekrīt, vai nodot izmantošanai labdarības nolūkos, ja var nodrošināt, ka šie izstrādājumi neatgriežas saimnieciskajā apritē un neizraisa būtisku turpmāku kaitējumu tiesīgajai pusei;

2) iznīcināt rīkus un materiālus, kas lietoti vai paredzēti galvenokārt pretlikumīgo izstrādājumu izgatavošanai, ja to īpašnieks zināja vai tam no lietas apstākļiem bija acīmredzams, ka šie rīki un materiāli lietoti vai paredzēti prettiesisku darbību veikšanai.

(6) Pēc prasītāja lūguma tiesa dizainparaugu pārkāpumu lietās var piemērot likumā noteiktos prasības nodrošināšanas līdzekļus arī gadījumos, ja prasībai nav mantiska rakstura (nav prasīta zaudējumu atlīdzība).

(7) Ja dizainparauga pārkāpums izdarīts tīši vai ar ļaunprātīgu nolūku, vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

(8) Neatkarīgi no šajā pantā un šo noteikumu 48.pantā minētajām prasībām, prasības par dizainparaugu tiesību pārkāpumiem var pamatot arī ar Autortiesību likuma noteikumiem un normatīvo aktu noteikumiem par negodīgu konkurenci.

50.pants. Strīdu piekritība

(1) Strīdu, kas saistīts ar dizainparaugiem, izskata tiesa civilprocesu regulējošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Darba strīdu starp dizaineru un darba devēju izskata Darba likumā paredzētajā kārtībā.

(2) Latvijas Republikas tiesu kompetencē ir strīdi:

1) par dizainparauga autorību un citām dizainera personiskajām tiesībām;

2) par dizainparauga īpašnieka noteikšanu (par tiesībām uz dizainparaugu);

3) par dizainparauga īpašnieka izņēmuma un mantisko tiesību pārkāpumiem;

4) par dizainparaugu izmantošanas līgumu noslēgšanu un to izpildi, arī attiecībā uz līgumiem par dizainparauga izmantošanu no darba devēja puses, ja dizainparauga īpašnieks ir darbinieks;

5) par atlīdzību, kas saistīta ar dizainparauga radīšanu un izmantošanu;

6) par atlīdzības sadalījumu starp dizaineriem;

7) par iepriekšlietojuma tiesībām;

8) par dizainparauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu.

(3) Vienīgi apgabaltiesā ir izskatāmi šādi šā panta otrajā daļā minētie strīdi:

1) par tiesībām uz reģistrētu dizainparaugu (par šo tiesību atjaunošanu);

2) par dizainparauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu.

(4) Vienīgi apgabaltiesai kā pirmās instances tiesai piekrīt izskatīt šādus strīdus:

1) par dizainparauga autorību;

2) par reģistrēta dizainparauga īpašnieka tiesību pārkāpuma konstatēšanu, par atbildību sakarā ar reģistrēta dizainparauga pārkāpšanu, par aizsardzības pasākumiem pret reģistrēta dizainparauga īpašnieka tiesību pārkāpšanu;

3) par iepriekšlietojuma tiesībām;

4) par licenču līgumu izpildi.

(5) Strīdu piekritību nosaka vispārīgie noteikumi par lietu izskatīšanas piekritību tiesām.

51.pants. Termiņi prasību iesniegšanai

Ciktāl šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, prasību var iesniegt tiesā visā dizainparauga reģistrācijas spēkā esamības laikā.

X nodaļa

Dizainparauga starptautiskā reģistrācija

52.pants. Dizainparauga pieteicēja, īpašnieka un Patentu valdes darbības, kas saistītas ar starptautiskās reģistrācijas pieteikumu un reģistrāciju

(1) Personas, kas saskaņā ar starptautiskās reģistrācijas noteikumiem ir tiesīgas pieteikt dizainparaugus starptautiskajai reģistrācijai, bez Patentu valdes starpniecības iesniedz starptautiskās reģistrācijas pieteikumus tieši Starptautiskajā birojā. Starptautiskās reģistrācijas pieteikums, ievērojot šajos noteikumos paredzētos dizainparaugu aizsardzības priekšnoteikumus (1.panta 1.punkts, 3., 4., 5., 6. un 7.pants), var attiekties arī uz Latviju.

(2) Dizainparauga starptautisko reģistrāciju, kas attiecas uz Latviju, Patentu valde izskata atbilstoši starptautiskās reģistrācijas noteikumiem un starptautiski reģistrētā dizainparauga būtību novērtē šo noteikumu 24.panta pirmajā daļā noteiktajā apjomā.

(3) Starptautiskās reģistrācijas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņā Patentu valde paziņo Starptautiskajam birojam par Patentu valdes lēmumu pilnīgi vai daļēji atteikt dizainparauga aizsardzību (53.panta piektā daļa), ja tāds pieņemts, vai par spēkā stājušos Apelācijas padomes lēmumu, vai tiesas spriedumu, ar kuru starptautiskā reģistrācija pilnīgi vai daļēji atzīta par spēkā neesošu Latvijā.

53.pants. Starptautiskās reģistrācijas spēkā esamība Latvijā

(1) Dizainparauga starptautiskajai reģistrācijai, kas noteiktā kārtībā stājusies spēkā Latvijā, ir tāds pats tiesisks spēks kā dizainparaugam, kurš iekļauts reģistrā šajos noteikumos paredzētajā kārtībā (reģistrēts saskaņā ar nacionālo reģistrācijas procedūru).

(2) Dizainparauga starptautisko reģistrāciju uzskata par nestājušos spēkā vispār vai tiktāl, ciktāl attiecīgā dizainparauga aizsardzība noteiktā kārtībā Latvijā ir atteikta.

(3) Starptautiski reģistrēta dizainparauga prioritāti Latvijā nosaka ar dienu, kad dizainparaugs starptautiski reģistrēts attiecībā uz Latviju, bet ja starptautiskajai reģistrācijai atzīta prioritāte no dizainparauga agrākā pieteikuma datuma, - ar šā agrākā pieteikuma datumu.

(4) Šo noteikumu 31.pantā paredzētos iebildumus pret dizainparauga starptautiskās reģistrācijas spēkā stāšanos Latvijā iesniedz sešu mēnešu laikā no dienas, kad dizainparaugu starptautiskās reģistrācijas oficiālajā izdevumā publicēts dizainparaugs, kura starptautiskā reģistrācija attiecas uz Latviju.

(5) Ja starptautiskā reģistrācija atsakāma saskaņā ar šo noteikumu 24.panta pirmo daļu vai pret šo reģistrāciju iesniegts iebildums, Patentu valde pieņem lēmumu par starptautiskās reģistrācijas aizsardzības pilnīgu vai daļēju atteikumu (sākotnējo atteikumu). Triju mēnešu laikā pēc atteikuma saņemšanas starptautiskās reģistrācijas īpašnieks ir tiesīgs iesniegt šo noteikumu 29.pantā paredzēto apelāciju (atbildi uz iebildumu).

(6) Apelāciju un iebildumu izskatīšana Apelācijas padomē notiek saskaņā ar šo noteikumu 32.pantu, ja dizainparaugu starptautiskās reģistrācijas noteikumi neparedz citādi.

(7) Dizainparauga starptautiskās reģistrācijas spēkā esamībai Latvijā piemēro šo noteikumu 34.panta pirmajā daļā noteikto maksimālo termiņu, ja reģistrācija tiek attiecīgi atjaunota starptautiskās reģistrācijas noteikumos paredzētajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Dizainparaugu aizsardzības likums (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Ministru Padomes Ziņotājs, 1993, 22.nr.).

2. Šo noteikumu 6.panta otrā daļa un 12.panta ceturtā daļa stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju. Pārejas posmā:

a) dizainparauga novitātes un individuālā rakstura noteikšanai atbilstīgi šo noteikumu 4. un 5.pantam uzskata, ka dizainparaugs nav izpausts sabiedrībai, ja tas nav bijis zināms no atklātām publikācijām Latvijā vai ārvalstīs vai no atklātas izmantošanas faktiem Latvijā;

b) izņēmuma tiesības neskar darbības ar izstrādājumu, kurā īstenots vai iekļauts dizainparaugs, kas ietilpst aizsargājamā dizainparauga aizsardzības apjomā, ja šo izstrādājumu saimnieciskajā apritē Latvijā iekļāvis pats aizsargājamā dizainparauga īpašnieks vai cita persona ar viņa piekrišanu.

3. Šo noteikumu X nodaļu piemēro ar dienu, kad Latvijā stājas spēkā 1925.gada 6.novembra Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju 1999.gada 2.jūlija Ženēvas akts.

4. Šo noteikumu 18.panta pirmo daļu, kas vienā kompleksā pieteikumā pieļauj ietvert tikai tādus dizainparaugus, kuri attiecas uz vienu un to pašu Dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas (Lokarno klasifikācijas) klasi, piemēro ar dienu, kad Latvijā stājas spēkā 1968.gada 8.oktobra Lokarno nolīgums par dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas izveidošanu.

5. Dizainparaugiem, kuri Patentu valdē pieteikti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, piemēro to dizainparaugu patentu izdošanas kārtību un tos patentspējas un apstrīdēšanas noteikumus, kas bija spēkā, kad tika iesniegts dizainparauga pieteikums.

6. Dizainparaugu patenti, kas izdoti saskaņā ar 1993.gada 4.maija Dizainparaugu aizsardzības likumu un ir spēkā, ar šo noteikumu spēkā stāšanos izmantojami un aizsargājami atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai. Šo dizainparaugu tiesiskās aizsardzības apjomu un no patenta izrietošās tiesības, arī izņēmuma tiesības, pielīdzina šajos noteikumos noteiktajam dizainparauga aizsardzības apjomam un tiesībām, ņemot vērā tos attēlus un izstrādājumu paraugus, kuri saskaņā ar attiecīgā pieteikuma iesniegšanas laikā spēkā esošajiem noteikumiem uzskatāmi par pieteikuma sastāvdaļu.

7. Dizainparaugu patentiem, kas šo noteikumu spēkā stāšanās dienā ir spēkā vai kuru darbības termiņš beidzies ne agrāk kā sešus mēnešus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, darbības termiņu var pagarināt līdz šajos noteikumos noteiktajam 25 gadu periodam, ar nepieciešamajām izmaiņām piemērojot šo noteikumu 34.pantā noteikto kārtību.

Ministru prezidents I.Emsis

Tieslietu ministre V.Muižniece

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 15.aprīli.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dizainparaugu noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 252Pieņemts: 08.04.2004.Stājas spēkā: 15.04.2004.Zaudē spēku: 18.11.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 58, 14.04.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
86980
15.04.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"