Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.321

Rīgā 2005.gada 10.maijā (prot.Nr.28 17.§)
Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību
Izdoti saskaņā ar Autortiesību likuma 34.panta septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atlīdzības lielumu par tukšajiem materiālajiem nesējiem un reproducēšanai izmantojamām iekārtām (turpmāk — atlīdzība), tās iekasēšanas, atmaksāšanas un izmaksas kārtību, kā arī kārtību, kādā atlīdzība tiek proporcionāli sadalīta starp autoriem, izpildītājiem un fonogrammu un filmu producentiem.

2. Atlīdzību iekasē, sadala un izmaksā viena kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas saņēmusi Kultūras ministrijas atļauju (turpmāk— organizācija).

(Grozīts ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 228)

II. Atlīdzības lielums

3. Atlīdzību par tukšajiem materiālajiem nesējiem nosaka un maksā šādā apmērā:

3.1. USB zibatmiņai kā procentuālu likmi no pirmās atsavināšanas cenas Latvijas teritorijā bez pievienotās vērtības nodokļa – 6 %;

3.2. ārējam cietajam datora diskam kā procentuālu likmi no pirmās atsavināšanas cenas Latvijas teritorijā bez pievienotās vērtības nodokļa – 4 %;

3.3. visu veidu datoru cietajiem diskiem, ieskaitot HDD un SSD diskus, – 2,85 euro apmērā par vienību.

(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 228 redakcijā)

4. Atlīdzību par reproducēšanai izmantojamām iekārtām maksā šādā apmērā:

4.1. par visu veidu personālajiem datoriem, ieskaitot portatīvos datorus un planšetdatorus, – 2,85 euro par vienību;

4.2. par viedtālruņiem – 1,5 euro par vienību.

(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 228 redakcijā)

III. Administrēšana

5. Organizācija reģistrē maksātāju reģistrā tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu izgatavotājus, tajā skaitā komersantus, kas komplektē datorus Latvijā (turpmāk — izgatavotājs), un komersantus, kas ieved Latvijā tukšos materiālos nesējus vai reproducēšanai izmantojamās iekārtas (turpmāk — ievedējs), norādot personas nosaukumu un juridisko adresi. Organi­zācija maksātāju reģistrā ietverto informāciju aktualizē katru mēnesi un uztur to publiski pieejamu.

5.1 Organizācija ir tiesīga izslēgt izgatavotāju vai ievedēju no maksātāju reģistra, par to paziņojot adresātam, ja tas:

5.1 1. noteiktā termiņā nesniedz šo noteikumu 6. punktā minēto informāciju;

5.1 2. nepilda šo noteikumu 26. punktā minētos pienākumus.

(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 228 redakcijā)

5.2 Izgatavotājs vai ievedējs, kas izslēgts no maksātāju reģistra, mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas par izslēgšanu no maksātāju reģistra var iesniegt Kultūras ministrijā ziņojumu par organizācijas darbību.

(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 228 redakcijā)

6. Katra mēneša beigās, bet ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša piecpadsmi­tajam datumam, izgatavotājs vai ievedējs iesniedz organizācijā iesniegumu, kurā norāda:

6.1. izgatavoto vai ievesto tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu veidu, skaitu, kombinētās nomenklatūras kodu un attiecībā uz šo noteikumu 3.punktā minētajiem tukšajiem materiālajiem nesējiem – pirmās atsavināšanas cenu Latvijas teritorijā;

6.2. valsti, no kuras tukšie materiālie nesēji un reproducēšanai izmanto­jamās iekārtas ievestas;

6.3. izgatavotāja vai šo noteikumu 10.punktā minētajā profesionālo lietotāju reģistrā reģistrētas personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, darījuma datumu, atsavināto tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu veidu, skaitu un kombinētās nomenklatūras kodu;

6.4. izvesto tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu veidu, skaitu un kombinētās nomenklatūras kodu;

6.5. valsti, uz kuru izvesti tukšie materiālie nesēji un reproducēšanai izmantojamās iekārtas.

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.723)

7. (Svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.723)

8. Ja izgatavotājs vai ievedējs ir atsavinājis (nodevis) šo noteikumu 10.punktā minētajā profesionālo lietotāju reģistrā iekļautajiem komersantiem tukšos materiālos nesējus vai reproducēšanai izmantojamās iekārtas, par tukšajiem materiālajiem nesējiem un reproducēšanai izmantojamām iekārtām izgatavotājam vai ievedējam atlīdzība nav jāmaksā.

8.1 Ja izgatavotājs, tajā skaitā komersants, kas komplektē datorus Latvijā, datoru komplektēšanai izmanto cietos diskus, par kuriem atlīdzība ir samaksāta saskaņā ar šo noteikumu 3.3. apakšpunktu, atlīdzība par reproducēšanai izmantojamām iekārtām saskaņā ar šo noteikumu 4. punktu nav jāmaksā.

(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 228 redakcijā)

9. Ja izgatavotājs vai ievedējs izved no Latvijas neizmantotus tukšos materiālos nesējus vai reproducēšanai izmantojamās iekārtas, izgatavotājs vai ievedējs:

9.1. par tiem nemaksā atlīdzību;

9.2. saņem atlīdzību atpakaļ, ja tā ir samaksāta.

10. Organizācija izveido profesionālo lietotāju reģistru, norādot personas nosaukumu un juridisko adresi. Organizācija profesionālo lietotāju reģistrā ietverto informāciju aktualizē katru mēnesi un uztur to publiski pieejamu. Profesionālo lietotāju reģistrā reģistrē:

10.1. raidorganizācijas, kas tukšos materiālos nesējus vai reproducēšanai izmantojamās iekārtas ieved vai iegādājas no ievedēja vai izgatavotāja un izmanto profesionālā darbībā;

10.2. komersantus, kas tukšos materiālos nesējus vai reproducēšanai izmantojamās iekārtas ieved vai iegādājas no ievedēja vai izgatavotāja un izmanto darbu un blakustiesību objektu reproducēšanai komerciālos nolūkos;

10.3. komersantus un valsts vai pašvaldību iestādes (aģentūras), kas tukšos materiālos nesējus un reproducēšanai izmantojamās iekārtas lieto savā darbībā, neizmantojot tos reproducēšanai personiskām vajadzībām un neatsavinot tos.

11. Lai reģistrētos profesionālo lietotāju reģistrā, šo noteikumu 10.punktā minētās personas reģistrācijas pieteikumā norāda darbības veidu, nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un kontaktpersonu.

(Grozīts ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 228)

12. Organizācija ir tiesīga izslēgt personu no profesionālo lietotāju reģistra, par to paziņojot adresātam, ja:

12.1. tā noteiktā termiņā nesniedz šo noteikumu 15.punktā minēto informāciju;

12.2. tā nepilda šo noteikumu 26.punktā noteiktos pienākumus;

12.3. tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu izlietojums neatbilst Autortiesību likuma 34.panta un šo noteikumu prasībām.

(Grozīts ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 228)

13. Persona, kas izslēgta no profesionālo lietotāju reģistra, mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas par izslēgšanu no profesionālo lietotāju reģistra var iesniegt Kultūras ministrijā ziņojumu par organizācijas darbību.

(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 228 redakcijā)

14. (Svītrots ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 228)

15. Profesionālo lietotāju reģistrā reģistrētās personas katra ceturkšņa beigās, bet ne vēlāk kā līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmitajam datumam iesniedz organizācijā informāciju par tukšo materiālo nesēju vai reproducēšanai izmantojamo iekārtu izlietojumu, norādot par katru ceturkšņa mēnesi atsevišķi:

15.1. izgatavotāju vai ievedēju, no kura iegādāti tukšie materiālie nesēji vai reproducēšanai izmantojamās iekārtas;

15.2. iegādāto tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu veidu un skaitu;

15.3. tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu izlietojumu (katrai vienībai).

(Grozīts ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 228)

16. Ja profesionālo lietotāju reģistrā iekļautā persona nesniedz organizā­cijai informāciju par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu izlietojumu vai to izlietojums neatbilst Autortiesību likuma 34.panta un šo noteikumu prasībām, atlīdzību maksā minētā persona.

17. Pēc šo noteikumu 6.punktā minētā iesnieguma saņemšanas organizā­cija aprēķina atlīdzības lielumu un izsniedz izgatavotājam vai ievedējam rēķinu. Šo noteikumu 16.punktā minētajā gadījumā organizācija aprēķina atlīdzības lielumu atbilstoši tukšo materiālo nesēju vai reproducēšanai izmantojamo iekārtu izlietojumam. Izgatavotāja, ievedēja un šo noteikumu 16.punktā minēto personu pienākums ir saņemt organizācijā rēķinu un 15dienu laikā rēķinu samaksāt.

18. Ja ievedējs vai izgatavotājs neiesniedz iesniegumu šo noteikumu 6.punktā noteiktajā termiņā vai atlīdzība netiek samaksāta šo noteikumu 17.punktā noteiktajā termiņā, atlīdzības lielumu aprēķina divkāršā apmērā.

19. Šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētajā gadījumā organizācija atmak­sā atlīdzību 15dienu laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minētā iesnieguma saņemšanas.

20. Atlīdzību starp tiesību subjektu grupām procentuāli sadala šādi:

20.1. autoriem – 38,66 %;

20.2. izpildītājiem – 30,67 %;

20.3. fonogrammu producentiem – 24 %;

20.4. filmu producentiem – 6,67 %.

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.723 redakcijā)

21. (Svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.723)

22. (Svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.723)

23. (Svītrots ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 228)

24. Kolektīvā pārvaldījuma organizācijām ir pienākums katru gadu līdz 15.decembrim savstarpēji saskaņot atlīdzību administrējošās organizācijas izdevumu tāmi nākamajam gadam.

(Grozīts ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 228)  

25. Pēc pārvaldījuma izdevumu segšanas organizācija līdz kārtējā gada 1.martam izmaksā atlīdzību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, kas pārstāv autorus, izpildītājus, fonogrammu producentus un filmu producentus.

(Grozīts ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 228)

25.1 Organizācija var izmantot līdz 25 % no atlīdzības sociālo, kultūras vai izglītības pakalpojumu finansēšanai saskaņā ar Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 24. panta trešo daļu.

(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 228 redakcijā)

26. Pēc organizācijas pieprasījuma izgatavotājam, ievedējam vai profesionālo lietotāju reģistrā iekļautajai personai ir pienākums:

26.1. nodrošināt organizācijai iespēju iepazīties ar dokumentiem, kas ļauj pārbaudīt šo noteikumu 6. un 15. punktā minēto informāciju;

26.2. nodrošināt organizācijai iespēju iepazīties ar dokumentiem par tukšajiem materiālajiem nesējiem vai reproducēšanai izmantojamām iekārtām, kuras atsavinātas pārdevējam;

26.3. uzrādīt to rīcībā esošos tukšos materiālos nesējus un reproducēšanai izmantojamās iekārtas.

(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 228 redakcijā)

27. Pēc organizācijas pieprasījuma tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu pārdevējam ir pienākums nekavējoties:

27.1. sniegt organizācijai informāciju par izgatavotāju vai ievedēju, no kura iegādāti tukšie materiālie nesēji vai reproducēšanai izmantojamās iekārtas, un, ja nepieciešams, nodrošināt organizācijai iespēju iepazīties ar attiecīgo informāciju pamatojošiem dokumentiem;

27.2. sniegt organizācijai informāciju par iegādāto tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu veidu un skaitu, un, ja nepieciešams, nodrošināt organizācijai iespēju iepazīties ar attiecīgo informāciju pamatojošiem dokumentiem;

27.3. uzrādīt to rīcībā esošos tukšos materiālos nesējus un reproducēšanai izmantojamās iekārtas.

(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 228 redakcijā)

28. Pēc organizācijas pieprasījuma valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums sniegt organizācijai informāciju, kas nepieciešama atlīdzības iekasēšanai, izmaksai vai atmaksāšanai.

(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 228 redakcijā)

29. Šo noteikumu 26., 27. un 28.punktā minēto informāciju organizācija ir tiesīga izmantot tikai atlīdzības iekasēšanai, izmaksai vai atmaksāšanai.

IV. Uzraudzība

30. Organizācija katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Kultūras ministrijā pārskatu par iepriekšējo gadu, norādot:

30.1. informāciju par šo noteikumu 5. un 10.punktā minētajiem reģis­triem;

30.2. iekasēto atlīdzību;

30.3. atmaksāto atlīdzību;

30.4. atlīdzības sadali starp kolektīvā pārvaldījuma organizācijām;

30.5. pārvaldījuma izdevumus;

30.6. izmaksāto atlīdzību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām.

(Grozīts ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 228)

31. Kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, kas pārstāv autorus, izpildītājus, fonogrammu producentus un filmu producentus, katru gadu līdz 1.maijam iesniedz Kultūras ministrijā pārskatu, norādot:

31.1. iepriekšējā gadā saņemto atlīdzību;

31.2. atlīdzības sadales pamatojumu;

31.3. pārvaldījuma izdevumus;

31.4. atlīdzības izmaksāšanas plānu;

31.5. sociālajiem, kultūras vai izglītības pakalpojumiem izmantotā finansējuma daļu un sadales plānu.

(Grozīts ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 228)

32. Kultūras ministrijai ir tiesības iepazīties ar organizācijas un kolektīvā pārvaldījuma organizāciju (kas pārstāv autorus, izpildītājus, fonogrammu producentus un filmu producentus) grāmatvedības dokumentiem, kas attiecas uz atlīdzības iekasēšanu, sadali un izmaksu, kā arī ar to saistītajiem pārvaldījuma izdevumiem.

(Grozīts ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 228)

V. Noslēguma jautājumi

33. Personas, kurām bija pienākums maksāt atlīdzību līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet to nav samaksājušas, parādu maksā atbilstoši tiem nosacījumiem, kas bija spēkā parāda rašanās brīdī.

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumus Nr.443 “Noteikumi par nesēja atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, sadales un izmaksas kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 22.maija Direktīvas 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Kultūras ministra vietā — izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 321Pieņemts: 10.05.2005.Stājas spēkā: 14.05.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 76, 13.05.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
108026
{"selected":{"value":"14.04.2021","content":"<font class='s-1'>14.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.04.2021","iso_value":"2021\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-13.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2012","iso_value":"2012\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.05.2012","iso_value":"2012\/05\/02","content":"<font class='s-1'>02.05.2012.-31.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.05.2005","iso_value":"2005\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2005.-01.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.04.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"