Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.352

Rīgā 2008.gada 19.maijā (prot. Nr.31 29.§)
Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtību pilsētās, kā arī kārtību, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtību, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem.

2. Līdzvērtīgu zemi piešķir bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem (turpmāk – pretendenti), kas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā iesnieguši pieprasījumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz līdzvērtīgu zemi par īpašumā neatjaunoto, 1940.gada 21.jūlijā piederējušo zemes īpašumu vai tā daļu (turpmāk – bijušais zemes īpašums) tās pašas pilsētas administratīvajā teritorijā, ja par to nav piešķirta kompensācija vai līdzvērtīga zeme.

II. Fonda izveidošanas kārtība

3. Fondu izveido pilsētas (novada) dome ar lēmumu par fonda izveidošanu.

4. Fondā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iekļauj pilsētas administratīvajā teritorijā esošo zemi, ko atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta trešajai daļai un 6.panta pirmajai un piektajai daļai izmanto zemes reformas pabeigšanai.

5. Pēc pretendenta ierosinājuma fondā var iekļaut zemes starpgabalu, ja tas robežojas ar pretendenta īpašumā esošu zemesgabalu un pilsētas (novada) dome nav pieņēmusi lēmumu par tā piekritību saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu.

6. Starpgabalu, kas iekļauts fondā atbilstoši šo noteikumu 5.punktam, var piešķirt īpašumā kā līdzvērtīgu zemi tikai tam pretendentam, kurš ierosinājis starpgabala iekļaušanu fondā. Ja pretendenta bijušā zemes īpašuma vērtība ir zemāka par fondā iekļautā starpgabala kadastrālo vērtību, starpību starp piešķirtās līdzvērtīgās zemes kadastrālo vērtību un bijušā zemes īpašuma vērtību sedz pretendents, kā maksāšanas līdzekli izmantojot privatizācijas sertifikātus vai euro. Maksāšanas līdzekli izvēlas pretendents.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1159)

7. Pilsētas (novada) dome pieņem lēmumu par zemesgabala iekļaušanu fondā, ja pilsētas administratīvajā teritorijā ir konstatēta šo noteikumu 4.punktā minētā zeme, kā arī šo noteikumu 5.punktā minētajā gadījumā.

8. Zemesgabalu sagatavo (tai skaitā izveido) iekļaušanai fondā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām pilsētas (novada) domes noteiktajā kārtībā. Fondā iekļaujamos zemesgabalus veido atbilstoši pašvaldības apstiprinātajam teritorijas plānojumam, nodrošinot tiem piekļuvi (izņemot starpgabalu).

8.1 Ja fondā ir iekļauts zemesgabals, kas neatbilst pašvaldības apstiprinātajam teritorijas plānojumam vai kam nav nodrošināta piekļuve (izņemot starpgabalu), pilsētas (novada) dome sešu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par zemesgabala sadalīšanu vai apvienošanu ar citu fondā esošu zemesgabalu attiecīgo zemesgabalu sadala vai apvieno ar citu fondā esošu zemesgabalu, lai nodrošinātu tā atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam vai nodrošinātu tam piekļuvi, un izdara šo noteikumu 10.4. vai 10.5.apakšpunktā minēto atzīmi.

(MK 21.06.2010. noteikumu Nr.570 redakcijā)

8.2 Zemesgabalu tā sadalīšanas vai apvienošanas laikā pretendentam nepiedāvā. Ja zemesgabala sadalīšana vai apvienošana nav pabeigta šo noteikumu 8.1 punktā minētajā termiņā, pašvaldība noņem šo noteikumu 10.4.apakšpunktā minēto atzīmi un piedāvā zemesgabalu pretendentam.

(MK 21.06.2010. noteikumu Nr.570 redakcijā)

9. Lēmumā par zemesgabala iekļaušanu fondā norāda:

9.1. zemesgabala kadastra apzīmējumu;

9.2. zemesgabala platību, norādot, vai tā ir uzmērīta vai nav uzmērīta;

9.3. zemesgabala adresi, ja tāda ir piešķirta;

9.4. zemesgabala kadastrālo vērtību, kas aprēķināta kā vēsturiskā kadastrālā vērtība uz 2007.gada 31.decembri;

9.5. zemesgabala plānoto (atļauto) izmantošanas veidu saskaņā ar apstiprināto teritorijas plānojumu;

9.6. ka zemesgabals ir starpgabals (ja tā ir) un pretendentu, pēc kura ierosinājuma starpgabals iekļauts fondā;

9.7. zemesgabala apgrūtinājumus, ja tādi ir.

10. Pašvaldība fondā iekļautos zemesgabalus uzskaita elektroniskā reģistrā (turpmāk – fonda saraksts) un norāda:

10.1. tā lēmuma datumu un numuru, uz kuru pamatojoties zemesgabals iekļauts fondā;

10.2. šo noteikumu 9.punktā minēto informāciju;

10.3. atzīmi, ka par zemesgabalu ir pieņemts starplēmums (atzinums) (turpmāk – starplēmums) par tā piešķiršanu pretendentam. Norāda starplēmuma datumu un numuru;

10.4. atzīmi, ka zemesgabals tiek sadalīts vai apvienots ar citu fondā esošu zemesgabalu;

10.5. atzīmi, ka zemesgabals ir sadalīts vai apvienots ar citu fondā esošu zemesgabalu.

(Grozīts ar MK 21.06.2010. noteikumiem Nr.570)

11. Ja zemesgabals fondā ir iekļauts, pilsētas (novada) dome nevar ar jaunu lēmumu atcelt pieņemto lēmumu par zemesgabala iekļaušanu fondā. Zemesgabalu no fonda izslēdz:

11.1. bez pilsētas (novada) domes lēmuma:

11.1.1. ja fondā iekļautais zemesgabals ir piešķirts pretendentam īpašumā;

11.1.2. pamatojoties uz tiesas spriedumu, ar kuru uz fondā iekļauto zemesgabalu atjaunotas īpašuma tiesības;

11.1.3. ja izbeigušies šo noteikumu 6.punktā minētie apstākļi (pretendents atsaucis ierosinājumu vai pretendentam izbeigtas īpašuma tiesības uz zemesgabalu, kas robežojas ar starpgabalu);

11.2. ar motivētu pilsētas (novada) domes lēmumu, ja:

11.2.1. ir stājies spēkā jauns teritorijas plānojums vai izdarīti grozījumi esošajā teritorijas plānojumā un tāpēc fondā iekļauto zemesgabalu nav iespējams piešķirt pretendentam īpašumā;

11.2.2. fondā iekļautais zemesgabals nepieciešams valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai.

12. Pilsētas (novada) dome publicē vietējā laikrakstā (ja tāda nav, – rajona laikrakstā) informāciju par zemesgabala iekļaušanu fondā vai izslēgšanu no fonda, kā arī nosūta lēmumu par zemesgabala iekļaušanu fondā Valsts zemes dienestam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu aktualizēšanai.

13. Pašvaldība fonda sarakstu aktualizē, publicē savā mājaslapā internetā un izvieto personām pieejamā pašvaldības telpā nākamajā darbdienā pēc tam, kad ir stājies spēkā lēmums par zemesgabala iekļaušanu fondā vai zemesgabala izslēgšanu no fonda.

III. Līdzvērtīgas zemes piešķiršanas kārtība

14. Pretendentiem līdzvērtīgu zemi piešķir, ja šādas tiesības ir atzītas:

14.1. pašvaldības lēmumā, kas pieņemts līdz 1995.gada 15.novembrim;

14.2. pilsētas zemes komisijas lēmumā vai atzinumā;

14.3. Centrālās zemes komisijas lēmumā, kas pieņemts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

14.4. tiesas spriedumā.

15. Pilsētas zemes komisija līdz 2008.gada 31.jūlijam ierakstītā pasta sūtījumā uz pretendenta norādīto adresi vai, ja tādas nav, uz deklarēto dzīvesvietas adresi ar pavadvēstuli nosūta pretendentam paziņojumu par bijušā zemes īpašuma vērtību uz 1940.gada 21.jūliju, kā arī informē par pilsētas (novada) domes izveidoto fondu un tiesībām iegūt līdzvērtīgu zemi šajos noteikumos paredzētajā kārtībā. Pilsētas zemes komisija vienlaikus ar paziņojumu var nosūtīt pretendentam līdzvērtīgu zemesgabalu piedāvājumu (turpmāk – zemesgabalu piedāvājums) un iesnieguma veidlapu (1.pielikums) ar lūgumu mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas informēt par savu izvēli, atsūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu. Zemesgabalu piedāvājums ir uzskatāms par saņemtu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

16. Ja pretendents līdz 2008.gada 1.septembrim šo noteikumu 15.punktā minēto paziņojumu nav saņēmis, pretendents par to rakstiski informē attiecīgo pilsētas zemes komisiju.

17. Visiem pretendentiem vienlaikus nosūta to zemesgabalu piedāvājumu, uz kuriem tiem ir tiesības pretendēt, un līdzvērtīga zemesgabala piešķiršanas iesnieguma veidlapu (1.pielikums). Zemesgabalu piedāvājumā par katru zemesgabalu norāda šo noteikumu 9.punktā minēto informāciju. Zemesgabalu, par kuru fonda sarakstā ir atzīme, ka attiecībā uz to ir pieņemts starplēmums par tā piešķiršanu preten­dentam, citam pretendentam nepiedāvā, izņemot gadījumu, ja šo starplēmumu vēlāk atceļ.

18. Pretendents no zemesgabalu piedāvājuma izvēlas zemesgabalus atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.1 panta otrajai un 2.1 daļai. Pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt ierobežojumu attiecībā uz zemesgabalu skaitu, kurus pretendents var izvēlēties no zemesgabalu piedāvājuma.

(MK 21.06.2010. noteikumu Nr.570 redakcijā)

19. Pretendenti, iesniedzot notariāli apliecinātu (vai pilsētas zemes komisijas apliecinātu) kopīgi parakstītu vienošanos, kurā norādītas domājamās daļas, kādās līdzvērtīgā zeme piešķirama katram pretendentam, var lūgt vienu līdzvērtīgu zemesgabalu piešķirt kopīpašumā (2.pielikums). Pretendenti (vai viens no pretendentiem) iesniedz vienošanos attiecīgajā pilsētas zemes komisijā.

20. Pretendents mēneša laikā no zemesgabalu piedāvājuma saņemšanas dienas par savu izvēli rakstiski paziņo pilsētas zemes komisijai, nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu. Veidlapā norāda izvēlētos zemesgabalus prioritārā secībā ar kārtas numuru. Ja pretendents noteiktajā termiņā par savu izvēli nepaziņo vai nepiekrīt piedāvājumam, pilsētas zemes komisija pretendentam nosūta nākamo zemes­gabalu piedāvājumu, ja tāds ir.

21. (Svītrots ar MK 21.06.2010. noteikumiem Nr.570)

22. Ja uz vienu līdzvērtīgu zemesgabalu piesakās vairāki pretendenti, zemesgabalu piešķir tam pretendentam, uz kura bijušā zemes īpašuma atrodas likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmās daļas 3.punktā minētie objekti. Ja šādi pretendenti ir vairāki vai nav neviens šāds pretendents, zemesgabalu piešķir tam pretendentam, kura bijušā zemes īpašuma vērtība ir vislielākā (ja ir vairāki pretendenti ar vienādu vislielāko bijušā zemes īpašuma vērtību, pilsētas (novada) dome veic izlozi).

23. Ja saskaņā ar šo noteikumu 18.punktā minētajiem nosacījumiem pretendenta izvēlei atbilst vairāki līdzvērtīgi zemesgabali, viņam piešķir to līdzvērtīgo zemesgabalu, kuru viņš saskaņā ar šo noteikumu 20.punktu ir izvēlējies kā pirmo prioritāro.

24. Zemesgabalu piedāvājumu izsūta un līdzvērtīgās zemes pieprasījumu izskata neatkarīgi no pretendenta pieprasījuma iesniegšanas datuma, pašvaldības lēmuma pieņemšanas datuma vai tiesas sprieduma spēkā stāšanās datuma.

25. Pretendenta izvēli apstiprina ar pilsētas zemes komisijas starplēmumu par līdzvērtīgās zemes piešķiršanu. Starplēmumam pievieno zemesgabala grafisko pielikumu – zemes robežu shēmu (izdruku no Kadastra kartes) (3.pielikums). Zemesgabala grafisko pielikumu sagatavo Valsts zemes dienests vai pašvaldība, kurai ir pieejami pēdējie aktuālie Kadastra kartes dati.

26. Pilsētas zemes komisija starplēmumu un zemesgabala grafisko pielikumu mēneša laikā no starplēmuma pieņemšanas dienas iesniedz Valsts zemes dienestā reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Starplēmums ir pamats, lai veiktu zemes kadastrālo uzmērīšanu. Pamatojoties uz zemes robežu plānu, pilsētas zemes komisija pieņem lēmumu par līdzvērtīga zemesgabala nodošanu īpašumā.

IV. Bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķināšanas kārtība

27. Pieprasījumu bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķināšanai (turpmāk – pieprasījums) Valsts zemes dienestam iesniedz pašvaldība vai pilsētas zemes komisija. Pieprasījumam pievieno:

27.1. kādu no šo noteikumu 14.punktā minētajiem dokumentiem;

27.2. bijušā zemes īpašuma grafisko attēlojumu;

27.3. kādu no šiem dokumentiem, kas apliecina zemesgabala vērtību līdz 1940.gada 21.jūlijam, ja pašvaldības vai pilsētas zemes komisijas rīcībā tāds ir:

27.3.1. uzziņu par zemesgabala tirgus vērtību;

27.3.2. zemes pirkuma līgumu;

27.3.3. hipotēku ierakstu zemesgrāmatā;

27.3.4. zemes kadastrālo novērtējumu;

27.3.5. citu dokumentu, kas apliecina zemesgabala vērtību līdz 1940.gada 21.jūlijam.

28. Ja pašvaldības vai pilsētas zemes komisijas rīcībā ir vairāki šo noteikumu 27.3.apakšpunktā minētie dokumenti, pieprasījumam pievieno jaunāko dokumentu.

29. Ja pašvaldības vai pilsētas zemes komisijas rīcībā nav neviena no šo noteikumu 27.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem, bet ir izstrādāts vēsturiskais zemes vērtību zonējums vai ir pieņemts pilsētas domes lēmums, ar kuru apstiprināta zemes tirgus vērtība līdz 1940.gada 21.jūlijam, pieprasījumā norāda šajos dokumentos minēto bijušajam īpašumam tuvināto viena kvadrātmetra zemes tirgus vērtību.

30. Bijušā zemes īpašuma vērtību Valsts zemes dienests aprēķina 14 dienu laikā pēc pašvaldības vai pilsētas zemes komisijas pieprasījuma saņemšanas.

31. Ja pašvaldība vai pilsētas zemes komisija Valsts zemes dienestam nav iesniegusi nevienu no šo noteikumu 27.3.apakš­punktā minētajiem dokumentiem, kā arī pieprasījumā nav norādīta bijušajam īpašumam tuvinātā viena kvadrātmetra zemes tirgus vērtība, Valsts zemes dienests bijušā zemes īpašuma vērtību aprēķina:

31.1. izmantojot tirgus cenu līmenim tuvināto zemes tirgus vērtību, ko nosaka, analizējot informāciju par nekustamo īpašumu tirgu līdz 1940.gada 21.jūlijam. Šo noteikumu 27.3.apakšpunktā minētajos dokumentos norādīto tirgus vērtību teritoriāli piesaista pilsētas apbūves plānam, apzina bijušā zemes īpašuma tuvumā esošo zemesgabalu tirgus vērtību un izpēta zemes vērtību noteicošos faktorus (piemēram, lietošanas mērķis, platība) salīdzinājumā ar zemes īpašumu, kam jānosaka vērtība. Vairākiem bijušā zemesgabala tuvumā esošiem līdzīgiem zemesgabaliem nosaka kvadrātmetra vidējo vērtību un attiecina uz bijušo zemes īpašumu kā tirgus cenu līmenim tuvināto zemes tirgus vērtību;

31.2. bijušajām lauku apvidu zemēm, kas atrodas pilsētas pašreizējās administratīvajās teritorijās, – pēc blakus esošo pagastu zemes vidējiem novērtējumiem ballēs saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu, izmantojot šādu formulu:

Vb = P x B x 5,28, kur

Vb – bijušā zemes īpašuma vērtība euro;

P – bijušā zemes īpašuma platība vai daļa no platības hektāros;

B – vidējais viena hektāra zemes novērtējums ballēs zemes nacionalizācijas dienā;

5,28 – viena ballhektāra vērtība euro.

(Grozīts ar MK 21.06.2010. noteikumiem Nr.570; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1159)

32. Bijušā zemes īpašuma vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Vb = F x V x KL, kur

Vb – bijušā zemes īpašuma vērtība euro;

F – bijušā zemes īpašuma platība vai daļa no platības kvadrātmetros;

V – bijušā zemes īpašuma tirgus vērtība vai tuvinātā zemes tirgus vērtība līdz 1940.gada 21.jūlijam 1924.–1941.gada latos (turpmāk – pirmskara lats) par kvadrātmetru;

KL – koeficients pirmskara lata pārrēķināšanai uz euro.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1159 redakcijā)

33. Koeficientu pirmskara lata pārrēķināšanai uz euro aprēķina Valsts zemes dienests, izmantojot šādu formulu:

KL CL , kur
K1 × K2
 

KL – koeficients pirmskara lata pārrēķināšanai uz euro;

CL – Londonas dārgmetālu tirgus asociācijas tīmekļa vietnē (http://www.lbma.org.uk) dienas sākumā noteiktais viena grama zelta kurss euro pēdējo četru nedēļu laikā pirms pašvaldības pieprasījuma saņemšanas dienas;

K1 – viena grama tīra zelta vidējā cena Amerikas Savienoto Valstu dolāros pasaules tirgū tajā gadā, kad sastādīti dokumenti, kas tiek izmantoti bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķināšanai (4.pielikums);

K2 – Amerikas Savienoto Valstu dolāra vidējais kurss pirmskara latos tajā gadā, kad sastādīti dokumenti, kas tiek izmantoti bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķināšanai (4.pielikums).
(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1159 redakcijā)

34. Ja bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķināšanā izmanto:

34.1. tuvināto zemes tirgus vērtību, – šo noteikumu 33.punktā minētos lielumus K1 un K2 piemēro uz 1940.gadu;

34.2. dokumentus, kas sastādīti līdz 1924.gadam, – šo noteikumu 33.punktā minētos lielumus K1 un K2 piemēro uz 1924.gadu.

35. Valsts zemes dienests izsniedz vai nosūta ar pavadvēstuli pašvaldībai vai pilsētas zemes komisijai bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķina protokolu. Protokolā norāda:

35.1. bijušā zemes īpašuma adresi;

35.2. bijušā zemes īpašuma grupas un grunts numuru;

35.3. bijušā zemes īpašuma vai tā daļas platību;

35.4. datumu, kad saņemts pašvaldības vai pilsētas zemes komisijas pieprasījums par bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķināšanu;

35.5. dokumentu, kas tiek izmantots bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķināšanā;

35.6. bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķinu;

35.7. aprēķināto bijušā zemes īpašuma vērtību.

36. Bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķina protokolu persona var apstrīdēt mēneša laikā no tā saņemšanas, iesniedzot Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram attiecīgu iesniegumu.

37. Bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķina protokolu un bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķinā izmantotos dokumentus pastāvīgi glabā Valsts zemes dienesta arhīvā.

V. Noslēguma jautājumi

38. Šajos noteikumos minētā līdzvērtīgā zemesgabala kadastrālā vērtība ir tāda, kāda tā bija 2007.gada 31.decembrī un kuru aprēķina kā vēsturisko kadastrālo vērtību.

39. Fondu ar pilsētas domes lēmumu izveido triju mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

40. Tos līdzvērtīgos zemesgabalus, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai bija iekļauti līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 29.augusta noteikumu Nr.264 “Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās” 53.punktu, iekļauj fondā ar jaunu pilsētas domes lēmumu, izņemot tos zemesgabalus, par kuriem ir pieņemts pilsētas zemes komisijas starplēmums par zemesgabala kā līdzvērtīgas zemes piešķiršanu īpašumā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 19.maija noteikumiem Nr.352
Līdzvērtīga zemesgabala piešķiršanas iesnieguma veidlapa

(Pielikums grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1159)

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 19.maija noteikumiem Nr.352
Iesnieguma paraugs par zemesgabala piešķiršanu kopīpašumā

(Pielikums grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1159)

02.JPG (52857 bytes)

03.JPG (31546 bytes)

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 19.maija noteikumiem Nr.352
Zemesgabala grafiskais pielikums

(Pielikums grozīts ar MK 21.06.2010. noteikumiem Nr.570)

04.JPG (55751 bytes)

05.JPG (26571 bytes)

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 19.maija noteikumiem Nr.352
Viena grama tīra zelta vidējā cena Amerikas Savienoto Valstu dolāros pasaules tirgū un viena Amerikas Savienoto Valstu dolāra vidējais kurss 1924.–1941.gada latos

Nr.
p.k.

Gads

Viena grama tīra zelta vidējā cena Amerikas Savienoto Valstu dolāros pasaules tirgū (koeficients K1)

Amerikas Savienoto Valstu dolāra vidējais kurss 1924.–1941.gada latos (koeficients K2)

1.

1924.

0,6650

5,1830

2.

1925.

0,6640

5,1830

3.

1926.

0,6650

5,1830

4.

1927.

0,6640

5,1830

5.

1928.

0,6630

5,1800

6.

1929.

0,6620

5,1850

7.

1930.

0,6620

5,1850

8.

1931.

0,6620

5,1850

9.

1932.

1,1250

3,1260

10.

1933.

1,1250

3,1260

11.

1934.

1,1250

3,1260

12.

1935.

1,1250

3,1180

13.

1936.

1,1250

4,1090

14.

1937.

1,1250

5,1000

15.

1938.

1,1250

5,1650

16.

1939.

1,1250

5,3000

17.

1940.

1,1250

5,3000

18.

1941.

1,1250

5,3000

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 19.maija noteikumiem Nr.352
Vidējais viena hektāra zemes novērtējums zemes nacionalizācijas dienā

(Pielikums MK 21.06.2010. noteikumu Nr.570 redakcijā)

Nr.p.k.

Rajons, pagasts
(atbilstoši 1993.gada 10.februāra administratīvi teritoriālajam iedalījumam)

Balles

Rudzu vienības (t/ha)

1.  Aizkraukles rajons:
1.1.  Aiviekstes pagasts 27 1,9
1.2.  Aizkraukles pagasts 36 2,5
1.3.  Bebru pagasts 31 2,2
1.4.  Daudzeses pagasts 26 1,8
1.5.  Iršu pagasts 25 1,8
1.6.  Klintaines pagasts 35 2,4
1.7.  Kokneses pagasts 36 2,5
1.8.  Kurmenes pagasts 26  1,8
1.9.  Mazzalves pagasts 29  2,0
1.10.  Neretas pagasts 30  2,1
1.11.  Pilskalnes pagasts 30  2,1
1.12.  Seces pagasts  33  2,3
1.13.  Sērenes pagasts  28  2,0
1.14.  Skrīveru pagasts  42  2,9
1.15.  Staburaga pagasts  28  2,0
1.16.  Sunākstes pagasts  26  1,8
1.17.  Valles pagasts  29  2,0
1.18.  Vietalvas pagasts  25  1,8
1.19.  Zalves pagasts  27  1,9
2.  Alūksnes rajons:
2.1.  Apes lauku teritorija  30  2,1
2.2.  Alsviķu pagasts  26  1,8
2.3.  Annas pagasts  30  2,1
2.4.  Gaujienas pagasts  30  2,1
2.5.  Ilzenes pagasts  30  2,1
2.6.  Jaunalūksnes pagasts 30  2,1
2.7.  Jaunannas pagasts  30  2,1
2.8.  Jaunlaicenes pagasts  25  1,8
2.9.  Kalncempju pagasts  31  2,2
2.10.  Liepnas pagasts  25  1,8
2.11.  Malienas pagasts  29  2,0
2.12.  Mālupes pagasts  29  2,0
2.13.  Mārkalnes pagasts  26  1,8
2.14.  Pededzes pagasts  26  1,8
2.15.  Trapenes pagasts  36  2,5
2.16.  Veclaicenes pagasts  26  1,8
2.17.  Virešu pagasts  30  2,1
2.18.  Zeltiņu pagasts  25  1,8
2.19.  Ziemeru pagasts  25  1,8
3.  Balvu rajons:
3.1.  Baltinavas pagasts  31  2,2
3.2.  Balvu pagasts  29  2,0
3.3.  Bērzkalnes pagasts  27  1,9
3.4.  Bērzpils pagasts  27  1,9
3.5.  Briežuciema pagasts  30  2,1
3.6.  Krišjāņu pagasts  25  1,8
3.7.  Kubuļu pagasts  29  2,0
3.8.  Kupravas pagasts  27  1,9
3.9.  Lazdukalna pagasts  27  1,9
3.10.  Lazdulejas pagasts  28  2,0
3.11.  Medņevas pagasts  27  1,9
3.12.  Rugāju pagasts  25  1,8
3.13.  Susāju pagasts  27  1,9
3.14.  Šķilbēnu pagasts  31  2,2
3.15.  Tilžas pagasts  26  1,8
3.16.  Vectilžas pagasts  27  1,9
3.17.  Vecuma pagasts  27  1,9
3.18.  Vīksnas pagasts  25  1,8
3.19.  Žīguru pagasts  27  1,9
4.  Bauskas rajons:
4.1.  Bārbeles pagasts  33  2,3
4.2.  Brunavas pagasts  41  2,9
4.3.  Ceraukstes pagasts  59  4,1
4.4.  Codes pagasts  53  3,7
4.5.  Dāviņu pagasts  39  2,7
4.6.  Gailīšu pagasts  59  4,1
4.7.  Iecavas pagasts  38  2,7
4.8.  Īslīces pagasts  64  4,5
4.9.  Mežotnes pagasts  59  4,1
4.10.  Rundāles pagasts  56  3,9
4.11.  Skaistkalnes pagasts  38  2,7
4.12.  Stelpes pagasts  38  2,7
4.13.  Svitenes pagasts  64  4,5
4.14.  Vecsaules pagasts  36  2,6
4.15.  Vecumnieku pagasts  33  2,3
4.16.  Viesturu pagasts  65  4,6
5.  Cēsu rajons:
5.1.  Amatas pagasts  25  1,8
5.2.  Drabešu pagasts  33 2,3
5.3.  Drustu pagasts  28  2,0
5.4.  Dzērbenes pagasts  26  1,8
5.5.  Inešu pagasts  26  1,8
5.6.  Jaunpiebalgas pagasts  25  1,8
5.7.  Kaives pagasts  26  1,8
5.8.  Liepas pagasts  32  2,2
5.9.  Līgatnes pagasts  37  2,6
5.10.  Mārsnēnu pagasts  34  2,4
5.11.  Mores pagasts  28  2,0
5.12.  Nītaures pagasts  29  2,0
5.13.  Priekuļu pagasts  41  2,9
5.14.  Raiskuma pagasts  31  2,2
5.15.  Raunas pagasts  32  2,2
5.16.  Skujenes pagasts  25  1,8
5.17.  Stalbes pagasts  33  2,3
5.18.  Straupes pagasts  34  2,4
5.19.  Taurenes pagasts  27  1,9
5.20.  Vaives pagasts  35  2,5
5.21.  Vecpiebalgas pagasts  27  1,9
5.22.  Veselavas pagasts  33  2,3
5.23.  Zaubes pagasts  29  2,0
5.24.  Zosēnu pagasts  25  1,8
6.  Daugavpils rajons:
6.1.  Subates lauku teritorija  32  2,2
6.2.  Ambeļu pagasts  24  1,7
6.3.  Bebrenes pagasts  30  2,1
6.4.  Biķernieku pagasts  29  2,0
6.5.  Demenes pagasts  32  2,2
6.6.  Dubnas pagasts  33  2,3
6.7.  Dvietes pagasts  33  2,3
6.8.  Eglaines pagasts  32  2,2
6.9.  Kalkūnes pagasts  33  2,3
6.10.  Kalupes pagasts  33  2,3
6.11.  Laucesas pagasts  37  2,6
6.12.  Līdumnieku pagasts 30  2,1
6.13.  Līksnas pagasts  35  2,5
6.14.  Maļinovas pagasts  31  2,2
6.15.  Medumu pagasts  25  1,8
6.16.  Naujenes pagasts  30  2,1
6.17.  Nīcgales pagasts  34  2,4
6.18.  Pilskalnes pagasts  34  2,4
6.19.  Salienas pagasts  31  2,2
6.20.  Skrudalienas pagasts  33  2,3
6.21.  Sventes pagasts  35  2,5
6.22.  Šēderes pagasts  32  2,2
6.23.  Tabores pagasts  33  2,3
6.24.  Vaboles pagasts  31  2,2
6.25.  Vecsalienas pagasts  28  2,0
6.26.  Višķu pagasts  36  2,5
7.  Dobeles rajons:
7.1.  Auces lauku teritorija  45  3,1
7.2.  Annenieku pagasts  40  2,8
7.3.  Augstkalnes pagasts  60  4,2
7.4.  Auru pagasts  57  4,0
7.5.  Bēnes pagasts  43  3,0
7.6.  Bērzes pagasts  55  3,9
7.7.  Bikstu pagasts  39  2,7
7.8.  Bukaišu pagasts  55  3,9
7.9.  Dobeles pagasts  53  3,7
7.10.  Īles pagasts  36  2,5
7.11.  Jaunbērzes pagasts  57  4,0
7.12.  Krimūnu pagasts  57  4,0
7.13.  Lielauces pagasts  36  2,5
7.14.  Naudītes pagasts  40  2,8
7.15.  Penkules pagasts  54  3,8
7.16.  Tērvetes pagasts  60  4,2
7.17.  Ukru pagasts  40  2,8
7.18.  Vītiņu pagasts  45  3,1
7.19.  Zebrenes pagasts  36  2,5
8.  Gulbenes rajons:
8.1.  Beļavas pagasts  27  1,9
8.2.  Daukstu pagasts  32  2,2
8.3.  Druvienas pagasts  28  2,0
8.4.  Galgauskas pagasts  29  2,0
8.5.  Jaungulbenes pagasts  28  2,0
8.6.  Lejasciema pagasts  28  2,0
8.7.  Litenes pagasts  27  1,9
8.8.  Lizuma pagasts  30  2,1
8.9.  Līgo pagasts  28  2,0
8.10.  Rankas pagasts  30  2,1
8.11.  Stāmerienas pagasts  31  2,2
8.12.  Stradu pagasts  32  2,2
8.13.  Tirzas pagasts  30  2,1
9.  Jelgavas rajons:
9.1.  Kalnciema lauku teritorija 33  2,3
9.2.  Cenu pagasts  38  2,7
9.3.  Elejas pagasts  63  4,4
9.4.  Glūdas pagasts  57  4,0
9.5.  Jaunsvirlaukas pagasts  59  4,1
9.6.  Lielplatones pagasts  64  4,5
9.7.  Līvbērzes pagasts  54  3,8
9.8.  Ozolnieku pagasts  38  2,7
9.9.  Platones pagasts  60  4,2
9.10.  Sesavas pagasts  63  4,4
9.11.  Sidrabenes pagasts  44  3,1
9.12.  Svētes pagasts  52  3,6
9.13.  Valgundes pagasts  33  2,3
9.14.  Vilces pagasts  55  3,8
9.15.  Vircavas pagasts  63  4,4
9.16.  Zaļenieku pagasts  61  4,3
10.  Jēkabpils rajons:
10.1.  Aknīstes lauku teritorija  31  2,2
10.2.  Viesītes lauku teritorija 33  2,3
10.3.  Asares pagasts  31  2,2
10.4.  Atašienes pagasts  27  1,9
10.5.  Ābeļu pagasts  29  2,0
10.6.  Dignājas pagasts  30  2,1
10.7.  Dunavas pagasts  30  2,1
10.8.  Elkšņu pagasts  27  1,9
10.9.  Gārsenes pagasts  32  2,2
10.10.  Kalna pagasts  26  1,8
10.11.  Krustpils pagasts  35  2,4
10.12.  Kūku pagasts  33  2,3
10.13.  Leimaņu pagasts 27  1,9
10.14.  Mežāres pagasts  29  2,0
10.15.  Rites pagasts  26  1,8
10.16.  Rubenes pagasts  30  2,1
10.17.  Salas pagasts  32  2,2
10.18.  Saukas pagasts  33  2,3
10.19.  Sēlpils pagasts  28  2,0
10.20.  Variešu pagasts  29  2,0
10.21.  Vīpes pagasts  29  2,0
10.22.  Zasas pagasts  31  2,2
11.  Krāslavas rajons:
11.1.  Andrupenes pagasts  22  1,5
11.2.  Andzeļu pagasts  22  1,5
11.3.  Asūnes pagasts  23  1,6
11.4.  Aulejas pagasts  24  1,7
11.5.  Bērziņu pagasts  27  1,9
11.6.  Dagdas pagasts  27  1,9
11.7.  Ezernieku pagasts  24  1,7
11.8.  Grāveru pagasts  22  1,5
11.9.  Indras pagasts  32  2,2
11.10.  Izvaltas pagasts  28  2,0
11.11.  Kalniešu pagasts  28  2,0
11.12.  Kaplavas pagasts  28  2,0
11.13.  Kastuļinas pagasts  27  1,9
11.14.  Kombuļu pagasts  27  1,9
11.15.  Konstantinovas pagasts  27  1,9
11.16.  Krāslavas pagasts  28  2,0
11.17.  Ķepovas pagasts  23  1,6
11.18.  Piedrujas pagasts  32  2,2
11.19.  Robežnieku pagasts  27  1,9
11.20.  Skaistas pagasts  27  1,9
11.21.  Svariņu pagasts  27  1,9
11.22.  Šķaunes pagasts  27  1,9
11.23.  Šķeltovas pagasts  25  1,8
11.24.  Ūdrīšu pagasts  27  1,9
12.  Kuldīgas rajons:
12.1.  Alsungas pagasts  27  1,9
12.2.  Ēdoles pagasts  27  1,9
12.3.  Gudenieku pagasts  27  1,9
12.4.  Īvandes pagasts  27  1,9
12.5.  Kabiles pagasts  31  2,2
12.6.  Kurmāles pagasts  27  1,9
12.7.  Laidu pagasts  26  1,8
12.8.  Nīkrāces pagasts  26  1,8
12.9.  Padures pagasts  33  2,3
12.10.  Pelču pagasts  28  2,0
12.11.  Raņķu pagasts  30  2,1
12.12.  Rendas pagasts  27  1,9
12.13.  Rudbāržu pagasts 29  2,0
12.14.  Rumbas pagasts  28  2,0
12.15.  Skrundas pagasts  30  2,1
12.16.  Snēpeles pagasts  29  2,0
12.17.  Turlavas pagasts  33  2,3
12.18.  Vārmes pagasts  27  1,9
13.  Liepājas rajons:
13.1.  Durbes lauku teritorija  39  2,7
13.2.  Aizputes pagasts  37  2,6
13.3.  Bārtas pagasts  32  2,2
13.4.  Bunkas pagasts  37  2,6
13.5.  Cīravas pagasts  31  2,2
13.6.  Dunalkas pagasts  38  2,7
13.7.  Dunikas pagasts  27  1,9
13.8.  Embūtes pagasts  29  2,0
13.9.  Gaviezes pagasts  32  2,2
13.10.  Gramzdas pagasts  32  2,2
13.11.  Grobiņas pagasts  35  2,4
13.12.  Kalētu pagasts  39  2,7
13.13.  Kalvenes pagasts  29  2,0
13.14.  Kazdangas pagasts 39  2,7
13.15.  Lažas pagasts  31  2,2
13.16.  Medzes pagasts  37  2,6
13.17. Nīcas pagasts  28  2,0
13.18.  Otaņķu pagasts  35  2,5
13.19.  Priekules pagasts  39  2,7
13.20.  Rucavas pagasts  26  1,8
13.21. Sakas pagasts 23 1,6
13.22. Tadaiķu pagasts 38 2,7
13.23. Vaiņodes pagasts 32 2,2
13.24. Vecpils pagasts 28 2,0
13.25. Vērgales pagasts 31 2,2
13.26. Virgas pagasts 37 2,6
14. Limbažu rajons:
14.1. Ainažu lauku teritorija 29 2,0
14.2. Alojas lauku teritorija 30 2,1
14.3. Salacgrīvas lauku teritorija 31 2,2
14.4. Staiceles lauku teritorija 28 2,0
14.5. Braslavas pagasts 35 2,4
14.6. Brīvzemnieku pagasts 29 2,0
14.7. Katvaru pagasts 30 2,1
14.8. Lēdurgas pagasts 37 2,6
14.9. Liepupes pagasts 33 2,3
14.10. Limbažu pagasts 34 2,4
14.11. Pāles pagasts 35 2,4
14.12. Salacas pagasts 28 2,0
14.13. Skultes pagasts 32 2,2
14.14. Umurgas pagasts 32 2,2
14.15. Vidrižu pagasts 32 2,2
14.16. Viļķenes pagasts 32 2,2
15. Ludzas rajons:
15.1. Blontu pagasts 26 1,8
15.2. Briģu pagasts 25 1,7
15.3. Ciblas pagasts 26 1,8
15.4. Cirmas pagasts 31 2,2
15.5. Goliševas pagasts 25 1,7
15.6. Isnaudas pagasts 30 2,1
15.7. Istras pagasts 22 1,5
15.8. Lauderu pagasts 22 1,5
15.9. Līdumnieku pagasts 26 1,8
15.10. Malnavas pagasts 33 2,3
15.11. Mežvidu pagasts 30 2,1
15.12. Mērdzenes pagasts 25 1,7
15.13. Miglinieku pagasts 28 2,0
15.14. Nautrēnu pagasts 28 2,0
15.15. Nirzas pagasts 24 1,7
15.16. Nukšas pagasts 27 1,9
15.17. Pasienes pagasts 24 1,7
15.18. Pildas pagasts 26 1,8
15.19. Pureņu pagasts 30 2,1
15.20. Pušmucovas pagasts 25 1,7
15.21. Rundēnu pagasts 22 1,5
15.22. Salnavas pagasts 30 2,1
15.23. Zaļesjes pagasts 25 1,7
15.24. Zvirgzdenes pagasts 32 2,2
16. Madonas rajons:
16.1. Cesvaines lauku teritorija 28 2,0
16.2. Aronas pagasts 27 1,9
16.3. Barkavas pagasts 31 2,2
16.4. Bērzaunes pagasts 24 1,7
16.5. Dzelzavas pagasts 32 2,2
16.6. Ērgļu pagasts 30 2,1
16.7. Indrānu pagasts 29 2,0
16.8. Jumurdas pagasts 30 2,1
16.9. Kalsnavas pagasts 27 1,9
16.10. Lazdonas pagasts 30 2,1
16.11. Liezēres pagasts 27 1,9
16.12. Ļaudonas pagasts 30 2,1
16.13. Mārcienas pagasts 27 1,9
16.14. Mētrienas pagasts 31 2,2
16.15. Murmastienas pagasts 30 2,1
16.16. Ošupes pagasts 29 2,0
16.17. Praulienas pagasts 33 2,3
16.18. Sarkaņu pagasts 27 1,9
16.19. Sausnējas pagasts 27 1,9
16.20. Varakļānu pagasts 29 2,0
16.21. Vestienas pagasts 24 1,7
17. Ogres rajons:
17.1. Ķeguma lauku teritorija 34 2,4
17.2. Lielvārdes lauku teritorija 38 2,7
17.3. Birzgales pagasts 35 2,4
17.4. Jumpravas pagasts 38 2,7
17.5. Krapes pagasts 35 2,4
17.6. Ķeipenes pagasts 35 2,4
17.7. Lauberes pagasts 35 2,4
17.8. Lēdmanes pagasts 36 2,5
17.9. Madlienas pagasts 35 2,4
17.10. Mazozolu pagasts 30 2,1
17.11. Meņģeles pagasts 32 2,2
17.12. Ogresgala pagasts 35 2,4
17.13. Rembates pagasts 36 2,5
17.14. Suntažu pagasts 37 2,6
17.15. Taurupes pagasts 35 2,4
17.16. Tīnūžu pagasts 36 2,5
18. Preiļu rajons:
18.1. Aglonas pagasts 26 1,8
18.2. Aizkalnes pagasts 31 2,2
18.3. Galēnu pagasts 31 2,2
18.4. Jersikas pagasts 30 2,1
18.5. Pelēču pagasts 29 2,0
18.6. Preiļu pagasts 32 2,2
18.7. Riebiņu pagasts 32 2,2
18.8. Rožkalnu pagasts 30 2,1
18.9. Rožupes pagasts 30 2,1
18.10. Rudzātu pagasts 32 2,2
18.11. Rušonu pagasts 29 2,0
18.12. Saunas pagasts 32 2,2
18.13. Silajāņu pagasts 29 2,0
18.14. Sīļukalna pagasts 29 2,0
18.15. Stabulnieku pagasts 35 2,4
18.16. Sutru pagasts 35 2,4
18.17. Turku pagasts 30 2,1
18.18. Upmalas pagasts 35 2,4
18.19. Vārkavas pagasts 35 2,4
19. Rēzeknes rajons:
19.1. Audriņu pagasts 30 2,1
19.2. Bērzgales pagasts 29 2,0
19.3. Čornaja pagasts 26 1,8
19.4. Dekšāres pagasts 29 2,0
19.5. Dricānu pagasts 30 2,1
19.6. Feimaņu pagasts 27 1,9
19.7. Gaigalavas pagasts 30 2,1
19.8. Griškānu pagasts 26 1,8
19.9. Ilzeskalna pagasts 32 2,2
19.10. Kantinieku pagasts 31 2,2
19.11. Kaunatas pagasts 27 1,9
19.12. Lendžu pagasts 29 2,0
19.13. Lūznavas pagasts 29 2,0
19.14. Maltas pagasts 30 2,1
19.15. Mākoņkalna pagasts 24 1,7
19.16. Nagļu pagasts 30 2,1
19.17. Ozolaines pagasts 32 2,2
19.18. Ozolmuižas pagasts 32 2,2
19.19. Pušas pagasts 23 1,6
19.20. Rikavas pagasts 36 2,5
19.21. Sakstagala pagasts 31 2,2
19.22. Silmalas pagasts 31 2,2
19.23. Sokolu pagasts 36 2,5
19.24. Stoļerovas pagasts 26 1,8
19.25. Stružānu pagasts 31 2,2
19.26. Vērēmu pagasts 31 2,2
19.27. Viļānu pagasts 36 2,5
20. Rīgas rajons:
20.1. Baldones lauku teritorija 33 2,3
20.2. Saulkrastu lauku teritorija 38 2,7
20.3. Allažu pagasts 34 2,4
20.4. Ādažu pagasts 34 2,4
20.5. Babītes pagasts 38 2,7
20.6. Carnikavas pagasts 34 2,4
20.7. Daugmales pagasts 34 2,4
20.8. Garkalnes pagasts 34 2,4
20.9. Inčukalna pagasts 35 2,4
20.10. Krimuldas pagasts 40 2,8
20.11. Ķekavas pagasts 39 2,7
20.12. Mālpils pagasts 39 2,7
20.13. Mārupes pagasts 39 2,7
20.14. Olaines pagasts 36 2,5
20.15. Ropažu pagasts 32 2,2
20.16. Salas pagasts 35 2,4
20.17. Salaspils pagasts 38 2,7
20.18. Sējas pagasts 34 2,4
20.19. Siguldas pagasts 40 2,8
20.20. Stopiņu pagasts 34 2,4
21. Saldus rajons:
21.1. Brocēnu lauku teritorija 32 2,2
21.2. Blīdenes pagasts 32 2,2
21.3. Ezeres pagasts 37 2,6
21.4. Gaiķu pagasts 32 2,2
21.5. Jaunauces pagasts 41 2,9
21.6. Jaunlutriņu pagasts 36 2,5
21.7. Kursīšu pagasts 35 2,4
21.8. Lutriņu pagasts 36 2,5
21.9. Nīgrandes pagasts 33 2,3
21.10. Novadnieku pagasts 35 2,4
21.11. Pampāļu pagasts 33 2,3
21.12. Remtes pagasts 32 2,2
21.13. Rubas pagasts 33 2,3
21.14. Saldus pagasts 43 3,0
21.15. Šķēdes pagasts 31 2,2
21.16. Vadakstes pagasts 40 2,8
21.17. Zaņas pagasts 37 2,6
21.18. Zirņu pagasts 34 2,4
21.19. Zvārdes pagasts 40 2,8
22. Talsu rajons:
22.1. Valdemārpils lauku teritorija 31 2,2
22.2. Abavas pagasts 33 2,3
22.3. Balgales pagasts 35 2,4
22.4. Dundagas pagasts 26 1,8
22.5. Gibuļu pagasts 34 2,4
22.6. Īves pagasts 30 2,1
22.7. Kolkas pagasts 24 1,7
22.8. Kūļciema pagasts 31 2,2
22.9. Laidzes pagasts 36 2,5
22.10. Laucienes pagasts 34 2,4
22.11. Lībagu pagasts 34 2,4
22.12. Lubes pagasts 29 2,0
22.13. Mērsraga pagasts 24 1,7
22.14. Rojas pagasts 26 1,8
22.15. Strazdes pagasts 33 2,3
22.16. Valdgales pagasts 33 2,3
22.17. Vandzenes pagasts 35 2,4
22.18. Virbu pagasts 33 2,3
23. Tukuma rajons:
23.1. Cēres pagasts 31 2,2
23.2. Degoles pagasts 38 2,7
23.3. Džūkstes pagasts 43 3,0
23.4. Engures pagasts 26 1,8
23.5. Irlavas pagasts 37 2,6
23.6. Jaunpils pagasts 40 2,8
23.7. Jaunsātu pagasts 37 2,6
23.8. Kandavas pagasts 34 2,4
23.9. Lapmežciema pagasts 26 1,8
23.10. Lestenes pagasts 39 2,7
23.11. Matkules pagasts 31 2,2
23.12. Pūres pagasts 35 2,4
23.13. Sēmes pagasts 31 2,2
23.14. Slampes pagasts 42 2,9
23.15. Smārdes pagasts 36 2,5
23.16. Tumes pagasts 40 2,8
23.17. Vānes pagasts 2 2,2
23.18. Viesātu pagasts 31 2,2
23.19. Zantes pagasts 31 2,2
23.20. Zemītes pagasts 32 2,2
23.21. Zentenes pagasts 31 2,2
24. Valkas rajons:
24.1. Sedas lauku teritorija 33 2,3
24.2. Bilskas pagasts 27 1,9
24.3. Blomes pagasts 30 2,1
24.4. Brantu pagasts 28 2,0
24.5. Ērģemes pagasts 26 1,8
24.6. Ēveles pagasts 31 2,2
24.7. Grundzāles pagasts 26 1,8
24.8. Jērcēnu pagasts 33 2,3
24.9. Kārķu pagasts 27 1,9
24.10. Launkalnes pagasts 31 2,2
24.11. Palsmanes pagasts 26 1,8
24.12. Plāņu pagasts 31 2,2
24.13. Smiltenes pagasts 36 2,5
24.14. Trikātas pagasts 36 2,5
24.15. Valkas pagasts 34 2,4
24.16. Variņu pagasts 30 2,1
24.17. Vijciema pagasts 33 2,3
24.18. Zvārtavas pagasts 27 1,9
25. Valmieras rajons:
25.1. Mazsalacas lauku teritorija 33 2,3
25.2. Bērzaines pagasts 33 2,3
25.3. Brenguļu pagasts 35 2,4
25.4. Burtnieku pagasts 35 2,4
25.5. Dikļu pagasts 36 2,5
25.6. Ipiķu pagasts 32 2,2
25.7. Jeru pagasts 30 2,1
25.8. Kauguru pagasts 35 2,4
25.9. Kocēnu pagasts 35 2,4
25.10. Ķoņu pagasts 36 2,5
25.11. Lodes pagasts 30 2,1
25.12. Matīšu pagasts 35 2,4
25.13. Naukšēnu pagasts 33 2,3
25.14. Ramatas pagasts 33 2,3
25.15. Rencēnu pagasts 36 2,5
25.16. Sēļu pagasts 35 2,4
25.17. Skaņkalnes pagasts 32 2,2
25.18. Vaidavas pagasts 37 2,6
25.19. Valmieras pagasts 36 2,5
25.20. Vecates pagasts 36 2,5
25.21. Vilpulkas pagasts 35 2,4
25.22. Zilākalna pagasts 31 2,2
26. Ventspils rajons:
26.1. Piltenes lauku teritorija 34 2,4
26.2. Ances pagasts 26 1,8
26.3. Jūrkalnes pagasts 26 1,8
26.4. Popes pagasts 25 1,8
26.5. Puzes pagasts 30 2,1
26.6. Tārgales pagasts 34 2,4
26.7. Ugāles pagasts 31 2,1
26.8. Usmas pagasts 25 1,8
26.9. Užavas pagasts 28 1,9
26.10. Vārves pagasts 34 2,4
26.11. Ziru pagasts 29 2,0
26.12. Zlēku pagasts 30 2,1
27. Bijušais Abrenes apriņķis:
27.1. Bijušais Kacēnu pagasts 29 2,0
27.2. Bijušais Upmales pagasts 29 2,0
27.3. Bijušais Linavas pagasts 31 2,2
27.4. Bijušais Purvmalas pagasts 30 2,1
27.5. Bijušais Augšpils pagasts 30 2,1
27.6. Bijušais Gauru pagasts 29 2,0
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 352Pieņemts: 19.05.2008.Stājas spēkā: 06.06.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 05.06.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
176327
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2010","iso_value":"2010\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.2008","iso_value":"2008\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2008.-29.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva