Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.416

Rīgā 2004.gada 22.aprīlī (prot. Nr.24 53.§)
Noteikumi par ūdenssildāmajiem katliem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka būtiskās prasības katlu iekārtām, kuras paredzēts lietot siltumapgādei, un šo prasību ievērošanas uzraudzības mehānismu ražošanā un atbilstības novērtēšanā, pirms tās tiek piedāvātas iekšējā tirgū - pārdotas, dāvinātas vai nodotas lietošanā pret atlīdzību vai bez tās -, kā arī nosaka tirgus uzraudzības kārtību.

2. Noteikumi attiecas uz katlu iekārtām, kurās tiek izmantots gāzveida vai šķidrais kurināmais ar nominālo siltuma jaudu no 4 līdz 400 kW.

3. Katlu iekārtas uzskatāmas par atbilstošām šajos noteikumos noteiktajām būtiskajām energoefektivitātes prasībām, ja to izgatavošanā ir ievērotas visas piemērojamajos standartos noteiktās būtiskās prasības, kas attiecas uz konkrēto katlu iekārtu, un minēto prasību izpilde ir apliecināta atbilstoši šo noteikumu 3.nodaļā noteiktajām atbilstības apliecināšanas procedūrām.

2. Būtiskās energoefekvitātes prasības katlu iekārtām

3.1 Ja katlu iekārtas izgatavošanā ir ievērotas visas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētajos piemērojamos standartos noteiktās būtiskās prasības, kas attiecas uz konkrēto katlu iekārtu, vai tādas organizācijas prasības, kas reģistrēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 19.marta Regulu (EK) Nr. 761/2001, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Eiropas Savienības vides vadības un audita sistēmā (EMAS), un minēto prasību izpilde ir apliecināta ar atbilstības apliecināšanas procedūrām, šāda katlu iekārta uzskatāma par atbilstošu šajos noteikumos noteiktajām būtiskajām energoefekti­vitātes prasībām un atbilstības apliecināšanas procedūras uzskatāmas par atbilstošām šo noteikumu 3.nodaļā noteiktajām atbilstības apliecināšanas procedūrām.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.111 redakcijā)

3.2 Gadatirgos un izstādēs nedrīkst izstādīt katlu iekārtas, kuru atbilstība būtiskajām prasībām nav novērtēta atbilstoši šiem noteikumiem, izņemot gadījumu, ja pie katlu iekārtas novietota labi redzama brīdinājuma zīme, kas nepārprotami norāda, ka katlu iekārtu nedrīkst piedāvāt tirgū un lietot.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.111 redakcijā)

4. Būtiskās energoefektivitātes prasības katlu iekārtām noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā.

5. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartizācijas tehnisko komiteju iesniedz sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" šo noteikumu prasību izpildei piemērojamos standartus. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" šo noteikumu izpildei piemērojamo standartu sarakstu.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.111 redakcijā)

3. Atbilstības apliecināšanas procedūras
3.1. Vispārīgās prasības

6. Katlu iekārtu atbilstību apliecina ar:

6.1. katlu iekārtu energoefektivitātes pārbaudi saskaņā ar B moduli;

6.2. apstiprinātās katlu iekārtas atbilstības deklarāciju saskaņā ar C un E moduli.

6.1 Katlu iekārtu atbilstību novērtē:

6.11. valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas atbilstoši šādu standartu prasībām:

6.11.1. LVS EN 45011:2004 "Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodar­bojas ar produkta sertifikācijas sistēmām" un LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", lai veiktu atbilstības novērtēšanu atbilstoši B moduļa prasībām;

6.11.2. LVS EN ISO/IEC 17021:2007 "Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas nodrošina pārvaldības sistēmu auditu un sertifikāciju", lai veiktu atbilstības novērtēšanu atbilstoši E moduļa prasībām;

6.12. citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu institūcijas, par kurām Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk - paziņotā institūcija).

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.111 redakcijā)

7. Katlu iekārtas ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis paziņotajā atbilstības novērtēšanas institūcijā iesniedz atbilstības novērtēšanas dokumentāciju valsts valodā vai citā paziņotajai institūcijai pieņemamā valodā.

3.2. EK Tipa pārbaude (B modulis)

(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111)

8. B modulis apraksta atbilstības novērtēšanas procedūras daļu, kurā paziņotā institūcija pārliecinās un apstiprina (sertificē), ka izraudzītais katla iekārtas paraugs atbilst šo noteikumu prasībām.

9. Lai veiktu EK tipa pārbaudi, ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis izvēlas vienu no paziņotajām institūcijām, kurā iesniedz:

9.1. pieteikumu, kurā minēts ražotāja nosaukums un adrese, kā arī pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese, ja pieteikumu iesniedz pilnvarots pārstāvis;

9.2. rakstisku paziņojumu, ka šāds pieteikums nav iesniegts nevienā citā paziņotajā institūcijā;

9.3. šo noteikumu 11.punktā noteikto tehnisko dokumentāciju.

(Grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111)

10. Pieteikuma iesniedzējs nodod paziņotās institūcijas rīcībā attiecīgās katlu iekārtas raksturīgu paraugu (turpmāk - tips). Paziņotā institūcija var pieprasīt papildu paraugus, ja tas paredzēts testēšanas programmā. Tips var ietvert vairākus katlu iekārtas variantus, ja atšķirības starp tiem neietekmē katla iekārtas efektivitātes rādītājus.

11. Tehniskajā dokumentācijā iekļauj šādu informāciju par katlu iekārtu projektēšanu, izgatavošanu un lietošanu, kas nepieciešama katla iekārtas atbilstības novērtēšanai saskaņā ar šo noteikumu prasībām:

11.1. tipa vispārīgs apraksts;

11.2. konstrukcijas kopsalikuma rasējums, sastāvdaļu rasējums, salikuma vienību rasējums un citi nepieciešamie darba rasējumi un shēmas;

11.3. šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minēto rasējumu un shēmu, kā arī katlu iekārtas darbības apraksti un skaidrojumi;

11.4. pilnībā vai daļēji izmantoto piemērojamo standartu saraksts; ja piemērojamie standarti nav izmantoti,— to piemēroto risinājumu apraksts, kuri lietoti, lai izpildītu būtiskās drošības prasības;

11.5. projektēšanas aprēķini un veikto pārbaužu un izmēģinājumu rezultāti;

11.6. ziņas par izgatavošanas laikā veicamajiem testiem un to protokoliem.

12. Paziņotā institūcija:

12.1. pārbauda tehnisko dokumentāciju, pārbauda (verificē), vai paraugs ir izgatavots saskaņā ar šo dokumentāciju, un identificē elementus, kas projektēti atbilstoši piemērojamo standartu prasībām, kā arī elementus, kas projektēti, nelietojot piemērojamos standartus;

12.2. veic atbilstošās pārbaudes un nepieciešamos testus vai nodrošina to veikšanu, lai konstatētu, vai ražotāja izvēlētais risinājums atbilst šajos noteikumos noteiktajām būtiskajām prasībām, ja ražotājs nav izmantojis piemērojamos standartus;

12.3. veic atbilstošās pārbaudes un nepieciešamos testus vai nodrošina to veikšanu, lai konstatētu, vai ražotājs lietojis tos standartus, par kuru izmantošanu tas ir paziņojis;

12.4. saskaņo ar ražotāju vietu, kur veikt pārbaudes un nepieciešamos testus.

13. Ja tips atbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija izsniedz pieteicējam EK tipa pārbaudes sertifikātu.

(Grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111)

14. EK tipa pārbaudes sertifikātā norāda ražotāja nosaukumu un adresi, pārbaudes atzinumu un nepieciešamos datus apstiprinātā tipa identifikācijai. Sertifikāta derīguma termiņš ir 10 gadu, un tas ir pagarināms.

(Grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111)

15. EK tipa pārbaudes sertifikātam pievieno tehniskās dokumentācijas attiecīgo daļu sarakstu. Sertifikāta kopiju glabā paziņotā institūcija.

(Grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111)

16. Ja paziņotā institūcija nolemj neizsniegt EK tipa pārbaudes sertifikātu, tā sniedz motivētu atteikumu ražotājam vai tā pilnvarotam pārstāvim. Paziņotā institūcija atteikumā norāda lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111)

17. Par visām modifikācijām, kas ir veiktas katlu iekārtām, uz kurām attiecas pārbaudes sertifikāts, ražotājs informē paziņoto institūciju, kas glabā ar EK tipa pārbaudes sertifikātu saistīto tehnisko dokumentāciju.

(Grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111)

18. Ja veiktās modifikācijas var ietekmēt katlu iekārtas atbilstību šajos noteikumos noteiktajām būtiskajām prasībām vai mainīt lietošanas nosacījumus, ražotājam par tām jāsaņem papildu apliecinājums. To izsniedz kā papildinājumu sākotnējam EK tipa pārbaudes sertifikātam.

(Grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111)

19. Paziņotā institūcija informē tirgus uzraudzības iestādi par EK tipa pārbaudes sertifikātiem un to papildinājumiem, kurus tā ir anulējusi, kā arī (pēc pamatota pieprasījuma) par tiem, kurus tā ir izsniegusi. Paziņotā institūcija informē citas paziņotās institūcijas par EK tipa pārbaudes sertifikātiem un to papildinājumiem, kurus tā ir anulējusi, kā arī par tiem, kurus tā ir atteikusies izsniegt.

(Grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111)

20. Citas paziņotās institūcijas var pieprasīt EK tipa pārbaudes sertifikātu kopijas un/vai to papildinājumus. EK tipa pārbaudes sertifikātu papildinājumi ir pieejami citām paziņotajām institūcijām.

(Grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111)

21. Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis nodrošina tirgus uzraudzības iestādēm pieeju tehniskajai dokumentācijai un EK tipa pārbaudes sertifikāta un tā papildinājumu kopijām 10 gadus pēc pēdējās katla iekārtas izgatavošanas. Ja katla iekārtas ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis neatrodas Latvijā, pienākums uzglabāt tehnisko dokumentāciju ir personai, kura katlu iekārtu piedāvā tirgū.

(Grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111)

3.3. Tipa atbilstības deklarēšana (C modulis)

22. C modulis apraksta atbilstības novērtēšanas procedūras daļu, kurā ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis nodrošina un apliecina katlu iekārtas atbilstību EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām. Ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis marķē katru katla iekārtas eksemplāru ar CE marķējumu un sastāda atbilstības deklarāciju.

(Grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111)

23. Ražotājs nodrošina katlu iekārtas atbilstību EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam paraugam un šo noteikumu prasībām.

(Grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111)

24. Paziņotā institūcija, kuru izraudzījies ražotājs, periodiski veic vai organizē ražojuma pārbaudes. Katla iekārtas paraugu, ko ražošanas vietā izvēlas paziņotā institūcija, pārbauda un ar to veic testus, kas noteikti piemērojamajos standartos, lai pārbaudītu ražojuma atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja viens vai vairāki katlu iekārtas eksemplāri neatbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija veic atbilstošus pasākumus, lai novērstu neatbilstību.

25. Ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis nodrošina tirgus uzraudzības iestādēm pieeju atbilstības deklarācijai un tehniskajai dokumentācijai 10 gadus pēc pēdējās katla iekārtas izgatavošanas. Ja katlu iekārtu ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis neatrodas Latvijā, pienākums glabāt atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju ir personai, kura katlu iekārtas piedāvā tirgū.

3.4. Katlu iekārtu kvalitātes nodrošināšana (E modulis)

26. E modulis apraksta atbilstības novērtēšanas procedūras daļu, kurā ražotājs nodrošina un apliecina katlu iekārtas atbilstību EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām.

(Grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111)

27. Ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis marķē katru katla iekārtas eksemplāru ar CE marķējumu un sastāda atbilstības deklarāciju. Blakus CE marķējumam norāda tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veic šo noteikumu 40.punktā minēto uzraudzību.

28. Ražotājs veic katla iekārtas galīgo novērtējumu apstiprinātas (sertificētas) kvalitātes sistēmas ietvaros. Apstiprinātā (sertificētā) kvalitātes sistēma pakļaujama šo noteikumu 40.punktā noteiktajai uzraudzībai.

29. Lai iegūtu kvalitātes sistēmas sertifikātu, ražotājs ievieš uzņēmumā kvalitātes sistēmu un izvēlas vienu no paziņotajām institūcijām, kurā iesniedz pieteikumu novērtējumam.

30. Pieteikumā iekļauj atbilstības novērtēšanai nepieciešamo informāciju par katla iekārtu un pievieno:

30.1. kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

30.2. apliecinātā (sertificētā) tipa tehnisko dokumentāciju un šī EK tipa pārbaudes sertifikāta kopiju.

(Grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111)

31. Ražotājs izstrādā visus kvalitātes sistēmas elementus, prasības un nosacījumus un sistemātiski un secīgi tos rakstiski dokumentē kā kvalitātes sistēmas politiku, procedūras un instrukcijas.

32. Kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un pierakstu konsekventu izpratni. Kvalitātes sistēmas dokumentācijā iekļauj šādu atbilstošu (pietiekamu) informāciju:

32.1. kvalitātes nodrošināšanas mērķis un organizatoriskā struktūra, vadības atbildība un pilnvaras katlu iekārtu kvalitātes nodrošināšanā;

32.2. pārbaudes un testi, kas tiks veikti pēc izgatavošanas;

32.3. kvalitātes sistēmas vadības uzraudzības līdzekļi;

32.4. kvalitātes pieraksti (piemēram, pārbaužu pārskati, testēšanas un kalibrēšanas dati, personāla kvalifikācijas vai kvalifikācijas apstiprinājumu pārskati).

33. Paziņotā institūcija novērtē kvalitātes sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šo noteikumu 31. un 32.punktā noteiktajām prasībām (kvalitātes sistēmas elementi, kuri atbilst piemērojamo standartu prasībām, tiek uzskatīti par atbilstošiem šo noteikumu 31. un 32.punktā noteiktajām prasībām).

34. Pārbaudes (audita) grupā ir vismaz viens eksperts ar pieredzi attiecīgās katlu iekārtas izgatavošanas tehnoloģijas novērtēšanā. Novērtēšanas procedūrā iekļauj arī pārbaudes apmeklējumu katlu iekārtas izgatavošanas vietā.

35. Paziņotā institūcija ziņo ražotājam par novērtēšanas rezultātiem un, ja kvalitātes sistēma atbilst šo noteikumu prasībām, izsniedz kvalitātes sistēmas sertifikātu. Paziņojumā iekļauj atzinumu par pārbaudi un pamatotu lēmumu, kā arī norāda lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

36. Ražotājs pilda saistības, ko nosaka apstiprinātā (sertificētā) kvalitātes sistēma, un nodrošina tās atbilstību un efektivitāti.

37. Ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi (sertificējusi) kvalitātes sistēmu, par paredzētajām izmaiņām kvalitātes sistēmā.

38. Paziņotā institūcija novērtē paredzētās izmaiņas un izlemj, vai mainītā kvalitātes sistēma atbilst šo noteikumu 31. un 32.punktā noteiktajām prasībām un vai ir nepieciešams atkārtots tās novērtējums. Paziņotā institūcija paziņo ražotājam pieņemto lēmumu. Paziņojumā iekļauj pārbaudes atzinumu un pamatotu novērtējumu.

39. Lai pārliecinātos, ka ražotājs pienācīgi pilda pienākumus, ko uzliek apstiprinātā (sertificētā) kvalitātes sistēma, paziņotā institūcija veic ražotāja kvalitātes sistēmas uzraudzību:

39.1. uzrauga katlu iekārtu pārbaudes, testēšanu un uzglabāšanu (ražotājs nodrošina iespēju piekļūt dokumentācijai, kā arī katlu iekārtām to pārbaudes un testēšanas laikā) un pārbauda nepieciešamo informāciju, īpaši:

39.1.1. kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

39.1.2. tehnisko dokumentāciju;

39.1.3. kvalitātes pierakstus (piemēram, pārbaudes pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas datus, personāla kvalifikācijas vai kvalifikācijas apstiprinājumu pārskatus);

39.2. periodiski (lai vismaz reizi trijos gados varētu veikt pilnu atkārtotu novērtējumu) veic uzraudzības pārbaudes (auditu), lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un lieto kvalitātes sistēmu, un iesniedz ražotājam uzraudzības pārbaudes (audita) pārskatu;

39.3. izmantojot nepieteikto apmeklējumu metodi, pārbauda (verificē), vai kvalitātes sistēma darbojas pareizi, vai nodrošina šo pārbaužu veikšanu. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam apmeklējuma pārskatu un testēšanas pārskatus, ja ir veikti testi.

(Grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111)

40. Ražotājs 10 gadus pēc pēdējās katla iekārtas izgatavošanas nodrošina tirgus uzraudzības iestādēm pieeju:

40.1. informācijai par papildinājumiem kvalitātes sistēmā;

40.2. paziņotās institūcijas atzinumiem, pārskatiem un protokoliem.

(Grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111)

41. Paziņotā institūcija informē institūcijas, kas veic uzraudzību un kontroli attiecīgajā jomā, par kvalitātes sistēmas apstiprinājumiem, kurus tā anulējusi, kā arī (pēc pamatota pieprasījuma) par kvalitātes sistēmas sertifikātiem, kurus tā ir izsniegusi. Paziņotā institūcija informē citas paziņotās institūcijas par kvalitātes sistēmas apstiprinājumiem, kurus tā anulējusi, kā arī par apstiprinājumu pieteikumiem, kurus tā noraidījusi.

(Grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111)

4. Atbilstības deklarācija

42. Ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis sastāda atbilstības deklarāciju. Deklarācijā iekļauj vismaz šādu informāciju:

42.1. ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese;

42.2. vispārīgs katla iekārtas apraksts;

42.3. norādes uz veiktajām atbilstības novērtēšanas procedūrām;

42.4. norāde uz EK tipa pārbaudes sertifikātu, projekta pārbaudes sertifikātu vai atbilstības sertifikātu, ja tas noteikts attiecīgā atbilstības novērtēšanas procedūrā, un tās paziņotās institūcijas nosaukums un adrese, kura izsniegusi attiecīgo sertifikātu;

42.5. tās paziņotās institūcijas nosaukums un adrese, kura uzrauga kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, ja tas noteikts attiecīgajā atbilstības novērtēšanas procedūrā;

42.6. norāde uz piemērojamajiem standartiem, ja tādi ir lietoti;

42.7. norāde uz citiem tehniskajiem standartiem un specifikācijām, ja tādas ir lietotas;

42.8. atsauces uz citiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka CE marķējumu un attiecas uz deklarējamo katlu iekārtu;

42.9. deklarācijas izsniedzēja amats, paraksts un tā atšifrējums, datums un izsniegšanas vieta.

(Grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111)

5. CE marķējums

43. CE marķējumu (3.pielikums) veido lielie burti CE.

44. CE marķējuma izmērus var proporcionāli palielināt vai samazināt, ievērojot paraugā dotās proporcijas.

45. Abiem CE marķējuma komponentiem ir vienāds vertikālais izmērs, un tas nedrīkst būt mazāks par pieciem milimetriem.

46. CE marķējumam pievieno tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura piedalījusies attiecīgās katlu iekārtas izgatavošanas pārbaudēs.

(Grozīts ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111)

47. CE marķējums ir viegli salasāms un neizdzēšams. To novieto redzamā vietā uz katra katla iekārtas eksemplāra.

48. Katlu iekārtas atļauts marķēt ar citām zīmēm un simboliem, ja tie nemaldina par CE marķējuma nozīmi vai formu un nesamazina CE marķējuma redzamību un nepārprotamību.

49. Ja institūcijas, kuras saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu, kontrolējot un uzraugot katlu iekārtas, konstatē, ka CE marķējums uz katlu iekārtas ir uzlikts nepamatoti, tās par šo faktu informē ražotāju, tā pilnvaroto pārstāvi vai importētāju, kura pienākums ir nodrošināt, lai katla iekārta atbilstu normatīvo aktu prasībām un šādi pārkāpumi turpmāk neatkārtotos.

49.1 Ja katlu iekārta marķēta ar Kopienas ekoetiķeti atbilstoši procedūrai, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 17.jūlija Regulā (EK) Nr. 1980/2000 par pārskatīto Kopienas ekoetiķetes piešķiršanas programmu (turpmāk - Regula (EK) Nr. 1980/2000), vai citu marķējumu, kas atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1980/2000 19.pantā minētajai procedūrai atzīts par līdzvērtīgu Kopienas ekoetiķetei, tad uzskata, ka attiecīgā katlu iekārta atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām tiktāl, ciktāl Kopienas ekoetiķete vai marķējums attiecas uz šīm prasībām.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.111 redakcijā)

6. Tirgus uzraudzība

50. Tirgus uzraudzības iestādes funkcijas veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

51. Piedāvāt iekšējā tirgū atļauts tikai tādas katlu iekārtas, kas atbilst šo noteikumu prasībām un ir marķētas ar CE marķējumu.

52. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt katlu iekārtas paraugus un organizēt ekspertīzi, lai pārbaudītu katlu iekārtas atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja ekspertīzē konstatēts, ka katlu iekārta neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, izdevumus par ekspertīzes veikšanu sedz ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs, kas pirmais laidis neatbilstošo katlu iekārtu Latvijas tirgū.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.111 redakcijā)

53. Ja ekspertīzē konstatēts, ka katlu iekārta neatbilst šo noteikumu prasībām, ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis novērš neatbilstību. Ja ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis nenovērš neatbilstību, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic visus tirgus uzraudzību reglamentējošajos normatīvajos aktos paredzētos pasākumus, lai attiecīgo iekārtu izņemtu no tirgus.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.111 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) (svītrots ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111);

2) Padomes Direktīvas 92/42/EEK par efektivitātes prasībām jauniem karstā ūdens boileriem, kas tiek kurināti ar šķidro vai gāzveida kurināmo;

3) Padomes 1993.gada 22.jūlija Direktīvas 93/68/EEK, ar kuru groza direktīvas 87/404/EEK (vienkāršās spiedtvertnes), 88/378/EEK (rotaļlietu drošība), 89/106/EEK (būvizstrādājumi), 89/336/EEK (elektromagnētiskā savietojamība), 89/392/EEK (mašīnas), 89/686/EEK (individuālās aizsardzības līdzekļi), 90/384/EEK (neautomātiskie svēršanas instrumenti), 90/385/EEK (aktīvās implantējamās medicīniskās ierīces), 90/396/EEK (gāzveida kurināmā dedzināšanas iekārtas), 91/263/EEK (telekomunikāciju gala ierīces), 92/42/EEK (jauni ūdens sildītāji, ko kurina ar šķidro vai gāzveida kurināmo) un 73/23/EEK (elektroierīces, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās);

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Direktīvas 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 92/42/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK.

Ministru prezidents I.Emsis

Ekonomikas ministra vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.416

Ekonomikas ministra vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.416

(Pielikums svītrots ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.111)

3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.416
Ekonomikas ministra vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ūdenssildāmajiem katliem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 416Pieņemts: 22.04.2004.Stājas spēkā: 02.05.2004.Zaudē spēku: 26.09.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 01.05.2004.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
87952
{"selected":{"value":"01.03.2008","content":"<font class='s-1'>01.03.2008.-25.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.03.2008","iso_value":"2008\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2008.-25.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.05.2004","iso_value":"2004\/05\/02","content":"<font class='s-1'>02.05.2004.-29.02.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.03.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)