Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Kriminālprocesa kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.4 panta sestās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu vai citas atkarības."

2. Papildināt 214.3 panta 3.punktu pēc vārda "materiāliem" ar vārdiem "pēc vienošanās noslēgšanas".

3. Izteikt 305.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Nosacīti notiesājot personu, kura noziedzīgu nodarījumu izdarījusi alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ, tiesa ar notiesātā piekrišanu var uzlikt viņam par pienākumu ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības, uzdodot attiecīgajai policijas iestādei un ārstniecības iestādei kontrolēt šā pienākuma izpildi."

4. Papildināt 416.1 panta otrās daļas 2.punktu pēc vārda "noteikumus" ar vārdiem "vai pieļaujot Krimināllikuma normu pārkāpumu".

5. Papildināt 472.panta pirmo daļu pēc vārdiem "starptautiskie līgumi" ar vārdiem "kā arī Eiropas Savienības tiesību normas".

6. Aizstāt 480.panta pirmās daļas 1.punktā vārdu "apsūdzētais" ar vārdiem "aizdomās turētais, apsūdzētais".

7. Papildināt kodeksu ar 488.1 - 488.4 pantu šādā redakcijā:

"488.1 pants. Personas izdošana Latvijai no Eiropas Savienības dalībvalsts

Personas izdošana Latvijai no Eiropas Savienības dalībvalsts notiek, pamatojoties uz Latvijas tiesas pieņemtu lēmumu par Eiropas apcietinājuma ordera izdošanu (turpmāk - Eiropas apcietinājuma lēmums).

Eiropas apcietinājuma lēmums ir Eiropas Savienības dalībvalsts tiesu varas institūcijas nolēmums, kas pieņemts, lai cita dalībvalsts izdotu personu kriminālvajāšanas veikšanai vai ar brīvības atņemšanu saistīta soda izpildīšanai.

488.2 pants. Eiropas apcietinājuma lēmuma pieņemšanas kārtība

Ja ir konstatēti šā kodeksa 480.pantā minētie nosacījumi, procesa virzītājs vēršas rajona (pilsētas) tiesā ar rakstveida ierosinājumu pieņemt Eiropas apcietinājuma lēmumu.

Ierosinājumā norāda šā kodeksa 476.pantā minēto informāciju un tam pievieno 482.pantā minētos dokumentus.

Tiesa ierosinājumu izskata desmit dienu laikā un par pieņemto lēmumu informē procesa virzītāju.

Ja ir pamats Eiropas apcietinājuma lēmuma pieņemšanai, tiesnesis sastāda un paraksta Eiropas apcietinājuma lēmumu (šā kodeksa 3.pielikums) un kopā ar pievienotajiem dokumentiem nosūta Ģenerālprokuratūrai.

Krimināllietas iztiesāšanas stadijā Eiropas apcietinājuma lēmumu pieņem tiesa, kuras lietvedībā krimināllieta atrodas.

488.3 pants. Eiropas apcietinājuma lēmuma izpilde

Ja ir zināma pieprasītās personas atrašanās vieta, Ģenerālprokuratūra attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts noteiktajā valodā pārtulkotu Eiropas apcietinājuma lēmumu nosūta šās dalībvalsts kompetentai iestādei.

Ja Eiropas apcietinājuma lēmums pieņemts, lai nodrošinātu personas kriminālvajāšanu, pirms Eiropas Savienības dalībvalsts pieņēmusi lēmumu par personas izdošanu vai neizdošanu, Ģenerālprokuratūra pēc procesa virzītāja ierosinājuma var dalībvalsts kompetento tiesu varas institūciju lūgt:

1) personu nopratināt, nopratināšanā piedaloties procesa virzītājam;

2) personu nodot uz laiku, vienojoties par atpakaļnodošanas laiku.

Ja pieprasītās personas atrašanās vieta nav zināma, Eiropas apcietinājuma lēmumu nosūta Iekšlietu ministrijai ievietošanai starptautiskās meklēšanas sistēmā.

Iekšlietu ministrijas kompetentā iestāde pārņem personu desmit dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par personas izdošanu, vai vienojas ar personu izdodošās dalībvalsts kompetento tiesu varas institūciju par citu personas pārņemšanas laiku. Par personas nogādāšanu Latvijā 24 stundu laikā informē Ģenerālprokuratūru. Personas pārņemšana notiek šā kodeksa 485.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

488.4 pants. Ar personas pārņemšanu no Eiropas Savienības dalībvalsts saistītie nosacījumi

Pārņemot personu no Eiropas Savienības dalībvalsts, jāievēro šā kodeksa 487. un 488.pantā minētie nosacījumi.

Papildus šā panta pirmajā daļā minētajam, izdoto personu var saukt pie kriminālatbildības un tiesāt arī par citiem noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem tā netika izdota, kā arī to var izdot tālāk citai dalībvalstij, ja persona pēc tās pārņemšanas Latvijā tam ir piekritusi. Šādu personas piekrišanu, par ko tiek sastādīts protokols, pieņem prokurors vai tiesnesis, piedaloties advokātam."

8. Papildināt 492.panta piekto daļu pēc vārdiem "persona atbrīvojama" ar vārdiem un skaitļiem "vai piemērojams kāds no šā kodeksa 69.pantā paredzētajiem drošības līdzekļiem, izņemot 69.panta pirmās daļas 6.punktā paredzēto drošības līdzekli".

9. Papildināt kodeksu ar 506.1 - 506.9 pantu šādā redakcijā:

"506.1 pants. Personas izdošana Eiropas Savienības dalībvalstij

Personu, kura atrodas Latvijas teritorijā, var izdot kriminālvajāšanai, tiesāšanai vai sprieduma izpildei Eiropas Savienības dalībvalstij, ja attiecībā uz šo personu ārvalstī ir pieņemts Eiropas apcietinājuma lēmums un ir šā kodeksa 489.pantā minētais izdošanas pamats.

Ja personu izdod par šā kodeksa 2.pielikumā minētu nodarījumu un ja par tā izdarīšanu Eiropas apcietinājuma lēmumu pieņēmušajā valstī ir paredzēts brīvības atņemšanas sods, kura maksimālā robeža nav mazāka par trim gadiem, pārbaudi par to, vai šis nodarījums ir noziedzīgs arī pēc Latvijas likuma, neveic.

Ja ārvalstī Eiropas apcietinājuma lēmums pieņemts par Latvijas pilsoni, tad personas izdošana notiek ar nosacījumu, ka persona pēc tās notiesāšanas tiek nodota atpakaļ Latvijai tai piespriestā brīvības atņemšanas soda izciešanai. Piespriestā soda izpilde notiek šā kodeksa 566. - 585.pantā noteiktajā kārtībā.

Personas izdošanu var atteikt, ja ir šā kodeksa 490.panta pirmās daļas 1. - 3.punktā vai otrās daļas 4.punktā minētie iemesli, kā arī tad, ja nodarījums izdarīts ārpus Eiropas apcietinājuma lēmumu pieņēmušās valsts teritorijas un tas saskaņā ar Latvijas likumu nav noziedzīgs.

Personas izdošana nav pieļaujama, ja:

1) saskaņā ar Latvijas likumu par šo nodarījumu personu nevar saukt pie kriminālatbildības, tiesāt vai sodīt sakarā ar amnestiju;

2) persona par to pašu noziedzīgo nodarījumu ir notiesāta un ir izcietusi vai izcieš sodu kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai to vairs nevar izpildīt;

3) persona saskaņā ar Latvijas likumiem nav sasniegusi vecumu, ar kuru iestājas kriminālatbildība;

4) izdodams Latvijas pilsonis Eiropas Savienības dalībvalsts piespriestā soda izpildei.

506.2 pants. Ar personas izdošanu Eiropas Savienības dalībvalstij saistītie nosacījumi

Izdodamajai personai ir šā kodeksa 491.pantā minētās tiesības, tiesības piekrist vai nepiekrist izdošanai, kā arī tiesības tikt sauktai pie kriminālatbildības un tiesātai tikai par tiem noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem tā tiek izdota.

Izdodamā persona savu piekrišanu izdošanai un atteikšanos no tiesībām tikt sauktai pie kriminālatbildības un tiesātai tikai par tiem noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem tā tiek izdota, apliecina prokuroram advokāta klātbūtnē, un par to tiek sastādīts protokols.

Ja izdodamā persona ir Latvijas pilsonis, tai ir tiesības atteikties no tiesībām, kas garantē, ka Latvijas pilsoni pēc tā notiesāšanas Eiropas Savienības dalībvalstī nodod atpakaļ Latvijai piespriestā soda izciešanai.

Attiecībā uz personu, kurai ir kriminālprocesuālā imunitāte, Eiropas apcietinājuma lēmuma izpildes termiņa tecējums sākas no brīža, kad šā persona likumā noteiktajā kārtībā ir zaudējusi šo imunitāti.

Latvija pieņem izpildīšanai Eiropas apcietinājuma lēmumus latviešu vai angļu valodā.

506.3 pants. Pārbaude attiecībā uz personas izdošanu Eiropas Savienības dalībvalstij

Ģenerālprokuratūra, saņēmusi Eiropas apcietinājuma lēmumu, organizē tā pārbaudi.

Pārbaudi prokurors veic šā kodeksa 497.pantā noteiktajā kārtībā, noskaidrojot, vai pastāv personas izdošanas pamats un vai nepastāv personas izdošanas atteikuma iemesli, kas noteikti šā kodeksa 506.1 pantā.

Ja Ģenerālprokuratūra vienlaicīgi saņēmusi izdošanas lūgumu no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, un Eiropas apcietinājuma lēmumu no Eiropas Savienības dalībvalsts par vienu un to pašu personu, to pārbaudi apvieno vienā procesā, ja vien nav pieņemts lēmums par personas izdošanu vai tās izpildes atteikumu. Izskatot vienlaicīgi saņemtos lūgumus par personas izdošanu un izlemjot jautājumu par to, kurai valstij dodama priekšrocība, vērā ņemams nodarījuma smagums, tā izdarīšanas vieta, laiks un lūgumu saņemšanas secība.

506.4 pants. Eiropas Savienības dalībvalstij izdodamās personas aizturēšana un apcietināšana

Personas aizturēšana izdošanas nolūkā notiek šā kodeksa 492.pantā noteiktajā kārtībā, ja par personu ir pieņemts Eiropas apcietinājuma lēmums vai starptautiskās meklēšanas sistēmā ievietots paziņojums par šāda lēmuma esamību.

Ja nav zināmi apstākļi, kas izslēdz personas izdošanas pieļaujamību, pārbaudes izdarītājs ierosinājumu par Eiropas apcietinājuma lēmumu un izdošanas apcietinājuma piemērošanu iesniedz rajona (pilsētas) tiesai, kuras darbības teritorijā persona aizturēta vai atrodas Ģenerālprokuratūra.

Izdošanas apcietinājumu piemēro šā kodeksa 494.pantā noteiktajā kārtībā uz 80 dienām no personas aizturēšanas dienas. Tiesa izņēmuma gadījumos šo termiņu var pagarināt vēl vienu reizi uz 30 dienām. Ģenerālprokuratūra informē Eiropas apcietinājuma lēmumu pieņēmušās valsts kompetento iestādi par lēmuma izpildes aizkavējuma iemeslu.

506.5 pants. Pagaidu darbības līdz lēmuma pieņemšanai

Ja Eiropas Savienības dalībvalsts Eiropas apcietinājuma lēmumu pieņēmusi, lai nodrošinātu personas kriminālvajāšanu, pirms pieņemts lēmums par personas izdošanu vai neizdošanu, pēc dalībvalsts tiesu varas institūcijas lūguma Ģenerālprokuratūra personu nopratina, piedaloties personai, kuru izvēlas dalībvalsts tiesu varas institūcija, vai arī piekrīt personas pagaidu pārvietošanai, nosakot atpakaļnodošanas laiku.

506.6 pants. Ārvalsts izdotas personas izdošana Eiropas Savienības dalībvalstij

Izdoto personu var tālāk nodot citai Eiropas Savienības dalībvalstij gadījumos, kad valsts, izdodot personu, bija piekritusi tās tālākai izdošanai.

Ja Eiropas apcietinājuma lēmums saņemts par personu, ko Latvijai izdevusi cita valsts, nedodot piekrišanu personas tālākai izdošanai, Ģenerālprokuratūra vēršas pie personu izdevušās valsts, lai saņemtu piekrišanu personas tālākai izdošanai Eiropas Savienības dalībvalstij.

506.7 pants. Lēmums par personas izdošanu Eiropas Savienības dalībvalstij

Ģenerālprokuratūra 10 dienu laikā no Eiropas apcietinājuma lēmuma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par personas izdošanu vai neizdošanu ārvalstij. Lēmums par personas izdošanu nav pārsūdzams, ja persona ir piekritusi izdošanai.

Ja izdodamā persona nepiekrīt izdošanai, Ģenerālprokuratūras lēmumu par izdošanu var pārsūdzēt Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā 10 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Sūdzību par Ģenerālprokuratūras lēmumu Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta izskata šā kodeksa 499. un 500.pantā noteiktajā kārtībā un pieņemto lēmumu nosūta Ģenerālprokuratūrai 20 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

506.8 pants. Lēmuma par personas izdošanu Eiropas Savienības dalībvalstij izpilde

Spēkā stājušos lēmumu par personas izdošanu Ģenerālprokuratūra nekavējoties nosūta Iekšlietu ministrijai izpildei.

Lēmums par personas izdošanu tiek izpildīts, ievērojot šā kodeksa 503.panta pirmajā un otrajā daļā paredzētos nosacījumus.

Pēc lēmuma pieņemšanas par personas izdošanu Ģenerālprokuratūra var atlikt pieprasītās personas izdošanu Eiropas Savienības dalībvalstij Latvijā iesākta kriminālprocesa pabeigšanai vai piespriestā soda izciešanai, kā arī nopietnu humānu iemeslu dēļ, ja ir pamatots iemesls domāt, ka tas acīmredzami apdraudētu pieprasītās personas dzīvību vai veselību. Par lēmumu izdošanu atlikt Ģenerālprokuratūra informē Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento tiesu varas institūciju un vienojas par citu personas nodošanas laiku.

Ja persona nav pārņemta 10 dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par personas izdošanu, vai no dienas, par kuru panākta vienošanās ar Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento tiesu varas institūciju, persona jāatbrīvo no apcietinājuma.

Ja pieņemts lēmums par pieprasītās personas neizdošanu, Ģenerālprokuratūra par to informē dalībvalsts kompetento tiesu varas institūciju.

506.9 pants. Priekšmetu nodošana Eiropas Savienības dalībvalstij

Pēc Eiropas Savienības dalībvalsts pieprasījuma vai pašas iniciatīvas Ģenerālprokuratūra izņem un nodod dalībvalstij priekšmetus:

1) kas nepieciešami kā lietiskie pierādījumi;

2) ko pieprasītā persona ieguvusi nodarījuma rezultātā.

Priekšmetus, kas nepieciešami kā lietiskie pierādījumi, nodod pat tad, ja Eiropas apcietinājuma lēmumu nevar izpildīt pieprasītās personas nāves vai bēgšanas dēļ.

Ja priekšmeti nepieciešami Latvijā iesākta kriminālprocesa pabeigšanai, tiem var noteikt vēlāku nodošanas laiku. Nododot priekšmetus, Ģenerālprokuratūra var pieprasīt, lai tos nodod atpakaļ."

10. Papildināt kodeksu ar 2. un 3.pielikumu šādā redakcijā:

2.pielikums

Nodarījumu veidi, par kuriem personu izdod Eiropas Savienības dalībvalstij, neveicot pārbaudi, vai tie ir noziedzīgi saskaņā ar Latvijas likumiem

Šādi nodarījumi ir:

1) dalība noziedzīgā organizācijā;

2) terorisms;

3) cilvēku tirdzniecība;

4) bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija;

5) narkotisko un psihotropo vielu nelikumīga tirdzniecība;

6) ieroču, munīcijas un sprāgstošu vielu nelikumīga tirdzniecība;

7) korupcija;

8) krāpšana, kas apdraud Eiropas Kopienas finanšu intereses 1995.gada 26.jūlija Konvencijas par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzību nozīmē;

9) noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

10) naudas viltošana;

11) datornoziegumi;

12) noziegumi pret vidi, ieskaitot apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un šķirņu nelikumīgu tirdzniecību;

13) palīdzība attiecībā uz nelikumīgu ieceļošanu un uzturēšanos valstī;

14) slepkavība, smagi miesas bojājumi;

15) nelikumīga tirdzniecība ar cilvēku orgāniem un audiem;

16) personas nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana un ķīlnieku sagrābšana;

17) rasisms un ksenofobija;

18) organizēta vai bruņota laupīšana;

19) nelikumīga tirdzniecība ar kultūras precēm, tai skaitā mākslas darbiem un senlietām;

20) krāpšana;

21) rekets un izspiešana;

22) izstrādājumu viltošana un pirātiska ražošana;

23) administratīvu dokumentu viltošana un tirdzniecība;

24) maksāšanas līdzekļu viltošana;

25) nelikumīga tirdzniecība ar hormoniem un citiem augšanas veicinātājiem;

26) nelikumīga tirdzniecība ar kodolmateriāliem vai radioaktīviem materiāliem;

27) tirdzniecība ar zagtiem transportlīdzekļiem;

28) izvarošana;

29) dedzināšana;

30) noziegumi, kuri ir Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikcijā;

31) kuģa vai gaisakuģa sagrābšana;

32) sabotāža.

3.pielikums

Eiropas apcietinājuma lēmuma veidlapa

Šo lēmumu izsniegusi Latvijas Republikas tiesa.

Es pieprasu turpmāk minētās personas apcietināšanu un nodošanu nolūkā veikt kriminālvajāšanu vai izpildīt ar brīvības atņemšanu saistītu sodu.

1. Informācija par pieprasītās personas identitāti:

Uzvārds:

Vārds (vārdi):

Pirmslaulības uzvārds (ja ir):

Dzimums:

Pilsonība:

Dzimšanas datums:

Dzimšanas vieta:

Dzīvesvieta vai zināmā adrese:

Valoda (valodas), kuras pieprasītā persona saprot (ja zināmas):

Pieprasītās personas īpašas pazīmes, apraksts:

Pieprasītās personas fotogrāfija un pirkstu nospiedumi, ja tie ir pieejami un tos var nosūtīt, vai tās personas kontaktinformācija, ar kuru jāsazinās, lai šādu informāciju saņemtu vai lai saņemtu DNS profilu (ja šādus pierādījumus var piegādāt, bet tie nav iekļauti):

2. Nolēmums, uz kura pamata izsniegts apcietinājuma lēmums:

Apcietinājuma lēmums vai tiesas nolēmums ar tādu pašu spēku:

Izpildāms spriedums:

3. Norādes par soda ilgumu:

Ar brīvības atņemšanu saistīta soda maksimālais ilgums, ko var piespriest par nodarījumu (nodarījumiem):

Piespriestā ar brīvības atņemšanu saistītā soda ilgums:

Atlikušais izciešamais soda laiks:

4. Nolēmums pieņemts aizmuguriski un:

attiecīgā persona personiski saņēmusi pavēsti vai citādi informēta par dienu un vietu, kad un kur notika tiesas sēde, kurā nolēmumu pieņēma aizmuguriski:

attiecīgā persona nav personiski saņēmusi pavēsti vai citādi informēta par dienu un vietu, kad un kur notika tiesas sēde, kurā nolēmumu pieņēma aizmuguriski, bet tai ir šādas tiesiskas garantijas pēc tās nodošanas (šādas garantijas var sniegt iepriekš):

Norādīt tiesiskās garantijas:

5. Nodarījumi:

Šis lēmums kopā attiecas uz: . . . . . . . . . . nodarījumu (nodarījumiem).

To apstākļu apraksts, kādos nodarījums (nodarījumi) veikts (veikti), ieskaitot laiku, vietu un pieprasītās personas līdzdalības pakāpi nodarījumā (nodarījumos):

Nodarījuma (nodarījumu) veids un juridiskā kvalifikācija un piemērojamā tiesību norma:

Attiecīgā gadījumā atzīmē vienu vai vairākus no šiem nodarījumiem, kas izsniegšanas dalībvalstī sodāmi ar brīvības atņemšanas sodu, kura maksimālais ilgums ir vismaz 3 gadi, kā noteikts izsniegšanas dalībvalsts tiesībās:

- dalība noziedzīgā organizācijā;

- terorisms;

- cilvēku tirdzniecība;

- bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija;

- narkotisko un psihotropo vielu nelikumīga tirdzniecība;

- ieroču, munīcijas un sprāgstošu vielu nelikumīga tirdzniecība;

- korupcija;

- krāpšana, kas apdraud Eiropas Kopienas finanšu intereses 1995.gada 26.jūlija Konvencijas par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzību nozīmē;

- noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

- naudas viltošana;

- datornoziegumi;

- noziegumi pret vidi, ieskaitot apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un šķirņu nelikumīgu tirdzniecību;

- palīdzība attiecībā uz nelikumīgu iebraukšanu un uzturēšanos valstī;

- slepkavība, smagi miesas bojājumi;

- nelikumīga tirdzniecība ar cilvēku orgāniem un audiem;

- personas nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana un ķīlnieku sagrābšana;

- rasisms un ksenofobija;

- organizēta vai bruņota laupīšana;

- nelikumīga tirdzniecība ar kultūras precēm, tai skaitā mākslas darbiem un senlietām;

- krāpšana;

- rekets un izspiešana;

- izstrādājumu viltošana un pirātiska ražošana;

- administratīvu dokumentu viltošana un tirdzniecība;

- maksāšanas līdzekļu viltošana;

- nelikumīga tirdzniecība ar hormoniem un citiem augšanas veicinātājiem;

- nelikumīga tirdzniecība ar kodolmateriāliem vai radioaktīviem materiāliem;

- tirdzniecība ar zagtiem transportlīdzekļiem;

- izvarošana;

- dedzināšana;

- noziegumi, kuri ir Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikcijā;

- kuģa vai gaisakuģa sagrābšana;

- sabotāža.

Nodarījuma (nodarījumu) pilns apraksts, uz kuru (kuriem) neattiecas iepriekšējā iedaļa:

6. Citi lietā būtiski apstākļi (fakultatīva informācija):

(Tās var būt piezīmes par eksteritorialitāti, noilguma pārtraukumiem un citām nodarījuma sekām.)

7. Šis lēmums attiecas uz tādu priekšmetu izņemšanu un nodošanu, kas var būt vajadzīgi kā pierādījums:

Šis lēmums attiecas arī uz tādu priekšmetu izņemšanu un nodošanu, ko pieprasītā persona ieguvusi nodarījuma rezultātā:

Priekšmetu apraksts (un atrašanās vieta) (ja zināma):

8. Nodarījums (nodarījumi), uz kura (kuru) pamata šis lēmums pieņemts, ir sodāms (sodāmi) ar brīvības atņemšanas sodu uz mūžu:

Latvijas Republikas tiesību sistēma ļauj pārskatīt noteikto sodu pēc pieprasījuma vai, vēlākais, pēc 20 gadiem nolūkā neizpildīt šādu sodu:

Latvijas Republikas tiesību sistēma ļauj piemērot apžēlošanas pasākumus, uz kuriem saskaņā ar izsniegšanas dalībvalsts tiesībām vai praksi personai ir tiesības, nolūkā neizpildīt šādu sodu:

9. Tiesu iestāde, kas izsniegusi lēmumu:

Oficiāls nosaukums:

Tās amatpersonas uzvārds:

Amats (statuss, pakāpe):

Lietas atsauce:

Adrese:

Tālr.: (valsts kods) (apgabala, pilsētas kods) (...)

Fakss: (valsts kods) (apgabala, pilsētas kods) (...)

E-pasts:

Tās personas kontaktinformācija, ar kuru jāsazinās, lai vienotos par praktisko nodošanas kārtību:

Ja par Eiropas apcietinājuma lēmumu nosūtīšanu un administratīvu saņemšanu ir atbildīga centrālā iestāde:

Centrālās iestādes nosaukums:

Kontaktpersona, attiecīgā gadījumā (statuss, pakāpe un uzvārds):

Adrese:

Tālr.: (valsts kods) (apgabala, pilsētas kods) (...)

Fakss: (valsts kods) (apgabala, pilsētas kods) (...)

E-pasts:

Lēmumu pieņēmušās tiesu iestādes amatpersonas paraksts:

Uzvārds:

Amats (statuss, pakāpe):

Datums:

Oficiālais zīmogs

11. Uzskatīt kodeksa pielikumu "Mantas saraksts, kurai nav uzliekams arests" par 1.pielikumu.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 27.maijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 16.jūnijā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2004.gada 30.jūniju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 27.05.2004.Stājas spēkā: 30.06.2004.Zaudē spēku: 01.10.2005.Tēma: KriminālprocessPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 96, 16.06.2004.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
90027
30.06.2004
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)